EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22014A0412(01)

Dohoda mezi Evropskou unií a Norským královstvím o pravidlech pro účast Norského království na činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázkyazylu

OJ L 109, 12.4.2014, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

12.4.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 109/3


DOHODA

mezi Evropskou unií a Norským královstvím o pravidlech pro účast Norského království na činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu

EVROPSKÁ UNIE, dále jen „EU“,

na jedné straně a

NORSKÉ KRÁLOVSTVÍ, dále jen „Norsko“,

na straně druhé,

s ohledem na čl. 49 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 439/2010 ze dne 19. května 2010 o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (1) (dále jen „nařízení“),

VZHLEDEM K TĚMTO DŮVODŮM:

(1)

V nařízení se uvádí, že aby mohl Evropský podpůrný úřadu pro otázky azylu (dále jen „podpůrný úřad“) plnit svou úlohu, měl by být otevřen účasti zemí, jež s EU uzavřely dohody, na jejichž základě přijaly a používají právní předpisy EU v oblasti upravené nařízením, zejména Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska (dále jen „přidružené země“).

(2)

Norsko uzavřelo s EU dohody, na jejichž základě přijalo a používá právní předpisy EU v oblasti upravené nařízením, zejména Dohodu mezi Evropským společenstvím a Islandskou republikou a Norským královstvím o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo na Islandu nebo v Norsku (2),

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Rozsah účasti

Norsko se plně účastní činnosti podpůrného úřadu a má nárok na opatření na podporu od podpůrného úřadu podle nařízení a v souladu s podmínkami stanovenými tímto ujednáním.

Článek 2

Správní rada

Norsko je zastoupeno ve správní radě podpůrného úřadu jako pozorovatel bez hlasovacího práva.

Článek 3

Finanční příspěvek

1.   Norsko přispívá na příjmy podpůrného úřadu roční částkou vypočtenou podle jeho hrubého domácího produktu (HDP) jako procentní podíl HDP všech zúčastněných států podle vzorce stanoveného v příloze.

2.   Finanční příspěvek uvedený v odstavci 1 se hradí od prvního dne po vstupu tohoto ujednání v platnost nebo od okamžiku prozatímního provádění tohoto ujednání podle čl. 13 odst. 3 tohoto ujednání. Výše prvního finančního příspěvku se sníží v poměru k době zbývající po vstupu tohoto ujednání v platnost nebo od okamžiku prozatímního provádění tohoto ujednání do konce roku.

Článek 4

Ochrana údajů

1.   Při uplatňování tohoto ujednání Norsko zpracovává údaje v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (3).

2.   Pro účely tohoto ujednání se na zpracovávání osobních údajů podpůrným úřadem použije nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (4).

3.   Norsko dodržuje pravidla důvěrného zacházení s dokumenty v držení podpůrného úřadu, jak jsou stanovena v jednacím řádu správní rady.

Článek 5

Právní postavení

Podpůrný úřad má právní subjektivitu podle norského práva a má v Norsku nejširší způsobilost k právům a právním úkonům, kterou norské právo přiznává právnickým osobám. Zejména může nabývat a zcizovat movitý i nemovitý majetek a vystupovat před soudem.

Článek 6

Odpovědnost

Odpovědnost podpůrného úřadu se řídí čl. 45 odst. 1, 3 a 5 nařízení.

Článek 7

Soudní dvůr Evropské unie

Norsko uznává pravomoc Soudního dvora Evropské unie rozhodovat ve věcech týkajících se podpůrného úřadu podle čl. 45 odst. 2 a 4 nařízení.

Článek 8

Zaměstnanci podpůrného úřadu

1.   V souladu s čl. 38 odst. 1 a čl. 49 odst. 1 nařízení se na norské státní příslušníky zaměstnané podpůrným úřadem vztahují služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie, pravidla přijatá společně orgány EU za účelem uplatňování uvedeného služebního a pracovního řádu a prováděcí opatření přijatá podpůrným úřadem podle čl. 38 odst. 2 nařízení.

2.   Odchylně od čl. 12 odst. 2 písm. a) a čl. 82 odst. 3 písm. a) pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie může výkonný ředitel podpůrného úřadu zaměstnávat na základě smlouvy norské státní příslušníky, kteří požívají veškerých občanských práv, podle stávajících pravidel pro výběr a přijímání zaměstnanců přijatých podpůrným úřadem.

3.   Ustanovení čl. 38 odst. 4 nařízení se použije obdobně na norské státní příslušníky.

4.   Norští státní příslušníci však nemohou být jmenováni do funkce výkonného ředitele podpůrného úřadu.

Článek 9

Výsady a imunity

Norsko uplatňuje na podpůrný úřad a jeho zaměstnance Protokol o výsadách a imunitách Evropské unie (5) a veškerá pravidla přijatá podle uvedeného protokolu, která se týkají personálních záležitostí podpůrného úřadu.

Článek 10

Boj proti podvodům

Uplatňuje se článek 44 nařízení a Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) a Účetní dvůr mohou vykonávat pravomoci, které jim byly svěřeny.

O záměru provést kontroly na místě či audity OLAF a Účetní dvůr včas informují Riksrevisjonen, a pokud si to norské orgány přejí, lze tyto kontroly na místě či audity provádět společně s Riksrevisjonen.

Článek 11

Výbor

1.   Výbor složený ze zástupců Evropské komise a Norska sleduje řádné provádění tohoto ujednání a zajišťuje v tomto ohledu soustavné poskytování informací a výměnu názorů. Z praktických důvodů se výbor schází společně s příslušnými výbory zřízenými s ostatními přidruženými zeměmi, jež se účastní na základě čl. 49 odst. 1 nařízení. Výbor se schází na žádost Norska nebo Evropské komise. O činnosti tohoto výboru je informována správní rada podpůrného úřadu.

2.   Ve výboru jsou sdíleny informace o plánovaných právních předpisech EU, které mají na nařízení přímý dopad či je mění nebo u kterých se předpokládá, že budou mít důsledek pro finanční příspěvek stanovený v článku 3 tohoto ujednání, a probíhá v něm o těchto otázkách výměna názorů.

Článek 12

Příloha

Příloha tohoto ujednání tvoří jeho nedílnou součást.

Článek 13

Vstup v platnost

1.   Smluvní strany schválí toto ujednání v souladu s vlastními vnitřními postupy. Dokončení těchto postupů si navzájem oznámí.

2.   Toto ujednání vstupuje v platnost prvním dnem prvního měsíce po dni posledního oznámení uvedeného v odstavci 1.

3.   Při podpisu tohoto ujednání mohou smluvní strany na základě vzájemné dohody prohlásit, že se toto ujednání prozatímně provádí od prvního dne po podpisu.

Článek 14

Platnost a pozbytí platnosti

1.   Toto ujednání se uzavírá na dobu neurčitou.

2.   Každá smluvní strana může toto ujednání, po konzultaci ve výboru, vypovědět prostřednictvím oznámení druhé smluvní straně. Platnost tohoto ujednání končí šest měsíců po datu tohoto oznámení.

3.   Toto ujednání pozbývá platnosti v případě vypovězení Dohody mezi Evropským společenstvím a Islandskou republikou a Norským královstvím o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo na Islandu nebo v Norsku.

4.   Toto ujednání je sepsáno ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, chorvatském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a norském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Съставено в Брюксел на : деветнадесети март две хиляди и четиринадесета година .

Hecho en Bruselas, el diecinueve de marzo de dos mil catorce.

V Bruselu dne devatenáctého března dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende marts to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten März zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta märtsikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the nineteenth day of March in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le dix neuf mars deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu devetnaestog ožujka dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove marzo duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada deviņpadsmitajā martā.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų kovo devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év március havának tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-dsatax-il jum ta’ Marzu tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de negentiende maart tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego marca roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de março de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la nouăsprezece martie două mii paisprezece.

V Bruseli devätnásteho marca dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne devetnajstega marca leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den nittonde mars tjugohundrafjorton.

Utferdiget i Brussel den nittende mars to tusen og fjorten.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

For Den europeiske union

Image

За Кралство Норвегия

Por el Reino de Noruega

Za Norské královstvi

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Norra Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Za Kraljevinu Norvešku

Per il Regno di Norvegia

Norvēģijas Karalistes vārdā –

Norvegijos Karalystės vardu

A Norvég Királyság részéről

Ghar-Renju tan-Norveġja

Voor het Koninkrijk Noorwegen

W imieniu Królestwa Norwegii

Pelo Reino da Noruega

Pentru Regatul Norvegiei

Za Nórske kráľovstvo

Za Kraljevino Norveško

Norjan kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Norge

For Kongeriket Norge

Image


(1)  Úř. věst. L 132, 29.5.2010, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 93, 3.4.2001, s. 40.

(3)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

(4)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(5)  Úř. věst. C 83, 30.3.2010, s. 266.


PŘÍLOHA

VZOREC PRO VÝPOČET PŘÍSPĚVKU

1.

Finanční příspěvek Norska na příjmy podpůrného úřadu stanovený v čl. 33 odst. 3 písm. d) nařízení se vypočte takto:

 

Nejaktuálnější konečné údaje o výši hrubého domácího produktu (HDP) Norska k 31. březnu každého roku se vydělí součtem údajů o výši HDP všech států účastnících se činnosti podpůrného úřadu za tentýž rok. Výsledný procentní podíl se uplatní na část schválených příjmů podpůrného úřadu podle čl. 33 odst. 3 písm. a) nařízení v daném roce, čímž se získá výše finančního příspěvku Norska.

2.

Finanční příspěvek se platí v eurech.

3.

Norsko svůj finanční příspěvek zaplatí nejpozději 45 dnů po doručení výzvy k úhradě. Jakékoli prodlení při platbě má pro Norsko za následek platbu úroků z prodlení z dlužné částky ode dne splatnosti. Jako úroková sazba se použije sazba, kterou uplatňuje Evropská centrální banka na své hlavní refinanční operace, zveřejněná v řadě C Úředního věstníku Evropské unie a platná v první den měsíce splatnosti, zvýšená o 3,5 procentního bodu.

4.

Finanční příspěvek Norska se upraví v souladu s touto přílohou v případě, že se finanční příspěvek EU zapsaný v souhrnném rozpočtu Evropské unie podle čl. 33 odst. 3 písm. a) nařízení zvýší podle článků 26, 27 nebo 41 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (1). V takovém případě je rozdíl splatný 45 dnů po doručení výzvy k úhradě.

5.

V případě, že prostředky na platby, které podpůrný úřad získal od EU podle čl. 33 odst. 3 písm. a) nařízení na rok N, nejsou vyčerpány před 31. prosincem roku N nebo v případě, že byl rozpočet podpůrného úřadu na rok N snížen podle článků 26, 27 nebo 41 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012, převede se část těchto nevyčerpaných nebo snížených prostředků na platby odpovídající procentnímu podílu příspěvku uhrazeného Norskem do rozpočtu podpůrného úřadu na rok N+1. Příspěvek Norska do rozpočtu podpůrného úřadu na rok N+1 se úměrně sníží.


(1)  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.


Top