EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0897

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/897 ze dne 12. března 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o zahrnutí ověřování souladu založeného na riziku do přílohy I a uplatňování požadavků na ochranu životního prostředí (Text s významem pro EHP.)

C/2019/1845

OJ L 144, 3.6.2019, p. 1–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/06/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/897/oj

3.6.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 144/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/897

ze dne 12. března 2019,

kterým se mění nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o zahrnutí ověřování souladu založeného na riziku do přílohy I a uplatňování požadavků na ochranu životního prostředí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a zejména na čl. 19 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 77 nařízení (EU) 2018/1139 Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura“) vykonává jménem členských států funkce a úkoly státu projekce, výroby nebo zápisu do leteckého rejstříku související s osvědčováním návrhu. V souladu s čl. 77 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 62 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2018/1139 agentura přijímá a posuzuje předložené žádosti a vydává příslušná osvědčení. Za tímto účelem má agentura stanovit certifikační předpisovou základnu, příslušné požadavky na ochranu životního prostředí a certifikační předpisovou základnu pro údaje o provozní způsobilosti a sdělit je žadateli.

(2)

Podle nařízení Komise (EU) č. 748/2012 (2) má žadatel obdržet osvědčení vydané agenturou poté co bylo prokázáno, že výrobek, který má být certifikován, splňuje příslušnou certifikační předpisovou základnu, včetně příslušných certifikačních specifikací letové způsobilosti a požadavků na ochranu životního prostředí. Žadatelé o tato osvědčení musí prokázat plný soulad se všemi aspekty stanovené certifikační předpisové základny. V souladu s článkem 83 nařízení (EU) 2018/1139 agentura sama nebo prostřednictvím vnitrostátních leteckých úřadů či kvalifikovaných subjektů provádí šetření nezbytná k plnění svých úkolů týkajících se osvědčování. Agentura žádosti posuzuje, avšak podle článku 83 nařízení (EU) 2018/1139 není povinna provádět ve všech případech vyčerpávající šetření. V zájmu úspěšnějšího zmírňování bezpečnostních rizik plynoucích ze selektivního vyšetřování a ke zvýšení účinnosti, transparentnosti a předvídatelnosti procesu certifikace by proto měla být stanovena určitá výběrová kritéria, aby bylo možné určit, která prokazování shody a do jaké hloubky by agentura měla ověřovat. Uvedená výběrová kritéria by měla být založena na zásadách dozoru a řízení bezpečnosti stanovených v příloze 19 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (dále jen „Chicagská úmluva“).

(3)

Podle nařízení (EU) č. 748/2012 mají dále držitelé oprávnění organizace k projektování přijímat určitá rozhodnutí o certifikaci namísto agentury, a to v souladu s podmínkami svého oprávnění a příslušnými postupy systému zabezpečení projekce. Na základě zkušeností s těmito stávajícími právy a za účelem snížení administrativní zátěže a s ohledem na rizika pro bezpečnost letectví a požadavky na ochranu životního prostředí by držitelé oprávnění organizace k projektování měli být rovněž oprávněni osvědčovat určité významné změny typových osvědčení a vydávat některá doplňková typová osvědčení. S cílem omezit rizika pro bezpečnost letectví a s ohledem na požadavky na ochranu životního prostředí by se tato nová práva měla týkat pouze certifikace významných změn, které jsou nové v omezené míře, a měly by se udělovat pouze držitelům, kteří jsou schopni tato nová práva řádně vykonávat. To by mělo být prokázáno uspokojivým plněním při předchozích podobných významných změnách, do nichž se agentura zapojila.

(4)

V zájmu srozumitelnosti by měla být změněna příloha I nařízení (EU) č. 748/2012 takovým způsobem, aby oddíl A stanovoval požadavky vztahující se pouze na žadatele o jakékoli osvědčení, k jehož vydání má dojít v souladu s touto přílohou, a držitele takového osvědčení, k jehož vydání již došlo, a oddíl B stanovoval požadavky vztahující se pouze na příslušné úřady, a to včetně agentury.

(5)

Provozovatelé letecké dopravy mají po údržbě provádět kontrolní lety, aby zajistili řádné fungování některých systémů letadel, které nelze ověřit na zemi. Nehody nebo vážné incidenty, k nimž došlo během těchto letů v minulosti, odhalují, že některé kontrolní lety po údržbě by se neměly provádět na základě osvědčení letové způsobilosti (nebo osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely), nýbrž na základě povolení k letu. Lety letadla za účelem odstranění poruch nebo kontroly fungování jednoho či více systémů, letadlových částí nebo zařízení po údržbě by měly být doplněny na seznam letů, u nichž se vyžaduje povolení k letu.

(6)

Měly by být opraveny určité nesrovnalosti mezi nařízením (EU) č. 748/2012 a nařízením (EU) 2018/1139, pokud jde o obsah certifikační předpisové základny a postup oznamování.

(7)

Ustanovení čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) 2018/1139 požaduje, aby – co se týče hluku a emisí – letadla a jejich motory, vrtule, letadlové části a nezastavěné vybavení splňovaly požadavky na ochranu životního prostředí obsažené v ustanoveních změny 12 svazku I a změny 9 svazku II a v prvním vydání svazku III přílohy 16 Chicagské úmluvy platné ke dni 1. ledna 2018.

(8)

Příloha I nařízení (EU) č. 748/2012 by proto měla být upravena tak, aby odrážela požadavky na ochranu životního prostředí obsažené v příloze 16 Chicagské úmluvy. Jelikož příloha 16 Chicagské úmluvy stanoví výjimky z požadavků na ochranu životního prostředí pro konkrétní motory nebo letadla, mělo by dále nařízení (EU) č. 748/2012 poskytnout výrobním organizacím možnost požádat příslušný orgán o výjimku z požadavků na ochranu životního prostředí.

(9)

Dále by v zájmu zamezení technickým problémům vyplývajícím z uplatňování norem a doporučených postupů a souvisejících pokynů pro vydávání osvědčení pro letadla a motory měla být některá ustanovení nařízení (EU) č. 748/2012 změněna, aby se zlepšila jejich srozumitelnost.

(10)

Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(11)

Je nezbytné poskytnout dostatečnou dobu k tomu, aby se všechny zúčastněné strany mohly přizpůsobit pozměněnému regulačnímu rámci vzniklému v důsledku opatření stanovených tímto nařízením.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením se zakládají na stanoviscích č. 07/2016 (3), 01/2017 (4) a 09/2017 (5) vydaných agenturou v souladu s čl. 76 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1139.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

(1)

V čl. 1 odst. 2 se doplňuje nové písmeno k), které zní:

„k)

„údaji provozní vhodnosti (OSD)“ rozumí údaje, které jsou součástí typového osvědčení letadla nebo typového osvědčení letadla pro zvláštní účely nebo doplňkového typového osvědčení letadla a které se skládají z následujících částí:

i)

minimální osnovy typového výcviku pilotů, včetně určení typové kvalifikace,

ii)

určení rozsahu zdrojových ověřovacích údajů letadla na podporu objektivního osvědčení simulátorů nebo předběžných údajů na podporu prozatímního osvědčení simulátorů,

iii)

minimální osnovy výcviku personálu vydávajícího osvědčení v oblasti údržby, včetně určení typové kvalifikace,

iv)

určení typu nebo verze pro palubní průvodčí a typové údaje letadla pro výcvik palubních průvodčích,

v)

základní seznam minimálního vybavení.“

(2)

V článku 9 se doplňuje nový odstavec 4, který zní:

„4.   Odchylně od odstavce 1 může výrobní organizace požádat příslušný orgán o výjimku z požadavků na ochranu životního prostředí uvedených v čl. 9 odst. 2 prvním pododstavci nařízení (EU) 2018/1139 (*1).

(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1).“"

(3)

Příloha I nařízení (EU) č. 748/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od [Úřad pro publikace: vložte datum: 9 měsíců po datu vstupu v platnost] s výjimkou čl. 1 odst. 2 a bodu 11, bodů 13 a 14, bodů 23 až 26, bodu 28, bodu 30, bodu 21.B.85 v bodě 40 a bodu 43 přílohy, které se použijí od [Úřad pro publikace: vložte datum vstupu v platnost].

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. března 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací (Úř. věst. L 224, 21.8.2012, s. 1).

(3)  Stanovisko č. 07/2016: Začlenění požadavků na úroveň zapojení do části 21

(4)  Stanovisko č. 01/2017: kontrolní lety po údržbě

(5)  Stanovisko č. 09/2017: Zavedení změn přijatých na zasedání CAEP/10 týkajících se změny klimatu, emisí a hluku


PŘÍLOHA

Příloha I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012 se mění takto:

(1)

obsah se nahrazuje tímto:

Obsah

21.1.   Obecné

ODDÍL A –   TECHNICKÉ POŽADAVKY

HLAVA A –   OBECNÁ USTANOVENÍ

21.A.1

Oblast působnosti

21.A.2

Převedení na jinou osobu, než je žadatel nebo držitel osvědčení

21.A.3 A

Poruchy, nesprávné činnosti a závady

21.A.3B

Příkazy k zachování letové způsobilosti

21.A.4

Koordinace projekce a výroby

HLAVA B –   TYPOVÁ OSVĚDČENÍ A TYPOVÁ OSVĚDČENÍ PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

21.A.11

Oblast působnosti

21.A.13

Předpoklady

21.A.14

Prokazování způsobilosti

21.A.15

Žádost

21.A.19

Změny vyžadující nové typové osvědčení

21.A.20

Prokázání souladu s certifikační předpisovou základnou, certifikační základnou pro údaje provozní vhodnosti a požadavky na ochranu životního prostředí

21.A.21

Požadavky pro vydání typového osvědčení nebo typového osvědčení pro zvláštní účely

21.A.31

Typový návrh

21.A.33

Kontroly a zkoušky

21.A.35

Letové zkoušky

21.A.41

Typové osvědčení

21.A.44

Povinnosti držitele

21.A.47

Přenosnost

21.A.51

Doba platnosti a zachování platnosti

21.A.55

Vedení záznamů

21.A.57

Příručky

21.A.61

Instrukce pro zachování letové způsobilosti

21.A.62

Dostupnost údajů provozní vhodnosti

(HLAVA C –   NENÍ POUŽITO)

HLAVA D –   ZMĚNY TYPOVÝCH OSVĚDČENÍ A TYPOVÝCH OSVĚDČENÍ PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

21.A.90 A

Oblast působnosti

21 A.90B

Standardní změny

21.A.91

Klasifikace změn typového osvědčení

21.A.92

Předpoklady

21.A.93

Žádost

21.A.95

Požadavky pro schválení nevýznamné změny

21.A.97

Požadavky pro schválení významné změny

21.A.101

Certifikační předpisová základna, certifikační základna pro údaje provozní vhodnosti a požadavky na ochranu životního prostředí u významné změny typového osvědčení

21.A.105

Vedení záznamů

21.A.107

Instrukce pro zachování letové způsobilosti

21.A.108

Dostupnost údajů provozní vhodnosti

21.A.109

Povinnosti a značení EPA

HLAVA E –   DOPLŇKOVÁ TYPOVÁ OSVĚDČENÍ

21.A.111

Oblast působnosti

21.A.112 A

Předpoklady

21.A.112B

Prokazování způsobilosti

21.A.113

Žádost o doplňkové typové osvědčení

21.A.115

Požadavky na schválení významných změn ve formě doplňkového typového osvědčení

21.A.116

Přenosnost

21.A.117

Změny té části výrobku, která je zahrnuta v doplňkovém typovém osvědčení

21.A.118 A

Povinnosti a značení EPA

21.A.118B

Doba platnosti a zachování platnosti

21.A.119

Příručky

21.A.120 A

Instrukce pro zachování letové způsobilosti

21.A.120B

Dostupnost údajů provozní vhodnosti

HLAVA F –   VÝROBA BEZ OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K VÝROBĚ

21.A.121

Oblast působnosti

21.A.122

Předpoklady

21.A.124

Žádost

21.A.125 A

Vydání schvalovacího dopisu

21.A.125B

Nálezy

21.A.125C

Doba platnosti a zachování platnosti

21.A.126

Systém kontroly výroby

21.A.127

Zkoušky: letadla

21.A.128

Zkoušky: motory a vrtule

21.A.129

Povinnosti výrobce

21.A.130

Prohlášení o shodě

HLAVA G –   OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K VÝROBĚ

21.A.131

Oblast působnosti

21.A.133

Předpoklady

21.A.134

Žádost

21.A.135

Vydání oprávnění organizace k výrobě

21.A.139

Systém jakosti

21.A.143

Výklad

21.A.145

Požadavky pro vydání oprávnění

21.A.147

Změny organizace oprávněné k výrobě

21.A.148

Změny místa

21.A.149

Přenosnost

21.A.151

Podmínky oprávnění

21.A.153

Změny podmínek oprávnění

21.A.157

Vyšetřování

21.A.158

Nálezy

21.A.159

Doba platnosti a zachování platnosti

21.A.163

Práva

21.A.165

Povinnosti držitele

HLAVA H –   OSVĚDČENÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI A OSVĚDČENÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

21.A.171

Oblast působnosti

21.A.172

Předpoklady

21.A.173

Klasifikace

21.A.174

Žádost

21.A.175

Jazykové požadavky

21.A.177

Změna nebo modifikace

21.A.179

Přenosnost a nové vydávání v rámci členských států

21.A.180

Kontroly

21.A.181

Doba platnosti a zachování platnosti

21.A.182

Identifikace letadla

HLAVA I –   OSVĚDČENÍ HLUKOVÉ ZPŮSOBILOSTI

21.A.201

Oblast působnosti

21.A.203

Předpoklady

21.A.204

Žádost

21.A.207

Změna nebo modifikace

21.A.209

Přenosnost a nové vydávání v rámci členských států

21.A.210

Kontroly

21.A.211

Doba platnosti a zachování platnosti

HLAVA J –   OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K PROJEKTOVÁNÍ

21.A.231

Oblast působnosti

21.A.233

Předpoklady

21.A.234

Žádost

21.A.235

Vydání oprávnění organizace k projektování

21.A.239

Systém zabezpečení projekce

21.A.243

Údaje

21.A.245

Požadavky pro vydání oprávnění

21.A.247

Změny v systému zabezpečení projekce

21.A.249

Přenosnost

21.A.251

Podmínky oprávnění

21.A.253

Změny podmínek oprávnění

21.A.257

Vyšetřování

21.A.258

Nálezy

21.A.259

Doba platnosti a zachování platnosti

21.A.263

Práva

21.A.265

Povinnosti držitele

HLAVA K –   LETADLOVÉ ČÁSTI A ZAŘÍZENÍ

21.A.301

Oblast působnosti

21.A.303

Vyhovění použitelným požadavkům

21.A.305

Schvalování letadlových částí a zařízení

21.A.307

Uvolňování letadlových částí a zařízení k zástavbě

(HLAVA L –   NENÍ POUŽITO)

HLAVA M –   OPRAVY

21.A.431 A

Oblast působnosti

21 A.431B

Standardní opravy

21.A.432 A

Předpoklady

21.A.432B

Prokazování způsobilosti

21.A.432C

Žádost o schválení návrhu opravy

21.A.433

Požadavky pro schválení návrhu opravy

21.A.435

Klasifikace a schválení návrhu opravy

21.A.439

Výroba částí pro opravy

21.A.441

Provedení opravy

21.A.443

Omezení

21.A.445

Neopravené poškození

21.A.447

Vedení záznamů

21.A.449

Instrukce pro zachování letové způsobilosti

21.A.451

Povinnosti a značení EPA

(HLAVA N –   NENÍ POUŽITO)

HLAVA O –   OPRÁVNĚNÍ ETSO

21.A.601

Oblast působnosti

21.A.602 A

Předpoklady

21.A.602B

Prokazování způsobilosti

21.A.603

Žádost

21.A.604

Oprávnění ETSO pro pomocnou energetickou jednotku (APU)

21.A.605

Požadované údaje

21.A.606

Požadavky pro vydání oprávnění ETSO

21.A.607

Práva držitele oprávnění ETSO

21.A.608

Prohlášení o konstrukci a výkonnosti (DDP)

21.A.609

Povinnosti držitelů oprávnění ETSO

21.A.610

Schvalování odchylek

21.A.611

Konstrukční změny

21.A.613

Vedení záznamů

21.A.615

Kontrola agenturou

21.A.619

Doba platnosti a zachování platnosti

21.A.621

Přenosnost

HLAVA P –   POVOLENÍ K LETU

21.A.701

Oblast působnosti

21.A.703

Předpoklady

21.A.705

Příslušný úřad

21.A.707

Žádost o povolení k letu

21.A.708

Letové podmínky

21.A.709

Žádost o schválení letových podmínek

21.A.710

Schválení letových podmínek

21.A.711

Vydání povolení k letu

21.A.713

Změny

21.A.715

Jazykové požadavky

21.A.719

Přenosnost

21.A.721

Kontroly

21.A.723

Doba platnosti a zachování platnosti

21.A.725

Obnova povolení k letu

21.A.727

Povinnosti držitele povolení k letu

21.A.729

Vedení záznamů

HLAVA Q –   OZNAČOVÁNÍ VÝROBKŮ, LETADLOVÝCH ČÁSTÍ A ZAŘÍZENÍ

21.A.801

Označování výrobků

21.A.803

Zacházení s identifikačními údaji

21.A.804

Označování letadlových částí a zařízení

21.A.805

Označování kritických částí

21.A.807

Označování letadlových celků, na něž se vztahuje oprávnění ETSO

ODDÍL B –   POSTUPY PRO PŘÍSLUŠNÉ ÚŘADY

HLAVA A –   OBECNÁ USTANOVENÍ

21.B.5

Oblast působnosti

21.B.20

Povinnosti příslušného úřadu

21.B.25

Požadavky na organizaci příslušného úřadu

21.B.30

Dokumentované postupy

21.B.35

Změny organizace a postupů

21.B.40

Řešení sporů

21.B.45

Podávání hlášení/koordinace

21.B.55

Vedení záznamů

21.B.60

Příkazy k zachování letové způsobilosti

HLAVA B –   TYPOVÁ OSVĚDČENÍ A TYPOVÁ OSVĚDČENÍ PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

21.B.70

Certifikační specifikace

21.B.75

Zvláštní podmínky

21.B.80

Certifikační předpisová základna pro typové osvědčení nebo typové osvědčení pro zvláštní účely

21.B.82

Certifikační předpisová základna pro údaje provozní vhodnosti pro typové osvědčení letadla nebo typové osvědčení letadla pro zvláštní účely

21.B.85

Stanovení použitelných požadavků na ochranu životního prostředí a certifikačních specifikací pro typové osvědčení nebo typové osvědčení pro zvláštní účely

21.B.100

Míra zapojení

21.B.103

Vydání typového osvědčení nebo typového osvědčení pro zvláštní účely

(HLAVA C –   NENÍ POUŽITO)

HLAVA D –   ZMĚNY TYPOVÝCH OSVĚDČENÍ A TYPOVÝCH OSVĚDČENÍ PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

21.B.105

Certifikační předpisová základna, požadavky na ochranu životního prostředí a certifikační základna pro údaje provozní vhodnosti pro významnou změnu v typovém osvědčení

21.B.107

Vydání schválení změny typového osvědčení

HLAVA E –   DOPLŇKOVÁ TYPOVÁ OSVĚDČENÍ

21.B.109

Certifikační předpisová základna, požadavky na ochranu životního prostředí a certifikační základna pro údaje provozní vhodnosti pro doplňkové typové osvědčení

21.B.111

Vydání doplňkového typového osvědčení

HLAVA F –   VÝROBA BEZ OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K VÝROBĚ

21.B.120

Vyšetřování

21.B.125

Nálezy

21.B.130

Vydání schvalovacího dopisu

21.B.135

Zachování platnosti schvalovacího dopisu

21.B.140

Změna schvalovacího dopisu

21.B.145

Omezení, pozastavení a zrušení platnosti schvalovacího dopisu

21.B.150

Vedení záznamů

HLAVA G –   OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K VÝROBĚ

21.B.220

Vyšetřování

21.B.225

Nálezy

21.B.230

Vydání osvědčení

21.B.235

Průběžný dohled

21.B.240

Změna oprávnění organizace k výrobě

21.B.245

Pozastavení a zrušení platnosti oprávnění organizace k výrobě

21.B.260

Vedení záznamů

HLAVA H –   OSVĚDČENÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI A OSVĚDČENÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

21.B.320

Vyšetřování

21.B.325

Vydání osvědčení letové způsobilosti

21.B.326

Osvědčení letové způsobilosti

21.B.327

Osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely

21.B.330

Pozastavení a zrušení platnosti osvědčení letové způsobilosti a osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely

21.B.345

Vedení záznamů

HLAVA I –   OSVĚDČENÍ HLUKOVÉ ZPŮSOBILOSTI

21.B.420

Vyšetřování

21.B.425

Vydání osvědčení hlukové způsobilosti

21.B.430

Pozastavení a zrušení platnosti osvědčení hlukové způsobilosti

21.B.445

Vedení záznamů

HLAVA J –   OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K PROJEKTOVÁNÍ

HLAVA K –   LETADLOVÉ ČÁSTI A ZAŘÍZENÍ

(HLAVA L –   NENÍ POUŽITO)

HLAVA M –   OPRAVY

21.B.450

Certifikační předpisová základna a požadavky na ochranu životního prostředí pro schválení návrhu významné opravy

21.B.453

Vydávání schválení návrhu opravy

(HLAVA N –   NENÍ POUŽITO)

HLAVA O –   OPRÁVNĚNÍ ETSO

21.B.480

Vydání oprávnění ETSO

HLAVA P –   POVOLENÍ K LETU

21.B.520

Vyšetřování

21.B.525

Vydání povolení k letu

21.B.530

Zrušení platnosti povolení k letu

21.B.545

Vedení záznamů

HLAVA Q –   OZNAČOVÁNÍ VÝROBKŮ, LETADLOVÝCH ČÁSTÍ A ZAŘÍZENÍ

Dodatky

Dodatek I –

Formulář 1 EASA – Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou;

Dodatek II –

Formulář 15a EASA – Osvědčení kontroly letové způsobilosti;

Dodatek III –

Formulář 20a EASA – Povolení k letu;

Dodatek IV –

Formulář 20b EASA – Povolení k letu (vydané oprávněnými organizacemi);

Dodatek V –

Formulář 24 EASA – Osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely;

Dodatek VI –

Formulář 25 EASA – Osvědčení letové způsobilosti;

Dodatek VII –

Formulář 45 EASA – Osvědčení hlukové způsobilosti;

Dodatek VIII –

Formulář 52 EASA – Prohlášení o shodě letadla;

Dodatek IX –

Formulář 53 EASA – Osvědčení o uvolnění do provozu;

Dodatek X –

Formulář 55 EASA – Osvědčení o oprávnění organizace k výrobě;

Dodatek XI –

Formulář 65 EASA – Schvalovací dopis k výrobě bez oprávnění organizace k výrobě;

Dodatek XII –

Kategorie zkušebních letů a související kvalifikace posádek zkušebních letů 85.“

(2)

bod 21.A.14 se mění takto:

a)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

Každý žadatel o typové osvědčení nebo typové osvědčení pro zvláštní účely je povinen prokázat svou způsobilost držením oprávnění organizace k projektování vydaného agenturou v souladu s hlavou J.“;

b)

písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

Odchylně od bodu a) smí žadatel prokázat způsobilost tím, že od agentury získá schválení certifikačního programu v souladu s bodem 21.A.15 písm. b), přičemž výrobek, k jehož certifikaci má dojít, je:

1.

letadlo ELA1, nebo

2.

motor nebo vrtule zastavěné v letadle ELA1.“;

(3)

bod 21.A.15 se mění takto:

a)

písmena b), c) a d) se nahrazují tímto:

„b)

Žádost o typové osvědčení nebo typové osvědčení pro zvláštní účely musí zahrnovat přinejmenším předběžné popisné údaje o výrobku, zamýšlené použití výrobku a druh činností, pro které se o certifikaci žádá. Dále musí být obsažen nebo po podání původní žádosti doplněn certifikační program pro prokazování souladu v souladu s bodem 21.A.20, který sestává z těchto částí:

1.

podrobný popis typového návrhu včetně všech konfigurací, k jejichž certifikaci má dojít;

2.

navrhované provozní charakteristiky a omezení;

3.

zamýšlené použití výrobku a druh činností, pro které se o certifikaci žádá;

4.

návrh první certifikační předpisové základny, certifikační základny pro údaje provozní vhodnosti a požadavků na ochranu životního prostředí připravený v souladu s požadavky a možnostmi uvedenými v bodech 21.B.80, 21.B.82 a 21.B.85;

5.

návrh na roztřídění certifikačního programu do smysluplných skupin činností a údajů pro prokazování souladu, a to včetně návrhu způsobů průkazu a souvisejících dokumentů o souladu;

6.

návrh na posouzení smysluplných skupin činností a údajů pro prokazování souladu z hlediska pravděpodobnosti nezjištěného nesouladu s certifikační předpisovou základnou, certifikační základnou pro údaje provozní vhodnosti nebo požadavky na ochranu životního prostředí a potenciálního dopadu tohoto nesouladu na bezpečnost výrobku nebo ochranu životního prostředí. Navrhované posouzení musí přihlížet alespoň k prvkům uvedeným v bodě 21.B.100 písm. a) prvním až čtvrtém pododstavci. Žádost musí obsahovat návrh zapojení agentury do ověřování údajů a činností prokazování souladu založený na tomto posouzení a

7.

plán projektu včetně hlavních milníků.

c)

Po prvním podání agentuře musí žadatel certifikační program aktualizovat, pokud se jeho změny dotýkají kteréhokoli z bodů 1 až 7 písm. b).

d)

Žádost o typové osvědčení letadla nebo typové osvědčení letadla pro zvláštní účely musí obsahovat dodatek žádosti o schválení údajů provozní vhodnosti, nebo po podání původní žádosti musí být o tento dodatek doplněna.“;

b)

doplňují se nová písmena e) a f), která znějí:

„e)

Doba platnosti žádosti o typové osvědčení velkých letounů a velkých rotorových letadel nebo typové osvědčení velkých letounů a velkých rotorových letadel pro zvláštní účely je pět let a žádosti o jakékoli jiné typové osvědčení nebo typové osvědčení pro zvláštní účely tři roky, pokud žadatel v době podání žádosti neprokáže, že prokázání shody a prohlášení o shodě jeho výrobku potrvá delší dobu a agentura tuto delší lhůtu neschválí.

f)

V případě, že typové osvědčení nebo typové osvědčení pro zvláštní účely nebylo vydáno nebo je zřejmé, že nebude vydáno, smí žadatel v časovém rozmezí uvedeném v písmenu e):

1.

podat novou žádost a vyhovět certifikační předpisové základně, certifikační základně pro údaje provozní vhodnosti a požadavkům na ochranu životního prostředí, jak je agentura stanovila a oznámila v souladu s body 21.B.80, 21.B.82 a 21.B.85, a to k datu nové žádosti, nebo

2.

požádat o prodloužení lhůty stanovené v bodě e) a navrhnout nové datum vydání typového osvědčení nebo typového osvědčení pro zvláštní účely. V tomto případě musí žadatel vyhovět certifikační předpisové základně, certifikační základně pro údaje provozní vhodnosti a požadavkům na ochranu životního prostředí, jak je agentura stanovila a oznámila v souladu s body 21.B.80, 21.B.82 a 21.B.85, a to k datu, které žadatel zvolí. Toto datum však nesmí předcházet datu, které žadatel navrhl jako nové datum vydání typového osvědčení nebo typového osvědčení pro zvláštní účely, o více než pět let u žádosti o typové osvědčení velkých letounů a velkých rotorových letadel nebo typové osvědčení velkých letounů a velkých rotorových letadel pro zvláštní účely a o více než tři roky u žádosti o jakékoli jiné typové osvědčení nebo typové osvědčení pro zvláštní účely.“;

(4)

bod 21.A.16 A se zrušuje;

(5)

bod 21.A.16B se zrušuje;

(6)

bod 21.A.17 A se zrušuje;

(7)

bod 21.A.17B se zrušuje;

(8)

bod 21.A.18 se zrušuje;

(9)

body 21.A.20 a 21.A.21 se nahrazují tímto:

„21.A.20   Prokázání souladu s certifikační předpisovou základnou, certifikační základnou pro údaje provozní vhodnosti a požadavky na ochranu životního prostředí

a)

Poté, co agentura přijme certifikační program, musí žadatel prokázat soulad s certifikační předpisovou základnou, certifikační základnou pro údaje provozní vhodnosti a požadavky na ochranu životního prostředí, jak je žadatel stanovil a oznámil agentuře v souladu s body 21.B.80, 21.B.82 a 21.B.85, a musí agentuře předložit prostředky, jejichž pomocí byl soulad prokázán.

b)

Žadatel musí agentuře hlásit veškeré potíže nebo události, ke kterým během procesu prokazování souladu dojde a které mohou mít podstatný účinek na posouzení rizik podle bodu 21.A.15 písm. b) odst. 6 nebo na certifikační program nebo které mohou jiným způsobem vyžadovat změnu míry zapojení agentury, která byla již dříve oznámena žadateli v souladu s bodem 21.B.100 písm. c).

c)

Žadatel v dokumentech o souladu podle certifikačního programu zaznamená odůvodnění souladu.

d)

Poté, co je veškeré prokazování souladu podle certifikačního programu završeno, a to včetně všech kontrol a zkoušek v souladu s bodem 21.A.33, a po všech letových zkouškách v souladu s bodem 21.A.35 musí žadatel prohlásit, že:

1.

prokázal soulad s certifikační předpisovou základnou, certifikační základnou pro údaje provozní vhodnosti a požadavky na ochranu životního prostředí, jak je stanovila a oznámila agentura, a podle certifikačního programu, který agentura přijala a

2.

nebyl zjištěn žádný rys nebo vlastnost výrobku, který by jej mohl učinit nebezpečným pro použití, pro něž je certifikace požadována.

e)

Žadatel musí agentuře předložit prohlášení o souladu stanovené v bodě d). Je-li žadatel držitelem odpovídajícího oprávnění organizace k projektování, je povinen učinit prohlášení o souladu v souladu s hlavou J a předložit ho agentuře.

21.A.21   Požadavky pro vydání typového osvědčení nebo typového osvědčení pro zvláštní účely

a)

Za účelem vydání typového osvědčení výrobku nebo, nesplňuje-li letadlo základní požadavky přílohy II nařízení (EU) 2018/1139, typového osvědčení letadla pro zvláštní účely, musí žadatel:

1.

prokázat svou způsobilost v souladu s bodem 21.A.14;

2.

vyhovět bodu 21.A.20;

3.

prokázat, že motor a vrtule, jsou-li v letadle zastavěny:

A)

mají typové osvědčení vydané nebo určené v souladu s tímto nařízením, nebo

B)

jsou v souladu s certifikační předpisovou základnou letadla a s požadavky na ochranu životního prostředí, které agentura stanovila a oznámila jako nezbytné k zajištění bezpečného letu letadla, a tento soulad byl prokázán.

b)

Odchylně od písm. a) odst. 2 na žádost žadatele zahrnutou v prohlášení uvedeném v bodě 21.A.20 písm. d) má žadatel právo na vydání typového osvědčení letadla nebo typového osvědčení letadla pro zvláštní účely předtím, než prokáže soulad s certifikační základnou pro údaje provozní vhodnosti, pokud žadatel tento soulad prokáže před datem, kdy mají být tyto údaje skutečně použity.“;

(10)

bod 21.A.23 se zrušuje;

(11)

v bodě 21.A.31 písm. a) se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.

jakýchkoliv jiných údajů umožňujících porovnáním určit letovou způsobilost, a je-li to relevantní, vlastnosti pozdějších výrobků téhož typu z hlediska životního prostředí.“;

(12)

bod 21.A.33 se nahrazuje tímto:

„21.A.33   Kontroly a zkoušky

a)

(Vyhrazeno)

b)

Než dojde v rámci prokazování souladu podle bodu 21.A.20 ke zkouškám, musí žadatel ověřit:

1.

pro zkoušený vzorek:

i)

zda se materiály a postupy dostatečně shodují se specifikacemi navrhovaného typového návrhu,

ii)

zda se části výrobků dostatečně shodují s výkresy v navrhovaném typovém návrhu a

iii)

zda se výrobní postupy, stavba a montáž dostatečně shodují s jejich přesným vymezením v navrhovaném typovém návrhu; a

2.

zda zkušební a měřicí vybavení používané ke zkouškám je pro danou zkoušku dostatečné a odpovídajícím způsobem cejchované.

c)

Na základě ověřování provedeného v souladu s písmenem b) žadatel musí vyhotovit prohlášení o shodě, v němž uvede jakékoli potenciální neshody spolu s odůvodněním, proč tyto neshody neovlivní výsledky zkoušek, a musí umožnit agentuře provedení kontroly, bude-li ji agentura považovat za nutnou k ověření platnosti tohoto prohlášení.

d)

Žadatel je povinen umožnit agentuře:

1.

přezkoumání veškerých údajů a informací souvisejících s prokázáním souladu a

2.

dosvědčení nebo provedení jakýchkoli zkoušek nebo kontrol provedených za účelem prokázání souladu.

e)

U všech zkoušek a kontrol, které dosvědčí nebo provede agentura podle písm. d) odst. 2:

1.

je žadatel povinen předložit agentuře prohlášení o shodě stanovené v bodě c) a

2.

u zkoušeného vzorku ani u zkušebního a měřicího vybavení nesmí být mezi okamžikem vyhotovení prohlášení o shodě stanoveným v písmenu c) a okamžikem, kdy je zkoušený vzorek poskytnut agentuře ke zkoušce, provedena žádná změna, která ovlivní platnost prohlášení o shodě.“;

(13)

bod 21.A.41 se nahrazuje tímto:

„21.A.41   Typové osvědčení

Typové osvědčení i typové osvědčení pro zvláštní účely musí zahrnovat typový návrh, provozní omezení, přílohu k typovému osvědčení týkající se letové způsobilosti a emisí, použitelnou certifikační předpisovou základnu a požadavky na ochranu životního prostředí, jejichž splnění agentura zaznamená, a jakékoliv jiné podmínky nebo omezení předepsaná pro výrobek použitelnými požadavky certifikačních specifikací a požadavky na ochranu životního prostředí. Typové osvědčení letadla i typové osvědčení letadla pro zvláštní účely kromě toho musí obsahovat použitelnou certifikační předpisovou základnu pro údaje provozní vhodnosti, údaje provozní vhodnosti a přílohu k typovému osvědčení pro hluk. Příloha k typovému osvědčení letadla a příloha k typovému osvědčení letadla pro zvláštní účely musí obsahovat záznam o vyhovění požadavkům na emise CO2 a příloha k typovému osvědčení motoru musí obsahovat záznam o vyhovění požadavkům na výfukové emise.“;

(14)

bod 21.A.91 se nahrazuje tímto:

„21.A.91   Klasifikace změn typového osvědčení

Změny v typovém osvědčení jsou klasifikovány jako nevýznamné a významné. „Nevýznamná změna“ nemá podstatný účinek na hmotnost, polohu těžiště, pevnost konstrukce, spolehlivost, provozní charakteristiky, údaje provozní vhodnosti nebo jiné charakteristiky ovlivňující letovou způsobilost výrobku nebo jeho vlastnosti z hlediska životního prostředí. Aniž je dotčen bod 21.A.19, jsou všechny ostatní změny podle této hlavy „významné změny“. Významné i nevýznamné změny musí být schvalovány v souladu s bodem 21.A.95 nebo 21.A.97 a musí být dostatečně identifikovány.“;

(15)

bod 21.A.93 se nahrazuje tímto:

„21.A.93   Žádost

a)

Žádost o schválení změny typového osvědčení musí být podána formou a způsobem stanoveným agenturou.

b)

Musí být obsažen nebo po podání původní žádosti doplněn certifikační program pro prokazování souladu v souladu s bodem 21.A.20, který sestává z těchto částí:

1.

popis změny s určením:

i)

konfigurace nebo konfigurací výrobku v typovém osvědčení, u nějž má být provedena změna;

ii)

všech oblastí výrobku v typovém osvědčení, a to včetně schválených příruček, k jejichž změně má dojít nebo které změna ovlivní, a

iii)

v případě, že změna ovlivní údaje provozní vhodnosti, jakýchkoli nezbytných změn údajů provozní vhodnosti;

2.

určení všech opětovných vyšetření nezbytných k prokázání souladu změny a oblastí změnou ovlivněných s certifikační předpisovou základnou, certifikační základnou pro údaje provozní vhodnosti a požadavky na ochranu životního prostředí a

3.

v případě významné změny typového osvědčení:

i)

návrh první certifikační předpisové základny, certifikační základny pro údaje provozní vhodnosti a požadavků na ochranu životního prostředí, který byl připraven v souladu s požadavky a možnostmi uvedenými v bodě 21.A.101,

ii)

návrh na roztřídění certifikačního programu do smysluplných skupin činností a údajů pro prokazování souladu, a to včetně návrhu způsobů průkazu a souvisejících dokumentů o souladu;

iii)

návrh na posouzení smysluplných skupin činností a údajů pro prokazování souladu z hlediska pravděpodobnosti nezjištěného nesouladu s certifikační předpisovou základnou, certifikační základnou pro údaje provozní vhodnosti nebo požadavky na ochranu životního prostředí a potenciálního dopadu tohoto nesouladu na bezpečnost výrobku nebo ochranu životního prostředí. Navrhované posouzení musí přihlížet alespoň k prvkům uvedeným v bodě 21.B.100 písm. a) prvním až čtvrtém pododstavci. Žádost musí obsahovat návrh zapojení agentury do ověřování údajů a činností prokazování souladu založený na tomto posouzení a

iv)

plán projektu včetně hlavních milníků.

c)

Doba platnosti žádosti o změnu typového osvědčení velkých letounů a velkých rotorových letadel je pět let a žádosti o změnu jakéhokoliv jiného typového osvědčení tři roky. V případě, kdy změna nebyla schválena, nebo je zřejmé, že nebude schválena, smí žadatel v časovém rozmezí uvedeném v tomto bodě:

1.

podat novou žádost a vyhovět certifikační předpisové základně, certifikační základně pro údaje provozní vhodnosti a požadavkům na ochranu životního prostředí, jak je agentura stanovila v souladu s bodem 21.A.101 a oznámila v souladu s bodem 21.B.105, a to k datu nové žádosti, nebo

2.

požádat o prodloužení lhůty stanovené v první větě písmena c) u původní žádosti a navrhnout nové datum vydání schválení. V tomto případě musí žadatel vyhovět certifikační předpisové základně, certifikační základně pro údaje provozní vhodnosti a požadavkům na ochranu životního prostředí, jak je agentura stanovila v souladu s bodem 21.A.101 a oznámila v souladu s bodem 21.B.105, a to k datu, které žadatel zvolí. Toto datum však nesmí předcházet datu, které žadatel navrhl jako nové datum vydání schválení, o více než pět let u žádosti o typové osvědčení velkých letounů a velkých rotorových letadel nebo typové osvědčení velkých letounů a velkých rotorových letadel pro zvláštní účely a o více než tři roky u žádosti o jakékoli jiné typové osvědčení nebo typové osvědčení pro zvláštní účely.“;

(16)

body 21.A.95, 21.A.97 a 21.A.101 se nahrazují tímto:

„21.A.95   Požadavky pro schválení nevýznamné změny

a)

Nevýznamné změny typového osvědčení musí být klasifikovány a schváleny:

1.

agenturou, nebo

2.

oprávněnou projekční organizací v rámci jejích práv stanovených v odst. 1 a 2 bodu 21.A.263 písm. c), jak byla zaznamenána v podmínkách oprávnění.

b)

Nevýznamné změny typového osvědčení budou schváleny pouze tehdy, když:

1.

bylo prokázáno, že změna a oblasti změnou ovlivněné vyhovují certifikační předpisové základně a požadavkům na ochranu životního prostředí, na které je odkázáno v typovém osvědčení,

2.

v případě změny ovlivňující údaje provozní vhodnosti bylo prokázáno, že nezbytné změny údajů provozní vhodnosti vyhovují certifikační předpisové základně pro údaje provozní vhodnosti, na kterou je odkázáno v typovém osvědčení,

3.

bylo vyhotoveno prohlášení o souladu s certifikační předpisovou základnou použitelnou v souladu s odstavcem 1 a do dokumentů o souladu byla zaznamenána odůvodnění souladu a

4.

nebyl zjištěn žádný rys nebo vlastnost výrobku, který by jej mohl učinit nebezpečným pro použití, pro něž je certifikace požadována.

c)

Odchylně od bodu 1 písm. b) mohou být ke schválení nevýznamné změny použity certifikační specifikace, které se staly použitelnými až po specifikacích, na které je odkázáno v typovém osvědčení, a to za předpokladu, že neovlivní prokazování souladu.

d)

Odchylně od písmene a) na žádost žadatele zahrnutou v prohlášení uvedeném v bodě 21.A.20 písm. d) může být nevýznamná změna typového osvědčení letadla schválena předtím, než dojde k prokázání souladu s certifikační základnou pro údaje provozní vhodnosti, pokud žadatel tento soulad prokáže před datem, kdy mají být tyto údaje skutečně použity.

e)

Žadatel je povinen předložit agentuře dokladující údaje ke změně a prohlášení, že soulad byl prokázán v souladu s písmenem b).

f)

Schválení nevýznamné změny typového osvědčení se vztahuje pouze na konkrétní konfiguraci či konfigurace v typovém osvědčení, s nimiž změna souvisí.

21.A.97   Požadavky pro schválení významné změny

a)

Významné změny typového osvědčení musí být klasifikovány a schváleny:

1.

agenturou, nebo

2.

oprávněnou projekční organizací v rámci jejích práv stanovených v odst. 1 a 8 bodu 21.A.263 písm. c), jak byla zaznamenána v podmínkách oprávnění.

b)

Významné změny typového osvědčení budou schváleny pouze tehdy, když:

1.

bylo prokázáno, že změna a oblasti touto změnou ovlivněné vyhovují certifikační předpisové základně a požadavkům na ochranu životního prostředí, jak byly určeny agenturou v souladu s bodem 21.A.101,

2.

v případě změny ovlivňující údaje provozní vhodnosti bylo prokázáno, že nezbytné změny údajů provozní vhodnosti vyhovují certifikační předpisové základně pro údaje provozní vhodnosti, které agentura stanovila v souladu s bodem 21.A.101 a

3.

byl prokázán soulad s odst. 1 a 2 použitelný na změnu v souladu s bodem 21.A.20.

c)

Odchylně od odst. 2 a 3 písm. b) na žádost žadatele zahrnutou v prohlášení uvedeném v bodě 21.A.20 písm. d) může být významná změna typového osvědčení letadla schválena předtím, než dojde k prokázání souladu s certifikační základnou pro údaje provozní vhodnosti, pokud žadatel tento soulad prokáže před datem, kdy mají být tyto údaje skutečně použity.

d)

Schválení významné změny typového osvědčení se vztahuje pouze na konkrétní konfiguraci či konfigurace v typovém osvědčení, s nimiž změna souvisí.

21.A.101   Certifikační předpisová základna, certifikační základna pro údaje provozní vhodnosti a požadavky na ochranu životního prostředí u významné změny typového osvědčení

a)

Významná změna typového osvědčení a oblasti změnou ovlivněné musí vyhovovat buď certifikačním specifikacím použitelným na změněný výrobek k datu žádosti o změnu, nebo certifikačním specifikacím, které se v souladu s písm. f) staly použitelnými po tomto datu. Platnost žádosti musí být prokázána v souladu s bodem 21.A.93 písm. c). Změněný výrobek musí kromě toho vyhovovat požadavkům na ochranu životního prostředí, které v souladu s bodem 21.B.85 určila agentura.

b)

Odchylně od písmena a) mohou být dřívější změny certifikačních specifikací uvedených v písmenu a) a jakýchkoli jiných přímo souvisejících certifikačních specifikací použity v jakékoli z následujících situací, pokud se dřívější změna nestala použitelnou před datem, ke kterému se staly použitelnými odpovídající certifikační specifikace, na něž je odkázáno v typovém osvědčení:

1.

změna, kterou agentura neshledá důležitou. Při určování, zda je konkrétní změna důležitá, musí agentura vzít v úvahu změnu v souvislosti se všemi předchozími odpovídajícími konstrukčními změnami a všemi souvisejícími revizemi použitelných certifikačních specifikací, na něž je odkázáno v typovém osvědčení výrobku. Změny splňující jedno z následujících kritérií musí být automaticky považovány za důležité:

i)

není zachována základní konfigurace nebo nejsou zachovány principy konstrukce;

ii)

předpoklady použité pro certifikaci změněného výrobku pozbyly platnosti;

2.

každá oblast, systém, letadlová část nebo zařízení, které agentura shledá neovlivněnými změnou;

3.

každá oblast, systém, letadlová část nebo zařízení ovlivněné změnou, pro které agentura shledá, že soulad s certifikačními specifikacemi uvedenými v písmenu a) by podstatně nepřispěl k úrovni bezpečnosti změněného výrobku nebo by byl nepraktický.

c)

Odchylně od písmene a) v případě změny letadla (jiného než rotorového) o maximální hmotnosti 2 722 kg (6 000 liber) nebo menší, nebo rotorového letadla bez turbíny o maximální hmotnosti 1 361 kg (3 000 liber) nebo menší musí změna a oblasti touto změnou ovlivněné být v souladu s certifikační předpisovou základnou, na kterou je odkázáno v typovém osvědčení. Nicméně pokud agentura shledá, že změna je v oblasti důležitá, smí agentura vyžadovat soulad změny a oblastí touto změnou ovlivněných se změněnými certifikačními specifikacemi certifikační předpisové základny, na kterou je odkázáno v typovém osvědčení, a s jakýmikoli jinými přímo souvisejícími certifikačními specifikacemi, pokud agentura současně neshledá, že soulad s touto změnou by podstatně nepřispěl k úrovni bezpečnosti změněného výrobku nebo by byl nepraktický.

d)

Jestliže agentura shledá, že certifikační specifikace použitelné ke dni podání žádosti o změnu neposkytují vzhledem k navrhované změně přiměřené normy, musí změna a oblasti touto změnou ovlivněné být v souladu také s jakýmikoli zvláštními podmínkami a změnami těchto zvláštních podmínek, předepsanými agenturou podle bodu 21.B.75, k zajištění úrovně bezpečnosti rovnocenné úrovni určené certifikačními specifikacemi použitelnými ke dni podání žádosti o změnu.

e)

Odchylně od písmen a), b) a c) může být změna a oblasti touto změnou ovlivněné v souladu s alternativními certifikačními specifikacemi určenými agenturou, pokud to žadatel navrhne a za předpokladu, že agentura shledá, že tato alternativa zajistí úroveň bezpečnosti, která je:

1.

v případě typového osvědčení:

i)

rovnocenná úrovni bezpečnosti certifikačních specifikací určených agenturou podle výše uvedených písmen a), b) nebo c), nebo

ii)

v souladu se základními požadavky přílohy II nařízení (EU) 2018/1139;

2.

v případě typového osvědčení pro zvláštní účely úrovni přiměřené zamýšlenému použití.

f)

Jestliže se žadatel rozhodne vyhovět certifikačním specifikacím stanoveným ve změně těchto požadavků, která se stane použitelnou po podání žádosti o změnu typového osvědčení, musí změna nebo oblasti změnou ovlivněné rovněž vyhovovat všem ostatním přímo souvisejícím certifikačním specifikacím.

g)

Jestliže žádost o změnu typového osvědčení letadla obsahuje změnu údajů provozní vhodnosti nebo byla původní žádost doplněna tak, aby zmíněnou změnu obsahovala, musí být certifikační předpisová základna pro údaje provozní vhodnosti stanovena v souladu s písmeny a) – f).“;

(17)

bod 21.A.103 se zrušuje;

(18)

body 21.A.111 a 21.A.112 A se nahrazují tímto:

„21.A.111   Oblast působnosti

Tato hlava stanovuje postup pro schvalování významných změn typových osvědčení podle postupů pro doplňková typová osvědčení a stanovuje práva a povinnosti žadatelů a držitelů těchto osvědčení. Odkazy na typová osvědčení v této hlavě zahrnují jak typová osvědčení, tak typová osvědčení pro zvláštní účely.

21.A.112 A   Předpoklady

Každá fyzická nebo právnická osoba, která prokázala svou způsobilost podle bodu 21.A.112B nebo je v procesu prokazování, smí podat žádost o doplňkové typové osvědčení podle podmínek stanovených v této hlavě.“;

(19)

bod 21.A.112B se mění takto:

a)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

Každý žadatel o doplňkové typové osvědčení je povinen prokázat svou způsobilost držením oprávnění organizace k projektování vydaného agenturou v souladu s hlavou J.“;

b)

písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

Odchylně od písmene a) v případě výrobků uvedených v bodě 21.A.14 písm. c) smí žadatel prokázat způsobilost tím, že od agentury získá schválení certifikačního programu v souladu s bodem 21.A.93 písm b).“;

(20)

bod 21.A.113 se mění takto:

a)

písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)

Při podání žádosti o doplňkové typové osvědčení musí žadatel:

i)

zahrnout do žádosti informace požadované v bodě 21.A.93 písm. b),

ii)

uvést, zda certifikační údaje připravil nebo připraví žadatel jako celek, nebo zda budou připraveny na základě ujednání s vlastníkem certifikačních předpisových údajů.“;

b)

doplňuje se nové písmeno c), které zní:

„c)

Bod 21.A.93 písm. c) se vztahuje na požadavky na lhůty platnosti žádosti a požadavky související s potřebou aktualizovat certifikační předpisovou základnu, certifikační základnu pro údaje provozní vhodnosti a požadavky na ochranu životního prostředí, pokud změna nebyla schválena nebo je zřejmé, že nebude schválena ve stanovené lhůtě.“;

(21)

bod 21.A.114 se zrušuje;

(22)

bod 21.A.115 se nahrazuje tímto:

„21.A.115   Požadavky na schválení významných změn ve formě doplňkového typového osvědčení

a)

Doplňková typová osvědčení jsou vydávána:

1.

agenturou, nebo

2.

oprávněnou projekční organizací v rámci jejích práv stanovených v odst. 1 a 9 bodu 21.A.263 písm. c), jak byla zaznamenána v podmínkách oprávnění.

b)

Doplňková typová osvědčení jsou vydávána pouze tehdy, když:

1.

žadatel prokázal svou způsobilost podle bodu 21.A.112B;

2.

bylo prokázáno, že změna typového osvědčení a oblasti touto změnou ovlivněné jsou v souladu s certifikační předpisovou základnou a s požadavky na ochranu životního prostředí, jak byly určeny agenturou podle bodu 21.A.101;

3.

v případě doplňkového typového osvědčení ovlivňující údaje provozní vhodnosti bylo prokázáno, že nezbytné změny údajů provozní vhodnosti vyhovují certifikační předpisové základně pro údaje provozní vhodnosti určené agenturou podle bodu 21.A.101;

4.

byl prokázán soulad s odst. 2 a 3 použitelný na změnu v souladu s bodem 21.A.20, a

5.

v případě, že žadatel uvedl, že poskytl certifikační údaje na základě ujednání s vlastníkem certifikačních předpisových údajů podle písmene b) bodu 21.A.113:

i)

držitel typového osvědčení oznámil, že nemá žádné technické námitky k informaci předložené podle bodu 21.A.93, a

ii)

držitel typového osvědčení se dohodl s držitelem doplňkového typového osvědčení na spolupráci s cílem zajistit plnění všech povinností pro zachování letové způsobilosti změněného výrobku prostřednictvím souladu s body 21.A.44 a 21.A.118 A.

c)

Odchylně od odst. 3 a 4 písm. b), na žádost žadatele zahrnutou v prohlášení uvedeném v bodě 21.A.20 písm. d), má žadatel právo na vydání doplňkového typového osvědčení letadla předtím, než prokáže soulad s certifikační základnou pro údaje provozní vhodnosti, pokud žadatel tento soulad prokáže před datem, kdy mají být tyto údaje použity.

d)

Doplňkové typové osvědčení se vztahuje pouze na konkrétní konfiguraci či konfigurace v typovém osvědčení, s nimiž související významná změna souvisí.“;

(23)

v bodě 21.A.130 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Prohlášení o shodě musí obsahovat všechna níže uvedená prohlášení:

1.

prohlášení pro každý výrobek, letadlovou část nebo zařízení, že daný výrobek, letadlová část nebo zařízení odpovídá schváleným konstrukčním údajům a je ve stavu pro bezpečný provoz;

2.

prohlášení pro každé letadlo, že letadlo bylo zkoušeno na zemi a za letu v souladu s bodem 21.A.127 písm. a);

3.

prohlášení pro každý motor nebo přestavitelnou vrtuli, že je výrobce podrobil konečným funkčním zkouškám v souladu s bodem 21.A.128;

4.

v případě požadavků na ochranu životního prostředí navíc:

i)

prohlášení, že hotový motor je v souladu s použitelnými požadavky na výfukové emise motoru platnými ke dni výroby motoru, a

ii)

prohlášení, že hotový letoun je v souladu s použitelnými požadavky na emise CO2 platnými ke dni vydání prvního osvědčení letové způsobilosti.“;

(24)

v bodě 21.A.145 se písmena b) a c) nahrazují tímto:

„b)

vzhledem ke všem nezbytným údajům o letové způsobilosti a ochraně životního prostředí:

1.

výrobní organizace tyto údaje v zájmu určení shody s použitelnými konstrukčními údaji dostává od agentury a od držitele typového osvědčení, typového osvědčení pro zvláštní účely nebo schválení konstrukce (případně včetně udělené výjimky z požadavků na omezení produkce emisí CO2) nebo žadatele o toto osvědčení nebo schválení;

2.

výrobní organizace zavedla postup pro zajištění správného zapracování údajů o letové způsobilosti a ochraně životního prostředí do jejích výrobních údajů a

3.

tyto údaje jsou udržovány v aktuálním stavu a jsou přístupné veškerému personálu, který přístup k nim potřebuje k plnění svých povinností;

c)

vzhledem k vedení a pracovníkům:

1.

výrobní organizací je jmenován vedoucí, který je odpovědný příslušnému úřadu. Jeho/její povinností v rámci organizace musí být zajištění, aby veškerá výroba probíhala podle požadovaných norem a aby organizace výroby trvale vyhovovala údajům a postupům uvedeným ve výkladu uvedeném v bodě 21.A.143;

2.

výrobní organizací je jmenována osoba nebo skupina osob zajišťující(ch), aby organizace vyhovovala požadavkům této přílohy (části 21) a je uvedena jejich totožnost a rozsah pravomocí. Tato(tyto) osoba(y) musí být přímo podřízena(y) odpovědnému vedoucímu, uvedenému v odstavci 1. Jmenovaná(é) osoba(y) musí být schopna(y) prokázat odpovídající znalosti, kvalifikace a zkušenosti k plnění svých povinností;

3.

pracovníkům na všech úrovních byly přiděleny vhodné pravomoci, aby byli schopni plnit jim přidělené povinnosti, a že záležitosti letové způsobilosti a ochrany životního prostředí jsou v rámci výrobní organizace plně a účinně koordinovány.“;

(25)

v bodu 21.A.147 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Po vydání oprávnění organizace k výrobě musí být každá změna organizace oprávněné k výrobě, významná z hlediska průkazu shody nebo letové způsobilosti a vlastností výrobku, letadlové části nebo zařízení z hlediska životního prostředí, zejména změny v systému jakosti, schválena příslušným úřadem. Žádost o schválení musí být podána příslušnému úřadu písemnou formou a organizace je povinna před provedením změny příslušnému úřadu prokázat, že vyhovuje této hlavě.“;

(26)

v bodě 21.A.174 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Každá žádost o osvědčení letové způsobilosti nebo osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely musí obsahovat:

1.

druh osvědčení letové způsobilosti, o které se žádá;

2.

vzhledem k novému letadlu:

i)

prohlášení o shodě:

vydané podle bodu 21.A.163 písm. b), nebo

vydané podle bodu 21.A.130 a potvrzené příslušným úřadem, nebo

pro dovážené letadlo, prohlášení podepsané úřadem země vývozu, že letadlo je shodné s návrhem schváleným agenturou,

ii)

protokol o stanovení hmotnosti a vyvážení s plánem nakládání a

iii)

letovou příručku, je-li požadována použitelnými certifikačními specifikacemi pro dané letadlo;

3.

vzhledem k použitému letadlu:

i)

původem z členského státu osvědčení kontroly letové způsobilosti, vydané v souladu s částí M,

ii)

původem ze třetí země:

prohlášení příslušného úřadu státu, v němž je nebo bylo letadlo zapsáno v leteckém rejstříku, zohledňující stav letové způsobilosti letadla zapsaného v jeho leteckém rejstříku v době převodu,

protokol o stanovení hmotnosti a vyvážení s plánem nakládání,

letovou příručku, je-li tento materiál požadován použitelným předpisem letové způsobilosti pro dané letadlo,

záznamy o provozní minulosti ke stanovení výrobního, modifikačního a údržbového standardu letadla, včetně všech omezení související s osvědčením letové způsobilosti pro zvláštní účely podle bodu 21.B.327,

doporučení pro vydání osvědčení letové způsobilosti nebo osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely a po kontrole letové způsobilosti v souladu s částí M osvědčení kontroly letové způsobilosti a

datum vydání prvního osvědčení letové způsobilosti, a použijí-li se normy podle přílohy 16 svazku III, údaje o metrické hodnotě CO2.“;

(27)

bod 21.A.231 se nahrazuje tímto:

„21.A.231   Oblast působnosti

Tato hlava stanovuje postup opravňování projekčních organizací a pravidla určující práva a povinnosti držitelů těchto oprávnění a žadatelů o tato oprávnění. Odkazy na typová osvědčení v této hlavě zahrnují jak typová osvědčení, tak typová osvědčení pro zvláštní účely.“;

(28)

bod 21.A.251 se nahrazuje tímto:

„21.A.251   Podmínky oprávnění

Podmínky oprávnění musí uvádět druhy projekčních prací, kategorie výrobků, letadlových částí a zařízení, pro něž je projekční organizace držitelem oprávnění organizace k projektování, stejně jako činnosti a povinnosti týkající se letové způsobilosti, provozní vhodnosti a vlastností výrobků z hlediska životního prostředí, které je organizace oprávněna vykonávat. V případě oprávnění organizace k projektování, která zahrnují typovou certifikaci nebo oprávnění Evropského technického normalizačního příkaz (ETSO) pro pomocné energetické jednotky (APU), musí podmínky oprávnění obsahovat navíc seznam výrobků nebo APU. Tyto podmínky oprávnění musí být vydány jako součást oprávnění organizace k projektování.“;

(29)

bod 21.A.258 se mění takto:

a)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

Je-li během vyšetřování uvedených v bodech 21.A.257 a 21.B.100 nalezen objektivní důkaz prokazující nesoulad držitele oprávnění organizace k projektování s použitelnými požadavky této přílohy, musí být nález klasifikován následovně:

1.

nález „první úrovně“ je jakýkoli nesoulad s požadavky této přílohy, který by mohl vést k neřízenému nesouladu s použitelnými požadavky a ovlivnit bezpečnost letadla;

2.

nález „druhé úrovně“ je jakýkoli nesoulad s požadavky této přílohy, který není klasifikován jako nález „první úrovně“;“

b)

písmena c) a d) se nahrazují tímto:

„c)

Po obdržení oznámení o nálezech podle použitelných správních postupů stanovených agenturou:

1.

v případě nálezu „první úrovně“ je držitel oprávnění organizace k projektování povinen prokázat ke spokojenosti agentury, že provedl dostatečná nápravná opatření, a to během doby ne delší než 21 pracovních dní od písemného potvrzení nálezu;

2.

v případě nálezu „druhé úrovně“ je držitel oprávnění organizace k projektování povinen prokázat ke spokojenosti agentury, že provedl dostatečná nápravná opatření, a to během doby stanovené agenturou, která je přiměřená povaze nálezu a zpočátku nepřesahuje tři měsíce. Agentura může tuto počáteční dobu prodloužit v případech, kdy usoudí, že povaha nálezu takové prodloužení umožňuje, a kdy žadatel předložil plán nápravných opatření, který agentura shledá uspokojivým, a

3.

nález „třetí úrovně“ nevyžaduje okamžitý zásah držitele oprávnění organizace k projektování.

d)

V případě nálezů „první úrovně“ nebo „druhé úrovně“ smí oprávnění organizace k projektování podléhat částečnému nebo úplnému pozastavení nebo zrušení platnosti podle použitelných správních postupů stanovených agenturou. V takovém případě je držitel oprávnění organizace k projektování povinen včas poskytnout potvrzení přijetí oznámení o pozastavení nebo zrušení platnosti oprávnění organizace k projektování.“;

(30)

bod 21.A.263 se nahrazuje tímto:

„21.A.263   Práva

a)

(Vyhrazeno)

b)

(Vyhrazeno)

c)

Držitel oprávnění organizace k projektování má právo, v rámci svých podmínek oprávnění, jak byly stanovené agenturou, a podle odpovídajících postupů systému zabezpečení projekce:

1.

klasifikovat změny typového osvědčení nebo doplňkového typového osvědčení a návrhy oprav jako „významné“ či „nevýznamné“;

2.

schvalovat nevýznamné změny typového osvědčení nebo doplňkového typového osvědčení a návrhy nevýznamných oprav;

3.

(Vyhrazeno);

4.

(Vyhrazeno);

5.

schvalovat určité návrhy významných změn výrobků nebo pomocných energetických jednotek (APU) podle hlavy M;

6.

schvalovat pro určitá letadla letové podmínky, za kterých může být vydáno povolení k letu v souladu s bodem 21.A.710 písm. a) odst. 2, kromě povolení k letu, která budou vydána pro účely bodu 21.A.701 písm. a) odst. 15;

7.

vydávat povolení k letu v souladu s bodem 21.A.711 písm. b) pro letadla, která sám zkonstruoval nebo modifikoval nebo pro která schválil v souladu s bodem 21.A.263 písm. c) odst. 6 letové podmínky, za kterých lze vydat povolení k letu, a kde držitel oprávnění organizace k projektování:

i)

kontroluje konfiguraci letadla a

ii)

potvrzuje shodu s projekčními podmínkami schválenými pro let;

8.

schvalovat určité významné změny typového osvědčení podle hlavy D a

9.

vydávat určitá doplňková osvědčení podle hlavy E a schvalovat určité významné změny takových osvědčení.“;

(31)

bod 21.A.265 se nahrazuje tímto:

„21.A.265   Povinnosti držitele

Držitel oprávnění organizace k projektování musí v rámci svých podmínek oprávnění, jak byly stanoveny agenturou,

a)

udržovat příručku vyžadovanou podle bodu 21.A.243 ve shodě se systémem zabezpečení projekce;

b)

zajistit, aby tato příručka nebo příslušné postupy, které jsou zahrnuty prostřednictvím odkazů, byly v rámci organizace používány jako základní pracovní dokument;

c)

určit, zda konstrukce výrobků nebo jejich změn nebo oprav vyhovují použitelným specifikacím a požadavkům a nemají žádné nebezpečné vlastnosti;

d)

předložit agentuře prohlášení a související dokumentaci potvrzující soulad s písmenem c), kromě procesu schvalování prováděného v souladu s bodem 21.A.263 písm. c);

e)

předložit agentuře údaje a informace týkající se požadovaných opatření podle bodu 21.A.3B;

f)

podle bodu 21.A.263 písm. c) odst. 6 určovat letové podmínky, za kterých může být vydáno povolení k letu;

g)

stanovit v souladu s bodem 21.A.263 písm. c) odst. 7 soulad s písmeny b) a e) bodu 21.A.711 před vydáním povolení k letu letadla;

h)

označit údaje a informace vydané z moci oprávněné projekční organizace v rámci jejích podmínek oprávnění, které stanovila agentura, následujícím prohlášením: ‚Technický obsah tohoto dokumentu je schválen na základě oprávnění DOA č. EASA. 21J.[XXXX]“.“;

(32)

bod 21.A.431 A se mění takto:

a)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

Tato hlava stanovuje postup schvalování návrhů oprav výrobků, letadlových částí nebo zařízení a stanovuje práva a povinnosti držitelů těchto schválení a žadatelů o tato schválení.“;

b)

písmena c) a d) se nahrazují tímto:

„c)

„Opravou“ se rozumí odstranění poškození nebo obnova stavu letové způsobilosti kteréhokoliv výrobku, letadlové části nebo zařízení následně po prvním uvolnění do provozu výrobcem.

d)

Odstranění poškození výměnou letadlových částí nebo zařízení bez nutnosti projekční činnosti musí být považováno za úkon údržby, a proto nevyžaduje schválení podle této přílohy.“;

c)

doplňuje se nové písmeno f), které zní:

„f)

Odkazy na typová osvědčení v této hlavě zahrnují jak typová osvědčení, tak typová osvědčení pro zvláštní účely.“;

(33)

bod 21.A.432B se mění takto:

a)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

Žadatel o schválení návrhu významné opravy je povinen prokázat svou způsobilost držením oprávnění organizace k projektování vydaného agenturou v souladu s hlavou J.“;

b)

písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

Odchylně od písmene a) v případě výrobků uvedených v bodě 21.A.14 písm. c) smí žadatel prokázat způsobilost tím, že od agentury získá schválení certifikačního programu v souladu s bodem 21.A.432C písm. b).“;

(34)

doplňuje se nový bod 21.A.432C, který zní:

„21.A.432C   Žádost o schválení návrhu opravy

a)

Žádost o schválení návrhu opravy musí být podána formou a způsobem stanovenými agenturou.

b)

V žádosti o schválení návrhu významné opravy musí být obsažen nebo po podání původní žádosti doplněn certifikační program zahrnující:

1.

popis poškození a návrh opravy, v němž je uvedena konfigurace typového návrhu, u něhož má dojít k opravě;

2.

uvedení všech oblastí typového návrhu a schválených příruček, které návrh oprav změní či ovlivní;

3.

určení všech opětovných vyšetření nezbytných k prokázání souladu návrhu opravy a oblastí návrhem opravy ovlivněných s certifikační předpisovou základnou, na kterou je odkázáno v typovém osvědčení, doplňkovém typovém osvědčení nebo oprávnění ETSO pro APU;

4.

jakékoli navrhované změny certifikační předpisové základny, na kterou je odkázáno v typovém osvědčení nebo v doplňkovém typovém osvědčení nebo v oprávnění ETSO pro APU;

5.

návrh na roztřídění certifikačního programu do smysluplných skupin činností a údajů pro prokazování souladu, a to včetně návrhu způsobů průkazu a postupu prokazování souladu s bodem 21.A.433 písm. a) odst. 1 a odkazů na související dokumenty o souladu;

6.

návrh na posouzení smysluplných skupin činností a údajů pro prokazování souladu z hlediska pravděpodobnosti nezjištěného nesouladu s certifikační předpisovou základnou a potenciálního dopadu tohoto nesouladu na bezpečnost výrobku. Navrhované posouzení musí přihlížet alespoň k prvkům uvedeným v bodě 21.B.100 písm. a) prvním až čtvrtém pododstavci. Žádost musí obsahovat návrh zapojení agentury do ověřování údajů a činností prokazování souladu založený na tomto posouzení a

7.

informaci o tom, zda certifikační údaje připravil žadatel jako celek, nebo zda byly připraveny na základě ujednání s vlastníkem certifikačních předpisových údajů.“;

(35)

body 21.A.433 a 21.A.435 se nahrazují tímto:

„21.A.433   Požadavky pro schválení návrhu opravy

a)

Návrh opravy musí být schválen pouze:

1.

pokud bylo prokázáno podle certifikačního programu uvedeného v bodu 21.A.432C písm. b), že návrh opravy je v souladu s certifikační předpisovou základnou, na kterou je odkázáno v typovém osvědčení nebo v doplňkovém typovém osvědčení nebo v oprávnění ETSO pro APU, a s jakýmikoli změnami stanovenými a oznámenými agenturou podle bodu 21.B.450;

2.

pokud bylo vyhotoveno prohlášení o souladu s certifikační předpisovou základnou použitelnou v souladu s písm. a) odst. 1 a do dokumentů o souladu byla zaznamenána odůvodnění souladu;

3.

pokud nebyl zjištěn žádný rys nebo vlastnost výrobku, který by jej mohl učinit nebezpečným pro použití, pro něž je certifikace požadována, a

4.

v případě, že žadatel uvedl, že poskytl certifikační údaje na základě ujednání s vlastníkem certifikačních předpisových údajů v souladu s bodem 21.A.432C písm. b) odst. 7:

i)

pokud držitel oznámil, že nemá žádné technické námitky k informaci předložené podle písm. a) odst. 2, a

ii)

pokud se držitel dohodl s držitelem schválení návrhu opravy na spolupráci s cílem zajistit plnění všech povinností pro zachování letové způsobilosti změněného výrobku prostřednictvím souladu s bodem 21.A.451.

b)

Žadatel je povinen agentuře předložit prohlášení uvedené v písm. a) odst. 2 a na žádost agentury rovněž všechny dokladující údaje.

21.A.435   Klasifikace a schválení návrhu opravy

a)

Návrh opravy musí být klasifikován buď jako „významný“, nebo jako „nevýznamný“ v souladu s kritérii pro změnu typového osvědčení stanovenými v bodu 21.A.91.

b)

Návrh opravy musí být klasifikován a schválen:

1.

agenturou, nebo

2.

oprávněnou projekční organizací v rámci jejích práv stanovených v odst. 1, 2 a 5 bodu 21.A.263 písm. c), jak byla zaznamenána v podmínkách oprávnění.“;

(36)

bod 21.A.437 se zrušuje;

(37)

body 21.A.604, 21.A.605 a 21.A.606 se nahrazují tímto:

„21.A.604   Oprávnění ETSO pro pomocnou energetickou jednotku (APU)

Vzhledem k oprávnění ETSO pro APU:

a)

Odchylně od bodů 21.A.603, 21.A.610 a 21.A.615 se použijí tyto body: body 21.A.15, 21.A.20, 21.A.21, 21.A.31, 21.A.33, 21.A.44, 21.B.75 a 21.B.80. Oprávnění ETSO však musí být vydáno v souladu s bodem 21.A.606 namísto typového oprávnění;

b)

odchylně od bodu 21.A.611 se při schvalování konstrukčních změn držitelů oprávnění ETSO pro APU musí použít požadavky hlavy D a při schvalování konstrukčních změn jiných žadatelů požadavky hlavy E. Jsou-li použity požadavky hlavy E, musí být místo doplňkového typového osvědčení vydáno samostatné oprávnění ETSO a

c)

při schvalování návrhů oprav se musí použít požadavky hlavy M.

21.A.605   Požadované údaje

a)

Žadatel je povinen předložit agentuře následující doklady:

1.

certifikační program pro oprávnění ETSO, který stanoví způsoby průkazu prokazující soulad s bodem 21.A.606 písm. b);

2.

prohlášení o souladu s požadavky osvědčující, že žadatel splnil požadavky této hlavy;

3.

prohlášení o konstrukci a výkonnosti (DDP) uvádějící, že žadatel prokázal, že letový celek vyhovuje použitelnému ETSO v souladu s certifikačním programem;

4.

kopii technických údajů požadovaných použitelným ETSO;

5.

výklad organizace (nebo odkaz na tento výklad) uvedený v bodu 21.A.143 za účelem získání odpovídajícího oprávnění organizace k výrobě podle hlavy G nebo příručku (nebo odkaz na tuto příručku) uvedenou v bodu 21.A.125 A písm. b) pro účely výroby podle hlavy F bez oprávnění organizace k výrobě;

6.

v případě APU příručku (nebo odkaz na tuto příručku) uvedenou v bodě 21.A.243 za účelem získání odpovídajícího oprávnění organizace k projektování podle hlavy J;

7.

v případě všech ostatních letadlových celků postupy (nebo odkaz na tyto postupy) uvedené v bodě 21.A.602B písm. b) odst. 2;

b)

Žadatel musí agentuře podat hlášení o jakýchkoli potížích nebo událostech, ke kterým během schvalovacího procesu dojde a které mohou mít podstatný dopad na oprávnění ETSO.“

21.A.606   Požadavky pro vydání oprávnění ETSO

Za účelem vydání oprávnění ESTSO je žadatel povinen:

a)

prokázat svou způsobilost v souladu s bodem 21.A.602B;

b)

prokázat, že letadlový celek je v souladu s technickými podmínkami použitelného ETSO nebo s odchylkami od těchto podmínek schválenými v souladu s bodem 21.A.610, existují-li takové;

c)

vyhovět požadavkům této hlavy a

d)

prohlásit, že nebyl zjištěn žádný rys nebo vlastnost letadlového celku, který by jej mohl učinit nebezpečným pro použití, pro něž je certifikace požadována.“;

(38)

v bodě 21.A.701 se doplňuje bod 16), který zní:

„16.

lety letadla za účelem odstranění poruch nebo kontroly fungování jednoho či více systémů, letadlových částí nebo zařízení po údržbě.“;

(39)

v bodu 21.B.5 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Tento oddíl stanovuje postup pro příslušný úřad při vykonávání svých úkolů a povinností, pokud jde o vydávání, zachovávání, změny, pozastavování a rušení platnosti osvědčení, schválení a oprávnění uvedených v této příloze I.“

(40)

Hlava B oddílu B se nahrazuje tímto:

„HLAVA B –   TYPOVÁ OSVEDČENÍ A TYPOVÁ OSVĚDČENÍ PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

21.B.70   Certifikační specifikace

Agentura v souladu s čl. 76 odst. 3 nařízení (EU) 2018/1139 vydá certifikační specifikace a další podrobné specifikace, včetně certifikačních specifikací pro letovou způsobilost, údajů provozní vhodnosti a ochrany životního prostředí, které mohou příslušné orgány, organizace a personál použít k prokázání souladu výrobků, letadlových částí a zařízení s příslušnými základními požadavky stanovenými v přílohách II, IV a V uvedeného nařízení, jakož i s požadavky na ochranu životního prostředí stanovenými v čl. 9 odst. 2 a v příloze III téhož nařízení. Takovéto specifikace musí být dostatečně podrobné a konkrétní, aby udávaly žadatelům podmínky, podle nichž mají být osvědčení vydána, změněna nebo doplněna.

21.B.75   Zvláštní podmínky

a)

Agentura je povinna předepsat pro výrobek zvláštní podrobné technické specifikace, nazvané „zvláštní podmínky“, jestliže související certifikační specifikace neobsahují pro daný výrobek přiměřené nebo vhodné normy bezpečnosti, protože:

1.

výrobek má nové nebo neobvyklé rysy konstrukce vzhledem k postupům projektování, na nichž jsou založeny použitelné certifikační specifikace,

2.

zamýšlené použití výrobku je neobvyklé, nebo

3.

zkušenosti s jinými podobnými výrobky v provozu nebo s výrobky, které mají podobné rysy konstrukce, nebo s nově zjištěnými nebezpečími prokázaly, že mohou vzniknout nebezpečné stavy.

b)

Zvláštní podmínky obsahují takové normy bezpečnosti, které agentura považuje za nezbytné k zavedení úrovně bezpečnosti rovnocenné úrovni stanovené použitelnými certifikačními specifikacemi.

21.B.80   Certifikační předpisová základna pro typové osvědčení nebo typové osvědčení pro zvláštní účely

Agentura stanoví certifikační předpisovou základnu a oznámí ji žadateli o typové osvědčení nebo typové osvědčení pro zvláštní účely. Certifikační předpisová základna se musí skládat z(e):

a)

certifikačních specifikací pro letovou způsobilost, které agentura určí na základě specifikací použitelných u výrobku k datu podání žádosti o osvědčení, ledaže:

1.

žadatel se rozhodne vyhovět certifikačním specifikacím, které se staly použitelnými po datu podání žádosti, nebo těmto specifikacím vyhovět musí v souladu s bodem 21.A.15 písm. f). Pokud se žadatel rozhodne vyhovět certifikačním specifikacím, které se staly použitelnými po datu podání žádosti, zahrne agentura do certifikační předpisové základny jakékoli další přímo související certifikační specifikace nebo

2.

agentura schválí alternativní certifikační specifikace k certifikačním specifikacím, kterým nelze vyhovět a k nimž byly nalezeny kompenzační faktory, které poskytují rovnocennou úroveň bezpečí, nebo

3.

agentura schválí nebo předepíše jiné způsoby průkazu, které

i)

v případě typového osvědčení prokazují soulad se základními požadavky přílohy II nařízení (EU) 2018/1139, nebo

ii)

v případě typového osvědčení pro zvláštní účely poskytují úroveň bezpečnosti přiměřenou zamýšlenému použití a

b)

jakýchkoliv zvláštních podmínek předepsaných agenturou v souladu s bodem 21.B.75 písm. a).

21.B.82   Certifikační předpisová základna pro údaje provozní vhodnosti pro typové osvědčení letadla nebo typové osvědčení letadla pro zvláštní účely

Agentura stanoví certifikační základnu pro údaje provozní vhodnosti a oznámí ji žadateli o typové osvědčení letadla nebo typové osvědčení letadla pro zvláštní účely. Certifikační základna pro údaje provozní vhodnosti se musí skládat z(e):

a)

certifikačních specifikací pro údaje provozní vhodnosti určených agenturou ze specifikací, které byly pro letadlo použitelné k datu podání žádosti nebo k datu dodatku žádosti o schválení údajů provozní vhodnosti podle toho, které z dat je pozdější, ledaže:

1.

žadatel se rozhodne vyhovět certifikačním specifikacím, které se staly použitelnými po datu podání žádosti, nebo těmto specifikacím vyhovět musí v souladu s bodem 21.A.15 písm. f). Pokud se žadatel rozhodne vyhovět certifikačním specifikacím, které se staly použitelnými po datu podání žádosti, zahrne agentura do certifikační předpisové základny jakékoli další přímo související certifikační specifikace nebo

2.

agentura schválí nebo předepíše jiné způsoby prokázání souladu s příslušnými hlavními požadavky příloh II, IV a V nařízení (EU) 2018/1139.

b)

jakýchkoliv zvláštních podmínek předepsaných agenturou v souladu s bodem 21.B.75 písm. a).

21.B.85   Stanovení použitelných požadavků na ochranu životního prostředí a certifikačních specifikací pro typové osvědčení nebo typové osvědčení pro zvláštní účely

a)

Agentura určí a oznámí žadateli o typové osvědčení letadla nebo typové osvědčení letadla pro zvláštní účely, doplňkové typové osvědčení nebo o významnou změnu typového osvědčení nebo doplňkového typového osvědčení použitelné hlukové požadavky stanovené v příloze 16 Chicagské úmluvy svazku I části II hlavy 1 a:

1.

hlav 2, 3, 4 a 14 pro podzvukové proudové letouny;

2.

hlav 3, 4, 5, 6, 10, a 14 pro vrtulové letouny;

3.

hlav 8 a 11 pro vrtulníky;

4.

hlavy 12 pro nadzvukové letouny a

5.

hlavy 13 pro letadla se sklopným rotorem.

b)

Agentura určí a oznámí žadateli uvedenému v písmeni a) použitelné emisní požadavky pro zabránění záměrnému úniku paliva u letadel uvedené v příloze 16 Chicagské úmluvy svazku II části II, hlavě 1 a 2.

c)

Agentura určí a oznámí žadateli uvedenému v písmeni a) použitelné požadavky na kouřové a plynné emise a emise tuhých znečišťujících látek uvedené v příloze 16 Chicagské úmluvy svazku II části III, hlavě 1 a

1.

hlavě 2 pro kouřové a plynné emise proudových nebo turbodmychadlových motorů určených k pohonu pouze při podzvukových rychlostech;

2.

hlavě 3 pro kouřové a plynné emise proudových nebo turbodmychadlových motorů určených k pohonu pouze při nadzvukových rychlostech;

3.

hlavě 4 pro emise tuhých znečišťujících látek proudových nebo turbodmychadlových motorů určených k pohonu pouze při podzvukových rychlostech;

d)

Agentura určí a oznámí žadateli uvedenému v písmeni a) použitelné požadavky na emise CO2 uvedené v příloze 16 Chicagské úmluvy svazku II části II, hlavě 1 a

1.

hlavě 2 pro podzvukové proudové letouny a

2.

hlavě 2 pro podzvukové vrtulové letouny.

21.B.100   Míra zapojení

a)

Agentura stanoví své zapojení do ověřování činností prokazování souladu a údajů o těchto činnostech v souvislosti s žádostí o typové osvědčení, typové osvědčení pro zvláštní účely, schválení významné změny, doplňkové typové osvědčení, schválení návrhu významné opravy nebo oprávnění ETSO pro APU. Činí tak na základě posouzení smysluplných skupin činností a údajů pro prokazování souladu v rámci certifikačního programu. V tomto posouzení se zaměří na:

pravděpodobnost nezjištěného nesouladu s certifikační předpisovou základnou, certifikační základnou pro údaje provozní vhodnosti nebo požadavky na ochranu životního prostředí a

možný dopad tohoto nesouladu na bezpečnost výrobků nebo ochranu životního prostředí,

a zváží alespoň tyto prvky:

1.

nové nebo neobvyklé rysy certifikačního projektu, včetně provozních a organizačních aspektů a aspektů správy znalostí;

2.

složitost návrhu a/nebo prokázání souladu;

3.

kritičnost konstrukce nebo technologie a souvisejících bezpečnostních rizik a rizik pro životní prostředí, včetně takových rizik, které byly zjištěny u podobných konstrukcí, a

4.

výkonnost a zkušenost projekční organizace žadatele v dotčené oblasti.

b)

Za účelem schválení nevýznamné opravy, nevýznamné změny nebo oprávnění ETSO jiného než pro APU určí agentura míru svého zapojení na úrovni celého certifikačního projektu, přičemž zohlední nové nebo neobvyklé rysy, složitost konstrukce a/nebo prokázání souladu, kritičnost konstrukce nebo technologie a výkonnost a zkušenost projekční organizace žadatele.

c)

Agentura oznámí žadateli míru svého zapojení a aktualizuje ji, pokud to je odůvodněno informacemi, které mají znatelný dopad na riziko posouzené dříve podle písmene a) nebo b). Agentura informuje žadatele o změně míry svého zapojení.

21.B.103   Vydání typového osvědčení nebo typového osvědčení pro zvláštní účely

a)

Agentura je povinna vydat typové osvědčení letadla, motoru nebo vrtule nebo typové osvědčení letadla, motoru nebo vrtule pro zvláštní účely za předpokladu, že:

1.

žadatel vyhověl bodu 21.A.21;

2.

agentura v rámci ověřování prokázání souladu podle míry svého zapojení podle bodu 21.B.100 neshledala žádný nesoulad s certifikační předpisovou základnou, certifikační základnou pro údaje provozní vhodnosti tam, kde se použije v souladu s bodem 21.B.82, a požadavky na ochranu životního prostředí a

3.

nebyl zjištěn žádný rys nebo vlastnost výrobku, který by jej mohl učinit nebezpečným pro použití, pro něž je certifikace požadována.

b)

Odchylně od písm. a) na žádost žadatele zahrnutou v prohlášení uvedeném v bodě 21.A.20 písm. d) může agentura vydat typové osvědčení letadla předtím, než dojde k prokázání souladu s certifikační základnou pro údaje provozní vhodnosti, pokud žadatel tento soulad prokáže před datem, kdy mají být tyto údaje skutečně použity.“

(41)

Hlava D oddílu B se nahrazuje tímto:

„21.B.105   Certifikační předpisová základna, požadavky na ochranu životního prostředí a certifikační základna pro údaje provozní vhodnosti pro významnou změnu v typovém osvědčení

Agentura stanoví použitelnou certifikační předpisovou základnu, požadavky na ochranu životního prostředí a v případě změny ovlivňující údaje provozní vhodnosti také certifikační základnu pro údaje provozní vhodnosti stanovenou v souladu s bodem 21.A.101 a oznámí je žadateli o významnou změnu typového osvědčení.

21.B.107   Vydání schválení změny typového osvědčení

a)

Agentura je povinna vydat schválení změny typového osvědčení za předpokladu, že:

1.

žadatel o schválení vyhověl:

i)

bodu 21.A.95 v případě nevýznamné změny, nebo

ii)

bodu 21.A.97 v případě významné změny;

2.

agentura při ověřování prokázání souladu podle míry svého zapojení stanovené podle bodu 21.B.100 písm. a) nebo b) neshledala žádný nesoulad s certifikační předpisovou základnou, certifikační základnou pro údaje provozní vhodnosti tam, kde se použije v souladu s bodem 21.B.82, a požadavky na ochranu životního prostředí a

3.

nebyl zjištěn žádný rys nebo vlastnost výrobku, který by jej mohl učinit nebezpečným pro použití, pro něž je certifikace požadována.

b)

V případě změny ovlivňující údaje provozní vhodnosti, odchylně od odst. 1 a 2 písm. a), na žádost žadatele zahrnutou v prohlášení uvedeném v bodě 21.A.20 písm. d) může agentura schválit změnu typového osvědčení letadla předtím, než dojde k prokázání souladu s certifikační základnou pro údaje provozní vhodnosti, pokud žadatel tento soulad prokáže před datem, kdy mají být tyto údaje skutečně použity.

c)

Schválení změn údajů provozní vhodnosti musí být zahrnuto ve schválení změny typového osvědčení.

d)

Schválení změny typového osvědčení se vztahuje pouze na konkrétní konfiguraci či konfigurace v typovém osvědčení, s nimiž změna souvisí.“;

(42)

Hlava E oddílu B se nahrazuje tímto:

„Odkazy na typová osvědčení v této hlavě zahrnují jak typová osvědčení, tak typová osvědčení pro zvláštní účely.

21.B.109   Certifikační předpisová základna, požadavky na ochranu životního prostředí a certifikační základna pro údaje provozní vhodnosti pro doplňkové typové osvědčení

Agentura stanoví použitelnou certifikační předpisovou základnu, požadavky na ochranu životního prostředí a v případě změny ovlivňující údaje provozní vhodnosti také certifikační základnu pro údaje provozní vhodnosti stanovenou v souladu s bodem 21.A.101 a oznámí je žadateli o doplňkové typové osvědčení.

21.B.111   Vydání doplňkového typového osvědčení

a)

Agentura je povinna vydat doplňkové osvědčení za předpokladu, že:

1.

žadatel vyhověl bodu 21.A.115 písm. b);

2.

agentura při ověřování prokázání souladu podle míry svého zapojení stanovené podle bodu 21.B.100 písm. a) neshledala žádný nesoulad s certifikační předpisovou základnou, certifikační základnou pro údaje provozní vhodnosti tam, kde se použije v souladu s bodem 21.B.82, a požadavky na ochranu životního prostředí a

3.

nebyl zjištěn žádný rys nebo vlastnost výrobku, který by jej mohl učinit nebezpečným pro použití, pro něž je certifikace požadována.

b)

V případě doplňkového typového osvědčení ovlivňujícího údaje provozní vhodnosti, odchylně od odst. 1 a 2 písm. a), na žádost žadatele zahrnutou v prohlášení uvedeném v bodě 21.A.20 písm. d) může agentura vydat doplňkové typové osvědčení předtím, než dojde k prokázání souladu s certifikační základnou pro údaje provozní vhodnosti, pokud žadatel tento soulad prokáže před datem, kdy mají být tyto údaje skutečně použity.

c)

Schválení změn údajů provozní vhodnosti musí být zahrnuto v doplňkovém typovém osvědčení.

d)

Doplňkové typové osvědčení se vztahuje pouze na konkrétní konfiguraci či konfigurace v typovém osvědčení, s nimiž související významná změna souvisí.“;

(43)

bod 21.B.326 se nahrazuje tímto:

„21.B.326   Osvědčení letové způsobilosti

Příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku je povinen vydat osvědčení letové způsobilosti pro:

a)

nové letadlo:

1.

po předložení dokumentace požadované bodem 21.A.174 písm. b) odst. 2;

2.

pokud se příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku přesvědčí, že letadlo je ve shodě se schváleným návrhem a je ve stavu pro bezpečný provoz; toto opatření smí zahrnovat kontroly příslušným úřadem členského státu zápisu do rejstříku, a

3.

pokud se příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku přesvědčí, že letadlo je v souladu s použitelnými požadavky na emise CO2 platnými ke dni vydání prvního osvědčení letové způsobilosti;

b)

použité letadlo:

1.

po předložení dokumentace požadované bodem 21.A.174 písm. b) odst. 3, která prokazuje, že:

i)

letadlo je shodné s typovým návrhem schváleným v rámci typového osvědčení a s jakýmkoliv doplňkovým typovým osvědčením, změnou nebo opravou schválenou v souladu s touto přílohou I (částí 21) a

ii)

byly splněny všechny příkazy k zachování letové způsobilosti a

iii)

letadlo bylo podrobeno prohlídce v souladu s použitelnými ustanoveními přílohy I (část M) nařízení (ES) č. 2042/2003 a

iv)

letadlo bylo v souladu s použitelnými požadavky na emise CO2 platnými ke dni vydání prvního osvědčení letové způsobilosti;

2.

pokud se příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku přesvědčí, že letadlo je ve shodě se schváleným návrhem a je ve stavu pro bezpečný provoz; toto opatření smí zahrnovat kontroly příslušným úřadem členského státu zápisu do rejstříku, a

3.

pokud se příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku přesvědčí, že letadlo bylo v souladu s použitelnými požadavky na emise CO2 platnými ke dni vydání prvního osvědčení letové způsobilosti.“

(44)

Hlava M oddílu B se nahrazuje tímto:

„21.B.450   Certifikační předpisová základna a požadavky na ochranu životního prostředí pro schválení návrhu opravy

Agentura označí veškeré změny certifikační předpisové základny, na niž je odkázáno v typovém osvědčení nebo doplňkovém typovém osvědčení nebo oprávnění ETSO pro APU, které agentura považuje za nezbytné k zachování úrovně bezpečnosti rovnocenné úrovni bezpečnosti již dříve stanovené a oznámí je žadateli o návrh opravy.

21.B.453   Vydávání schválení návrhu opravy

a)

Agentura je povinna vydat schválení návrhu významné změny za předpokladu, že:

1.

žadatel prokázal svou způsobilost podle bodu 21.A.432B;

2.

žadatel vyhověl bodu 21.A.433;

3.

agentura při ověřování prokázání souladu podle míry svého zapojení stanovené podle bodu 21.B.100 písm. a) neshledala žádný nesoulad s certifikační předpisovou základnou a požadavky na ochranu životního prostředí a

4.

nebyl zjištěn žádný rys nebo vlastnost výrobku, který by jej mohl učinit nebezpečným pro použití, pro něž je certifikace požadována.

b)

Agentura je povinna vydat schválení návrhu nevýznamné změny za předpokladu, že žadatel vyhověl písm. a) odst. 2 a 4 a že agentura při ověřování prokázání souladu podle míry svého zapojení stanovené podle bodu 21.B.100 písm. b) neshledala žádný nesoulad s certifikační předpisovou základnou a požadavky na ochranu životního prostředí.“;

(45)

Hlava O oddílu B se nahrazuje tímto:

„21.B.480   Vydání oprávnění ETSO

Agentura vydá oprávnění ETSO za předpokladu, že:

a)

žadatel vyhověl bodu 21.A.606;

b)

agentura při ověřování prokázání souladu podle míry svého zapojení stanovené podle bodu 21.B.100 písm. b) neshledala žádný nesoulad s technickými podmínkami použitelného ETSO nebo s odchylkami od těchto podmínek schválenými v souladu s bodem 21.A.610, existují-li takové, a

c)

nebyl zjištěn žádný rys nebo vlastnost letadlového celku, který by jej mohl učinit nebezpečným pro použití, pro něž je certifikace požadována.“.


Top