EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L1813

Prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/1813 ze dne 29. října 2019, kterou se mění prováděcí směrnice 2014/96/EU o požadavcích na označování, uzavírání a balení rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce, spadajících do oblasti působnosti směrnice Rady 2008/90/ES, pokud jde o barvu návěsky pro certifikované kategorie rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin a obsah dokladu dodavatele

C/2019/7614

OJ L 278, 30.10.2019, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2019/1813/oj

30.10.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 278/7


PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2019/1813

ze dne 29. října 2019,

kterou se mění prováděcí směrnice 2014/96/EU o požadavcích na označování, uzavírání a balení rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce, spadajících do oblasti působnosti směrnice Rady 2008/90/ES, pokud jde o barvu návěsky pro certifikované kategorie rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin a obsah dokladu dodavatele

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2008/90/ES ze dne 29. září 2008 o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí směrnice Komise 2014/96/EU (2) stanoví požadavky na označování rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce, aby se zajistila pravost a vysledovatelnost uvedeného rozmnožovacího materiálu a uvedených ovocných rostlin při uvádění na trh.

(2)

Podle uvedené směrnice měla Komise do 1. ledna 2019 přezkoumat používání barevných návěsek pro rozmnožovací materiál ovocných rostlin a ovocné rostliny prvotní, základní a certifikované kategorie.

(3)

Z průzkumu provedeného Komisí vyplynulo, že většina členských států podporuje povinné používání barevných návěsek pro prvotní, základní a certifikované kategorie rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin. Průzkum také ukázal, že několik členských států uvádí na trh materiál Conformitas Agraria Communitatis (dále jen „CAC“) se žlutým dokladem dodavatele v podobě návěsky upevněné na materiálu CAC.

(4)

Aby se zohlednila stávající praxe v členských státech a zajistilo jasné rozlišení mezi dokladem dodavatele pro materiál CAC a úředními návěskami pro prvotní, základní nebo certifikovaný materiál, měla by mít návěska CAC žlutou barvu, pokud je doklad dodavatele upevněn na materiál CAC. Pro doklad dodavatele by neměla být předepsána žádná zvláštní barva, pokud není upevněn na materiál CAC, jelikož v takovém případě neexistuje žádné nebezpečí záměny s jakoukoli jinou návěskou nebo jiným dokladem.

(5)

Prováděcí směrnice 2014/96/EU nepředepisuje pro doklad dodavatele žádnou specifickou barvu, pokud je upevněn na materiál CAC v podobě návěsky. Některé členské státy v současné době používají pro tyto návěsky jinou barvu než žlutou. Aby se zabránilo narušení obchodu, členské státy by měly mít po přechodnou dobu možnost schválit materiál CAC, na němž jsou upevněny návěsky jiné barvy než žluté, má-li být uveden na trh na jejich vlastním území, na kterém se tyto barevné návěsky již používaly do 1. dubna 2020.

(6)

Zkušenosti navíc ukázaly, že obsah dokladu dodavatele by bylo možné zjednodušit, aby se zajistila větší flexibilita při uvádění materiálu CAC na trh v každém členském státě. Pokud doklad dodavatele obsahuje méně informací, je pro dodavatele snazší zmenšit velikost tohoto dokumentu, aby mohl být upevněn na materiál CAC, který má být uveden na trh. Z tohoto důvodu by poskytnutí informací o množství materiálu CAC uváděného na trh a o členském státě, kde byl tento materiál CAC vyprodukován, pokud se liší od členského státu, ve kterém byl doklad dodavatele připraven, mělo být nepovinné.

(7)

S ohledem na změny, které je třeba provést v požadavcích na označování rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin ve všech kategoriích uvádění na trh a také v požadavcích na doklad dodavatele, je vhodné změnit prováděcí směrnici 2014/96/EU.

(8)

Aby příslušné orgány a dodavatelé měli dostatek času přizpůsobit se novým požadavkům, měla by se tato směrnice použít ode dne 1. dubna 2020.

(9)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva, sekce „Rozmnožovací materiál a rostliny ovocných rodů a druhů“,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny prováděcí směrnice 2014/96/EU

Prováděcí směrnice 2014/96/EU se mění takto:

1)

V článku 2 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.

Barva návěsky je:

a)

bílá s úhlopříčným fialovým pruhem pro prvotní materiál;

b)

bílá pro základní materiál;

c)

modrá pro certifikovaný materiál.“

2)

Článek 5 se nahrazuje tímto:

„Článek 5

Doklad dodavatele pro materiál CAC

1.   Členské státy zajistí, aby materiál CAC byl uváděn na trh s dokladem, který připraví dodavatel v souladu s odstavci 2, 3 a 4 (dále jen „doklad dodavatele“).

Členské státy zajistí, aby se doklad dodavatele nepodobal průvodnímu dokladu uvedenému v článku 3, aby se zabránilo možné záměně mezi uvedenými dvěma dokumenty.

2.   Doklad dodavatele musí obsahovat alespoň tyto informace:

a)

údaj „pravidla a normy EU“;

b)

název členského státu, v němž byl doklad připraven, nebo příslušný kód;

c)

příslušný úřední subjekt nebo příslušný kód;

d)

jméno dodavatele nebo jeho registrační číslo/kód vydané příslušným úředním subjektem;

e)

individuální pořadové číslo, číslo týdne nebo číslo šarže;

f)

botanický název;

g)

údaj „materiál CAC“;

h)

název odrůdy a popřípadě klonu. V případě podnoží, které nepatří k odrůdě: název dotčeného druhu nebo interspecifického hybridu. V případě naroubovaných ovocných rostlin musí být tyto informace uvedeny pro podnož a roub. V případě odrůd, u nichž se žádost o úřední registraci nebo o odrůdové právo projednává, musí tato informace uvádět tyto údaje: „navržený název“ a „žádost se projednává“;

i)

datum vydání dokladu.

3.   Pokud je upevněn na materiál CAC, je barva dokladu dodavatele žlutá.

4.   Doklad dodavatele musí být nesmazatelně vytištěn v jednom z úředních jazyků Unie a musí být jasně viditelný a čitelný.“

Článek 2

Provedení

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do úterý 31. března 2020. Znění těchto předpisů neprodleně sdělí Komisi.

Použijí tyto předpisy ode dne 1. dubna 2020.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Přechodná opatření

1.   Členské státy mohou do 30. června 2021 schválit materiál Conformitas Agraria Communitatis („CAC“), na němž jsou upevněny návěsky jiné barvy než žluté, má-li být uveden na trh na jejich vlastním území, na kterém se tyto barevné návěsky již používaly do 1. dubna 2020.

2.   Členské státy zajistí, aby rozmnožovací materiál ovocných rostlin a ovocné rostliny, které jsou kvalifikovány jako materiál CAC, byly při uvádění na trh určeny odkazem na tento článek v dokladu dodavatele, je-li použit jako návěska.

Článek 4

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 29. října 2019.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 267, 8.10.2008, s. 8.

(2)  Prováděcí směrnice Komise 2014/96/EU ze dne 15. října 2014 o požadavcích na označování, uzavírání a balení rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce, spadajících do oblasti působnosti směrnice Rady 2008/90/ES (Úř. věst. L 298, 16.10.2014, s. 12).


Top