EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1673

Nařízení Komise V Přenesené Pravomoci (EU) 2019/1673 ze dne 23. července 2019, kterým se nahrazuje příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/788 o evropské občanské iniciativě

C/2019/5402

Úř. věst. L 257, 8.10.2019, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1673/oj

8.10.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 257/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/1673

ze dne 23. července 2019,

kterým se nahrazuje příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/788 o evropské občanské iniciativě

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/788 ze dne 17. dubna 2019 o evropské občanské iniciativě (1), a zejména na článek 23 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2019/788 se stanoví, že jednou z podmínek platnosti iniciativy je, že nejméně v jedné čtvrtině členských států počet podepsaných osob dosáhne v době registrace navrhované občanské iniciativy alespoň minimálního počtu občanů stanoveného v příloze I. Tyto minimální počty odpovídají počtu poslanců Evropského parlamentu volených v každém členském státě vynásobenému celkovým počtem členů Evropského parlamentu.

(2)

Dne 29. března 2017 předložilo Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) oznámení o svém záměru vystoupit z Unie podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii.

(3)

Evropská rada přijala dne 28. června 2018 rozhodnutí (EU) 2018/937, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu (2). Uvedené rozhodnutí, jež vstoupilo v platnost dne 3. července 2018, stanoví počet zástupců v Evropském parlamentu volených v každém členském státu na volební období 2019–2024, které začíná dne 2. července 2019.

(4)

Dne 22. března 2019 rozhodla Evropská rada rozhodnutím (EU) 2019/476 (3) po dohodě se Spojeným královstvím o prodloužení lhůty stanovené podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii do dne 22. května 2019 v případě, že Dolní sněmovna schválí dohodu o vystoupení do 29. března 2019, nebo do dne 12. dubna 2019 v případě, že ke schválení dohody nedojde. Dolní sněmovna dohodu o vystoupení do dne 29. března 2019 neschválila. Dne 11. dubna 2019 rozhodla Evropská rada rozhodnutím (EU) 2019/584 (4) po dohodě se Spojeným královstvím o dalším prodloužení lhůty do 31. října 2019.

(5)

Za účelem zohlednění pravidel obsažených v rozhodnutí (EU) 2018/937, pokud jde o minimální počet podepsaných osob uvedený v příloze I nařízení (EU) 2019/788, je vhodné nahradit přílohu I nařízení (EU) 2019/788. Tato změna by měla platit ode dne použitelnosti nařízení (EU) 2019/788, tedy 1. ledna 2020. Pokud se však vystoupení Spojeného království z Evropské unie uskuteční až po tomto datu, změna by byla použitelná po vystoupení.

(6)

Příloha I k nařízení (EU) 2019/788 by proto měla být nahrazena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) 2019/788 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2020 nebo ode dne následujícího po dni, kdy se na Spojené království podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii přestanou vztahovat Smlouvy, podle toho, co nastane později.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. července 2019.

Za Komisi

Předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 130, 17.5.2019, s. 55.

(2)  Úř. věst. L 165 I, 2.7.2018, s. 1.

(3)  Rozhodnutí Evropské rady (EU) 2019/476 učiněné se souhlasem Spojeného království, ze dne 22. března 2019, o prodloužení lhůty podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU (Úř. věst. L 80I, 22.3.2019, s. 1).

(4)  Rozhodnutí Evropské rady (EU) 2019/584 učiněné se souhlasem Spojeného království ze dne 11. dubna 2019 o prodloužení lhůty podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU (Úř. věst. L 101, 11.4.2019, s. 1).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

MINIMÁLNÍ POČET PODEPSANÝCH OSOB NA ČLENSKÝ STÁT

Belgie

14 805

Bulharsko

11 985

Česko

14 805

Dánsko

9 870

Německo

67 680

Estonsko

4 935

Irsko

9 165

Řecko

14 805

Španělsko

41 595

Francie

55 695

Chorvatsko

8 460

Itálie

53 580

Kypr

4 230

Lotyšsko

5 640

Litva

7 755

Lucembursko

4 230

Maďarsko

14 805

Malta

4 230

Nizozemsko

20 445

Rakousko

13 395

Polsko

36 660

Portugalsko

14 805

Rumunsko

23 265

Slovinsko

5 640

Slovensko

9 870

Finsko

9 870

Švédsko

14 805


Top