EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0338

Nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi

Úř. věst. L 61, 3.3.1997, p. 1–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/05/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/338/oj

31997R0338Úřední věstník L 061 , 03/03/1997 S. 0001 - 0069


Nařízení Rady (ES) č. 338/97

ze dne 9. prosince 1996

o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 130s odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

jednajíc v souladu s postupem podle čl. 189c Smlouvy [3],

(1) vzhledem k tomu, že nařízení (EHS) č. 3626/82 [4] uvedlo od 1. ledna 1984 v platnost ve Společenství Úmluvu o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES); že účelem úmluvy je chránit ohrožené druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin prostřednictvím regulace mezinárodního obchodu s exempláři takových druhů;

(2) vzhledem k tomu, že za účelem zlepšení ochrany druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, které jsou nebo mohou být ohroženy obchodem, musí být nařízení (EHS) č. 3626/82 nahrazeno nařízením beroucím v úvahu vědecké poznatky získané od jeho přijetí a současnou strukturu obchodu; že navíc zrušení kontrol na vnitřních hranicích v důsledku zavedení jednotného trhu vyžaduje přijetí přísnějších opatření k regulaci obchodu na vnějších hranicích Společenství a kontrolu dokumentů a zboží na hraničním celním úřadě v místě dovozu;

(3) vzhledem k tomu, že ustanovení tohoto nařízení nebrání tomu, aby členské státy v souladu se Smlouvou případně přijaly nebo zachovaly jakákoli přísnější opatření, zejména pokud jde o držení exemplářů druhů podle tohoto nařízení;

(4) vzhledem k tomu, že je třeba stanovit objektivní kritéria pro zařazování druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do příloh tohoto nařízení;

(5) vzhledem k tomu, že provádění tohoto nařízení vyžaduje uplatnění společných podmínek pro vydávání, používání a předkládání dokumentů týkajících se povolování dovozu exemplářů jednotlivých druhů podle tohoto nařízení do Společenství a jejich vývozu nebo zpětného vývozu; že je nutno formulovat zvláštní ustanovení týkající se tranzitu exemplářů přes území Společenství;

(6) vzhledem k tomu, že je na výkonném orgánu cílového členského státu, aby ve spolupráci s vědeckým orgánem daného členského státu a případně s ohledem na stanovisko Vědecké prověřovací skupiny rozhodl ožádostech o povolení k dovozu exemplářů do Společenství;

(7) vzhledem k tomu, že je nutno přidat k ustanovením o zpětném vývozu ještě postup pro konzultace, aby se tak omezilo riziko protiprávního jednání;

(8) vzhledem k tomu, že k zaručení účinné ochrany druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin mohou být uvalena další omezení na dovoz exemplářů druhů podle tohoto nařízení do Společenství a na jejich vývoz ze Společenství; že v souvislosti s živými exempláři mohou být tato omezení rozšířena o další omezení na úrovni Společenství týkající se držení nebo přemísťování takových exemplářů v rámci Společenství;

(9) vzhledem k tomu, že je nutno definovat zvláštní ustanovení použitelná pro exempláře narozené a odchované v zajetí nebo na exempláře uměle vypěstované, pro exempláře, které jsou osobního nebo rodinného charakteru, a na nekomerční zápůjčky, dary nebo výměny mezi registrovanými vědci nebo vědeckými institucemi;

(10) vzhledem k tomu, že k zabezpečení co nejširší možné ochrany druhů podle tohoto nařízení je nutno definovat ustanovení pro regulování obchodu s exempláři těchto druhů, jejich přemísťování v rámci Společenství a podmínek pro jejich ubytování; že potvrzení vydávaná na základě tohoto nařízení, která přispívají k regulování těchto činností, se musí řídit společnými pravidly týkajícími se vydávání, platnosti a používání;

(11) vzhledem k tomu, že by měla být přijata opatření k minimalizaci nepříznivých účinků, které na živé exempláře působí při převážení na místo určení, ze Společenství nebo v jeho rámci;

(12) vzhledem k tomu, že k zajištění účinných kontrol a usnadnění celního řízení by měly být určeny celní úřady s vyškolenými pracovníky zodpovědnými za vyřizování potřebných formalit a provádění odpovídajících kontrol při dovozu exemplářů do Společenství tak, aby pro ně byl stanoven celně schválený režim nebo určení ve smyslu nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství [5], nebo při jejich vývozu či zpětném vývozu ze Společenství; že by také měla být k dispozici zařízení zaručující odpovídající umístění a péči o živé exempláře;

(13) vzhledem k tomu, že provádění tohoto nařízení rovněž vyžaduje, aby členské státy jmenovaly příslušné výkonné a vědecké orgány;

(14) vzhledem k tomu, že informování veřejnosti a její seznámení s ustanoveními tohoto nařízení, zejména na hraničních přechodech, pravděpodobně zlepší dodržování těchto ustanovení;

(15) vzhledem k tomu, že k zajištění účinného prosazování tohoto nařízení by členské státy měly podrobně sledovat dodržování jeho ustanovení, a za tím účelem úzce spolu vzájemně a s Komisí spolupracovat; že toto vyžaduje předávání informací týkajících se provádění tohoto nařízení;

(16) vzhledem k tomu, že sledování objemů obchodu s druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin podle tohoto nařízení má klíčový význam pro posuzování účinků obchodu na stav zachování druhů; že by se měly sestavovat podrobné výroční zprávy v jednotném formátu;

(17) vzhledem k tomu, že k zaručení dodržování tohoto nařízení je důležité, aby členské státy stanovily sankce za jeho porušování způsobem, který je vzhledem k povaze a závažnosti porušení dostatečný a přiměřený;

(18) vzhledem k tomu, že je velmi důležité stanovit postup, který umožní, aby Společenství ve vhodné lhůtě přijalo prováděcí ustanovení a změny příloh k tomuto nařízení; že musí být zřízen výbor, který umožní úzkou a účinnou spolupráci mezi členskými státy a Komisí na tomto poli;

(19) vzhledem k tomu, že množství biologických a ekologických hledisek, které je nutno brát při provádění tohoto nařízení v úvahu, vyžaduje vytvoření Vědecké prověřovací skupiny, jejíž stanoviska bude Komise předávat výše uvedenému výboru a výkonným orgánům členských států, aby jim usnadnila přijímání jejich rozhodnutí,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Cíl

Cílem tohoto nařízení je chránit druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a zaručit jejich zachování regulováním obchodu s nimi podle ustanovení následujících článků.

Toto nařízení se použije v souladu s cíli, zásadami a ustanoveními úmluvy definované v článku 2.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) "výborem" Výbor pro otázky obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami zřízený podle článku 18;

b) "úmluvou" Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES);

c) "zemí původu" země, ve které byl exemplář získán z volné přírody, odchován v zajetí nebo uměle vypěstován;

d) "oznámením o dovozu" oznámení podané dovozcem nebo jeho zástupcem či představitelem v okamžiku, kdy je exemplář některého z druhů zařazených do příloh C nebo D dovážen do Společenství, a to na Komisí předepsaném formuláři v souladu s postupem podle článku 18;

e) "přivezením z moře" dovoz jakéhokoli exempláře do Společenství, který byl získán v mořském prostředí, jež nespadá do jurisdikce žádného státu, včetně vzdušného prostoru nad mořem a mořského dna a podloží pod mořem, a je dovážen přímo z tohoto prostředí;

f) "vydáním" provedení všech nezbytných postupů týkajících se přípravy a ověření platnosti povolení nebo potvrzení a jeho předání žadateli;

g) "výkonným orgánem" státní správní orgán ustanovený v případě členského státu podle čl. 13 odst. 1 písm. a) nebo v případě třetí země, která se stala smluvní stranou úmluvy, podle článku IX uvedené úmluvy;

h) "cílovým členským státem" cílový členský stát uvedený v dokumentu použitém k vývozu nebo zpětnému vývozu daného exempláře; v případě přivezení z moře se tímto výrazem rozumí členský stát, do jehož jurisdikce spadá místo určení daného exempláře;

i) "nabízením k prodeji" nabízení k prodeji a jakákoli činnost, která může být oprávněně za takové nabízení považována, včetně přímého nebo zprostředkovaného inzerování a včetně výzvy k jeho zakoupení;

j) "exemplářem osobního nebo rodinného charakteru" neživé exempláře, jejich části nebo odvozeniny, které patří fyzické osobě a tvoří nebo mají tvořit součást jejího normálního osobního movitého majetku;

k) "místem určení" místo, kam mají být v okamžiku dovozu exemplářů do Společenství tyto exempláře běžně uloženy; v případě živých exemplářů je to první místo, kde mají být exempláře chovány či pěstovány po skončení případné karantény nebo jiné lhůty, po kterou jsou zadržovány za účelem provedení sanitárních vyšetření a kontrol;

l) "populací" biologicky nebo zeměpisně odlišený soubor jedinců;

m) "převážně komerčními účely" veškeré účely, jejichž neobchodní hlediska jasně nepřevládají;

n) "zpětným vývozem ze Společenství" vývoz jakéhokoli exempláře ze Společenství, který byl do něho předtím dovezen;

o) "opětovným dovozem do Společenství" dovoz jakéhokoli exempláře do Společenství, který byl z něho předtím vyvezen nebo zpětně vyvezen;

p) "prodejem" jakákoli forma prodeje. Pro účely tohoto nařízení se za prodej považuje i pronajmutí, směna nebo výměna; obdobné výrazy budou vykládány podobně;

q) "vědeckým orgánem" vědecký orgán ustanovený v případě členského státu podle čl. 13 odst. 1 písm. b) nebo v případě třetí země, která se stala smluvní stranou úmluvy, podle článku IX uvedené úmluvy;

r) "Vědeckou prověřovací skupinou" poradní orgán zřízený podle článku 17;

s) "druhem" druh, poddruh nebo jejich populace;

t) "exemplářem" jakýkoli živočišný nebo rostlinný jedinec, ať živý nebo neživý, patřící k některému z druhů zařazených do příloh A až D, jakákoli jeho část nebo odvozenina, ať tvoří součást jiného zboží či nikoli, jakož i jakékoli jiné zboží, u něhož je podle průvodních dokumentů, obalu nebo označení čietikety nebo jakýchkoli jiných příznaků patrné, že představuje nebo obsahuje části či odvozeniny živočichů nebo rostlin uvedených druhů, pokud takové části či odvozeniny nejsou vyňaty z působnosti ustanovení tohoto nařízení nebo ustanovení týkajících se přílohy, do které je dotyčný druh zařazen, a to vyznačením této skutečnosti v dotyčných přílohách.

Exemplář se považuje za exemplář druhu zařazeného do příloh A až D tehdy, pokud jde o živočicha nebo rostlinu, z jehož "rodičů" alespoň jeden patří ke druhu zařazenému do těchto příloh, případně pokud jde o část či odvozeninu z takového živočicha nebo rostliny. V případech, kdy "rodiče" takového živočicha nebo rostliny patří ke druhům, z nichž každý je zařazen do jiné přílohy nebo z nichž pouze jeden je zařazen do těchto příloh, platí ustanovení přísnější přílohy. Nicméně v případě exemplářů hybridních rostlin, pokud je jeden z "rodičů" zařazen do přílohy A, platí ustanovení přísnější přílohy jedině tehdy, jestliže je tato skutečnost jmenovitě pro takový druh uvedena v poznámce uvedené v dané příloze;

u) "obchodem" dovoz do Společenství, včetně přivezení z moře, a vývoz či zpětný vývoz ze Společenství, a také využívání, přemísťování a převod vlastnictví exemplářů podle tohoto nařízení v rámci Společenství, včetně případů uvnitř jednoho členského státu;

v) "tranzitem" přeprava exemplářů mezi dvěma body ležícími mimo Společenství přes území Společenství zasílaných jmenovitě uvedenému příjemci, přičemž případná přerušení jsou způsobena pouze opatřeními, jež si tento způsob přepravy vyžaduje;

w) "zpracovanými exempláři získanými před více než 50 lety" exempláře, které byly oproti jejich původnímu přirozenému stavu podstatně změněny do podoby klenotů, dekorativních, uměleckých či užitných předmětů nebo hudebních nástrojů, přičemž k takovému zpracování došlo před více než 50 lety, nežli toto nařízení vstoupilo v platnost, a výkonný orgán dotyčného členského státu se přesvědčí, že již byly v takovém stavu získány. Takové exempláře však budou považovány za zpracované, pouze pokud jednoznačně patří do jedné z výše uvedených kategorií a nevyžadují žádné další vyřezávání, řemeslné nebo průmyslové zpracování, aby mohly plnit svůj účel;

x) "kontrolami při dovozu, vývozu, zpětném vývozu a tranzitu" kontroly potvrzení, povolení a oznámení stanovených v tomto nařízení a — v případě, že tak umožňují předpisy Společenství, nebo v jiných případech odběru reprezentativních vzorků ze zásilek — prohlídky exemplářů případně doplněné o odebírání vzorků za účelem jejich rozboru nebo podrobnější kontroly.

Článek 3

Rozsah

1. Příloha A obsahuje:

a) druhy zařazené do přílohy I úmluvy, u nichž členské státy nevznesly výhradu;

b) jakýkoli druh, který:

i) je nebo může být předmětem poptávky za účelem využívání ve Společenství nebo mezinárodního obchodu a kterému buď hrozí vyhynutí, nebo je tak vzácný, že jakýkoli objem obchodu by ohrozil přežití druhu;

nebo

ii) patří do rodu, z něhož většina druhů je zařazena do přílohy A, nebo který je druhem, většina jehož poddruhů je zařazena do přílohy A, a to podle kritérií stanovených v pododstavci a) nebo v pododstavci b) písm. i), přičemž jeho zařazení do této přílohy je nezbytné pro účinnou ochranu těchto taxonů.

2. Příloha B obsahuje:

a) druhy zařazené do přílohy II úmluvy a zároveň nezařazené do přílohy A, přičemž u nich členské státy nevznesly výhradu;

b) druhy zařazené do přílohy I úmluvy, u nichž byla vznesena výhrada;

c) jakýkoli jiný druh, který není zařazen do přílohy I ani II úmluvy:

i) a který je předmětem mezinárodního obchodu v objemech, jež by mohly být neslučitelné:

- s jeho přežitím nebo s přežitím jeho populace v určitých zemích, nebo

- s udržením celkové populace na úrovni, která odpovídá úloze daného druhu v ekosystémech, v nichž se vyskytuje;

nebo

ii) jehož zařazení do této přílohy z důvodu podobnosti jeho vzhledu s jinými druhy zařazenými do přílohy A nebo do přílohy B je nezbytné pro zajištění účinné kontroly obchodu s exempláři takových druhů;

d) druhy, u kterých bylo zjištěno, že zavedení živých exemplářů do přírodního prostředí Společenství by představovalo ekologické ohrožení původních druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin ve Společenství.

3. Příloha C obsahuje:

a) druhy zařazené do přílohy III úmluvy a zároveň nezařazené do přílohy A nebo B, přičemž u nich členské státy nevznesly výhradu;

b) druhy zařazené do přílohy II úmluvy, u nichž byla vznesena výhrada.

4. Příloha D obsahuje:

a) druhy, které nejsou zařazeny do příloh A až C a které jsou do Společenství dováženy v počtech, jež jsou dostatečným opodstatněním pro sledování;

b) druhy zařazené do přílohy III úmluvy, u nichž byla vznesena výhrada.

5. V případech, kdy je stav zachování druhů podle tohoto nařízení dostatečným opodstatněním jejich zařazení do jedné z příloh úmluvy, přispívají členské státy k nezbytným změnám.

Článek 4

Dovoz do Společenství

1. Dovoz exemplářů druhů zařazených do přílohy A do Společenství je možný pouze poté, co byly provedeny potřebné kontroly a na hraničním celním úřadě v místě dovozu bylo předloženo dovozní povolení vydané výkonným orgánem cílového členského státu.

Dovozní povolení smí být vydáno pouze v souladu s omezeními zavedenými podle odstavce 6 a po splnění těchto podmínek:

a) příslušný vědecký orgán po zvážení případného stanoviska Vědecké prověřovací skupiny oznámil, že dovoz do Společenství:

i) nebude mít škodlivý účinek na stav zachování druhu nebo na rozsah území, na němž se vyskytuje příslušná populace daného druhu;

ii) se uskutečňuje:

- za některým z účelů uvedených v čl. 8 odst. 3 písm. e), f) a g) nebo

- za jiným účelem, který neohrožuje přežití dotyčných druhů;

b) i) žadatel předloží dokumenty dokazující, že exempláře byly získány v souladu s právními předpisy o ochraně dotyčných druhů, což v případech, kdy jsou ze třetí země dováženy exempláře druhů zařazených do příloh úmluvy, je vývozní povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu, případně jejich kopie, které v souladu s úmluvou vydal příslušný orgán země, ze které se vývoz nebo zpětný vývoz uskutečňuje;

ii) pro vydání povolení k dovozu druhů zařazených do přílohy A podle čl. 3 odst. 1 písm. a) však nejsou takové písemné důkazy vyžadovány, ale originál jakéhokoli takového dovozního povolení je nutno zadržet, dokud žadatel nepředloží vývozní povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu;

c) příslušný vědecký orgán se přesvědčí, že zamýšlené ubytování pro živý exemplář na místě určení je odpovídajícím způsobem vybavené, aby umožňovalo řádnou ochranu a péči;

d) výkonný orgán se přesvědčí, že exemplář není určen k použití pro převážně komerční účely;

e) výkonný orgán po konzultaci s příslušným vědeckým orgánem dospěje k názoru, že neexistují žádné další okolnosti týkající se zachování druhu, které mluví proti vydání dovozního povolení; a

f) v případě přivezení z moře se výkonný orgán přesvědčí, že veškeré živé exempláře budou připraveny a přepravovány tak, aby se minimalizovalo nebezpečí zranění, poškození zdraví nebo krutého zacházení.

2. Dovoz exemplářů druhů zařazených do přílohy B do Společenství je možný pouze poté, co byly provedeny potřebné kontroly a na hraničním celním úřadě v místě dovozu bylo předloženo dovozní povolení vydané výkonným orgánem cílového členského státu.

Dovozní povolení smí být vydáno pouze v souladu s omezeními zavedenými podle odstavce 6, a pokud:

a) příslušný vědecký orgán po prostudování dostupných údajů a případně po zvážení případného stanoviska Vědecké prověřovací skupiny dojde k závěru, že dovoz do Společenství nebude mít škodlivý účinek na stav zachování druhu nebo na rozsah území, na kterém se vyskytuje příslušná populace daného druhu, vzhledem k současnému nebo předpokládanému objemu obchodu. Tento závěr bude platit pro následné dovozy tak dlouho, dokud se výše uvedené okolnosti významně nezmění;

b) žadatel předloží dokumenty dokazující, že zamýšlené ubytování pro živý exemplář na místě určení je odpovídajícím způ sobem vybavené, aby umožňovalo řádnou ochranu a péči;

c) podmínky uvedené v odst. 1 písm. b) bod i), písm. e) a písm. f) byly splněny.

3. Dovoz exemplářů druhů zařazených do přílohy C do Společenství je možný pouze poté, co byly provedeny potřebné kontroly a na hraničním celním úřadě v místě dovozu bylo předloženo oznámení o dovozu a:

a) v případě vývozu ze země uvedené v souvislosti s dotyčnými druhy v příloze C předloží žadatel písemný dokument ve formě vývozního povolení, které v souladu s úmluvou vydal orgán dané země k tomuto účelu příslušný, že exempláře byly získány v souladu s vnitrostátními právními předpisy o ochraně dotyčných druhů; nebo

b) v případě vývozu ze země neuvedené v souvislosti s dotyčnými druhy v příloze C nebo v případě zpětného vývozu z jakékoli země předloží žadatel vývozní povolení, potvrzení o zpětném vývozu nebo potvrzení původu, které v souladu s úmluvou vydal k tomuto účelu příslušný orgán země, z níž se vývoz nebo zpětný vývoz uskutečňuje.

4. Dovoz exemplářů druhů zařazených do přílohy D do Společenství je možný pouze poté, co byly provedeny potřebné kontroly a na hraničním celním úřadě v místě dovozu bylo předloženo oznámení o dovozu.

5. Podmínky pro vydání dovozního povolení uvedené v odst. 1 písm. a) a d) a v odst. 2 písm. a), b) a c) se nevztahují na exempláře, u nichž žadatel předloží písemné důkazy o tom:

a) že byly již dříve legálně dovezeny do Společenství nebo ve Společenství získány a že jsou nyní, změněné či nikoli, zpětně do Společenství dováženy; nebo

b) že se jedná o zpracované exempláře získané před více než 50 lety.

6. Po konzultaci s dotčenými zeměmi původu v souladu s postupem podle článku 18 a po zvážení případného stanoviska Vědecké prověřovací skupiny může Komise vyhlásit pro dovoz do Společenství všeobecná omezení nebo omezení týkající se určitých zemí původu, která:

a) na základě podmínek uvedených v odst. 1 písm. a) bod i) nebo písm. e) platí pro exempláře druhů zařazených do přílohy A;

b) na základě podmínek uvedených v odst. 1 písm. e) nebo v odst. 2 písm. a) platí pro exempláře druhů zařazených do přílohy B;

c) platí pro živé exempláře druhů zařazených do přílohy B, které mají vysokou úmrtnost při přepravě nebo u nichž bylo zjištěno, že pravděpodobně značnou část potenciální délky svého života v zajetí nepřežijí; nebo

d) platí pro živé exempláře druhů, u nichž bylo zjištěno, že jejich zavedení do přírodního prostředí Společenství představuje ekologické ohrožení druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin ve Společenství původních.

Seznam takových omezení, pokud byla nějaká přijata, Komise čtvrtletně zveřejní v Úředním věstníku Evropských společenství.

7. Pokud po dovozu do Společenství dojde ke zvláštním případům lodní, letecké nebo železniční dopravy, jsou podle postupu stanoveného v článku 18 povoleny odchylky od provádění příslušných kontrol a předkládání dovozních dokumentů na hraničním celním úřadě v místě dovozu, jak stanoví odstavce 1 až 4, aby bylo možno provádět takové kontroly a předkládat takové dokumenty na jiném celním úřadě pověřeném podle ustanovení čl. 12 odst. 1.

Článek 5

Vývoz nebo zpětný vývoz ze Společenství

1. Vývoz nebo zpětný vývoz exemplářů druhů zařazených do přílohy A ze Společenství je možný pouze poté, co byly provedeny potřebné kontroly a na celním úřadě, kde se vyřizují vývozní formality, bylo předloženo vývozní povolení nebo potvrzení o zpětnému vývozu vydané výkonným orgánem členského státu, ve kterém se exempláře nacházejí.

2. Vývozní povolení pro exempláře druhů zařazených do přílohy A smí být vydáno pouze po splnění těchto podmínek:

a) příslušný vědecký orgán písemně oznámil, že odchyt či sběr exemplářů ve volné přírodě nebo jejich vývoz nebude mít škodlivý účinek na stav zachování druhu nebo na rozsah území, na kterém se příslušná populace daného druhu vyskytuje;

b) žadatel předloží dokumenty dokazující, že exempláře byly získány v souladu s právními předpisy o ochraně dotyčných druhů; v případě, kdy se žádost podává v jiném členském státu, než ze kterého exemplář pochází, slouží jako důkaz potvrzení, v němž je uvedeno, že exemplář byl získán z volné přírody v souladu s právními předpisy, které platí na území takového státu;

c) výkonný orgán se přesvědčí, že:

i) jakýkoli živý exemplář bude tak připraven a přepravován, aby se minimalizovalo nebezpečí zranění, poškození zdraví nebo krutého zacházení; a

ii) - exempláře druhů, které nejsou zařazeny do přílohy I úmluvy, nebudou využívány k převážně komerčním účelům; nebo

- v případě, kdy se do země, která je smluvní stranou úmluvy, vyvážejí exempláře druhů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení, bylo vydáno dovozní povolení;

a

d) výkonný orgán členského státu po konzultaci s příslušným vědeckým orgánem dospěje k názoru, že neexistují žádné další okolnosti týkající se zachování druhu, které mluví proti vydání vývozního povolení.

3. Potvrzení o zpětném vývozu smí být vydáno teprve poté, kdy došlo ke splnění podmínek uvedených v odst. 2 písm. c) a d) a žadatel předloží písemné důkazy o tom, že exempláře:

a) byly dovezeny do Společenství v souladu s ustanoveními tohoto nařízení;

b) v případě dovozu do Společenství před vstupem tohoto nařízení v platnost byly dovezeny v souladu s ustanoveními nařízení (EHS) č. 3626/82; nebo

c) se v případě dovozu do Společenství před rokem 1984 dostaly na mezinárodní trh v souladu s ustanoveními úmluvy; nebo

d) byly legálně dovezeny do členského státu dříve, než se ustanovení příslušných nařízení uvedených v písmenech a) a b) nebo ustanovení úmluvy stala použitelnými pro tyto exempláře nebo v daném členském státu.

4. Vývoz nebo zpětný vývoz exemplářů druhů, jež jsou zařazeny do příloh B a C, ze Společenství je možný pouze poté, co byly provedeny potřebné kontroly a na celním úřadě, kde se vyřizují vývozní formality, bylo předloženo vývozní povolení nebo potvrzení o zpětnému vývozu vydané výkonným orgánem členského státu, na jehož území se exempláře nacházejí.

Vývozní povolení smí být vydáno teprve poté, kdy došlo ke splnění podmínek uvedených v odst. 2 písm. a), b), c) bod i) a písm. d).

Potvrzení o zpětném vývozu smí být vydáno teprve poté, kdy došlo ke splnění podmínek uvedených v odst. 2 písm. c) bod i) a písm. d) a v odst. 3 písm. a) až d).

5. Pokud se žádost o vydání potvrzení o zpětném vývozu týká exemplářů dovezených do Společenství na základě dovozního povolení vydaného jiným členským státem, musí výkonný orgán nejdříve konzultovat výkonný orgán, který povolení vydal. Postupy pro uskutečnění konzultací a případy, ve kterých je konzultace nutná, se určují podle postupu stanoveného v článku 18.

6. Podmínky pro vydání vývozního povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu, jež jsou uvedeny v odst. 2 písm. a) a c) bod ii), se nevztahují na:

i) zpracované exempláře získané před více než 50 lety; nebo

ii) neživé exempláře a jejich části nebo odvozeniny, u nichž žadatel předloží písemné důkazy o tom, že byly legálně získány dříve, než se pro ně ustanovení tohoto nařízení či nařízení (EHS) č. 3626/82 nebo úmluvy stala použitelnými.

7. a) Příslušný vědecký orgán v každém členském státu sleduje jednak vydávání povolení, která daný členský stát vydává pro vývoz exemplářů druhů zařazených do přílohy B, a jednak skutečné vývozy takových exemplářů. Kdykoli takový vědecký orgán dojde k názoru, že vývoz exemplářů kteréhokoli takového druhu by měl být omezen, aby byly zachovány stavy daného druhu v celé oblasti jeho výskytu na úrovni, která odpovídá jeho úloze v ekosystému, v němž se vyskytuje, a která je dostatečně vyšší nežli úroveň, při níž by podle čl. 3 odst. 1 písm. a) nebo písm. b) bod i) bylo nutno daný druh zařadit do přílohy A, tento vědecký orgán písemně navrhne příslušnému výkonnému orgánu vhodná opatření, která by měla být učiněna, aby se omezilo vydávání povolení k vývozu exemplářů daného druhu.

b) Kdykoli výkonný orgán obdrží návrhy opatření zmíněné v písmenu a), zašle tyto informace spolu se svými připomínkami Komisi, která v případě potřeby doporučí omezení vývozu dotyčných druhů podle postupu stanoveného v článku 18.

Článek 6

Zamítnutí žádostí o povolení a potvrzení uvedená v článcích 4, 5 a 10

1. Když členský stát zamítne žádost o povolení nebo potvrzení v případě, který je vzhledem k cílům tohoto nařízení významný, neprodleně uvědomí Komisi o zamítnutí a také o důvodech pro zamítnutí žádosti.

2. Komise předává informace obdržené podle ustanovení odstavce 1 ostatním členským státům, aby bylo zajištěno jednotné uplatňování tohoto nařízení.

3. Pokud je podána žádost o vydání povolení nebo potvrzení pro exempláře, u nichž již byla taková žádost dříve zamítnuta, musí žadatel o předchozím zamítnutí uvědomit příslušný orgán, u něhož žádost podává.

4. a) Členské státy jsou povinny uznávat zamítnutí žádostí příslušnými orgány jiných členských států, pokud je takové zamítnutí založeno na ustanoveních tohoto nařízení.

b) Toto ustanovení však nemusí být uplatněno, pokud se podstatně změnily okolnosti nebo se objevily nové skutečnosti svědčící ve prospěch žádosti. V takových případech, pokud výkonný orgán povolení nebo potvrzení vydá, uvědomí o tom Komisi a uvede důvody pro vydání.

Článek 7

Odchylky

1. Exempláře narozené a odchované v zajetí nebo uměle vypěstované

a) S výjimkou použití článku 8 se na exempláře druhů zařazených do přílohy A, které se narodily a byly odchovány v zajetí nebo které byly uměle vypěstovány, vztahují stejná ustanovení jako na exempláře druhů zařazených do přílohy B.

b) V případě uměle vypěstovaných rostlin není nutno trvat na splnění ustanovení článků 4 a 5, a to za zvláštních podmínek, které stanoví Komise a které se týkají:

i) používání rostlinolékařských osvědčení;

ii) obchodu prováděného registrovanými obchodníky a vědeckými institucemi uvedenými v odstavci 4 tohoto článku; a

iii) obchodu s hybridy.

c) Kritéria pro určení, zda se jedinec narodil a byl odchován v zajetí či byl uměle vypěstován a zda pro obchodní účely, jakož i zvláštní podmínky uvedené v písmenu b) stanoví Komise v souladu s postupem podle článku 18.

2. Tranzit

a) Odchylně od ustanovení článku 4, pokud se jedná o tranzit exempláře přes území Společenství, provedení kontrol a předložení předepsaných povolení, potvrzení a oznámení na hraničním celním úřadě v místě dovozu se nevyžaduje.

b) V případě druhů zařazených do příloh podle ustanovení čl. 3 odst. 1 a čl. 3 odst. 2 písm. a) a b) se odchylka uvedená v písmenu a) použije pouze tehdy, pokud byl příslušnými správními orgány třetí země, z níž se vývoz nebo zpětný vývoz provádí, vydán platný dokument pro vývoz nebo zpětný vývoz podle ustanovení úmluvy, který dané exempláře doprovází a ve kterém je uvedeno jejich místo určení.

c) Pokud dokument uvedený v písmenu b) nebyl před vývozem nebo zpětným vývozem vydán, musí být exemplář zadržen a může být případně zabaven, dokud nedojde k dodatečnému předložení požadovaného dokumentu za podmínek, které stanoví Komise v souladu s postupem podle článku 18.

3. Exempláře osobního nebo rodinného charakteru

Odchylně od článků 4 a 5 se ustanovení těchto článků nevztahují na neživé exempláře, jejich části a odvozeniny patřící k druhům zařazeným do příloh A až D, které jsou exempláři osobního nebo rodinného charakteru dováženými do Společenství nebo z něho vyváženými či zpětně vyváženými podle ustanovení, která přijme Komise v souladu s postupem podle článku 18.

4. Vědecké instituce

Dokumenty zmíněné v článcích 4, 5, 8 a 9 se nevyžadují v případě neobchodních zápůjček, darů nebo výměn mezi vědci a vědeckými institucemi registrovanými výkonnými orgány států, ve kterých působí, herbářových exemplářů a jiných muzejních exemplářů konzervovaných, sušených nebo zalitých v konzervačním médiu a živých rostlinných materiálů, které jsou označeny štítkem, jehož vzor je určen v souladu s postupem podle článku 18, nebo podobným štítkem, který vydal nebo schválil výkonný orgán třetí země.

Článek 8

Ustanovení týkající se regulace obchodních činností

1. Nákup, nabízení ke koupi, nabývání pro obchodní účely, veřejné vystavování pro obchodní účely, využívání pro obchodní zisk a prodej, držení za účelem prodeje, nabízení k prodeji nebo převážení za účelem prodeje exemplářů druhů zařazených do přílohy A je zakázáno.

2. Členské státy mohou zakázat držení exemplářů, zejména živých zvířat druhů zařazených do přílohy A.

3. V souladu s požadavky jiných právních předpisů Společenství o ochraně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin může být ze zákazů uvedených v odstavci 1 udělena případ od případu výjimka ve formě příslušného potvrzení vydaného výkonným orgánem členského státu, ve kterém se exempláře nacházejí, pokud:

a) byly dané exempláře získány ve Společenství nebo do něho dovezeny dříve, než se ustanovení týkající se druhů zařazených do přílohy I úmluvy nebo do přílohy C1 nařízení (EHS) č. 3626/82 nebo do přílohy A stala pro dané exempláře použitelnými; nebo

b) se jedná o exempláře získané před více než 50 lety; nebo

c) byly exempláře dovezeny do Společenství v souladu s ustanoveními tohoto nařízení a mají být používány k účelům, které neohrožují přežití dotyčných druhů; nebo

d) se jedná o exempláře živočišných druhů narozené a odchované v zajetí nebo uměle vypěstované exempláře rostlinných druhů, případně pokud jde o části nebo odvozeniny takových exemplářů; nebo

e) jsou dané exempláře za výjimečných okolností potřebné pro pokrok vědeckého poznání nebo k nezbytným biomedicínským účelům podle směrnice Rady 86/609/EHS ze dne 24. listopadu 1986 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se ochrany zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely [6], kdy se ukáže, že daný druh je jediným vhodným druhem pro takové účely, a kdy nejsou k dispozici žádné exempláře daného druhu, které se narodily a byly odchovány v zajetí; nebo

f) jsou dané exempláře určeny k chovatelským nebo pěstitelským účelům, které přinesou užitek pro zachování dotyčných druhů; nebo

g) jsou dané exempláře určeny k výzkumným nebo vzdělávacím účelům zaměřeným na ochranu nebo zachování daných druhů; nebo

h) dané exempláře pocházejí z některého členského státu a byly získány z volné přírody v souladu s platnými právními předpisy tohoto členského státu.

4. Všeobecně platné odchylky od zákazů uvedených v odstavci 1 na základě podmínek zmíněných v odstavci 3, jakož i všeobecně platné odchylky týkající se druhů zařazených do přílohy A podle čl. 3 odst. 1 písm. b) bodu ii) může stanovit Komise v souladu s postupem podle článku 18. Jakékoli takové odchylky musí být v souladu s požadavky jiných právních předpisů Společenství o ochraně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

5. Zákazy uvedené v odstavci 1 se vztahují také na exempláře druhů zařazených do přílohy B s výjimkou případů, kdy lze příslušnému orgánu dotyčného členského státu přesvědčivě prokázat, že takové exempláře byly získány, a pokud pocházejí z území mimo Společenství, že byly do něho dovezeny v souladu s požadavky platných právních předpisů o ochraně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

6. Příslušné orgány členských států mohou podle vlastního uvážení prodávat jakékoli exempláře druhů zařazených do příloh B až D, které zabavily na základě tohoto nařízení, pod podmínkou, že tím nedojde k jejich vrácení přímo fyzické nebo právnické osobě, jíž byly zabaveny nebo jež se na daném přestupku podílela. Takové exempláře mohou být poté využívány ke všem účelům, jako kdyby byly získány legálně.

Článek 9

Přemisťování živých exemplářů

1. V případě exempláře druhu zařazeného do přílohy A je k jakémukoli přemístění v rámci Společenství z místa uvedeného v příslušném dovozním povolení nebo jakémkoli potvrzení vydaném v souladu s tímto nařízením potřeba předběžné povolení výkonného orgánu členského státu, v němž se exemplář nachází. V jiných případech přemístění musí být osoba zodpovědná za přemístění exempláře schopna, pokud je třeba, předložit doklad o legálním původu exempláře.

2. Takové povolení:

a) lze udělit pouze tehdy, pokud příslušný vědecký orgán takového členského státu nebo — jestliže jde o přemístění do jiného členského státu — příslušný vědecký orgán takového jiného členského státu dojde k přesvědčení, že zamýšlené ubytování pro živý exemplář na místě určení je odpovídajícím způsobem vybavené, aby umožňovalo řádnou ochranu a péči;

b) musí být podloženo vydáním potvrzení; a

c) se případně neprodleně oznámí výkonnému orgánu členského státu, do kterého má být exemplář přemístěn.

3. Žádný takový souhlas se však nevyžaduje, jestliže nějaké živé zvíře musí být přemístěno za účelem neodkladného veterinárního zákroku a následně je vráceno přímo zpět na povolené místo určení.

4. Při přemísťování živého exempláře druhu zařazeného do přílohy B v rámci Společenství může držitel exemplář opustit teprve poté, co zajistil, aby zamýšlený příjemce byl odpovídajícím způsobem informován o ubytování, vybavení a postupech potřebných k zajištění řádné péče o exemplář.

5. Pokud jsou jakékoli živé exempláře přepravovány do Společenství, ze Společenství či v jeho rámci, případně drženy po jakoukoli dobu při tranzitu nebo překládání, je nutno je připravit, přepravovat a pečovat o ně tak, aby se minimalizovalo nebezpečí zranění, poškození zdraví nebo krutého zacházení, a v případě zvířat navíc v souladu s právními předpisy Společenství o ochraně zvířat během přepravy.

6. V souladu s postupem podle článku 18 může Komise zavést omezení na držení nebo přepravu živých exemplářů těch druhů, pro které byla zavedena omezení dovozu do Společenství v souladu s čl. 4 odst. 6.

Článek 10

Potvrzení, která se mají vydávat

Po obdržení žádosti od příslušné osoby spolu se všemi potřebnými podklady a za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky, kterými se řídí jejich vydávání, může výkonný orgán členského státu vydat potvrzení pro účely uvedené v čl. 5 odst. 2 písm. b), čl. 5 odst. 3 a 4, čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 písm. b).

Článek 11

Platnost a zvláštní podmínky pro povolení a potvrzení

1. Aniž jsou dotčena přísnější opatření, která mohou členské státy přijmout nebo zachovat, jsou povolení a potvrzení vydávaná příslušnými orgány členských států v souladu s tímto nařízením platná v celém Společenství.

2. a) Nicméně jakékoli takové povolení nebo potvrzení, jakož i jakékoli jiné povolení nebo potvrzení vydané na jeho základě, se považuje za neplatné, jestliže příslušný orgán nebo Komise po konzultaci s příslušným orgánem, který povolení nebo potvrzení vydal, konstatuje, že bylo vydáno na základě mylného předpokladu, že podmínky pro jeho vydání byly splněny.

b) Exempláře, které se nacházejí na území členského státu a pro které byly takové dokumenty vydány, příslušné orgány daného členského státu zadrží a mohou je zabavit.

3. V jakémkoli povolení nebo potvrzení vydaném v souladu s tímto nařízením může vydávající orgán stanovit podmínky a požadavky, které zajistí soulad s ustanoveními tohoto nařízení. Pokud je třeba takové podmínky nebo požadavky začlenit do vzoru formuláře povolení nebo potvrzení, jsou členské státy povinny o tom uvědomit Komisi.

4. Jakékoli dovozní povolení vydané na základě kopie odpovídajícího vývozního povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu platí pro dovoz exemplářů do Společenství pouze tehdy, pokud je k němu přiložen originál platného vývozního povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu.

5. Komise určí lhůty pro vydávání povolení a potvrzení v souladu s postupem podle článku 18.

Článek 12

Místa dovozu a vývozu

1. Členské státy určí celní úřady pro vyřizování potřebných formalit a provádění příslušných kontrol při dovozu do Společenství a vývozu z něho, aby pro exempláře druhů podle tohoto nařízení byl stanoven celně schválený režim nebo určení ve smyslu nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, a uvedou, které celní úřady jsou zvlášť určeny pro odbavování živých exemplářů.

2. Všechny celní úřady určené podle odstavce 1 musí mít dostatečný počet vyškolených pracovníků. Členské státy zajistí, aby umístění exemplářů odpovídalo příslušným právním předpisům Společenství týkajícím se přepravy a ubytování živých zvířat a aby v případě potřeby byla učiněna odpovídající opatření pro živé rostliny.

3. Všechny celní úřady určené podle odstavce 1 je nutno oznámit Komisi, která jejich seznam zveřejní v Úředním věstníku Evropských společenství.

4. Ve výjimečných případech a v souladu s kritérii definovanými postupem podle článku 18 může výkonný orgán povolit dovoz do Společenství nebo vývoz či zpětný vývoz z něho i na jiném celním úřadě, než který byl k tomuto účelu určen podle odstavce 1.

5. Členské státy zajistí, aby veřejnost byla na hraničních přechodech informována o prováděcích ustanoveních tohoto nařízení.

Článek 13

Výkonné a vědecké orgány a jiné příslušné orgány

1. a) Každý členský stát ustanoví výkonný orgán, který má hlavní odpovědnost za provádění tohoto nařízení a za styk s Komisí.

b) Každý členský stát také může ustanovit další výkonné orgány a jiné příslušné orgány, které mají napomáhat provádění tohoto nařízení, přičemž hlavní výkonný orgán zodpovídá za to, aby dalším výkonným orgánům poskytl veškeré informace potřebné pro správné uplatňování tohoto nařízení.

2. Každý členský stát ustanoví jeden nebo více vědeckých orgánů s potřebnou kvalifikací, jejichž povinnosti se liší od povinností kteréhokoli ustanoveného výkonného orgánu.

3. a) Nejméně tři měsíce před datem použitelnosti tohoto nařízení oznámí členské státy Komisi názvy a adresy ustanovených výkonných orgánů, dalších orgánů příslušných k vydávání povolení nebo potvrzení a vědeckých orgánů a Komise tyto informace do jednoho měsíce zveřejní v Úředním věstníku Evropských společenství.

b) Každý výkonný orgán uvedený v odst. 1 písm. a) do dvou měsíců předá Komisi, pokud jej o to Komise požádá, jména a podpisové vzory osob oprávněných podepisovat povolení a potvrzení, jakož i otisky razítek, pečetí nebo jiných pomůcek používaných k potvrzování pravosti povolení a potvrzení.

c) Členské státy jsou povinny sdělit Komisi jakékoli změny v již poskytnutých informacích nejdéle dva měsíce poté, kdy k takové změně dojde.

Článek 14

Sledování dodržování tohoto nařízení a šetření případů jeho porušení

1. a) Příslušné orgány členských států sledují dodržování ustanovení tohoto nařízení.

b) Pokud mají příslušné orgány kdykoli důvod se domnívat, že dochází k porušování těchto ustanovení, jsou povinny učinit vhodné kroky k zajištění jejich dodržování nebo k zahájení zákonného postupu.

c) Členské státy uvědomí Komisi a v případě druhů zařazených do příloh úmluvy také sekretariát úmluvy o jakýchkoli krocích, jež příslušné orgány podnikly v souvislosti se závažnými případy porušení ustanovení tohoto nařízení, včetně informací o případech zadržení a zabavení.

2. Komise zajistí, aby příslušné orgány členských států věnovaly pozornost záležitostem, jejichž prošetření považuje vzhledem k ustanovením tohoto nařízení za nezbytné. Členské státy uvědomí Komisi a v případě druhů zařazených do příloh úmluvy také sekretariát úmluvy o výsledku jakýchkoli následných šetření.

3. a) Je nutno vytvořit skupinu pro prosazování tohoto nařízení tvořenou představiteli orgánů každého členského státu, které mají za úkol zajistit provádění veškerých ustanovení tohoto nařízení. Předsedou skupiny je zástupce Komise.

b) Tato skupina prošetří jakoukoli technickou otázku týkající se prosazování tohoto nařízení, kterou její předseda přednese buď ze svého podnětu, nebo na žádost členů skupiny či výboru.

c) Názory vyslovené v rámci skupiny pro prosazování tohoto nařízení předává Komise výboru.

Článek 15

Předávání informací

1. Členské státy a Komise si navzájem předávají informace potřebné pro provádění tohoto nařízení.

Členské státy a Komise zajistí, aby byly podniknuty kroky potřebné k informování veřejnosti o ustanoveních týkajících se uplatňování úmluvy a tohoto nařízení a také o opatřeních k provádění tohoto nařízení.

2. Komise zůstává v kontaktu se sekretariátem úmluvy s cílem zajistit účinné provádění úmluvy na celém území, pro které toto nařízení platí.

3. Jakákoli doporučení Vědecké prověřovací skupiny předává Komise neprodleně výkonným orgánům dotčených členských států.

4. a) Výkonné orgány členských států předají do 15. června každého roku Komisi informace týkající se předchozího roku, které jsou potřebné k sestavení zpráv uvedených v čl. VIII. odst. 7 písm. a) úmluvy, a obdobné informace o mezinárodním obchodu se všemi exempláři druhů, které jsou zařazeny do příloh A, B a C, a také o dovozu exemplářů jednotlivých druhů, které jsou zařazeny do přílohy D, do Společenství. Výčet požadovaných informací a formát, ve kterém mají být předávány, stanoví Komise v souladu s postupem podle článku 18.

b) Na základě informací uvedených v písmenu a) zveřejní Komise do 31. října každého roku statistickou zprávu o dovozu exemplářů jednotlivých druhů podle tohoto nařízení do Společenství, respektive vývozu či zpětném vývozu z něho, a informace týkající se druhů, na které se vztahuje úmluva, předá jejímu sekretariátu.

c) Aniž je dotčena platnost článku 20, výkonné orgány členských států do 15. června každého druhého roku a poprvé v roce 1999 předají Komisi veškeré informace týkající se předchozích dvou let, které jsou potřebné k sestavení zpráv uvedených v čl. VIII. odst. 7 písm. b) úmluvy, a obdobné informace vztahující se k ustanovením tohoto nařízení, která spadají mimo rámec úmluvy. Výčet požadovaných informací a formát, ve kterém mají být předávány, stanoví Komise v souladu s postupem podle článku 18.

d) Na základě informací uvedených v písmenu c) vypracuje Komise do 31. října každého druhého roku a poprvé v roce 1999 zprávu o provádění a prosazování tohoto nařízení.

5. Příslušné orgány členských států předávají Komisi veškeré příslušné informace za účelem přípravy změn příloh tohoto nařízení. Komise upřesní požadované informace v souladu s postupem podle článku 18.

6. Aniž je dotčena směrnice Rady 90/313/EHS ze dne 7. června 1990 o svobodě přístupu k informacím o životním prostředí [7], přijme Komise vhodná opatření k ochraně důvěrné povahy informací získaných při provádění tohoto nařízení.

Článek 16

Sankce

1. Členské státy přijímají vhodná opatření, která zajistí uložení sankcí přinejmenším za následující případy porušení tohoto nařízení:

a) dovoz exemplářů do Společenství nebo vývoz či zpětný vývoz z něho bez řádného povolení či potvrzení nebo na základě falešného, padělaného nebo neplatného povolení či potvrzení, případně pozměněného bez souhlasu vydávajícího orgánu;

b) nedodržení podmínek uvedených na základě tohoto nařízení v příslušném povolení nebo potvrzení;

c) nepravdivé prohlášení nebo vědomé poskytnutí nepravdivých informací za účelem získání potřebného povolení nebo potvrzení;

d) použití falešného, padělaného nebo neplatného povolení či potvrzení, případně pozměněného bez souhlasu vydávajícího orgánu k získání povolení či potvrzení Společenství nebo pro jakýkoli jiný oficiální účel v souvislosti s tímto nařízením;

e) nepodání oznámení o dovozu nebo podání nepravdivého oznámení o dovozu;

f) přeprava živých exemplářů, které nejsou řádně připraveny způsobem, aby se minimalizovalo nebezpečí zranění, poškození zdraví nebo krutého zacházení;

g) způsob využívání exemplářů druhů zařazených do přílohy A, který neodpovídá oprávnění udělenému v době vydání dovozního povolení nebo později;

h) obchod s uměle vypěstovanými rostlinami, který je v rozporu s ustanoveními stanovenými v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b);

i) přeprava exemplářů do Společenství nebo z něho, případně tranzit exemplářů přes území Společenství bez řádného povolení či potvrzení, které bylo vydáno v souladu s tímto nařízením, a v případě vývozu nebo zpětného vývozu ze třetí země, která je smluvní stranou úmluvy, také v souladu s úmluvou, nebo bez uspokojivého důkazu o existenci takového povolení či potvrzení;

j) nákup, nabízení ke koupi, nabývání pro komerční účely, využívání pro obchodní zisk, veřejné vystavování pro obchodní účely, prodej, držení za účelem prodeje, nabízení k prodeji nebo převážení za účelem prodeje exemplářů v rozporu s ustanovením článku 8;

k) použití povolení nebo potvrzení pro jakýkoli jiný exemplář, než pro který bylo vydáno;

l) padělání nebo pozměňování jakéhokoli povolení či potvrzení vydaného v souladu s tímto nařízením;

m) neoznámení skutečnosti, že byla zamítnuta žádost o povolení či potvrzení pro dovoz do Společenství nebo vývoz či zpětný vývoz z něho, jak to vyžaduje ustanovení čl. 6 odst. 3.

2. Je nutno, aby opatření uvedená v odstavci 1 byla přiměřená povaze a závažnosti protiprávního jednání a aby zahrnovala také ustanovení týkající se zadržení a případně i zabavení exemplářů.

3. Pokud je exemplář zabaven, je třeba jej svěřit příslušnému orgánu členského státu, v němž k zabavení došlo, který:

a) po konzultaci s vědeckým orgánem daného členského státu exemplář umístí nebo s ním jinak naloží za podmínek, které považuje za vhodné a odpovídající účelům a ustanovením úmluvy a tohoto nařízení; a

b) v případě živého exempláře dovezeného do Společenství může po konzultaci se státem, ze kterého byl dovezen, vrátit takový exemplář do tohoto státu na náklady osoby uznané vinnou.

4. Pokud živý exemplář druhu zařazeného do přílohy B nebo C dorazí na místo dovozu do Společenství bez řádného platného povolení nebo potvrzení, musí být exemplář zadržen a může být zabaven, a nebo jestliže se adresát odmítne k exempláři přihlásit, mohou příslušné orgány členského státu zodpovědné za dané místo dovozu popřípadě odmítnout převzetí zásilky a požadovat na přepravci, aby exemplář vrátil zpět na místo, z něhož byl odeslán.

Článek 17

Vědecká prověřovací skupina

1. Zřizuje se Vědecká prověřovací skupina složená ze zástupců vědeckých orgánů každého členského státu, které předsedá zástupce Komise.

2. a) Vědecká prověřovací skupina prostuduje veškeré vědecké otázky, které se týkají uplatňování tohoto nařízení, zejména ustanovení čl. 4 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a odst. 6, a které přednese předseda skupiny, a to buď z vlastního podnětu, nebo na žádost členů skupiny nebo výboru.

b) Komise sdělí stanoviska Vědecké prověřovací skupiny výboru.

Článek 18

Výbor

1. Komisi je nápomocen výbor složený ze zástupců členských států, kterému předsedá zástupce Komise.

Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která je třeba učinit. Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci. Stanovisko se přijímá většinou podle čl. 148 odst. 2 Smlouvy pro přijímání rozhodnutí, která má Rada přijímat na návrh Komise. Hlasům zástupců členských států ve výboru je přidělena váha stanovená v uvedeném článku. Předseda nehlasuje.

Komise přijme zamýšlená opatření, jsou-li v souladu se stanoviskem výboru.

Pokud zamýšlená opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru nebo pokud výbor žádné stanovisko nezaujme, předloží Komise Radě neprodleně návrh opatření, která mají být přijata. Rada se usnese kvalifikovanou většinou.

2. Pokud se týče úkolů výboru uvedených v čl. 19 bodech 1 a 2, pokud se Rada neusnese do tří měsíců ode dne, kdy jí byl návrh předán, přijme navrhovaná opatření Komise.

3. Pokud se týče úkolů výboru uvedených v čl. 19 bodech 3 a 4, pokud se Rada neusnese do tří měsíců ode dne, kdy jí byl návrh předán, přijme navrhovaná opatření Komise, s výjimkou případů, kdy se Rada proti opatřením vysloví prostou většinou.

Článek 19

V souladu s postupem podle článku 18 Komise:

1. stanoví jednotné podmínky a kritéria pro:

i) vydávání, platnost a používání dokumentů uvedených v článcích 4, 5, čl. 7 odst. 4 a v článku 10; Komise zároveň určí jejich podobu;

ii) používání rostlinolékařských osvědčení; a

iii) popřípadě stanovení postupů k označování exemplářů, aby se usnadnila jejich identifikace a zajistilo prosazení příslušných ustanovení;

2. přijímá opatření uvedená v čl. 4 odst. 6 a 7, čl. 5 odst. 5 a odst. 7 písm. b), čl. 7 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. c) a odst. 3, čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 6, čl. 11 odst. 5, čl. 15 odst. 4 písm. a), c) a odst. 5 a čl. 21 odst. 3;

3. pozměňuje přílohy A až D, s výjimkou změn přílohy A, které nevyplývají z rozhodnutí konference smluvních stran úmluvy;

4. přijímá v případě potřeby dodatečná opatření k provádění usnesení konference smluvních stran úmluvy, rozhodnutí nebo doporučení stálého výboru úmluvy a doporučení sekretariátu úmluvy.

Článek 20

Závěrečná ustanovení

Každý členský stát uvědomí Komisi a sekretariát úmluvy o ustanoveních, která přijímá zvlášť pro provádění tohoto nařízení, a také o všech použitých právních nástrojích a opatřeních podniknutých k jeho provádění a prosazování.

Komise předá tyto informace ostatním členským státům.

Článek 21

1. Nařízení (EHS) č. 3626/82 se zrušuje.

2. Než budou přijata opatření uvedená v čl. 19 bodech 1 a 2, mohou členské státy udržovat nebo dále uplatňovat opatření přijatá v souladu s nařízením (EHS) č. 3626/82 a nařízením Komise (EHS) č. 3418/83 ze dne 28. listopadu 1983, která stanoví zásady pro jednotné vydávání a používání dokumentů, jež jsou ve Společenství vyžadována k uplatňování Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin [8].

3. Dva měsíce před provedením tohoto nařízení Komise v souladu s postupem podle článku 18 a na základě konzultace s Vědeckou prověřovací skupinou:

a) se musí ujistit, že neexistují důvody k tomu, aby byl do Společenství omezován dovoz exemplářů druhů zařazených do přílohy C1 k nařízení (EHS) č. 3626/82, které nejsou zařazeny do přílohy A tohoto nařízení;

b) přijme nařízení, kterým se příloha D změní v reprezentativní seznam druhů splňujících kritéria uvedená v čl. 3 odst. 4 písm. a).

Článek 22

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se ode dne 1. července 1997.

Články 12, 13, čl. 14 odst. 3, články 16, 17, 18, 19 a čl. 21 odst. 3 se použijí ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. prosince 1996.

Za Radu

předseda

B. Howlin

[1] Úř. věst. C 26, 3.2.1992, s. 1, aÚř. věst. C 131, 12.5.1994, s. 1.

[2] Úř. věst. C 223, 31.8.1992, s. 19.

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 1995 (Úř. věst. C 17, 22.1.1996, s. 430). Společný postoj Rady ze dne 26. února 1996 (Úř. věst. C 196, 6.7.1996, s. 58) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 18. září 1996 (Úř. věst. C 320, 28.10.1996).

[4] Úř. věst. L 384, 31.12.1982, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise č. 558/95 (Úř. věst. L 57, 15.3.1995, s. 1).

[5] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 1994.

[6] Úř. věst. L 358, 18.12.1986, s. 1.

[7] Úř. věst. L 158, 23.6.1990, s. 56.

[8] Úř. věst. L 344, 7.12.1983, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Poznámky k výkladu příloh A, B, C a D

Viz nařízení Komise (ES) č. 1497/2003, Úř. věst. L 215, 27.8.2003, s. 3.

--------------------------------------------------

Top