EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021XC0607(03)

Sdělení Komise – Pokyny Komise týkající se plastových výrobků na jedno použití podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí

Úř. věst. C 216, 7.6.2021, p. 1–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.6.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 216/1


SDĚLENÍ KOMISE –

Pokyny Komise týkající se plastových výrobků na jedno použití podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí

(2021/C 216/01)

OBSAH

1.

ÚVOD 4

2.

OBECNÉ POJMY A DEFINICE 5

2.1.

Definice plastu (čl. 3 bod 1) 5

2.1.1.

Polymer 5

2.1.2.

Může být hlavní strukturní složkou konečných výrobků 6

2.1.3.

Chemicky neupravené přírodní polymery 6

2.2.

Plastový výrobek na jedno použití (čl. 3 bod 2) 7

2.2.1.

Obsah plastů: zcela nebo částečně vyrobeny z plastu 8

2.2.2.

Na jedno použití 9

2.2.3.

Možnost opětovného naplnění a opětovného použití výrobku 9

3.

VZTAH MEZI SMĚRNICÍ (EU) 2019/904 A SMĚRNICÍ 94/62/ES 10

4.

KRITÉRIA SPECIFICKÁ PRO DANÝ VÝROBEK 11

4.1.

Nádoby na potraviny 11

4.1.1.

Popis výrobku a kritéria ve směrnici 11

4.1.2.

Přehled výrobků a seznam názorných příkladů 12

4.2.

Sáčky a balení 15

4.2.1.

Popis výrobku a kritéria ve směrnici 15

4.2.2.

Přehled výrobků a seznam názorných příkladů 15

4.3.

Příbory, talíře, brčka a míchátka 18

4.3.1.

Popisy výrobků ve směrnici 18

4.3.2.

Přehled výrobků a seznam názorných příkladů 18

4.4.

Nádoby na nápoje, nápojové lahve a nápojové kelímky (včetně jejich uzávěrů a víček) 20

4.4.1.

Popisy výrobků a kritéria ve směrnici 20

4.4.2.

Uzávěry a víčka 21

4.4.3.

Výjimky specifické pro daný výrobek 23

4.4.4.

Přehled výrobků a seznam názorných příkladů 24

4.5.

Rozlišení mezi určitými (souvisejícími) kategoriemi výrobků 27

4.5.1.

Klíčové prvky pro rozlišení nádob na potraviny od nádob na nápoje 27

4.5.2.

Klíčové prvky pro rozlišení nádob na potraviny od nápojových kelímků 28

4.5.3.

Klíčové prvky pro rozlišení mezi nádobami na nápoje, nápojovými lahvemi a nápojovými kelímky 29

4.5.4.

Klíčové prvky pro rozlišení nádob na potraviny od sáčků a balení 30

4.5.5.

Klíčové prvky pro rozlišení talířů od nádob na potraviny 30

4.6.

Lehké plastové nákupní tašky 31

4.6.1.

Popis výrobku a kritéria ve směrnici 31

4.6.2.

Přehled výrobků a seznam názorných příkladů 32

4.7.

Vatové tyčinky 33

4.7.1.

Popis výrobku a kritéria ve směrnici 33

4.7.2.

Výjimky specifické pro daný výrobek 33

4.7.3.

Přehled výrobků a seznam názorných příkladů 34

4.8.

Balónky a tyčky k balónkům 34

4.8.1.

Popis výrobku a kritéria ve směrnici 34

4.8.2.

Výjimky specifické pro daný výrobek 35

4.8.3.

Přehled výrobků a seznam názorných příkladů 36

4.9.

Hygienické vložky, tampony a aplikátory tamponů 36

4.9.1.

Popis výrobku a kritéria ve směrnici 36

4.9.2.

Přehled výrobků a seznam názorných příkladů 37

4.10.

Vlhčené ubrousky 37

4.10.1.

Popis výrobku, kritéria a výjimky ve směrnici 37

4.10.2.

Přehled výrobků a seznam názorných příkladů 40

4.11.

Tabákové výrobky s filtry, filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky 42

4.11.1.

Popis výrobku a kritéria ve směrnici 42

4.11.2.

Přehled výrobků a seznam názorných příkladů 42

PŘÍLOHA –

Přehled plastových výrobků na jedno použití, jejich popisy a příslušné požadavky stanovené ve směrnici 44

1.   ÚVOD

Tento dokument poskytuje pokyny k výkladu a provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 ze dne 5. červne 2019 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí (1) (dále jen „směrnice“ nebo „směrnice o plastech na jedno použití“).

Tato směrnice se vztahuje na všechny plastové výrobky na jedno použití uvedené v její příloze, jakož i na všechny výrobky z oxo-rozložitelných plastů a na lovná zařízení používaná při rybolovu obsahující plasty. Podle článku 12 směrnice má Komise za úkol vypracovat pokyny, včetně příkladů výrobků, které mají být pro účely této směrnice považovány za plastové výrobky na jedno použití. Tyto pokyny se zaměřují na plastové výrobky na jedno použití, které jsou uvedeny v příloze a jsou níže vyjmenovány:

balónky,

tyčky k balónkům,

nádoby na nápoje o objemu až tři litry, včetně jejich uzávěrů a víček,

nádoby na nápoje vyrobené z expandovaného polystyrenu, včetně jejich uzávěrů a víček,

nápojové lahve o objemu až tři litry, včetně jejich uzávěrů a víček,

nápojová míchátka,

vatové tyčinky,

nápojové kelímky,

nápojové kelímky vyrobené z expandovaného polystyrenu, včetně jejich uzávěrů a víček,

nápojové kelímky, včetně jejich uzávěrů a víček,

příbory (vidličky, nože, lžíce, jídelní hůlky),

nádoby na potraviny,

nádoby na potraviny vyrobené z expandovaného polystyrenu,

lehké plastové nákupní tašky,

sáčky a balení,

talíře,

hygienické vložky, tampony a aplikátory tamponů,

brčka,

tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky,

vlhčené ubrousky.

Lovnými zařízeními a výrobky z oxo-rozložitelných plastů se pokyny podrobně nezabývají. Pokud jde o druhou skupinu výrobků, ustanovení článku 5 směrnice zakazuje všechny oxo-rozložitelné plastové výrobky, ať již na jedno použití či nikoliv, a nerozlišuje mezi oxo-rozložitelným plastem, který je biologicky rozložitelný, a oxo-rozložitelným plastem, který biologicky rozložitelný není.

Tento dokument poskytuje pokyny pro klíčové definice směrnice a příklady výrobků, které mají být považovány za výrobky spadající do její oblasti působnosti nebo mimo ni. Tyto příklady nejsou vyčerpávající a slouží pouze k ilustraci toho, jak interpretovat určité definice a příslušné požadavky směrnice v souvislosti s konkrétními plastovými výrobky na jedno použití. Obsah, včetně příkladů, odráží názory Evropské komise a jako takový není právně závazný. Závazný výklad právních předpisů EU spadá do výlučné pravomoci Soudního dvora Evropské unie.

Zejména s ohledem na koronavirovou pandemii je třeba podotknout, že článek 11 vyžaduje, aby opatření za účelem provedení článků 4 až 9 této směrnice ve vnitrostátním právu a jejich provádění, byla v souladu s potravinovým právem Unie, aby bylo zajištěno, že není ohrožena hygiena a bezpečnost potravin. Ustanovení 14. bodu odůvodnění dále požaduje, aby opatření neohrozila ani správnou hygienickou praxi, správnou výrobní praxi a informovanost spotřebitele.

2.   OBECNÉ POJMY A DEFINICE (2)

2.1.   Definice plastu (čl. 3 bod 1)

Definice plastu je uvedena v čl. 3 bodě 1:

„plastem“ [se rozumí] materiál tvořený polymerem ve smyslu čl. 3 bodu 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006  (3), k němuž mohou být přidány přísady nebo další látky, a který může být hlavní strukturní složkou konečných výrobků; výjimkou jsou chemicky neupravené přírodní polymery [bylo přidáno zvýraznění]

Podle 11. bodu odůvodnění odkazuje čl. 3 bod 1 směrnice na definici stanovenou v nařízení (ES) č. 1907/2006 (dále „nařízení REACH“) a přidává další prvky pro zavedení upravené, a tedy samostatné definice.

Ustanovení 11. bodu odůvodnění výslovně poukazuje na barvy, inkousty a lepidla jako na polymerní materiály, které jsou vyloučeny z oblasti působnosti směrnice a nejsou považovány za materiály spadající do definice plastu v čl. 3 bodě 1. Konečný (jinak) neplastový výrobek, na nějž jsou takové materiály nanášeny, tedy není podle této směrnice plastovým výrobkem na jedno použití. Některé výrazy a pojmy použité v čl. 3 bodě 1 a v 11. bodě odůvodnění vyžadují další objasnění. V následujících oddílech jsou obsaženy pokyny týkající se klíčových výrazů, mezi něž patří zejména tyto:

„polymer“ (oddíl 2.1.1),

„může být hlavní strukturní složkou konečných výrobků“ (oddíl 2.1.2) a dále

„chemicky neupravené přírodní polymery“ (oddíl 2.1.3).

2.1.1.   Polymer

V čl. 3 bodě 1 směrnice se odkazuje na definici polymeru uvedenou v čl. 3 bodě 5 nařízení REACH, která zní takto:

„„polymerem“ [se rozumí] látka, která se skládá z molekul charakterizovaných sekvencí jednoho nebo více typů monomerních jednotek. U těchto molekul musí existovat rozdělení podle molekulové hmotnosti, přičemž rozdíly v molekulové hmotnosti jsou primárně způsobeny rozdíly v počtu monomerních jednotek. Polymer obsahuje

a)

prostou hmotnostní většinu molekul obsahujících nejméně tři monomerní jednotky, které jsou kovalentně vázány alespoň k jedné jiné monomerní jednotce nebo jinému reaktantu;

b)

méně než prostou hmotnostní většinu molekul stejné molekulové hmotnosti.

V souvislosti s touto definicí se „monomerní jednotkou“ rozumí zreagovaná forma monomeru v polymeru.“

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) ve svých Pokynech pro monomery a polymery (4) (dále jen „pokyny ECHA“) uvádí další instrukce, které doplňují definici polymeru obsaženou v nařízení REACH:

„Polymer, stejně jako kterákoli jiná látka definovaná v čl. 3 odst. 1 [nařízení REACH], může obsahovat rovněž přídatné látky potřebné pro zachování stability polymeru a nečistoty vzniklé v procesu výroby. Tyto stabilizátory a nečistoty jsou považovány za součást látky.“

2.1.2.   Může být hlavní strukturní složkou konečných výrobků

V čl. 3 bodě 1 směrnice je plast definován jako „materiál (…), který může být hlavní strukturní složkou konečných výrobků“. Aspekt schopnosti být hlavní strukturní složkou konečných výrobků se týká definice plastu, a nikoli definice plastového výrobku na jedno použití. V souvislosti s definicí plastu je proto třeba toto kritérium chápat v obecném smyslu. Jelikož čl. 3 bod 1 žádným způsobem nespecifikuje nebo neomezuje druh konečného výrobku ani množství polymeru, může jako hlavní strukturní složka konečných výrobků fungovat v podstatě široká škála polymerů.

2.1.3.   Chemicky neupravené přírodní polymery

Ze směrnice jsou vyňaty polymery, které splňují tyto dvě podmínky stanovené v čl. 3 bodě 1: i) považují se za přírodní polymery a ii) splňují požadavek, že nebyly chemicky upraveny. Tyto podmínky jsou dále objasněny v 11. bodě odůvodnění:

„Na neupravené přírodní polymery ve smyslu definice „chemicky neupravených látek“ podle čl. 3 bodu 40 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 by se tato směrnice neměla vztahovat, jelikož se v životním prostředí vyskytují přirozeně. Proto by měla být pro účely této směrnice definice polymeru podle čl. 3 bodu 5 nařízení (ES) č. 1907/2006 upravena a měla by být zavedena samostatná definice.“ [bylo přidáno zvýraznění]

„Plasty vyrobené za použití upravených přírodních polymerů nebo plasty vyrobené z biologických, fosilních či syntetických výchozích látek se v přírodě běžně nevyskytují, a měly by být proto upraveny touto směrnicí. Upravená definice plastů by tudíž měla zahrnovat výrobky z kaučuku na bázi polymerů, bioplasty a biologicky rozložitelné plasty bez ohledu na to, zda jsou získávány z biomasy anebo zda se mají časem biologicky rozložit.“ [bylo přidáno zvýraznění].

i)

Přírodní polymery

Pojem „přírodní polymer“ je v pokynech ECHA definován takto:

„Přírodními polymery se rozumí polymery vzniklé procesem polymerace, který proběhl v přírodě, a to nezávisle na použitém extrakčním procesu. To znamená, že jsou-li posuzovány podle kritérií stanovených v čl. 3 odst. 39 nařízení REACH, přírodní polymery nemusí být nutně „látkami vyskytujícími se v přírodě“.“ [bylo přidáno zvýraznění]

V čl. 3 bodě 39 nařízení REACH jsou látky, které se vyskytují v přírodě, definovány takto:

„„l átkou vyskytující se v přírodě“ [se rozumí] přirozeně se vyskytující látka jako taková, nezpracovaná nebo zpracovaná pouze manuálně, mechanicky nebo gravitačně, rozpuštěním ve vodě, flotací, extrakcí vodou, parní destilací nebo zahříváním výhradně za účelem odstranění vody anebo extrahovaná ze vzduchu jakýmkoli postupem.[bylo přidáno zvýraznění]

Vzhledem k výše uvedenému představují výrazy „přírodní polymer“ a „přirozeně se vyskytující látka“ dva odlišné pojmy a neměly by být zaměňovány. Klíčový rozdíl souvisí s povolenými extrakčními metodami. Pod pojem „přírodní polymer“ spadá širší skupina, která je nezávislá na metodě použité k extrakci látky z přírody. Kromě toho směrnice na čl. 3 bod 39 nařízení REACH přímo neodkazuje. Důsledkem tohoto rozlišení a použití definice z pokynů ECHA je například to, že celulóza a lignin extrahované ze dřeva a kukuřičný škrob získaný mokrým mletím splňují definici přírodního polymeru.

Dalším klíčovým rozdílem je to, zda se proces polymerizace uskutečnil v přírodě nebo je výsledkem průmyslového procesu zahrnujícího živé organismy. Na základě nařízení REACH a souvisejících pokynů ECHA se polymery vyrobené průmyslovou fermentací nepovažují za přírodní polymery, protože k polymerizaci nedošlo v přírodě. Polymery, které jsou výsledkem biosyntézy uskutečněné během umělých kultivačních a fermentačních procesů v průmyslovém prostředí, např. polyhydroxyalkanoáty (PHA), se proto nepovažují za přírodní polymery, jelikož nejsou výsledkem procesu polymerizace, jenž se odehrál v přírodě. Obecně platí, že pokud je polymer získán z průmyslového procesu a stejný typ polymeru náhodou existuje i v přírodě, nelze vyrobený polymer pokládat za přírodní polymer.

ii)

Chemicky neupravené

Ustanovení 11. bodu odůvodnění směrnice vysvětluje, že pojem „chemicky neupravené látky“ by měl být chápán v souladu s čl. 3 bodem 40 nařízení REACH, který stanoví:

„„chemicky neupravenou látkou“ [se rozumí] látka, jejíž chemická struktura se nezměnila ani poté, co prošla chemickým procesem nebo zpracováním nebo fyzikální mineralogickou přeměnou, například za účelem odstranění nečistot.“ [bylo přidáno zvýraznění]

Výraz „chemicky neupravené“, uvedený v čl. 3 bodě 1 směrnice v souvislosti s přírodními polymery, je nutno vykládat takto: rozhodnutí, zda byl polymer při výrobě chemicky upraven či nikoli, by mělo brát v úvahu pouze rozdíl mezi vstupním a výsledným polymerem, bez ohledu na jakékoli úpravy, které by mohly nastat během výrobních procesů, neboť ty nejsou relevantní pro vlastnosti a chování použitého polymeru, který se nakonec může uvolnit do životního prostředí.

To znamená, že kupříkladu regenerovaná celulóza, např. ve formě viskózového, lyocelového a celulózového filmu, se nepovažuje za chemicky upravenou, protože ve srovnání se vstupním polymerem nejsou výsledné polymery chemicky upraveny. Acetát celulózy se považuje za chemicky upravený vzhledem k tomu, že v porovnání se vstupním přírodním polymerem jsou chemické úpravy celulózy provedené během výrobního procesu stále přítomné i na jeho konci.

Pokud změny v chemické struktuře polymeru vyplývají z reakcí, k nimž dochází pouze v průběhu extrakce přírodního polymeru (např. proces rozvlákňování dřeva za účelem extrakce celulózy a ligninu), má se za to, že tyto změny nevedou k chemické úpravě přírodního polymeru ve smyslu čl. 3 bodu 1 a 11. bodu odůvodnění směrnice. Proto se papírový materiál, který vzniká procesem rozvlákňování dřeva, nepovažuje za vyrobený z chemicky upravených přírodních polymerů. Tento výklad je rovněž v souladu s posouzením dopadů, které Evropská komise přiložila k návrhu směrnice (dále jen „posouzení dopadů“) a v němž jsou výrobky na bázi papíru bez plastové vnitřní nebo vnější vrstvy, označeny jako dostupné, udržitelnější alternativy k plastovým výrobkům na jedno použití (5).

2.2.   Plastový výrobek na jedno použití (čl. 3 bod 2)

V čl. 3 bodě 2 směrnice je pro plastový výrobek na jedno použití uvedena tato definice:

„výrobek, který je vyroben zcela či částečně z plastu a který není vyroben, navržen či uváděn na trh tak, aby mohl být během svého životního cyklu vícekrát využit nebo mohl projít několika cykly tím, že bude vrácen výrobci k opětovnému naplnění nebo opětovně použit ke stejnému účelu, ke kterému byl určen“ [bylo přidáno zvýraznění].

Ustanovení 7. a 12. bodu odůvodnění navíc uvádí, že směrnice by se měla vztahovat pouze na ty plastové výrobky na jedno použití, které se nejčastěji nacházejí na plážích v Unii – jakož i na lovná zařízení obsahující plasty a na výrobky z oxo-rozložitelných plastů – a že z tohoto důvodu by se směrnice neměla vztahovat na skleněné a kovové nádoby na nápoje. Z rozsahu směrnice jsou výslovně vyloučeny skleněné nebo kovové nádoby na nápoje, které mají uzávěry a víčka vyrobené z plastu uvedené v částech C, E, F a G přílohy, zahrnuje však nápojové obaly z kompozitních materiálů. To je v souladu s cíli směrnice zaměřit úsilí tam, kde je to nejvíce zapotřebí.

2.2.1.   Obsah plastů: zcela nebo částečně vyrobeny z plastu

Plastové výrobky na jedno použití uvedené v příloze směrnice spadají do její oblasti působnosti, pokud jsou zcela nebo pouze částečně vyrobeny z plastu, jak je vymezeno v čl. 3 bodech 1 a 2. Směrnice nepředpokládá žádnou prahovou hodnotu de minimis pro obsah plastů ve výrobku na jedno použití, která by určovala, zda se na tento výrobek vztahuje definice plastového výrobku na jedno použití, či nikoli; proto je třeba použít kvalitativní posouzení.

K dosažení specifických vlastností materiálů a vyšší efektivity výrobního procesu se při výrobě mnoha materiálů, včetně neplastových, často používají polymery, které definici plastů uvedenou v této směrnici splňují. Tyto polymerní materiály jsou často syntetické chemické přísady. Použití těchto polymerních materiálů, např. jako retenčních činidel nebo pojiv a pomocných látek při výrobě materiálu, který sám o sobě není z plastu, nevede k tomu, že by se výrobek na jedno použití vyrobený pouze z tohoto materiálu považoval za vyrobený částečně z plastu. Zejména výrobky z papíru a lepenky byly při přípravě legislativního návrhu směrnice (6) zvlášť posouzeny z hlediska jejich potenciálu sloužit jako udržitelná alternativa k plastovým výrobkům na jedno použití. Výrobky na bázi papíru a lepenky na jedno použití, vyrobené pouze z papírového a lepenkového materiálu a neobsahující vnitřní či vnější plastové vrstvy, se proto vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nepovažují za plastové výrobky na jedno použití ve smyslu směrnice.

Je-li však na povrch papírového nebo lepenkového či jiného materiálu nanesena vnitřní či vnější plastová vrstva, aby byla zajištěna ochrana proti vodě nebo tuku, je konečný výrobek považován za složený výrobek sestávající z více než jednoho materiálu, přičemž jeden z nich je plast. V tomto případě je konečný výrobek považován za vyrobený částečně z plastu. Papírové nebo lepenkové výrobky s plastovou vnitřní nebo vnější vrstvou na jedno použití jsou proto vyrobeny částečně z plastu a spadají do oblasti působnosti směrnice. To je rovněž podpořeno skutečností, že pokud jde o papírové a lepenkové kelímky na rozdíl od jiných papírových a lepenkových výrobků na jedno použití, jež nemají vnitřní či vnější plastovou vrstvu, nebyly papírové a lepenkové kelímky s plastovou vrstvou označeny v posouzení dopadů (7) jako alternativní možnost, protože nejsou zcela bez plastů. Tento výklad je podpořen skutečností, že výjimka pro povrchové úpravy, která byla původně obsažena v návrhu Komise (8) v 8. bodě odůvodnění, již není v odpovídajícím 11. bodě odůvodnění směrnice ani jinde ve směrnici uvedena. Spolunormotvůrci tím vyjádřili záměr, aby z působnosti směrnice nebyly výslovně vyloučeny výrobky z neplastových materiálů opatřené vnějšími a vnitřními plastovými vrstvami. Jak je uvedeno v 9. bodě odůvodnění, velké i malé plastové fragmenty pocházející z plastových výrobků na jedno použití způsobují značné pozemní znečištění a kontaminaci půdy a mohou unikat do mořského prostředí a mít na něj negativní dopad. Zařazení těchto předmětů do oblasti působnosti směrnice je proto nejen v souladu s jejími cíli, ale rovněž nutné pro prevenci a omezení dopadu určitého rychloobrátkového spotřebního zboží, jež je vyrobeno zcela nebo částečně z plastu a z něhož se obvykle stanou nevhodně odhozené odpadky, které představují riziko zejména pro mořské ekosystémy, biologickou rozmanitost a lidské zdraví. Je to rovněž nutné k dosažení cíle, jímž je podpořit přechod k oběhovému hospodářství s inovativními a udržitelnými obchodními modely, výrobky a materiály, které namísto výrobků na jedno použití upřednostňuje udržitelné a netoxické, opětovně použitelné výrobky a systémy opětovného použití, čímž se v prvé řadě zaměřuje na snížení množství vyprodukovaného odpadu.

Dalším názorným příkladem je nápojová krabice, která se obvykle skládá z několika vrstev papíru, plastu a v některých případech hliníku, jež jsou nezbytné pro zajištění technických vlastností nádoby na nápoje, včetně bariér zabraňujících průniku kyslíku a vody. Nápojové krabice jsou nápojové obaly z kompozitních materiálů (9), které jsou výslovně zahrnuty do oblasti působnosti směrnice v souladu s částí C, E a G přílohy, jakož i 12. a 18. bodem odůvodnění.

2.2.2.   Na jedno použití

Kumulativní použití výrazů uvedených v čl. 3 bodě 2 vyžaduje, aby výrobek nebyl vyroben ani navržen či uváděn na trh tak, aby mohl být během svého životního cyklu vícekrát využit nebo mohl projít několika cykly. To by mělo vyloučit situace, kdy by konečné výrobky mohly být potenciálně uváděny na trh nebo prodávány jako víceúčelové nebo opětovně použitelné, aniž by byly takto koncipovány a navrženy, nebo aniž by byly uváděny na trh jako součást systému či mechanismu, jenž zajišťuje jejich opětovné použití.

K určení toho, zda by měl být výrobek považován za výrobek na jedno nebo pro opětovné použití, mohou pomoci vlastnosti jeho návrhu. To, zda je výrobek vyroben, navržen a uveden na trh pro opětovné použití, lze posoudit na základě předpokládané životnosti výrobku, tj. zda je zamýšlen a navržen tak, aby byl před konečnou likvidací použit několikrát, aniž by došlo ke ztrátě jeho funkčnosti, fyzické kapacity nebo kvality, a zda jej spotřebitelé obvykle chápou, vnímají a používají jako opětovně použitelný výrobek. Relevantní vlastnosti návrhu výrobku zahrnují složení materiálu, omyvatelnost a opravitelnost, jež by umožnily vícenásobné obrátky a cykly použití výrobku ke stejnému účelu, ke kterému byl původně určen. U nádoby, která je obalem, může být její vlastnost opakované použitelnosti stanovena v souladu se základními požadavky směrnice o obalech a obalových odpadech (10), včetně jakéhokoli prohlášení o shodě obalu s těmito základními požadavky a souvisejícími normami.

2.2.3.   Možnost opětovného naplnění a opětovného použití výrobku

V souladu s čl. 3 bodem 2 směrnice je výrobkem na jedno použití výrobek, který není vyroben, navržen či uváděn na trh tak, aby mohl být během svého životního cyklu vícekrát využit nebo mohl projít několika cykly tím, že:

bude vrácen výrobci k opětovnému naplnění nebo

opětovně použit ke stejnému účelu, ke kterému byl určen.

Užitečné vodítko k identifikaci výrobků, které jsou uváděny na trh jako obaly, které splňují tyto podmínky a nejsou tudíž považovány za jednorázové, poskytuje směrnice o obalech a obalových odpadech, zejména prostřednictvím definice opakovaně použitelných obalů a příslušné části základních požadavků na opakovaně použitelné obaly. Podle čl. 3 bodu 2a směrnice o obalech a obalových odpadech se opakovaně použitelnými obaly rozumí „obaly navržené, vyrobené a uvedené na trh tak, aby mohly být v průběhu svého životního cyklu vícekrát využity nebo mohly projít několika cykly tím, že budou několikrát znovu naplněny nebo opakovaně použity ke stejnému účelu, ke kterému byly původně určeny“. Tato definice opakovaně použitelného obalu analogicky poskytuje užitečné vodítko pro opakovanou použitelnost neobalových plastových výrobků na jedno použití, protože podobné zásady se vztahují i na neobalové předměty, např. pokud jde o záměr opětovného použití a možnost obnovy, čištění, mytí, opravy předmětu při současném zachování jeho schopnosti plnit zamýšlenou funkci.

V souladu s bodem 2 přílohy II směrnice o obalech a obalových odpadech, která stanoví základní požadavky na obaly, by opakovaně použitelné obaly měly mimo jiné mít fyzikální vlastnosti a parametry, které za běžně předvídatelných podmínek použití umožňují určitý počet obrátek nebo cyklů. Podrobné podmínky pro splnění těchto požadavků jsou obsaženy v evropské harmonizované normě EN 13429:2004 Obaly – Opakované použití. Pro posuzování vlastnosti opakované použitelnosti obalu jsou v této normě uvedeny mimo jiné tyto požadavky:

záměr, aby byl obal znovu použit (tj. musí být takto navržen, vyroben a uveden na trh),

konstrukce obalu umožňuje provést určitý počet obrátek nebo cyklů,

obal může být vyprázdněn/vyložen bez významného poškození a aniž by došlo k ohrožení neporušenosti výrobku nebo k ohrožení zdraví a bezpečnosti,

obal může být upraven, vyčištěn, umyt a opraven a zároveň si zachovává schopnost zastávat určenou funkci,

jsou zavedena opatření umožňující opětovné použití, tj. je zřízen funkční systém pro opakované použití.

Nejsou-li plastové výrobky vyjmenované v příloze směrnice uváděny na trh jako obaly, je pro stanovení toho, zda jsou určeny pro jednorázové nebo vícenásobné použití, nutno vzít v úvahu další faktory. Pokud se například stejný druh výrobku, který je obecně uváděn na trh jako plastový obal, jenž nelze opakovaně použít, prodává také konečným spotřebitelům prázdný (jako jsou plastové kelímky nebo nádoby na potraviny), je vhodné považovat jej za plastový výrobek na jedno použití.

Funkční systémy opětovného použití pro opětovné naplnění nebo vložení obsahu jsou pro zužitkování opakovaně použitelných předmětů nezbytné a jejich součástí by mohly být poštovní nebo kurýrní obaly či sběrné boxy v obchodě. Ve fungujícím systému opětovného plnění nedochází ze strany výrobce a/nebo distributora mezi naplňováními ke změnám funkčnosti, fyzické kapacity a kvality výrobku (11). Rovněž je nutno poznamenat, že systémy opětovného použití, které jsou zavedeny a účinně řízeny provozovateli ve stravovacích a pohostinských službách, mohou poskytovat konzistentnější záruku, že opětovně použitelné předměty (např. kelímky, nádoby a příbory) jsou řádně dezinfikovány, aby byla zaručena hygiena a ochrana veřejného zdraví a zajištěna bezpečnost zákazníků a zaměstnanců.

3.   VZTAH MEZI SMĚRNICÍ (EU) 2019/904 A SMĚRNICÍ 94/62/ES

Plastové výrobky na jedno použití, na které se vztahuje směrnice o plastech na jedno použití a které jsou rovněž považovány za obaly definované v čl. 3 odst. 1 směrnice o obalech a obalových odpadech, musí splňovat požadavky obou směrnic.

Ustanovení 10. bodu odůvodnění směrnice o plastech na jedno použití objasňuje, že v případě rozporu mezi oběma směrnicemi má přednost tato směrnice. To se právě týká omezení uvádění plastových výrobků na jedno použití na trh. Jednorázové plastové nádoby na potraviny a nápojové kelímky (včetně jejich uzávěrů a víček), které jsou obaly, mohou v souladu s článkem 4 směrnice o plastech na jedno použití a odchylně od článku 18 směrnice o obalech a obalových odpadech podléhat omezením uvádění na trh, aby se zabránilo tomu, že se tyto výrobky stanou nevhodně odhozenými odpadky, a zajistilo se, že budou nahrazeny alternativami, které jsou opětovně použitelné nebo neobsahují plasty. Směrnice o plastech na jedno použití doplňuje směrnici o obalech a obalových odpadech, pokud jde o opatření ke snížení spotřeby, požadavky na navrhování výrobků, označování a pravidla rozšířené odpovědnosti výrobce.

Plastové výrobky na jedno použití, které nejsou obaly, podléhají pouze požadavkům směrnice o plastech na jedno použití, i když mohou mít funkce nebo vlastnosti podobné obalu.

Tabulka 3-1

Plastové výrobky na jedno použití, které jsou nebo nejsou obaly podle směrnice o obalech a obalových odpadech

Plastové výrobky na jedno použití, které jsou obaly

Plastové výrobky na jedno použití, které nejsou obaly

Naplněné nádoby na potraviny, nádoby na nápoje, nápojové lahve a nápojové kelímky, sáčky a balení, lehké plastové nákupní tašky a talíře (splňují kritérium i) v čl. 3 odst. 1 směrnice o obalech a obalových odpadech)

Nádoby na potraviny, nádoby na nápoje, nápojové lahve, nápojové kelímky, sáčky a balení a talíře uvedené na trh jako prázdné, ale určené k plnění v místě prodeje (splňují kritérium ii) v čl. 3 odst. 1 směrnice o obalech a obalových odpadech)

Uzávěry, víčka, víka, brčka, míchátka a jiné druhy obalových složek a pomocných prvků, pokud tvoří nedílnou součást obalu (splňují kritérium iii) v čl. 3 odst. 1 směrnice o obalech a obalových odpadech)

Příbory, brčka a míchátka, protože obvykle neplní funkci obalu (nesplňují kritérium iii) v čl. 3 odst. 1 směrnice o obalech a obalových odpadech)

Nádoby, včetně nádob na potraviny, nádob na nápoje a nápojových lahví (včetně jejich uzávěrů a víček) (12), nápojové kelímky (a jejich uzávěry a víčka), které jsou uváděny na trh jako prázdné a nejsou určeny k plnění v místě prodeje (nesplňují kritérium ii) v čl. 3 odst. 1 směrnice o obalech a obalových odpadech)

Výrobky, které nejsou obaly:

o vatové tyčinky

balónky

hygienické vložky, tampony a aplikátory tamponů

vlhčené ubrousky

tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky

4.   KRITÉRIA SPECIFICKÁ PRO DANÝ VÝROBEK

4.1.   Nádoby na potraviny

4.1.1.   Popis výrobku a kritéria ve směrnici

Následující tabulka poskytuje přehled popisů výrobků, jež jsou ve směrnici uvedeny pro kategorii plastových nádob na potraviny na jedno použití.

Tabulka 4-1

Přehled popisů výrobků uvedených ve směrnici pro kategorii nádob na potraviny

Část A bod 2, část E oddíl I bod 1 a část G bod 1 přílohy:

Nádoby na potraviny, tj. nádoby, jako jsou krabičky s víkem či bez něj, jež se používají k pojmutí potravin, které:

a)

jsou určeny k okamžité spotřebě, a to buď na místě, nebo k odnesení s sebou,

b)

jsou obvykle spotřebovávány z této nádoby a

c)

jsou připraveny ke spotřebě bez jakékoli další přípravy, jako je vaření nebo ohřívání, včetně nádob na potraviny používaných pro rychlé občerstvení nebo jiná jídla připravená k okamžité spotřebě, s výjimkou nádob na nápoje, talířů a sáčků a balení obsahujících potraviny.

Článek 12:

„Při určování toho, zda má být nádoba na potraviny považována pro účely této směrnice za plastový výrobek na jedno použití, je spolu s kritérii pro nádoby na potraviny uvedenými v příloze rozhodující skutečností, jestli se vzhledem ke svému objemu nebo velikosti, zejména u nádob na jednu porci, často stává nevhodně odhozeným odpadkem.“

Tři kritéria stanovená v části A bodě 2, části E oddílu I bodě 1 a v části G bodě 1 přílohy směrnice se uplatňují kumulativně. Aby se tedy směrnice na nádobu na potraviny vztahovala, musí nádoba splňovat všechna tři kritéria, která platí pro potraviny v ní uložené.

K výkladu a uplatnění těchto tří kritérií lze použít tyto ukazatele:

(1)

Kritérium: jsou určeny k okamžité spotřebě, a to buď na místě, nebo k odnesení s sebou

Relevantní ukazatele:

Druh potraviny uložené v nádobě na potraviny: potraviny obecně vhodné pro okamžitou spotřebu jsou např. ořechy, sendviče, jogurty, saláty a vařená jídla, ovoce a zelenina.

Vložení předmětů, jako jsou vidličky, nože, lžíce a tyčky či hůlky a/nebo omáčky do jednorázové plastové nádoby na potraviny, nebo připojení těchto předmětů k ní. Absence těchto položek by však sama o sobě neměla výrobek vyloučit z oblasti působnosti směrnice.

(2)

Kritérium: jsou obvykle spotřebovávány z příslušné nádoby

Relevantní ukazatel:

Tvar nádoby na potraviny umožňuje nebo usnadňuje konzumaci uložené potraviny přímo z této nádoby, tj. pouhým jejím otevřením.

(3)

Kritérium: jsou připraveny ke spotřebě bez jakékoli další přípravy, jako je vaření nebo ohřívání,

Relevantní ukazatele:

Potravina uložená v nádobě na potraviny může být spotřebována bez jakékoli další přípravy. Například potravina nevyžaduje zmrazení, vaření nebo ohřívání, stejně jako fritování, grilování, pečení, ohřev v mikrovlnné troubě a opékání. Například omývání, loupání nebo krájení ovoce a zeleniny by se nemělo považovat za přípravu, a tudíž není ukazatelem pro vyloučení ze směrnice, protože je lze cestou snadno provést.

Potravinu uloženou v nádobě na potraviny lze spotřebovat bez přidání koření nebo omáček (pokud nejsou poskytnuty spolu s potravinovým výrobkem), studené nebo horké vody či jiných tekutin, včetně mléka, které se přidávají před konzumací potraviny, jako je tomu například u instantních polévek nebo cereálií (pokud se porce cereálií v nádobě neprodává společně s doplňkovou nádobou obsahující porci mléka).

Je třeba zdůraznit, že směrnice se vztahuje na potravinové nádoby, které se používají k pojmutí potravin splňujících požadavky stanovené ve směrnici, i když se prodávají prázdné a nejsou určeny k plnění v místě prodeje.

K těmto třem kumulativně použitelným kritériím přidává článek 12 směrnice ještě kritérium, které posuzuje, do jaké míry hrozí, že se nádoba na potraviny vzhledem k svému objemu nebo velikosti, zejména u nádob na jednu porci, stane nevhodně odhozeným odpadkem. Přestože je zmínka o nádobách na jednu porci v článku 12 uvedena jako rozhodující vodítko, směrnice neobsahuje žádnou definici ani obecný výklad tohoto pojmu. Ustanovení 12. bodu odůvodnění stanoví, že nádoby obsahující potraviny ve více než jedné porci nebo potravinové nádoby na jednu porci prodávané po více než jednom kuse se pro účely této směrnice nepovažují za plastové výrobky na jedno použití. Zejména výjimka, kterou představují potravinové nádoby na jednu porci prodávané po více než jednom kuse, naznačuje, že se koncept nádoby na jednu porci může odvíjet od porce, kterou může obvykle spotřebovat jedna osoba v rámci jednoho jídla. Příslušný objem a velikost se však mohou lišit v závislosti na výživové hodnotě uložených potravin a spotřebních zvyklostech v celé Unii. Pokud jde o nádoby na nápoje, v části C, části E oddílu I bodě 3 a části G bodě 3 přílohy směrnice je pro objem a velikost jasně stanovena hranice tří litrů, při jejímž překročení se směrnice neuplatňuje. Prahová hodnota napovídá, že se považuje za relevantní předcházet znečištění plastovými výrobky na jedno použití, které jsou porcovány tak, že je může obvykle spotřebovat několik osob v rámci jednoho jídla. Obdobně se navrhuje, aby stejný objem byl použit jako prahová hodnota pro nádoby na potraviny ke stanovení toho, zda porce může být obvykle spotřebována v rámci jednoho jídla.

4.1.2.   Přehled výrobků a seznam názorných příkladů

tabulce 4-2 je uvedeno několik názorných příkladů určitých druhů nádob, které lze považovat za zahrnuté do oblasti působnosti směrnice nebo z ní vyloučené.

Tabulka 4-2

Názorné použití kritérií pro výklad definice jednorázové plastové nádoby na potraviny

Druh nádoby na potraviny

Obecná kritéria

Kritéria specifická pro daný výrobek

Zahrnuto do oblasti působnosti směrnice nebo z ní vyloučeno (splňuje výrobek všechna obecná a specifická kritéria?)

Plastová

Na jedno použití

Určeno k okamžité spotřebě

Obvykle spotřebováváno z této nádoby

Připraveno ke spotřebě bez další přípravy

Plastová nádoba na potraviny obsahující porci teplého jídla

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Zahrnuto

Plastová nádoba na potraviny obsahující studené jídlo

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Zahrnuto

Lepenková nádoba na potraviny s plastovou vnitřní nebo vnější vrstvou, určená na teplé nebo studené jídlo

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Zahrnuto

Plastová nádoba na potraviny obsahující dezert

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ZAHRNUTO

Plastová nádoba na potraviny obsahující zeleninu nebo ovoce

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ZAHRNUTO

Plastová nádoba na potraviny obsahující drobné pochutiny, jako jsou ořechy, krekry

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Zahrnuto

Plastová nádoba na potraviny obsahující omáčky a pomazánky (např. hořčici, kečup nebo dipy)

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Zahrnuto

Plastová nádoba na potraviny obsahující zeleninu nebo ovoce, které nevyžadují další přípravu

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Zahrnuto

Plastová nádoba na potraviny obsahující zmrazené jídlo, které vyžaduje další přípravu

ANO

ANO

NE

ANO

NE

Vyloučeno

Obvykle se neprodává k odnesení s sebou; potravina vyžaduje přípravu

Nádoba na zmrzlinu vyrobená z lepenky s plastovou vložkou, ze které se jídlo obvykle přímo konzumuje

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Zahrnuto

Krabičky na ryby, tácky na maso, vyrobené z plastu a obsahující balené potraviny, které nejsou určeny k okamžité spotřebě, obvykle nejsou spotřebovávány z nádoby na potraviny a nejsou připraveny ke spotřebě bez další přípravy

ANO

ANO

NE

NE

NE

Vyloučeno

Potravina vyžaduje další přípravu a obvykle se nespotřebovává z nádoby na potraviny

Plastová nádoba na potraviny obsahující sušené potraviny nebo potraviny, které vyžadují přidání horké vody do nádoby (např. nudle, instantní polévky)

ANO

ANO

NE

ANO

NE

Vyloučeno

Potravina vyžaduje další přípravu, obvykle se neprodává k odnesení s sebou

4.2.   Sáčky a balení

4.2.1.   Popis výrobku a kritéria ve směrnici

Část E oddíl I bod 2 a část G bod 2 přílohy popisují sáčky a balení takto: „Sáčky a balení zhotovené z pružného materiálu, které obsahují potraviny určené k okamžité spotřebě z těchto sáčků nebo balení bez jakékoli další přípravy.

Na rozdíl od nádob na potraviny, u nichž článek 12 a 12. bod odůvodnění odkazují na velikost, objem, počet uložených porcí, a potravinových nádob na jednu porci prodávaných po více než jednom kuse, neuvádí směrnice pro sáčky a balení zvláštní kritéria. Ačkoli to není ve směrnici výslovně uvedeno, z kontextu popsaného v posouzení dopadů (13) lze vyvodit závěr, že hlavní příčinou toho, že se ze sáčků a balení stanou odpadky znečišťující moře, je spotřeba potravin během cest a větší nároky na pohodlí. S ohledem na cíl směrnice předcházet znečištění životního prostředí odhozenými plastovými výrobky na jedno použití a vzhledem ke skutečnosti, že sáčky a balení patří mezi nejčastěji odhazované předměty, je vhodné uplatňovat přístup, který je v souladu s přístupem k nádobám na nápoje, na něž se vztahuje směrnice, pokud jde o prahovou hodnotu tří litrů.

K výkladu a uplatnění kritérií specifických pro daný výrobek v kategorii sáčků a balení (a potravin v nich obsažených), uvedených v příloze, lze použít tyto ukazatele:

(1)

Kritérium: zhotovené z pružného materiálu

Pružný obal je takový obal, jehož tvar se snadno mění, např. když se potravina vkládá nebo vyjímá, na rozdíl od pevného obalu, jehož tvar zůstává při vkládání nebo vyjímání potraviny nezměněn.

Z návrhu obalu vyplývá, že obsažená potravina je po jejím zakoupení určena k okamžité spotřebě. Například lze sáček či balení snadno otevřít, třeba roztrhnutím, rozříznutím, kroucením nebo roztažením.

(2)

Kritérium: obsahující potraviny určené k okamžité spotřebě ze sáčku nebo balení bez jakékoli další přípravy

Charakter obsažené potraviny: potraviny vhodné k okamžité spotřebě (např. sladkosti, ořechy, čokoládové tyčinky, cherry rajčata, bramborové lupínky).

Návrh sáčku nebo balení umožňuje spotřebu přímo ze sáčku nebo balení.

Vložení předmětů, jako jsou vidličky, nože, lžíce a tyčky či hůlky a/nebo omáčky, do jednorázového plastového sáčku nebo balení, nebo připojení těchto předmětů k němu. Absence těchto položek by však sama o sobě neměla výrobek vyloučit z oblasti působnosti směrnice.

Potravinu obsaženou v sáčku nebo balení lze spotřebovat bez jakékoli přípravy provedené před spotřebou, jako je vaření, smažení, grilování, pečení, ohřev v mikrovlnné troubě, opékání, ohřívání nebo mražení. Před konzumací potraviny není nutné přidávat koření nebo omáčky (pokud nejsou poskytnuty spolu s potravinovým výrobkem) studenou nebo horkou vodu či jiné tekutiny, včetně mléka, jako je tomu např. u cereálií. Omývání, loupání nebo krájení potravin se nepovažují za přípravu, a proto spadají do oblasti působnosti směrnice, protože je lze cestou snadno provést.

4.2.2.   Přehled výrobků a seznam názorných příkladů

tabulce 4-3 je uvedeno několik názorných příkladů určitých druhů sáčků a balení, které jsou považovány za zahrnuté do oblasti působnosti směrnice nebo z ní vyloučené.

Tabulka 4-3

Příklady sáčků a balení

Druh sáčku nebo balení

Obecná kritéria

Kritéria specifická pro daný výrobek

Zahrnuto do oblasti působnosti směrnice nebo z ní vyloučeno (splňuje výrobek všechna obecná a specifická kritéria?)

Plastové

Na jedno použití

Vyrobeno z pružného materiálu

Určeno k okamžité spotřebě ze sáčku nebo balení bez jakékoli další přípravy

Sáček nebo balení obsahující potraviny k okamžité spotřebě (např. sušenky, ořechy, bramborové lupínky, popcorn, sladkosti, čokoládové tyčinky, pečivo, mražené zboží) prodávané v jednotkovém množství

ANO

ANO

ANO

ANO

Zahrnuto

Sáček nebo balení obsahující potraviny k okamžité spotřebě z tohoto sáčku nebo balení bez jakékoli další přípravy (např. bramborové lupínky, sladkosti, čokoládové tyčinky, pečivo, mražené zboží) prodávané v jedné nebo více jednotkách (tj. ve vícenásobném balení)

ANO

ANO

ANO

ANO

Zahrnuto

Sáček obsahující více porcí potravin k okamžité spotřebě z tohoto sáčku, jež nejsou jednotlivě baleny (např. pečivo, sušenky, sladkosti, žvýkačky, bramborové lupínky)

ANO

ANO

ANO

ANO

Zahrnuto

Obal na sendvič

ANO

ANO

ANO

ANO

Zahrnuto

Sáček obsahující ochucovadlo/omáčku

ANO

ANO

ANO

ANO

Zahrnuto

Sáček obsahující suché snídaňové cereálie

ANO

ANO

ANO

NE

VYLOUČENO

Potravina není určena k okamžité spotřebě ze sáčku; před spotřebou se obvykle přidává mléko, které není součástí balení

Sáček obsahující čerstvé/sušené potraviny, které vyžadují další přípravu (např. hlávkový salát v celku, nevařené těstoviny, nevařená čočka)

ANO

ANO

ANO

NE

VYLOUČENO

Potravina se obvykle nespotřebovává přímo ze sáčku nebo balení; před spotřebou se potravina obvykle dále připravuje

Sáček s nakrájenými listy salátu, které před okamžitou spotřebou nevyžadují žádnou další přípravu

ANO

ANO

ANO

ANO

ZAHRNUTO

4.3.   Příbory, talíře, brčka a míchátka

4.3.1.   Popisy výrobků ve směrnici

Příbory, talíře, brčka a míchátka jsou předmětem článku 5 směrnice, ale nejsou ve směrnici definovány. Část B přílohy směrnice obsahuje vodítko specifické pro daný výrobek pouze v případě definice příborů; konkrétně část B bod 2 přílohy stanoví, že definice příborů zahrnuje vidličky, nože, lžíce a jídelní hůlky.

Při uvedení na trh jsou tyto výrobky primárně zařazeny pod tento kód CPV (14): Zařízení pro pohostinství na jedno použití (39222100-5) a Příbory a talíře na jedno použití (39222110-8).

Příbory, talíře, brčka a míchátka, které jsou vyrobeny výhradně z přírodních polymerů, jež nebyly chemicky upraveny, nespadají do oblasti působnosti směrnice.

Podle části B bodu 4 přílohy jsou brčka, která spadají do oblasti působnosti směrnic Rady 90/385/EHS (15) nebo 93/42/EHS (16) coby zdravotnické prostředky, z působnosti směrnice vyloučena (17).

Pokyny EU pro uplatňování směrnice 93/42/EHS (18) poskytují pravidla pro klasifikaci zdravotnických prostředků (19) pro účely posouzení rizika. V těchto pokynech nejsou uvedeny žádné konkrétní příklady brček používaných jako zdravotnické prostředky. Zvláštní definice zdravotnického prostředku, obsažená ve směrnici 90/385/EHS a směrnici 93/42/EHS, však zahrnuje předměty, které se používají speciálně pro mírnění nebo kompenzaci poranění nebo zdravotního postižení. Plastová brčka, pokud jsou považována za zdravotnické prostředky, musí být výrobcem určena pro použití u člověka za účelem stanovení diagnózy, prevence, monitorování, léčby nebo mírnění choroby, nebo za účelem stanovení diagnózy, monitorování, léčby, mírnění nebo kompenzace poranění nebo zdravotního postižení, a musí být opatřena označením CE podle směrnice 93/42/ES stejným způsobem jako podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 (20).

4.3.2.   Přehled výrobků a seznam názorných příkladů

tabulce 4-4 je uvedeno několik příkladů jednorázových plastových příborů, talířů, brček a míchátek, které jsou považovány za zahrnuté do oblasti působnosti směrnice nebo z ní vyloučené.

Tabulka 4-4

Názorné použití kritérií pro výklad definice plastových příborů, talířů, brček a míchátek na jedno použití

Druhy příborů, talířů, brček, míchátek

Obecná kritéria

Kritéria specifická pro daný výrobek

Zahrnuto do oblasti působnosti směrnice nebo z ní vyloučeno (splňuje výrobek všechna obecná a specifická kritéria?)

Plastové

Na jedno použití

Materiál není odolný

Nejedná se o zdravotnický prostředek

Příbory, talíře, brčka, míchátka, na jedno použití a vyrobené zcela z plastu

ANO

ANO

ANO

ANO

ZAHRNUTO

Příbory, talíře, brčka a míchátka, určené na jedno použití a vyrobené částečně z plastu, např. vyrobené převážně z neplastového materiálu, ale s plastovou vnitřní/vnější vrstvou

ANO

ANO

ANO

ANO

ZAHRNUTO

Plastová brčka na jedno použití připojená k nádobě na nápoje nebo do ní včleněná

ANO

ANO

ANO

ANO

ZAHRNUTO

(podle článku 5)

Plastové příbory na jedno použití připojené k obalu na potraviny nebo do něho včleněné

ANO

ANO

ANO

ANO

ZAHRNUTO

(podle článku 5)

Příbory, talíře, brčka a míchátka, určené na jedno použití a vyrobené jinak než z plastu, např. na bázi papíru nebo dřeva bez plastové vnitřní/vnější vrstvy

NE

ANO

ANO

ANO

VYLOUČENO:

Výrobek neobsahuje plast

Příbory, talíře, brčka a míchátka, určené k vícenásobnému použití, vyrobené z neplastového, avšak odolného materiálu, např. keramiky nebo kovu

NE

NE

NE

ANO

VYLOUČENO:

Výrobek není určen k jednorázovému použití

Odolné plastové příbory, talíře, brčka a míchátka, určené k vícenásobnému použití, záměrně navržené a uváděné na trh s cílem, aby byly použity více než jednou, a obvykle takto vyrobené a spotřebitelem používané

ANO

NE

NE

ANO

VYLOUČENO:

Výrobek není určen k jednorázovému použití

Plastová brčka určená k použití jako zdravotnický prostředek a opatřená příslušným označením CE

ANO

ANO

ANO

NE

VYLOUČENO:

Výrobek určený k použití jako zdravotnický prostředek

4.4.   Nádoby na nápoje, nápojové lahve a nápojové kelímky (včetně jejich uzávěrů a víček)

4.4.1.   Popisy výrobků a kritéria ve směrnici

Tabulka 4-5 poskytuje přehled kritérií výrobků, obsažených ve směrnici pro kategorii nádob na nápoje, nápojových lahví a nápojových kelímků.

Tabulka 4-5

Příslušné popisy nádob na nápoje, nápojových lahví a nápojových kelímků, včetně jejich uzávěrů a víček, uvedených ve směrnici

Nádoby na nápoje:

Části C a F přílohy popisují nádoby na nápoje takto:

Nádoby na nápoje o objemu až tři litry, tj. nádoby, jež se používají k pojmutí kapalin, např. nápojové lahve včetně jejich uzávěrů a víček a nápojové obaly z kompozitních materiálů, včetně jejich uzávěrů a víček, avšak nikoli:

a)

skleněné nebo kovové nádoby na nápoje, které mají uzávěry a víčka vyrobené z plastu;

b)

nádoby na nápoje určené a používané na potraviny pro zvláštní lékařské účely ve smyslu čl. 2 odst. 2 písm. g) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, které jsou v kapalné formě.“

V části E oddílu I bodě 3 a v části G bodě 3 přílohy jsou nádoby na nápoje popsány takto:

„Nádoby na nápoje o objemu až tři litry, tj. nádoby, jež se používají k pojmutí kapalin, např. nápojové lahve včetně jejich uzávěrů a víček a nápojové obaly z kompozitních materiálů, včetně jejich uzávěrů a víček, avšak nikoli skleněné nebo kovové nádoby na nápoje, které mají uzávěry a víčka vyrobené z plastu“.

Nápojové lahve jsou uvedeny v části F přílohy takto:

Nápojové lahve o objemu až tři litry, včetně jejich uzávěrů a víček, avšak nikoli:

a)

skleněné nebo kovové nádoby na nápoje, které mají uzávěry a víčka vyrobené z plastu,

b)

nápojové lahve určené a používané na potraviny pro zvláštní lékařské účely ve smyslu čl. 2 odst. 2 písm. g) nařízení (EU) č. 609/2013, které jsou v kapalné formě.“

Nápojové kelímky jsou v části A bodě 1, části E oddílu I bodě 4 a části G bodě 4 přílohy směrnice definovány jako nápojové kelímky, včetně jejich uzávěrů a víček. Kromě toho jsou nápojové kelímky uvedeny ještě v části D bodě 4 přílohy, ale bez zmínky o uzávěrech a víčkách.

Nádoby na nápoje a nápojové lahve na jedno použití se vyznačují těmito charakteristickými popisnými prvky:

1)

objem až tři litry a

2)

nádoby používané k pojmutí kapalin.

Nádoba na nápoje se v zásadě prodává a spotřebovává kvůli výrobku, který je v kapalné formě a konzumuje se pitím. Kromě toho část C, část E oddíl I bod 3, část G bod 3 a část F (zde pouze nápojové lahve) přílohy stanoví, že součástí definice nádob na nápoje a nápojových lahví jsou uzávěry a víčka. Do oblasti působnosti směrnice jsou dále zahrnuty i nápojové obaly z kompozitních materiálů.

Pokud jde o nápojové kelímky, směrnice nestanoví konkrétní popis, kritéria nebo příklady. Část A bod 1, část E oddíl I bod 4 a část G bod 4 přílohy pouze zpřesňují, že se do této kategorie výrobků mají zařadit i uzávěry a víčka. Příklady nápojů podle 12. bodu odůvodnění směrnice zahrnují pivo, víno, vodu, tekuté občerstvení, šťávy a nektary, instantní nápoje nebo mléko (21). Další vysvětlení ohledně definice nápoje jsou uvedena v oddíle 4.5.1 tohoto dokumentu (tj. kapalina, která se požívá/spotřebovává pitím). Je třeba zdůraznit, že směrnice se vztahuje i na nápojové kelímky, které se prodávají prázdné, ale zároveň se používají k pojmutí kapalin, čímž splňují výše uvedené podmínky.

4.4.2.   Uzávěry a víčka

Směrnice se v souvislosti s uzavíráním nádob na nápoje, nápojových lahví a nápojových kelímků zmiňuje o uzávěrech a víčkách.

Uzávěry a víčka slouží k uzavření nádob na nápoje za účelem zadržení jejich obsahu. Používají se v kombinaci s nádobami na nápoje, nápojovými lahvemi a nápojovými kelímky, aby se zajistilo, že obsažený tekutý výrobek nevyteče a bude jej možné přepravovat. Směrnice ani žádné stávající právní předpisy EU nebo technické normy neposkytují jasnou definici. K jejich definování však lze použít následující vodítko:

Uzávěry nápojových lahví a nádob na nápoje: uzávěry, které jsou například namontovány na nádoby na nápoje nebo nápojové lahve, aby se zabránilo úniku obsažené kapaliny (také například po odstranění víčka) a aby byla umožněna bezpečná přeprava. V současnosti jsou uzávěry nejčastěji šroubovací nebo zacvakávací. Šroubovací uzávěry mohou mít plochý vršek, což je nejběžnější forma, nebo z nich může vycházet sací hubička, což se obecně označuje jako sportovní uzávěr. Sportovní uzávěry pak mohou být buď vytahovací, nebo odklápěcí, jež jsou ve své podstatě navrženy tak, aby zůstaly připojeny k nádobě na nápoje. Tento typ uzávěru je často opatřen bezpečnostním prvkem pro signalizaci jeho porušení.

Víčka: plastové nebo kompozitní materiály, k nimž se řadí plastové fólie, těsně uzavírající nádoby na nápoje, nápojové lahve a nápojové kelímky. Lze je sloupnout nebo odtrhnout. Jakmile je toto víčko spotřebitelem při prvním otevření odstraněno, nelze jej vrátit zpět na výrobek. Víčka mohou mít i určitý větší průměr a nemusí mít zaoblený tvar.

Uzávěry nápojových kelímků: uzávěry používané na nápojových kelímcích, které chrání obsaženou kapalinu, ale obvykle nezajišťují úplné utěsnění. Po odejmutí je lze opět umístit na výrobek, aniž by ztratily uzavírací funkci. Některé uzávěry mohou být opatřeny bezpečnostním prvkem pro signalizaci jeho porušení, který je považován za součást uzávěrové sestavy.

tabulce 4-6 jsou uvedeny názorné příklady uzávěrů a víček pro jednorázové plastové nádoby na nápoje a nápojové lahve, a uzávěrů a víček pro jednorázové plastové nápojové kelímky, spolu s informací o tom, zda se považují za zahrnuté nebo vyloučené z oblasti působnosti směrnice.

Tabulka 4-6

Názorné příklady různých druhů uzávěrů a víček

Druh uzávěrů a víček

Zahrnuto do oblasti působnosti směrnice nebo z ní vyloučeno

Uzávěry z plastu, používané v kombinaci s plastovými nápojovými lahvemi na jedno použití (na obrázku) a nápojovými krabicemi (bez vyobrazení)

Image 1

ZAHRNUTO

Sportovní uzávěry z plastu, používané v kombinaci s plastovými nápojovými lahvemi na jedno použití

Image 2

ZAHRNUTO

Uzávěry z plastu, používané v kombinaci s plastovými nápojovými kapsičkami na jedno použití

Image 3

ZAHRNUTO

Odklápěcí uzávěry pro jednorázové plastové nádoby na nápoje

Image 4

ZAHRNUTO

Plastový uzávěr se samostatnou těsnicí membránou (dvoustupňové uzavření) používaný v kombinaci s jednorázovou plastovou nádobou na nápoje

Image 5

ZAHRNUTO

Uzávěry z plastu, používané s plastovými nápojovými kelímky na jedno použití

Image 6

ZAHRNUTO

Hliníkový šroubovací bezpečnostní uzávěr s plastovým těsněním a plastovým pojistným kroužkem pro signalizaci jeho porušení, používaný v kombinaci s plastovými nádobami na nápoje a nápojovými lahvemi určenými na jedno použití

Image 7

ČÁSTEČNĚ ZAHRNUTO

Na kovové uzávěry nebo víčka s plastovými těsněními se vztahují požadavky směrnice, s výjimkou požadavků na výrobky uvedených v článku 6.

Uzávěry, které se otevírají zatáhnutím za kroužek, s plastovým těsněním a plastovou úchytkou, používané v kombinaci s plastovými nádobami na nápoje a nápojovými lahvemi určenými na jedno použití

Image 8

ČÁSTEČNĚ ZAHRNUTO

Na kovové uzávěry nebo víčka s plastovými těsněními se vztahují požadavky směrnice, s výjimkou požadavků na výrobky uvedených v článku 6.

Víčko z fólie utěsňující jednorázové plastové nádoby na nápoje

Image 9

ZAHRNUTO

Těsnicí membrána neodpovídá definici „uzávěru“ nebo „víčka“ a nespadá do oblasti působnosti článku 6.

4.4.3.   Výjimky specifické pro daný výrobek

Část C písm. a), část E oddíl I bod 3, část F písm. a) a část G bod 3 přílohy směrnice výslovně vylučují skleněné nebo kovové nádoby na nápoje, které mají uzávěry a víčka vyrobené z plastu, z požadavků směrnice, které se vztahují na jednorázové plastové nádoby na nápoje.

Na základě ustanovení části C písm. b) a části F písm. b) přílohy jsou z článku 6 vyloučeny nádoby na nápoje a nápojové lahve používané na potraviny v kapalné formě, jež jsou určeny pro zvláštní lékařské účely ve smyslu čl. 2 odst. 2 písm. g) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 (22).

Relevantní je také objem a velikost výrobku. Do oblasti působnosti směrnice nespadají nádoby na nápoje a nápojové lahve o objemu větším než tři litry.

Směrnice nestanoví zvláštní prahovou hodnotu pro objem nebo velikost nápojových kelímků. Ačkoli to není ve směrnici výslovně uvedeno, z kontextu popsaného v posouzení dopadů (23) lze vyvodit závěr, že hlavní příčinou toho, že se z nápojových kelímků stanou odpadky znečišťující moře, je spotřeba potravin během cest a větší nároky na pohodlí. S ohledem na cíl směrnice předcházet znečištění životního prostředí odhozenými plastovými výrobky na jedno použití a vzhledem ke skutečnosti, že nápojové kelímky patří mezi nejčastěji odhazované předměty, je vhodné uplatňovat obdobný přístup jako u ostatních nádob na nápoje, na něž se vztahuje směrnice, pokud jde o prahovou hodnotu tří litrů.

4.4.4.   Přehled výrobků a seznam názorných příkladů

Následující tabulky poskytují neúplný seznam příkladů, které ilustrují, jak lze na základě výše uvedených kritérií a ukazatelů posuzovat různé nádoby na nápoje, nápojové lahve a nápojové kelímky, včetně toho, zda se považují za zahrnuté do oblasti působnosti směrnice nebo se má za to, že jsou z ní vyloučeny.

Tabulka 4-7

Názorné příklady nádob na nápoje a nápojových lahví

Druhy nádob na nápoje a nápojových lahví

Obecná kritéria

Kritéria specifická pro daný výrobek

Zahrnuto do oblasti působnosti směrnice nebo z ní vyloučeno (splňuje výrobek všechna obecná a specifická kritéria?)

Plastová

Na jedno použití

Objem

Nádoba na kapalinu

Kapsičky (zcela plastové nebo s plastovou vrstvou, objem až tři litry)

ANO

ANO

ANO

ANO

ZAHRNUTO

(nádoba na nápoje)

Plastové lahve (objem až tři litry)

ANO

ANO

ANO

ANO

ZAHRNUTO

(nápojová láhev)

Plastová nádoba s porcí mléka nebo smetany pro jednu osobu (např. jako přísada do kávy nebo čaje)

ANO

ANO

ANO

ANO

ZAHRNUTO

(nádoba na nápoje)

Kompozitní nápojová krabice (objem až tři litry)

ANO

ANO

ANO

ANO

ZAHRNUTO

(nádoba na nápoje)

Pružná plastová nádoba na nápoje (objem až tři litry) v kartonové krabici, kterou lze snadno ručně oddělit

ANO

ANO

ANO

ANO

ZAHRNUTO

(nádoba na nápoje)

Plastová láhev na vodu s objemem nad tři litry

ANO

NE

NE

ANO

VYLOUČENO

Objem překračuje tři litry

Opětovně použitelné a opakovaně plnitelné plastové nápojové lahve, jsou-li navrženy a uváděny na trh za tímto účelem a obvykle jsou takto spotřebitelem vnímány a používány

ANO

NE

ANO

ANO

VYLOUČENO

Opětovně použitelná láhev

Jednodílná plastová nádoba na nápoje s lisovaným odlamovacím uzávěrem

ANO

ANO

ANO

ANO

ZAHRNUTO

(nádoba na nápoje)


Tabulka 4-8

Názorné příklady nápojových kelímků

Druh nápojových kelímků

Obecná kritéria

Kritéria specifická pro daný výrobek

Zahrnuto do oblasti působnosti směrnice nebo z ní vyloučeno (splňuje výrobek všechna obecná a specifická kritéria?)

Plastová

Na jedno použití

Naplněné nebo určené k naplnění nápojem

Nápojové kelímky na studené nápoje, vyrobené zcela z plastu (s uzávěrem nebo víčkem či bez nich)

ANO

ANO

ANO

ZAHRNUTO

(Nápojový kelímek)

Předem naplněné papírové kelímky s plastovou vnitřní nebo vnější vrstvou, na (obvykle studené) nápoje (s uzávěrem nebo víčkem či bez nich)

ANO

ANO

ANO

ZAHRNUTO

(Nápojový kelímek)

Kelímky na džusy nebo nápoje obsahující alkohol, prodávané v maloobchodě a velkoobchodě, vyrobené zcela z plastu

ANO

ANO

ANO

ZAHRNUTO

(Nápojový kelímek)

Prázdné kelímky vyrobené zcela z plastu a prázdné papírové kelímky s plastovou vnitřní nebo vnější vrstvou (s uzávěrem nebo víčkem či bez nich), na horké nebo studené nápoje

ANO

ANO

ANO

ZAHRNUTO

(Nápojový kelímek)

Papírové kelímky s plastovou vnitřní nebo vnější vrstvou, prodávané v maloobchodě a velkoobchodě

ANO

ANO

ANO

ZAHRNUTO

(Nápojový kelímek)

Papírové kelímky s vnitřní nebo vnější vrstvou vyrobenou z biologických materiálů nebo biologicky rozložitelných plastů, prodávané v maloobchodě a velkoobchodě

ANO

ANO

ANO

ZAHRNUTO

(Nápojový kelímek)

Opětovně použitelné plastové kelímky prodávané jako součást systémů opětovného naplňování

ANO

NE

ANO

VYLOUČENO

Kelímek je opětovně použitelný (součást systému opětovného naplňování)

Plastový kelímek s instantními nápojovými prášky, do kterého je třeba přidat např. mléko nebo vodu, než může být výrobek spotřebován

ANO

ANO

ANO

ZAHRNUTO

(Nápojový kelímek)

Plastový kelímek s instantní polévkovou směsí, do níž je třeba přidat např. vodu, než může být výrobek spotřebován

ANO

ANO

NE

VYLOUČENO

Kelímek je určen k přípravě polévky, která není podle směrnice nápojem

Opětovně použitelné nápojové kelímky prodávané pro vícenásobné použití v maloobchodě, jsou-li navrženy a uváděny na trh za tímto účelem a obvykle jsou takto spotřebitelem vnímány a používány

ANO

NE

ANO

VYLOUČENO

Kelímek je opětovně použitelný

Opětovně naplnitelné kelímky pro vícenásobné použití, prodávané v maloobchodě

ANO

NE

ANO

VYLOUČENO

Kelímek je opětovně použitelný

4.5.   Rozlišení mezi určitými (souvisejícími) kategoriemi výrobků

V části A bodu 2, části E oddílu I a části G bodu 1 přílohy směrnice jsou stanoveny nádoby na nápoje, talíře a sáčky a balení obsahující potraviny, které jsou vyloučeny z kategorií výrobků, které se pro účely směrnice považují za plastové nádoby na potraviny určené na jedno použití. V některých případech může tvar obalu vyvolat pochybnosti o tom, zda se jedná o nádobu na potraviny nebo nádobu na nápoje, či dokonce o jiný typ obalu, na nějž se směrnice vztahuje, jako jsou sáčky, balení, nápojové kelímky nebo talíře.

Níže uvedené oddíly poskytují další pokyny pro rozlišení mezi různými, ale souvisejícími kategoriemi výrobků.

4.5.1.   Klíčové prvky pro rozlišení nádob na potraviny od nádob na nápoje

Klíčovým krokem při rozlišování nádob na potraviny od nádob na nápoje, nápojových lahví a nápojových kelímků je stanovit, zda nádoba obsahuje potravinový nebo nápojový výrobek. Pro rozlišení mezi potravinou a nápojem se použijí tato kritéria:

Způsob spotřeby výrobku obsaženého v nádobě a jeho konzistence hrají rozhodující roli při rozlišování mezi nádobami na potraviny a nádobami na nápoje, nápojovými lahvemi a nápojovými kelímky. Pokud jde o potraviny, uvádí 12. bod odůvodnění směrnice neúplný výčet příkladů, zejména wrapy, saláty, ovoce, zeleninu a dezerty. Nápojový výrobek se prodává a spotřebovává v kapalné formě a může být konzumován pitím. Příklady nádob na nápoje uvedené v 12. bodě odůvodnění zahrnují obaly používané na pivo, víno, vodu, tekuté občerstvení, šťávy a nektary, instantní nápoje a mléko.

Jednotka, v níž je vyjádřeno množství potravinového nebo nápojového výrobku. Obecně platí, že nápoje jsou vyjádřeny v objemu (např. v mililitrech) a potraviny zpravidla v hmotnosti (např. v gramech). Ne vždy je však množství potraviny nebo nápoje uvedeno na nádobě, zejména v případech, kdy se nádoby naplňují v místě prodeje.

Konstrukční vlastnosti nádoby mohou být příznačné pro její obsah. Například tvar nádoby a nutnost použít pro konzumaci obsažené potraviny příbor naznačují, zda má být výrobek konzumován pitím nebo pojídáním.

Vzhledem k tomu, že 12. bod odůvodnění mezi nádoby na nápoje jasně zařazuje lahve na mléko, mělo by se mléko pro účely této směrnice rovněž považovat za nápoj. To je v souladu s obecnými kritérii ohledně konzumace pitím, jeho hustoty a viskozity (kapalina) a typu nádoby, která je pro mléko podobná jako u ostatních nápojů.

Některé potraviny, jako jsou polévky, jogurty (pokud nejsou pitelné) a ovocná pyré, by neměly být pro účely směrnice klasifikovány jako nápoje, protože se obvykle nekonzumují pitím a k jejich spotřebě se obvykle používá příbor, což je odlišuje od nápojových výrobků.

Některé výrobky v kapalné formě, i když jsou pitelné (např. ocet, tekuté polevy, sójová omáčka, citrónové šťávy, jedlé oleje, výrobky vyžadující před spotřebou ředění, jako jsou husté ovocné nápoje, ovocné šťávy, sirupy nebo koncentráty), se nespotřebovávají přímo z nádoby nebo se musí nejprve naředit, než je lze pít. Z tohoto důvodu nejsou podle směrnice považovány za nápoje, protože se nekonzumují a nepožívají pitím.

Níže uvedená tabulka poskytuje přehled orientačních ukazatelů, jako je zamýšlené použití, tvar a forma nádoby, včetně názorných příkladů, které pomáhají odlišit nádoby na potraviny od nádob na nápoje.

Tabulka 4-9

Názorné příklady pro rozlišení mezi nádobami na potraviny a nádobami na nápoje

Plastová nádoba na potraviny určená na jedno použití

Plastová nádoba na nápoje určená na jedno použití

Plastová vícevrstvá kapsička obsahující ovocné pyré (150 ml)

Image 10

Plastová vícevrstvá kapsička s ovocnou šťávou (150 ml)

Image 11

Plastová nádoba obsahující jogurt (100 g)

Image 12

Plastová nádoba obsahující jogurtový nápoj (150 ml)

Image 13

 

 

Krabice s mlékem (500 ml)

Image 14

4.5.2.   Klíčové prvky pro rozlišení nádob na potraviny od nápojových kelímků

V případě nápojových kelímků je kromě určení toho, zda je obsažený výrobek potravinou nebo nápojem, potřeba poskytnout pokyny, jak nahlížet na kelímky, které výrobci uvádějí na trh prázdné, ale jež mohou maloobchodníci naplnit potravinovými i nápojovými výrobky. Příklad tohoto druhu kelímku je uveden na obrázku níže.

Zamýšlené použití plastových nápojových kelímků na jedno použití a skutečnost, zda jsou určeny pro potraviny nebo nápoje, jsou obvykle známy původnímu distributorovi nebo osobě, která kelímky naplňuje. Není-li v době uvedení na trh jasné, zda se jedná o nápojový kelímek nebo o nádobu na potraviny, jak tomu může být v případě některých nádob prodávaných v maloobchodě a velkoobchodě, musí výrobce splňovat požadavky směrnice pro oba druhy výrobků. Například musí být výrobek v zájmu zajištění souladu se směrnicí označen podle článku 7.

Obrázek 4-1

Nádoby prodávané v maloobchodě a velkoobchodě

Image 15

4.5.3.   Klíčové prvky pro rozlišení mezi nádobami na nápoje, nápojovými lahvemi a nápojovými kelímky

Směrnice mezi nádobami na nápoje, nápojovými lahvemi (podkategorie nádob na nápoje) a nápojovými kelímky (které nepředstavují nádoby na nápoje) jasně nerozlišuje. Lze z ní však vyvodit tyto obecné charakteristické rysy:

Podle části C, části E oddílu I bodu 3 a části G bodu 3 přílohy jsou nádoby na nápoje „nádoby o objemu až 3 litry, včetně jejich uzávěrů a víček, používané k pojmutí nápojů“. Ustanovení 12. bodu odůvodnění rovněž naznačuje, že nápojový obal z kompozitních materiálů je třeba považovat za nádobu na nápoje a nikoli za nápojovou láhev.

Podle rozlišení uvedeného ve směrnici u nádob na nápoje lze nápojové lahve charakterizovat jako nádoby na nápoje, které mají úzké hrdlo nebo ústí, objem až tři litry, jsou včetně uzávěrů a víček, používají se k pojmutí nápojů, ale nepočítají se k nim nápojové obaly z kompozitních materiálů.

Nápojové kelímky jsou typicky zaoblené nádoby na pití, obvykle miskovitého tvaru, s uzávěrem nebo víčkem či bez nich, prodávané jako prázdné nebo obsahující nápoje (24). Jak je také vysvětleno v 12. bodě odůvodnění, nápojové kelímky představují pro účely směrnice samostatnou kategorii plastových výrobků na jedno použití.

Klíčovým prvkem pro rozlišení mezi těmito třemi kategoriemi výrobků je jejich tvar. Níže uvedená tabulka uvádí názorné příklady nádob na nápoje, nápojových lahví a nápojových kelímků, které udávají prvky týkající se tvaru, jež je třeba vzít v úvahu při klasifikaci těchto kategorií výrobků.

Tabulka 4-10

Názorné příklady nádob na nápoje, nápojových lahví a nápojových kelímků

Nádoby na nápoje

Nápojové lahve (součást kategorie nádob na nápoje)

Nápojové kelímky (nejsou součástí kategorie nádob na nápoje)

Nádoby o objemu až tři litry, používané k pojmutí nápojů (zahrnují i nápojové lahve)

Pevné nádoby na nápoje s úzkým hrdlem nebo ústím a objemem až tři litry, včetně uzávěrů a víček, používané k pojmutí nápojů

Typicky zaoblené nádoby na pití, obvykle miskovitého tvaru, s uzávěrem nebo víčkem či bez nich, prodávané jako prázdné nebo obsahující nápoje

Image 16

Image 17

Image 18

4.5.4.   Klíčové prvky pro rozlišení nádob na potraviny od sáčků a balení

Rozlišení mezi nádobami na potraviny a sáčky a balením by mělo vycházet z tuhosti nádoby. Pro účely směrnice by se potravinové výrobky s pevným a částečně pevným obalem měly považovat za nádoby na potraviny, zatímco výrobky s pružnými obalovými materiály by se měly považovat za sáčky a balení.

Pružný obal znamená, že se snadno ohýbá, aniž se zlomí. Stejné úvahy platí pro výrobky, které nejsou obaly a zároveň spadají do oblasti působnosti směrnice. Některé potraviny jsou baleny v kombinaci pevného a pružného materiálu (viz levý sloupec v tabulce 4-11), např. sendvič v pevné nádobě s fólií na jedné straně nebo některé ovoce či připravené potraviny prodávané na papírových táccích a překryté plastovou fólií. V těchto případech by přítomnost pevných materiálů v obalu měla výrobek klasifikovat jako nádobu na potraviny.

Tabulka 4-11

Názorné příklady pro rozlišení mezi jednorázovými plastovými nádobami na potraviny a sáčky a baleními

Plastová nádoba na potraviny určená na jedno použití

Sáček a balení na jedno použití

Nádoba je vyrobena zcela nebo částečně z pevného materiálu obsahujícího plast

Nádoba je vyrobena z pružného materiálu obsahujícího plast

Image 19

Image 20

4.5.5.   Klíčové prvky pro rozlišení talířů od nádob na potraviny

Nádoby na nápoje, talíře a sáčky a balení obsahující potraviny jsou podle části A bodu 2, části E oddílu I bodu 1 a části G bodu 1 přílohy směrnice vyloučeny z kategorie výrobků, které se pro účely směrnice považují za nádoby na potraviny.

Jako talíře se označuje nádobí, z něhož se potraviny konzumují nebo na němž se podávají, zatímco nádoby na potraviny, jako např. krabičky s víkem či bez něj, se používají k pojmutí potravin.

V tabulce níže je uvedeno několik názorných příkladů, jak rozlišovat mezi jednorázovou plastovou nádobou na potraviny a talířem.

Tabulka 4-12

Názorný příklad pro rozlišení mezi nádobami na potraviny a plastovými talíři

Plastová nádoba na potraviny určená na jedno použití

Plastový talíř na jedno použití

Ukazatele naznačující, že se jedná o nádobu na potraviny:

Nádoby, jako jsou krabičky prodávané s víkem nebo bez něj

Nádoba může obsahovat potraviny

Nádoba může usnadnit přepravu potravin

Nádoba se obvykle prodává s tištěnými informacemi o obsahu, přísadách a často i hmotnosti výrobku

Image 21

Ukazatele naznačující, že se jedná o talíř:

Talíř prodávaný bez víka, bez ohledu na to, zda je v místě prodeje překryt např. fólií

Používá se k podávání potravin nebo k tomu, aby z něj byly potraviny konzumovány, ale přítomnost potravin není v okamžiku nákupu nutná

Přestože je převážně plochý, obvykle má mírně zkosený nebo zvýšený obvod, aby se z něj potraviny neskutálely nebo nerozlily

Tištěné informace včetně obsahu, přísad nebo hmotnosti se na něm obvykle nenacházejí

Image 22

4.6.   Lehké plastové nákupní tašky

4.6.1.   Popis výrobku a kritéria ve směrnici

V níže uvedené tabulce je uveden přehled příslušných popisů obsažených ve směrnici pro kategorii lehkých plastových nákupních tašek.

Tabulka 4-13

Popis lehkých plastových nákupních tašek ve směrnici

Část E oddíl I bod 5 a část G bod 8 přílohy: „Lehké plastové nákupní tašky ve smyslu čl. 3 bodu 1c směrnice 94/62/ES“.

V čl. 3 bodě 1c směrnice o obalech a obalových odpadech jsou lehké plastové nákupní tašky definovány takto: „„lehkými plastovými nákupními taškami“ [se rozumí] plastové nákupní tašky o tloušťce stěny nedosahující 50 mikronů“.

Kromě toho čl. 3 bod 1d směrnice o obalech a obalových odpadech definuje velmi lehké plastové nákupní tašky takto: „„velmi lehkými plastovými nákupními taškami“ [se rozumí] plastové nákupní tašky o tloušťce stěny nedosahující 15 mikronů, které jsou nezbytné z hygienických důvodů nebo poskytované jako primární obaly pro volně ložené potraviny v případě, že jejich užití pomáhá zabránit plýtvání potravinami“.

V čl. 3 bodě 1b směrnice o obalech a obalových odpadech je definován obecný pojem „plastové nákupní tašky“: „„plastovými nákupními taškami“ [se rozumí] nákupní tašky s držadly nebo bez nich vyrobené z plastů a poskytované spotřebitelům v místě prodeje zboží či produktů“.

Kritéria specifická pro dané výrobky v kategorii lehkých nákupních tašek na jedno použití, uvedená v příloze směrnice, lze objasnit na základě těchto ukazatelů:

Vlastnosti návrhu výrobku: v souladu s čl. 3 bodem 1c směrnice 94/62/ES tloušťka stěny nedosahující 50 mikronů naznačuje, že tyto tašky nejsou záměrně navrženy, vyrobeny a uváděny na trh k opětovnému použití. Toto kritérium náležitě odráží cíl směrnice omezit znečištění (moří) odpadky. Jak je uvedeno ve 4. bodě odůvodnění směrnice (EU) 2015/720 (25), tyto tašky jsou v porovnání se silnějšími plastovými nákupními taškami méně často opětovně používány, rychleji se stávají odpadem a kvůli své malé hmotnosti končí častěji mimo místa určená k odkládání odpadu.

Místo prodeje nebo distribuce: odkazuje na místo prodeje, kde je výrobek dodáván nebo distribuován spotřebiteli (jak je popsáno v čl. 3 bodě 1b směrnice o obalech a obalových odpadech).

Směrnice se týká všech lehkých plastových nákupních tašek. Mezi ně se počítají i velmi lehké plastové nákupní tašky (o tloušťce stěny nedosahující 15 mikronů), které mohou být z některých požadavků směrnice o obalech a obalových odpadech vyloučeny.

4.6.2.   Přehled výrobků a seznam názorných příkladů

Tabulka 4-14 poskytuje názorné příklady některých druhů plastových nákupních tašek, spolu s informací o tom, zda jsou zahrnuty do oblasti působnosti směrnice nebo jsou z ní vyloučeny.

Tabulka 4-14

Názorné příklady různých druhů plastových nákupních tašek

Druh plastové nákupní tašky

Obecná kritéria

Kritéria specifická pro daný výrobek

Zahrnuto do oblasti působnosti směrnice nebo z ní vyloučeno (splňuje výrobek všechna obecná a specifická kritéria?)

Plastová

Na jedno použití

Lehká plastová nákupní taška

Lehká plastová nákupní taška dodávaná spotřebiteli v místě prodeje (tloušťka stěny nedosahující 50 mikronů)

ANO

ANO

ANO

Zahrnuto

Velmi lehká plastová nákupní taška dodávaná spotřebiteli v místě prodeje (tloušťka stěny nedosahující 15 mikronů)

ANO

ANO

ANO

Zahrnuto

Silnější plastová nákupní taška (tloušťka stěny nad 50 mikronů)

ANO

NE

NE

VYLOUČENO

Nejedná se o „lehké nákupní tašky“, a proto nespadají do oblasti působnosti směrnice.

Odpadní pytle z plastu

ANO

ANO

NE

VYLOUČENO

Nejedná se o „nákupní tašky“, a proto nespadají do oblasti působnosti směrnice.

4.7.   Vatové tyčinky

4.7.1.   Popis výrobku a kritéria ve směrnici

Vatové tyčinky na jedno použití jsou uvedeny v části B bodě 1 přílohy jako „vatové tyčinky, s výjimkou případů spadajících do oblasti působnosti směrnice Rady 90/385/EHS nebo směrnice Rady 93/42/EHS“. Definici výrobku u kategorie vatových tyčinek směrnice nestanoví.

Vatová tyčinka obvykle znamená krátkou tyčinku s malým množstvím (nebo chomáčem) vaty na jednom nebo obou koncích, často používanou pro osobní hygienu, zejména pro čištění uší nebo nanášení make-upu (26). Při uvádění na trh EU jsou tyto výrobky zahrnuty do jediného kódu společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV): 33711410-4 Vatové tyčinky.

Vatové tyčinky na jedno použití lze pro účely směrnice definovat pomocí těchto vlastností návrhu výrobku:

Tloušťka tyčinky: vatové tyčinky určené pro jiné než lékařské účely nebo pro domácí osobní potřebu jsou obvykle krátké, tenké, nepříliš odolné.

Vatové konce, které nelze očistit: chomáčky vaty na jedno použití jsou na konec (konce) tyčinky trvale připevněny lepidlem, což zabraňuje jejich uvolnění během používání. Tyčinky, které jsou určeny k čištění uší a lze je omývat nebo očistit, čímž je zajištěna jejich opětovná použitelnost, do oblasti působnosti směrnice nespadají.

4.7.2.   Výjimky specifické pro daný výrobek

Podle části B bodu 1 přílohy směrnice o plastech na jedno použití jsou z oblasti působnosti uvedené směrnice vyloučeny vatové tyčinky, které spadají do oblasti působnosti směrnice 90/385/EHS nebo směrnice 93/42/EHS. (27) Definice zdravotnického prostředku podle směrnice 90/385/EHS a směrnice 93/42/EHS zahrnuje předměty, které se používají speciálně pro mírnění nebo kompenzaci poranění nebo zdravotního postižení. Vatové tyčinky, jsou-li považovány za zdravotnické prostředky, musí být výrobcem určeny k použití u lidí za účelem diagnostiky, prevence, monitorování, léčby nebo mírnění nemoci, nebo za účelem diagnostiky, monitorování, léčby, mírnění nebo kompenzace poranění nebo zdravotního postižení, a musí být opatřeny označením CE podle směrnice 93/42/ES stejným způsobem jako podle nařízení (EU) 2017/745.

Pokyny EU pro uplatňování směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích stanoví pokyny pro klasifikaci zdravotnických prostředků pro účely posouzení rizika. Příklad „stěrových tamponů pro odběr vzorků exudátů“ uvedený v těchto pokynech (28) souvisí kupříkladu s „lékařskými odběrovými tampony“ (29).

Vatové tyčinky určené k lékařskému použití jsou rovněž navrženy tak, aby byly na jedno použití. Obvykle jsou však navrženy tak, aby speciálně usnadnily používání sterilních technik, a obecně pro ně platí:

jsou zřetelně označeny pro použití ve zdravotnictví (např. „lékařský tampon“),

často se prodávají jako sterilní,

vyznačují se delší, pevnější násadou (tyčinkou),

vatou jsou opatřeny jen na jednom konci,

prodávají se nebo distribuují přímo zdravotnickým pracovníkům prostřednictvím sítí pro odborníky (např. na principu B2B, tedy mezi podniky), jako např. stěrové tampony poskytované nebo používané pro forenzní, lékařské nebo vědecké účely, včetně tamponů: pro odběr vzorků u lidí nebo z povrchů, pro účely klinické mikrobiologie, cytologie a testování DNA.

4.7.3.   Přehled výrobků a seznam názorných příkladů

Níže uvedená tabulka poskytuje názorné příklady některých druhů vatových tyčinek, spolu s informací o tom, zda jsou zahrnuty do oblasti působnosti směrnice nebo jsou z ní vyloučeny.

Tabulka 4-15

Názorné příklady různých druhů vatových tyčinek

Druh vatové tyčinky

Obecná kritéria

Kritéria specifická pro daný výrobek

Zahrnuto do oblasti působnosti směrnice nebo z ní vyloučeno (splňuje výrobek všechna obecná a specifická kritéria?)

Plastová

Na jedno použití

Tyčinka není odolná

Vatové konce nelze očistit

Nejedná se o zdravotnický prostředek

Plastová tyčinka s vatou na obou koncích

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ZAHRNUTO

Vatová tyčinka, která není z plastu

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

VYLOUČENO: Výrobek neobsahuje plast.

Stěrový tampon na odběr vzorků, umístěný pouze na jednom konci plastové násady (tyčinky)

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

VYLOUČENO: Výrobek určený pro lékařské použití

Plastová, opakovaně použitelná čisticí tyčinka na uši

ANO

NE

NE

NE

ANO

VYLOUČENO: Výrobek určený pro vícenásobné použití

4.8.   Balónky a tyčky k balónkům

4.8.1.   Popis výrobku a kritéria ve směrnici

Na balónky se vztahují články 8 a 10, kdežto tyčky k balónkům podléhají článku 5 směrnice, ale nejsou jako takové ve směrnici definovány.

Níže uvedená tabulka poskytuje přehled příslušných popisů obsažených ve směrnici pro kategorii balónků a tyček k balónkům.

Tabulka 4-16

Popisy balónků a tyček k balónkům

Balónky:

Část E oddíl II bod 2 a část G bod 7 přílohy: „Balónky, kromě balónků pro průmyslové či jiné profesionální použití a upotřebení, jež nejsou distribuovány spotřebitelům.

Tyčky k balónkům:

Část B bod 6 přílohy: „Tyčky k uchycení a podpěře balónků, kromě balónků pro průmyslové či jiné profesionální použití a upotřebení, jež nejsou distribuovány spotřebitelům, včetně mechanismů těchto tyček.

Pro vymezení balónků, které spadají do oblasti působnosti této směrnice, lze určit tyto obecné vlastnosti:

Balónek obvykle znamená neporézní váček z lehkého materiálu, který je určen k nafouknutí vzduchem nebo plynem. Při uvedení na trh jsou tyto výrobky primárně zařazeny pod tento kód CPV: Dětské balónky a míče (37525000-4).

Tyčky k balónkům: podle části B bodu 6 přílohy směrnice se jedná o tyčky, které slouží k uchycení a podpěře balónků

Jak je naznačeno v 11. bodě odůvodnění, latex není považován za přírodní, chemicky neupravený polymer, a směrnice se tudíž vztahuje i na latexové balónky, protože definice plastů by „měla zahrnovat výrobky z kaučuku na bázi polymerů“.

Balónky a tyčky k balónkům určené na jedno použití lze pro účely směrnice definovat pomocí těchto vlastností návrhu výrobku:

Těsnění, ventily a uzavírací mechanismy: absence ventilu nebo těsnění umožňujících vícenásobné nafouknutí a vypuštění. Balónky, které pro zabránění úniku vzduchu vyžadují aplikaci uzlu, provázku nebo stuhy kolem svého hrdla, ztrácejí rozvázáním a opětovným zavázáním na kvalitě. Proto se považují za výrobky na jedno použití. Balónky navržené tak, aby se nafukovaly a vypouštěly pomocí (opětovně) uzavíratelného ventilu, bez ztráty kvality nebo funkčnosti mezi jednotlivými použitími, se považují za výrobky na vícenásobné použití.

Opětovně plnitelné: balónky, které jsou při nákupu již naplněny vzduchem nebo héliem, se považují za výrobky na jedno použití, neboť je zákazník není schopen opětovně naplnit. Samonafukovací balónky (s integrovaným plnicím mechanismem) se rovněž považují za výrobky na jedno použití.

4.8.2.   Výjimky specifické pro daný výrobek

Podle části E oddílu II bodu 2 a části G bodu 7 přílohy by z příslušných ustanovení směrnice měly být vyloučeny balónky pro průmyslové či jiné profesionální použití a upotřebení, jež nejsou distribuovány spotřebitelům.

Podobně část B bod 6 přílohy vylučuje z oblasti působnosti směrnice tyčky k uchycení a podpěře balónků pro průmyslové či jiné profesionální použití a upotřebení, jež nejsou distribuovány spotřebitelům, včetně mechanismů těchto tyček.

Důležitými prvky pro stanovení toho, zda jsou balónky určeny pro domácí nebo profesionální použití, jsou místo nákupu, distribuční kanál a typ koncového uživatele.

Za balónky pro průmyslové nebo profesionální použití by měly být považovány:

balónky a tyčky k uchycení a podpěře těchto balónků, které se prodávají prostřednictvím průmyslových nebo profesionálních kanálů, např. na principu B2B (mezi podniky);

balónky a tyčky k uchycení a podpěře těchto balónků, jež jsou určeny pro průmyslové či jiné profesionální použití nebo upotřebení, např. výzkum, meteorologické balóny, průmyslové, profesionální dekorace, a které nejsou distribuovány spotřebitelům.

Balónky a tyčky k balónkům, které se prodávají prostřednictvím kanálů typu B2C (tedy mezi podniky a spotřebiteli) nebo se distribuují soukromým spotřebitelům, např. balónky a tyčky k balónkům, jež mohou zakoupit jednotliví spotřebitelé v obchodě nebo které jsou distribuovány spotřebitelům na soukromé akci, se však nepovažují za určené pro profesionální či průmyslové použití nebo upotřebení, nýbrž pro domácí použití. Tyto výrobky by proto měly být zahrnuty do oblasti působnosti směrnice. Balónky a tyčky k balónkům, u nichž v době jejich uvedení na trh není jasné, zda je zamýšlené použití průmyslové nebo domácí, by měly být do oblasti působnosti směrnice rovněž zahrnuty, aby se zabránilo jejímu obcházení.

4.8.3.   Přehled výrobků a seznam názorných příkladů

Níže uvedená tabulka poskytuje názorné příklady některých druhů balónků a tyček k balónkům, spolu s informací o tom, zda jsou zahrnuty do oblasti působnosti směrnice nebo jsou z ní vyloučeny.

Tabulka 4-17

Názorné příklady různých balónků a tyček k balónkům

Druhy balónků a tyček k balónkům

Obecná kritéria

Kritéria specifická pro daný výrobek

Zahrnuto do oblasti působnosti směrnice nebo z ní vyloučeno (splňuje výrobek všechna obecná a specifická kritéria?)

Plastové

Na jedno použití

Určené pro domácí použití

Jednorázové latexové balónky pro domácí použití nebo upotřebení

ANO

ANO

ANO

ZAHRNUTO

Jednorázové balónky z polyethylentereftalátové fólie (Mylar) či jiného typu fólie, pro domácí použití nebo upotřebení

ANO

ANO

ANO

ZAHRNUTO

Jednorázové plastové tyčky k balónkům, pro domácí použití

ANO

ANO

ANO

ZAHRNUTO

Plastové nafukovací hračky a „fotorámečky pro selfie“, opětovně použitelné, včetně uzavíratelného ventilu

ANO

NE

ANO

VYLOUČENO:

Výrobek určený k vícenásobnému použití

Opětovně použitelné plastové stojany na balónky

ANO

NE

NE

VYLOUČENO:

Výrobek určený k vícenásobnému použití

Balóny pro průmyslové použití a upotřebení, např. horkovzdušný balón, meteorologický balón.

ANO

NE

NE

VYLOUČENO:

Výrobek určený pro profesionální nebo průmyslové použití

4.9.   Hygienické vložky, tampony a aplikátory tamponů

4.9.1.   Popis výrobku a kritéria ve směrnici

Směrnice nestanoví definice hygienických vložek, tamponů a aplikátorů tamponů, na něž se vztahuje její oblast působnosti. Pro vymezení hygienických vložek, tamponů a aplikátorů tamponů, které spadají do oblasti působnosti této směrnice, lze určit tyto obecné vlastnosti:

Hygienické vložky na jedno použití jsou hygienické výrobky, které slouží k absorpci a zadržení tekutin a obvykle jsou určeny k likvidaci po jednorázovém použití.

Hygienické vložky na jedno použití se často skládají z více vrstev různých materiálů, včetně savého jádra, které je vyrobeno převážně z celulózových a syntetických vláken a absorbuje tekutiny. Pro účely směrnice se hygienickými vložkami rozumí nejen vložky nebo pleny, ale také slipové vložky do kalhotek, protože tyto výrobky jsou podkategorií hygienických vložek (30) a jako takové splňují kritéria pro plastový výrobek na jedno použití. Oba výrobky jsou složeny z podobných materiálů a vzhledem k případné nevhodné likvidaci u nich existuje stejná pravděpodobnost, že skončí jako odpadky znečišťující moře, tj. jsou-li po použití spláchnuty do toalety a následně se mohou dostat do mořského prostředí skrze systém čištění odpadních vod.

Plastové tampony na jedno použití se obvykle skládají ze tří vrstev, včetně savého jádra, které je vyrobeno buď z viskózy, bavlny či polyesteru, nebo ze směsi těchto vláken (31). Mohou být umístěny v aplikátoru tamponů, který je obvykle vyroben z potahovaného papíru (obsahujícího tenkou plastovou vrstvu) nebo z tvrdého plastu. Zatímco některé kategorie tamponů jsou vyrobeny z bavlny, mnohé jsou vybaveny plastovou síťovinou. To znamená, že obsahují tenkou vrstvu netkané nebo perforované plastové fólie, která pomáhá snížit ztráty vláken a usnadňuje vkládání a odstraňování tamponů. Oddíl 2.1 poskytuje pokyny pro určení, zda předmětné vlákno splňuje kritérium pro výjimku pro přírodní polymery, které nebyly chemicky upraveny.

Mezi vlastnosti návrhu výrobku, které charakterizují hygienické vložky, tampony a aplikátory tamponů určené k jednorázovému použití, patří to, že je nelze opakovaně prát/omývat nebo opakovaně používat, protože procesy čištění znehodnocují strukturu a funkci těchto výrobků.

4.9.2.   Přehled výrobků a seznam názorných příkladů

Níže uvedená tabulka poskytuje příklady některých druhů hygienických vložek, tamponů a aplikátorů tamponů, spolu s informací, zda jsou zahrnuty do oblasti působnosti směrnice nebo jsou z ní vyloučeny.

Tabulka 4-18

Názorné příklady různých hygienických vložek, tamponů a aplikátorů tamponů

Druh hygienických vložek, tamponů a aplikátorů tamponů

Obecná kritéria

Zahrnuto do oblasti působnosti směrnice nebo z ní vyloučeno (splňuje výrobek všechna obecná a specifická kritéria?)

Plastové

Na jedno použití

Hygienické vložky, tampony a aplikátory tamponů, které obsahují plast, zahrnují všechny kategorie hygienických vložek bez ohledu na tvar, velikost, tloušťku a absorpční úroveň, obsahují plasty a jsou určené k likvidaci po použití

ANO

ANO

ZAHRNUTO

Hygienické vložky (včetně slipových vložek) nebo tampony, které neobsahují plast

NE

ANO

VYLOUČENO:

Výrobek neobsahuje žádný plast

Opětovně použitelné (omyvatelné nebo pratelné) menstruační výrobky jako jsou pratelné textilní vložky, opětovně použitelný menstruační kalíšek (alternativa k tamponu), menstruační spodní prádlo (pratelné kalhotky s integrovanou absorpční vložkou)

NE/omyvatelné nebo pratelné vložky, které neobsahují plast

ANO/opětovně použitelné tampony, aplikátory tamponů a vložky mohou obsahovat plast (např. patentky na pratelných textilních vložkách)

NE

VYLOUČENO:

Výrobky nejsou na jedno použití

4.10.   Vlhčené ubrousky

4.10.1.   Popis výrobku, kritéria a výjimky ve směrnici

Tabulka 4-19 poskytuje přehled příslušných popisů obsažených ve směrnici pro kategorii vlhčených ubrousků na jedno použití.

Tabulka 4-19

Popisy vlhčených ubrousků ve směrnici

Část D bod 2, část E oddíl II bod 1 a část G bod 6 přílohy: Vlhčené ubrousky, tj. předvlhčené ubrousky pro osobní hygienu a péči o domácnost.

Ustanovení 12. bodu odůvodnění: „Vlhčené ubrousky pro osobní hygienu a použití v domácnosti by měly rovněž spadat do oblasti působnosti této směrnice, zatímco vlhčené ubrousky pro průmyslové účely by z ní měly být vyňaty.

Do oblasti působnosti směrnice spadají vlhčené ubrousky vyrobené ze syntetických nebo přírodních polymerů, které byly chemicky upraveny, jako je polyester a polyhydroxyalkanoáty (PHA). Vlhčené ubrousky, které jsou zcela vyrobeny z chemicky neupravených přírodních polymerů, např. z viskózy a lyocelu, do oblasti působnosti směrnice nespadají.

Pro určení toho, zda je vlhčený ubrousek na jedno použití zahrnut do její oblasti působnosti, uvádí směrnice tato hlavní kritéria specifická pro daný výrobek: ubrousky jsou předvlhčené a určené pro osobní hygienu a péči o domácnost.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti lze vlhčený ubrousek v souvislosti se směrnicí chápat jako malý kus předem navlhčeného nebo předem namočeného materiálu obsahujícího plast, jenž je koncipován, navržen a uváděn na trh pro jednorázové použití a je určen pro osobní péči, např. pro osobní hygienu, nebo pro péči o domácnost, např. při úklidu domácnosti. Předvlhčené ubrousky obvykle obsahují impregnační kapalinu, která se do ubrousku přidává před uvedením na trh.

Vlhčené ubrousky pro osobní péči jsou určeny k hygienickým účelům. Patří mezi ně ubrousky k čištění pleti a péči o pokožku dospělých i dětí, např. dětské ubrousky, kosmetické/odličovací ubrousky, ubrousky pro intimní péči atd.

Vlhčené ubrousky pro péči o domácnost jsou určeny k použití v domácích prostorách. Patří mezi ně vlhčené ubrousky používané k čištění v domácnosti, např. ubrousky k čištění kuchyňských a koupelnových povrchů, vlhčené čistící ubrousky pro osobní vozidla, čisticí ubrousky na brýle atd.

Tyto výrobky se nadto obvykle prodávají na trhu v baleních, jež obsahují několik vlhčených ubrousků na jedno použití.

Ačkoli to není ve směrnici výslovně uvedeno, vlhčené ubrousky, které jsou vyrobeny, navrženy a uváděny na trh pro profesionální použití, jako jsou zdravotnické ubrousky nebo ubrousky pro zdravotní péči, by kritérium pro osobní péči nebo péči o domácnost nesplnily. Tyto výrobky proto do oblasti působnosti směrnice nespadají.

Důležitými prvky, které je třeba zvážit při stanovení toho, zda jsou některé ubrousky určeny pro domácí nebo profesionální použití, jsou místo nákupu, distribuční kanál a typ koncového uživatele. Například vlhčené ubrousky prodávané prostřednictvím profesionálních distribučních kanálů, např. na principu B2B (mezi podniky), které používají zdravotničtí pracovníci, se považují za určené k profesionálnímu použití a do oblasti působnosti směrnice nespadají. Vlhčené ubrousky, které se prodávají prostřednictvím kanálů na principu B2C (mezi podniky a spotřebiteli) a distribuují se neprofesionálním spotřebitelům, např. vlhčené ubrousky, které si jednotliví spotřebitelé mohou zakoupit v lékárně a používat je doma, se však nepovažují za určené k profesionálnímu použití. Tyto výrobky jsou tudíž do oblasti působnosti směrnice zahrnuty.

V následující tabulce je uveden neúplný seznam kategorií vlhčených ubrousků, které jsou zahrnuty do oblasti působnosti směrnice nebo jsou z ní vyloučeny (32):

Tabulka 4-20

Příklady kategorií vlhčených ubrousků

Kategorie výrobků: vlhčené ubrousky

Zahrnuty do oblasti působnosti směrnice

Osobní péče

Dětské ubrousky

Čisticí ubrousky na pokožku (včetně rukou a těla)

Dezinfekční ubrousky na ruce, včetně ubrousků poskytovaných spotřebitelům v letadlech, na letištích, ve vlacích nebo na jiných místech

Pleťové/kosmetické ubrousky (např. obličejové masky nebo „pláténkové masky“, čisticí ubrousky na obličej/odličovací ubrousky)

Ubrousky pro intimní péči

Vlhčený toaletní papír

Vlhčené ubrousky pro péči o domácnost

Čisticí ubrousky pro domácnost používané k odstraňování skvrn a čištění povrchů, jako jsou podlahy, koupelny, kuchyně, nábytek, okna, televizní a počítačové obrazovky atd.

Dezinfekční ubrousky určené pro domácí použití, včetně ubrousků poskytovaných spotřebitelům v letadlech, na letištích, ve vlacích nebo na jiných místech

Čisticí ubrousky na brýle (dioptrické brýle)

Ubrousky a utěrky na auto, určené pro domácí použití

Ubrousky pro domácí zvířata, určené pro domácí použití

Vyloučeny z oblasti působnosti směrnice

Vlhčené ubrousky pro průmyslové účely

Ubrousky pro automobilový průmysl (na přípravu povrchu, leštění, absorpci oleje a chemikálií), určené pro průmyslové nebo profesionální použití

Ubrousky pro elektronický a počítačový průmysl (na odstranění prachu, jemné a precizní čištění), určené pro průmyslové nebo profesionální použití

Ubrousky pro potravinářský průmysl (na čištění strojů, údržbu, absorpci kapalin, čištění rukou), určené pro průmyslové nebo profesionální použití

Úklidové ubrousky (na leštění, čištění a údržbu zařízení, umývání podlah, odstraňování prachu), určené pro průmyslové nebo profesionální použití

Ubrousky do výrobního, technického a údržbářského provozu (na čištění strojů, údržbu, absorpci kapalin, čištění rukou), určené pro průmyslové nebo jiné profesionální použití

Ubrousky pro optický průmysl (na leštění, odstraňování prachu), určené pro průmyslové nebo profesionální použití

Ubrousky pro tiskařský průmysl (na čištění strojů, údržbu, absorpci kapalin, čištění rukou), určené pro průmyslové nebo profesionální použití

Ubrousky pro oblast dopravy (na čištění a údržbu vozidel, čištění oken), určené pro průmyslové nebo profesionální použití

Profesionální použití

Ubrousky pro zdravotnictví/zdravotní péči, jako jsou nemocniční dezinfekční ubrousky k čištění a dezinfekci povrchů, určené pro průmyslové nebo profesionální použití

Ubrousky pro zdravotnictví/zdravotní péči, jako jsou ubrousky používané při péči o pacienty pro účely osobní hygieny, určené pro průmyslové nebo profesionální použití

Vlhčené ubrousky, u nichž není jasné, zda je zamýšlené použití průmyslové nebo profesionální nebo domácí, jsou do oblasti působnosti směrnice zahrnuty, aby se zabránilo jejímu obcházení.

4.10.2.   Přehled výrobků a seznam názorných příkladů

Tabulka 4-21 uvádí pokyny, jak vykládat obecná kritéria a kritéria specifická pro daný výrobek v kategorii vlhčených ubrousků, spolu s příklady, zda jsou určité druhy vlhčených ubrousků zahrnuty do oblasti působnosti směrnice nebo jsou z ní vyloučeny.

Tabulka 4-21

Příklady různých typů vlhčených ubrousků

Druh vlhčených ubrousků

Obecná kritéria

Kritéria specifická pro daný výrobek

Zahrnuto do oblasti působnosti směrnice nebo z ní vyloučeno (splňuje výrobek všechna obecná a specifická kritéria?)

Plastové

Na jedno použití

Předvlhčené

Osobní péče nebo domácí použití

Vlhčený ubrousek obsahující plast

ANO

ANO

ANO

ANO

ZAHRNUTO

Vlhčený ubrousek, který je vyroben z viskózy nebo lyocelu (regenerované celulózy) a neobsahuje polyester ani jiné plasty

NE

ANO

ANO

ANO

VYLOUČENO:

Výrobek není zcela nebo částečně vyroben z plastu

Předvlhčený ubrousek

(což lze např. uvést na obalu výrobku takto: „vlhčené ubrousky“ nebo „předem navlhčené“)

ANO

ANO

ANO

ANO

ZAHRNUTO

Suchý ubrousek

(např. takový, který není před uvedením na trh navlhčen; to lze také uvést na obalu výrobku takto: „suché ubrousky na čištění pleti“)

ANO

ANO

NE

ANO

VYLOUČENO:

Výrobek není „předvlhčený“

Vlhčený ubrousek pro osobní péči

(což lze např. uvést na obalu výrobku takto: „vlhčené odličovací ubrousky“ nebo „dětské vlhčené ubrousky“)

ANO

ANO

ANO

ANO

ZAHRNUTO

Vlhčený ubrousek pro péči o domácnost

(což lze např. uvést na obalu výrobku takto: „univerzální čisticí ubrousek pro domácnost“)

ANO

ANO

ANO

ANO

ZAHRNUTO

Vlhčený ubrousek pro průmyslové účely (např. vlhčené ubrousky používané v průmyslu k čištění strojů)

ANO

ANO

ANO

NE

VYLOUČENO:

Výrobek je považován za vlhčený ubrousek pro průmyslové účely

Vlhčený ubrousek pro profesionální použití

(např. ubrousky pro zdravotnictví/zdravotní péči prodávané prostřednictvím profesionálních distribučních kanálů typu B2B a určené k použití zdravotnickými pracovníky)

ANO

ANO

ANO

NE

VYLOUČENO:

Výrobek není určen pro domácí použití

4.11.   Tabákové výrobky s filtry, filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky

4.11.1.   Popis výrobku a kritéria ve směrnici

Níže uvedená tabulka poskytuje přehled příslušných popisů, které se podle směrnice týkají tabákových výrobků s filtry a filtrů pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky.

Tabulka 4-22

Popisy tabákových výrobků s filtry a filtrů ve směrnici

Ustanovení čl. 3 bodu 18 definuje tabákové výrobky ve smyslu čl. 2 bodu 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU (33).

Část D bod 3, část E oddíl III a část G bod 5 přílohy popisují tabákové výrobky jako „tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky“.

V čl. 2 bodě 4 směrnice 2014/40/EU jsou „tabákové výrobky“ definovány takto:

„„tabákovými výrobky“ [se rozumí] výrobky, které mohou být užívány a obsahují, byť částečně, tabák, ať už geneticky upravený, nebo neupravený“.

Pokud tabákové výrobky s filtry nebo filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky obsahují acetát celulózy, považují se za chemicky modifikovaný přírodní polymer a za předpokladu, že splňují ostatní příslušné podmínky pro tyto výrobky, spadají proto do oblasti působnosti směrnice.

Hlavní kritéria specifická pro dané výrobky, jež určují, zda tabákový výrobek s filtrem nebo filtr uváděný na trh pro použití v kombinaci s tabákovým výrobkem spadají do oblasti působnosti směrnice, jsou:

Výrobek je tabákovým výrobkem (ve smyslu čl. 2 bodu 4 směrnice 2014/40/EU) a výrobek obsahuje filtr: např. cigareta nebo doutník,

Výrobek je samostatným filtrem pro použití s tabákovými výrobky: např. filtrační špička nebo mini filtr.

4.11.2.   Přehled výrobků a seznam názorných příkladů

tabulce 4-23 jsou uvedeny názorné příklady některých druhů tabákových výrobků s filtrem a filtrů uváděných na trh pro použití s tabákovými výrobky, spolu s informací o tom, zda jsou zahrnuty do oblasti působnosti směrnice nebo jsou z ní vyloučeny.

Tabulka 4-23

Příklady různých druhů tabákových výrobků s filtry a filtrů uváděných na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky

Druh tabákového výrobku nebo filtru

Obecná kritéria

Kritéria specifická pro daný výrobek

Zahrnuto do oblasti působnosti směrnice nebo z ní vyloučeno (splňuje výrobek všechna obecná a specifická kritéria?)

Plastové

Na jedno použití

Tabákový výrobek s filtrem nebo filtr uváděný na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky.

Cigareta nebo doutník s filtrem obsahujícím plast

ANO

ANO

ANO

Zahrnuto

Samostatné filtry na jedno použití, obsahující plast

ANO

ANO

ANO

Zahrnuto

Elektronická cigareta nebo výrobky pro tzv. vapování, včetně plastových nebo neplastových filtrů

ANO

NE

NE

VYLOUČENY:

Výrobek je určen k vícenásobnému použití; výrobek neobsahuje tabák

Elektronické zařízení pro použití se zahřátým tabákovým výrobkem, včetně filtru na jedno použití obsahujícího plast

ANO

ANO

(filtr)

ANO

Zahrnuto:

Ačkoli je elektronické zařízení určeno pro vícenásobné použití, tabák a filtry jsou na jedno použití

Sypaný tabák, např. pro použití v dýmce nebo pro ručně balenou cigaretu bez filtru obsahujícího plast

NE

ANO

NE

VYLOUČENY:

Výrobek není zcela ani částečně vyroben z plastu; výrobek neobsahuje filtr


(1)  Úř. věst. L 155, 12.6.2019, s. 1.

(2)  Pokyny uvedené v této kapitole se nevztahují na právní předpisy Unie o materiálech určených pro styk s potravinami, a zejména na nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, ve kterém se v některých případech používají podobné pojmy a definice, ale s částečně odlišným výkladem zohledňujícím odlišné situace.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

(4)  Evropská agentura pro chemické látky (2012). Pokyny pro monomery a polymery Oddíl 2.2 a 3.2.1.3 Dostupné na adrese: https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/polymers_cs.pdf/d8e12885-a0b3-40ca-b56f-fe4acca13d40

(5)  SWD(2018) 254 final, část 3/3, s. 29.

(6)  Tamtéž.

(7)  SWD(2018) 254 final, část 3/3, s. 30. V dokumentu se uvádí, že do analýzy není zahrnuta neplastová alternativa na jedno použití, protože káva vyžaduje nápojové kelímky opatřené vnitřní vrstvou, která zajišťuje udržení jejich mechanické pevnosti i v případě, že jsou po určitou dobu naplněny velmi horkou tekutinou.

(8)  Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí předložený Evropskou komisí (COM(2018) 340 final, 28.5.2018).

(9)  Viz čl. 3 bod 2b směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 10).

(10)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech (Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 10).

(11)  Přezkum vnitrostátního práva (2019). Nová směrnice EU o plastech na jedno použití: EU přijímá právní předpisy ke snížení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí. Dostupné na adrese: https://www.natlawreview.com/article/new-eu-single-use-plastics-directive-eu-to-adopt-law-reduction-impact-certain

(12)  Nádoby na potraviny, nádoby na nápoje a nápojové lahve, které jsou uváděny na trh jako prázdné a nejsou určeny k plnění v místě prodeje, jsou zahrnuty do oblasti působnosti směrnice o plastech na jedno použití, jakožto odpovídající definicím výrobků (viz část C), neboť tyto výrobky „se používají“ k pojmutí potravin, respektive nápojů.

(13)  Tamtéž.

(14)  Společný slovník pro veřejné zakázky stanoví jednotný klasifikační systém pro zadávání veřejných zakázek, jehož cílem je standardizace odkazů, které veřejní zadavatelé používají k popisu veřejných zakázek; je dostupný na adrese: https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/digital/common-vocabulary_cs

(15)  Směrnice Rady 90/385/EHS ze dne 20. června 1990 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aktivních implantabilních zdravotnických prostředků (Úř. věst. L 189, 20.7.1990, s. 17).

(16)  Směrnice Rady 93/42/EHS ze dne 14. června 1993 o zdravotnických prostředcích (Úř. věst. L 169, 12.7.1993, s. 1).

(17)  Směrnice 90/385/EHS a 93/42/EHS se přestanou používat nejpozději do 3. července 2021, což je lhůta pro provedení většiny požadavků směrnice (EU) 2019/904. Ode dne 26. května 2021 se uvádění zdravotnických prostředků na trh bude řídit nařízením (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích.

(18)  GŘ pro zdraví a spotřebitele, 2010. Zdravotnické prostředky: Pokyny – klasifikace zdravotnických prostředků – MEDDEV 2.4/1 rev.9 dostupné na adrese: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10337/attachments/1/translations.

(19)  Směrnice Rady 90/385/EHS a směrnice Rady 93/42/EHS definují zdravotnické prostředky takto: „„zdravotnickým prostředkem“ se rozumí nástroj, přístroj, zařízení, programové vybavení, materiál nebo jiný předmět, použitý samostatně nebo v kombinaci, včetně programového vybavení určeného jeho výrobcem ke specifickému použití pro diagnostické nebo léčebné účely a nezbytného k jeho správnému použití, určený výrobcem pro použití u člověka za účelem

stanovení diagnózy, prevence, monitorování, léčby nebo mírnění choroby,

stanovení diagnózy, monitorování, léčby, mírnění nebo kompenzace poranění nebo zdravotního postižení,

vyšetřování, náhrady nebo modifikace anatomické struktury nebo fyziologického procesu,

kontroly početí,

a který nedosahuje své hlavní zamýšlené funkce v lidském organismu nebo na jeho povrchu farmakologickým, imunologickým nebo metabolickým účinkem, jehož funkce však může být takovými účinky podpořena;“

(20)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (Úř. věst. L 117, 5.5.2017, s. 1).

(21)  Ačkoli jsou ve 12. bodě odůvodnění uvedeny příklady nápojů pouze pro nádoby na nápoje a pro nápojové lahve, stejných příkladů lze využít i pro definici „nápoje“ v souvislosti s nápojovými kelímky.

(22)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 35).

(23)  SWD(2018) 254 final, část 1/3, s. 25.

(24)  Podle Macmillanova slovníku.

(25)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/720 ze dne 29. dubna 2015, kterou se mění směrnice 94/62/ES, pokud jde o omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek (Úř. věst. L 115, 6.5.2015, s. 11).

(26)  Cambridge Dictionary. Dostupné na adrese: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cotton-bud?q=cotton+buds

(27)  Směrnice 90/385/EHS a 93/42/EHS se přestanou používat nejpozději do 3. července 2021, což je lhůta pro provedení většiny požadavků směrnice (EU) 2019/904. Ode dne 26. května 2021 se uvádění zdravotnických prostředků na trh bude řídit nařízením (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích.

(28)  MEDDEV 2.4/1 rev. 9 strana 31: Příklady uvedené pro „pravidlo 6 – chirurgicky invazivní prostředky určené k přechodnému použití (kratší než 60 minut)“

(29)  V. Pirro, A. K. Jarmusch, M. Vincenti, R. G. Cooks Direct drug analysis from oral fluid using medical swab touch spray mass spectrometry. Analytica Chimica Acta. Únor 2015; 861: 47–54. DOI: 10.1016/j.aca.2015.01.008. http://europepmc.org/article/PMC/4513665 Pirro a kol. (2015) uvádějí, že „lékařské odběrové tampony se používají v klinické mikrobiologii, cytologii a při testování DNA k odběru vzorků z tělních otvorů a povrchů těla. Jejich provedení je specifické pro každou aplikaci, přičemž pro každý typ použití se volí vhodné tvary a materiály. Obvykle je špička tamponu vyrobena z bavlny, umělého hedvábí nebo polyesteru, ve tvaru štětce nebo tvaru zaobleném, hranatém či „slinutém“. Násada může být vyrobena z plastu, dřeva, srolovaného papíru nebo kovového drátu.“

(30)  Viz asociace EDANA na webové stránce https://www.edana.org/nw-related-industry/nonwovens-in-daily-life/absorbent-hygiene-products/feminine-care, navštíveno dne 9. března 2021

(31)  Asociace EDANA. (prosinec 2019). Absorbent Hygiene Products components: Pad/Liners. Dostupné na adrese: https://www.edana.org/nw-related-industry/nonwovens-in-daily-life/absorbent-hygiene-products/feminine-care

(32)  Asociace EDANA, (nedatováno). Vlhčené ubrousky pro průmyslové účely Dostupné na adrese: www.edana.org/nw-related-industry/nonwovens-in-daily-life/wipes/industrial-wipes

(33)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES (Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 1).


PŘÍLOHA

PŘEHLED PLASTOVÝCH VÝROBKŮ NA JEDNO POUŽITÍ, JEJICH POPISY A PŘÍSLUŠNÉ POŽADAVKY STANOVENÉ VE SMĚRNICI

Plastové výrobky na jedno použití

Příslušná část přílohy a použitelné podstatné požadavky, s výjimkou oznamovacích povinností

Nejrelevantnější část přílohy směrnice obsahující popisy výrobků

Balónky

Část E

Rozšířená odpovědnost výrobce (čl. 8 odst. 3)

Část E oddíl II bod 2

Část G

Osvěta (článek 10)

Část G bod 7

Tyčky k balónkům

Část B

Omezení uvádění na trh (článek 5)

Část B bod 6

Nápojové lahve o objemu 3 l nebo méně, včetně uzávěrů a víček

Část C

Požadavky na výrobek (čl. 6 odst. 5)

Části C a F

Část F

Tříděný sběr (článek 9)

Nádoby na nápoje o objemu 3 l nebo méně, včetně uzávěrů a víček

Část C

Požadavky na výrobek (čl. 6 odst. 1 až 4)

Část C

Část E

Rozšířená odpovědnost výrobce (čl. 8 odst. 2)

Část E oddíl I bod 3

Část G

Osvěta (článek 10)

Část G bod 3

Nádoby na nápoje vyrobené z expandovaného polystyrenu, včetně jejich uzávěrů a víček

Část B

Omezení uvádění na trh (článek 5)

Nejsou k dispozici žádné popisy specifické pro daný výrobek

Nápojová míchátka

Část B

Omezení uvádění na trh (článek 5)

Nejsou k dispozici žádné popisy specifické pro daný výrobek

Nápojové kelímky

Část D

Požadavky na označování (článek 7)

Nejsou k dispozici žádné popisy specifické pro daný výrobek

Nápojové kelímky, včetně jejich uzávěrů a víček

Část A

Snížení spotřeby (článek 4)

Část G

Osvěta (článek 10)

Část E

Rozšířená odpovědnost výrobce (čl. 8 odst. 2)

Nápojové kelímky vyrobené z expandovaného polystyrenu, včetně jejich uzávěrů a víček

Část B

Omezení uvádění na trh (článek 5)

Nejsou k dispozici žádné popisy specifické pro daný výrobek

Vatové tyčinky

Část B

Omezení uvádění na trh (článek 5)

Nejsou k dispozici žádné popisy specifické pro daný výrobek

Příbory (vidličky, nože, lžíce, jídelní hůlky)

Část B

Omezení uvádění na trh (článek 5)

Nejsou k dispozici žádné popisy specifické pro daný výrobek

Nádoby na potraviny

Část A

Snížení spotřeby (článek 4)

Část A bod 2

Část E

Rozšířená odpovědnost výrobce (čl. 8 odst. 2)

Část E oddíl I bod 1

Část G

Osvěta (článek 10)

Část G bod 1

Nádoby na potraviny vyrobené z expandovaného polystyrenu

Část B

Omezení uvádění na trh (článek 5)

Část B bod 7

Lehké plastové nákupní tašky

Část E

Rozšířená odpovědnost výrobce (čl. 8 odst. 2)

Čl. 3 bod 1c směrnice 94/62/ES

Část G

Osvěta (článek 10)

Sáčky a balení

Část E

Rozšířená odpovědnost výrobce (čl. 8 odst. 2)

Část E oddíl I bod 2

Část G

Osvěta (článek 10)

Část G bod 2

Talíře

Část B

Omezení uvádění na trh (článek 5)

Nejsou k dispozici žádné popisy specifické pro daný výrobek

Hygienické vložky, tampony a aplikátory tamponů

Část D

Požadavky na označování (článek 7)

Nejsou k dispozici žádné popisy specifické pro daný výrobek

Část G

Osvěta (článek 10)

Brčka

Část B

Omezení uvádění na trh (článek 5)

Nejsou k dispozici žádné popisy specifické pro daný výrobek

Tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky

Část D

Požadavky na označování (článek 7)

Čl. 2 odst. 4 směrnice 2014/40/EU

Část E

Rozšířená odpovědnost výrobce (čl. 8 odst. 3)

Část G

Osvěta (článek 10)

Vlhčené ubrousky

Část D

Požadavky na označování (článek 7)

Část D bod 2

Část E

Rozšířená odpovědnost výrobce (čl. 8 odst. 3)

Část E oddíl II bod 1

Část G

Osvěta (článek 10)

Část G bod 6

K veškerému použití nebo reprodukci fotografií či jiného materiálu, k nimž EU nemá autorské právo, je nutné získat svolení přímo od držitelů autorských práv.

Autorské právo k tomuto dokumentu: © Evropská unie, 2021.

Ilustrace: © Gettyimages.


Top