EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1012

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1012 ze dne 12. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 stanovením odchylek od pravidel pro určení kontrolních míst a od minimálních požadavků na stanoviště hraniční kontroly (Text s významem pro EHP.)

C/2019/1847

OJ L 165, 21.6.2019, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1012/oj

21.6.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 165/4


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/1012

ze dne 12. března 2019,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 stanovením odchylek od pravidel pro určení kontrolních míst a od minimálních požadavků na stanoviště hraniční kontroly

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 62 odst. 3 a čl. 64 odst. 2 a 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2017/625 stanoví mimo jiné rámec pro provádění úředních kontrol a jiných úředních činností týkajících se zvířat a zboží, které vstupují do Unie ze třetích zemí, aby se ověřil soulad s právními předpisy Unie za účelem ochrany zdraví lidí, zvířat a rostlin, dobrých životních podmínek zvířat a, ve vztahu ke geneticky modifikovaným organismům a přípravkům na ochranu rostlin, rovněž životního prostředí. Uvedené nařízení stanoví, že úřední kontroly se provádějí u některých zásilek zvířat a zboží na stanovišti hraniční kontroly v místě prvního vstupu do Unie. Členské státy mají za tímto účelem určit stanoviště hraniční kontroly.

(2)

Nařízení (EU) 2017/625 stanoví, že členské státy mají povinnost Komisi podat před určením stanovišť hraniční kontroly oznámení, aby Komise mohla ověřit a v případě potřeby provést kontroly splnění minimálních požadavků pro určení stanovených v uvedeném nařízení. Nařízení (EU) 2017/625 svěřuje Komisi pravomoc ke stanovení určitých podrobných pravidel pro tyto minimální požadavky. Tato prováděcí pravidla byla stanovena v prováděcím nařízení Komise (EU) 2019/1014 (2) (dále společně jen „minimální požadavky“). Nařízení (EU) 2017/625 rovněž stanoví, že členské státy zruší určení stanoviště hraniční kontroly, přestane-li splňovat požadavky na určení pro všechny nebo pro některé kategorie zvířat a zboží, pro které bylo určení učiněno.

(3)

Pokud však zrušení určení bylo částečné, protože se týkalo specifické kategorie zvířat nebo specifické kategorie zboží, nebo všech kategorií zvířat nebo všech kategorií zboží, bylo-li stanoviště hraniční kontroly určeno pro kategorie zvířat a zboží, mělo by být členským státům umožněno znovu určit stanoviště hraniční kontroly pro ty kategorie zvířat nebo zboží, pro něž bylo toto určení zrušeno, aniž by předtím bylo nutné nechat Komisi provést kontroly za účelem ověření souladu s minimálními požadavky. V takových případech by řešení případů nesouladu nemělo vyžadovat tak rozsáhlá opatření, jako jsou vyžadována k prvnímu určení stanoviště hraniční kontroly. Je proto vhodné stanovit pravidla, na jejichž základě mohou členské státy pro tyto kategorie zvířat nebo zboží znovu určit stanoviště hraniční kontroly, aniž by předtím bylo nutné nechat Komisi provést kontroly za účelem ověření souladu s minimálními požadavky.

(4)

Aby mohla Komise provést důkladné posouzení opatření přijatých členským státem za účelem odstranění nesouladu, který způsobil částečné zrušení určení, měly by členské státy tato opatření oznámit Komisi. Pokračovat v opětovném určení by měly členské státy pouze tehdy, pokud Komise uváží, že přijatá opatření jsou k odstranění nesouladu dostatečná.

(5)

Odchylka od pravidel nařízení (EU) 2017/625, pokud jde o určení stanovišť hraniční kontroly, by se měla použít pouze tehdy, pokud se opětovné určení uskuteční do dvou let od data částečného zrušení určení. Pokud k opětovnému určení dojde více než dva roky od data částečného zrušení určení, měla by si Komise za účelem posouzení změn, k nimž došlo na stanovištích hraniční kontroly, zachovat možnost provádět kontroly s cílem ověřit, zda stanoviště hraniční kontroly splňuje minimální požadavky.

(6)

Nařízení (EU) 2017/625 v některých případech povoluje provádět úřední kontroly na jiných kontrolních místech, než jsou stanoviště hraniční kontroly, a vyžaduje, aby tato kontrolní místa splňovala minimální požadavky a požadavky na určení a zrušení určení stanovišť hraniční kontroly. Proto je vhodné, aby se pravidla tohoto nařízení týkající se přejmenování stanovišť hraniční kontroly vztahovala rovněž na kontrolní místa.

(7)

Nařízení (EU) 2017/625 vyžaduje, aby se stanoviště hraniční kontroly nacházela v bezprostřední blízkosti místa vstupu do Unie. V zájmu účinné organizace a provádění úředních kontrol a jiných úředních činností by však měla být stanovena pravidla pro určení případů zvláštních zeměpisných omezení a podmínek, za nichž mohou být stanoviště hraniční kontroly umístěna v jiné vzdálenosti, než je bezprostřední blízkost místa vstupu do Unie. Zeměpisná omezení by měla vycházet z přírodních vlastností a krajinných prvků místa vstupu a vzdálenost od místa vstupu by neměla překročit to, co je nezbytně nutné k překonání obtíží způsobených zeměpisnými omezeními. Tato vzdálenost by navíc neměla představovat riziko pro zdraví lidí, zvířat a rostlin, dobré životní podmínky zvířat a životní prostředí. Mezi specifická zeměpisná omezení by se měla zahrnout ta, která mají potenciál způsobovat závažná omezení dopravy, například vysoké přechody se silnicemi, které jsou nevhodné pro přemísťování zvířat a zboží, nebo která způsobují značná zpoždění při přepravě.

(8)

Stanoviště hraniční kontroly pro dovoz zásilek neopracované dřevěné kulatiny, řeziva a dřevních štěpků často působí v rámci zeměpisných omezení, jež jsou důsledkem dlouhých pobřeží nebo dlouhých hranic některých členských států. V důsledku výše uvedených zeměpisných omezení obecně bývají funkční pouze v době provádění úředních kontrol. Proto by pro jejich určení měly být stanoveny určité výjimky z minimálních požadavků na stanoviště hraniční kontroly stanovených v čl. 64 odst. 3 nařízení (EU) 2017/625. V zájmu zajištění účinnosti úředních kontrol a jiných úředních činností by však při provádění těchto kontrol a činností ze strany mobilního úředního kontrolního týmu příslušného orgánu stanoviště hraniční kontroly měly být splněny zvláštní podmínky. Mobilní úřední kontrolní tým by zejména měl být schopen v době úředních kontrol nebo jiných úředních činností zajistit dostatečný počet vhodně kvalifikovaných pracovníků a přístup k nezbytnému vybavení.

(9)

Pravidla, která musí stanovit Komise v souladu s čl. 62 odst. 3, čl. 64 odst. 2 a čl. 64 odst. 5 nařízení (EU) 2017/625, jsou úzce propojena, jelikož se všechna týkají odchylek nebo výjimek z určitých požadavků na stanoviště hraniční kontroly. Aby se usnadnilo správné a komplexní uplatňování těchto pravidel, která by se rovněž měla uplatňovat od téhož dne, je vhodné je stanovit jedním aktem.

(10)

Vzhledem k tomu, že zvláštní zmocnění Komise stanovená v nařízení (EU) 2017/625 se začnou používat od 14. prosince 2019, mělo by se toto nařízení použít rovněž od téhož data,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví pravidla týkající se:

a)

opětovného určení stanoviště hraniční kontroly nebo jiného kontrolního místa než stanoviště hraniční kontroly, kde bylo určení částečně zrušeno

b)

stanovišť hraniční kontroly nacházejících se v jiné vzdálenosti než v bezprostřední blízkosti místa vstupu do Unie z důvodu zvláštních zeměpisných omezení;

c)

určení stanovišť hraniční kontroly pro dovoz neopracované dřevěné kulatiny, řeziva a dřevních štěpků za účelem zohlednění zvláštních zeměpisných omezení.

Článek 2

Opětovné určení stanoviště hraniční kontroly nebo jiného kontrolního místa než stanoviště hraniční kontroly po částečném zrušení jeho určení

1.   Odchylně od čl. 59 odst. 3, 4 a 5 nařízení (EU) 2017/625, pokud členský stát zrušil určení stanoviště hraniční kontroly nebo jiného kontrolního místa než stanoviště hraniční kontroly uvedeného v čl. 53 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení pro určité kategorie zvířat nebo zboží v důsledku nesouladu s minimálními požadavky uvedenými v čl. 64 odst. 3 uvedeného nařízení nebo podrobnými pravidly týkajícími se minimálních požadavků stanovených v prováděcím nařízení (EU) 2019/1014, může členský stát toto stanoviště hraniční kontroly nebo toto kontrolní místo v souladu s odstavci 2 až 5 tohoto článku opětovně určit (dále jen „opětovné určení“).

2.   Před opětovným určením podle odstavce 1 oznámí členský stát Komisi opatření, která přijal k nápravě nesouladu s minimálními požadavky uvedenými v odstavci 1.

3.   Do jednoho měsíce ode dne obdržení oznámení Komise posoudí, zda jsou přijatá opatření dostatečná k zajištění souladu s minimálními požadavky, a v této lhůtě informuje členský stát o výsledku svého posouzení.

4.   Členský stát přistoupí k opětovnému určení pouze tehdy, pokud byl Komisí v souladu s odstavcem 3 informován o tom, že opatření přijatá členským státem jsou dostatečná k zajištění souladu s minimálními požadavky.

5.   Opětovné určení v souladu s odstavcem 4 se může uskutečnit pouze do dvou let ode dne částečného zrušení určení uvedeného v odstavci 1.

Po uplynutí dvouletého období může být opětovné určení provedeno pouze v souladu s článkem 59 nařízení (EU) 2017/625.

Článek 3

Stanoviště hraniční kontroly nacházející se v jiné vzdálenosti, než je bezprostřední blízkost místa vstupu do Unie

1.   Odchylně od čl. 64 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 se mohou stanoviště hraniční kontroly nacházet v jiné vzdálenosti, než je bezprostřední blízkost místa vstupu do Unie, za předpokladu, že:

a)

je to nezbytné kvůli zvláštním zeměpisným omezením v souladu s odstavcem 2 a

b)

jsou dodrženy podmínky stanovené v odstavci 3.

2.   Zeměpisná omezení uvedená v odstavci 1 musí zabraňovat účinnému provádění úředních kontrol a jiných úředních činností nebo je omezovat.

Tato zeměpisná omezení musí odpovídat jedné nebo více následujícím situacím:

a)

místa vstupu se zeměpisným uspořádáním, které s sebou nese významná omezení dopravního systému;

b)

místa vstupu, která jsou v určitých ročních obdobích opakovaně zasahována povodněmi;

c)

mořská přístaviště obklopená útesy;

d)

přeshraniční komunikace procházející horskými průsmyky;

e)

železniční přeprava zvířat a zboží, u níž je nezbytné umístit stanoviště hraniční kontroly v první stanici; nebo

f)

místa vstupu, v jejichž bezprostřední blízkosti se nenachází vhodný pozemek k umístění stanoviště hraniční kontroly a jeho zařízení.

3.   Pokud se členský stát rozhodne určit jedno nebo více stanovišť hraniční kontroly uvedených v odstavci 1, určení podléhá splnění těchto podmínek:

a)

vzdálenost stanoviště hraniční kontroly od místa vstupu do Unie je úměrná nutnosti překonat překážky vyplývající z jeho geografické polohy a nepřekračuje tuto potřebu a

b)

stanoviště hraniční kontroly a místo vstupu spadají do pravomoci stejného celního orgánu, aby zásilky mohly být z místa vstupu na stanoviště hraniční kontroly přemístěny, aniž by musely být propuštěny do celního režimu a podrobeny manipulaci v jeho rámci.

4.   Stanoviště hraniční kontroly musí být umístěno v dostatečné vzdálenosti od zařízení nebo míst, kde jsou držena zvířata, pěstovány rostliny nebo uchovávány rostlinné produkty nebo jiné předměty vnímavé k přenosným nákazám nebo škodlivým organismům.

Článek 4

Výjimky pro stanoviště hraniční kontroly určená pro dovoz neopracované dřevěné kulatiny, řeziva a dřevních štěpků

1.   Výjimka podle odstavce 2 se vztahuje na stanoviště hraniční kontroly, která kvůli délce pobřeží nebo hranic dotyčného členského státu fungují pouze v době, kdy probíhá provádění kontrol zásilek neopracované dřevěné kulatiny, řeziva a dřevních štěpků (dále jen „dotčená stanoviště hraniční kontroly“).

2.   Členské státy mohou určit dotčená stanoviště hraniční kontroly a vyjmout je z povinností uvedených v čl. 64 odst. 3 písm. a), c) a f) nařízení (EU) 2017/625, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

byla zavedena opatření, která nepřetržitě zabraňují nezjištěnému vstupu zásilek neopracované dřevěné kulatiny a řeziva a dřevních štěpků na území Unie;

b)

dotčené stanoviště hraniční kontroly má přístup k dostatečnému počtu vhodně kvalifikovaných pracovníků v podobě mobilního úředního kontrolního týmu příslušných orgánů, který je schopen dosáhnout stanoviště hraniční kontroly ještě před příchodem zásilek, aby provedl úřední kontroly neopracované dřevěné kulatiny, řeziva a dřevních štěpků;

c)

mobilní úřední kontrolní tým příslušných orgánů poskytuje nebo má okamžitý přístup k:

i)

vybavení, prostorám a jiným zařízením uvedeným v čl. 64 odst. 3 písm. c) nařízení (EU) 2017/625 a

ii)

technologiím a počítačovému vybavení uvedenému v čl. 64 odst. 3 písm. f) uvedeného nařízení.

Článek 5

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 14. prosince 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. března 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1014 ze dne 12. června 2019, kterým se stanoví podrobná pravidla pro minimální požadavky na stanoviště hraniční kontroly, včetně kontrolních středisek, a na formát, kategorie a zkratky, které se mají používat v seznamech stanovišť hraniční kontroly a kontrolních středisek (viz strana 10 v tomto čísle Úředního věstníku).


Top