EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0103

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/103 ze dne 23. ledna 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1998, pokud jde o vyjasnění, harmonizaci a zjednodušení, jakož i posílení některých specifických opatření k ochraně letectví před protiprávními činy (Text s významem pro EHP.)

C/2019/136

OJ L 21, 24.1.2019, p. 13–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/103/oj

24.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 21/13


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/103

ze dne 23. ledna 2019,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1998, pokud jde o vyjasnění, harmonizaci a zjednodušení, jakož i posílení některých specifických opatření k ochraně letectví před protiprávními činy

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 (1), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ze zkušeností získaných z uplatňování prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1998 (2) vyplynulo, že je třeba provést menší změny ve způsobech provádění některých společných základních norem.

(2)

Některá specifická opatření k ochraně letectví před protiprávními činy by měla být objasněna, harmonizována nebo zjednodušena s cílem zlepšit právní srozumitelnost, standardizovat společný výklad právních předpisů a dále zajistit co nejlepší provádění společných základních norem ochrany letectví před protiprávními činy.

(3)

Kromě toho je třeba odpovídajícím způsobem změnit prováděcí pravidla s ohledem na nový vývoj, pokud jde o provoz letišť a leteckých společností, technologie a bezpečnostní vybavení, jejichž účelem je vypořádat se se změnami v situaci v oblasti hrozeb a rizik, jakož i na vývoj mezinárodních standardů a doporučených postupů Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO).

(4)

Změny se týkají opatření v oblasti bezpečnosti letišť, revize pravidel týkajících se ověření spolehlivosti s cílem zlepšit kulturu bezpečnosti a zvýšit odolnost, jakož i zavedení a vymezení výkonnostních norem a používání zařízení pro detekci výbušnin v obuvi (SED) a zařízení pro detekci výbušných par (EVD).

(5)

Prováděcí nařízení (EU) 2015/1998 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 19 nařízení (ES) č. 300/2008,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2015/1998 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 1. února 2019. Ustanovení bodů 2, 20, 25, 26, 28 až 38, 44 a 45 přílohy tohoto nařízení se však použijí ode dne 31. prosince 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. ledna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 72.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1998 ze dne 5. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (Úř. věst. L 299, 14.11.2015, s. 1).


PŘÍLOHA

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2015/1998 se mění takto:

1)

bod 1.1.3.4 se nahrazuje tímto:

„1.1.3.4.

Bezpečnostní prohlídku těch kritických částí, které mohly být kontaminovány, je nutno provést co nejdříve s cílem přiměřeně zajistit, že tyto části neobsahují zakázané předměty, pokud přístup do kritických částí měla kterákoli z těchto osob:

a)

osoby, které nebyly podrobeny detekční kontrole;

b)

cestující a členové posádky, kteří přilétají z jiných třetích zemí, než jsou země uvedené v doplňku 4-B;

c)

cestující a členové posádky, kteří přilétají z letišť Unie, pokud se příslušný členský stát odchýlil od společných základních norem podle článku 1 nařízení Komise (EU) č. 1254/2009 (*1), kromě případů, kdy jsou při příletu vyzvednuti a vyvedeni mimo tyto prostory v souladu s bodem 1.2.7.3.

Tento bod se považuje za splněný u letadel, která podléhají bezpečnostní prohlídce letadla, a nepoužije se v případech, kdy přístup do kritických částí mají osoby, na něž se vztahují body 1.3.2 a 4.1.1.7.

Pokud jde o písmena b) a c), vztahuje se toto ustanovení pouze na ty kritické části, jež jsou používány pro zapsaná zavazadla, která byla podrobena detekční kontrole, a/nebo odletové cestující, kteří byli podrobeni detekční kontrole a neodlétají stejným letadlem jako uvedení cestující a členové posádky.

(*1)  Nařízení Komise (EU) č. 1254/2009 ze dne 18. prosince 2009, kterým se stanoví kritéria umožňující členským státům odchýlit se od společných základních norem v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a přijmout alternativní bezpečnostní opatření (Úř. věst. L 338, 19.12.2009, s. 17).“;"

2)

bod 1.2.3 se nahrazuje tímto:

„1.2.3.   Požadavky na identifikační průkazy člena letové posádky Unie a letištní identifikační průkazy

1.2.3.1.   Identifikační průkaz člena letové posádky zaměstnávaného leteckým dopravcem Unie a letištní identifikační průkaz lze vydat pouze osobě, která jej potřebuje z provozního hlediska a úspěšně absolvovala důkladnější ověření spolehlivosti v souladu s bodem 11.1.3.

1.2.3.2.   Identifikační průkazy člena letové posádky a letištní identifikační průkazy se vydávají na dobu nejvýše pěti let.

1.2.3.3.   Identifikační průkaz osoby, která neabsolvovala úspěšně důkladnější ověření spolehlivosti, musí být neprodleně vyřazen nebo případně odejmut a vrácen příslušnému orgánu, provozovateli nebo vydávajícímu subjektu (podle okolností).

1.2.3.4.   Identifikační průkaz je nutno nosit na viditelném místě přinejmenším po dobu, kdy se držitel nachází ve vyhrazených bezpečnostních prostorech.

Osoba, která nenosí svůj identifikační průkaz viditelně ve vyhrazených bezpečnostních prostorech jiných než prostory, v nichž se nacházejí cestující, musí být zastavena osobami odpovědnými za provádění bodu 1.5.1 písm. c) a popřípadě nahlášena.

1.2.3.5.   Identifikační průkaz musí být neprodleně vrácen v těchto případech:

a)

na žádost příslušného orgánu, provozovatele nebo vydávajícího subjektu;

b)

při ukončení pracovního poměru;

c)

při změně zaměstnavatele;

d)

při změně nutnosti mít přístup do prostor, pro něž bylo uděleno oprávnění;

e)

po skončení doby platnosti průkazu;

f)

po odnětí průkazu.

1.2.3.6.   Vydávajícímu subjektu je nutno neprodleně oznámit ztrátu, krádež či nevrácení identifikačního průkazu.

1.2.3.7.   Elektronický průkaz musí být neprodleně vyřazen po vrácení, skončení doby platnosti, odnětí nebo oznámení ztráty, krádeže či nevrácení.“;

3)

v bodě 1.2.6.3 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

spojeno se společností nebo jednotlivým uživatelem registrovaného vozidla prostřednictvím zabezpečené databáze pro registraci vozidel.“;

4)

v bodě 1.2.6.3 se poslední věta nahrazuje tímto:

„Elektronická povolení vjezdu pro vozidla musí být čitelná elektronicky rovněž v neveřejném prostoru letiště.“;

5)

v bodě 1.3.1.1 se písmeno f) nahrazuje tímto:

„f)

zařízením pro stopovou detekci výbušnin (ETD) v kombinaci s ručním detektorem kovů (HHMD);“;

6)

v bodě 1.3.1.1 se doplňují nová písmena g) a h), která znějí:

„g)

zařízením pro detekci kovů v obuvi (SMD);

h)

zařízením pro detekci výbušnin v obuvi (SED).“;

7)

v bodě 1.3.1.1 se doplňuje nová věta, která zní:

„Zařízení SMD a SED lze použít pouze jako doplňkový prostředek detekční kontroly.“;

8)

bod 1.3.1.3 se nahrazuje tímto:

„1.3.1.3.

Psy cvičené k zjišťování výbušnin, zařízení ETD a zařízení ETD v kombinaci se zařízením SED lze použít pouze jako doplňkové prostředky detekční kontroly osob jiných než cestujících nebo jako nepředvídatelnou alternativu ručních prohlídek, ručních prohlídek v kombinaci se zařízením SMD, WTMD nebo bezpečnostních skenerů.“;

9)

v bodě 3.1.3 se doplňuje nová věta, která zní:

„Výše uvedené informace mohou být zaznamenávány v elektronické podobě.“;

10)

bod 4.0.3 se nahrazuje tímto:

„4.0.3.

Cestující a jejich kabinová zavazadla přilétající z členského státu, v němž bylo letadlo v tranzitu poté, co přiletělo z třetí země, která není uvedena v doplňku 4-B, nebo z letiště Unie, pokud se členský stát odchýlil od společných základních norem podle článku 1 nařízení (EU) č. 1254/2009, se považují za cestující a kabinová zavazadla přilétající z třetí země, není-li potvrzeno, že tito cestující a jejich kabinová zavazadla byli podrobeni detekční kontrole v souladu s touto kapitolou.“;

11)

doplňuje se nový bod 4.0.6, který zní:

„4.0.6.

Cestující a jejich kabinová zavazadla přilétající z letiště Unie, pokud se členský stát odchýlil od společných základních norem podle článku 1 nařízení (EU) č. 1254/2009, se považují za cestující a kabinová zavazadla přilétající z třetí země, není-li potvrzeno, že tito cestující a jejich kabinová zavazadla byli podrobeni detekční kontrole v souladu s touto kapitolou.“;

12)

v bodě 4.1.1.2 se písmeno f) nahrazuje tímto:

„f)

zařízením pro stopovou detekci výbušnin (ETD) v kombinaci s ručním detektorem kovů (HHMD);“;

13)

v bodě 4.1.1.2 se doplňují nová písmena g) a h), která znějí:

„g)

zařízením pro detekci kovů v obuvi (SMD);

h)

zařízením pro detekci výbušnin v obuvi (SED).“;

14)

bod 4.1.1.9 se nahrazuje tímto:

„4.1.1.9.

Psy cvičené k zjišťování výbušnin a zařízení pro stopovou detekci výbušnin (ETD), zařízení pro detekci kovů v obuvi (SMD) a zařízení pro detekci výbušnin v obuvi (SED) lze použít pouze jako doplňující prostředky detekční kontroly.“;

15)

bod 4.1.3.1 se nahrazuje tímto:

„4.1.3.1.

Tekutiny, aerosoly a gely vnášené cestujícími mohou být na vstupu do vyhrazených bezpečnostních prostorů osvobozeny od detekční kontroly na zařízení LEDS, pokud jsou v samostatných nádobách o objemu maximálně 100 mililitrů nebo ekvivalentním objemu v jednom průhledném plastovém sáčku, který lze opakovaně zapečetit a jehož objem nepřesahuje 1 litr, přičemž obsah plastového sáčku se do něj musí bez problému vejít a sáček musí být úplně uzavřený.“;

16)

bod 4.1.3.2 se zrušuje;

17)

bod 5.0.3 se mění takto:

„5.0.3.

Zapsaná zavazadla přilétající z členského státu, v němž bylo letadlo v tranzitu poté, co přiletělo z třetí země, která není uvedena v doplňku 5-A, nebo z letiště Unie, pokud se členský stát odchýlil od společných základních norem podle článku 1 nařízení (EU) č. 1254/2009, se považují za zapsaná zavazadla přilétající z třetí země, není-li potvrzeno, že tato zapsaná zavazadla byla podrobena detekční kontrole v souladu s touto kapitolou.“;

18)

doplňuje se nový bod 5.0.6, který zní:

„5.0.6.

Zapsaná zavazadla přilétající z letiště Unie, pokud se členský stát odchýlil od společných základních norem podle článku 1 nařízení (EU) č. 1254/2009, se považují za zapsaná zavazadla přilétající z třetí země, není-li potvrzeno, že tato zapsaná zavazadla byla podrobena detekční kontrole v souladu s touto kapitolou.“;

19)

v kapitole 5 se doplněk 5-A nahrazuje tímto:

„DOPLNĚK 5-A

ZAPSANÁ ZAVAZADLA

TŘETÍ ZEMĚ, JAKOŽ I JINÉ ZEMĚ A ÚZEMÍ, NA KTERÉ SE V SOULADU S ČLÁNKEM 355 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE NEVZTAHUJE ČÁST TŘETÍ HLAVA VI UVEDENÉ SMLOUVY A KTERÉ JSOU UZNÁNY JAKO ZEMĚ A ÚZEMÍ UPLATŇUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY ROVNOCENNÉ SPOLEČNÝM ZÁKLADNÍM NORMÁM OCHRANY CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY

Pokud jde o zapsaná zavazadla, následující třetí země, jakož i jiné země a území, na které se v souladu s článkem 355 Smlouvy o fungování Evropské unie nevztahuje část třetí hlava VI uvedené smlouvy, byly uznány jako země a území uplatňující bezpečnostní normy rovnocenné společným základním normám ochrany civilního letectví před protiprávními činy:

Kanada

Faerské ostrovy, pokud jde o letiště Vagar

Grónsko, pokud jde o letiště Kangerlussuaq

Guernsey

Ostrov Man

Jersey

Černá Hora

Singapurská republika, pokud jde o letiště Singapore Changi

Stát Izrael, pokud jde o Ben Gurionovo mezinárodní letiště

Spojené státy americké

Pokud má Komise informace naznačující, že bezpečnostní normy uplatňované třetí zemí nebo jinou zemí či územím, které mají podstatný dopad na celkovou úroveň letecké bezpečnosti v Unii, již nejsou rovnocenné společným základním normám Unie, neprodleně tuto skutečnost oznámí příslušným orgánům členských států.

Příslušné orgány členských států musí být neprodleně informovány, pokud má Komise informace o opatřeních, včetně kompenzačních opatření, jež potvrzují, že rovnocennost příslušných bezpečnostních norem uplatňovaných třetí zemí nebo jinou zemí či územím byla obnovena.

;

20)

bod 6.1.3 se zrušuje;

21)

v bodě 6.8.3.6 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

obsah zásilky nebo případně označení konsolidace a“;

22)

v bodě 6.8.3.6 se doplňuje nová věta, která zní:

„V případě konsolidací musí dopravce ACC3 nebo schválený agent ověřený z hlediska ochrany letectví EU (RA3), který provedl konsolidaci, uchovat výše požadované informace pro každou jednotlivou zásilku alespoň do předpokládaného času příletu zásilek na první letiště v Evropské unii, nebo po dobu 24 hodin, podle toho, která doba je delší.“;

23)

doplňuje se nový bod 6.8.3.8, který zní:

„6.8.3.8.

Zásilky, jež jsou předmětem tranzitu nebo transferu, přilétají ze třetí země uvedené v doplňku 6-I a jejichž průvodní doklady nesplňují požadavky bodu 6.8.3.6, musí být v souladu s kapitolou 6.7 ošetřeny před dalším následujícím letem.“;

24)

doplňuje se nový bod 6.8.3.9, který zní:

„6.8.3.9.

Zásilky, jež jsou předmětem tranzitu nebo transferu, přilétají ze třetí země, která není uvedena v doplňku 6-I, a jejichž průvodní doklady nesplňují požadavky bodu 6.8.3.6, musí být v souladu s kapitolou 6.2 ošetřeny před dalším následujícím letem. Průvodní doklady zásilek přilétajících ze třetí země uvedené v doplňku 6-F musí přinejmenším splňovat předpisy ICAO týkající se Prohlášení o bezpečnosti zásilky.“;

25)

doplňují se nové body 11.0.8 a 11.0.9, které znějí:

11.0.8.   Pro účely této kapitoly se „radikalizací“ rozumí proces socializace, jímž se jedinec svými názory, postoji a myšlenkami dostává k podpoře extremismu a který by mohl vést k terorismu.

11.0.9.   Pro účely této kapitoly, a aniž jsou dotčeny použitelné právní předpisy Unie a vnitrostátní právní předpisy, vezme členský stát při určování spolehlivosti osoby procházející procesem popsaným v bodech 11.1.3 a 11.1.4 v úvahu přinejmenším:

a)

trestné činy uvedené v příloze II směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/681 (*2)

a

b)

teroristické trestné činy uvedené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541 (*3).

Trestné činy uvedené v písmenu b) se považují za diskvalifikující trestnou činnost.

(*2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/681 ze dne 27. dubna 2016 o používání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 132)."

(*3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV (Úř. věst. L 88, 31.3.2017, s. 6).“;"

26)

bod 11.1 se nahrazuje tímto:

„11.1.   NÁBOR

11.1.1.   Osoby, které jsou přijaty k provádění detekčních kontrol, kontrol vstupu nebo jiných bezpečnostních kontrol ve vyhrazeném bezpečnostním prostoru nebo které budou odpovídat za jejich provádění, úspěšně absolvovaly důkladnější ověření spolehlivosti.

11.1.2.   Osoby, které jsou přijaty k provádění detekčních kontrol, kontrol vstupu nebo jiných bezpečnostních kontrol jinde než ve vyhrazeném bezpečnostním prostoru nebo které budou odpovídat za jejich provádění nebo mají přístup bez doprovodu k leteckému nákladu a poště, poště leteckého dopravce a materiálu leteckého dopravce, palubním zásobám a letištním dodávkám, u nichž byly provedeny požadované bezpečnostní kontroly, úspěšně absolvovaly důkladnější nebo standardní ověření spolehlivosti. Zda má být provedeno důkladnější, nebo standardní ověření spolehlivosti, rozhodne příslušný orgán v souladu s platnými vnitrostátními předpisy, není-li v tomto nařízení stanoveno jinak.

11.1.3.   V souladu s platnými předpisy Unie a jednotlivých členských států důkladnější ověření spolehlivosti přinejmenším:

a)

určí totožnost dotyčné osoby na základě písemných dokladů;

b)

zahrnuje ověření výpisu z rejstříku trestů ve všech státech pobytu přinejmenším za předchozích 5 let;

c)

zahrnuje zaměstnání, vzdělávání a případné mezery přinejmenším za předchozích 5 let;

d)

zahrnuje zpravodajské informace a jakékoli další relevantní informace, jež mají příslušné vnitrostátní orgány k dispozici a které mohou být dle jejich uvážení relevantní pro posouzení způsobilosti osoby k výkonu funkce, která vyžaduje důkladnější ověření spolehlivosti.

11.1.4.   V souladu s platnými předpisy Unie a jednotlivých členských států standardní ověření spolehlivosti:

a)

určí totožnost dotyčné osoby na základě písemných dokladů;

b)

zahrnuje ověření výpisu z rejstříku trestů ve všech státech pobytu přinejmenším za předchozích 5 let;

c)

zahrnuje zaměstnání, vzdělávání a případné mezery přinejmenším za předchozích 5 let.

11.1.5.   Standardní ověření spolehlivosti nebo písmena a) až c) důkladnějšího ověření spolehlivosti se uskuteční před tím, než dotyčná osoba absolvuje základní odbornou přípravu v oblasti bezpečnosti zahrnující přístup k informacím, které nejsou vzhledem k jejich citlivosti z hlediska bezpečnosti veřejně dostupné. V příslušných případech se písmeno d) důkladnějšího ověření spolehlivosti provede před tím, než dotyčná osoba může provádět detekční kontroly, kontroly vstupu nebo jiné bezpečnostní kontroly nebo být za ně odpovědná.

11.1.6.   Důkladnější nebo standardní ověření spolehlivosti se považují za neúspěšně absolvovaná, pokud nejsou uspokojivě splněny všechny prvky uvedené v bodech 11.1.3, pokud jde o důkladnější ověření spolehlivosti, a 11.1.4, pokud jde o standardní ověření spolehlivosti, nebo pokud tyto prvky neposkytují v žádném okamžiku potřebnou míru jistoty ohledně spolehlivosti dané osoby.

Členské státy usilují o zavedení vhodných a účinných mechanismů s cílem zajistit sdílení informací na vnitrostátní úrovni a s ostatními státy pro účely vypracování a vyhodnocení informací, jež mají význam pro ověření spolehlivosti.

11.1.7.   Na ověření spolehlivosti se vztahují tato ustanovení:

a)

prvky uvedené v bodech 11.1.3 a 11.1.4 podléhají mechanismu pro průběžný přezkum, přičemž příslušný orgán, provozovatel nebo vydávající subjekt (podle okolností) je neprodleně informován o jakékoli události, která může mít vliv na spolehlivost dané osoby. Způsoby informování, výměny informací mezi příslušnými orgány, provozovateli a subjekty a obsah těchto informací se stanoví a jejich dodržování se sleduje v souladu s vnitrostátními právními předpisy, nebo

b)

tato ověření se v pravidelných intervalech opakují – důkladnější ověření spolehlivosti nejméně jednou za dvanáct měsíců a standardní ověření spolehlivosti nejméně jednou za tři roky.

11.1.8.   Přijímací řízení u všech osob přijímaných do zaměstnání podle bodů 11.1.1 a 11.1.2 zahrnuje přinejmenším předložení písemné žádosti a pohovor, jež mají zajistit první posouzení schopností a dovedností.

11.1.9.   Osoby, které jsou přijímány za účelem provádění bezpečnostních kontrol, musí mít duševní a fyzické schopnosti a dovednosti potřebné pro účinné plnění přidělených úkolů a musí být o povaze těchto požadavků informovány na začátku přijímacího řízení.

Tyto schopnosti a dovednosti se posoudí v průběhu přijímacího řízení a před skončením případné zkušební doby.

11.1.10.   Záznamy z přijímacího řízení, včetně výsledků hodnoticích testů, jsou pro všechny osoby přijaté podle bodů 11.1.1 a 11.1.2 uchovávány přinejmenším po dobu trvání pracovní smlouvy.

11.1.11.   S cílem vypořádat se s vnitřní hrozbou a bez ohledu na příslušný obsah odborné přípravy pro zaměstnance a schopnosti uvedené v bodě 11.2 musí bezpečnostní program provozovatelů a subjektů uvedených v článcích 12, 13 a 14 nařízení (ES) č. 300/2008 obsahovat odpovídající vnitřní politiku a související opatření pro zvyšování povědomí zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a podporu kultury bezpečnosti.

11.1.12.   Ověření spolehlivosti úspěšně absolvovaná před 31. prosincem 2020 zůstanou platná až do skončení jejich platnosti, nebo nejpozději do 30. června 2023, podle toho, co nastane dříve.“;

27)

v bodě 11.1.2 se doplňuje nová věta, která zní:

„Platnost ověření před nástupem do zaměstnání se ruší k 31. červenci 2019. Osoby, které absolvovaly ověření před nástupem do zaměstnání, podstoupí ověření spolehlivosti nejpozději do 30. června 2020.“;

28)

v bodě 11.2.2 se písmeno k) nahrazuje tímto:

„k)

schopnost komunikovat jasně a sebejistě a“;

29)

v bodě 11.2.2 se doplňuje nové písmeno l), které zní:

„l)

znalost prvků, které přispívají k vytvoření robustní a odolné kultury bezpečnosti na pracovišti a v oblasti letectví, mezi něž patří mimo jiné vnitřní hrozba a radikalizace.“;

30)

v bodě 11.2.3.2 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

informovanost o příslušných právních požadavcích a znalost prvků, které přispívají k vytvoření robustní a odolné kultury bezpečnosti na pracovišti a v oblasti letectví, mezi něž patří mimo jiné vnitřní hrozba a radikalizace;“;

31)

v bodě 11.2.3.3 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

informovanost o příslušných právních požadavcích a znalost prvků, které přispívají k vytvoření robustní a odolné kultury bezpečnosti na pracovišti a v oblasti letectví, mezi něž patří mimo jiné vnitřní hrozba a radikalizace;“;

32)

v bodě 11.2.3.6 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

znalost právních požadavků na bezpečnostní prohlídky letadel a znalost prvků, které přispívají k vytvoření robustní a odolné kultury bezpečnosti na pracovišti a v oblasti letectví, mezi něž patří mimo jiné vnitřní hrozba a radikalizace;“;

33)

v bodě 11.2.3.7 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

znalost toho, jak chránit letadlo a zamezit neoprávněnému přístupu k letadlu a znalost prvků, které přispívají k vytvoření robustní a odolné kultury bezpečnosti na pracovišti a v oblasti letectví, mezi něž patří mimo jiné vnitřní hrozba a radikalizace;“;

34)

v bodě 11.2.3.8 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

informovanost o příslušných právních požadavcích a znalost prvků, které přispívají k vytvoření robustní a odolné kultury bezpečnosti na pracovišti a v oblasti letectví, mezi něž patří mimo jiné vnitřní hrozba a radikalizace;“;

35)

v bodě 11.2.3.9 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

informovanost o příslušných právních požadavcích a znalost prvků, které přispívají k vytvoření robustní a odolné kultury bezpečnosti na pracovišti a v oblasti letectví, mezi něž patří mimo jiné vnitřní hrozba a radikalizace;“;

36)

v bodě 11.2.3.10 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

informovanost o příslušných právních požadavcích a znalost prvků, které přispívají k vytvoření robustní a odolné kultury bezpečnosti na pracovišti a v oblasti letectví, mezi něž patří mimo jiné vnitřní hrozba a radikalizace;“;

37)

v bodě 11.2.6.2 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

informovanost o příslušných právních požadavcích a znalost prvků, které přispívají k vytvoření robustní a odolné kultury bezpečnosti na pracovišti a v oblasti letectví, mezi něž patří mimo jiné vnitřní hrozba a radikalizace;“;

38)

v bodě 11.2.7 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

informovanost o příslušných právních požadavcích a znalost prvků, které přispívají k vytvoření robustní a odolné kultury bezpečnosti na pracovišti a v oblasti letectví, mezi něž patří mimo jiné vnitřní hrozba a radikalizace;“;

39)

v bodě 11.3.1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

osoby obsluhující rentgen nebo zařízení EDS postupu pro opětovné vydání osvědčení nejméně každé 3 roky a“;

40)

bod 11.3.2 se nahrazuje tímto:

„11.3.2.

Osoby obsluhující rentgen nebo zařízení EDS složí jako součást postupu pro první vydání osvědčení nebo schválení standardizovanou zkoušku vyhodnocování snímků.“;

41)

bod 11.3.3 se nahrazuje tímto:

„11.3.3.

Postup pro opětovné vydání osvědčení nebo schválení u osob obsluhujících rentgen nebo zařízení EDS zahrnuje standardizovanou zkoušku vyhodnocování snímků a posouzení pracovních výsledků.“;

42)

v bodě 11.4.1 se zrušuje tento pododstavec:

„Výsledky zkoušky jsou sděleny dotyčné osobě a jsou zaznamenány a může k nim být přihlédnuto v rámci postupu pro opětovné vydání osvědčení nebo schválení.“;

43)

bod 11.4.2 se nahrazuje tímto:

„11.4.2.

Hodnocení výkonu jednotlivých kontrolních pracovníků se provádí na konci každého šestiměsíčního období. Výsledky tohoto hodnocení:

a)

se sdělí dotyčné osobě a zaznamenají se;

b)

se použijí k identifikaci slabých stránek a zohlední se při úpravě budoucích školení a zkoušek, tak aby tyto nedostatky byly vyřešeny a

c)

mohou být vzaty v úvahu jako součást postupu pro opětovné vydání osvědčení nebo schválení.“;

44)

v bodě 11.5.1 se písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

úspěšné absolvování důkladnějšího ověření spolehlivosti v souladu s bodem 11.1.3;“;

45)

v bodě 11.6.3.5 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

být podroben důkladnějšímu ověření spolehlivosti v souladu s bodem 11.1.3;“;

46)

v bodě 11.6.5.5 se doplňuje nová věta, která zní:

„Místo ručního parafování všech stran lze použít elektronický podpis celého dokumentu.“;

47)

doplňují se nové body 12.0.4 a 12.0.5, které znějí:

12.0.4.   Je-li kombinováno několik druhů bezpečnostních zařízení, musí každý z nich splňovat definované specifikace a splňovat standardy stanovené v této kapitole, a to jak samostatně, tak v kombinaci.

12.0.5.   Zařízení musí být umístěno, nainstalováno a udržováno v souladu s požadavky výrobce zařízení.“;

48)

bod 12.1.1.8 se zrušuje;

49)

v bodě 12.5.1.1 se poslední věta nahrazuje tímto:

„Pokud se systém TIP, u nějž se používá CTI, použije společně se zařízením EDS používaným výhradně pro detekční kontroly zapsaných zavazadel, uplatňuje se požadavek uvedený v písmenu b) až od 1. září 2020.“;

50)

doplňuje se nový bod 12.11.2.3, který zní:

„12.11.2.3.

Standard 2.1 se vztahuje na bezpečnostní skenery nainstalované ode dne 1. ledna 2021.“;

51)

bod 12.12 se nahrazuje tímto:

„12.12.   ZAŘÍZENÍ PRO SKENOVÁNÍ OBUVI

12.12.1.   Obecné zásady

12.12.1.1.   Detektory kovů v obuvi (SMD) musí být schopny odhalit a pomocí poplachového signálu označit přinejmenším specifikované kovové předměty, a to jednotlivě i společně.

12.12.1.2.   Zařízení pro detekci výbušnin v obuvi (SED) musí být schopna odhalit a pomocí poplachového signálu označit přinejmenším specifikované výbušné předměty.

12.12.1.3.   Zařízení SMD a SED musí být schopna odhalit kovové nebo výbušné předměty nezávisle na jejich umístění a orientaci.

12.12.1.4.   Zařízení SMD a SED musí být umístěna na pevné základně.

12.12.1.5.   Zařízení SMD a SED musí být vybavena optickým ukazatelem udávajícím, že zařízení je v provozu.

12.12.1.6.   Prostředky k seřízení nastavení detekce u zařízení SMD a SED musí být chráněny a přístup k nim mají pouze oprávněné osoby.

12.12.1.7.   Zařízení SMD spouští přinejmenším vizuální a akustický poplach, pokud odhalí kovové předměty, jak je uvedeno v bodě 12.12.1.1. Oba druhy poplachu musí být možno zaznamenat na vzdálenost 1 metru.

12.12.1.8.   Zařízení SED spouští přinejmenším vizuální a akustický poplach, pokud odhalí výbušné předměty, jak je uvedeno v bodě 12.12.1.2. Oba druhy poplachu musí být možno zaznamenat na vzdálenost 1 metru.

12.12.2.   Standardy pro zařízení SMD

12.12.2.1.   Pro zařízení SMD existují dva standardy. Podrobné požadavky na tyto standardy jsou stanoveny v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

12.12.2.2.   Všechna zařízení SMD používaná výlučně k detekční kontrole osob jiných než cestujících musí splňovat alespoň standard 1.

12.12.2.3.   Všechna zařízení SMD používaná k detekční kontrole cestujících musí splňovat standard 2.

12.12.2.4.   Všechna zařízení SMD musí být schopna vyřešit poplach spuštěný na WTMD v prostoru mezi povrchem plochy pod obuví a rovinou ve výšce nejméně 35 cm nad ním.

12.12.3.   Standard pro zařízení SED

12.12.3.1.   Podrobné požadavky na tento standard jsou stanoveny v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.“;

52)

doplňuje se nový bod 12.14, který zní:

„12.14.   ZAŘÍZENÍ PRO DETEKCI VÝBUŠNÝCH PAR (EVD)

12.14.1.   Standardy pro zařízení EVD

12.14.1.1.   Všechna zařízení EVD používaná k detekční kontrole zapsaných zavazadel nebo nákladu musí splňovat alespoň standard 1.

12.14.1.2.   Všechna zařízení EVD používaná k detekční kontrole osob nebo kabinových zavazadel musí splňovat alespoň standard 3.

12.14.1.3.   Podrobné požadavky na tyto standardy jsou stanoveny v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.“


(*1)  Nařízení Komise (EU) č. 1254/2009 ze dne 18. prosince 2009, kterým se stanoví kritéria umožňující členským státům odchýlit se od společných základních norem v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a přijmout alternativní bezpečnostní opatření (Úř. věst. L 338, 19.12.2009, s. 17).“;

(*2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/681 ze dne 27. dubna 2016 o používání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 132).

(*3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV (Úř. věst. L 88, 31.3.2017, s. 6).“;“


Top