EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0340

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/340 ze dne 17. prosince 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2013, (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016, (EU) 2019/2017 a (EU) 2019/2018, pokud jde o požadavky na označování elektronických displejů, praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost, světelných zdrojů, chladicích spotřebičů, myček na nádobí pro domácnost a chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí energetickými štítky (Text s významem pro EHP)

C/2020/8787

OJ L 68, 26.2.2021, p. 62–107 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/340/oj

26.2.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 68/62


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/340

ze dne 17. prosince 2020,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2013, (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016, (EU) 2019/2017 a (EU) 2019/2018, pokud jde o požadavky na označování elektronických displejů, praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost, světelných zdrojů, chladicích spotřebičů, myček na nádobí pro domácnost a chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí energetickými štítky

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU (1), a zejména na čl. 11 odst. 5 a článek 16 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2017/1369 zmocňuje Komisi k přijetí aktů v přenesené pravomoci.

(2)

Ustanovení o označování elektronických displejů, praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost, světelných zdrojů, chladicích spotřebičů, myček nádobí pro domácnost a chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí energetickými štítky byla zavedena nařízeními Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2013 (2), (EU) 2019/2014 (3), (EU) 2019/2015 (4), (EU) 2019/2016 (5), (EU) 2019/2017 (6) a (EU) 2019/2018 (7) (dále jen „měněná nařízení“).

(3)

S cílem zabránit nejasnostem na straně výrobců a vnitrostátních orgánů pro dozor nad trhem ohledně hodnot, které je třeba uvést v technické dokumentaci a nahrát do databáze výrobků a které souvisejí s tolerancemi pro ověřování, by měla být doplněna definice deklarovaných hodnot.

(4)

Technická dokumentace by měla být dostatečná do té míry, aby umožnila orgánům dozoru nad trhem kontrolovat hodnoty zveřejněné na štítku a v informačním listu výrobku. V souladu s článkem 12 nařízení (EU) 2017/1369 by měly být deklarované hodnoty modelu vloženy do databáze výrobků.

(5)

Příslušné parametry výrobků by se měly měřit nebo vypočítávat za použití spolehlivých, přesných a reprodukovatelných metod. Tyto metody by měly vzít v úvahu uznávané nejmodernější metody měření, včetně harmonizovaných norem přijatých evropskými normalizačními orgány uvedenými v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 (8), pokud jsou k dispozici.

(6)

Výrobky obsahující zdroje světla, z nichž tyto zdroje světla nelze vyjmout pro ověření, aniž by se jeden nebo více z nich poškodilo, by měly být testovány jako zdroje světla pro posouzení a ověření dodržování.

(7)

Pro elektronické displeje nebyly dosud vypracovány harmonizované normy a již existující příslušné normy nezahrnují všechny nezbytné regulované parametry, zejména ty, které se týkají vysoce dynamického rozsahu a automatického řízení jasu. Dokud evropské normalizační orgány nepřijmou harmonizované normy pro tyto skupiny výrobků, měly by se za účelem zajištění srovnatelnosti měření a výpočtů používat prozatímní metody stanovené v tomto nařízení nebo jiné spolehlivé, přesné a reprodukovatelné metody, které zohledňují obecně uznávaný nejmodernější stav techniky.

(8)

Svislé boxy bez cirkulace vzduchu s neprůhlednými dveřmi patří mezi profesionální chladicí spotřebiče a jsou definovány v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1094 (9), a proto by měly být vyňaty z oblasti působnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2018.

(9)

Terminologie a zkušební metody podle nařízení (EU) 2019/2018 jsou v souladu s terminologií a zkušebními metodami přijatými v rámci norem EN 16901, EN 16902, EN 50597 a EN ISO 23953-2 a EN 16838.

(10)

Opatření uvedená v tomto nařízení byla projednána konzultačním fórem a s odborníky z členských států v souladu s články 14 a 17 nařízení (EU) 2017/1369.

(11)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2013, (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016, (EU) 2019/2017 a (EU) 2019/2018 by proto měla být odpovídajícím způsobem upravena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2013

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2013 se mění takto:

1)

v čl. 1 odst. 2 se písmeno g) nahrazuje tímto:

„g)

elektronické displeje, jež jsou součástmi nebo podsestavami definovanými v čl. 2 bodě 2 směrnice 2009/125/ES;“

2)

článek 2 se mění takto:

a)

bod 10 se nahrazuje tímto:

„10)

zkratkou „HiNA“ vysoká dostupnost sítě dle definice v článku 2 nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 (*1);

(*1)  Nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 ze dne 17. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu (Úř. věst. L 339, 18.12.2008, s. 45).“;"

b)

bod 17 se zrušuje;

3)

v čl. 3 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

hodnoty parametrů obsažených v informačním listu výrobku, které jsou uvedeny v příloze V, byly zadány do veřejné části databáze výrobků;“

4)

přílohy I, II, III, IV, V, VI a IX se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2014

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2014 se mění takto:

1)

v čl. 3 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

hodnoty parametrů obsažených v informačním listu výrobku, které jsou uvedeny v příloze V, byly zadány do veřejné části databáze výrobků;“

2)

přílohy I, IV, V, VI, VIII, IX a X se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2015

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2015 se mění takto:

1)

v článku 2 se bod 3 nahrazuje tímto:

„3)

„výrobkem“ se rozumí výrobek obsahující jeden nebo více zdrojů světla nebo samostatná ovládací zařízení, nebo obojí, zahrnující mimo jiné svítidla, která lze rozebrat tak, aby bylo možné samostatně ověřit obsažený zdroj (zdroje) světla, spotřebiče pro domácnost obsahující zdroj (zdroje) světla, nábytek (police, zrcadla, vitríny) obsahující zdroj (zdroje) světla;“

2)

článek 3 se mění takto:

a)

v odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

hodnoty parametrů obsažených v informačním listu výrobku, které jsou uvedeny v příloze V, byly zadány do veřejné části databáze výrobků;“

b)

v odst. 1 se bod i) nahrazuje tímto:

„i)

odchylně od čl. 11 odst. 13 písm. b) nařízení (EU) 2017/1369 jsou na žádost obchodníků a v souladu s čl. 4 písm. e) poskytovány štítky v tištěné podobě pro změnu stupnice výrobků jako nálepky stejné velikosti jako stávající štítky.“;

c)

vkládá se nový odstavec 1a, který zní:

„1a.   Odchylně od čl. 11 odst. 13 písm. a) nařízení (EU) 2017/1369 dodá dodavatel při uvádění zdroje světla na trh stávající štítek do 31. srpna 2021 a štítek se změněnou stupnicí od 1. září 2021. Dodavatel se může rozhodnout, že zdroje světla uvedené na trh v období od 1. července do 31. srpna 2021 již opatří štítkem se změněnou stupnicí v případě, že před 1. červencem 2021 nebyly uvedeny na trh žádné zdroje světla patřící ke stejnému modelu nebo rovnocennému modelu. V takovém případě nesmí obchodník tyto zdroje světla nabízet k prodeji před 1. zářím 2021. uvědomí o tomto důsledku dotyčného obchodníka co nejdříve, a to i tehdy, zahrne-li tyto světelné zdroje do svých nabídek obchodníkům.“;

3)

v článku 4 se bod e) nahrazuje tímto:

„e)

odchylně od čl. 11 odst. 13 nařízení (EU) 2017/1369 se stávající štítky na zdrojích světla v místech prodeje nahrazují štítky se změněnou stupnicí tak, aby stávající štítky, včetně těch, které jsou vytištěny na obalu nebo k němu připojeny, byly překryty do osmnácti měsíců od prvního dne použitelnosti tohoto nařízení, a štítky se změněnou stupnicí se před tímto dnem nevystavují.“;

4)

v článku 10 se poslední pododstavec mění takto:

„Platí ode dne 1. září 2021. Ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. b) však platí ode dne 1. května 2021 a čl. 3 odst. 2 písm. a) platí ode dne 1. března 2022.“;

5)

přílohy I, III, IV, V, VI a IX se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení.

Článek 4

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2016

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2016 se mění takto:

1)

v článku 2 se bod 31 nahrazuje tímto:

„31)

„mobilním chladicím spotřebičem“ chladicí spotřebič, který lze používat tam, kde není přístup k přívodu elektřiny z elektrické sítě, a který jako zdroj energie pro funkci chlazení využívá elektřinu s malým napětím (< 120 V ss) nebo palivo nebo obojí, včetně chladicích spotřebičů, které mohou kromě na elektřinu s malým napětím nebo palivo nebo obojí fungovat také prostřednictvím napájení z elektrické sítě přes vnější měnič střídavého proudu na stejnosměrný, který je zakoupen samostatně. Spotřebič uváděný na trh s měničem střídavého proudu na stejnosměrný není mobilním chladicím spotřebičem;“

2)

v čl. 3 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

hodnoty parametrů obsažených v informačním listu výrobku, které jsou uvedeny v příloze V, byly zadány do veřejné části databáze výrobků;“

3)

v článku 11 se poslední pododstavec nahrazuje tímto:

„Platí ode dne 1. března 2021. Článek 10 však platí ode dne 25. prosince 2019, čl. 3 odst. 1 písm. a), b) a c) platí ode dne 1. listopadu 2020 a povinnost stanovit třídu energetické účinnosti pro parametry zdroje světla uvedené v tabulce 6 přílohy V platí ode dne 1. března 2022.“;

4)

přílohy I, II, IV, V, VI a IX se mění v souladu s přílohou IV tohoto nařízení.

Článek 5

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2017

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2017 se mění takto:

1)

v čl. 3 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

hodnoty parametrů obsažených v informačním listu výrobku, které jsou uvedeny v příloze V, byly zadány do veřejné části databáze výrobků;“

2)

přílohy I, II, IV, V, VI a IX se mění v souladu s přílohou V tohoto nařízení.

Článek 6

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2018

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2018 se mění takto:

1)

v čl. 1 odst. 2 se písmeno j) nahrazuje tímto:

„j)

rohové/zakřivené a karuselové skříně;“

2)

článek 2 se mění takto:

a)

bod 15 se nahrazuje tímto:

„15)

„rohovou/zakřivenou skříní“ chladicí spotřebič s přímou prodejní funkcí, který slouží k dosažení geometrické kontinuity mezi dvěma lineárními skříněmi svírajícími úhel a/nebo tvořícími oblouk. Rohová/zakřivená skříň nemá rozpoznatelnou podélnou osu nebo délku, neboť se skládá pouze z tvaru vyplňujícího prostor (klínu apod.) a není konstruována tak, aby fungovala jako samostatná chladicí jednotka. Oba konce rohové/zakřivené skříně svírají úhel mezi 30° a 90°;“

b)

doplňuje se nový bod 25, který zní:

„25)

„karuselovou skříní“ se rozumí skříň pro supermarkety kulatého/kruhového tvaru, kterou lze instalovat jako samostatnou jednotku nebo jako jednotku spojující dvě lineární skříně pro supermarkety. Karuselové skříně mohou být rovněž vybaveny otáčecím systémem, který vystavené potraviny zviditelňuje v 360°.“;

c)

doplňuje se nový bod 26, který zní:

„26)

„skříní pro supermarkety“ se rozumí chladicí spotřebič s přímou prodejní funkcí, určený k prodeji a vystavování potravin a jiných produktů v maloobchodní oblasti, například v supermarketech. Za skříně pro supermarkety se nepovažují chladicí skříně na nápoje, chlazené výdejní stroje, pultové vitríny pro porcování zmrzliny a mrazicí vitríny na zmrzlinu.“;

3)

v čl. 3 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

hodnoty parametrů obsažených v informačním listu výrobku, které jsou uvedeny v příloze V, byly zadány do veřejné části databáze výrobků;“

4)

v článku 9 se poslední pododstavec nahrazuje tímto:

„Platí ode dne 1. března 2021, s výjimkou povinnosti uvádět třídu energetické účinnosti pro parametry zdroje světla uvedené v tabulce 10 části 5 přílohy V, která platí ode dne 1. března 2022.“;

5)

přílohy I, III, IV, V, VI a IX se mění v souladu s přílohou VI tohoto nařízení.

Článek 7

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 1 bodu 4, čl. 2 bodu 2, čl. 4 bodu 4, čl. 5 bodu 2 a čl. 6 bodu 5 platí ode dne 1. května 2021. Ustanovení čl. 3 bodu 2 písm. a) platí ode dne 1. května 2021. Ustanovení čl. 3 bodu 2 písm. c) platí ode dne 1. července 2021. Ustanovení čl. 3 bodu 1, čl. 3 bodu 2 písm. b), čl. 3 bodu 3 a čl. 3 bodu 5 platí ode dne 1. září 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2013 ze dne 11. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o označování elektronických displejů energetickými štítky, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2010 (Úř. věst. L 315, 5.12.2019, s. 1).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2014 ze dne 11. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1061/2010 a směrnice Komise 96/60/ES (Úř. věst. L 315, 5.12.2019, s. 29).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2015 ze dne 11. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích světelných zdrojů, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 874/2012 (Úř. věst. L 315, 5.12.2019, s. 68).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2016 ze dne 11. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích chladicích spotřebičů, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1060/2010 (Úř. věst. L 315, 5.12.2019, s. 102).

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2017 ze dne 11. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnost, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010 (Úř. věst. L 315, 5.12.2019, s. 134).

(7)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2018 ze dne 11. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí (Úř. věst. L 315, 5.12.2019, s. 155).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12).

(9)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1094 ze dne 5. května 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/ES, pokud jde o požadavky na označování profesionálních chladicích boxů energetickými štítky (Úř. věst. L 177, 8.7.2015, s. 2).


PŘÍLOHA I

Přílohy I, II, III, IV, V, VI a IX nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2013 se mění takto:

1)

v příloze I se doplňují nové body 29 a 30, které zní:

„29.

deklarovanými hodnotami“ hodnoty poskytnuté dodavatelem pro stanovené, vypočítané nebo naměřené technické parametry podle čl. 3 odst. 3 nařízení (EU) 2017/1369 a v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. d) a přílohou VI tohoto nařízení, pro ověřování souladu orgány členského státu;

30.

zárukou“ jakýkoli závazek maloobchodníka nebo dodavatele vůči spotřebiteli, že:

a)

vrátí zaplacenou cenu nebo

b)

elektronické displeje vymění, opraví či jakýmkoli způsobem vypořádá, pokud neodpovídají specifikacím uvedeným v záručním listě nebo v příslušné reklamě.“;

2)

na konci přílohy II bodu B se doplňuje nový odstavec, který zní:

„Deklarované hodnoty příkonu v zapnutém stavu (Pmeasured ) a zobrazovací plochy (A) uvedené v tabulce 5 přílohy VI se použijí pro výpočet indexu energetické účinnosti (EEI).“;

3)

v příloze III bodě 2 písm. f) na konci odstavce 10 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„Pokud elektronický displej nepodporuje HDR, piktogram HDR a písmena třídy energetické účinnosti se nezobrazují. Piktogram obrazovky uvádějící velikost a rozlišení obrazovky je svisle vystředěn v oblasti pod uvedením spotřeby energie.“;

4)

příloha IV se mění takto:

a)

vkládá se druhý odstavec, který zní:

„V případě neexistence stávajících příslušných norem a do doby, než budou odkazy na příslušné harmonizované normy zveřejněny v Úředním věstníku, použijí se přechodné metody testování stanovené v příloze IIIa nařízení Komise (EU) 2019/2021, kterým se stanoví požadavky na ekodesign elektronických displejů, nebo jiné spolehlivé, přesné a reprodukovatelné metody, které zohledňují obecně uznávané nejmodernější poznatky.“;

b)

na konci přílohy se doplňuje nový text, který zní:

„Měření standardního dynamického rozsahu, vysoce dynamického rozsahu, jasu obrazovky pro automatické ovládání jasu, poměru nejvyšších stupňů jasu bílého obrazu a další měření jasu by měla být provedena tak, jak je specifikováno tabulce 3a přílohy III nařízení Komise (EU) 2019/2021.“;

5)

v příloze V se tabulka 4 nahrazuje tímto:

 

Parametr

Hodnota a přesnost parametru

Jednotka

Poznámky

1.

Název nebo ochranná známka dodavatele  (2)  (3).

 

TEXT

 

 

Adresa dodavatele  (2)  (3)  (4).

 

 

Informace převzaté z registrace dodavatele v databázi výrobků.

2.

Identifikační značka modelu  (2)

 

TEXT

 

3.

Třída energetické účinnosti u standardního dynamického rozsahu (SDR)

[A/B/C/D/E/F/G]

 

 

4.

Příkon v zapnutém stavu u standardního dynamického rozsahu (SDR)

X,X

W

Zaokrouhleno na jedno desetinné místo u hodnot příkonu nižších než 100 W a na nejbližší celé číslo u hodnot příkonu 100 W či vyšších.

5.

Třída energetické účinnosti (HDR)

[A/B/C/D/E/F/G] nebo neuplatňuje se

 

jestliže databáze výrobků automaticky generuje konečný obsah této buňky, dodavatel tyto údaje nezadává. Jestliže HDR není k dispozici, nastaví se hodnota na „n.a.“ (neuplatňuje se).

6.

Příkon v zapnutém stavu u vysokého dynamického rozsahu (HDR), pokud je zaveden

X,X

W

Zaokrouhleno na jedno desetinné místo u hodnot příkonu nižších než 100 W a na celé číslo u hodnot příkonu vyšších než 100 W (hodnota se v případě „neuplatňuje se“ nastaví na 0 (nulu)).

7.

Vypnutý stav, příkon (v příslušných případech)

X,X

W

 

8.

Příkon v pohotovostním režimu (v příslušných případech)

X,X

W

 

9.

Příkon pohotovostním režimu při připojení na síť (v příslušných případech)

X,X

W

 

10.

Kategorie elektronického displeje

[televizor/monitor/informační displej/jiné]

 

Vyberte jeden.

11.

Poměr stran

X

:

Y

celé číslo

Např. 16:9, 21:9 apod.

12.

Rozlišení obrazovky

X

×

Y

pixely

Horizontální a vertikální pixely

13.

Úhlopříčka obrazovky

X,X

cm

Zaokrouhleno na jedno desetinné místo.

14.

Úhlopříčka obrazovky

X

palce

Volitelné, v palcích, zaokrouhleno na nejbližší celé číslo.

15.

Viditelná plocha obrazovky

X,X

dm2

Zaokrouhleno na jedno desetinné místo.

16.

Použitá technologie panelů

TEXT

 

Např. LCD/LED LCD/QLED LCD/OLED/MicroLED/QDLED/SED/FED/EPD atd.

17.

Dostupné automatické ovládání jasu (ABC)

[ANO/NE]

 

Musí být aktivováno jako výchozí (jestliže je odpověď ANO).

18.

Dostupný snímač pro rozpoznávání hlasu

[ANO/NE]

 

 

19.

Dostupný detektor přítomnosti v místnosti

[ANO/NE]

 

Musí být aktivováno jako výchozí (jestliže je odpověď ANO).

20.

Obnovovací frekvence obrazu (výchozí)

X

Hz

 

21.

Minimální zaručená dostupnost aktualizací softwaru a firmwaru (od data, kdy bylo ukončeno uvádění na trh  (2)  (3)

X

roky

Jak je stanoveno v příloze II části E bodu 1 nařízení Komise (EU) 2019/2021 (1)

22.

Minimální zaručená dostupnost náhradních dílů (od data, kdy bylo ukončeno uvádění na trh  (2)  (3)

X

roky

Jak je stanoveno v příloze II části E bodu 1 nařízení Komise (EU) 2019/2021

23.

Minimální zaručená podpora výrobku  (2)  (3)

X

roky

Jak je stanoveno v příloze II části E bodu 1 nařízení Komise (EU) 2019/2021

 

Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem  (2)  (3)

X

roky

 

24.

Typ napájení

Vnitřní/Vnější/Normalizované vnější

 

Vyberte jeden.

25.

Vnější napájecí zdroj (jiný než normalizovaný a součást balení výrobku)

i

 

TEXT

Popis

 

ii

Vstupní napětí

X

V

 

iii

Výstupní napětí

X,X

V

 

26

Vnější normalizovaný napájecí zdroj (nebo vhodný zdroj tohoto typu, pokud není součástí balení výrobku)

i

Podporovaný standardní název nebo seznam

TEXT

 

ii

Požadované výstupní napětí

X,X

V

 

iii

Požadovaný dodávaný proud (minimální)

X,X

A

 

iv

Požadovaný kmitočet proudu

XX

Hz

 

6)

příloha VI se mění takto:

a)

body 1 až 5 se nahrazují tímto:

„1)

obecný popis modelu umožňující jeho jednoznačnou a snadnou identifikaci;

2)

odkazy na použité harmonizované normy nebo jiné použité normy měření;

3)

zvláštní opatření, která je nutno přijmout při sestavování, instalaci, údržbě či zkoušení modelu;

4)

hodnoty pro technické parametry stanovené v tabulce 5; tyto hodnoty se považují za deklarované hodnoty pro účely postupu ověřování podle přílohy IX;

5)

podrobnosti a výsledky výpočtů provedených podle přílohy IV;

6)

zkušební podmínky, nejsou-li dostatečně popsány v bodě 2;

7)

rovnocenné modely, včetně identifikačních značek modelů;

Tyto prvky také představují povinné specifické části technické dokumentace, kterou dodavatel vloží do databáze, podle čl. 12 odst. 5 nařízení (EU) 2017/1369.“;

b)

tabulka 5 se nahrazuje tímto:

„Tabulka 5

Technické parametry modelu a deklarované hodnoty

 

Parametr

Hodnota a přesnost parametru

Jednotka

Deklarovaná hodnota

Obecné

1

Název nebo ochranná známka dodavatele

TEXT

 

 

2

Identifikační značka modelu

TEXT

 

 

3

Třída energetické účinnosti u standardního dynamického rozsahu (SDR)

[A/B/C/D/E/F/G]

A – G

 

4

Příkon v zapnutém stavu u standardního dynamického rozsahu (SDR)

XXX,X

W

 

5

Třída energetické účinnosti u vysokého dynamického rozsahu (HDR), pokud je zaveden

[A/B/C/D/E/F/G] nebo neuplatňuje se

A – G

 

6

Příkon v zapnutém stavu u vysokého dynamického rozsahu (HDR)

XXX,X

W

 

7

Vypnutý stav, příkon

X,X

W

 

8

Příkon v pohotovostním režimu

X,X

W

 

9

Příkon pohotovostním režimu při připojení na síť

X,X

W

 

10

Kategorie elektronického displeje

[televizor/monitor/informační displej/jiné]

TEXT

 

11

Poměr stran

XX

:

XX

 

 

12

Rozlišení obrazovky (v pixelech)

X

×

X

 

 

13

Úhlopříčka obrazovky

XXX,X

cm

 

14

Úhlopříčka obrazovky

XX

palce

 

15

Viditelná plocha obrazovky

XXX,X

dm2

 

16

Použitá technologie panelů

TEXT

 

 

17

Dostupné automatické ovládání jasu (ABC)

[ANO/NE]

 

 

18

Dostupný snímač pro rozpoznávání hlasu

[ANO/NE]

 

 

19

Dostupný detektor přítomnosti v místnosti

[ANO/NE]

 

 

20

Obnovovací frekvence obrazu (normální konfigurace)

XXX

Hz

 

21

Minimální zaručená dostupnost aktualizací softwaru a firmwaru (od data, kdy bylo ukončeno uvádění na trh, jak je stanoveno v příloze II části E bodě 1 nařízení Komise (EU) 2019/2021):

XX

roky

 

22

Minimální zaručená dostupnost náhradních dílů (od data, kdy bylo ukončeno uvádění na trh, jak je stanoveno v příloze II části E bodě 1 nařízení Komise (EU) 2019/2021):

XX

roky

 

23

Minimální zaručená dostupnost náhradních dílů (od data, kdy bylo ukončeno uvádění na trh, jak je stanoveno v příloze II části E bodě 1 nařízení Komise (EU) 2019/2021):

XX

roky

 

 

Minimální doba trvání obecné záruky nabízená dodavatelem

XX

roky

 

Pro zapnutý stav

24

Nejvyšší stupeň jasu v nejjasnější konfiguraci v zapnutém stavu

XXXX

cd/m2

 

25

Nejvyšší stupeň jasu v běžné konfiguraci

XXXX

cd/m2

 

26

Poměr nejvyšších stupňů jasu bílého obrazu (vypočtený jako

hodnota „nejvyššího stupně jasu v běžné konfiguraci“ vydělená hodnotou „nejvyššího stupně jasu v nejjasnější konfiguraci“ vynásobená 100)

XX,X

%

 

Pro režim Auto Power Down (APD)

27

Doba v zapnutém stavu, než se elektronický displej automaticky přepne do pohotovostního režimu, vypnutého stavu nebo jiného stavu, v němž nejsou překročeny platné požadavky na příkon ve vypnutém stavu nebo v pohotovostním režimu.

XX:XX

mm:ss

 

28

Pro televizní přijímače: doba po poslední interakci uživatele, po které se televizní přijímač automaticky přepne do pohotovostního režimu nebo vypnutého stavu nebo jiného stavu, jenž nepřekračuje platné požadavky na spotřebu energie pro vypnutý stav nebo pohotovostní režim.

XX:XX

mm:ss

 

29

Pro televizní přijímače vybavené čidlem přítomnosti osob v místnosti: doba, kdy není zjištěna žádná přítomnost osob, po které se televizní přijímač automaticky přepne do pohotovostního režimu nebo vypnutého stavu nebo jiného stavu, jenž nepřekračuje platné požadavky na příkon pro vypnutý stav nebo pohotovostní režim.

XX:XX

mm:ss

 

30

Pro jiné elektronické displeje než televizní přijímače a displeje pro vysílání: doba, kdy není zjištěn žádný vstupní signál, po které se elektronický displej automaticky přepne do pohotovostního režimu nebo vypnutého stavu nebo jiného stavu, jenž nepřekračuje platné požadavky na spotřebu energie pro vypnutý stav nebo pohotovostní režim.

XX:XX

mm:ss

 

Pro ABC

Je-li dostupné a aktivované ve výchozím nastavení

31

Procento snížení výkonu v důsledku činnosti ABC v podmínkách okolního světla v rozmezí 100 luxů a 12 luxů.

XX,X

%

 

32

Příkon v zapnutém stavu při intenzitě okolního světla 100 luxů na čidle ABC

XXX,X

W

 

33

Příkon v zapnutém stavu při intenzitě okolního světla 12 luxů na čidle ABC

XXX,X

W

 

34

Jas obrazovky při intenzitě okolního světla 100 luxů na čidle ABC (*1)

XXX

cd/m2

 

35

Jas obrazovky při intenzitě okolního světla 60 luxů na čidle ABC (*1)

XXX

cd/m2

 

36

Jas obrazovky při intenzitě okolního světla 35 luxů na čidle ABC (*1)

XXX

cd/m2

 

37

Jas obrazovky při intenzitě okolního světla 12 luxů na čidle ABC (*1)

XXX

cd/m2

 

Pro napájecí zdroj

38

Typ napájení

Vnitřní/vnější

 

 

39

Odkazy na normy (jsou-li relevantní)

 

TEXT

 

40

Vstupní napětí

XXX,X

V

 

41

Výstupní napětí

XXX,X

V

 

42

Vstupní proud (max)

XXX,X

A

 

43

Výstupní proud (min)

XXX,X

A

 

c)

bod 6) je přečíslován na bod 9);

d)

bod 7) je přečíslován na bod 10);

e)

bod 8) je přečíslován na bod 11);

7)

příloha IX se mění takto:

a)

první odstavec se nahrazuje tímto:

„Tolerance pro ověřování vymezené v této příloze se vztahují pouze na ověřování deklarovaných hodnot orgány členského státu a v žádném případě nesmí být použity dodavatelem jako přípustné tolerance ke stanovení hodnot v technické dokumentaci nebo k interpretaci těchto hodnot za účelem dosažení souladu s tímto nařízením nebo za účelem deklarování lepší výkonnosti. Hodnoty a třídy vydané na energetickém štítku nebo informačním listu výrobku nesmí být pro dodavatele příznivější než hodnoty deklarované v technické dokumentaci.“;

b)

ve třetím odstavci se slova „Při ověřování“ nahrazují slovy „V rámci ověřování“;

c)

bod 7) se nahrazuje tímto:

„7.

„Neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že podle bodu 3, 6 nebo druhého odstavce této přílohy daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.“;

d)

tabulka 6 se nahrazuje tímto:

„Tabulka 6

Tolerance pro ověřování

Parametr

Tolerance pro ověřování

Příkon v zapnutém stavu (Pmeasured , ve wattech)

Zjištěná hodnota (*3) nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 7 %.

Příkon ve vypnutém stavu, pohotovostním režimu a v pohotovostním režimu při připojení na síť (ve wattech), v příslušných případech.

Zjištěná hodnota (*3) nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 0,10 W, jestliže deklarovaná hodnota činí 1,00 W nebo méně, nebo o více než 10 %, jestliže je deklarovaná hodnota vyšší než 1,00 W.

Viditelná plocha obrazovky

Zjištěná hodnota (*2) nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 1 % nebo 0,1 dm2, podle toho, která hodnota je nižší.

Viditelná úhlopříčka obrazovky v centimetrech

Zjištěná hodnota (*2) se nesmí lišit od deklarované hodnoty o více než 1 cm.

Horizontální a vertikální rozlišení obrazovky vyjádřené v pixelech

Zjištěná hodnota (*2) se nesmí odchýlit od deklarované hodnoty.

Nejvyšší stupeň jasu

Zjištěná hodnota (*3) nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 8 %.

Doba v zapnutém stavu, než se elektronický displej automaticky přepne do pohotovostního režimu, vypnutého stavu nebo jiného stavu, v němž nejsou překročeny platné požadavky na příkon ve vypnutém stavu nebo v pohotovostním režimu.

Zjištěná hodnota (*2) nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 5 sekund.

Pro televizní přijímače: doba po poslední interakci uživatele, po které se televizní přijímač automaticky přepne do pohotovostního režimu nebo vypnutého stavu nebo jiného stavu, jenž nepřekračuje platné požadavky na spotřebu energie pro vypnutý stav nebo pohotovostní režim.

Zjištěná hodnota (*2) nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 5 sekund.

Pro televizní přijímače vybavené čidlem přítomnosti osob v místnosti: doba, kdy není zjištěna žádná přítomnost osob, po které se televizní přijímač automaticky přepne do pohotovostního režimu nebo vypnutého stavu nebo jiného stavu, jenž nepřekračuje platné požadavky na příkon pro vypnutý stav nebo pohotovostní režim.

Zjištěná hodnota (*2) nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 5 sekund.

Pro jiné elektronické displeje než televizní přijímače a displeje pro vysílání: doba, kdy není zjištěn žádný vstupní signál, po které se elektronický displej automaticky přepne do pohotovostního režimu nebo vypnutého stavu nebo jiného stavu, jenž nepřekračuje platné požadavky na spotřebu energie pro vypnutý stav nebo pohotovostní režim.

Zjištěná hodnota (*2) nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 5 sekund.


(1)  Nařízení Komise (EU) 2019/2021 ze dne 1. října 2019, kterým se stanoví požadavky na ekodesign elektronických displejů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, mění nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 642/2009 (viz strana 241 v tomto čísle Úředního věstníku).

(2)  Tato položka se nepovažuje za relevantní pro účely čl. 2 odst. 6 nařízení (EU) 2017/1369.

(3)  Změny těchto položek se nepovažují za relevantní pro účely čl. 4 odst. 4 nařízení (EU) 2017/1369.

(4)  Dodavatel tyto údaje pro jednotlivé modely nezadává, jsou-li automaticky poskytnuty databází.“

(*1)  hodnoty parametrů spojených s jasem ABC jsou orientační a ověření se provede porovnáním s platnými požadavky týkajícími se ABC“

(*2)  V případě, že zjištěná hodnota u jednoho kusu neodpovídá specifikacím, má se za to, že daný model a všechny rovnocenné modely nejsou v souladu s tímto nařízením.

(*3)  V případě zkoušení tři dalších kusů podle bodu 4 se zjištěnou hodnotou rozumí aritmetický průměr hodnot zjištěných u těchto tří dalších kusů.“


PŘÍLOHA II

Přílohy I, IV, V, VI, VIII, IX a X nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2014 se mění takto:

1)

v příloze I se doplňuje se nový bod 33, který zní:

„33.

„deklarovanými hodnotami“ hodnoty poskytnuté dodavatelem pro stanovené, vypočítané nebo naměřené technické parametry podle čl. 3 odst. 3 nařízení (EU) 2017/1369 a v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. d) a přílohou VI tohoto nařízení, pro ověřování souladu orgány členského státu.“;

2)

příloha IV se mění takto:

a)

Za první odstavec se vkládá nový odstavec, který zní:

„Je-li parametr deklarován podle čl. 3 odst. 3 nařízení (EU) 2017/1369 a v souladu s přílohou VI tabulkou 7 v případě praček pro domácnost nebo s přílohou VI tabulkou 8 v případě praček se sušičkou pro domácnost, použije dodavatel jeho deklarovanou hodnotu pro výpočty v této příloze.“;

b)

bod 1 se nahrazuje tímto:

„1.   JMENOVITÁ KAPACITA PRAČEK SE SUŠIČKOU PRO DOMÁCNOST

Jmenovitá kapacita praček se sušičkou pro domácnost je jmenovitá kapacita cyklu praní a sušení.

Pokud pračka se sušičkou pro domácnost nabízí nepřerušovaný cyklus, je jmenovitou kapacitou cyklu praní a sušení jmenovitá kapacita tohoto cyklu.

Pokud pračka se sušičkou pro domácnost nenabízí nepřerušovaný cyklus, je jmenovitou kapacitou cyklu praní a sušení nižší z těchto hodnot: jmenovitá prací kapacita programu eco 40–60 a jmenovitá sušicí kapacita sušicího cyklu dosahujícího stavu prádla suché k uložení.“;

c)

body 3 a 4 se nahrazují tímto:

„3.   INDEX PRACÍ ÚČINNOSTI

Index prací účinnosti praček pro domácnost a pracího cyklu praček se sušičkou pro domácnost (IW) a index prací účinnosti úplného cyklu praček se sušičkou pro domácnost (JW) se vypočítá za použití harmonizovaných norem, jejichž referenční čísla byla za tímto účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie, nebo jiných spolehlivých, přesných a reprodukovatelných metod, které zohledňují obecně uznávané nejnovější poznatky, a zaokrouhlí se na tři desetinná místa.

U praček pro domácnost se jmenovitou kapacitou vyšší než 3 kg a u pracího cyklu praček se sušičkou pro domácnost se jmenovitou kapacitou vyšší než 3 kg musí být IW uvedený v informačním listu výrobku nejnižší hodnota mezi indexem prací účinnosti při jmenovité prací kapacitě, polovině jmenovité prací kapacity a čtvrtině jmenovité prací kapacity.

U praček pro domácnost se jmenovitou kapacitou nejvýše 3 kg a u pracího cyklu praček se sušičkou pro domácnost se jmenovitou kapacitou nejvýše 3 kg musí být IW uvedený v informačním listu výrobku index prací účinnosti při jmenovité prací kapacitě.

U praček se sušičkou pro domácnost se jmenovitou kapacitou vyšší než 3 kg musí být JW uvedený na informačním listu výrobku nižší hodnota mezi indexem prací účinnosti při jmenovité kapacitě a polovině jmenovité kapacity.

U praček se sušičkou pro domácnost se jmenovitou kapacitou nejvýše 3 kg musí být JW uvedený na informačním listu výrobku index prací účinnosti při jmenovité kapacitě.

4.   ÚČINNOST MÁCHÁNÍ

Účinnost máchání praček pro domácnost a pracího cyklu praček se sušičkou pro domácnost (IR) a účinnost máchání úplného cyklu praček se sušičkou pro domácnost (JR) se vypočítá za použití harmonizovaných norem, jejichž referenční čísla byla za tímto účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie, nebo jiné spolehlivé, přesné a reprodukovatelné metody založené na detekci markeru lineárních alkylbenzensulfonátů (LAS) a zaokrouhlí se na jedno desetinné místo.

U praček pro domácnost se jmenovitou kapacitou vyšší než 3 kg a u pracího cyklu praček se sušičkou pro domácnost se jmenovitou kapacitou vyšší než 3 kg musí být IR uvedená v informačním listu výrobku nejvyšší hodnota mezi účinností máchání při jmenovité prací kapacitě, polovině jmenovité prací kapacity a čtvrtině jmenovité prací kapacity.

U praček pro domácnost se jmenovitou kapacitou nejvýše 3 kg a u pracího cyklu praček se sušičkou pro domácnost se jmenovitou kapacitou nejvýše 3 kg se žádná hodnota pro IR na informačním listu výrobku neuvádí.

U praček se sušičkou pro domácnost se jmenovitou kapacitou vyšší než 3 kg musí být JR uvedená na informačním listu výrobku vyšší hodnota mezi účinností máchání při jmenovité kapacitě a polovině jmenovité kapacity.

U praček se sušičkou pro domácnost se jmenovitou kapacitou nejvýše 3 kg se pro JR v informačním listu výrobku žádná hodnota neuvádí.“;

d)

v bodě 6 se první odstavec bodu 2 nahrazuje tímto:

„U praček se sušičkou pro domácnost se jmenovitou prací kapacitou nejvýše 3 kg je váženou spotřebou vody cyklu praní a sušení spotřeba vody při jmenovité kapacitě zaokrouhlená na nejbližší celé číslo.“;

e)

bod 7 se nahrazuje tímto:

„7.   ZBYTKOVÝ OBSAH VLHKOSTI

„Vážený zbytkový obsah vlhkosti po praní (D) u pračky pro domácnost a pracího cyklu pračky se sušičkou pro domácnost se vypočte v procentech a zaokrouhlí na jedno desetinné číslo takto:

Image 1

kde

Dfull je zbytkový obsah vlhkosti v programu eco 40–60 při jmenovité prací kapacitě, vyjádřený v procentech a zaokrouhlený na dvě desetinná místa;

D1/2 je zbytkový obsah vlhkosti v programu eco 40–60 při polovině jmenovité prací kapacity, vyjádřený v procentech a zaokrouhlený na dvě desetinná místa;

D1/4 je zbytkový obsah vlhkosti v programu eco 40–60 při čtvrtině jmenovité prací kapacity, vyjádřený v procentech a zaokrouhlený na dvě desetinná místa;

A, B a C jsou váhové faktory popsané v bodě 2.1 písm. c).“;

f)

bod 9 se nahrazuje tímto:

„9.   REŽIMY S NÍZKOU SPOTŘEBOU ENERGIE

V příslušných případech se měří příkon ve vypnutém stavu (Po), pohotovostním režimu (Psm) a v režimu pozdějšího spuštění (Pds) vyjádřený ve wattech a zaokrouhlený na dvě desetinná místa.

Během měření příkonu v režimech s nízkou spotřebou energie se ověřuje a zaznamenává:

zda se zobrazují informace, či nikoli,

zda došlo, či nedošlo k aktivaci síťového připojení.

Pokud má pračka pro domácnost nebo pračka se sušičkou pro domácnost funkci ochrany před zmačkáním, přeruší se tato činnost otevřením dveří pračky pro domácnost nebo pračky se sušičkou pro domácnost nebo jakýmkoli jiným vhodným zásahem 15 minut před měřením spotřeby energie.“;

g)

doplňuje se nový bod 11, který zní:

„11.   OTÁČKY PŘI ODSTŘEĎOVÁNÍ

Otáčky při odstřeďování praček pro domácnost a pracího cyklu praček se sušičkou pro domácnost se změří nebo vypočítají při nejvyšších možných otáčkách programu eco 40–60 za použití harmonizovaných norem, jejichž referenční čísla byla za tímto účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie, nebo jiných spolehlivých, přesných a reprodukovatelných metod, které zohledňují obecně uznávané nejnovější poznatky, a zaokrouhlí se na nejbližší celé číslo.“;

3)

příloha V se mění takto:

a)

tabulka 5 se nahrazuje tímto:

„Tabulka 5

Obsah, pořadí a formát informačního listu výrobku

Název nebo ochranná známka dodavatele  (1) ,  (3):

Adresa dodavatele  (1) ,  (3):

Identifikační značka modelu  (1):

Obecné parametry výrobku:

Parametr

Hodnota

Parametr

Hodnota

Jmenovitá kapacita (2) (v kg)

x,x

Rozměry v cm (1) ,  (3)

Výška

x

Šířka

x

Hloubka

x

Index energetické účinnosti (2) (EEIW)

x,x

Třída energetické účinnosti (2)

[A/B/C/D/E/F/G] (4)

Index prací účinnosti (2)

x,xxx

Účinnost máchání (v g/kg) (2)

x,x

Spotřeba energie v kWh na cyklus na základě programu eco 40–60 při kombinaci plné a částečné náplně. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.

x,xxx

Spotřeba vody v litrech na cyklus na základě programu eco 40–60 při kombinaci plné a částečné náplně. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody.

x

Maximální teplota uvnitř zpracovávaných textilních výrobků (2) (ve °C)

Jmenovitá kapacita

x

Vážený zbytkový obsah vlhkosti (2) (v %)

x,x

Polovina

x

Čtvrtina

x

Otáčky při odstřeďování (2) (ot/min)

Jmenovitá kapacita

x

Třída účinnosti sušení odstřeďováním (2)

[A/B/C/D/E/F/G] (4)

Polovina

x

Čtvrtina

x

Trvání programu (2) (h:min)

Jmenovitá kapacita

x:xx

Typ

[vestavná/volně stojící]

Polovina

x:xx

Čtvrtina

x:xx

Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem ve fázi odstřeďování (2) (dB(A) re 1 pW)

x

Třída emisí hluku šířeného vzduchem (2) (fáze odstřeďování)

[A/B/C/D] (4)

Vypnutý stav (W) (v příslušných případech)

x,xx

Pohotovostní režim (W) (v příslušných případech)

x,xx

Pozdější spuštění (W) (v příslušných případech)

x,xx

Pohotovostní režim při připojení na síť (W) (v příslušných případech)

x,xx

Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem  (1) ,  (3):

Tento výrobek byl navržen tak, aby během pracího cyklu uvolňoval ionty stříbra

[ANO/NE]

Další informace  (1) ,  (3):

Odkaz na internetové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle přílohy II bodu 9 nařízení Komise (EU) 2019/2023 (1):

b)

tabulka 6 se nahrazuje tímto:

„Tabulka 6

Obsah, pořadí a formát informačního listu výrobku

Název nebo ochranná známka dodavatele  (5) ,  (8):

Adresa dodavatele  (5) ,  (8):

Identifikační značka modelu  (5):

Obecné parametry výrobku:

Parametr

Hodnota

Parametr

Hodnota

Jmenovitá kapacita (v kg)

Jmenovitá kapacita (7)

x,x

Rozměry v cm (5) ,  (8)

Výška

x

Jmenovitá prací kapacita (6)

x,x

Šířka

x

Hloubka

x

Index energetické účinnosti

EEIW  (6)

x,x

Třída energetické účinnosti

EEIW  (6)

[A/B/C/D/E/F/G] (9)

EEIWD  (7)

x,x

EEIWD  (7)

[A/B/C/D/E/F/G] (9)

Index prací účinnosti

IW  (6)

x,xxx

Účinnost máchání (v g/kg suchých textilních výrobků)

IR  (6)

x,x

JW  (7)

x,xxx

JR  (7)

x,x

Spotřeba energie v kWh na cyklus pro prací cyklus pračky se sušičkou pro domácnost v programu eco 40–60 při kombinaci plné a částečné náplně. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.

x,xxx

Spotřeba energie v kWh na cyklus pro cyklus praní a sušení pračky se sušičkou pro domácnost při kombinaci plné a poloviční náplně. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.

x,xxx

Spotřeba vody v litrech na cyklus v programu eco 40–60 při kombinaci plné a částečné náplně. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody.

x

Spotřeba vody v litrech na cyklus pro cyklus praní a sušení pračky se sušičkou pro domácnost při kombinaci plné a poloviční náplně. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody.

x

Maximální teplota uvnitř zpracovávaných textilních výrobků (ve °C) pro prací cyklus pračky se sušičkou pro domácnost, za použití programu eco 40–60.

Jmenovitá prací kapacita

x

Maximální teplota uvnitř zpracovávaných textilních výrobků (ve °C) pro prací cyklus pračky se sušičkou pro domácnost, za použití cyklu praní a sušení

Jmenovitá kapacita

x

Polovina

x

Čtvrtina

x

Polovina

x

Otáčky při odstřeďování (ot/min) (6)

Jmenovitá prací kapacita

x

Vážený zbytkový obsah vlhkosti (%) (6)

x,x

Polovina

x

Čtvrtina

x

Doba trvání programu eco 40–60 (h:min)

Jmenovitá prací kapacita

x:xx

Třída účinnosti sušení odstřeďováním (6)

[A/B/C/D/E/F/G] (9)

Polovina

x:xx

Čtvrtina

x:xx

Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem během fáze odstřeďování při pracím cyklu v programu eco 40–60 při jmenovité kapacitě (dB(A) re 1 pW)

x

doba trvání cyklu praní a sušení (h:min)

Jmenovitá kapacita

x:xx

Polovina

x:xx

Typ

[vestavná/volně stojící]

Třída emisí hluku šířeného vzduchem během fáze odstřeďování v programu eco 40–60 při jmenovité prací kapacitě

[A/B/C/D] (9)

Vypnutý stav (W) (v příslušných případech)

x,xx

Pohotovostní režim (W) (v příslušných případech)

x,xx

Pozdější spuštění (W) (v příslušných případech)

x,xx

Pohotovostní režim při připojení na síť (W) (v příslušných případech)

x,xx

Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem  (5) ,  (8):

Tento výrobek byl navržen tak, aby během pracího cyklu uvolňoval ionty stříbra

[ANO/NE]

Další informace  (5) ,  (8):

Odkaz na internetové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle přílohy II bodu 9 nařízení (EU) 2019/2023:

4)

příloha VI se mění takto:

a)

bod 1 se nahrazuje tímto:

„1.

Technická dokumentace pro pračky pro domácnost podle čl. 3 odst. 1 písm. d) obsahuje následující prvky:

a)

obecný popis modelu umožňující jeho jednoznačnou a snadnou identifikaci;

b)

odkazy na použité harmonizované normy nebo jiné použité normy měření;

c)

zvláštní opatření, která je nutno přijmout při sestavování, instalaci, údržbě či zkoušení modelu;

d)

hodnoty pro technické parametry stanovené v tabulce 7; tyto hodnoty se považují za deklarované hodnoty pro účely postupu ověřování podle přílohy IX;

e)

podrobnosti a výsledky výpočtů provedených podle přílohy IV;

f)

zkušební podmínky, nejsou-li dostatečně popsány v písmenu b);

g)

rovnocenné modely, včetně identifikačních značek modelů;

Tyto prvky také představují povinné specifické části technické dokumentace, kterou dodavatel vloží do databáze, podle čl. 12 odst. 5 nařízení (EU) 2017/1369.

Tabulka 7

Technické parametry modelů a jejich deklarované hodnoty pro pračky pro domácnost

PARAMETR

DEKLAROVANÁ HODNOTA

JEDNOTKA

Jmenovitá kapacita pro program eco 40–60 v rozmezích po 0,5 kg (c)

X,X

kg

Spotřeba energie v programu eco 40–60 při jmenovité kapacitě (EW,full)

X,XXX

kWh/cyklus

Spotřeba energie v programu eco 40–60 při polovině jmenovité kapacity (EW,½)

X,XXX

kWh/cyklus

Spotřeba energie v programu eco 40–60 při čtvrtině jmenovité kapacity (EW,1/4)

X,XXX

kWh/cyklus

Vážená spotřeba energie v programu eco 40–60 (EW)

X,XXX

kWh/cyklus

Standardní spotřeba energie v programu eco 40–60 (SCEW)

X,XXX

kWh/cyklus

Index energetické účinnosti (EEIW)

X,X

Spotřeba vody v programu eco 40–60 při jmenovité kapacitě (WW,full)

X,X

l/cyklus

Spotřeba vody v programu eco 40–60 při polovině jmenovité kapacity (WW,½)

X,X

l/cyklus

Spotřeba vody v programu eco 40–60 při jmenovité kapacitě (WW,1/4)

X,X

l/cyklus

Vážená spotřeba vody (WW)

X

l/cyklus

Index prací účinnosti programu eco 40–60 při jmenovité kapacitě (Iw)

X,XXX

Index prací účinnosti programu eco 40–60 při polovině jmenovité kapacity (Iw)

X,XXX

Index prací účinnosti programu eco 40–60 při čtvrtině jmenovité kapacity (Iw)

X,XXX

Účinnost máchání v programu eco 40–60 při jmenovité kapacitě (IR)

X,X

g/kg

Účinnost máchání v programu eco 40–60 při polovině jmenovité kapacity (IR)

X,X

g/kg

Účinnost máchání v programu eco 40–60 při čtvrtině jmenovité kapacity (IR)

X,X

g/kg

Doba trvání programu eco 40–60 při jmenovité kapacitě (tw)

X:XX

h:min

Doba trvání programu eco 40–60 při polovině jmenovité kapacity (W)

X:XX

h:min

Doba trvání programu eco 40–60 při čtvrtině jmenovité kapacity (tw)

X:XX

h:min

Teplota dosažená po dobu nejméně 5 minut uvnitř náplně v programu eco 40–60 při jmenovité kapacitě (T)

X

°C

Teplota dosažená po dobu nejméně 5 minut uvnitř náplně v programu eco 40–60 při polovině jmenovité kapacity (T)

X

°C

Teplota dosažená po dobu nejméně 5 minut uvnitř náplně v programu eco 40–60 při čtvrtině jmenovité kapacity (T)

X

°C

Otáčky při odstřeďování ve fázi odstřeďování v programu eco 40–60 při jmenovité kapacitě (S)

X

ot/min

Otáčky při odstřeďování ve fázi odstřeďování v programu eco 40–60 při polovině jmenovité kapacity (S)

X

ot/min

Otáčky při odstřeďování ve fázi odstřeďování v programu eco 40–60 při čtvrtině jmenovité kapacity (S)

X

ot/min

Vážený zbytkový obsah vlhkosti (D)

X,X

%

Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem v programu eco 40–60 (fáze odstřeďování)

X

dB(A) re 1 pW

Příkon ve „vypnutém stavu“ (Po) (v příslušných případech)

X,XX

W

Příkon v „pohotovostním režimu“ (Psm) (v příslušných případech)

X,XX

W

Zahrnuje „pohotovostní režim“ zobrazování informací?

Ano/Ne

Příkon v „pohotovostním režimu“ (Psm) ve stavu pohotovostního režimu při připojení na síť (v příslušných případech)

X,XX

W

Příkon při pozdějším spuštění (Pds) (v příslušných případech)

X,XX

W“

b)

bod 2 se nahrazuje tímto:

„2.

Technická dokumentace pro pračky sušičkou pro domácnost podle čl. 3 odst. 1 písm. d) obsahuje následující prvky:

a)

obecný popis modelu umožňující jeho jednoznačnou a snadnou identifikaci;

b)

odkazy na použité harmonizované normy nebo jiné použité normy měření;

c)

zvláštní opatření, která je nutno přijmout při sestavování, instalaci, údržbě či zkoušení modelu;

d)

hodnoty pro technické parametry stanovené v tabulce 8; tyto hodnoty se považují za deklarované hodnoty pro účely postupu ověřování podle přílohy IX;

e)

podrobnosti a výsledky výpočtů provedených podle přílohy IV;

f)

zkušební podmínky, nejsou-li dostatečně popsány v písmenu b);

g)

rovnocenné modely, včetně identifikačních značek modelů;

Tyto prvky také představují povinné specifické části technické dokumentace, kterou dodavatel vloží do databáze, podle čl. 12 odst. 5 nařízení (EU) 2017/1369.

Tabulka 8

Technické parametry modelů a jejich deklarované hodnoty pro pračky se sušičkou pro domácnost

PARAMETR

DEKLAROVANÁ HODNOTA

JEDNOTKA

Jmenovitá kapacita při pracím cyklu, v rozmezích po 0,5 kg (c)

X,X

kg

Jmenovitá kapacita pro cyklus praní a sušení, v rozmezích po 0,5 kg (d)

X,X

kg

Spotřeba energie v programu eco 40–60 při jmenovité prací kapacitě (EW,full)

X,XXX

kWh/cyklus

Spotřeba energie v programu eco 40–60 při polovině jmenovité prací kapacity (EW,½)

X,XXX

kWh/cyklus

Spotřeba energie v programu eco 40–60 při čtvrtině jmenovité prací kapacity (EW,1/4)

X,XXX

kWh/cyklus

Vážená spotřeba energie v programu eco 40–60 (EW)

X,XXX

kWh/cyklus

Standardní spotřeba energie v programu eco 40–60 (SCEW)

X,XXX

kWh/cyklus

Index energetické účinnosti pracího cyklu (EEIW)

X,X

Spotřeba energie cyklu praní a sušení při jmenovité kapacitě (EWD,full)

X,XXX

kWh/cyklus

Spotřeba energie cyklu praní a sušení při polovině jmenovité kapacity (EWD,½)

X,XXX

kWh/cyklus

Vážená spotřeba energie cyklu praní a sušení (EWD)

X,XXX

kWh/cyklus

Standardní spotřeba energie cyklu praní a sušení (SCEWD)

X,XXX

kWh/cyklus

Index energetické účinnosti cyklu praní a sušení (EEIWD)

X,X

Spotřeba vody v programu eco 40–60 při jmenovité prací kapacitě (WW,full)

X,X

l/cyklus

Spotřeba vody v programu eco 40–60 při polovině jmenovité prací kapacity (WW,½)

X,X

l/cyklus

Spotřeba vody v programu eco 40–60 při čtvrtině jmenovité prací kapacity (WW,1/4)

X,X

l/cyklus

Vážená spotřeba vody pracího cyklu (WW)

X

l/cyklus

Spotřeba vody cyklu praní a sušení při jmenovité kapacitě (WWD,full)

X,X

l/cyklus

Spotřeba vody cyklu praní a sušení při polovině jmenovité kapacity (WWD,½)

X,X

l/cyklus

Vážená spotřeba vody cyklu praní a sušení (WWD)

X

l/cyklus

Index prací účinnosti programu eco 40–60 při jmenovité prací kapacitě (Iw)

X,XXX

Index prací účinnosti programu eco 40–60 při polovině jmenovité prací kapacity (Iw)

X,XXX

Index prací účinnosti programu eco 40–60 při čtvrtině jmenovité prací kapacity (Iw)

X,XXX

Index prací účinnosti cyklu praní a sušení při jmenovité kapacitě (Jw)

X,XXX

Index prací účinnosti cyklu praní a sušení při polovině jmenovité kapacity (Jw)

X,XXX

Účinnost máchání v programu eco 40–60 při jmenovité prací kapacitě (IR)

X,X

g/kg

Účinnost máchání v programu eco 40–60 při polovině jmenovité prací kapacity (IR)

X,X

g/kg

Účinnost máchání v programu eco 40–60 při čtvrtině jmenovité prací kapacity (IR)

X,X

g/kg

Účinnost máchání cyklu praní a sušení při jmenovité kapacitě (JR)

X,X

g/kg

Účinnost máchání cyklu praní a sušení při polovině jmenovité kapacity (JR)

X,X

g/kg

Doba trvání programu eco 40–60 při jmenovité prací kapacitě (tw)

X:XX

h:min

Doba trvání programu eco 40–60 při polovině jmenovité prací kapacity (tw)

X:XX

h:min

Doba trvání programu eco 40–60 při čtvrtině jmenovité prací kapacity (tw)

X:XX

h:min

Doba trvání cyklu praní a sušení při jmenovité kapacitě (tWD)

X:XX

h:min

Doba trvání cyklu praní a sušení při polovině jmenovité kapacity (tWD)

X:XX

h:min

Teplota dosažená po dobu nejméně 5 minut uvnitř náplně v programu eco 40–60 při jmenovité prací kapacitě (T)

X

°C

Teplota dosažená po dobu nejméně 5 minut uvnitř náplně v programu eco 40–60 při polovině jmenovité prací kapacity (T)

X

°C

Teplota dosažená po dobu nejméně 5 minut uvnitř náplně v programu eco 40–60 při čtvrtině jmenovité prací kapacity (T)

X

°C

Teplota dosažená po dobu nejméně 5 minut uvnitř náplně při pracím cyklu v cyklu praní a sušení při jmenovité prací kapacitě (T)

X

°C

Teplota dosažená po dobu nejméně 5 minut uvnitř náplně při pracím cyklu v cyklu praní a sušení při polovině jmenovité prací kapacity (T)

X

°C

Otáčky při odstřeďování ve fázi odstřeďování v programu eco 40–60 při jmenovité prací kapacitě (S)

X

ot/min

Otáčky při odstřeďování ve fázi odstřeďování v programu eco 40–60 při polovině jmenovité prací kapacity (S)

X

ot/min

Otáčky při odstřeďování ve fázi odstřeďování v programu eco 40–60 při čtvrtině jmenovité prací kapacity (S)

X

ot/min

Vážený zbytkový obsah vlhkosti po praní (D)

X,X

%

Konečný obsah vlhkosti po sušení

X,X

%

Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem v programu eco 40–60 (fáze odstřeďování)

X

dB(A) re 1 pW

Příkon ve „vypnutém stavu“ (Po) (v příslušných případech)

X,XX

W

Příkon v „pohotovostním režimu“ (Psm) (v příslušných případech)

X,XX

W

Zahrnuje „pohotovostní režim“ zobrazování informací?

Ano/Ne

Příkon v „pohotovostním režimu“ (Psm) ve stavu pohotovostního režimu při připojení na síť (v příslušných případech)

X,XX

W

Příkon při pozdějším spuštění (Pds) (v příslušných případech)

X,XX

W“

5)

v příloze VIII se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

Pomocí zobrazovacího mechanismu se v blízkosti ceny výrobku zobrazí příslušný štítek poskytnutý dodavateli v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. g). Pokud jde o velikost, musí být štítek zřetelně viditelný a čitelný a proporcionální k velikosti stanovené v příloze III. Štítek může být zobrazen s využitím vnořeného zobrazení; v takovém případě musí obrázek použitý pro přístup ke štítku splňovat specifikace stanovené v bodě 2 této přílohy. Pokud je použito vnořené zobrazení, zobrazí se štítek po prvním kliknutí pomocí myši nebo umístění kurzoru na obrázek nebo roztažení obrázku na dotykovém displeji.“;

6)

příloha IX se mění takto:

a)

první odstavec se nahrazuje tímto:

„Tolerance pro ověřování vymezené v této příloze se vztahují pouze na ověřování deklarovaných hodnot orgány členského státu a v žádném případě nesmí být použity dodavatelem jako přípustné tolerance ke stanovení hodnot v technické dokumentaci nebo k interpretaci těchto hodnot za účelem dosažení souladu s tímto nařízením nebo za účelem deklarování lepší výkonnosti. Hodnoty a třídy vydané na energetickém štítku nebo informačním listu výrobku nesmí být pro dodavatele příznivější než hodnoty deklarované v technické dokumentaci.“;

b)

ve třetím odstavci se slova „Při ověřování“ nahrazují slovy „V rámci ověřování“;

c)

bod 7 se nahrazuje tímto:

„7.

Neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že podle bodu 3, 6 nebo druhého odstavce této přílohy daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.“;

d)

tabulka 9 se nahrazuje tímto:

„Tabulka 9

Tolerance pro ověřování

Parametr

Tolerance pro ověřování

EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full, EWD,½

Zjištěná hodnota (*1) nesmí překročit deklarovanou hodnotu EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full a EWD,½ o více než 10 %.

Vážená spotřeba energie (EW a EWD)

Zjištěná hodnota (*1) nesmí překročit deklarovanou hodnotu EW a v příslušném případě EWD o více než 10 %.

WW,full, WW,½ WW,1/4, WWD,full, WWD,½

Zjištěná hodnota (*1) nesmí překročit deklarovanou hodnotu WW,full, WW,½ WW,1/4, WWD,full a WWD,½ o více než 10 %.

Vážená spotřeba vody (WW a WWD)

Zjištěná hodnota (*1) nesmí překročit deklarovanou hodnotu WW a v příslušném případě WWD o více než 10 %.

Index prací účinnosti (IW a JW) při všech relevantních náplních

Zjištěná hodnota (*1) nesmí být nižší než deklarovaná hodnota IW a v příslušném případě Jw o více než 8 %.

Účinnost máchání (IR a JR) při všech relevantních náplních

Zjištěná hodnota (*1) nesmí překročit deklarovanou hodnotu IR a v příslušném případě JR o více než 1,0 g/kg.

Doba trvání programu nebo cyku (tW a tWD) při všech relevantních náplních

Zjištěná hodnota (*1) doby trvání programu nebo cyklu nesmí překročit deklarovanou hodnotu tW a v příslušném případě tWD o více než 5 % nebo o více než 10 minut podle toho, která hodnota je nižší.

Maximální teplota uvnitř prádla (T) během pracího cyklu při všech relevantních náplních

Zjištěná hodnota (*1) nesmí být nižší než deklarovaná hodnota T o více než 5 K a nesmí překročit deklarovanou hodnotu T o více než 5 K.

Vážený zbytkový obsah vlhkosti po praní (D)

Zjištěná hodnota (*1) nesmí překročit deklarovanou hodnotu D o více než 10 %.

Konečný obsah vlhkosti po sušení při všech relevantních náplních

Zjištěná hodnota (*1) nesmí překročit 3,0 %.

Otáčky při odstřeďování (S) při všech relevantních náplních

Zjištěná hodnota (*1) nesmí být nižší než deklarovaná hodnota S o více než 10 %.

Spotřeba energie ve vypnutém stavu (Po)

Zjištěná hodnota (*1) příkonu Po nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 0,10 W.

Spotřeba energie v pohotovostním režimu (Psm)

Zjištěná hodnota (*1) spotřeby energie Psm nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 10 %, jestliže deklarovaná hodnota je vyšší než 1,00 W, nebo o více než 0,10 W, jestliže deklarovaná hodnota je nejvýše 1,00 W.

Spotřeba elektrické energie v režimu pozdějšího spuštění (Pds)

Zjištěná hodnota (*1) spotřeby energie Psm nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 10 %, jestliže deklarovaná hodnota je vyšší než 1,00 W, nebo o více než 0,10 W, jestliže deklarovaná hodnota je nejvýše 1,00 W.

Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem

Zjištěná hodnota (*1) nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 2 dB(A) re 1 pW.

7)

v příloze X se písmeno f) nahrazuje tímto:

„f)

zbytkový obsah vlhkosti po praní se vypočítá jako vážený průměr podle jmenovité kapacity každého bubnu;“.(1)  Tato položka se nepovažuje za relevantní pro účely čl. 2 odst. 6 nařízení (EU) 2017/1369.

(2)  pro program eco 40–60.

(3)  změny této položky se nepovažují za relevantní pro účely čl. 4 odst. 4 nařízení (EU) 2017/1369.

(4)  (d)jestliže databáze výrobků automaticky generuje konečný obsah této buňky, dodavatel tyto údaje nezadává.

(5)  Tato položka se nepovažuje za relevantní pro účely čl. 2 odst. 6 nařízení (EU) 2017/1369.

(6)  pro program eco 40–60.

(7)  pro cyklus praní a sušení.

(8)  změny těchto položek se nepovažují za relevantní pro účely čl. 4 odst. 4 nařízení (EU) 2017/1369.

(9)  jestliže databáze výrobků automaticky generuje konečný obsah této buňky, dodavatel tyto údaje nezadává.“;

(*1)  V případě zkoušení tři dalších kusů podle bodu 4 se zjištěnou hodnotou rozumí aritmetický průměr hodnot zjištěných u těchto tří dalších kusů.“


PŘÍLOHA III

Přílohy I, III, IV, V, VI a IX nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2015 se mění takto:

1)

v příloze I se bod 42 nahrazuje tímto:

„42)

„deklarovanými hodnotami“ hodnoty poskytnuté dodavatelem pro stanovené, vypočítané nebo naměřené technické parametry podle čl. 3 odst. 3 nařízení (EU) 2017/1369 a v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. d) a přílohou VI tohoto nařízení, pro ověřování souladu orgány členského státu.“;

2)

příloha III se mění takto:

a)

v bodě 1 se třetí odstavec nahrazuje tímto:

„Štítek je:

v případě standardní velikosti minimálně 36 mm široký a 72 mm vysoký,

v případě malé velikosti (šířka menší než 36 mm) minimálně 20 mm široký a 54 mm vysoký.“;

b)

bod 2.3 písm. e) odrážka 6 se nahrazuje tímto:

„6.

Obdélníkové ohraničení štítku a vnitřní dělicí čáry mají tloušťku 0,5 bodu a jejich barva je 100 % černá;“

3)

příloha IV se mění takto:

a)

v bodě 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

v zařízeních radiologické a jaderné medicíny, která podléhají bezpečnostním standardům týkajícím se záření, jak je stanoveno ve směrnici Rady 2013/59/Euratom (1);

(1)  Směrnice Rady 2013/59/Euratom ze dne 5. prosince 2013, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření (Úř. věst. L 13, 17.1.2014, s. 1).“;"

b)

v bodě 3 se doplňuje nové písmeno l), které zní:

„l)

teplotní světelné zdroje s elektrickým připojením přes nožové kontakty, kovová oka, kabely, VF lanka, metrické závity nebo kolíkové patice nebo s nestandardně upraveným elektrickým připojením, se zapouzdřením z trubice z křemíkového skla, speciálně navržené a uváděné na trh výlučně pro průmyslová nebo profesionální elektrická topná zařízení (např. pro proces vyfukování ve výrobním odvětví PET, 3D tisk, fotovoltaické a elektronické výrobní procesy, sušení nebo vytvrzování lepidel, inkoustů, barev nebo povrchových nátěrů).“

c)

doplňuje se nový bod 4, který zní:

„4.

Světelné zdroje speciálně navržené a uváděné na trh výhradně pro výrobky v oblasti působnosti nařízení Komise (EU) 2019/2023, (EU) 2019/2022, (EU) č. 932/2012 a (EU) 2019/2019 jsou osvobozeny od požadavků uvedených v příloze VI bodě 1 písm. e) odrážkách 7b), 7c) a 7d) tohoto nařízení.“

4)

Příloha V se mění takto:

a)

tabulka 3 se nahrazuje tímto:

Tabulka 3

Informační list výrobku

Název nebo ochranná známka dodavatele:  (1) ,  (5):

Adresa dodavatele  (1) ,  (5):

Identifikační značka modelu  (5):

Typ světelného zdroje:

Použitý typ světelného zdroje:

[HL, LFL T5 HE, LFL T5 HO, CFLni, jiné FL, HPS, MH, jiné HID, LED, OLED, kombinovaný, jiný]

Nesměrový nebo směrový:

[NDLS/DLS]

Typ patice světelného zdroje

(nebo jiné elektrické rozhraní)

[volný text]

 

 

Síťový nebo nesíťový:

[MLS/NMLS]

Propojený světelný zdroj (CLS):

[ano/ne]

Barevně laditelný světelný zdroj:

[ano/ne]

Baňka:

[žádná/vnější/nepokrytá]

Světelný zdroj s vysokým jasem:

[ano/ne]

 

 

Clona proti oslnění:

[ano/ne]

Stmívatelný:

[ano/pouze konkrétními stmívači/ne]

Parametry výrobku

Parametr

Hodnota

Parametr

Hodnota

Obecné parametry výrobku:

Spotřeba energie v zapnutém stavu (kWh/1000 h) zaokrouhlená na nejbližší celé číslo

x

Třída energetické účinnosti

[A/B/C/D/E/F/G] (2)

Užitečný světelný tok (Φuse) uvádějící, zda se jedná o tok všesměrový (360°), v širokém kuželu (120°) nebo v úzkém kuželu (90°)

x v [kouli/širokém kuželu/úzkém kuželu]

Náhradní teplota chromatičnosti zaokrouhlená na nejbližších 100 K nebo rozsah náhradních teplot chromatičnosti zaokrouhlený na nejbližších 100 K, které lze nastavit

[x/x…x/x nebo x (nebo x…)]

Příkon v zapnutém stavu (Pon) vyjádřený ve W

x,x

Příkon v pohotovostním režimu (Psb) vyjádřený ve W a zaokrouhlený na dvě desetinná místa

x,xx

Příkon v pohotovostním režimu při připojení na komunikační síť (Pnet) pro CLS vyjádřený ve W a zaokrouhlený na dvě desetinná místa

x,xx

Index podání barev zaokrouhlený na nejbližší celé číslo nebo rozsah hodnot CRI, které lze nastavit

[x/x…x]

Vnější rozměry (1) ,  (5)

v mm bez případného samostatného předřadného přístroje, případných dílů pro řízení osvětlení a případných neosvětlovacích řídicích dílů

Výška

x

Spektrální složení zářivého toku v rozmezí 250 nm až 800 nm při plném výkonu

[graficky]

Šířka

x

Hloubka

x

Údaj o rovnocenném příkonu (3)

[ano/–]

Pokud ano, rovnocenný příkon (W)

x

 

 

Trichromatické souřadnice (x a y)

0,xxx

0,xxx

Parametry směrových světelných zdrojů:

Maximální svítivost (cd)

x

Úhel poloviční osové svítivosti ve stupních nebo rozsah úhlů poloviční osové svítivosti, které lze nastavit

[x/x…x]

Parametry pro světelné zdroje LED a OLED:

Hodnota indexu podání barev R9

x

Činitel funkční spolehlivosti

x,xx

Činitel stárnutí

x,xx

 

 

Parametry pro síťové světelné zdroje LED a OLED:

Účiník základní harmonické (cos φ1)

x,xx

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy

x

Tvrzení, že LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu

[ano/–] (4)

Pokud ano, pak tvrzení o nahrazení (W)

x

Hodnoticí parametr pro míhání (Pst LM)

x,x

Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM)

x,x

b)

tabulka 7 se nahrazuje tímto:

„Tabulka 7

Tvrzení o rovnocennosti u nesměrových světelných zdrojů

Světelný tok světelného zdroje Φ (lm)

Uváděný rovnocenný příkon světelného zdroje (W)

136

15

249

25

470

40

806

60

1 055

75

1 521

100

2 452

150

3 452

200“

5)

příloha VI se mění takto:

a)

v bodě 1 se písmeno e) nahrazuje tímto

„e)

deklarované hodnoty u těchto technických parametrů; tyto hodnoty se považují za deklarované hodnoty pro účely postupu ověřování podle přílohy IX:

1)

užitečný světelný tok (Φuse) v lm;

2)

index podání barev (CRI);

3)

příkon v zapnutém stavu (Pon) ve W;

4)

úhel poloviční osové svítivosti ve stupních pro směrové světelné zdroje (DLS);

4a)

maximální svítivost v cd pro směrové zdroje světla (v DLS);

5)

náhradní teplota chromatičnosti (CCT) v K;

6)

příkon v pohotovostním režimu (Psb) ve W, a to i tehdy, je-li roven nule;

7)

příkon v pohotovostním režimu při připojení na komunikační síť (Pnet) ve W pro propojené světelné zdroje (CLS);

7a)

hodnota indexu podání barev R9 pro světelné zdroje LED a OLED;

7b)

činitel funkční spolehlivosti pro světelné zdroje LED a OLED;

7c)

činitel stárnutí pro světelné zdroje LED a OLED;

7d)

životnost L70B50 pro světelné zdroje LED a OLED;

8)

účiník základní harmonické (cos φ1) pro síťové světelné zdroje LED a OLED;

9)

stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy pro světelné zdroje LED a OLED;

10)

luminance-HLLS v cd/mm2 (pouze pro HLLS);

11)

hodnoticí parametr pro míhání (PstLM) pro světelné zdroje LED a OLED;

12)

hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM) pro světelné zdroje LED a OLED;

13)

souřadnicová čistota, pouze pro CTLS, pro následující barvy a dominantní vlnovou délku v daném rozsahu:

barva

rozsah dominantní vlnové délky

modrá

440 nm – 490 nm

zelená

520 nm – 570 nm

červená

610 nm – 670 nm“;

b)

doplňuje se nový bod 2, který zní:

„2.

Prvky uvedené v bodě 1 také představují povinné specifické části technické dokumentace, kterou dodavatel vloží do databáze, podle čl. 12 odst. 5 nařízení (EU) 2017/1369.“;

6)

příloha IX se mění takto:

a)

první odstavec se nahrazuje tímto:

„Tolerance pro ověřování vymezené v této příloze se vztahují pouze na ověřování deklarovaných hodnot orgány členského státu a v žádném případě nesmí být použity dodavatelem jako přípustné tolerance ke stanovení hodnot v technické dokumentaci nebo k interpretaci těchto hodnot za účelem dosažení souladu s tímto nařízením nebo za účelem deklarování lepší výkonnosti. Hodnoty a třídy vydané na energetickém štítku nebo informačním listu výrobku nesmí být pro dodavatele příznivější než hodnoty deklarované v technické dokumentaci.

Pokud byl model navržen tak, aby byl schopen zjistit, že je zkoušen (např. rozpoznáním zkušebních podmínek nebo zkušebního cyklu), a specificky reagovat tak, že během zkoušky automaticky změní svou výkonnost s cílem dosáhnout příznivější hodnoty u kteréhokoli z parametrů uvedených v tomto nařízení nebo obsažených v technické dokumentaci či v jakékoli poskytnuté dokumentaci, daný model a všechny rovnocenné modely se pokládají za nevyhovující.“;

b)

ve třetím odstavci se slova „Při ověřování“ nahrazují slovy „V rámci ověřování“;

c)

v bodě 1 se druhý odstavec nahrazuje tímto:

„Orgány členského státu provedou ověření deseti kusů modelu světelného zdroje dle bodu 2 písm. c) této přílohy. Tolerance pro ověřování stanoví tabulka 9 této přílohy.“;

d)

bod 3 se nahrazuje tímto:

„3)

Nedosáhne-li se výsledků podle bodu 2 písm. a), b) nebo c), má se za to, že daný model a všechny rovnocenné modely nejsou v souladu s tímto nařízením.“;

e)

tabulka 9 se nahrazuje tímto:

„Tabulka 9

Tolerance pro ověřování

Parametr

Velikost vzorku

Tolerance pro ověřování

Příkon v zapnutém stavu Pon [W] při plném výkonu:

 

 

Pon ≤ 2 W

10

Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 0,20 W.

2 W < Pon ≤ 5 W

10

Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 10 %.

5 W < Pon ≤ 25 W

10

Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 5 %.

25 W < Pon ≤ 100 W

10

Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 5 %.

100 W < Pon

10

Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 2,5 %.

Účiník základní harmonické [0–1]

10

Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota minus 0,1 jednotky.

Užitečný světelný tok Φuse [lm]

10

Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota minus 10 %.

Příkon v pohotovostním režimu Psb a příkon v pohotovostním režimu při připojení na komunikační síť Pnet [W]

10

Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 0,10 W.

CRI a R9 [0–100]

10

Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 2,0 jednotky.

Míhání [Pst LM] a stroboskopický jev [SVM]

10

Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 0,1 nebo o více než 10 %, jestliže deklarovaná hodnota činí více než 1,0.

Konzistentnost barev [násobky MacAdamovy elipsy]

10

Zjištěný počet násobků nesmí překročit deklarovaný počet násobků. Středem MacAdamovy elipsy musí být střed deklarovaný dodavatelem s odchylkou 0,005 jednotky.

Úhel poloviční osové svítivosti (ve stupních)

10

Zjištěná hodnota se nesmí od deklarované hodnoty odchylovat o více než 25 %.

Celkový síťový měrný výkon ηTM [lm/W]

10

Zjištěná hodnota (podíl) nesmí být nižší než deklarovaná hodnota minus 5 %.

Činitel stárnutí (pro LED a OLED)

10

Určené X LMF% vzorku nesmí být nižší než XLMF, MIN% podle znění přílohy V nařízení Komise (EU) 2019/2020  (2).

Činitel funkční spolehlivosti

(pro LED a OLED)

10

Nejméně 9 světelných zdrojů zkušebního vzorku musí být po dokončení zkoušky životnosti uvedené v příloze V nařízení (EU) 2019/2020 funkční.

Souřadnicová čistota [%]

10

Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota minus 5 %.

Náhradní teplota chromatičnosti [K]

10

Zjištěná hodnota se nesmí od deklarované hodnoty odchylovat o více než 10 %.

Maximální svítivost [cd]

10

Zjištěná hodnota se nesmí od deklarované hodnoty odchylovat o více než 25 %.

U světelných zdrojů s lineární geometrií, jež jsou dělitelné, ale velmi dlouhé, jako jsou pásky nebo řetězce LED, musí ověřovací zkoušky orgánů dohledu nad trhem uvažovat délku 50 cm, nebo pokud světelný zdroj není v této délce dělitelný, nejbližší hodnotu k 50 cm. Dodavatel světelného zdroje uvede, který předřadný přístroj je pro tuto délku vhodný.

Při ověřování, zda je výrobek světelným zdrojem, musí orgány dozoru nad trhem porovnat naměřené hodnoty trichromatických souřadnic (x a y), světelného toku, hustoty světelného toku a indexu podání barev přímo s mezními hodnotami stanovenými v definici světelného zdroje světla v článku 2 tohoto nařízení bez použití jakýchkoli tolerancí. Pokud kterýkoli z deseti kusů ve vzorku splňuje podmínky definice světelného zdroje, model výrobku se považuje za světelný zdroj.

Světelné zdroje, které konečnému uživateli umožňují ručně nebo automaticky, přímo či dálkově ovládat svítivost, barvu, náhradní teplotu chromatičnosti, spektrum a/nebo úhel poloviční osové svítivosti vyzařovaného světla, se hodnotí za použití referenčního nastavení řízení.“


(1)  Směrnice Rady 2013/59/Euratom ze dne 5. prosince 2013, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření (Úř. věst. L 13, 17.1.2014, s. 1).“;“


(1)  změny těchto položek se nepovažují za relevantní pro účely čl. 4 odst. 4 nařízení (EU) 2017/1369.

(2)  jestliže databáze výrobků automaticky generuje konečný obsah této buňky, dodavatel tyto údaje nezadává.

(3)  „–“: nepoužije se.

„ano“: Tvrzení o rovnocennosti příkonu nahrazeného typu světelného zdroje lze uvést pouze tehdy, pokud:

u směrových světelných zdrojů je typ světelného zdroje uveden v tabulce 4 a světelný tok světelného zdroje v 90° kuželu (Φ90°) není nižší než odpovídající referenční světelný tok v tabulce 4. Referenční světelný tok se vynásobí korekčním činitelem uvedeným v tabulce 5. U světelných zdrojů LED se navíc vynásobí korekčním činitelem uvedeným v tabulce 6,

u nesměrových světelných zdrojů uváděný rovnocenný příkon světelného zdroje (ve wattech, zaokrouhlený na celé číslo) je příkonem, který v tabulce 7 odpovídá světelnému toku světelného zdroje.

Střední hodnoty světelného toku i uváděného rovnocenného příkonu světelného zdroje (ve wattech, zaokrouhleného na celé číslo) se vypočítají lineární interpolací mezi dvěma přilehlými hodnotami.

(4)  „–“: nepoužije se.

„ano“: Tvrzení, že LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu. Toto tvrzení lze vznést pouze tehdy, pokud:

se svítivost ve všech směrech kolem osy trubice neliší od průměrné svítivosti kolem trubice o více než 25 % a dále

světelný tok světelného zdroje LED není nižší než světelný tok zářivky uváděného výkonu. Světelný tok zářivky se získá vynásobením uvedeného výkonu minimální měrnou světelnou účinností zářivky podle tabulky 8 a dále

výkon světelného zdroje LED není vyšší než výkon zářivky, kterou má dle tvrzení nahradit.

Soubor technické dokumentace musí obsahovat údaje pro podporu těchto tvrzení.

(5)  tato položka se nepovažuje za relevantní pro účel čl. 2 odst. 6 nařízení (EU) 2017/1369.“

(2)  Nařízení Komise (EU) 2019/2020 ze dne 1. října 2019, kterým se stanoví požadavky na ekodesign světelných zdrojů a samostatných předřadných přístrojů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES a zrušují nařízení Komise (ES) č. 244/2009, (ES) č. 245/2009 a (EU) č. 1194/2012 (viz strana 209 v tomto čísle Úředního věstníku).


PŘÍLOHA IV

Přílohy I, II, IV, V, VI a IX nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2016 se mění takto:

1)

v příloze I se doplňuje se nový bod 42, který zní:

„42.

deklarovanými hodnotami“ hodnoty poskytnuté dodavatelem pro stanovené, vypočítané nebo naměřené technické parametry podle čl. 3 odst. 3 nařízení (EU) 2017/1369 a v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. d) a přílohou VI tohoto nařízení, pro ověřování souladu orgány členského státu.“;

2)

v příloze II se tabulka 1 nahrazuje tímto:

„Tabulka 1

Třídy energetické účinnosti chladicích spotřebičů

Třída energetické účinnosti

Index energetické účinnosti (EEI)

A

EEI ≤ 41

B

41 < EEI ≤ 51

C

51 < EEI ≤ 64

D

64 < EEI ≤ 80

E

80 < EEI ≤ 100

F

100 < EEI ≤ 125

G

EEI > 125“

3)

v příloze IV se bod 1 mění takto:

a)

za první odstavec se vkládá nový odstavec, který zní:

„Je-li parametr deklarován podle čl. 3 odst. 3 nařízení (EU) 2017/1369 a v souladu s přílohou VI tabulkou 7, použije dodavatel jeho deklarovanou hodnotu pro výpočty v této příloze.“;

b)

písmena h) a i) se nahrazují tímto:

„h)

mrazicí výkon prostoru se vypočítá jako čtyřiadvacetinásobek hmotnosti lehké náplně uvedeného prostoru vydělený dobou mrazení nutnou ke snížení teploty lehké náplně z +25 na –18 °C při teplotě okolí 25 °C a vyjádří se v kg/24 h a zaokrouhlí na jedno desetinné místo;

i)

pro prostory označené čtyřmi hvězdičkami je doba mrazení nutná ke snížení teploty lehké náplně z +25 na –18 °C při teplotě okolí 25 °C taková, že je výsledný mrazicí výkon v souladu s požadavky uvedenými v příloze I bodě 4;“

c)

doplňuje se nové písmeno k), které zní:

„k)

hmotnost lehké náplně pro každý prostor označený čtyřmi hvězdičkami je:

3,5 kg/100 l objemu hodnoceného prostoru označeného čtyřmi hvězdičkami, zaokrouhleno nahoru na nejbližší 0,5 kg, a

2 kg pro prostor označený čtyřmi hvězdičkami s objemem, pro který 3,5 kg/100 l vede k hodnotě nižší než 2 kg,

v případě, že chladicí spotřebič obsahuje kombinaci prostorů označených třemi a čtyřmi hvězdičkami, součet hmotností lehké náplně se navýší tak, že součet hmotností lehké náplně pro všechny prostory označené čtyřmi hvězdičkami je:

3,5 kg/100 l celkového objemu všech prostorů označených třemi a čtyřmi hvězdičkami, zaokrouhleno nahoru na nejbližší 0,5 kg, a

2 kg pro celkový objem všech prostorů označených třemi a čtyřmi hvězdičkami, pro který 3,5 kg/100 l vede k hodnotě nižší než 2 kg.“;

4)

v příloze V se tabulka 6 nahrazuje tímto:

„Tabulka 6

Informační list výrobku

Název nebo ochranná známka dodavatele  (2) ,  (4):

Adresa dodavatele  (2) ,  (4):

Identifikační značka modelu  (4):

Typ chladicího spotřebiče:

Nízkohlučný spotřebič:

[ano/ne]

Konstrukční typ:

[vestavný/volně stojící]

Spotřebič pro uchovávání vína:

[ano/ne]

Jiný chladicí spotřebič:

[ano/ne]

Obecné parametry výrobku:

Parametr

Hodnota

Parametr

Hodnota

Celkové rozměry (v milimetrech)  (2) ,  (4)

Výška

x

Celkový objem (v dm3 nebo l)

x

Šířka

x

Hloubka

x

Index energetické účinnosti (EEI)

x

Třída energetické účinnosti

[A/B/C/D/E/F/G] (3)

Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (v dB(A) re 1 pW)

x

Třída emisí hluku šířeného vzduchem

[A/B/C/D] (4)

Roční spotřeba energie (v kWh/rok)

x

Klimatická třída:

[rozšířené mírné/mírné/subtropické/tropické pásmo]

Minimální teplota okolí (ve °C), pro kterou je chladicí spotřebič vhodný

xc

Maximální teplota okolí (ve °C), pro kterou je chladicí spotřebič vhodný

x (3)

Zimní nastavení

[ano/ne]

 

Parametry prostorů:

Typ prostoru

Parametry a hodnoty prostorů

Objem prostoru (v dm3 nebo l)

Doporučené nastavení teploty pro optimalizované uchovávání potravin (ve °C)

Tato nastavení nesmějí být v rozporu s podmínkami uchovávání stanovenými v příloze IV tabulce 3

Mrazicí výkon (v kg/24 h)

Typ odmrazování

(automatické odmrazování = A,

manuální odmrazování = M)

Spížový

[ano/ne]

x,x

x

[A/M]

Pro uchovávání vína

[ano/ne]

x,x

x

[A/M]

S mírnou teplotou

[ano/ne]

x,x

x

[A/M]

Pro čerstvé potraviny

[ano/ne]

x,x

x

[A/M]

Zchlazovací

[ano/ne]

x,x

x

[A/M]

Bez označení hvězdičkou nebo pro výrobu ledu

[ano/ne]

x,x

x

[A/M]

Označený jednou hvězdičkou

[ano/ne]

x,x

x

[A/M]

Označený dvěma hvězdičkami

[ano/ne]

x,x

x

[A/M]

Označený třemi hvězdičkami

[ano/ne]

x,x

x

[A/M]

Označený čtyřmi hvězdičkami

[ano/ne]

x,x

x

x,x

[A/M]

Označený dvěma hvězdičkami

[ano/ne]

x,x

x

[A/M]

Prostor s nastavitelnou teplotou

typy prostorů

x,x

x

x,x (pro prostory označené čtyřmi hvězdičkami) nebo –

[A/M]

Pro prostory označené čtyřmi hvězdičkami

Funkce rychlého zmrazení

[ano/ne]

Pro spotřebiče k uchovávání vína

Počet standardních lahví vína

x

Parametry světelného zdroje  (1) ,  (2):

Typ světelného zdroje

[Technologie osvětlení]

Třída energetické účinnosti

[A/B/C/D/E/F/G]

Minimální doba trvání záruky nabízená výrobcem  (2) ,  (4):

Doplňující informace  (2) ,  (4):

Odkaz na internetové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle přílohy II bodu 4 nařízení Komise (EU) 2019/2019: (2):

5)

v příloze VI se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

Technická dokumentace podle čl. 3 odst. 1 písm. d) musí obsahovat následující základní údaje:

a)

obecný popis modelu umožňující jeho jednoznačnou a snadnou identifikaci;

b)

odkazy na použité harmonizované normy nebo jiné použité normy měření;

c)

zvláštní opatření, která je nutno přijmout při sestavování, instalaci, údržbě či zkoušení modelu;

d)

hodnoty pro technické parametry stanovené v tabulce 7; tyto hodnoty se považují za deklarované hodnoty pro účely postupu ověřování podle přílohy IX;

e)

podrobnosti a výsledky výpočtů provedených podle přílohy IV;

f)

zkušební podmínky, nejsou-li dostatečně popsány v písmenu b);

g)

rovnocenné modely, včetně identifikačních značek modelů;

Tyto prvky také představují povinné specifické části technické dokumentace, kterou dodavatel vloží do databáze, podle čl. 12 odst. 5 nařízení (EU) 2017/1369.

Tabulka 7

Technické parametry modelů a jejich deklarované hodnoty pro chladicí spotřebiče

Obecný popis modelu chladicího spotřebiče postačující pro jeho jednoznačnou a snadnou identifikaci:

Specifikace výrobku:

 

Obecné specifikace výrobku:

 

Parametr

Hodnota

Parametr

Hodnota

Roční spotřeba energie (v kWh/rok)

x,xx

EEI (v %)

x,x

Normalizovaná roční spotřeba energie (v kWh/rok)

x,xx

Kombinovaný parametr

x,xx

Doba náběhu teploty (v h)

x,xx

Faktor zatížení

x,x

Faktor tepelné ztráty u dveří

x,xxx

Klimatická třída

[rozšířené mírné/mírné/subtropické/tropické pásmo]

Typ antikondenzačního ohřívače

[manuální zapínání a vypínání/regulovaný podle okolí/jiný/žádný]

Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (v dB(A) re 1 pW)

x

Dodatečné specifikace výrobku pro chladicí spotřebiče kromě nízkohlučných chladicích spotřebičů:

Parametr

Hodnota

 

Denní spotřeba energie při 32 °C (v kWh/24h)

x,xxx

Dodatečné specifikace výrobku pro nízkohlučné chladicí spotřebiče:

Parametr

Hodnota

 

Denní spotřeba energie při 25 °C (v kWh/24h)

x,xxx

Další specifikace výrobku pro spotřebiče pro uchovávání vína

Parametr

Hodnota

Parametr

Hodnota

Vnitřní vlhkost (%)

[rozpětí]

Počet lahví

X

Pokud chladicí spotřebič obsahuje více prostorů stejného typu, budou se řádky pro tyto prostory opakovat. Pokud není některý typ prostoru zastoupen, hodnoty parametrů pro tento typ prostoru se zadají jako „—“.

Specifikace prostorů:

 

Parametry a hodnoty prostorů

Typ prostoru

Cílová teplota (ve °C)

Objem prostotu (v dm3 nebo l)

Mrazicí výkon (v kg/24 h)

Termodynamický parametr (rc)

Nc

M c

Faktor odmrazování (Ac )

Faktor vestavění (Bc )

Spížový

+17

x,x

0,35

75

0,12

1,00

x,xx

Pro uchovávání vína

+12

x,x

0,60

75

0,12

1,00

x,xx

S mírnou teplotou

+12

x,x

0,60

75

0,12

1,00

x,xx

Pro čerstvé potraviny

+4

x,x

1,00

75

0,12

1,00

x,xx

Zchlazovací

+2

x,x

1,10

138

0,12

1,00

x,xx

Bez označení hvězdičkou nebo pro výrobu ledu

0

x,x

1,20

138

0,15

x,xx

x,xx

Označený jednou hvězdičkou

-6

x,x

1,50

138

0,15

x,xx

x,xx

Označený dvěma hvězdičkami

-12

x,x

1,80

138

0,15

x,xx

x,xx

Označený třemi hvězdičkami

-18

x,x

2,10

138

0,15

x,xx

x,xx

Označený čtyřmi hvězdičkami

-18

x,x

x,x

2,10

138

0,15

x,xx

x,xx

Označený dvěma hvězdičkami

-12

x,x

2,10

138

0,15

x,xx

x,xx

Prostor s nastavitelnou teplotou

X

x,x

x,x (pro prostory označené čtyřmi hvězdičkami) nebo –

x,xx

x

x,xx

x,xx

x,xx

Součet objemů zchlazovacího prostoru (zchlazovacích prostorů) a prostoru (prostorů) pro nezmrazené potraviny

[v l nebo dm3]

 

x

 

 

 

 

 

 

Součet objemů prostoru (prostorů) pro zmrazené potraviny [v l nebo dm3]

 

x“

 

 

 

 

 

 

6)

příloha IX se mění takto:

a)

první odstavec se nahrazuje tímto:

„Tolerance pro ověřování vymezené v této příloze se vztahují pouze na ověřování deklarovaných hodnot orgány členského státu a v žádném případě nesmí být použity dodavatelem jako přípustné tolerance ke stanovení hodnot v technické dokumentaci nebo k interpretaci těchto hodnot za účelem dosažení souladu s tímto nařízením nebo za účelem deklarování lepší výkonnosti. Hodnoty a třídy vydané na energetickém štítku nebo informačním listu výrobku nesmí být pro dodavatele příznivější než hodnoty deklarované v technické dokumentaci.“;

b)

ve třetím odstavci se slova „Při ověřování“ nahrazují slovy „V rámci ověřování“;

c)

bod 7 se nahrazuje tímto:

„7.

Neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že podle bodu 3, 6 nebo druhého odstavce této přílohy daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.“;

d)

tabulka 8 se nahrazuje tímto:

Tabulka 8

Tolerance pro ověřování u měřených parametrů

Parametry

Tolerance pro ověřování

Celkový objem a objem prostoru

Zjištěná hodnota (a) nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 3 % nebo 1 litr – podle toho, která hodnota je vyšší.

Mrazicí výkon

Zjištěná hodnota (a) nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 10 %.

E32

Zjištěná hodnota (a) nesmí být vyšší než deklarovaná hodnota o více než 10 %.

Roční spotřeba energie

Zjištěná hodnota (a) nesmí být vyšší než deklarovaná hodnota o více než 10 %.

Vnitřní vlhkost spotřebičů pro uchovávání vína (%)

Zjištěná hodnota (a) se nesmí lišit od deklarovaného rozpětí o více než 10 %.

Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem

Zjištěná hodnota (a) nesmí být vyšší než deklarovaná hodnota o více než 2 dB(A) re 1 pW.

Doba náběhu teploty

Zjištěná hodnota (a) nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 15 %.(1)  jak je stanoveno v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2015 (1).

(2)  změny této položky se nepovažují za relevantní pro účely čl. 4 odst. 4 nařízení (EU) 2017/1369.

(3)  jestliže databáze výrobků automaticky generuje konečný obsah této buňky, dodavatel tyto údaje nezadává.

(4)  tato položka se nepovažuje za relevantní pro účely čl. 2 odst. 6 nařízení (EU) 2017/1369.

(a)  V případě zkoušení tři dalších kusů podle bodu 4 se zjištěnou hodnotou rozumí aritmetický průměr hodnot zjištěných u těchto tří dalších kusů.“


PŘÍLOHA V

Přílohy I, II, IV, V, VI a IX nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2017 se mění takto:

1)

v příloze I se doplňuje se nový bod 24, který zní:

„24)

„deklarovanými hodnotami“ hodnoty poskytnuté dodavatelem pro stanovené, vypočítané nebo naměřené technické parametry podle čl. 3 odst. 3 nařízení (EU) 2017/1369 a v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. d) a přílohou VI tohoto nařízení, pro ověřování souladu orgány členského státu.“;

2)

v příloze II se název tabulky 1 nahrazuje tímto: „Třídy energetické účinnosti myček nádobí pro domácnost“;

3)

příloha IV se mění takto:

a)

Za první odstavec se vkládá nový odstavec, který zní:

„Je-li parametr deklarován podle čl. 3 odst. 3 nařízení (EU) 2017/1369 a v souladu s přílohou VI tabulkou 4, použije dodavatel jeho deklarovanou hodnotu pro výpočty v této příloze.“;

b)

body 2, 3 a 4 se nahrazují tímto:

„2.   INDEX ČISTICÍ SCHOPNOSTI

Při výpočtu indexu čisticí schopnosti (IC) určitého modelu myčky nádobí pro domácnost se čisticí schopnost v programu „eco“ porovná s čisticí schopností referenční myčky nádobí.

Index IC se vypočítá následujícím způsobem a zaokrouhlí na tři desetinná místa:

IC = exp (ln IC)

a dále

ln IC = (1/n) × Σn i = 1 ln (CT,i/CR,i)

kde

CT,i je čisticí schopnost testované myčky nádobí pro domácnost v programu „eco“ při zkoušce jednoho zkušebního chodu (i), zaokrouhlená na tři desetinná místa;

CR,i je čisticí schopnost referenční myčky při jednom zkušebním cyklu (i), zaokrouhlená na tři desetinná místa;

n je počet zkušebních cyklů.

3.   INDEX SUŠICÍ SCHOPNOSTI

Při výpočtu indexu sušicí schopnosti (ID) určitého modelu myčky nádobí pro domácnost se sušicí schopnost v programu „eco“ porovná se sušicí schopností referenční myčky nádobí.

Index ID se vypočítá následujícím způsobem a zaokrouhlí na tři desetinná místa:

ID = exp (ln ID)

a dále

ln ID = (1/n) × Σn i = 1 ln(ID,i)

kde

ID,i je index sušicí schopnosti programu „eco“ testované myčky nádobí pro domácnost při jednom zkušebním cyklu (i);

n je počet kombinovaných zkušebních cyklů mytí a sušení.

Index ID,i se vypočítá následujícím způsobem a zaokrouhlí na tři desetinná místa:

ln ID,i = ln (DT,i/DR,t)

kde

DT,i je průměrná hodnota sušicí schopnosti programu „eco“ testované myčky nádobí pro domácnost při jednom zkušebním cyklu (i), zaokrouhlená na tři desetinná místa;

Dr,t je cílový výkon sušení referenční myčky nádobí zaokrouhlený na tři desetinná místa.

4.   REŽIMY S NÍZKOU SPOTŘEBOU ENERGIE

V příslušných případech se měří příkon ve vypnutém stavu (Po), pohotovostním režimu (Psm) a v režimu pozdějšího spuštění (Pds) vyjádřený ve wattech a zaokrouhlený na dvě desetinná místa.

Během měření spotřeby energie v režimech s nízkou spotřebou energie se ověřuje a zaznamenává:

zda se zobrazují informace, či nikoli,

zda došlo, či nedošlo k aktivaci síťového připojení.“;

4)

v příloze V se tabulka 3 nahrazuje tímto:

„Tabulka 3

Obsah, pořadí a formát informačního listu výrobku

Název nebo ochranná známka dodavatele  (1) ,  (3):

Adresa dodavatele  (1) ,  (3):

Identifikační značka modelu  (1):

Obecné parametry výrobku:

Parametr

Hodnota

Parametr

Hodnota

Jmenovitá kapacita (2) (ps)

x

Rozměry v cm (1) ,  (3)

Výška

x

Šířka

x

Hloubka

x

EEI (2)

x,x

Třída energetické účinnosti (2)

[A/B/C/D/E/F/G] (4)

Index čisticí schopnosti (2)

x,xxx

Index sušicí schopnosti (2)

x,xxx

Spotřeba energie v kWH [na cyklus], na základě programu „eco“ při použití napuštěné studené vody. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.

x,xxx

Spotřeba vody v litrech [na cyklus], na základě programu „eco“. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody.

x,x

Trvání programu (2) (h:min)

x:xx

Typ

[vestavná/volně stojící]

Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem  (2) (v dB(A) re 1 pW)

x

Třída emisí hluku šířeného vzduchem (2)

[A/B/C/D] (4)

Vypnutý stav (W) (v příslušných případech)

x,xx

Pohotovostní režim (W) (v příslušných případech)

x,xx

Pozdější spuštění (W) (v příslušných případech)

x,xx

Pohotovostní režim při připojení na síť (W) (v příslušných případech)

x,xx

Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem  (1) ,  (3):

Další informace  (1) ,  (3):

Odkaz na internetové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle přílohy II bodu 6 nařízení Komise (EU) 2019/2022 (1):

5)

v příloze VI se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

Technická dokumentace podle čl. 3 odst. 1 písm. d) musí obsahovat následující základní údaje:

a)

obecný popis modelu umožňující jeho jednoznačnou a snadnou identifikaci;

b)

odkazy na použité harmonizované normy nebo jiné použité normy měření;

c)

zvláštní opatření, která je nutno přijmout při sestavování, instalaci, údržbě či zkoušení modelu;

d)

hodnoty pro technické parametry stanovené v tabulce 4; tyto hodnoty se považují za deklarované hodnoty pro účely postupu ověřování podle přílohy IX;

e)

podrobnosti a výsledky výpočtů provedených podle přílohy IV;

f)

zkušební podmínky, nejsou-li dostatečně popsány v písmenu b);

g)

rovnocenné modely, včetně identifikačních značek modelů;

Tyto prvky také představují povinné specifické části technické dokumentace, kterou dodavatel vloží do databáze, podle čl. 12 odst. 5 nařízení (EU) 2017/1369.

Tabulka 4

Technické parametry modelů a jejich deklarované hodnoty pro myčky nádobí pro domácnost

PARAMETR

DEKLAROVANÁ HODNOTA

JEDNOTKA

Jmenovitá kapacita v sadách nádobí

X

Spotřeba energie v programu „eco“ (EPEC), zaokrouhlená na tři desetinná místa

X,XXX

kWh/cyklus

Spotřeba energie ve standardním programu (SPEC), zaokrouhlená na tři desetinná místa

X,XXX

kWh/cyklus

Index energetické účinnosti (EEI)

X,X

Spotřeba vody v programu „eco“ (EPWC), zaokrouhlená na jedno desetinné místo

X,X

l/cyklus

Index čisticí schopnosti (IC)

X,XXX

Index sušicí schopnosti (ID)

X,XXX

Trvání programu „eco“ (Tt), zaokrouhlené na nejbližší minutu

X:XX

h:min

Spotřeba energie ve vypnutém stavu (Po), zaokrouhlená na dvě desetinná místa (v příslušných případech)

X,XX

W

Spotřeba energie v pohotovostním režimu (Psm), zaokrouhlená na dvě desetinná místa (v příslušných případech)

X,XX

W

Zahrnuje pohotovostní režim zobrazování informací?

Ano/Ne

Spotřeba energie v pohotovostním režimu (Psm) při připojení na síť (v příslušných případech), zaokrouhlená na dvě desetinná místa

X,XX

W

Spotřeba energie v režimu pozdějšího spuštění (Pds) (v příslušných případech), zaokrouhlená na dvě desetinná místa

X,XX

W

Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem

X

dB(A) re 1 pW“

6)

příloha IX se mění takto:

a)

první odstavec se nahrazuje tímto:

„Tolerance pro ověřování vymezené v této příloze se vztahují pouze na ověřování deklarovaných hodnot orgány členského státu a v žádném případě nesmí být použity dodavatelem jako přípustné tolerance ke stanovení hodnot v technické dokumentaci nebo k interpretaci těchto hodnot za účelem dosažení souladu s tímto nařízením nebo za účelem deklarování lepší výkonnosti. Hodnoty a třídy vydané na energetickém štítku nebo informačním listu výrobku nesmí být pro dodavatele příznivější než hodnoty deklarované v technické dokumentaci.“;

b)

ve třetím odstavci se slova „Při ověřování“ nahrazují slovy „V rámci ověřování“;

c)

bod 7 se nahrazuje tímto:

„7.

Neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že podle bodu 3, 6 nebo druhého odstavce této přílohy daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.“(1)  Tato položka se nepovažuje za relevantní pro účely čl. 2 odst. 6 nařízení (EU) 2017/1369.

(2)  pro program „eco“.

(3)  změny této položky se nepovažují za relevantní pro účely čl. 4 odst. 4 nařízení (EU) 2017/1369.

(4)  jestliže databáze výrobků automaticky generuje konečný obsah této buňky, dodavatel tyto údaje nezadává.


PŘÍLOHA VI

Přílohy I, III, IV, V, VI a IX nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2018 se mění takto:

1)

v příloze I se bod (18) nahrazuje tímto:

„18)

deklarovanými hodnotami“ hodnoty poskytnuté dodavatelem pro stanovené, vypočítané nebo naměřené technické parametry podle čl. 3 odst. 3 nařízení (EU) 2017/1369 a v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. d) a přílohou VI tohoto nařízení, pro ověřování souladu orgány členského státu.“;

2)

příloha IV se mění takto:

a)

Za první odstavec se vkládá nový odstavec, který zní:

„Je-li parametr deklarován podle čl. 3 odst. 3 nařízení (EU) 2017/1369 a v souladu s přílohou VI tabulkou 11, použije dodavatel jeho deklarovanou hodnotu pro výpočty v této příloze.“;

b)

v tabulce 4 části a) se vkládají následující řádky:

„Svislé a kombinované chladicí skříně pro supermarkety

M0

≤ + 4

≥ – 1

neuv.

1,30

Vodorovné chladicí skříně pro supermarkety

M0

≤ + 4

≥ – 1

neuv.

1,13“

c)

první poznámka na konci tabulky 4 se nahrazuje tímto:

„(*)

U výdejních strojů s několika teplotami je TV průměrem TV1 (maximální naměřená teplota výrobku v nejteplejším prostoru) a TV2 (maximální naměřená teplota výrobku v nejchladnějším prostoru) zaokrouhleným na jedno desetinné místo.“;

d)

V příloze V se tabulka 10 nahrazuje tímto:

„Tabulka 10

Informační list výrobku

Název nebo ochranná známka dodavatele  (2) ,  (5):

Adresa dodavatele  (2) ,  (5):

Identifikační značka modelu  (5):

Užití:

Vystavování a prodej

Typ chladicího spotřebiče s přímou prodejní funkcí:

[chladicí skříně na nápoje/mrazicí vitríny na zmrzlinu/pultové vitríny pro porcování zmrzliny/skříně pro supermarkety/chlazené výdejní stroje]

Kód skupiny skříní podle harmonizovaných norem nebo jiných spolehlivých, přesných a reprodukovatelných metod v souladu s přílohou IV.

Například: [HC1/…/HC8], [VC1/…/VC4]

Parametry specifické pro daný výrobek

(Chladicí skříně na nápoje: vyplňte bod 1, mrazicí vitríny na zmrzlinu: vyplňte bod 2, pultová vitrína pro porcování zmrzliny: vyplňte bod 3, skříň pro supermarkety: vyplňte bod 4, chlazené výdejní stroje: vyplňte bod 5. Jestliže chladicí spotřebič s přímou prodejní funkcí obsahuje prostory, které jsou provozovány při rozdílných teplotách, nebo prostor, který může být nastaven na různé teploty, zopakují se řádky pro každý prostor či teplotní nastavení):

1.

Chladicí skříně na nápoje:

Hrubý objem (v dm3 nebo l)

Okolní podmínky, pro něž je spotřebič vhodný (podle tabulky 6)

Nejvyšší teplota (°C)

Relativní vlhkost (%)

x

x

x

2.

Mrazicí vitríny na zmrzlinu s [průhledným/neprůhledným víkem]:

Užitný objem (v dm3 nebo l)

Okolní podmínky, pro něž je spotřebič vhodný (podle tabulky 8)

Teplotní rozsah (°C)

Rozsah relativní vlhkosti (%)

minimální

maximální

minimální

maximální

x

x

x

x

x

3.

Pultová vitrína pro porcování zmrzliny

Celková distribuční plocha (v m2)

Teplotní třída (podle písmene b) tabulky 4)

x,xx

[G1/G2/G3/L1/L2/L3/S]

4.

Skříň pro supermarkety [integrovaná/se vzdáleným agregátem] [vodorovná/svislá (jiná než se šikmým přístupovým otvorem)/se šikmým přístupovým otvorem/kombinovaná], s kontejnerovým regálem: [ano/ne]:

Celková distribuční plocha (v m2)

Teplotní třída (podle písmene a) tabulky 4)

x,xx

[chladnička: [M2/H1/H2/M1/mraznička: [L1/L2/L3]]

5

Chlazené výdejní stroje, [uzavřené chladicí stroje na plechovky a lahve, kde jsou výrobky drženy ve stozích/prosklené chladicí stroje na [plechovky a lahve, cukrovinky a občerstvení/výlučně na potraviny podléhající zkáze]/prosklené chladicí stroje s více teplotami na [doplňte typ potravin, pro něž je stroj určen]/kombinované stroje sestávající z různých kategorií strojů v téže skříni a využívající jednoho chladiče na [doplňte typ potravin, pro něž je stroj určen].

Objem (v dm3 nebo l)

Teplotní třída (podle písmene c) tabulky 4)

x

kategorie [1/2/3/4/6]

Obecné parametry výrobku:

Parametr

Hodnota

Parametr

Hodnota

Roční spotřeba energie (v kWh/rok)  (4)

x,xx

Doporučená teplota (teploty) pro optimalizované skladování potravin (°C) (tato nastavení nesmí být v rozporu s teplotními podmínkami stanovenými pro příslušné případy v příloze IV tabulce 4, 5 nebo 6)

x

Index energetické účinnosti (EEI)

x,x

Třída energetické účinnosti

[A/B/C/D/E/F/G] (3)

Parametry světelného zdroje  (1) ,  (2):

Typ světelného zdroje

[Technologie osvětlení]

Třída energetické účinnosti

[A/B/C/D/E/F/G]

Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem  (2) ,  (5):

Další informace  (2) ,  (5):

Odkaz na internetové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle přílohy II bodu 3 nařízení Komise (EU) 2019/2024 (2):

3)

Bod 1 přílohy VI se nahrazuje tímto:

„1.

Technická dokumentace podle čl. 3 odst. 1 písm. d) musí obsahovat následující základní údaje:

a)

obecný popis modelu umožňující jeho jednoznačnou a snadnou identifikaci;

b)

odkazy na použité harmonizované normy nebo jiné použité normy měření;

c)

zvláštní opatření, která je nutno přijmout při sestavování, instalaci, údržbě či zkoušení modelu;

d)

hodnoty pro technické parametry stanovené v tabulce 11; tyto hodnoty se považují za deklarované hodnoty pro účely postupu ověřování podle přílohy IX;

e)

podrobnosti a výsledky výpočtů provedených podle přílohy IV;

f)

zkušební podmínky, nejsou-li dostatečně popsány v písmenu b);

g)

rovnocenné modely, včetně identifikačních značek modelů;

Tyto prvky také představují povinné specifické části technické dokumentace, kterou dodavatel vloží do databáze, podle čl. 12 odst. 5 nařízení (EU) 2017/1369.

Tabulka 11

Technické parametry modelů a jejich deklarované hodnoty pro chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí

Obecný popis modelu chladicího spotřebiče s přímou prodejní funkcí, postačující pro jeho jednoznačnou a snadnou identifikaci:

Specifikace výrobku

Obecné specifikace výrobku:

Parametr

Hodnota

Parametr

Hodnota

Roční spotřeba energie (v kWh/rok)

x,xx

Normalizovaná roční spotřeba energie (v kWh/rok)

x,xx

Denní spotřeba energie (v kWh/rok)

x,xxx

Okolní podmínky

[Soubor 1/Soubor 2]

M

x,x

N

x,xxx

Teplotní koeficient (C)

x,xx

Y

x,xx

P

x,xx

Cílová teplota (Tc) (°C)*

x,x

Faktor třídy klimatu (CC)*

x,xx

 

 

Další informace:

Odkazy na harmonizované normy nebo jiné použité spolehlivé, přesné a reprodukovatelné metody:

V příslušných případech jméno a podpis osoby oprávněné přijímat závazky jménem dodavatele:

Seznam všech rovnocenných modelů, včetně identifikačních značek modelů:

* Pouze pro chladicí skříně na nápoje a mrazicí vitríny na zmrzlinu

Další specifikace výrobků pro chladicí skříně na nápoje:

Parametr

Hodnota

Hrubý objem (v dm3 nebo l)

x

Okolní podmínky, pro něž je spotřebič vhodný (podle tabulky 6)

Nejvyšší teplota (°C)

x

Relativní vlhkost (%)

x

Další specifikace výrobků pro mrazicí vitríny na zmrzlinu s [průhledným/neprůhledným víkem]:

Parametr

Hodnota

Užitný objem (v dm3 nebo l)

x

Okolní podmínky, pro něž je spotřebič vhodný (podle tabulky 8)

Teplotní rozsah (°C)

Minimální

x

Maximální

x

Rozsah relativní vlhkosti (%)

Minimální

x

Maximální

x

Další specifikace výrobků pro pultové vitríny pro porcování zmrzliny:

Parametr

Hodnota

Celková distribuční plocha (v m2)

x,xx

Teplotní třída

XY

Další specifikace výrobků pro skříně pro supermarkety:

Parametr

Hodnota

Celková distribuční plocha (v m2)

x,xx

Teplotní třída

XY

Další specifikace výrobků pro chlazené výdejní stroje:

Parametr

Hodnota

Teplotní třída

XY

Objem (v dm3 nebo l)

x“

4)

příloha IX se mění takto:

a)

první odstavec se nahrazuje tímto:

„Tolerance pro ověřování vymezené v této příloze se vztahují pouze na ověřování deklarovaných hodnot orgány členského státu a v žádném případě nesmí být použity dodavatelem jako přípustné tolerance ke stanovení hodnot v technické dokumentaci nebo k interpretaci těchto hodnot za účelem dosažení souladu s tímto nařízením nebo za účelem deklarování lepší výkonnosti. Hodnoty a třídy vydané na energetickém štítku nebo informačním listu výrobku nesmí být pro dodavatele příznivější než hodnoty deklarované v technické dokumentaci.“;

b)

ve třetím odstavci se slova „Při ověřování“ nahrazují slovy „V rámci ověřování“;

c)

bod 7) se nahrazuje tímto:

„7.

Neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že podle bodu 3, 6 nebo druhého odstavce této přílohy daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.“(1)  jak je stanoveno v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2015 (1).

(2)  změny těchto položek se nepovažují za relevantní pro účely čl. 4 odst. 4 nařízení (EU) 2017/1369.

(3)  jestliže databáze výrobků automaticky generuje konečný obsah této buňky, dodavatel tyto údaje nezadává.

(4)  pokud má chladicí spotřebič s přímou prodejní funkcí různé prostory, které jsou provozovány při různých teplotách, musí být uvedena roční spotřeba energie integrované jednotky. Pokud je chlazení oddělených prostor téže jednotky zajišťováno samostatnými chladicími systémy, je nutno tam, kde je to možné, uvést rovněž spotřebu energie související s každým jednotlivým dílčím systémem.

(5)  tato položka se nepovažuje za relevantní pro účely čl. 2 odst. 6 nařízení (EU) 2017/1369.


Top