EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1090

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (ES) 2023/1090 (2023. gada 24. janvāris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/833 un Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2020/124 groza attiecībā uz dažiem Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas (NAFO) saglabāšanas un izpildes panākšanas pasākumu noteikumiem

C/2023/436

Úř. věst. L 146, 6.6.2023, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1090/oj

6.6.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 146/3


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (ES) 2023/1090

(2023. gada 24. janvāris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/833 un Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2020/124 groza attiecībā uz dažiem Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas (NAFO) saglabāšanas un izpildes panākšanas pasākumu noteikumiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/833 (2019. gada 20. maijs), ar kuru nosaka saglabāšanas un izpildes panākšanas pasākumus, kas piemērojami Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas pārvaldības apgabalā, groza Regulu (ES) 2016/1627 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2115/2005 un (EK) Nr. 1386/2007 (1), un jo īpaši tās 50. panta 1. un 2. punktu,

tā kā:

(1)

ES ir puse Konvencijā par turpmāko daudzpusējo sadarbību zvejniecības jomā Atlantijas okeāna ziemeļrietumu daļā (“NAFO konvencija”), kas apstiprināta ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 3179/78 (2).

(2)

Lai NAFO saglabāšanas un izpildes panākšanas pasākumus (“CEM”) ieviestu ES tiesībās, Eiropas Parlaments un Padome ir pieņēmuši Regulu (ES) 2019/833.

(3)

Ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2020/124 (3) Regula (ES) 2019/833 ir papildināta ar vairākiem NAFO saglabāšanas un izpildes panākšanas pasākumiem.

(4)

Lai iekļautu pasākumus, ko NAFO pieņēmusi savā 2019. gada kārtējā sanāksmē, ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2020/989 (4) ir grozīta Deleģētā regula (ES) 2020/124.

(5)

Ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2021/860 (5) Deleģētā regula (ES) 2020/124 ir grozīta, lai tajā iekļautu pasākumus, ko NAFO pieņēmusi savā 2020. gada kārtējā sanāksmē.

(6)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/1231 (6) Regula (ES) 2019/833 ir grozīta, lai tajā iekļautu pasākumus, ko NAFO pieņēmusi 2019. un 2020. gada kārtējās sanāksmēs.

(7)

Ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2022/1281 (7) Deleģētā regula (ES) 2020/124 ir grozīta, lai tajā iekļautu pasākumus, ko NAFO pieņēmusi savā 2021. gada kārtējā sanāksmē.

(8)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2022/2037 (8) Regula (ES) 2019/833 ir grozīta, lai tajā iekļautu pasākumus, ko NAFO pieņēmusi savā 2021. gada kārtējā sanāksmē.

(9)

2022. gada septembrī notikušajā gadskārtējā sanāksmē NAFO savus CEM grozīja, atjauninot pētniecības kuģiem noteiktos ierobežojumus, atjauninot kontroles pasākumus attiecībā uz 3M rajonā nozvejotas mencas izkraušanu vai pārkraušanu citā kuģī, svītrojot ar novērotāju programmu saistītus ziņošanas noteikumus un zvejas žurnālā pievienojot mijnorādi.

(10)

Šīs izmaiņas būtu jāievieš arī Savienības tiesībās. Tāpēc Regula (ES) 2019/833 un Deleģētā regula (ES) 2020/124 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) 2019/833 groza šādi:

1)

regulas 4. panta 1. punktā pievieno šādu c) un d) apakšpunktu:

“c)

3M rajonā ar Savienības nozvejām vienā kalendārajā gadā neiegūst vairāk kā 15 tonnu mencas. Ja pētniecības kuģa nozveja šo apjomu pārsniedz, pārsniegumu uzskaita attiecībā pret kvotām, kuras iedalītas kuģa karoga dalībvalstij. Ja dalībvalstij iedalītās mencas kvotas 3M rajonā turklāt ir pilnībā apgūtas, minētā dalībvalsts saviem kuģiem neļauj pētniecības darbības turpināt. Tiklīdz Savienības nozveju apjoms ir sasniedzis 15 tonnas, karoga dalībvalsts pārtrauc visas notiekošās pētniecības darbības; vai

d)

3M rajonā ar Savienības nozvejām vienā kalendārajā gadā neiegūst vairāk kā 10 tonnu garneļu. Tiklīdz Savienības nozveju apjoms ir sasniedzis 10 tonnas, attiecīgā dalībvalsts ar 3M rajona garnelēm saistītās pētnieciskās darbības pārtrauc.”;

2)

regulas 4. panta 1.a punktu svītro;

3)

regulas 9.a panta 1. punkta c) apakšpunktam pievieno šādu teikumu:

“Biežums, ar kādu notiek izkrāvumu vai pārkrāvumu citā kuģī inspicēšana, ir šāds:

i)

vismaz 50 %, ja kopējā NAFO kvota, kas iedalīta par 3M rajona mencu, zvejas iespēju izteiksmē ir mazāka par 6 000 tonnām, un

ii)

vismaz 25 %, ja kopējā NAFO kvota, kas iedalīta par 3M rajona mencu, zvejas iespēju izteiksmē ir robežās starp 6 000 un 12 000 tonnām.”;

4)

regulas 27. panta 7. punkta a) apakšpunktu svītro.

2. pants

Deleģētās regulas (ES) 2020/124 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 24. janvārī

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 141, 28.5.2019., 1. lpp.

(2)  Padomes Regula (EEK) Nr. 3179/78 (1978. gada 28. decembris) attiecībā uz Konvencijas par daudzpusējo sadarbību nākotnē ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecībā noslēgšanu, ko veic Eiropas Ekonomikas kopiena (OV L 378, 30.12.1978., 1. lpp.).

(3)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/124 (2019. gada 15. oktobris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/833, ar kuru nosaka saglabāšanas un izpildes panākšanas pasākumus, kas piemērojami Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas pārvaldības apgabalā (OV L 34, 6.2.2020., 1. lpp.).

(4)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/989 (2020. gada 27. aprīlis), ar kuru Deleģēto regulu (ES) 2020/124 groza attiecībā uz dažiem Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas (NAFO) saglabāšanas un izpildes panākšanas pasākumu noteikumiem un pielikumiem (OV L 221, 10.7.2020., 5. lpp.).

(5)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/860 (2021. gada 23. marts), ar kuru Deleģēto regulu (ES) 2020/124 groza attiecībā uz dažiem Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas (NAFO) saglabāšanas un izpildes panākšanas pasākumu noteikumiem un pielikumiem (OV L 190, 31.5.2021., 19. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/1231 (2021. gada 14. jūlijs), ar ko groza Regulu (ES) 2019/833, ar kuru nosaka saglabāšanas un izpildes panākšanas pasākumus, kas piemērojami Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas pārvaldības apgabalā (OV L 274, 30.7.2021., 32. lpp.).

(7)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/1281 (2022. gada 4. marts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/833 un Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2020/124 groza attiecībā uz dažiem Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas (NAFO) saglabāšanas un izpildes panākšanas pasākumu noteikumiem un pielikumiem (OV L 195, 22.7.2022., 21. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2022/2037 (2022. gada 19. oktobris), ar ko groza Regulu (ES) 2019/833, ar kuru nosaka saglabāšanas un izpildes panākšanas pasākumus, kas piemērojami Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas pārvaldības apgabalā (OV L 275, 25.10.2022., 11. lpp.).


PIELIKUMS

Deleģētā regulas (ES) 2020/124 pielikuma 30. punkta 15. numuru aizstāj ar šādu:

“15.

Vai saskaņā ar CEM 6. panta 6. punkta b) apakšpunkta iii) punktu vai 6. panta 10. punktu ir veikta zvejas rīka izmēģinājuma vilkšana? (Jā/nē)”


Top