EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2037

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2037 ze dne 19. října 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2019/833, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku

PE/34/2022/REV/1

Úř. věst. L 275, 25.10.2022, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2037/oj

25.10.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 275/11


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2022/2037

ze dne 19. října 2022,

kterým se mění nařízení (EU) 2019/833, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/833 (3) bylo přijato, aby byla v právu Unie provedena nejaktuálnější pravidla pro ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO). Uvedené nařízení bylo následně změněno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1231 (4) s cílem provést v právu Unie opatření NAFO přijatá na výročních zasedáních v letech 2019 a 2020.

(2)

NAFO následně na svém 43. výročním zasedání v září 2021 přijala řadu právně závazných rozhodnutí pro zachování rybolovných zdrojů, které spadají do její oblasti působnosti, pokud jde o uchovávání úlovků na základě kvóty pro „ostatní“, přístavní inspekci vykládek tresky obecné v divizi 3M a platýse černého a posílení ustanovení týkajících se sledování, porušování předpisů a prosazování (dále jen „rozhodnutí NAFO“).

(3)

Rozhodnutí NAFO jsou určena smluvním stranám NAFO, nicméně obsahují rovněž povinnosti určené provozovatelům. Po vstupu v platnost dne 2. prosince 2021 jsou ochranná a donucovací opatření NAFO závazná pro všechny smluvní strany NAFO. Proto mají být začleněna do práva Unie v rozsahu, v němž je právo Unie dosud neobsahuje.

(4)

Nařízení (EU) 2019/833 by proto mělo být upraveno tak, aby se tato nová ochranná a donucovací opatření vztahovala na rybářská plavidla Unie.

(5)

Některá ustanovení ochranných a donucovacích opatření budou pravděpodobně změněna na budoucích výročních zasedáních NAFO v důsledku zavedení nových technických opatření v souvislosti se změnou biomasy populací a přezkumem oblastních omezení pro rybolovné činnosti při dně. Za účelem rychlého začlenění těchto budoucích změn ochranných a donucovacích opatření do práva Unie před začátkem rybolovného období by proto měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o vykládku platýse černého a s ním související kontrolní opatření a kontrolní opatření týkající se tresky obecné v divizi 3M. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (5). Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(6)

Nařízení (EU) 2019/833 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (EU) 2019/833

Nařízení (EU) 2019/833 se mění takto:

1)

V čl. 7 odst. 3 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

platí-li zákaz rybolovu (moratorium), nebo byla-li plně vyčerpána kvóta pro „ostatní“ přidělená pro tuto populaci: na 1 250 kg nebo 5 %, podle toho, která hodnota je vyšší, pro uvedené smluvní strany poté, co oznámily využití kvóty pro „ostatní“ v souladu s článkem 6;“.

2)

V čl. 9a odst. 1 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

každý členský stát ve svých přístavech zkontroluje alespoň 50 % vykládek nebo překládek úlovků tresky obecné z divize 3M a vypracuje zprávu o inspekci ve formátu, který stanoví příloha IV.C ochranných a donucovacích opatření podle bodu 9 přílohy tohoto nařízení, a do 12 pracovních dnů ode dne, kdy byla inspekce dokončena, ji zašle výkonnému tajemníkovi NAFO a v kopii Komisi a EFCA. Tato zpráva určí a podrobně popíše každé porušení tohoto nařízení zjištěné v průběhu inspekce v přístavu. Musí obsahovat veškeré dostupné relevantní informace týkající se porušení zjištěných na moři během probíhajícího výjezdu kontrolovaného rybářského plavidla.“

3)

V čl. 10 odst. 1 se písmeno e) nahrazuje tímto:

„e)

každý členský stát ve svých přístavech zkontroluje každou vykládku platýse černého, pokud množství tohoto druhu na palubě představuje buď více než 5 % celkových úlovků, nebo více než 2 500 kg, a vypracuje zprávu o inspekci ve formátu, který stanoví příloha IV.C ochranných a donucovacích opatření podle bodu 9 přílohy tohoto nařízení, a do 14 pracovních dnů ode dne, kdy byla inspekce dokončena, ji zašle výkonnému tajemníkovi NAFO a v kopii Komisi a EFCA. Tato zpráva určí a podrobně popíše každé porušení tohoto nařízení zjištěné v průběhu inspekce v přístavu. Musí obsahovat veškeré dostupné relevantní informace týkající se porušení zjištěných na moři během probíhajícího výjezdu kontrolovaného rybářského plavidla.“

4)

V článku 29 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.

Každý členský stát nejpozději 1. listopadu každého roku předloží EFCA (a Komisi v kopii) níže uvedené informace; EFCA zajistí, aby tyto informace byly zaslány výkonnému tajemníkovi NAFO:

a)

kontaktní údaje příslušného orgánu, který slouží jako kontaktní místo pro účely okamžitého oznamování porušení právních předpisů v oblasti upravené předpisy, a veškeré následné změny těchto informací nejméně 15 dnů před vstupem těchto změn v platnost;

b)

jména inspektorů a praktikantů a název, rádiovou volací značku a kontaktní informace pro komunikaci jednotlivých inspekčních platforem, které zařadil do tohoto programu. Členský stát oznámí změny těchto oznámených údajů nejméně 60 dnů předem, je-li to možné.“

5)

V čl. 35 odst. 1 se písmeno g) nahrazuje tímto:

„g)

provádění rybolovu s nepovolenou velikostí ok, roštem nebo roztečí mřížek či bez použití třídících roštů nebo mřížek v rozporu s článkem 13 nebo článkem 14;“.

6)

Článek 36 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

zajistí, aby sankce použitelné v případě porušení předpisů, a nakolik je to podle vnitrostátních právních předpisů možné, v případě opakovaných závažných porušení, zejména těch, která jsou uvedena v čl. 35 odst. 3 písm. c) bodech iii) a iv), byly dostatečně přísné, aby byly účinné při zajišťování dodržování právních předpisů, odrazovaly od dalšího nebo opakovaného porušování a připravovaly pachatele o výhody, které z porušení plynou.“;

b)

v odstavci 2 se doplňují nová písmena, která znějí:

„e)

zvýšené nebo dodatečné požadavky na podávání zpráv, například zvýšenou četnost podávání zpráv nebo dodatečné údaje, které mají být oznamovány, a

f)

zvýšené nebo dodatečné požadavky na sledování, například nasazení pozorovatele nebo inspektora na palubu nebo zavedení dálkového elektronického sledování prováděného v souladu s příslušnými technickými specifikacemi pro rybářská plavidla působící v oblasti upravené předpisy.“

7)

V článku 40 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Členský stát zašle Komisi kontaktní údaje příslušného orgánu, který slouží jako kontaktní místo k přijímání žádostí v souladu s čl. 39 odst. 5 a k vydávání potvrzení podle čl. 39 odst. 6. Komise tyto údaje zašle výkonnému tajemníkovi NAFO.“

8)

V článku 50 se odstavec 2 mění takto:

a)

písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

postupů týkajících se plavidel s více než 50 tunami živé hmotnosti celkového úlovku na palubě, která vplouvají do oblasti upravené předpisy za účelem rybolovu platýse černého, pokud jde o obsah oznámení stanovených v čl. 10 odst. 2 písm. a) a b), o podmínky pro zahájení rybolovu stanovené v čl. 10 odst. 2 písm. d) a o ustanovení o vykládce a inspekci platýse černého obsažené v čl. 10 odst. 1 písm. e);“;

b)

doplňuje se nové písmeno, které zní:

„l)

kontrolních opatření pro tresku obecnou v divizi 3M stanovených v článku 9a.“

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 19. října 2022.

Za Evropský parlament

předsedkyně

R. METSOLA

Za Radu

předseda

M. BEK


(1)  Úř. věst. C 290, 29.7.2022, s. 149.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 13. září 2022 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 4. října 2022.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/833 ze dne 20. května 2019, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku, mění nařízení (EU) 2016/1627 a zrušují nařízení Rady (ES) č. 2115/2005 a (ES) č. 1386/2007 (Úř. věst. L 141, 28.5.2019, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1231 ze dne 14. července 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2019/833, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (Úř. věst. L 274, 30.7.2021, s. 32).

(5)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.


Top