EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0577

Nařízení Rady (EU) 2022/577 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině

ST/8057/2022/INIT

OJ L 111, 8.4.2022, p. 67–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/577/oj

8.4.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 111/67


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/577

ze dne 8. dubna 2022,

kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP ze dne 15. října 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině (1),

s ohledem na společný návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. května 2006 přijala Rada nařízení (ES) č. 765/2006 (2).

(2)

Nařízením (ES) č. 765/2006 se uvádí v účinnost opatření stanovená rozhodnutím 2012/642/SZBP.

(3)

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/579 (3) ukládá další omezující opatření, která zakazují prodej převoditelných cenných papírů denominovaných v kterékoli úřední měně členského státu do Běloruska a prodej, dodání, převod nebo vývoz bankovek denominovaných v kterékoli úřední měně členského státu do Běloruska.

(4)

Uvedené rozhodnutí rovněž ukládá další omezující opatření, která zakazují podnikům silniční dopravy usazeným v Bělorusku přepravovat zboží po silnici na území Evropské unie.

(5)

Nařízení (ES) č. 765/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 765/2006 se mění takto:

1)

v článku 1 se doplňuje nový bod, který zní:

„25

„podnikem silniční dopravy“ jakákoli fyzická nebo právnická osoba, subjekt nebo orgán, které se za obchodním účelem zabývají přepravou nákladu prostřednictvím motorových vozidel nebo kombinace vozidel.“;

2)

v článku 1y se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Zakazuje se prodávat převoditelné cenné papíry denominované v kterékoli úřední měně členského státu vydané po dni 12. dubna 2022 nebo podílové jednotky subjektů kolektivního investování poskytující expozici vůči těmto cenným papírům jakémukoli běloruskému státnímu příslušníkovi nebo fyzické osobě s bydlištěm v Bělorusku nebo jakékoli právnické osobě, subjektu či orgánu usazeným v Bělorusku.“;

3)

článek 1za se nahrazuje tímto:

„Článek 1za

1.   Zakazuje se prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet bankovky denominované v kterékoli úřední měně členského státu do Běloruska nebo jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu či orgánu v Bělorusku, včetně vlády a centrální banky Běloruska, nebo pro použití v Bělorusku.

2.   Zákaz v odstavci 1 se nevztahuje na prodej, dodání, převod nebo vývoz bankovek denominovaných v kterékoli úřední měně členského státu, pokud je takový prodej, dodání, převod nebo vývoz nezbytný pro:

a)

osobní potřebu fyzických osob cestujících do Běloruska nebo jejich nejbližších rodinných příslušníků, kteří cestují s nimi; nebo

b)

služební účely diplomatických misí, konzulárních úřadů či mezinárodních organizací v Bělorusku, které požívají výsad podle mezinárodního práva.“;

4)

vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 1zc

1.   Všem podnikům silniční dopravy usazeným v Bělorusku se zakazuje přepravovat zboží po silnici na území Unie, včetně tranzitu.

2   Zákaz v odstavci 1 se nevztahuje na podniky silniční dopravy přepravující poštovní zásilky v rámci univerzální služby.

3.   Zákaz v odstavci 1 se do 16. dubna 2022 nepoužije na přepravu zboží zahájenou před 9. dubnem 2022, pokud vozidlo podniku silniční dopravy:

a)

se dne 9. dubna 2022 již nacházelo na území Unie nebo

b)

musí projet přes území Unie, aby se mohlo vrátit do Běloruska.

4.   Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány členského státu povolit přepravu zboží podnikem silniční dopravy usazeným v Bělorusku, pokud tyto příslušné orgány určí, že tato přeprava je nezbytná pro:

a)

nákup, dovoz nebo přepravu zemního plynu a ropy, včetně rafinovaných ropných produktů, jakož i titanu, hliníku, mědi, niklu, palladia a železné rudy do Unie;

b)

nákup, dovoz nebo přepravu farmaceutických, lékařských, zemědělských a potravinářských výrobků, včetně pšenice a hnojiv, jejichž dovoz, nákup a přeprava jsou podle tohoto nařízení povoleny;

c)

humanitární účely; nebo

d)

fungování diplomatických a konzulárních zastoupení Unie a členských států v Bělorusku, včetně delegací, velvyslanectví a misí, nebo mezinárodních organizací v Bělorusku požívajících výsad podle mezinárodního práva.

5.   Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 4 do dvou týdnů po jeho udělení.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. dubna 2022.

Za Radu

předseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Úř. věst. L 285, 17.10.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině (Úř. věst. L 134, 20.5.2006, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/579 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do agrese Ruska vůči Ukrajině (Úř. věst. L 111, 8.4.2022 81).


Top