EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1478

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1478 ze dne 14. října 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1375, pokud jde o odběr vzorků, referenční metodu zjišťování a podmínky dovozu v souvislosti s kontrolami trichinel (Text s významem pro EHP)

C/2020/6922

OJ L 338, 15.10.2020, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1478/oj

15.10.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 338/7


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1478

ze dne 14. října 2020,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1375, pokud jde o odběr vzorků, referenční metodu zjišťování a podmínky dovozu v souvislosti s kontrolami trichinel

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 18 odst. 8 písm. a) uvedeného nařízení,

po konzultaci Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2017/625 stanoví pravidla pro provádění úředních kontrol a pro opatření přijímaná příslušnými orgány v souvislosti s výrobou produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě.

(2)

Trichinely jsou parazit, který se může nacházet v mase vnímavých druhů, např. prasat, a požití takto napadeného masa způsobuje u lidí onemocnění vyvolané původcem v potravinách. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1375 (2) stanoví zvláštní předpisy pro úřední kontroly trichinel v mase, včetně laboratorního vyšetření vzorků masa odebraných ze všech jatečných prasat.

(3)

Do doby, než jsou známy výsledky vyšetření na přítomnost trichinel, lze jatečně upravená těla za určitých podmínek rozdělit nejvýše na šest dílů. Výroba některých specifických produktů z masa domácích prasat vyžaduje porcování za tepla na více dílů, a to před tím, než jsou výsledky vyšetření na přítomnost trichinel k dispozici. U takovýchto specifických produktů by proto mělo být rozdělení na více dílů povoleno pod podmínkou, že bude zaručena bezpečnost masa.

(4)

Prováděcí nařízení (EU) 2015/1375 stanoví odchylku od vyšetření na přítomnost trichinel při vstupu do Unie, pokud prasata pocházejí z hospodářství úředně prostých trichinel, která uplatňují řízené podmínky ustájení. Třetí země smí uplatnit tuto odchylku pouze tehdy, pokud o jejím uplatnění uvědomí Komisi a pokud ji Komise za tímto účelem zařadila na seznam.

(5)

V tomto ohledu odkazuje článek 13 prováděcího nařízení (EU) 2015/1375 na třetí země uvedené v nařízení Komise (EU) č. 206/2010 (3) a v rozhodnutí Komise 2007/777/ES (4). Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 (5) se nařízení (EU) č. 206/2010 a rozhodnutí 2007/777/ES s účinkem od 21. dubna 2021 zrušují. Z tohoto důvodu a v zájmu zjednodušení by se proto možnost vypracovat seznamy třetích zemí uplatňujících odchylky týkající se trichinel měla stanovit přímo v uvedeném prováděcím nařízení.

(6)

Ustanovení čl. 126 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 2017/625 a článku 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/625 (6) vyžadují, aby zásilky některých zvířat a zboží provázelo úřední osvědčení s cílem zajistit, že daná zvířata a zboží splňují příslušné požadavky vyplývající z pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625. Článek 14 prováděcího nařízení (EU) 2015/1375, na jehož základě je požadováno zahrnutí potvrzení o vyšetření na přítomnost trichinel nebo o statusu hospodářství prostého trichinel do úředních osvědčení pro obchod s živými domácími prasaty uvnitř Unie a pro dovoz těchto prasat a jejich masa do Unie, se tudíž stal nadbytečný, a měl by proto být zrušen.

(7)

V kapitole I přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2015/1375 je stanovena referenční metoda zjišťování přítomnosti trichinel ve vzorcích odebraných z jatečně upravených těl domácích prasat. V roce 2015 přijala Mezinárodní organizace pro normalizaci celosvětovou normu ISO 18743:2015, která stanoví metodu zjišťování přítomnosti larev trichinel ve svalové fázi v mase jednotlivých jatečně upravených těl zvířat určených k lidské spotřebě. Referenční metoda zjišťování stanovená v prováděcím nařízení (EU) 2015/1375 vyhovuje požadavkům normy ISO 18743:2015.

(8)

Proto je vhodné nahradit referenční metodu uvedenou v nařízení (EU) 2015/1375 normou ISO 18743:2015, a uvést tak referenční metodu Unie do souladu s touto celosvětovou normou. Usnadní se tak vývoz vepřového masa z Unie bez jakýchkoli dodatečných požadavků nebo zátěže pro evropské laboratoře používající referenční metody pro účely úředních kontrol.

(9)

Jelikož se nařízení (EU) č. 206/2010 a rozhodnutí 2007/777/ES zrušují až od 20. dubna 2021, měla by se změna seznamu třetích zemí a vzorových osvědčení uplatnit až od uvedeného data.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2015/1375 se mění takto:

1)

V čl. 2 odst. 3 se zrušuje druhý pododstavec.

2)

V článku 3 se doplňuje nový odstavec 5, který zní:

„5.   Odchylně od čl. 2 odst. 3 a na základě schválení příslušného orgánu:

a)

jatečně upravená těla lze porcovat v bourárně připojené k jatkám nebo oddělené od jatek za podmínky, že:

i)

postup je schválen příslušným orgánem;

ii)

jatečně upravená těla nebo jejich části nemají jako místo určení více než jednu bourárnu;

iii)

bourárna se nachází na území členského státu a

iv)

v případě pozitivního výsledku jsou všechny části prohlášeny za nevhodné pro lidskou spotřebu;

b)

jatečně upravená těla domácích prasat lze rozdělit na více dílů v bourárně nacházející se ve stejných prostorách jako jatka nebo připojené k jatkám za podmínky, že:

i)

postup je schválen příslušným orgánem;

ii)

pro výrobu určitých produktů je nezbytné porcování za tepla;

iii)

v případě pozitivního výsledku jsou všechny části prohlášeny za nevhodné pro lidskou spotřebu.“

3)

Článek 4 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Jatečně upravená těla podle článku 2 nebo jejich části kromě těch, které jsou uvedeny v čl. 3 odst. 5, nesmí opustit prostory dříve, než je prokázán negativní výsledek vyšetření na přítomnost trichinel.“;

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Pokud na jatkách existuje postup zajišťující, že žádná část vyšetřovaných jatečně upravených těl neopustí prostory, než bude prokázán negativní výsledek vyšetření na přítomnost trichinel, a pokud tento postup formálně schválí příslušný orgán nebo pokud platí odchylka stanovená v čl. 3 odst. 5, lze označení zdravotní nezávadnosti podle čl. 18 odst. 4 nařízení (EU) 2017/625 použít předtím, než budou výsledky vyšetření na přítomnost trichinel k dispozici.“

4)

V článku 13 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Odchylky stanovené v čl. 3 odst. 2 a 3 smí uplatnit pouze třetí země uvedené na seznamu v příloze VII poté, co o uplatnění těchto odchylek uvědomí Komisi.“

5)

Článek 14 se zrušuje.

6)

V příloze I se kapitola I nahrazuje tímto:

„KAPITOLA I

REFERENČNÍ METODA ZJIŠŤOVÁNÍ

Referenční metoda zjišťování, která se použije pro vyšetření vzorků na přítomnost trichinel, je norma ISO 18743:2015.“

7)

Vkládá se nová příloha VII, která zní:

„PŘÍLOHA VII

Třetí země uplatňující odchylku uvedené v čl. 13 odst. 2

 

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 1 odst. 4, 5 a 7 se použijí ode dne 21. dubna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. října 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1375 ze dne 10. srpna 2015, kterým se stanoví zvláštní předpisy pro úřední kontroly trichinel v mase (Úř. věst. L 212, 11.8.2015, s. 7).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 206/2010 ze dne 12. března 2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení (Úř. věst. L 73, 20.3.2010, s. 1).

(4)  Rozhodnutí Komise 2007/777/ES ze dne 29. listopadu 2007, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a vzory osvědčení pro dovoz některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev určených k lidské spotřebě ze třetích zemí a kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/432/ES (Úř. věst. L 312, 30.11.2007, s. 49).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 379).

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/625 ze dne 4. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o požadavky na vstup zásilek určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie (Úř. věst. L 131, 17.5.2019, s. 18).


Top