EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02000L0053-20130611

Consolidated text: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/53/2013-06-11

2000L0053 — CS — 11.06.2013 — 010.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/53/ES

ze dne 18. září 2000

o vozidlech s ukončenou životností

(Úř. věst. L 269, 21.10.2000, p.34)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

 M1

ROZHODNUTÍ KOMISE 2002/525/ES ze dne 27. června 2002,

  L 170

81

29.6.2002

 M2

ROZHODNUTÍ KOMISE 2005/63/ES ze dne 24. ledna 2005,

  L 25

73

28.1.2005

 M3

ROZHODNUTÍ KOMISE 2005/438/ES ze dne 10. června 2005,

  L 152

19

15.6.2005

 M4

ROZHODNUTÍ RADY 2005/673/ES ze dne 20. září 2005,

  L 254

69

30.9.2005

►M5

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/33/ES ze dne 11. března 2008,

  L 81

62

20.3.2008

 M6

ROZHODNUTÍ KOMISE 2008/689/ES ze dne 1. srpna 2008,

  L 225

10

23.8.2008

►M7

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/112/ES Text s významem pro EHP ze dne 16. prosince 2008,

  L 345

68

23.12.2008

 M8

ROZHODNUTÍ KOMISE 2010/115/EU ze dne 23. února 2010,

  L 48

12

25.2.2010

 M9

SMĚRNICE KOMISE 2011/37/EU Text s významem pro EHP ze dne 30. března 2011,

  L 85

3

31.3.2011

►M10

SMĚRNICE KOMISE 2013/28/EU Text s významem pro EHP ze dne 17. května 2013,

  L 135

14

22.5.2013
▼B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/53/ES

ze dne 18. září 2000

o vozidlech s ukončenou životnostíEVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 175 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise ( 1 ),

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru ( 2 ),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy, s ohledem na společný návrh schválený dohodovacím výborem dne 23. května 2000 ( 3 ),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Odlišná vnitrostátní opatření týkající se vozidel s ukončenou životností by měla být harmonizována, aby byl za prvé minimalizován vliv vozidel s ukončenou životností na životní prostředí a přispělo se tak k ochraně, zachování a zlepšení kvality životního prostředí a úspor energie, a za druhé aby bylo zajištěno řádné fungování vnitřního trhu a zamezilo se narušení hospodářské soutěže ve Společenství.

(2)

Vyžaduje se rámec na úrovni Společenství, který by zajistil soudržnost mezi přístupy členských států k dosažení výše uvedených cílů, zejména pokud jde o projektování vozidel s ohledem na jejich recyklaci a využití, na požadavky na sběrná a zpracovatelská zařízení a na dosažení cílů opětného použití, recyklace a využití, s přihlédnutím k zásadě subsidiarity a zásadě „znečišťovatel platí“.

(3)

Vozidla s ukončenou životností každoročně ve Společenství produkují 8 až 9 milionů tun odpadu, se kterým se musí řádně nakládat.

(4)

V zájmu uplatňování zásady opatrnosti a prevence a v souladu se strategií Společenství pro nakládání s odpady je nutné se v co nejširší míře vyhnout vzniku odpadů.

(5)

Další základní zásadou je, že odpad by měl být opětně používán a využíván a přednost má být dána opětnému použití a recyklaci.

(6)

Členské státy by měly přijmout opatření směřující k tomu, aby hospodářské subjekty zavedly systémy pro sběr, zpracování a využití vozidel s ukončenou životností.

(7)

Členské státy by měly zajistit, aby poslední uživatel nebo majitel mohli vozidlo s ukončenou životností předat autorizovanému zpracovatelskému zařízení bez jakýchkoli výdajů v důsledku toho, že vozidlo má nulovou nebo zápornou tržní hodnotu. Členské státy by měly zajistit, aby výrobci hradili veškeré náklady nebo jejich značnou část na zavedení těchto opatření. Obvyklé fungování trhu by tím nemělo být narušeno.

(8)

Tato směrnice by se měla vztahovat na vozidla a na vozidla s ukončenou životností včetně jejich součástí a materiálů, jakož i na náhradní a výměnné díly, aniž jsou dotčeny platné normy v oblasti bezpečnosti, znečišťování ovzduší a boje proti hlučnosti.

(9)

Tato směrnice se opírá, je-li to nezbytné, o terminologii užívanou v několika stávajících směrnicích, zejména ve směrnici Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek ( 4 ), ve směrnici Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel ( 5 ) a ve směrnici Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadech ( 6 ).

(10)

Dobová vozidla, to znamená historická vozidla nebo vozidla se sběratelskou hodnotou nebo určená pro muzea, která jsou udržovaná řádným způsobem slučitelným s ochranou životního prostředí buď v provozuschopném stavu, nebo rozebrané na součásti, nejsou zahrnuta v definici odpadu ve smyslu směrnice 75/442/EHS a tato směrnice se na ně tedy nevztahuje.

(11)

Je důležité, aby preventivní opatření byla uplatňována počínaje fází projektování vozidla, zejména v podobě snižování a kontroly nebezpečných látek obsažených ve vozidlech, aby se tak předešlo unikání těchto látek do životního prostředí, aby se usnadnila recyklace a zabránilo se odstraňování nebezpečného odpadu. Zakázáno by mělo být zejména používání olova, rtuti, kadmia a šestimocného chromu. Tyto těžké kovy lze používat pouze v určitých případech podle seznamu, který je pravidelně revidován. To pomůže zajistit, aby určité materiály a součásti nezůstávaly ve zbytcích po drcení a nebyly spalovány ani ukládány na skládku.

(12)

Recyklace všech plastů z vozidel s ukončenou životností by měla být trvale zlepšována. Komise v současné době posuzuje vlivy PVC na životní prostředí. Na základě této práce Komise případně předloží návrhy na použití PVC rovněž s ohledem na vozidla.

(13)

Požadavky na demontáž, opětné použití a recyklaci vozidel s ukončenou životností a jejich součásti by měly být začleněny do projektování a výroby nových vozidel.

(14)

Měl by být podporován rozvoj trhu s recyklovanými materiály.

(15)

Aby bylo zajištěno vozidel s ukončenou životností, aniž je ohroženo životního prostředí, měly by být zavedeny příslušné sběrné systémy.

(16)

Mělo by být zavedeno osvědčení o likvidaci vozidla, jehož předložení podmiňuje vyřazení vozidel s ukončenou životností z registru. Členské státy, které nemají systém vyřazení z registru zavedou systém, podle kterého je osvědčení o likvidaci vozidla oznamováno příslušnému orgánu při převozu vozidla s ukončenou životností do zpracovatelského zařízení.

(17)

Tato směrnice nebrání členským státům, aby případně prováděly dočasná odhlášení vozidel.

(18)

Podniky pro sběr a zpracování by měly mít možnost vykonávat svou činnost, pouze získají-li povolení nebo, je-li povolení nahrazeno registrací, jsou-li splněny zvláštní podmínky.

(19)

Měla by být podporována možnost recyklace a využívání vozidel.

(20)

Je důležité stanovit požadavky na skladování a zpracování, aby se předešlo negativním vlivům na životní prostředí a zabránilo se narušení obchodu a hospodářské soutěže.

(21)

aby bylo možné dosáhnout výsledků v krátkodobém výhledu a poskytovat provozovatelům, spotřebitelům a orgánům veřejné moci nezbytnou dlouhodobou perspektivu, měly by být stanoveny kvantifikované cíle pro opětné použití, recyklaci a využití, které by měly hospodářské subjekty splňovat.

(22)

Výrobci by měli zajistit, aby byla vozidla projektována a vyráběna způsobem, který umožní dosažení kvantifikovaných cílů pro opětné použití, recyklaci a využití. Za tímto účelem bude Komise podporovat vypracování evropských norem a přijme další nezbytná opatření, aby změnila příslušné evropské právní předpisy týkající se schvalování typů motorových vozidel.

(23)

Členské státy by měly zajistit, aby při provádění této směrnice byla zachována hospodářská soutěž, zejména s ohledem na přístup malých a středních podniků na trh sběru, demontáže, zpracování a recyklace.

(24)

Aby byla usnadněna demontáž a zpracování, a zejména recyklace vozidel s ukončenou životností, měli by výrobci vozidel poskytovat autorizovaným zpracovatelským zařízením všechny nezbytné informace pro demontáž, zejména s ohledem na nebezpečné materiály.

(25)

Ve všech případech, kdy je to nezbytné, by mělo být podporováno vypracování evropských norem. Výrobci a dodavatelé materiálů by měli pro součásti a materiály používat normy označování, které stanoví Komise společně s příslušným výborem. Při vypracování těchto norem přihlédne Komise vhodným způsobem k práci, která v této oblasti probíhá v rámci příslušných mezinárodních fór.

(26)

Je nezbytné disponovat údaji o vozidlech s ukončenou životností v celém Společenství, aby bylo kontrolováno provádění cílů této směrnice.

(27)

Spotřebitelé musí být vhodně informováni, aby mohli přizpůsobit své chování a své postoje; za tímto účelem by informace měly poskytovat dotčené hospodářské subjekty.

(28)

Členské státy se mohou rozhodnout, že určitá ustanovení provedou formou dohod s dotčeným hospodářským odvětvím, budou-li splněny určité podmínky.

(29)

Přizpůsobování požadavků na zpracovatelská zařízení a na užívání nebezpečných látek vědeckému a technickému pokroku, jakož i přijetí minimálních norem pro osvědčení o likvidaci vozidla, vzory pro databázi a provádění opatření nezbytných pro kontrolu plnění kvantifikovaných cílů by měla zajišťovat Komise v rámci postupu projednávání ve výboru.

(30)

Opatření k provádění této směrnice by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi ( 7 ).

(31)

Členské státy mohou uplatňovat ustanovení této směrnice přede dnem uvedeným ve směrnici, pokud tato opatření budou slučitelná se Smlouvou,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:Článek 1

Cíle

Tato směrnice stanoví opatření přednostně zaměřená na předcházení vzniku odpadů z vozidel a dále na opětné použití, recyklaci a jiné formy využití vozidel s ukončenou životností a jejich součástí, aby bylo sníženo množství odpadu k odstranění a zlepšena účinnost všech hospodářských subjektů zasahujících do životního cyklu vozidel, pokud jde o ochranu životního prostředí, a zejména hospodářských subjektů přímo zapojených do zpracování vozidel s ukončenou životností.

Článek 2

Definice

Pro účely této směrnice se rozumí:

1. „vozidlem“ jakékoli vozidlo kategorie M1 nebo N1 vymezené v příloze II části A směrnice 70/156/EHS a tříkolová motorová vozidla vymezená ve směrnici 92/61/EHS, avšak s výjimkou motorových tříkolek;

2. „vozidlem s ukončenou životností“ vozidlo, které je odpadem ve smyslu čl. 1 písm. a) směrnice 75/442/EHS;

3. „výrobcem“ výrobce vozidel nebo profesionální dovozce vozidla do členského státu;

4. „prevencí“ opatření zaměřená na snížení množství vozidel s ukončenou životností, jejich materiálů a látek a jejich škodlivosti pro životní prostředí;

5. „zpracováním“ jakákoli činnost po předání vozidla s ukončenou životností do zařízení pro odstranění znečišťujících látek, pro demontáž, hrubé rozdělení, drcení, využití nebo pro přípravu na odstranění odpadu z drcení, a všechny další operace prováděné pro využití nebo odstranění vozidla s ukončenou životností a jeho součástí;

6. „opětným použitím“ jakákoli operace, při které se součásti vozidel s ukončenou životností používají pro stejný účel, pro který byly původně určeny;

7. „recyklací“ přepracování odpadů ve výrobním procesu pro původní použití nebo pro jiné účely s výjimkou energetického využití. Energetickým využitím se rozumí použití hořlavého odpadu jako prostředku pro výrobu energie formou přímého spalování spolu s jiným odpadem či bez něj, ale s využitím tepla;

8. „využíváním“ jakákoli operace vyjmenovaná v příloze II části B směrnice 75/442/EHS;

9. „odstraňováním“ jakákoli operace vyjmenovaná v příloze II části A směrnice 75/442/EHS;

10. „hospodářskými subjekty“ výrobci, distributoři, subjekty provádějící sběr, pojišťovny motorových vozidel, subjekty provádějící demontáž, drcení, využití, recyklaci vozidel a ostatní účastníci zpracování vozidel s ukončenou životností včetně jejich součástí a materiálů;

▼M7

11. „nebezpečnou látkou“ jakákoli látka, která splňuje kritéria některé z těchto tříd nebo kategorií nebezpečnosti stanovených v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí ( 8 ):

a) třídy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorie 1 a 2, 2.14 kategorie 1 a 2, 2.15 typy A až F;

b) třídy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 členění „nepříznivé účinky na sexuální funkci a plodnost nebo na vývoj“, 3.8 členění „jiné než narkotické účinky“, 3.9 a 3.10;

c) třída nebezpečnosti 4.1;

d) třída nebezpečnosti 5.1;

▼B

12. „drticím zařízením“ jakékoli zařízení používané pro hrubé rozdělení nebo pro rozbíjení vozidel s ukončenou životností včetně zařízení pro získání opětně použitelného kovového odpadu;

13. „informacemi pro demontáž“ všechny informace požadované pro správné zpracování vozidel s ukončenou životností šetrné vůči životnímu prostředí. Tyto informace poskytují autorizovaným zpracovatelským zařízením výrobci vozidel a jejich součástí v podobě příruček nebo s využitím elektronických médií (např. CD-ROM, on-line služby).

Článek 3

Oblast působnosti

1.  Tato směrnice se vztahuje na vozidla a na vozidla s ukončenou životností včetně jejich součástí a materiálů. Toto ustanovení se použije, aniž je dotčen čl. 5 odst. 4 třetí pododstavec, nezávisle na způsobu, jakým bylo vozidlo udržováno nebo opravováno během používání, a nezávisle na tom, zda je vozidlo vybaveno součástmi, které dodává výrobce nebo jinými součástmi, jejichž montáž jako náhradních nebo výměnných dílů splňuje příslušná ustanovení Společenství nebo členských států.

2.  Tato směrnice se uplatňuje, aniž jsou dotčeny platné právní předpisy Společenství a členských států, zejména pokud jde o bezpečnostní normy, emise do ovzduší a boj proti hlučnosti a ochranu půd a vod.

3.  Pokud výrobce vyrábí nebo dováží pouze vozidla, na která se nevztahuje směrnice 70/156/EHS ve smyslu jejího čl. 8 odst. 2 písm. a), mohou členské státy vyjmout tohoto výrobce a jeho vozidla z působnosti čl. 7 odst. 4 a článků 8 a 9 této směrnice.

4.  Vozidla pro zvláštní účely uvedená v čl. 4 odst. 1 písm. a) druhé odrážce směrnice 70/156/EHS jsou vyňata z oblasti působnosti článku 7 této směrnice.

5.  Pro tříkolová motorová vozidla se uplatňuje pouze čl. 5 odst. 1 a 2 a článek 6 této směrnice.

Článek 4

Prevence vzniku odpadu

1.  V zájmu podpory prevence vzniku odpadu podporují členské státy zejména:

a) výrobce vozidel ve spolupráci s výrobci materiálů a vybavení, aby ve vozidlech omezili používání nebezpečných látek a snižovali je v nejvyšší možné míře počínaje projektováním vozidel, zejména aby předcházeli jejich úniku do životního prostředí, usnadnili recyklaci a vyhnuli se nutnosti odstraňovat nebezpečný odpad;

b) projektování a konstrukci nových vozidel, které plně respektují a usnadňují demontáž, opětné použití a využití, zejména recyklaci vozidel s ukončenou životností a jejich součástí a materiálů;

c) konstruktéry vozidel ve spolupráci s výrobci materiálů a vybavení, aby začleňovali rostoucí množství recyklovaných materiálů do vozidel a jiných výrobků, v zájmu rozvoje trhu s recyklovanými materiály.

2.  

a) Členské státy zajistí, aby materiály a součásti vozidel uvedené na trh po 1. červenci 2003 neobsahovaly olovo, rtuť, kadmium nebo šestimocný chrom kromě případů uvedených v příloze II a za podmínek v ní upřesněných;

b)  ►M5  Příloha II se pravidelně přizpůsobuje vědeckému a technickému pokroku, aby: ◄

i) případně stanovila maximální hodnoty koncentrace, do jejichž výše bude tolerován výskyt látek uvedených v písmenu a) ve specifických materiálech a součástech vozidel;

ii) vyňala určité materiály a součásti vozidel z ustanovení písmene a), je-li použití dotčených látek nevyhnutelné;

iii) vypustila materiály a součásti vozidel z přílohy II, je-li možné se použití těchto látek vyhnout;

iv) určila podle podbodů i) a ii) materiály a součásti vozidel, které lze před dalším zpracováním odstranit; tyto materiály a součásti jsou označeny nebo jiným vhodným způsobem identifikovány;

Opatření uvedená v bodech i) až iv), jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 3.

c) Komise poprvé pozmění přílohu II nejpozději do 21. října 2001. V žádném případě nesmí být žádná z výjimek uvedených v příloze II vypuštěna před 1. lednem 2003.

Článek 5

Sběr

1.  Členské státy přijmou opatření nezbytná, aby:

 hospodářské subjekty zavedly systémy sběru všech vozidel s ukončenou životností, a je-li to technicky možné, i sběru použitých dílů tvořících odpad a vyjmutých z osobních automobilů při jejich opravách;

 byla na jejich území vhodným způsobem dostupná sběrná zařízení.

2.  Členské státy rovněž přijmou opatření nezbytná, aby všechna vozidla s ukončenou životností byla předána do autorizovaných zpracovatelských zařízení.

3.  Členské státy zavedou systém, podle něhož lze vyřadit vozidlo s ukončenou životností z registru pouze po předložení osvědčení o likvidaci vozidla. Toto osvědčení se uděluje držiteli nebo vlastníkovi při převozu vozidla s ukončenou životností do zpracovatelského zařízení. Zpracovatelská zařízení, která získala povolení v souladu s článkem 6, jsou oprávněna udělovat osvědčení o likvidaci vozidla. Členské státy mohou povolit výrobcům, prodejcům a subjektům provádějícím sběr zmocněným autorizovaným zpracovatelským zařízením udělovat osvědčení o likvidaci vozidla, pokud zaručí, že vozidlo s ukončenou životností bude převezeno do autorizovaného zpracovatelského zařízení, a pokud budou zaregistrováni u orgánů veřejné moci.

Udělování osvědčení o likvidaci vozidla zpracovatelskými zařízeními nebo prodejci nebo subjekty provádějícími sběr zmocněnými autorizovaným zpracovatelským zařízením je neopravňuje požadovat finanční náhrady s výjimkou případů výslovně určených členskými státy.

Členské státy, které nemají ke dni vstupu této směrnice v platnost systém vyřazování z registru, zavedou systém, podle něhož je osvědčení o likvidaci vozidla ohlášeno dotčenému příslušnému orgánu při převozu vozidla s ukončenou životností do zpracovatelského zařízení, a vyhoví podmínkám tohoto odstavce. Členské státy, které využijí tohoto pododstavce, uvědomí Komisi o důvodech této volby.

4.  Členské státy přijmou opatření nezbytná, aby předání vozidla autorizovanému zpracovatelskému zařízení v souladu s odstavcem 3 probíhalo bez jakýchkoli výdajů pro posledního držitele nebo vlastníka vozidla v důsledku toho, že vozidlo má nulovou nebo zápornou tržní hodnotu.

Členské státy přijmou opatření nezbytná, aby výrobci hradili veškeré náklady na provádění tohoto opatření nebo jejich podstatnou část nebo aby přijímali vozidla s ukončenou životností za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny v prvním pododstavci.

Členské státy mohou stanovit, že předávání vozidel s ukončenou životností nebude zcela zdarma, pokud vozidlo s ukončenou životností neobsahuje podstatné součásti vozidla, zejména motor a karoserii nebo obsahuje odpad, který byl k němu přidán.

Komise pravidelně kontroluje provádění prvního pododstavce, aby zajistila, že nepovede k narušení trhu, a bude-li to nezbytné navrhne Evropskému parlamentu a Radě změnu tohoto ustanovení.

▼M5

5.  Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit, aby příslušné orgány vzájemně uznávaly a přijímaly osvědčení o likvidaci vozidla udělená v jiných členských státech v souladu s odstavcem 3.

K tomuto účelu se vypracují minimální požadavky platné pro osvědčení o likvidaci vozidla. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 3.

▼B

Článek 6

Zpracování

1.  Členské státy přijmou opatření, aby všechna vozidla s ukončenou životností byla skladována (i dočasně) a zpracovávána v souladu s obecnými požadavky stanovenými v článku 4 směrnice 75/442/EHS a v souladu s minimálními technickými požadavky stanovenými v příloze I této směrnice, aniž jsou dotčeny vnitrostátní předpisy upravující ochranu zdraví a životního prostředí.

2.  Členské státy přijmou opatření nezbytná, aby všechna zařízení nebo podniky, které provádějí zpracovatelské operace, získaly povolení od příslušných orgánů nebo aby u nich byly registrovány v souladu s články 9, 10 a 11 směrnice 75/442/EHS.

Odchylka od požadavku na povolení uvedená v čl. 11 odst. 1 písm. b) směrnice 75/442/EHS může být uplatněna pro operace využití odpadu z vozidel s ukončenou životností po jejich zpracování v souladu s přílohou I bodem 3 této směrnice, pokud příslušné orgány před registrací prověří:

a) druh a množství odpadu ke zpracování;

b) obecné technické požadavky, které mají být dodržovány;

c) potřebná bezpečnostní opatření

pro dosažení cílů uvedených v článku 4 směrnice 75/442/EHS. Tato inspekce se koná jednou ročně. Členské státy, které výjimku využijí, oznámí výsledky Komisi.

3.  Členské státy přijmou opatření nezbytná, aby všechna zařízení nebo podniky, které provádějí zpracovatelské operace, splňovaly alespoň tyto povinnosti podle přílohy I:

a) vozidla s ukončenou životností jsou před dalším zpracováním rozebrána nebo jsou provedena obdobná opatření, aby se omezily jakékoli negativní dopady na životní prostředí. Součásti nebo materiály, které jsou označeny nebo jinak identifikovány v souladu s čl. 4 odst. 2, jsou před dalším zpracováním odstraněny;

b) nebezpečné materiály a součásti jsou odstraněny a odděleny selektivním způsobem, aby nekontaminovaly následný odpad z drcení vozidel s ukončenou životností;

c) rozebrání a skladování se provádí tak, aby byla zajištěna možnost součásti vozidla opětně použít a využít a zejména recyklovat.

Zpracování s cílem zbavit vozidla s ukončenou životností znečišťujících látek uvedené v příloze I bod 3 se provádí co nejdříve.

4.  Členské státy přijmou opatření nezbytná, aby povolení nebo registrace uvedené v odstavci 2 zahrnovaly všechny podmínky nutné pro splnění požadavků podle odstavců 1, 2 a 3.

5.  Členské státy podporují zařízení nebo podniky, které provádějí zpracování, aby zavedly schválené systémy péče o životní prostředí.

▼M5

6.  Příloha I se přizpůsobuje vědeckému a technickému pokroku. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 3.

▼B

Článek 7

Opětné použití a využití

1.  Členské státy přijmou opatření nezbytná, aby podpořily opětné použití k tomu vhodných součástí a využití součástí, které nelze opětně použít, přičemž se dává přednost recyklaci, je-li vhodná z hlediska životního prostředí, aniž jsou dotčeny požadavky na bezpečnost vozidla a požadavky týkající se životního prostředí, zejména znečišťování ovzduší a boje proti hlučnosti.

2.  Členské státy přijmou opatření nezbytná, aby hospodářské subjekty dosáhly těchto cílů:

a) nejpozději dne 1. ledna 2006 bude pro všechna vozidla s ukončenou životností míra opětného použití a využití stanovena na nejméně 85 % průměrné hmotnosti vozidla a rok. Ve stejné lhůtě bude míra opětného použití a recyklace zvýšena na nejméně 80 % průměrné hmotnosti vozidla a rok.

Pro vozidla vyrobená před 1. lednem 1980 mohou členské státy stanovit nižší cíle, nikoli však nižší než 75 % pro opětné použití a využití a než 70 % pro opětné použití a recyklaci. Členské státy, které využijí tohoto pododstavce, oznámí Komisi a ostatním členským státům své důvody;

b) nejpozději dne 1. ledna 2015 bude pro všechna vozidla s ukončenou životností míra opětného použití a využití zvýšena na nejméně 95 % průměrné hmotnosti vozidla a rok. Ve stejné lhůtě bude míra opětného použití a recyklace zvýšena na neméně 85 % průměrné hmotnosti vozidla a rok.

Nejpozději do 31. prosince 2005 Evropský parlament a Rada přezkoumají cíle uvedené v písmenu b) na základě zprávy Komise doplněné návrhem. Ve své zprávě Komise přihlédne k vývoji složení materiálů vozidel a k dalším relevantním aspektům souvisejícím se životním prostředím a týkajícím se vozidel.

▼M5

Budou přijata prováděcí pravidla pro kontrolu souladu členských států s cíli stanovenými v prvním pododstavci. Při vypracovávání těchto pravidel přihlédne Komise ke všem relevantním faktorům, zejména k dostupnosti údajů a k situaci ve vývozu a dovozu vozidel s ukončenou životností. Tato prováděcí pravidla, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 3.

▼B

3.  Na základě návrhu Komise stanoví Evropský parlament a Rada cíle pro opětné použití a využití a pro opětné použití a recyklaci pro období po roce 2015.

4.  V zájmu přípravy změny směrnice 70/156/EHS bude Komise podporovat vypracování evropských norem týkajících se možnosti demontáže, využití a recyklace vozidel. Jakmile budou normy schváleny a v každém případě nejpozději před koncem roku 2001, změní Evropský parlament a Rada na základě návrhu Komise směrnici 70/156/EHS, aby vozidla, jejichž typy byly schváleny podle zmíněné směrnice a jež jsou uváděna na trh po třech letech po změně směrnice 70/156/EHS, bylo možné opětně použít nebo recyklovat nejméně v rozsahu 85 % hmotnosti vozidla a opětně použít nebo využít nejméně v rozsahu 95 % hmotnosti vozidla.

5.  Při navrhování změny směrnice 70/156/EHS týkající se možnosti demontáže, využití a recyklace vozidel přihlíží Komise podle potřeby k nutnosti zajistit, aby opětné použití součástí neohrozilo bezpečnost nebo životní prostředí.

Článek 8

Normy označování/informace pro demontáž

1.  Členské státy přijmou opatření nezbytná, aby výrobci v součinnosti s výrobci materiálu a vybavení používali normy pro označování součástí a materiálů, zejména aby usnadnily identifikaci součástí a materiálů, které lze opětně použít a využít.

▼M5

2.  Budou stanoveny normy uvedené v odstavci 1. Při vypracovávání těchto norem Komise zohlední práci probíhající v této oblasti v rámci mezinárodních fór a vhodným způsobem k ní přispěje. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 3.

▼B

3.  Členské státy přijmou opatření nezbytná, aby výrobci poskytovali pro každý typ nového vozidla uvedeného na trh informace pro demontáž ve lhůtě šesti měsíců po tomto uvedení na trh. Tyto informace uvádí v rozsahu potřebném pro zpracovatelská zařízení, aby splnila povinnosti podle této směrnice, jednotlivé součásti a materiály vozidla a umístění všech nebezpečných látek ve vozidlech, zejména pro splnění cílů uvedených v článku 7.

4.  Aniž je dotčeno obchodní a průmyslové tajemství, přijmou členské státy opatření nezbytná, aby výrobci součástí používaných ve vozidlech poskytovali autorizovaným zpracovatelským zařízením v rozsahu požadovaném těmito zařízeními příslušné informace pro demontáž, skladování a zkoušky součástí, které lze opětně použít.

Článek 9

Vypracování zpráv a informace

1.  Každé tři roky podávají členské státy Komisi zprávu o provádění této směrnice. Zpráva je vypracována na základě dotazníku nebo osnovy, které vypracuje Komise postupem podle článku 6 směrnice 91/692/EHS ( 9 ) s cílem vytvořit databáze vozidel s ukončenou životností a jejich zpracování. Zpráva obsahuje relevantní informace o možných strukturálních změnách v oblasti prodeje motorových vozidel a v odvětví sběru, demontáže, drcení a využívání a recyklace, které by způsobovaly narušení hospodářské soutěže mezi členskými státy nebo v uvnitř členských států. Dotazník nebo osnova jsou zaslány členským státům šest měsíců před začátkem období, na které se zpráva vztahuje. Zpráva je Komisi předána do devíti měsíců od konce tříletého období, na které se vztahuje.

První zpráva se vztahuje na období tří let, které začíná dne 21. dubna 2002.

Na základě výše uvedených informací zveřejní Komise zprávu o provádění této směrnice do devíti měsíců od přijetí zpráv od členských států.

▼M5

Formáty dat pro databázový systém se stanoví regulativním postupem podle čl. 11 odst. 2.

▼B

2.  Členské státy požadují, aby dotčené hospodářské subjekty v každém případě zveřejňovaly informace o:

 projektech vozidel a jejich součástech s ohledem na možnost jejich využití a recyklace,

 zpracování vozidel s ukončenou životností způsobem šetrným k životnímu prostředí, zejména o odčerpání všech kapalin a informace pro demontáž,

 vývoji a optimalizaci způsobů opětného použití, recyklace a využití vozidel s ukončenou životností a jejich součástí,

 pokroku dosaženém v oblasti využití a recyklace s cílem snížit množství odpadu k odstranění a zvýšit míru jeho využití a recyklace.

Výrobce musí tyto informace zpřístupnit potenciálním kupcům vozidel. Informace jsou začleněny do propagačních materiálů zveřejněných při uvádění nového vozidla na trh.

Článek 10

Provádění

1.  Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 21. dubna 2002. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.  Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

3.  Budou-li cíle uvedené v této směrnici dosaženy, mohou členské státy transponovat ustanovení čl. 4 odst. 1, čl. 5 odst. 1, čl. 7 odst. 1, čl. 8 odst. 1a 3 a čl. 9 odst. 2 a upřesnit prováděcí pravidla k čl. 5 odst. 4 formou dohod mezi příslušnými orgány a dotčenými hospodářskými sektory. Tyto dohody musí splňovat tyto požadavky:

a) dohody jsou vymahatelné;

b) dohody musí upřesnit cíle a odpovídající lhůty;

c) dohody jsou zveřejněny v úředním věstníku dotčeného členského státu nebo v úředním dokumentu rovněž přístupném veřejnosti a jsou předány Komisi;

d) výsledky dosažené při uplatňování dohody jsou pravidelně kontrolovány, sdělovány příslušným orgánům a Komisi a zpřístupňovány veřejnosti za podmínek stanovených v dohodě;

e) příslušné orgány přijmou opatření k posuzování výsledků dosažených v rámci dohody;

f) v případě neplnění dohody jsou členské státy povinny provádět příslušná ustanovení této směrnice formou přijímání právních a správních opatření.

▼M5

Článek 11

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen výbor zřízený článkem 18 směrnice 75/442/EHS.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.  Odkazuje-lise na tento článek, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

▼B

Článek 12

Vstup v platnost

1.  Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

2.  Ustanovení čl. 5 odst. 4 se použije:

 ode dne 1. července 2002 pro vozidla uvedená na trh od tohoto data,

 ode dne 1. ledna 2007 pro vozidla uvedená na trh před datem uvedeným v první odrážce.

3.  Členské státy mohou používat čl. 5 odst. 4 před daty uvedenými v odstavci 2.

Článek 13

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.
PŘÍLOHA I

Minimální technické požadavky na zpracování v souladu s čl. 6 odst. 1 a 3

1. Místa pro skladování (včetně dočasného skladování) vozidel s ukončenou životností před jejich zpracováním:

 plochy s nepropustným povrchem pro příslušné oblasti vybavené zařízením pro zachycování uniklých kapalin, dekantéry a čisticími a odmašťovacími prostředky,

 zařízení pro čištění vody včetně dešťové vody, které splňuje předpisy pro ochranu zdraví a životního prostředí.

2. Místa pro zpracování:

 plochy s nepropustným povrchem pro příslušné oblasti vybavené zařízením pro zachycování uniklých kapalin, dekantéry a čisticími a odmašťovacími prostředky,

 vhodné skladovací prostory na demontované díly včetně nepropustných skladů pro díly znečištěné olejem,

 vhodné kontejnery na skladování baterií (s elektrolytickou neutralizací na místě či jinde), filtry a kondenzátory obsahujících PCB/PCT,

 vhodné nádrže pro oddělené skladování kapalin z vozidel s ukončenou životností: palivo, motorový olej, olej z převodové skříně, převodový olej, olej z hydrauliky, chladící kapaliny, nemrznoucí směs, brzdové kapaliny, kyselina z baterií, kapaliny klimatizačního systému a jakékoli další kapaliny obsažené ve vozidle s ukončenou životností,

 zařízení pro čištění vody včetně dešťové vody, které splňují předpisy pro ochranu zdraví a životního prostředí,

 vhodné skladovací prostory pro použité pneumatiky, které splňují podmínky prevence požáru a nadměrného hromadění.

3. Postupy zpracování k odstranění znečišťujících látek z vozidel s ukončenou životností:

 vyjmutí baterií a nádrží na zkapalněný plyn,

 vyjmutí nebo neutralizace potenciálně výbušných součástí (např. airbagů),

 odčerpání a oddělený sběr a skladování paliva, motorového oleje, oleje z převodové skříně, oleje z převodovky, oleje z hydrauliky, chladicích kapalin, nemrznoucí směsi, brzdových kapalin, náplní klimatizačního systému a jakýchkoli dalších kapalin obsažených ve vozidle s ukončenou životností, pokud nebudou nezbytné pro opětné použití příslušných dílů,

 vyjmutí, je-li proveditelné, všech konstrukčních částí, které prokazatelně obsahují rtuť.

4. Zpracovatelské operace pro podporu recyklace:

 vyjmutí katalyzátorů,

 vyjmutí kovových konstrukčních částí obsahujících měď, hliník a hořčík, pokud tyto kovy nejsou odděleny během drcení,

 vyjmutí pneumatik a objemných plastových konstrukčních částí (nárazníky, přístrojová deska, nádrže na kapaliny atd.), pokud tyto materiály nejsou odděleny během drcení tak, aby mohly být účinně recyklovány jako materiály,

 vyjmutí skel.

5. Skladovací operace jsou prováděny tak, aby nedošlo k poškození konstrukčních částí obsahujících kapaliny nebo konstrukčních částí, které lze využít, a náhradních dílů.

▼M10
PŘÍLOHA IIMateriály a součásti vyňaté z opatření uvedených v čl. 4 odst. 2 písm. a)

Materiály a součásti

Rozsah a ukončení platnosti výjimky

Má být označeno nebo umožňovat identifikaci podle čl. 4 odst. 2 písm. b) bodu iv)

Olovo jako legující prvek

1a)  Ocel pro účely strojního obrábění a součásti z oceli kusově žárově pozinkované o obsahu olova do 0,35 % hmotnostních

 
 

1b)  Souvisle pozinkované ocelové plechy obsahující olovo do 0,35 % hmotnostních

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2016 a náhradní díly pro tato vozidla

 

2a)  Hliník pro účely strojního obrábění obsahující olovo do 2 % hmotnostních

Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2005

 

2b)  Hliník s obsahem olova do 1,5 % hmotnostních

Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2008

 

2c)  Hliník s obsahem olova do 0,4 % hmotnostních

 (1)

 

3.  Slitina mědi obsahující až 4 % hmotnostní olova

 (1)

 

4a)  Ložiskové pánve a pouzdra

Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2008

 

4b)  Ložiskové pánve a pouzdra v motorech, převodových systémech a kompresorech klimatizačních systémů

1. července 2011 a náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2011

 

Olovo a sloučeniny olova v součástech

5.  Baterie

 (1)

X

6.  Tlumiče kmitů

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2016 a náhradní díly pro tato vozidla

X

7a)  Vulkanizační činidla a stabilizátory pro elastomery v brzdových hadicích, palivových hadicích, ventilačních hadicích, elastomerových/kovových částech karosérií a uložení motoru

Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2005

 

7b)  Vulkanizační činidla a stabilizátory pro elastomery v brzdových hadicích, palivových hadicích, ventilačních hadicích, elastomerových/kovových částech karosérií a uložení motoru s obsahem olova do 0,5 % hmotnostních

Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2006

 

7c)  Pojiva pro elastomery v pohonech s obsahem olova do 0,5 % hmotnostních

Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2009

 

8a)  Olovo v pájkách k upevnění elektrických a elektronických součástí do elektronické desky s plošnými spoji a olovo v povrchových úpravách na koncovkách součástí jiných než elektrolytické hliníkové kondenzátory, na kontaktních kolících a na elektronických deskách s plošnými spoji

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2016 a náhradní díly pro tato vozidla

(2)

8b)  Olovo v pájkách při elektrických aplikacích jiných než je pájení na elektronické desce s plošnými spoji nebo na skle

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2011 a náhradní díly pro tato vozidla

(2)

8c)  Olovo v povrchových úpravách na koncovkách elektrolytických hliníkových kondenzátorů

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2013 a náhradní díly pro tato vozidla

(2)

8d)  Olovo použité při pájení na skle ve snímačích množství proudícího vzduchu

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2015 a náhradní díly pro tato vozidla

(2)

8e)  Olovo v pájkách s vysokým bodem tání (např. slitiny olova obsahující 85 % hmotnostních olova nebo více)

 (3)

(2)

8f)  Olovo používané ve vyhovujících systémech kolíkových konektorů

 (3)

(2)

8g)  Olovo v pájkách pro sestavení stabilního elektrického spojení mezi polovodičovým materiálem a nosičem v sadách integrovaných obvodů využívajících technologii „Flip Chip“

 (3)

(2)

8h)  Olovo v pájkách k připevnění výměníků tepla na tepelnou jímku v soustavách polovodičů vysoké vodivosti s velikostí čipu alespoň 1 cm2 plochy projekce a s jmenovitou hustotou proudu nejméně 1 A/mm2 plochy silikonového čipu

 (3)

(2)

8i)  Olovo v pájkách v elektrických aplikacích na skle kromě pájení na vrstveném skle

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2016 a po tomto datu jako náhradní díly pro tato vozidla

(2)

8j)  Olovo v pájkách k pájení na vrstveném skle

 (3)

(2)

9.  Ventilová sedla

Jako náhradní díly pro typy motorů vyvinuté před 1. červencem 2003

 

10a)  Elektrické a elektronické součásti obsahující olovo ve skle nebo v keramice, ve skleněné nebo keramické pojivové směsi, ve sklokeramickém materiálu nebo ve sklokeramické pojivové směsi.

Tato výjimka se netýká používání olova:

— ve skle v žárovkách a glazuře zapalovacích svíček a

— v dielektrických keramických materiálech součástí uvedených v bodu 10b), 10c) a 10d).

 

(4) (pro součásti jiné než piezoelektrické součásti v motorech)

10b)  Olovo v dielektrických keramických materiálech na bázi PZT (tuhých roztoků oxidu olova, zirkonu a titanu) v kondenzátorech, které jsou součástí integrovaných obvodů nebo diskrétních polovodičů

 
 

10c)  Olovo v dielektrických keramických materiálech v kondenzátorech se jmenovitým střídavým napětím menším než 125 V nebo stejnosměrným napětím menším než 250 V

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2016 a náhradní díly pro tato vozidla

 

10d)  Olovo v dielektrických keramických materiálech v kondenzátorech kompenzujících odchylky snímačů ultrazvukových sonarových systémů související s teplotou

 (3)

 

11.  Pyrotechnické iniciátory

Vozidla typu schváleného před 1. červencem 2006 a náhradní díly pro tato vozidla

 

12.  Termoelektrické materiály obsahující olovo použité v elektrických zařízeních motorových vozidel za účelem snížení emisí CO2 rekuperací tepla z výfukových plynů

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2019 a náhradní díly pro tato vozidla

X

Šestimocný chrom

13a)  Protikorozní ochranné vrstvy

Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2007

 

13b)  Protikorozní ochranné vrstvy u šroubových a maticových spojů pro podvozky

Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2008

 

14.  Jako antikorozní činidlo v chladicích systémech z uhlíkové oceli v absorpčních ledničkách v obytných přívěsech do 0,75 % hmotnostních v chladicí kapalině s výjimkou případů, kdy je možné použít jiné chladicí technologie (tzn. že jsou k dispozici na trhu pro použití v obytných přívěsech), aniž by to vedlo k negativním dopadům na životní prostředí, zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů

 

X

Rtuť

15a)  Výbojky pro aplikace světlometů

Vozidla typu schváleného před 1. červencem 2012 a náhradní díly pro tato vozidla

X

15b)  Zářivky používané v displejích na přístrojové desce

Vozidla typu schváleného před 1. červencem 2012 a náhradní díly pro tato vozidla

X

Kadmium

16.  Baterie pro elektrická vozidla

Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 31. prosincem 2008

 

(1)   Tuto výjimku je třeba přezkoumat v roce 2015.

(2)   Demontáž, je-li ve vztahu k položce 10a) překročen průměrný práh 60 g na vozidlo. Pro účely této doložky se neberou v úvahu elektronická zařízení neinstalovaná výrobcem na výrobní lince.

(3)   Tuto výjimku je třeba přezkoumat v roce 2014.

(4)   Demontáž, je-li ve vztahu k položkám 8a) až 8j) překročen průměrný práh 60 g na vozidlo. Pro účely této doložky se neberou v úvahu elektronická zařízení neinstalovaná výrobcem na výrobní lince.

(5)   Tato doložka se nevztahuje na závaží pro vyvažování kol, uhlíkové kartáčky pro elektrické motory a brzdová obložení.

Poznámky:

—  Připouští se maximální hodnota koncentrace olova, šestimocného chromu a rtuti do 0,1 % hmotnostních v homogenním materiálu a kadmia do 0,01 % hmotnostních v homogenním materiálu.

—  Opakované použití součástí vozidel, která jsou k datu ukončení platnosti výjimky již na trhu, se povoluje bez omezení, protože není zahrnuto v čl. 4 odst. 2 písm. a).

—  Náhradní díly uvedené na trh po 1. červenci 2003, které se používají pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2003, se vyjímají z ustanovení čl. 4 odst. 2 písm. a) (5).( 1 ) Úř. věst. C 337, 7.11.1997, s. 3 a Úř. věst. C 156, 3.6.1999, s. 5.

( 2 ) Úř. věst. C 129, 27.4.1998, s. 44.

( 3 ) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 11. února 1999 (Úř. věst C 150, 28.5.1999, s. 420), společný postoj Rady ze dne 29. července 1999 (Úř. věst. C 317, 4.11.1999, s. 19) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 3. února 2000 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku). Rozhodnutí Rady ze dne 20. července 2000 a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 7. září 2000.

( 4 ) Úř. věst. 196, 16.8.1967, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 98/98/ES (Úř. věst. L 355, 30.12.1998, s. 1).

( 5 ) Úř. věst. L 42, 23.2.1970, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 98/91/ES Evropského parlamentu a Rady (Úř. věst. L 11, 16.1.1999, s. 25).

( 6 ) Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 39. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 96/350/ES (Úř. věst. L 135, 6.6.1996, s. 32).

( 7 ) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 8 ) Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.

( 9 ) Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 48.

Top