EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0026

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/26/ES ze dne 7. května 2001, kterou se mění směrnice Rady 95/50/ES o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcíText s významem pro EHP.

Úř. věst. L 168, 23.6.2001, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/11/2022; Zrušeno 32022L1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/26/oj

32001L0026Úřední věstník L 168 , 23/06/2001 S. 0023 - 0024


Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/26/ES

ze dne 7. května 2001,

kterou se mění směrnice Rady 95/50/ES o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 71 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

s ohledem na stanovisko Výboru regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice Rady 94/55/ES ze dne 21. listopadu 1994 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se silniční přepravy nebezpečných věcí [4] stanovila jednotná pravidla pro přepravu nebezpečných věcí ve Společenství.

(2) Přílohy směrnice Rady 95/50/ES ze dne 6. října 1995 o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí [5] souvisejí s přílohami směrnice 94/55/ES. Přizpůsobení příloh směrnice 94/55/ES vědecko-technickému pokroku může mít vliv na přílohy směrnice 95/50/ES.

(3) Přizpůsobení příloh směrnice 94/55/ES vědecko-technickému pokroku je třeba provést za využití postupu výboru.

(4) Musí být možné rychlé přizpůsobení příloh směrnice 95/50/ES. Proto by pro směrnici 95/50/ES měl být rovněž zřízen výbor.

(5) Opatření nezbytná pro provedení směrnice 95/50/ES by měla být přijímána v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [6].

(6) Příloha I směrnice 95/50/ES by měla být změněna s ohledem na směrnici Komise 1999/47/ES ze dne 21. května 1999, kterou se podruhé přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 94/55/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se silniční přepravy nebezpečných věcí [7].

(7) Je proto nezbytné změnit směrnici 95/50/ES,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 95/50/ES se mění takto:

1. Vkládají se nové články, které znějí:

"Článek 9a

Změny nezbytné k přizpůsobení příloh vědecko-technickému pokroku v oblasti působnosti této směrnice, zejména s ohledem na změny směrnice 94/55/ES, se přijímají postupem podle článku 9b.

Článek 9b

1. Komisi je nápomocen Výbor pro přepravu nebezpečných věcí, zřízený článkem 9 směrnice 94/55/ES (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [8] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

2. Příloha I se mění takto:

a) v bodě 13 se slova "Celková hmotnost nebezpečných věcí vztažená na dopravní jednotku" nahrazují slovy "Celkové množství nebezpečných věcí vztažené na dopravní jednotku";

b) v bodě 15 se slova "v sestavě nádrží" nahrazují slovy "v bateriovém vozidle";

c) v bodě 32 se slova "Souprava nářadí pro provizorní opravy" nahrazují slovy "Jedna ruční svítilna pro každého člena osádky vozidla";

d) v bodě 34 se slova "Dvě oranžová světla" nahrazují slovy "Dva stojací výstražné prostředky";

e) v bodě 36 se slova "Osobní ochranné pomůcky řidiče" nahrazují slovy "Vhodná výstražná vesta nebo výstražný oděv pro každého člena osádky vozidla".

Článek 2

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 23. prosince 2001. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 7. května 2001.

Za Evropský parlament

předsedkyně

N. Fontaine

Za Radu

předseda

B. Ringholm

[1] Úř. věst. C 177 E, 27.6.2000, s. 96.

[2] Úř. věst. C 268, 19.9.2000, s. 4.

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 12. dubna 2000 (Úř. věst. C 40, 7.2.2001, s. 119) a rozhodnutí Rady ze dne 4. dubna 2001.

[4] Úř. věst. L 319, 12.12.1994, s. 7. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2001/7/ES (Úř. věst. L 30, 1.2.2001, s. 43).

[5] Úř. věst. L 249, 17.10.1995, s. 35.

[6] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[7] Úř. věst. L 169, 5.7.1999, s. 1.

[8] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

--------------------------------------------------

Top