EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2400

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2400 ze dne 23. listopadu 2022, kterým se mění přílohy IV a V nařízení (EU) 2019/1021 o perzistentních organických znečišťujících látkách (Text s významem pro EHP)

PE/39/2022/REV/1

Úř. věst. L 317, 9.12.2022, p. 24–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2400/oj

9.12.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 317/24


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2022/2400

ze dne 23. listopadu 2022,

kterým se mění přílohy IV a V nařízení (EU) 2019/1021 o perzistentních organických znečišťujících látkách

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 192 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 (3) o perzistentních organických znečišťujících látkách se na úrovni Unie provádí závazky stanovené ve Stockholmské úmluvě o perzistentních organických znečišťujících látkách (dále jen „úmluva“), která byla jménem Společenství schválena rozhodnutím Rady 2006/507/ES (4), a v Protokolu o perzistentních organických znečišťujících látkách k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979, který byl jménem Společenství schválen rozhodnutím Rady 2004/259/ES (5).

(2)

Na sedmém zasedání konference smluvních stran, které se konalo ve dnech 4. až 15. května 2015, bylo schváleno zařazení pentachlorfenolu a jeho solí a esterů (dále jen „pentachlorfenol“) do přílohy A úmluvy. Na devátém zasedání konference smluvních stran, které se konalo ve dnech 29. dubna až 10. května 2019, bylo schváleno zařazení dikofolu, jakož i kyseliny perfluoroktanové (dále jen „PFOA“), jejích solí a sloučenin příbuzných PFOA do přílohy A úmluvy. Na desátém zasedání konference smluvních stran, které se konalo ve dnech 6. až 17. června 2022, bylo schváleno zařazení kyseliny perfluorhexansulfonové (dále jen „PFHxS“), jejích solí a sloučenin příbuzných PFHxS do přílohy A úmluvy. S ohledem na uvedené změny úmluvy a s cílem zajistit, aby se s odpady obsahujícími tyto látky nakládalo v souladu s ustanoveními úmluvy, je nezbytné rovněž změnit přílohy IV a V nařízení (EU) 2019/1021 zařazením pentachlorfenolu, dikofolu a PFOA, jejích solí a sloučenin příbuzných PFOA, jakož i PFHxS, jejích solí a sloučenin příbuzných PFHxS do příloh a uvedením jejich odpovídajících koncentračních limitů.

(3)

Pentachlorfenol byl již dříve zařazen na seznamy v přílohách IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 (6) nařízením Komise (EU) 2019/636 (7), přičemž hodnota podle přílohy IV byla 100 mg/kg a hodnota podle přílohy V 1 000 mg/kg. V nařízení (EU) 2019/1021, kterým bylo zrušeno nařízení (ES) č. 850/2004, byl pentachlorfenol neúmyslně vynechán. Je proto nezbytné změnit přílohy IV a V nařízení (EU) 2019/1021 tak, aby pentachlorfenol zahrnovaly.

(4)

Přílohy IV a V nařízení (EU) 2019/1021 již obsahují koncentrační limity pro tyto látky nebo skupiny látek: a) suma koncentrací tetrabromdifenyletheru, pentabromdifenyletheru, hexabromdifenyletheru, heptabromdifenyletheru a dekabromdifenyletheru (s výjimkou dekabromdifenyletheru, který není uveden v příloze V uvedeného nařízení); b) hexabromcyklododekan; c) chlorované alkany, C10-C13 (chlorované parafiny s krátkým řetězcem) (SCCP); a d) polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDD/PCDF). Podle čl. 15 odst. 2 nařízení (EU) 2019/1021 je vhodné změnit koncentrační limity v příloze IV pro tyto látky s cílem přizpůsobit jejich mezní hodnoty vědeckému a technickému pokroku. S cílem zajistit soulad se seznamem polybromovaných difenyletherů (PBDE) stanoveným v příloze IV nařízení (EU) 2019/1021 by měla být látka dekabromdifenylether zařazena mezi PBDE uvedené ve třetím sloupci přílohy V uvedeného nařízení.

(5)

S cílem umožnit členským státům shromažďovat údaje o skutečném množství PCDD/PCDF a polychlorovaných bifenylů s dioxinovým efektem (PCB s dioxinovým efektem) v popelu a sazích ze soukromých domácností, jakož i v polétavém popílku z jednotek pro výrobu tepla a elektřiny z biomasy, a poskytnout členským státům dostatek času na přijetí opatření nezbytných k uplatňování nařízení (EU) 2019/1021 by se měl pozměněný koncentrační limit pro součet PCDD/PCDF a PCB s dioxinovým efektem, pokud jde o popel a saze ze soukromých domácností a pro polétavý popílek z jednotek pro výrobu tepla a elektřiny z biomasy, uplatnit později po vstupu tohoto nařízení v platnost. S cílem umožnit navržení vhodné politiky pro sběr a zpracování tohoto popela a sazí a podpořit přezkum uvedený v příloze IV a sledování provádění podle článku 13 nařízení (EU) 2019/1021 by měly členské státy shromažďovat informace o přítomnosti PCDD/PCDF a PCB s dioxinovým efektem v popelu a sazích z domácností a polétavém popílku z jednotek pro výrobu tepla a elektřiny z biomasy. Tyto informace by měly být zpřístupněny nejpozději 1. července 2026.

(6)

Pokud jde o PBDE uvedené v nařízení (EU) 2019/1021, měl by být koncentrační limit pro součet těchto látek v odpadu stanoven na 500 mg/kg. S ohledem na klesající koncentrace PBDE v některých odpadech v důsledku stávajících omezení uvádění PBDE na trh a jejich používání a s ohledem na možný vývoj příslušných třídících a analytických metod by měla být limitní hodnota snížena na 350 mg/kg tři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost a na 200 mg/kg pět let po jeho vstupu v platnost.

(7)

Vzhledem k tomu, že podskupina 12 kongenerů PCB, konkrétně PCB-77, PCB-81, PCB-105, PCB-114, PCB-118, PCB-123, PCB-126, PCB-156, PCB-157, PCB-167, PCB-169 a PCB 189, známých jako PCB s dioxinovým efektem, má toxikologické vlastnosti, které se velmi podobají vlastnostem PCDD/PCDF, a s cílem zohlednit souhrnný účinek všech sloučenin s dioxinovým efektem uvedených v nařízení (EU) 2019/1021 je vhodné zařadit PCB s dioxinovým efektem do stávajícího skupinového záznamu pro PCDD/PCDF v přílohách IV a V nařízení (EU) 2019/1021. Seznam hodnot faktorů toxického ekvivalentu v části 2 přílohy V uvedeného nařízení by měl být rovněž změněn tak, aby zavedl odpovídající hodnoty pro jednotlivé kongenery PCB s dioxinovým efektem.

(8)

Koncentrační limity, které se navrhují pro přílohy IV a V nařízení (EU) 2019/1021, byly stanoveny pomocí stejné metodiky, která se používá ke stanovení koncentračních limitů při předchozích změnách příloh IV a V nařízení (ES) č. 850/2004. Navržené koncentrační limity by měly vycházet ze zásady předběžné opatrnosti stanovené ve Smlouvě o fungování Evropské unie a jejich cílem by mělo být pokud možno eliminovat uvolňování perzistentních organických znečišťujících látek do životního prostředí za účelem dosažení cíle vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí, jenž souvisí se zničením a nevratnou přeměnou dotčených látek. Tyto limity by rovněž měly zohlednit širší cíl politiky dosažení nulového znečištění pro životní prostředí bez toxických látek, více recyklace, snížení emisí skleníkových plynů, rozvoj cyklů netoxických materiálů a netoxické oběhové hospodářství zakotvené ve sdělení Komise ze dne 11. prosince 2019 s názvem „Zelená dohoda pro Evropu“.

(9)

Koncentrační limity uvedené v přílohách IV a V nařízení (EU) 2019/1021 by měly být soudržné a měly by přispívat k provádění sdělení Komise ze dne 14. října 2020 s názvem „Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek – K životnímu prostředí bez toxických látek“.

(10)

Pro zajištění lepší sledovatelnosti a účinného nakládání s odpady obsahujícími perzistentní organické znečišťující látky a s cílem vyvarovat se nesouladu v právních předpisech Unie je nezbytné zajistit soudržnost mezi ustanoveními, jež se týkají odpadů obsahujících perzistentní organické znečišťující látky, která byla uvedena v nařízení (ES) č. 850/2004, nyní zrušeném nařízením (EU) 2019/1021, a ustanoveními, která byla stanovena později. Komise by proto měla posoudit, zda je vhodné, aby měl být odpad, který obsahuje perzistentní organické znečišťující látky v koncentraci překračující koncentrační limity uvedené v příloze IV nařízení (EU) 2019/1021, klasifikován jako nebezpečný, a případně předložit legislativní návrh na změnu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (8) nebo návrh na změnu rozhodnutí Komise 2000/532/ES (9), či případně obojího.

(11)

V souladu s cíli strategie v oblasti textilních výrobků stanovenými ve sdělení Komise ze dne 30. března 2022 nazvaném „Strategie EU pro udržitelné a oběhové textilní výrobky“ by textilní výrobky uváděné na trh Unie měly být do značné míry vyráběny z recyklovaných vláken, která neobsahují nebezpečné látky. S cílem zajistit, aby recyklované textilie od počátku neobsahovaly nebezpečné chemické látky, jako je PFOA, je nezbytné posílit mezní hodnoty pro PFOA, její soli a sloučeniny příbuzné PFOA v odpadech, neboť jejich přítomnost by mohla mít dopad na sběr a zpracování textilního odpadu. Komise by proto měla přezkoumat příslušný koncentrační limit s cílem snížit jeho hodnotu, bude-li takové snížení proveditelné v souladu s vědeckým a technickým pokrokem.

(12)

Nařízení (EU) 2019/1021 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(13)

Je vhodné stanovit dostatečně dlouhé období s cílem umožnit podnikům a příslušným orgánům přizpůsobit se novým požadavkům.

(14)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž ochrany životního prostředí a lidského zdraví před perzistentními organickými znečišťujícími látkami, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, neboť účinky těchto znečišťujících látek přesahují hranice států, ale spíše jej může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) 2019/1021 se mění takto:

1)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 21a

Přechodná ustanovení

1.   Hodnota 10 μg/kg se použije pro polétavý popílek z jednotek pro výrobu tepla a elektřiny z biomasy, který obsahuje polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDD/PCDF) a polychlorované bifenyly s dioxinovým efektem (PCB s dioxinovým efektem) uvedené v příloze IV, nebo je jimi kontaminován, do 30. prosince 2023. Hodnota 5 μg/kg stanovená v příloze IV se použije na polétavý popílek z jednotek pro výrobu tepla a elektřiny z biomasy od 31. prosince 2023.

2.   Hodnota 15 μg/kg se i nadále použije pro popel a saze ze soukromých domácností, jež obsahují polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDD/PCDF), jak jsou uvedeny v příloze IV, nebo jsou jimi kontaminované, a to do 31. prosince 2024. Pro popel a saze ze soukromých domácností, jež obsahují polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDD/PCDF) a polychlorované bifenyly s dioxinovým efektem (PCB s dioxinovým efektem) nebo jsou jimi kontaminované, se hodnota 5 μg/kg stanovená v příloze IV použije ode dne 1. ledna 2025.“

2)

Přílohy IV a V se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Komise posoudí, zda by bylo vhodné změnit směrnici 2008/98/ES nebo rozhodnutí 2000/532/ES či obojí, s cílem uznat, že odpady obsahující perzistentní organické znečišťující látky překračující koncentrační limity stanovené v příloze IV nařízení (EU) 2019/1021 mají být klasifikovány jako nebezpečné, a případně na základě tohoto posouzení a nejpozději 36 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost předloží legislativní návrh na změnu směrnice 2008/98/ES nebo rozhodnutí 2000/532/ES, či případně obojího.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení se použije od 10. června 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 23. listopadu 2022.

Za Evropský parlament

předsedkyně

R. METSOLA

Za Radu

předseda

M. BEK


(1)  Úř. věst. C 152, 6.4.2022, s. 197.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 4. října 2022 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 24. října 2022 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních organických znečišťujících látkách (Úř. věst. L 169, 25.6.2019, s. 45).

(4)  Rozhodnutí Rady 2006/507/ES ze dne 14. října 2004 o uzavření Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 209, 31.7.2006, s. 1).

(5)  Rozhodnutí Rady 2004/259/ES ze dne 19. února 2004 o uzavření Protokolu o perzistentních organických znečišťujících látkách k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 jménem Společenství (Úř. věst. L 81, 19.3.2004, s. 35).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 7).

(7)  Nařízení Komise (EU) 2019/636 ze dne 23. dubna 2019, kterým se mění přílohy IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (Úř. věst. L 109, 24.4.2019, s. 6).

(8)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).

(9)  Rozhodnutí Komise 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (Úř. věst. L 226, 6.9.2000, s. 3).


PŘÍLOHA

Přílohy IV a V se mění takto:

1)

Příloha IV se mění takto:

a)

do tabulky se doplňují tyto řádky:

„Pentachlorfenol, jeho soli a estery

87-86-5 a další

201-778-6 a další

100 mg/kg

Dikofol

115-32-2

204-082-0

50 mg/kg

Kyselina perfluoroktanová (PFOA), její soli a sloučeniny příbuzné PFOA, jak jsou uvedeny v příloze I

335-67-1 a další

206-397-9 a další

1 mg/kg

(PFOA a její soli)

40 mg/kg

(součet sloučenin příbuzných PFOA)

Komise tento koncentrační limit přezkoumá a případně přijme legislativní návrh na jeho snížení, bude-li takové snížení proveditelné v souladu s vědeckým a technickým pokrokem, nejpozději do 30. prosince 2027.

Kyselina perfluorhexansulfonová (PFHxS), její soli a sloučeniny příbuzné PFHxS

355-46-4 a další

355-46-4 a další

1 mg/kg

(PFHxS a její soli) 40 mg/kg

(suma sloučenin příbuzných PFHxS)

Komise tento koncentrační limit přezkoumá a případně přijme legislativní návrh na snížení této hodnoty, bude-li takové snížení proveditelné v souladu s vědeckým a technickým pokrokem, nejpozději do 30. prosince 2027.“;

b)

řádek pro látku chlorované alkany, C10-C13 (chlorované parafiny s krátkým řetězcem) (SCCP) se nahrazuje tímto:

„Chlorované alkany, C10-C13 (chlorované parafiny s krátkým řetězcem) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

1 500  mg/kg

Komise tento koncentrační limit přezkoumá a případně přijme legislativní návrh na snížení této hodnoty nejpozději do 30. prosince 2027.“;

c)

řádky pro látky tetrabromdifenylether C12H6Br4O, pentabromdifenylether C12H5Br5O, hexabromdifenylether C12H4Br6O, heptabromdifenylether C12H3Br7O a dekabromdifenylether C12Br10O se nahrazují tímto:

„Tetrabromdifenylether C12H6Br4O

40088-47-9

a další

254-787-2

a další

Suma koncentrací tetrabromdifenyletheru C12H6Br4O, pentabromdifenyletheru C12H5Br5O, hexabromdifenyletheru C12H4Br6O, heptabromdifenyletheru C12H3Br7O, a dekabromdifenyl etheru C12Br10O:

a)

do 29. prosince 2027, 500 mg/kg;

b)

od 30. prosince 2025 do 28. prosince 2027, 350 mg/kg nebo, je-li vyšší, sumu koncentrací těchto látek, pokud jsou přítomny ve směsích nebo výrobcích, jak je stanoveno v příloze I čtvrtém sloupci bodu 2 pro látky tetrabromdifenylether, pentabromdifenylether, hexabromdifenylether, heptabromdifenylether a dekabromdifenylether;

c)

od 30. prosince 2027, 200 mg/kg nebo, je-li vyšší, sumu koncentrací těchto látek, pokud jsou přítomny ve směsích nebo výrobcích, jak je stanoveno v příloze I čtvrtém sloupci bodu 2 pro látky tetrabromdifenylether, pentabromdifenylether, hexabromdifenylether, heptabromdifenylether a dekabromdifenylether.“

Pentabromdifenylether C12H5Br5O

32534-81-9

a další

251-084-2

a další

Hexabromdifenylether C12H4Br6O

36483-60-0

a další

253-058-6

a další

Heptabromdifenylether C12H3Br7O

68928-80-3

a další

273-031-2

a další

Bis(pentabromfenyl) ether (dekabromdifenyl ether; dekaBDE) C12Br10O

1163-19-5

a další

214-604-9

a další

d)

řádek pro látky polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDD/PCDF) se nahrazuje tímto:

„Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDD/PCDF) a polychlorované bifenyly s dioxinovým efektem (PCB s dioxinovým efektem)

 

 

5 μg/kg  (1)

Komise uvedený koncentrační limit přezkoumá a případně přijme legislativní návrh na jeho snížení, bude-li takové snížení proveditelné v souladu s vědeckým a technickým pokrokem, nejpozději do 30. prosince 2027.

e)

řádek pro látku hexabromcyklododekan se nahrazuje tímto:

„Hexabromcyklododekan  (2)

25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8

247-148-4 221-695-9

500 mg/kg

Komise tento koncentrační limit přezkoumá a v případě potřeby přijme legislativní návrh na snížení této hodnoty na nejvýše 200 mg/kg nejpozději do 30. prosince 2027.

2)

Příloha V část 2 se mění takto:

a)

ve druhém pododstavci se první sloupec tabulky s nadpisem „Odpady podle klasifikace v rozhodnutí 2000/532/ES“ mění takto:

i)

za slova „10.01 Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě kapitoly 19)“ se vkládají nová slova, která znějí:

„10 01 03: popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva“;

ii)

za slova „17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky“ se vkládají nová slova, která znějí:

„17 05 04: Zemina a kamení neuvedené pod položkou 17 05 03“;

iii)

za slova „19 04 03* Nevitrifikovaná tuhá fáze“ se vkládají nová slova, která znějí:

„20 KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU

20 01: složky z odděleného sběru (kromě čísla 15 01)

20 01 41: odpady z čištění komínů“;

b)

ve druhém pododstavci se druhý sloupec tabulky s nadpisem „Maximální koncentrační limity pro látky uvedené v příloze IV“ mění takto:

i)

slova „Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany: 5 mg/kg;“ se nahrazují slovy:

„Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany a polychlorované bifenyly s dioxinovým efektem (PCB s dioxinovým efektem): 5 mg/kg;“;

ii)

slova „Suma koncentrací tetrabromdifenyletheru (C12H6Br4O), pentabromdifenyletheru (C12H5Br5O), hexabromdifenyletheru (C12H4Br6O) a heptabromdifenyletheru (C12H3Br7O): 10 000 mg/kg;“ se nahrazují slovy:

„Suma koncentrací tetrabromdifenyletheru (C12H6Br4O), pentabromdifenyletheru (C12H5Br5O), hexabromdifenyletheru (C12H4Br6O), heptabromdifenyletheru (C12H3Br7O) a dekabromdifenyletheru (C12Br10O): 10 000 mg/kg;“;

iii)

za slova „Toxafen: 5 000 mg/kg.“ se doplňují nová slova, která znějí:

„Pentachlorfenol, jeho soli a estery: 1 000 mg/kg;

Dikofol: 5 000 mg/kg;

Kyselina perfluoroktanová (PFOA), její soli a sloučeniny příbuzné PFOA: 50 mg/kg (PFOA a její soli), 2 000 mg/kg (sloučeniny příbuzné PFOA);

Kyselina perfluorhexansulfonová (PFHxS), její soli a sloučeniny příbuzné PFHxS:

50 mg/kg (PFHxS a její soli), 2 000 mg/kg (sloučeniny příbuzné PFHxS).“

c)

třetí pododstavec se nahrazuje tímto:

„Maximální koncentrační limit pro polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDD a PCDF) a polychlorované bifenyly s dioxinovým efektem (PCB s dioxinovým efektem) se vypočítá podle těchto faktorů toxického ekvivalentu (TEF):

Faktory toxického ekvivalentu (TEF) pro PCDD, PCDF a PCB s dioxinovým efektem

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

PCB s dioxinovým efektem

TEF

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0003

PCB 105

0,00003

PCB 114

0,00003

PCB 118

0,00003

PCB 123

0,00003

PCB 126

0,1

PCB 169

0,03

PCB 156

0,00003

PCB 157

0,00003

PCB 167

0,00003

PCB 189

0,00003 “


(1)  Limit se vypočítá jako suma PCDD, PCDF a PCB s dioxinovým efektem podle faktorů toxického ekvivalentu (TEF) stanovených v tabulce v příloze V části 2 třetím pododstavci.“;

(2)  „Hexabromcyklododekan“ znamená hexabromcyklododekan, 1,2,5,6,9,10-hexabromcyklododekan a jeho hlavní diastereoizomery: α-hexabromcyklododekan, β-hexabromcyklododekan a γ-hexabromcyklododekan.“;


Top