EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0394

Nařízení Rady (EU) 2022/394 ze dne 9. března 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

ST/6973/2022/INIT

OJ L 81, 9.3.2022, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/394/oj

9.3.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 81/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/394

ze dne 9. března 2022,

kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/395 (1) ze dne 9. března 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině,

s ohledem na společný návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 31. července 2014 přijala Rada nařízení (EU) č. 833/2014 (2).

(2)

Nařízení (EU) č. 833/2014 uvádí v účinnost některá opatření stanovená v rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP (3).

(3)

Dne 9. března 2022 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2022/395, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP a ukládají další omezující opatření týkající se vývozu zboží a technologií pro námořní plavbu.

(4)

Rozhodnutí (SZBP) 2022/395 rozšiřuje seznam právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezení financování prostřednictvím úvěrů, převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, na námořní odvětví. Vzhledem k tomu, že se obecně rozumí, že půjčky a úvěry mohou být poskytovány jakýmikoli prostředky, včetně kryptoaktiv, je vzhledem ke zvláštní povaze těchto aktiv vhodné dále upřesnit pojem „převoditelné cenné papíry“ ve vztahu k těmto aktivům.

(5)

Rozhodnutí (SZBP) 2022/395 rovněž rozšiřuje výjimku týkající se vkladů na státní příslušníky Švýcarska a EHP.

(6)

Aby bylo zajištěno správné provádění opatření stanovených v nařízení (EU) č. 833/2014, je nezbytné vyjasnit výjimku pro poskytování financování malým a středním podnikům, jakož i některá ustanovení příloh týkající se zakázaného zboží a technologií.

(7)

Je proto nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, zejména z důvodu zajištění jednotného uplatňování uvedených opatření ve všech členských státech.

(8)

Nařízení (EU) č. 833/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 833/2014 se mění takto:

1)

V článku 1 se písmeno f) nahrazuje tímto:

„f)

„převoditelnými cennými papíry“ tyto druhy cenných papírů, včetně ve formě kryptoaktiv, které jsou obchodovatelné na kapitálovém trhu, s výjimkou platebních nástrojů:“.

2)

V článku 2d se vkládá nový odstavec, který zní:

„3a   Pokud členský stát udělí v souladu s čl. 2 odst. 4 písm. d), čl. 2a odst. 4 písm. d) a čl. 3f odst. 4 povolení k prodeji, dodávce, převodu nebo vývozu zboží a technologií určených pro námořní bezpečnost, informuje o tom do dvou týdnů od udělení povolení ostatní členské státy a Komisi.“

3)

V čl. 2e odst. 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

poskytnutí veřejného financování nebo finanční pomoci do celkové hodnoty 10 000 000 EUR na projekt ve prospěch malých a středních podniků usazených v Unii nebo“.

4)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 3f

1.   Zakazuje se, ať už přímo či nepřímo, prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží a technologie pro námořní plavbu uvedené v příloze XVI bez ohledu na to, zda pocházejí z Unie či nikoli, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku, pro použití v Rusku nebo pro umístění na palubu plavidla plujícího pod ruskou vlajkou.

2.   Zakazuje se:

a)

poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby nebo jiné služby související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním tohoto zboží a těchto technologií, ať už přímo či nepřímo, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku;

b)

poskytovat financování nebo finanční pomoc související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 pro jakýkoli prodej, dodávky, převod nebo vývoz tohoto zboží a technologií nebo pro poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských služeb nebo jiných služeb, ať už přímo či nepřímo, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku.

3.   Zákazy stanovené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na prodej, dodávku, převod nebo vývoz zboží a technologií uvedených v odstavci 1 ani na související poskytování technické a finanční pomoci pro nevojenské použití a pro nevojenské konečné uživatele, jsou-li určeny pro humanitární účely, mimořádné situace v oblasti zdraví, naléhavé zabránění nebo zmírnění událostí s pravděpodobným závažným a významným dopadem na lidské zdraví a bezpečnost nebo na životní prostředí nebo pro reakci na přírodní katastrofy

4.   Odchylně od odstavců 1 a 2 může příslušný orgán povolit prodej, dodávku, převod nebo vývoz zboží a technologií uvedených v odstavci 1 nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci pro nevojenské použití a pro nevojenské konečné uživatele, pokud shledal, že toto zboží nebo technologie nebo související technická nebo finanční pomoc jsou určeny pro námořní bezpečnost.“

5)

V článku 5a se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„ 4.   Zakazují se transakce související se správou rezerv, jakož i aktiv centrální banky Ruska, včetně transakcí s jakoukoli právnickou osobou, subjektem nebo orgánem jednajícím jménem nebo na pokyn centrální banky Ruska , jako je Ruský fond národního bohatství. “

6)

V článku 5b se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Odstavec 1 se nevztahuje na státní příslušníky členského státu, země, která je členem Evropského hospodářského prostoru, nebo Švýcarska ani na fyzické osoby s povolením k dočasnému nebo trvalému pobytu v členském státě, zemi, která je členem Evropského hospodářského prostoru, nebo Švýcarsku.“

7)

Příloha VI se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

8)

Příloha IX se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

9)

Příloha XIII se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení.

10)

Doplňuje se nová příloha XVI, jejíž znění je obsaženo v příloze IV tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. března 2022.

Za Radu

předseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Viz strana 8 v tomto čísle Úředního věstníku.

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 229, 31.7.2014, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 229, 31.7.2014, s. 13).


PŘÍLOHA I

Příloha VII nařízení (EU) č. 833/2014 se mění takto:

1)

v úvodním textu se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Aniž je dotčen článek 12 tohoto nařízení, nepodléhá nekontrolované zboží obsahující jednu nebo více položek uvedených v této příloze kontrolám podle článku 2a a 2b tohoto nařízení.“;

2)

v kategorii I – Elektronika, podkategorii X.A.I.001 písm. c. se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.

rozlišení 12 bitů s výstupní rychlostí vyšší než 105 megavzorků za sekundu (MSPS);“;

3)

v kategorii I – Elektronika, podkategorii X.B.I.001 písm. c. se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.

tažičky krystalů „řízené uloženým programem“, které mají některou z těchto vlastností:

a.

lze je plnit bez výměny tavicího kelímku;

b.

jsou schopné provozu při tlaku vyšším než 2,5 x 105 Pa nebo

c.

jsou schopné táhnout krystaly o průměru větším než 100 mm;“;

4)

v kategorii I – Elektronika, podkategorii X.B.I.001 písm. i. se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

zařízení pro „chemickou depozici z plynné fáze“, která fungují při tlaku nižším než 105 Pa, nebo“;

5)

v kategorii VII – Letecká technika a pohonné systémy, podkategorii X.A.VII.001 se první věta nahrazuje tímto:

„X.A.VII.001

Naftové motory a traktory a tahače a jejich speciálně konstruované součásti, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821:“;

6)

v kategorii VII – Letecká technika a pohonné systémy, podkategorii X.A.VII.002 se písmeno c. nahrazuje tímto:

„c.

letecké motory s plynovou turbínou a jejich speciálně konstruované součásti;“.


PŘÍLOHA II

Příloha IX nařízení (EU) č. 833/2014 se mění takto:

1)

ve vzoru A se všechny odkazy na „nařízení XXX/XXX“ nahrazují odkazy na „nařízení (EU) č. 833/2014“;

2)

ve vzoru B se všechny odkazy na „nařízení XXX/XXX“ nahrazují odkazy na „nařízení (EU) č. 833/2014“.


PŘÍLOHA III

V příloze XIII nařízení (EU) č. 833/2014 se vkládá položka týkající se tohoto subjektu:

„Russian Maritime Register of Shipping (Ruský námořní rejstřík plavidel)“.


PŘÍLOHA IV

„PŘÍLOHA XVI

SEZNAM ZBOŽÍ A TECHNOLOGIÍ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 3F

Kategorie VI – Námořní technika

X.A.VI.001

Plavidla, námořní systémy nebo výstroj a jejich speciálně konstruované součásti, součásti a příslušenství:

a)

výstroj obsažená v kapitole 4 (navigační zařízení) použitelného prováděcího nařízení Komise o požadavcích na návrh, zhotovení a funkčnost a zkušebních normách pro lodní výstroj přijatého v souladu s čl. 35 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU ze dne 23. července 2014 o lodní výstroji;

b)

výstroj obsažená v kapitole 5 (rádiokomunikační zařízení) použitelného prováděcího nařízení Komise o požadavcích na návrh, zhotovení a funkčnost a zkušebních normách pro lodní výstroj přijatého v souladu s čl. 35 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU ze dne 23. července 2014 o lodní výstroji.


Top