Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0097

Směrnice Rady 2006/97/ES ze dne 20. listopadu 2006 , kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některé směrnice v oblasti volného pohybu zboží

OJ L 363, 20.12.2006, p. 107–128 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 735–756 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 010 P. 172 - 193
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 010 P. 172 - 193

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/97/oj

20.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 363/107


SMĚRNICE RADY 2006/97/ES

ze dne 20. listopadu 2006,

kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některé směrnice v oblasti volného pohybu zboží

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Bulharska a Rumunska (1), a zejména na čl. 4 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na článek 56 tohoto aktu,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V článku 56 aktu o přistoupení se stanoví, že u právních aktů orgánů, které zůstávají v platnosti po dni 1. ledna 2007 a musejí být upraveny v důsledku přistoupení, ale jejich nezbytné úpravy nebyly uvedeny v aktu o přistoupení nebo v jeho přílohách, přijme tyto nezbytné úpravy Rada s výjimkou případů, kdy původní právní akt přijala Komise.

(2)

V závěrečném aktu konference, která vypracovala smlouvu o přistoupení, se uvádí, že vysoké smluvní strany se na politické úrovni dohodly na souboru úprav, které je v důsledku přistoupení nutno provést v právních aktech přijatých orgány, a Rada a Komise jsou v něm zároveň vyzvány, aby tyto úpravy přijaly před přistoupením, případně jejich znění doplnily a aktualizovaly podle vývoje práva Evropské unie.

(3)

Směrnice 92/13/EHS (2), 2004/17/ES (3) a 2004/18/ES (4) by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 92/13/EHS, 2004/17/ES a 2004/18/ES se mění v souladu s přílohou.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději ke dni přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů a této směrnice.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musejí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost s výhradou vstupu a dnem vstupu smlouvy o přistoupení Bulharska a Rumunska v platnost.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 20. listopadu 2006.

Za Radu

předseda

J. KORKEAOJA


(1)  Úř. věst. L 157, 21.6.2005, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 76, 23.3.1992, s. 14.

(3)  Úř. věst. L 134, 30.4.2004. s. 1.

(4)  Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 114.


PŘÍLOHA

VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1.

31992 L 0013: Směrnice Rady 92/13/EHS ze dne 25. února 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se uplatňování pravidel Společenství pro postupy při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací (Úř. věst. L 76, 23. 3. 1992, s. 14), ve znění:

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 21),

12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23. 9. 2003, s. 33).

V příloze se doplňují slova:

„BULHARSKO

Агенция по обществени поръчки (Úřad pro veřejné zakázky)

RUMUNSKO

Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (Národní úřad pro regulaci a sledování veřejných zakázek)“.

2.

32004 L 0017: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (Úř. věst. L 134, 30. 4. 2004, s. 1), ve znění:

32004 R 1874: nařízení Komise (ES) č. 1874/2004 ze dne 28.10.2004 (Úř. věst. L 326, 29.10.2004, s. 17),

32005 L 0051: směrnice Komise 2005/51/ES ze dne 7.9.2005 (Úř. věst. L 257, 1.10.2005, s. 127),

32005 R 2083: nařízení Komise (ES) č. 2083/2005 ze dne 19.12.2005 (Úř. věst. L 333, 20.12.2005, s. 28).

a)

V příloze I „ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍCH DOPRAVY NEBO DISTRIBUCE PLYNU NEBO TEPLA“ se za údaje pro Belgii doplňují slova:

„Bulharsko

Лица, които притежават лицензия за производство или пренос на топлинна енергия в съответствие с чл.39, ал.1 на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/9. 12. 2003) (Subjekty zajišťující výrobu nebo dopravu tepla na základě povolení podle čl. 39 odst. 1 zákona o energetice (zveřejněného ve Státním věstníku č. 107/9. 12. 2003)).

АЕЦ Козлодуй — ЕАД.

Брикел — ЕАД.

Девен АД.

ТЕЦ ‚Марица 3‘ — АД.

Топлофикация Бургас — ЕАД.

Топлофикация Варна — ЕАД.

Топлофикация Велико Търново — ЕАД.

Топлофикация Враца — ЕАД.

Топлофикация Габрово — ЕАД.

Топлофикация Казанлък — ЕАД.

Топлофикация Ловеч — ЕАД.

Топлофикация Перник — ЕАД.

Топлофикация Пловдив — Север ЕАД.

Топлофикация Плевен — ЕАД.

Топлофикация Правец — ЕАД.

Топлофикация Разград — ЕАД.

Топлофикация Русе — ЕАД.

Топлофикация Самоков — ЕАД.

Топлофикация Сливен — ЕАД.

Топлофикация София — ЕАД.

Топлофикация Шумен — ЕАД.

Топлофикация Ямбол ЕАД.

Лица, които притежават лицензия за пренос, разпределение, обществена доставка или обществено снабдяване с природен газ в съответствие с чл.39, ал.1 на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/9. 12. 2003) (Subjekty zajišťující dopravu, distribuci nebo veřejné dodávky plynu na základě povolení podle čl. 39 odst. 1 zákona o energetice (zveřejněného ve Státním věstníku č. 107/9. 12. 2003)).

Булгаргаз — ЕАД.

Балкангаз 2000 АД.

Варнагаз АД.

Велбъждгаз АД.

Газинженеринг — ООД.

Газоснабдяване Асеновград АД.

Газоснабдяване Бургас ЕАД.

Газоснабдяване Враца ЕАД.

Газоснабдяване Нова Загора АД.

Газоснабдяване Нови Пазар АД.

Газоснабдяване Попово АД.

Газоснабдяване Първомай АД.

Газоснабдяване Разград АД.

Газоснабдяване Русе ЕАД.

Газоснабдяване Стара Загора ООД.

Добруджа газ АД.

Каварна газ ООД.

Камено-газ ЕООД.

Кнежа газ ООД.

Кожухгаз АД.

Комекес АД.

Ловечгаз 96 АД.

Монтанагаз АД.

Овергаз Инк. АД.

Павгаз АД.

Плевенгаз АД.

Правецгаз 1 АД.

Примагаз АД.

Раховецгаз 96 АД.

Севлиевогаз -2000 — АД.

Софиягаз ЕАД.

Хебросгаз АД.

Централ газ АД.

Черноморска технологична компания АД.

Ямболгаз 92 АД.“,

dále, za údaje pro Portugalsko:

„Rumunsko

‚Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale Transgaz — SA Mediaş‘.

‚Societatea Naţională de Distribuţie a Gazelor Naturale — Distrigaz Sud — SA Bucureşti‘.

‚Societatea Naţională de Distribuţie a Gazelor Naturale — Distrigaz Nord — SA Bucureşti‘.

‚Societăţi de distribuţie locală (Empresas locales de distribución).‘“;

b)

V příloze II „ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍCH VÝROBY, DOPRAVY NEBO DISTRIBUCE ELEKTŘINY“ se za údaje pro Belgii doplňují slova:

„Bulharsko

Лица, които притежават лицензия за производство, пренос, разпределение, обществена доставка или обществено снабдяване с електрическа енергия в съответствие с чл.39, ал.1 на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/9. 12. 2003) (Subjekty zajišťující výrobu, dopravu, distribuci nebo veřejné dodávky elektřiny na základě povolení podle čl. 39 odst. 1 zákona o energetice (zveřejněného ve Státním věstníku č. 107/9. 12. 2003)),

АЕЦ Козлодуй — ЕАД.

Брикел — ЕАД.

Българско акционерно дружество Гранитоид АД.

Девен АД.

ЕЙ И ЕС — 3С Марица Изток 1.

Електроразпределение Варна — ЕАД.

Електроразпределение Горна Оряховица — ЕАД.

Електроразпределение Плевен — ЕАД.

Електроразпределение Пловдив — ЕАД.

Електроразпределение София Област — ЕАД.

Електроразпределение Стара Загора — ЕАД.

Електроразпределение Столично — ЕАД.

Енергийна компания Марица Изток III — АД.

Енерго-про България — АД.

ЕРП Златни пясъци АД.

Златни пясъци-сервиз АД.

НЕК ЕАД.

Петрол АД.

Руно-Казанлък АД.

Сентрал хидроелектрик дьо Булгари ЕООД.

Сииф Мекамиди-Литекс ООД.

Слънчев бряг АД.

ТЕЦ — Бобов Дол ЕАД.

ТЕЦ — Варна ЕАД.

ТЕЦ ‚Марица 3‘ — АД.

ТЕЦ Марица Изток 2 — ЕАД.

Топлофикация Габрово — ЕАД.

Топлофикация Казанлък — ЕАД.

Топлофикация Перник — ЕАД.

Топлофикация Плевен — ЕАД.

Топлофикация Пловдив — Север ЕАД.

Топлофикация Русе — ЕАД.

Топлофикация Сливен — ЕАД.

Топлофикация София — ЕАД.

Топлофикация Шумен — ЕАД.“,

dále, za údaje pro Portugalsko:

„Rumunsko

‚Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica — SA Bucureşti‘

‚Societatea Naţională Nuclearelectrica — SA‘

‚Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice Termoelectrica SA‘

‚S.C. Electrocentrale Deva SA‘

‚S.C. Electrocentrale Bucureşti SA‘

‚S.C. Electrocentrale Galaţi SA‘

‚S.C. Electrocentrale Termoelectrica SA‘

‚Societatea Comercială Complexul Energetic Rovinari‘

‚Societatea Comercială Complexul Energetic Turceni‘

‚Societatea Comercială Complexul Energetic Craiova‘

‚Compania Naţională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica — SA Bucureşti‘

‚Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica — SA Bucureşti‘:

S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a energiei electrice ‚Electrica BANAT‘ SA

S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a energiei electrice ‚Electrica DOBROGEA‘ SA

S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a energiei electrice ‚Electrica MOLDOVA‘ SA

S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a energiei electrice ‚Electrica MUNTENIA SUD‘ SA

S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a energiei electrice ‚Electrica MUNTENIA NORD‘ SA

S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a energiei electrice ‚Electrica OLTENIA‘ SA

S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a energiei electrice ‚Electrica TRANSILVANIA SUD‘ SA

S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a energiei electrice ‚Electrica TRANSILVANIA NORD‘‚SA‘“;

c)

V příloze III „ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍCH VÝROBY, DOPRAVY NEBO DISTRIBUCE PITNÉ VODY“ se za údaje pro Belgii doplňují slova:

„Bulharsko

‚В И К — Батак‘ — ЕООД, Батак

‚В и К — Белово‘ — ЕООД, Белово

‚Водоснабдяване и канализация Берковица‘ — ЕООД, Берковица

‚Водоснабдяване и канализация‘ — ЕООД, Благоевград

‚В и К — Бебреш‘ — ЕООД, Ботевград

‚Инфрастрой‘ — ЕООД, Брацигово

‚Водоснабдяване‘ — ЕООД, Брезник

‚Водоснабдяване и канализация‘ — ЕАД, Бургас

‚Бързийска вода‘ — ЕООД, Бързия

‚Водоснабдяване и канализация‘ — ООД, Варна

‚ВиК-Златни пясъци‘ — ООД, Варна

‚Водоснабдяване и канализация Йовковци‘ — ООД, Велико Търново

‚Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг‘ — ЕООД, Велинград

‚ВИК‘ — ЕООД, Видин

‚Водоснабдяване и канализация‘ — ООД, Враца

‚В И К‘ — ООД, Габрово

‚В И К‘ — ООД, Димитровград

‚Водоснабдяване и канализация‘ — ЕООД, Добрич

‚Водоснабдяване и канализация — Дупница‘ — ЕООД, Дупница

‚Водоснабдяване и канализация‘ — ООД, Исперих

‚В И К — Кресна‘ — ЕООД, Кресна

‚Меден кладенец‘ — ЕООД, Кубрат

‚ВИК‘ — ООД, Кърджали

‚Водоснабдяване и канализация‘ — ООД, Кюстендил

‚Водоснабдяване и канализация‘ — ООД, Ловеч

‚В и К — Стримон‘ — ЕООД, Микрево

‚Водоснабдяване и канализация‘ — ООД, Монтана

‚Водоснабдяване и канализация — П‘ — ЕООД, Панагюрище

‚Водоснабдяване и канализация‘ — ООД, Перник

‚В И К‘ — ЕООД, Петрич

‚Водоснабдяване, канализация и строителство‘ — ЕООД, Пещера

‚Водоснабдяване и канализация‘ — ЕООД, Плевен

‚Водоснабдяване и канализация‘ — ЕООД, Пловдив

‚Водоснабдяване–Дунав‘ — ЕООД, Разград

‚ВКТВ‘ — ЕООД, Ракитово

‚Водоснабдяване и канализация‘ — ООД, Русе

‚УВЕКС‘ — ЕООД, Сандански

‚Водоснабдяване и канализация‘ — ЕАД, Свищов

‚Бяла‘ — ЕООД, Севлиево

‚Водоснабдяване и канализация‘ — ООД, Силистра

‚В и К‘ — ООД, Сливен

‚Водоснабдяване и канализация‘ — ЕООД, Смолян

‚Софийска вода‘ — АД, София

‚Водоснабдяване и канализация‘ — ЕООД, София

‚Стамболово‘ — ЕООД, Стамболово

‚Водоснабдяване и канализация‘ — ЕООД, Стара Загора

‚Водоснабдяване и канализация-С‘ — ЕООД, Стрелча

‚Водоснабдяване и канализация — Тетевен‘ — ЕООД, Тетевен

‚В и К — Стенето‘ — ЕООД, Троян

‚Водоснабдяване и канализация‘ — ООД, Търговище

‚Водоснабдяване и канализация‘ — ЕООД, Хасково

‚Водоснабдяване и канализация‘ — ООД, Шумен

‚Водоснабдяване и канализация‘ — ЕООД, Ямбол“

dále, za údaje pro Portugalsko:

„Rumunsko

Departamente ale autorităţilor locale şi companii care produc, transportă şi distribuie apă (odbory orgánů místní správy a společnosti, které vyrábějí, dopravují a distribuují vodu)“;

d)

V příloze IV „ZADAVATELÉ V OBLASTI ŽELEZNIČNÍCH SLUŽEB“ se za údaje pro Belgii doplňují slova:

„Bulharsko

Национална компания ‚Железопътна инфраструктура‘

‚Български държавни железници‘ ЕАД

‚Българска Железопътна Компания‘ АД

‚Булмаркет — ДМ‘ ООД“,

dále, za údaje pro Portugalsko:

„Rumunsko

Societatea Naţională Căile Ferate Române — SNCFR S.A.,

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători ‚CFR — Călători‘“;

e)

V příloze V „ZADAVATELÉ V OBLASTI MĚSTSKÝCH ŽELEZNIČNÍCH, TRAMVAJOVÝCH, TROLEJBUSOVÝCH NEBO AUTOBUSOVÝCH SLUŽEB“ se za údaje pro Belgii doplňují slova:

„Bulharsko

‚Метрополитен‘ ЕАД София,

‚Столичен електротранспорт‘ ЕАД София,

‚Столичен автотранспорт‘ ЕАД, София,

‚Бургасбус‘ ЕООД, Бургас,

‚Градски транспорт‘ ЕАД, Варна,

‚Тролейбусен транспорт‘ ЕООД, Враца,

‚Общински пътнически транспорт‘ ЕООД, Габрово,

‚Автобусен транспорт‘ ЕООД, Добрич,

‚Тролейбусен транспорт‘ ЕООД, Добрич,

‚Тролейбусен транспорт‘ ЕООД, Пазарджик,

‚Тролейбусен транспорт‘ ЕООД, Перник,

‚Автобусни превози‘ ЕАД, Плевен,

‚Тролейбусен транспорт‘ ЕООД, Плевен,

‚Градски транспорт Пловдив‘ ЕАД, Пловдив,

‚Градски транспорт‘ ЕООД, Русе,

‚Пътнически превози‘ ЕАД, Сливен,

‚Автобусни превози‘ ЕООД, Стара Загора,

‚Тролейбусен транспорт‘ ЕООД, Хасково,“,

dále, za údaje pro Portugalsko:

„Rumunsko

SC Transport cu Metroul Bucureşti ‚METROREX‘ SA,

Regii autonome locale de transport urban de călători (místní nezávislí provozovatelé městské osobní dopravy)“;

f)

V příloze VI „ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍ POŠTOVNÍCH SLUŽEB“ se za údaje pro Belgii doplňují slova:

„Bulharsko

‚Български пощи‘ ЕАД“,

dále, za údaje pro Portugalsko:

„Rumunsko

Compania Naţională ‚Poşta Română SA‘“;

g)

V příloze VII „ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍCH PRŮZKUMU A TĚŽBY ROPY NEBO ZEMNÍHO PLYNU“ se za údaje pro Belgii doplňují slova:

„Bulharsko

Лица, извършващи търсене, проучване или добив на нефт или природен газ в съответствие със Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/12. 3. 1999) или Закона за концесиите (обн., ДВ, бр.92/17. 10. 1995) (Subjekty zabývající se průzkumem nebo těžbou ropy nebo zemního plynu podle zákona o rudných a nerostných zdrojích (zveřejněného ve Státním věstníku č. 23/12. 3. 1999) nebo zákona o koncesích (zveřejněného ve Státním věstníku č. 92/17. 10. 1995)),

‚Аншуц България‘ — ЕООД, София,

‚Петреко-България‘ — ЕООД, София,

‚Проучване и добив на нефт и газ‘ — АД, София,

‚Мерлоуз Рисорсиз‘ — ООД, Люксембург,

‚Петреко САРЛ‘, Люксембург,

‚ОМВ (България) Извънтериториално проучване‘ — ООД, Виена, Австрия,

‚Джей Кей Екс България Лимитид‘ — Лондон, Англия,

‚Рамко България Лимитид‘ — Абърдийн, Шотландия,

‚Болкан Експлорърс (България) Лимитид‘ — Дъблин, Ирландия,

ОАО ‚Башкиргеология‘, Уфа, Руска федерация,

Си Би Ем Енерджи Лимитид — Хюстън, Тексас, САЩ,

‚Винтидж Петролеум България, Инк.‘ — Кайманови острови.“,

dále, za údaje pro Portugalsko:

„Rumunsko

‚Societatea Naţională a Petrolului Petrom SA Bucureşti‘,

‚Societatea Naţională Romgaz SA Mediaş‘.“;

h)

V příloze VIII „ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍCH PRŮZKUMU A TĚŽBY UHLÍ A JINÝCH PEVNÝCH PALIV“ se za údaje pro Belgii doplňují slova:

„Bulharsko

Лица, извършващи търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива в съответствие със Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/12. 3. 1999) или Закона за концесиите (обн., ДВ, бр.92/17. 10. 1995) (Subjekty zabývající se průzkumem nebo těžbou uhlí nebo jiných pevných paliv podle zákona o rudných a nerostných zdrojích (zveřejněného ve Státním věstníku č. 23/12. 3. 1999) nebo zákona o koncesích (zveřejněného ve Státním věstníku č. 92/17. 10. 1995)),

‚Балкан МК‘ — ЕООД,

‚Въглища Перник‘ — ООД,

‚Елшица-99‘ — АД,

‚Карбон Инвест‘ — ООД,

‚Каусто-голд‘ — АД,

‚Мес Ко ММ5‘ — ЕООД,

‚Мина Балкан — 2000‘ — АД,

‚Мина Бели брег‘ — АД,

‚Мина Открит въгледобив‘ — ЕАД,

‚Мина Пирин‘ — ЕАД,

‚Мина Станянци‘ — АД,

‚Мина Черно море — Бургас‘ — ЕАД,

‚Мина Чукурово‘ — АД,

‚Мини Бобов дол‘ — ЕАД,

‚Мини Марица-изток‘ — ЕАД,

‚Рекоул‘ — АД,

‚Руен Холдинг‘ — АД,

‚Фундаментал‘ — ЕООД“,

dále, za údaje pro Portugalsko:

„Rumunsko

Compania Naţională a Huilei — SA Petroşani

Societatea Naţională a Lignitului Oltenia — SA

Societatea Naţională a Cărbunelui — SA Ploieşti

Societatea Comercială Minieră ‚Banat-Anina‘ SA

Compania Naţională a Uraniului SA Bucureşti

Societatea Comercială Radioactiv Mineral Măgurele“;

i)

V příloze IX „ZADAVATELÉ V OBLASTI NÁMOŘNÍCH NEBO VNITROZEMSKÝCH PŘÍSTAVŮ NEBO JINÝCH ZAŘÍZENÍ TERMINÁLŮ“ se za údaje pro Belgii doplňují slova:

„Bulharsko

ДП ‚Пристанищна инфраструктура‘

Лицата, които по силата на специални или изключителни права осъществяват експлоатация на цяло или част от пристанище за обществен транспорт с национално значение, посочено в Приложение № 1 към чл.103а на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.02.2000) (Subjekty, které na základě zvláštních nebo výlučných práv využívají přístavy pro veřejnou dopravu s celostátním významem nebo jejich části uvedené v příloze č. 1 článku 103a zákona o námořním prostoru, tuzemských vodních cestách a přístavech Bulharské republiky (zveřejněného ve Státním věstníku č. 12/11. 02. 2000))

‚Пристанище Варна‘ ЕАД

‚Порт Балчик‘ АД

‚БМ Порт‘ АД

‚Пристанище Бургас‘ ЕАД

‚Пристанищен комплекс — Русе‘ ЕАД

‚Пристанищен комплекс — Лом‘ ЕАД

‚Пристанище Видин‘ ЕООД

Лицата, които по силата на специални или изключителни права осъществяват експлоатация на цяло или част от пристанище за обществен транспорт с регионално значение, посочено в Приложение № 2 към чл.103а на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.02.2000) (Subjekty, které na základě zvláštních nebo výlučných práv využívají přístavy pro veřejnou dopravu s regionálním významem nebo jejich části uvedené v příloze č. 2 článku 103a zákona o námořním prostoru, tuzemských vodních cestách a přístavech Bulharské republiky (zveřejněného ve Státním věstníku č. 12/11. 02. 2000))

‚Фиш Порт‘ АД

Кораборемонтен завод ‚Порт — Бургас‘ АД

‚Либърти металс груп‘ АД

‚Трансстрой — Бургас‘ АД

‚Одесос ПБМ‘ АД

‚Поддържане чистотата на морските води‘ АД

‚Поларис 8‘ ООД

‚Лесил‘ АД

‚Ромпетрол — България‘ АД

‚Булмаркет — ДМ‘ ООД

‚Свободна зона — Русе‘ ЕАД

‚Дунавски драгажен флот‘ — АД

‚Свилоза‘ АД

‚ТЕЦ Свилоза‘ АД

НЕК ЕАД — клон ‚АЕЦ — Белене‘

‚Нафтекс Петрол‘ ЕООД

‚Фериботен комплекс‘ АД

‚Дунавски драгажен флот Дуним‘ АД

‚Екопетролиум‘ ООД

СО МАТ АД — клон Видин

‚Свободна зона — Видин‘ ЕАД

‚Дунавски драгажен флот Видин‘

‚Дунав турс‘ АД“,

dále, za údaje pro Portugalsko:

„Rumunsko

Compania Naţională ‚Administraţia Porturilor Maritime‘ SA Constanţa

Compania Naţională ‚Administraţia Canalelor Navigabile SA‘

Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale ‚RADIONAV‘ SA

Regia Autonomă ‚Administraţia Fluvială a Dunării de Jos‘

Compania Naţională ‚Administraţia Porturilor Dunării Maritime‘

Compania Naţională ‚Administraţia Porturilor Dunării Fluviale‘ SA

Agenţia Română de Intervenţii şi Salvare Navală — ARISN

Porturile: Sulina, Brăila, Zimnicea şi Turnul-Măgurele“;

j)

V příloze X „ZADAVATELÉ V OBLASTI LETIŠTNÍCH ZAŘÍZENÍ“ se za údaje pro Belgii doplňují slova:

„Bulharsko

Главна дирекция ‚Гражданска въздухоплавателна администрация‘ (Generální ředitelství ‚Správa civilního letectví‘)

ДП ‚Ръководство на въздушното движение‘

Летищни оператори на граждански летища за обществено ползване, определени от Министерския съвет в съответствие с чл.43, ал.3 на Закона на гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр.94/1.12.1972) (Provozovatelé civilních letišt užívaných veřejností a určených Radou ministrů podle čl. 43 odst. 3 zákona o civilním letectví (zveřejněného ve Státním věstníku č. 94/1. 12. 1972))

‚Летище София‘ ЕАД

‚Летище Варна‘ ЕАД

‚Летище Бургас‘ ЕАД

‚Летище Пловдив‘ ЕАД

‚Летище Русе‘ ЕООД

‚Летище Горна Оряховица‘ ЕАД“,

dále, za údaje pro Portugalsko:

„Rumunsko

Compania Naţională ‚Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti‘ — SA

Societatea Naţională ‚Aeroportul Internaţional Bucureşti — Băneasa‘ — SA

Societatea Naţională ‚Aeroportul Internaţional Constanţa‘ — SA

Societatea Naţională ‚Aeroportul Internaţional Timişoara — Traian Vuia‘ — SA

Regia Autonomă ‚Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian — ROMATSA‘

Regia Autonomă ‚Autoritatea Aeronautică Civilă Română‘

Aeroporturile aflate în subordinea consiliilor locale:

Regia Autonomă Aeroportul Arad

Regia Autonomă Aeroportul Bacău

Regia Autonomă Aeroportul Baia Mare

Regia Autonomă Aeroportul Caransebeş

Regia Autonomă Aeroportul Cluj-Napoca

Regia Autonomă Aeroportul Craiova

Regia Autonomă Aeroportul Iaşi

Regia Autonomă Aeroportul Oradea

Regia Autonomă Aeroportul Satu-Mare

Regia Autonomă Aeroportul Sibiu

Regia Autonomă Aeroportul Suceava

Regia Autonomă Aeroportul Târgu Mureş

Regia Autonomă Aeroportul Tulcea“.

3.

32004 L 0018: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby (Úř. věst. L 134, 30. 4. 2004, s. 114), ve znění:

32004 R 1874: nařízení Komise (ES) č. 1874/2004 ze dne 28.10.2004 (Úř. věst. L 326, 29.10.2004, s. 17),

32005 L 0051: směrnice Komise 2005/51/ES ze dne 7.9.2005 (Úř. věst. L 257, 1.10.2005, s. 127),

32005 L 0075: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/75/ES ze dne 16.11.2005 (Úř. věst. L 323, 9.12.2005, s. 55),

32005 R 2083: nařízení Komise (ES) č. 2083/2005 ze dne 19.12.2005 (Úř. věst. L 333, 20.12.2005, s. 28).

a)

V příloze III „SEZNAM A KATEGORIE SUBJEKTŮ VEŘEJNÉHO PRÁVA UVEDENÝCH V ČL. 1 ODST. 9 DRUHÉM PODODSTAVCI“ se doplňují nové údaje, které znějí:

„XXVI — BULHARSKO

Subjekty

Икономически и социален съвет (Hospodářská a sociální rada)

Национален осигурителен институт (Národní ústav sociálního zabezpečení)

Национална здравноосигурителна каса (Národní fond zdravotního pojištění)

Български червен кръст (Bulharský červený kříž)

Българска академия на науките (Bulharská akademie věd)

Българско национално радио (Národní centrum zemědelských věd)

Българска национална телевизия (Bulharský institut pro standardizaci)

Българско национално радио(Bulharský rozhlas)

Българска национална телевизия (Bulharská televize)

Kategorie

Държавни предприятия по смисъла на чл.62, ал.3 от Търговския закон (обн., ДВ, бр.48/18. 6. 1991) (Státní podniky ve smyslu čl. 62 odst. 3 obchodního zákona (zveřejněného ve Státním věstníku č. 48/18. 6. 1991)).

Национална компания ‚Железопътна инфраструктура‘

ДП ‚Пристанищна инфраструктура‘

ДП ‚Ръководство на въздушното движение‘

ДП ‚Строителство и възстановяване‘

ДП ‚Транспортно строителство и възстановяване‘

ДП ‚Съобщително строителство и възстановяване‘

ДП ‚Радиоактивни отпадъци‘

ДП ‚Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда‘

ДП ‚Български спортен тотализатор‘

ДП ‚Държавна парично-предметна лотария‘

ДП ‚Кабиюк‘, Шумен

Държавни дивечовъдни станции (státní stanice pro chov lovné zvěře)

Държавни висши училища, създадени в съответствие с чл.13 на Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр.112/27. 12. 1995) (Státní univerzity zřízené podle článku 13 zákona o vysokých školách (zveřejněného ve Státním věstníku č. 112/27. 12. 1995)).

Аграрен университет – Пловдив (Zemědělská univerzita – Plovdiv)

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив (Akademie múzických umění – Plovdiv)

Великотърновски университет ‚Св. св. Кирил и Методий‘ (Univerzita sv. Cyrila a Metoděje – Veliko Tarnovo)

Висше военноморско училище ‚Н. Й. Вапцаров‘ – Варна (Námořní akademie N. Y. Vaptsarova – Varna)

Висше строително училище ‚Любен Каравелов‘ – София (Vysoká škola strojní Ljubena Karavelova – Sofie)

Висше транспортно училище ‚Тодор Каблешков‘ – София (Vysoká škola dopravní Todora Kableškova – Sofie)

Военна академия ‚Г. С. Раковски‘ – София (Vojenská akademie G. S. Rakovského – Sofie)

Държавна музикална академия‚Проф. Панчо Владигеров‘ – София (Národní hudební akademie prof. Panča Vladigerova – Sofie)

Икономически университет – Варна (Vysoká škola ekonomická – Varna)

Колеж по телекомуникации и пощи – София (Vysoká škola telekomunikační a spojů – Sofie)

Лесотехнически университет – София (Lesnická univerzita – Sofie)

Медицински университет ‚Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов‘ – Варна (Vysoká škola lékařská prof. dr. Paraskeva Stojanova – Varna)

Медицински университет – Плевен (Vysoká škola lékařská – Pleven)

Медицински университет – Пловдив (Vysoká škola lékařská – Plovdiv)

Медицински университет – София (Vysoká škola lékařská– Sofie)

Минно-геоложки университет ‚Св. Иван Рилски‘ – София (Vysoká škola báňská sv. Ivana Rilského – Sofie)

Национален военен университет ‚Васил Левски‘ – Велико Търново (Státní vysoká škola vojenská Vasila Levského – Veliko Tarnovo)

Национална академия за театрално и филмово изкуство ‚Кръстьо Сарафов – София‘ (Národní akademie divadelního a filmového umění Krastja Sarafova – Sofie)

Национална спортна академия ‚Васил Левски‘ – София (Národní akademie sportu Vasila Levského – Sofie)

Национална художествена академия – София (Národní akademie umění – Sofie)

Пловдивски университет ‚Паисий Хилендарски‘ (Univerzita Pajsije Hilendarského – Plovdiv)

Русенски университет ‚Ангел Кънчев‘ (Univerzita Angela Kančeva – Ruse)

Софийски университет ‚Св. Климент Охридски‘ (Univerzita sv. Klimenta Ochridského – Sofie)

Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии – София (Vyšší odborná škola knihovnictví a informačních technologií – Sofie)

Стопанска академия ‚Д. А. Ценов‘ – Свищов (Ekonomická akademie D. A. Cenova – Svištov)

Технически университет – Варна (Technická univerzita – Varna)

Технически университет – Габрово (Technická univerzita – Gabrovo)

Технически университет – София (Technická univerzita – Sofie)

Тракийски университет – Стара Загора (Univerzita Thrákie – Stara Zagora)

Университет ‚Проф. д-р Асен Златаров‘ – Бургас (Univerzita prof. dr. Asena Zlatarova – Burgas)

Университет за национално и световно стопанство – София (Vysoká škola národního a světového hospodářství – Sofie)

Университет по архитектура, строителство и геодезия – София (Vysoká škola architektury, strojnictví a geodézie – Sofie)

Университет по хранителни технологии – Пловдив (Vysoká škola potravinářská – Plovdiv)

Химико-технологичен и металургичен университет – София (Vysoká škola chemicko-technologická a metalurgická – Sofie)

Шуменски университет ‚Епископ Константин Преславски‘ (Univerzita Konstantina Preslavského – Šumen)

Югозападен университет ‚Неофит Рилски‘ – Благоевград (Jihozápadní univerzita Neofita Rilského – Blagoevgrad)

Културни институти по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата (обн., ДВ, бр.50/1. 6. 1999) (Kulturní instituty ve smyslu zákona o ochraně a rozvoji kultury (zveřejněného ve Státním věstníku č. 50/1. 6. 1999)).

Народна библиотека ‚Св. св. Кирил и Методий‘ (Národní knihovna sv. Cyrila a Metoděje)

Българска национална фонотека (Bulharská národní fonotéka)

Българска национална филмотека (Bulharská národní filmotéka)

Национален фонд ‚Култура‘ (Národní kulturní fond)

Национален институт за паметниците на културата (Národní ústav kulturních památek)

Театри (divadla)

Опери, филхармонии и ансамбли (opery, filharmonie, hudební soubory)

Музеи и галерии (muzea a galerie)

Училища по изкуствата и културата (umělecké školy a školy zaměřené na oblast kultury)

Български културни институти в чужбина (bulharské kulturní instituty v zahraničí)

Държавни или общински лечебни заведения по чл. 3, ал. 1 от Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62/9. 7. 1999) (Státní nebo obecní zdravotní zařízení uvedená v čl. 3 odst. 1 zákona o zdravotních zařízeních (zveřejněného ve Státním věstníku č. 62/9. 7. 1999)).

Лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62/9. 7. 1999) (Zdravotní zařízení uvedená v čl. 5 odst. 1 zákona o zdravotních zařízeních (zveřejněného ve Státním věstníku č. 62/9. 7. 1999)).

Домове за медико-социални грижи за деца (zdravotní zařízení a ústavy sociální péče pro děti)

Лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ (psychiatrické léčebny)

Центрове за спешна медицинска помощ (střediska pro ambulantní lékařskou pomoc)

Центрове за трансфузионна хематология (střediska pro hematologii a transfúzní služby)

Болница ‚Лозенец‘ (nemocnice ‚Lozenets‘)

Военномедицинска академия (Vojenská lékařská akademie)

Медицински институт на Министерство на вътрешните работи (zdravotní zařízení ministerstva vnitra)

Лечебни заведения към Министерството на правосъдието (zdravotní zařízení ministerstva spravedlnosti)

Лечебни заведения към Министерството на транспорта (zdravotní zařízení ministerstva dopravy)

Юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ, бр.81/6. 10. 2000), които отговарят на условията по §1, т.1 на Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28/6. 4. 2004) (Právnické osoby neobchodní povahy zřízené pro uspokojování potřeb ve veřejném zájmu podle zákona o právnických osobách neobchodní povahy (zveřejněného ve Státním věstníku č. 81/6. 10. 2000) a splňující podmínky §1, odst. 1 zákona o veřejných zakázkách (zveřejněného ve Státním věstníku č. 28/6. 4. 2004)).

XXVII — RUMUNSKO

Subjekty

1.

Academia Română (Rumunská akademie)

2.

Biblioteca Naţională (Národní knihovna)

3.

Institutul Cultural Român (Rumunský kulturní institut)

4.

Institutul European din România (Rumunský evropský institut)

5.

Institutul de Memorie Culturală (Institut kulturního dědictví)

6.

Agenţia Naţională ‚Socrates‘ (Národní agentura ‚Sokratés‘)

7.

Centrul European UNESCO pentru Învăţământul Superior (CEPES) (Evropské centrum vysokoškolského vzdělávání při UNESCO)

8.

Comisia Naţională a României pentru UNESCO (Rumunská národní komise pro UNESCO)

9.

Societatea Română de Radiodifuziune (Rumunská společnost pro vysílání)

10.

Societatea Română de Televiziune (Rumunská televizní společnost)

11.

Societatea Naţională pentru Radiocomunicaţii (Státní radiokomunikační společnost)

12.

Oficiul Naţional al Cinematografiei (Národní kinematografický úřad)

13.

Studioul de Creaţie Cinematografică (Studio kinematografické tvorby)

14.

Arhiva Naţională de Filme (Národní filnový archiv)

15.

Oficiul Naţional pentru Documentare şi Expoziţii de Artă (Národní úřad dokumentace a uměleckých výstav)

16.

Corul Naţional de Cameră ‚Madrigal‘ (Národní komorní sbor Madrigal)

17.

Inspectoratul muzicilor militare (Ústav vojenské hudby)

18.

Palatul Naţional al Copiilor (Národní palác dětí)

19.

Oficiul Naţional al Burselor de Studii în Străinătate (Národní úřad pro stipendia v zahraničí)

20.

Agenţia Socială a Studenţilor (Sociální agentura studentů)

21.

Comitetul Olimpic Român (Rumunský olympijský výbor)

22.

Centrul Român pentru Promovarea Cooperării Europene în Domeniul Tineretului (EUROTIN) (Rumunská agentura pro evropskou spolupráci mládeže)

23.

Centrul de Informare şi Consultanţă pentru Tineret (INFOTIN) (Informační a poradenské středisko pro mládež)

24.

Centrul de Studii şi Cercetări pentru Probleme de Tineret (CSCPT) (Středisko studií a výzkumu problematiky mládeže)

25.

Centrul de Cercetări pentru Probleme de Sport (CCPS) (Výzkumné středisko sportu)

26.

Societatea Naţională de Cruce Roşie (Národní společnost Červeného kříže)

27.

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminări (Národní rada pro boj proti diskriminaci)

28.

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 (Státní sekrerariát pro problémy účastníků revoluce v prosinci 1989)

29.

Secretariatul de Stat pentru Culte (Státní sekretariát pro náboženství)

30.

Agenţia Naţională pentru Locuinţe (Národní agentura pro otázky bydlení)

31.

Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale (Národní úřad pro důchody a další práva sociálního zabezpečení)

32.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Státní zdravotní pojišťovna)

33.

Inspecţia Muncii (Inspekce práce)

34.

Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale (Ústřední státní úřad pro zvláštní otázky)

35.

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (Generální inspektorát pro mimořádné situace)

36.

Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă (Národní agentura pro zemědělské poradenství)

37.

Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie (Národní agentura pro zlepšení a zootechnickou reprodukci)

38.

Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară (Ústřední laboratoř rostlinolékařské karantény)

39.

Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii Seminţelor (Ústřední laboratoř pro kontrolu kvality semen)

40.

Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar (Ústav kontroly veterinárních biologických produktů a léčiv)

41.

Institutul de Igienă şi Sănătate Publică şi Veterinară (Hygienický ústav veterinárního veřejného zdraví)

42.

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală (Ústav pro diagnózu a zdraví zvířat)

43.

Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor (Státní ústav pro testování a registraci odrůd)

44.

Banca de Resurse Genetice Vegetale (Banka rostlinných genetických zdrojů)

45.

Institutul Diplomatic Roman (Rumunský diplomatický ústav)

46.

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat (Národní správa státních rezerv)

47.

Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere (Národní agentura pro rozvoj a realizaci programů obnovy regionů s těžebním průmyslem)

48.

Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase (Národní agentura pro nebezpečné chemické látky)

49.

Agenţia Naţională de Control al Exporturilor Strategice şi al Interzicerii Armelor Chimice (Národní agentura pro kontrolu strategického vývozu a zákazu chemických zbraní)

50.

Agenţia Naţională pentru Supravegherea Radioactivităţii Mediului (Národní agentura pro dohled nad radioaktivitou životního prostředí)

51.

Administraţia Rezervaţiei Biosferei ‚Delta Dunării‘ Tulcea (Správa přírodní biosférické rezervace ‚Dunajská delta‘ – Tulcea)

52.

Regia Naţională a Pădurilor (ROMSILVA) (Národní správa lesů)

53.

Administraţia Naţională Apele Române (Národní správa rumunských vod)

54.

Administratia Nationala de Meteorologie (Národní meteorologický úřad)

55.

Comisia Naţională pentru Reciclarea Materialelor (Národní komise pro recyklaci materiálů)

56.

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (Národní komise pro kontrolu jaderné činnosti)

57.

Agenţia Naţională pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare (Národní agentura pro vědu, technologie a inovace)

58.

Agenţia Naţională pentru Comunicaţii şi Informatică (Národní telekomunikační a informační úřad)

59.

Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (Generální inspektorát komunikačních a informačních technologií)

60.

Oficiul pentru Administrare şi Operare al Infrastructurii de Comunicaţii (Úřad správy a provozu datové komunikační infrastruktury)

61.

Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (Státní inspekce kontroly kotlů, tlakových nádob a zdvihacích zařízení)

62.

Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV (Rumunské středisko odborné přípravy zaměstnanců v oblasti námořní dopravy)

63.

Inspectoratul Navigaţiei Civile (INC) (Inspektorát civilní navigace)

64.

Societatea de Servicii de Management Feroviar SMF SA (Společnost služeb v oblasti správy železnic)

65.

Societatea de Administrare Active Feroviare SAAF SA (Společnost správy majetku železnic)

66.

Regia Autonomă Registrul Auto Român (Autonomní orgán veřejné služby – Rumunský rejstřík vozidel)

67.

Agenţia Spaţială Română (Rumunská kosmická agentura)

68.

Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă (Vysoká škola civilního letectví)

69.

Aeroclubul României (Rumunský aeroklub)

70.

Centrul de pregătire pentru Personalul din Industrie Buşteni (Středisko odborné přípravy zaměstnanců v průmyslu v oblasti Busteni)

71.

Centrul Român de Comerţ Exterior (Rumunské centrum zahraničního obchodu)

72.

Centrul de Formare şi Management pentru Comerţ Bucureşti (Středisko odborné přípravy a řízení obchodu v Bukurešti)

73.

Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare (Výzkumná agentura vojenské techniky a technologie)

74.

Asociaţia Română de Standardizare (ASRO) (Rumunské sdružení pro standardizaci)

75.

Asociaţia de Acreditare din România (RENAR) (Rumunské akreditační sdružení)

76.

Comisia Naţională de Prognoză (CNP) (Národní prognostická komise)

77.

Institutul Naţional de Statistică (INS) (Národní statistický ústav)

78.

Consiliul Concurenţei (CC) (Rada hospodářské soutěže)

79.

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) (Národní komise pro převoditelné cenné papíry)

80.

Consiliul Economic şi Social (CES) (Hospodářská a sociální rada)

81.

Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (Úřad pro otázky státní účasti a privatizace průmyslu)

82.

Agenţia Domeniilor Statului (Úřad pro správu státních pozemků)

83.

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (Národní úřad pro správu obchodního rejstříku)

84.

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) (Úřad pro vymáhání státního majetku)

85.

Oficiul National de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) (Národní úřad pro prevenci a boj proti praní peněz)

86.

Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (Národní rada pro výzkum archivů Securitate)

87.

Avocatul Poporului (Advokát lidu)

88.

Autoritatea Electorala Permanenta (Stálý volební výbor)

89.

Institutul Naţional de Administraţie (INA) (Národní správní ústav)

90.

Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor (Národní inspektorát záznamů o osobách)

91.

Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) (Státní úřad vynálezů a obchodních známek)

92.

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) (Rumunský úřad pro autorská práva)

93.

Oficiul Naţional pentru Protejarea Patrimoniului (Národní úřad na ochranu kulturního dědictví)

94.

Agentia Nationala Antidrog (Národní protidrogový úřad)

95.

Biroul Român de Metrologie Legală (Rumunský úřad zákonné metrologie)

96.

Inspecţia de Stat în Construcţii (Státní stavební inspekce)

97.

Compania Naţională de Investiţii (Národní investiční společnost)

98.

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale (Rumunská národní společnost pro správu dálnic a silnic I. třídy)

99.

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (Národní katastrální úřad)

100.

Direcţia topografică militară (Oddělení pro vojenskou topografii)

101.

Administratia Nationala a Îmbunătăţirilor Funciare (Národní správa pozemkových úprav)

102.

Garda Financiară (Úřad pro finanční dozor)

103.

Garda Naţională de Mediu (Národní úřad pro dozor nad ochranou životního prostředí)

104.

Institutul Naţional de Expertize Criminalistice (Národní ústav kriminalistické expertizy)

105.

Institutul Naţional al Magistraturii (Národní ústav vyšších soudních úředníků)

106.

Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Magistraţilor (Národní vzdělávací ústav pro vyšší soudní úředníky)

107.

Institutul Naţional de Criminologie (Národní kriminalistický ústav)

108.

Centrul de Pregătire şi Perfecţionare a Grefierilor şi a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate (Vzdělávací středisko pro soudní úředníky a další odborný podpůrný personál)

109.

Direcţia Generală a Penitenciarelor (Generální ředitelství správy věznic)

110.

Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (Úřad národní evidence utajovaných informací)

111.

Autoritatea Nationala a Vămilor (Národní celní úřad)

112.

Regia Autonomă ‚Administraţia Zonei Libere Constanţa-Sud‘ (Autonomní orgán veřejné služby ‚Správa svobodného pásma Constanţa-Sud‘)

113.

Regia Autonomă ‚Administraţia Zonei Libere Brăila‘ (Autonomní orgán veřejné služby ‚Správa svobodného pásma Brăila‘)

114.

Regia Autonomă ‚Administraţia Zonei Libere Galaţi‘ (Autonomní orgán veřejné služby ‚Správa svobodného pásma Galaţi‘)

115.

Regia Autonomă ‚Administraţia Zonei Libere Sulina‘ (Autonomní orgán veřejné služby ‚Správa svobodného pásma Sulina‘)

116.

Regia Autonomă ‚Administraţia Zonei Libere Giurgiu‘ (Autonomní orgán veřejné služby ‚Správa svobodného pásma Giurgiu‘)

117.

Regia Autonomă ‚Administraţia Zonei Libere Curtici‘ (Autonomní orgán veřejné služby ‚Správa svobodného pásma Curtici‘)

118.

Banca Naţională a României (Rumunská národní banka)

119.

Regia Autonomă ‚Monetăria Statului‘ (Autonomní orgán veřejné služby ‚Státní rumunská mincovna‘)

120.

Regia Autonomă ‚Imprimeria Băncii Naţionale‘ (Autonomní orgán veřejné služby ‚Tiskárna Národní banky‘)

121.

Regia Autonomă ‚Imprimeria Naţională‘ (Autonomní orgán veřejné služby ‚Národní tiskárna‘)

122.

Regia Autonomă ‚Monitorul Oficial‘ (Autonomní orgán veřejné služby ‚Úřední věstník‘)

123.

Regia Autonomă ‚Rasirom‘ (Autonomní orgán veřejné služby ‚Rasirom‘)

124.

Regia Autonomă ‚Unifarm‘ Bucureşti (Autonomní orgán veřejné služby ‚Unifarm‘ Bukurešť)

125.

Regia Autonomă ‚România Film‘ (Autonomní orgán veřejné služby ‚Rumunský film‘)

126.

Compania Naţională ‚Loteria Română‘ (Státní podnik ‚Rumunská loterie‘)

127.

Compania Naţională ‚Romtehnica‘ (Státní podnik ‚Romtehnica‘)

128.

Compania Naţională ‚Romarm‘ (Státní podnik ‚Romarm‘)

129.

Regia Autonomă ‚Romavia‘ (Autonomní orgán veřejné služby ‚Romavia‘)

130.

Agenţia Naţională de Presă ROMPRES (Národní tisková agentura ROMPRES)

131.

Regia Autonomă ‚Editura Didactică şi Pedagogică‘ (Autonomní orgán veřejné služby ‚Didaktické a pedagogické nakladatelství‘)

132.

Regia Autonomă ‚Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat‘ (Autonomní orgán veřejné služby ‚Správa státního dědictví a protokolu‘)

Kategorie

1.

Institute şi centre de cercetare (výzkumné ústavy a střediska)

2.

Instituţii de învăţământ de stat (státní vzdělávací ústavy)

3.

Universităţi de stat (státní univerzity)

4.

Muzee (muzea)

5.

Biblioteci de stat (státní knihovny)

6.

Teatre de stat, opere, operete, filarmonica, centre şi case de cultură (státní divadla, opery, filharmonie, kulturní domy a střediska)

7.

Reviste (časopisy)

8.

Edituri (nakladatelství)

9.

Inspectorate şcolare, de cultură, de culte (inspektoráty školských a kulturních zařízení a objektů užívaných pro bohoslužby)

10.

Complexuri, federaţii şi cluburi sportive (sportovní federace a kluby)

11.

Spitale, sanatorii, policlinici, dispensare, centre medicale, institute medico-legale, staţii ambulanţă (nemocnice, léčebny, kliniky, zdravotní střediska, ústavy soudního lékařství, ambulantní služby)

12.

Unităţi de asistenţă socială (služby sociální péče)

13.

Tribunale (nižší soudy)

14.

Judecătorii (vyšší soudy)

15.

Curţi de apel (odvolací soudy)

16.

Penitenciare (vězeňské správy)

17.

Parchetele de pe lângă instanţele judecătoreşti (státní zastupitelství)

18.

Unităţi militare (vojenské složky)

19.

Instanţe militare (vojenské soudy)

20.

Inspectorate de Politie (policejní inspektoráty)

21.

Centre de odihnă (domy s pečovatelskou službou)“.

b)

V příloze IV „ÚSTŘEDNÍ VLÁDNÍ ORGÁNY“ se za údaje pro Belgii doplňují slova:

„BULHARSKO

Администрация на Народното събрание (Úřad Národního shromáždění)

Администрация на Президента (Úřad prezidenta)

Администрация на Министерския съвет (Úřad Rady ministrů)

Конституционен съд (Ústavní soud)

Българска народна банка (Bulharská národní banka)

Министерство на външните работи (Ministerstvo zahraničních věcí)

Министерство на вътрешните работи (Ministerstvo vnitra)

Министерство на държавната администрация и административната реформа (Ministerstvo pro státní správu a administrativní reformu)

Министерство на държавната политика при бедствия и аварии (Ministerstvo civilní ochrany)

Министерство на земеделието и горите (Ministerstvo zemědělství a lesnictví)

Министерство на здравеопазването (Ministerstvo zdravotnictví)

Министерство на икономиката и енергетиката (Ministerstvo hospodářství a energetiky)

Министерство на културата (Ministerstvo kultury)

Министерство на образованието и науката (Ministerstvo školství a vědy)

Министерство на околната среда и водите (Ministerstvo životního prostředí a vodního hospodářství)

Министерство на отбраната (Ministerstvo obrany)

Министерство на правосъдието (Ministerstvo spravedlnosti)

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Ministerstvo pro regionální rozvoj a veřejné práce)

Министерство на транспорта (Ministerstvo dopravy)

Министерство на труда и социалната политика (Ministerstvo práce a sociálních věcí)

Министерство на финансите (Ministerstvo financí)

държавни агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции и други държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт (státní orgány, státní komise, výkonné orgány a jiné státní orgány zřízené zákonem nebo usnesením Rady ministrů, jejichž činnosti souvisejí s výkonem výkonných pravomocí),

Агенция за ядрено регулиране (Jaderný regulační úřad)

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (Státní regulační komise pro energii a vodu)

Държавна комисия по сигурността на информацията (Státní komise pro zabezpečení informací)

Комисия за защита на конкуренцията (Komise pro ochranu hospodářské soutěže)

Комисия за защита на личните данни (Komise pro ochranu osobních údajů)

Комисия за защита от дискриминация (Komise pro ochranu před diskriminací)

Комисия за регулиране на съобщенията (Komise pro regulaci komunikace)

Комисия за финансов надзор (Komise pro finanční dozor)

Патентно ведомство на Република България (Patentový úřad Bulharské republiky)

Сметна палата на Република България (Národní kontrolní úřad Bulharské republiky)

Агенция за приватизация (Privatizační úřad)

Агенция за следприватизационен контрол (Úřad pro kontrolu průběhu privatizace)

Български институт по метрология (Bulharský metrologický ústav)

Главно управление на архивите (Generální správa archivů)

Държавна агенция ‚Държавен резерв и военновременни запаси‘ (Státní úřad ‚Státní rezervy a strategické zásoby‘)

Държавна агенция за бежанците (Státní úřad pro uprchlíky)

Държавна агенция за българите в чужбина (Státní úřad pro bulharské občany v zahraničí)

Държавна агенция за закрила на детето (Státní úřad pro ochranu dětí)

Държавна агенция за информационни технологии и съобщения (Státní úřad informačních technologií a komunikace)

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (Státní úřad pro metrologický a technický dozor)

Държавна агенция за младежта и спорта (Státní úřad mládeže a sportu)

Държавна агенция по туризма (Státní úřad cestovního ruchu)

Държавна комисия по стоковите борси и тържища (Státní komise komoditních burz a trhů)

Институт по публична администрация и европейска интеграция (Ústav veřejné správy a evropské integrace)

Национален статистически институт (Národní statistický ústav)

Агенция ‚Митници‘ (Celní úřad)

Агенция за държавна и финансова инспекция (Kontrolní úřad veřejných financí)

Агенция за държавни вземания (Úřad pro sběr nevyrovnaných státních pohledávek)

Агенция за социално подпомагане (Úřad sociální pomoci)

Агенция за финансово разузнаване (Úřad finančního zpravodajství)

Агенция за хората с увреждания (Úřad pro postižené osoby)

Агенция по вписванията (Registrační úřad)

Агенция по енергийна ефективност (Úřad pro efektivní využívání energie)

Агенция по заетостта (Úřad práce)

Агенция по кадастъра (Katastrální úřad)

Агенция по обществени поръчки (Úřad veřejných zakázek)

Българска агенция за инвестиции (Bulharský investiční úřad)

Главна дирекция ‚Гражданска въздухоплавателна администрация‘ (Generální ředitelství ‚Správa civilního letectví‘)

Дирекция за национален строителен контрол (Ředitelství národního stavebního dozoru)

Държавна комисия по хазарта (Státní komise pro hazardní hry)

Изпълнителна агенция ‚Автомобилна администрация‘ (Výkonný úřad ‚Správa vozidel‘)

Изпълнителна агенция ‚Борба с градушките‘ (Výkonný úřad pro předcházení povětrnostním katastrofám)

Изпълнителна агенция ‚Българска служба за акредитация‘ (Výkonný úřad ‚Bulharská akreditační služba‘)

Изпълнителна агенция ‚Главна инспекция по труда‘ (Výkonný úřad ‚Generální inspektorát práce‘)

Изпълнителна агенция ‚Железопътна администрация‘ (Výkonný úřad ‚Správa železnic‘)

Изпълнителна агенция ‚Морска администрация‘ (Výkonný úřad ‚Námořní správa‘)

Изпълнителна агенция ‚Национален филмов център‘ (Výkonný úřad ‚Národní filmové centrum‘)

Изпълнителна агенция ‚Пристанищна администрация‘ (Výkonný úřad ‚Správa přístavů‘)

Изпълнителна агенция ‚Проучване и поддържане на река Дунав‘ (Výkonný úřad ‚Využívání a péče o povodí Dunaje‘)

Изпълнителна агенция ‚Пътища‘ (Výkonný úřad správy silnic)

Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози (Výkonný úřad pro hospodářské analýzy a prognózy)

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (Výkonný úřad pro podporu malých a středních podniků)

Изпълнителна агенция по лекарствата (Výkonný úřad pro léčiva)

Изпълнителна агенция по лозата и виното (Výkonný úřad pro správu vinic a vína)

Изпълнителна агенция по околна среда (Výkonný úřad pro ochranu životního prostředí)

Изпълнителна агенция по почвените ресурси (Výkonný úřad pro správu půdního fondu)

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (Výkonný úřad pro otázky rybolovu a akvakultury)

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (Výkonný úřad pro výběr a chov zvířat)

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (Výkonný úřad pro testování odrůd rostlin, kontrolu orné půdy a semen)

Изпълнителна агенция по трансплантация (Transplantační výkonný úřad)

Изпълнителна агенция по хидромелиорации (Hydromeliorační výkonný úřad)

Комисията за защита на потребителите (Komise pro ochranu spotřebitele)

Контролно-техническата инспекция (Kontrolní technický inspektorát)

Национална агенция за приходите (Národní úřad pro veřejné příjmy)

Национална ветеринарномедицинска служба (Národní veterinární služba)

Национална служба за растителна защита (Národní služba pro ochranu rostlin)

Национална служба по зърното и фуражите (Národní služba správy osiva a krmiva)

Национално управление по горите (Národní správa lesů)“,

dále, za údaje pro Portugalsko:

„RUMUNSKO

1.

Administraţia Prezidenţială (Úřad prezidenta)

2.

Senatul României (Rumunský Senát)

3.

Camera Deputaţilor (Poslanecká sněmovna)

4.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Nejvyšší soud)

5.

Curtea Constituţională (Ústavní soud)

6.

Consiliul Legislativ (Legislativní rada)

7.

Curtea de Conturi (Účetní dvůr)

8.

Consiliul Superior al Magistraturii (Nejvyšší rada soudců)

9.

Parchetul General de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (Nejvyšší státní zastupitelství u Nejvyššího soudu)

10.

Secretariatul General al Guvernului (Generální sekretariát vlády)

11.

Cancelaria Primului-Ministru (Kancelář předsedy vlády)

12.

Ministerul Afacerilor Externe (Ministerstvo zahraničních věcí)

13.

Ministerul Integrării Europene (Ministerstvo evropské integrace)

14.

Ministerul Finanţelor Publice (Ministerstvo financí)

15.

Ministerul Justiţiei (Ministerstvo spravedlnosti)

16.

Ministerul Apărării Naţionale (Ministerstvo obrany)

17.

Ministerul Administraţiei şi Internelor (Ministerstvo správy a vnitra)

18.

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny)

19.

Ministerul Economiei şi Comerţului (Ministerstvo hospodářství a obchodu)

20.

Ministerul Agriculturii, Pădurii şi Dezvoltării Rurale (Ministerstvo zemědělství, lesního fondu a rozvoje venkova)

21.

Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului (Ministerstvo dopravy, stavebnictví a cestovního ruchu)

22.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării (Ministerstvo vzdělávání a výzkumu)

23.

Ministerul Sănătăţii (Ministerstvo zdravotnictví)

24.

Ministerul Culturii şi Cultelor (Ministerstvo kultury a náboženství)

25.

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiilor (Ministerstvo komunikačních a informačních technologií)

26.

Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor (Ministerstvo životního prostředí a správy vod)

27.

Ministerul Public (Ministerstvo věcí veřejných)

28.

Serviciul Român de Informaţii (Rumunská zpravodajská služba)

29.

Serviciul Român de Informaţii Externe (Rumunská zahraniční zpravodajská služba)

30.

Serviciul de Protecţie şi Pază (Služba ochrany a ostrahy)

31.

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (Zvláštní telekomunikační služba)

32.

Consiliul Naţional al Audiovizualului (Národní audiovizuální rada)

33.

Direcţia Naţională Anticorupţie (Národní protikorupční odbor)

34.

Inspectoratul General de Poliţie (Generální policejní inspektorát)

35.

Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (Národní úřad pro regulaci a sledování veřejných zakázek)

36.

Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii (Národní úřad pro regulaci komunikace)

37.

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală (Národní úřad pro regulaci veřejných služeb a správu venkova)

38.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (Národní sanitární veterinární a potravinářský úřad)

39.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (Národní úřad pro ochranu spotřebitele)

40.

Autoritatea Navală Română (Rumunský námořní úřad)

41.

Autoritatea Feroviară Română (AFER) (Rumunská správa železnic)

42.

Autoritatea Rutieră Română (ARR) (Rumunská správa silnic)

43.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie (Národní úřad pro ochranu dětí a otázky osvojení)

44.

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap (Národní úřad pro postižené osoby)

45.

Autoritatea Naţională pentru Turism (Národní úřad cestovního ruchu)

46.

Agenţia pentru Strategii Guvernamentale (Úřad pro vládní strategie)

47.

Agenţia Naţională a Medicamentului (Národní úřad pro léčiva)

48.

Agenţia Naţională pentru Sport (Národní úřad sportu)

49.

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Fortei de Munca (Národní úřad práce)

50.

Agenţia Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (Národní úřad regulace energií)

51.

Agenţia Română pentru Conservarea Energiei (Rumunský úřad pro zachování energií)

52.

Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (Národní úřad pro správu minerálních zdrojů)

53.

Agenţia Română pentru Investiţii Străine (Rumunský úřad pro zahraniční investice)

54.

Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (Národní úřad pro malé a střední podniky a spolupráci)

55.

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (Národní úřad pro zaměstnance státní správy)

56.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (Národní úřad daňové správy).“.

c)

V příloze IX A „VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE“ se za údaje pro Belgii doplňují slova:

„—

v Bulharsku, ‚Търговски регистър‘“,

dále, za údaje pro Portugalsko:

„—

v Rumunsku, ‚Registrul Comerţului‘“;

d)

V příloze IX B „VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA DODÁVKY“ se za údaje pro Belgii doplňují slova:

„—

v Bulharsku, ‚Търговски регистър‘“,

dále, za údaje pro Portugalsko:

„—

v Rumunsku, ‚Registrul Comerţului‘“;

e)

V příloze IX C „VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY“ se za údaje pro Belgii doplňují slova:

„—

v Bulharsku, ‚Търговски регистър‘“,

dále, za údaje pro Portugalsko:

„—

v Rumunsku, ‚Registrul Comerţului‘“.


Top