EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R2034

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/2034 ze dne 18. října 2018, kterým se na období 2019–2021 stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v severozápadních vodách

C/2018/6789

OJ L 327, 21.12.2018, p. 8–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019; Zrušeno 32019R2239 . Latest consolidated version: 01/01/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/2034/oj

21.12.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 327/8


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/2034

ze dne 18. října 2018,

kterým se na období 2019–2021 stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v severozápadních vodách

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (1), a zejména na čl. 15 odst. 6 a čl. 18 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem nařízení (EU) č. 1380/2013 je postupně odstranit výměty z veškerého rybolovu v Unii zavedením povinnosti vykládky úlovků druhů, na něž se vztahují omezení odlovu.

(2)

Za účelem provádění povinnosti vykládky zmocňuje čl. 15 odst. 6 nařízení (EU) č. 1380/2013 Komisi, aby přijala plány výmětů prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci na počáteční období nejvýše tří let, jež může být prodlouženo na další celkové období tří let, na základě společných doporučení vypracovaných členskými státy po konzultaci s příslušnými poradními sbory.

(3)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2438 (2) stanovilo na období 2016–2018 plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v severozápadních vodách, a to na základě společného doporučení předloženého Belgií, Španělskem, Francií, Irskem, Nizozemskem a Spojeným královstvím. Uvedené nařízení bylo zrušeno a nahrazeno nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2375 (3).

(4)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2375 stanovilo na období 2017–2018 plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v severozápadních vodách navržený v novém společném doporučení předloženém Belgií, Španělskem, Francií, Irskem, Nizozemskem a Spojeným královstvím. Uvedené nařízení bylo zrušeno a nahrazeno nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/46 (4).

(5)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/46 stanovilo na rok 2018 plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně a hlubinného rybolovu v severozápadních vodách na základě společného doporučení předloženého Belgií, Španělskem, Francií, Irskem, Nizozemskem a Spojeným královstvím.

(6)

Přímý zájem na řízení rybolovu v severozápadních vodách má Belgie, Španělsko, Francie, Irsko, Nizozemsko a Spojené království. Po konzultaci s poradním sborem pro severozápadní vody a poradním sborem pro pelagický rybolov tyto členské státy předložily Komisi dne 31. května 2018 nové společné doporučení týkající se plánu výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v severozápadních vodách na roky 2019–2021. Společné doporučení bylo změněno dne 30. srpna 2018.

(7)

Příslušné vědecké subjekty poskytly vědecké posudky, jež byly přezkoumány Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství (VTHVR) (5). Dne 11. září 2018 se konalo zasedání expertní skupiny za účasti zástupců 28 členských států, Komise a Evropského parlamentu jako pozorovatele, na kterém byla projednána dotčená opatření. U některých populací, jako např. platýse evropského, poukázal výbor VTHVR, že míry přežití jednotlivých ryb možná nejsou tak vysoké, jako ty, které byly zjištěny u jiných druhů. Komise však zvážila relativní dopad této výjimky na celkovou populaci v porovnání s jednotlivými rybami a vyvážila to potřebou pokračovat v rybolovné činnosti s cílem zajistit shromažďování údajů, aby bylo možné řešit připomínky vznesené výborem VTHVR. V případech, kdy je relativní množství mrtvých výmětů poměrně nízké, se Komise domnívá, že dočasné povolení výjimky představuje pragmatický a obezřetný přístup k řízení rybolovu, neboť v opačném případě by to bránilo nezbytnému shromažďování údajů nutnému pro řádné a informované řízení výmětů s ohledem na plný vstup v platnost povinnosti vykládky.

(8)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/46 obsahovalo výjimku z povinnosti vykládky odůvodněnou vysokou mírou přežití uvedenou v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 pro humra severského uloveného pomocí vršů, lapadel nebo košů v podoblastech ICES 6 a 7 na základě vědeckých důkazů, jež prokázaly míry přežití. Tyto důkazy byly posouzeny v předchozích letech a výbor VTHVR dospěl k závěru (6), že výjimka je odůvodněná. Nové společné doporučení navrhuje pokračování uvedené výjimky. S ohledem na to, že se okolnosti nezměnily, by tudíž tato výjimka měla pokračovat v plánu výmětů na roky 2019–2021.

(9)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/46 obsahovalo výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití pro jazyka obecného pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů, odloveného pomocí vlečných sítí s rozpěrnými deskami (s velikostí ok) 80–99 mm v divizi ICES 7d do šesti námořních mil od pobřeží a mimo označené reprodukční oblasti na základě vědeckých důkazů, jež prokázaly míru přežití výmětů. Tyto důkazy byly posouzeny v předchozích letech a výbor VTHVR dospěl k závěru (7), že jsou postačující. Nové společné doporučení navrhuje další používání uvedené výjimky. Výbor VTHVR poukázal na to, že nebyly poskytnuty žádné nové informace o umístění reprodukčních oblastí (8). Vzhledem k tomu, že v současné době nebyly zjištěny žádné reprodukční oblasti, může být výjimka zahrnuta do nového plánu výmětů na roky 2019–2021, ale členské státy by měly předložit příslušné informace, jakmile budou tyto oblasti zjištěny.

(10)

Nové společné doporučení navrhuje výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití humra severského uloveného pomocí vlečných sítí pro lov při dně o velikosti ok 100 mm nebo větší a humra severského uloveného pomocí vlečných sítí pro lov při dně o velikosti ok 70–99 mm v kombinaci s možnostmi selektivních lovných zařízení (rybolov TRI a TR2) v podoblasti ICES 7. Členské státy poskytly vědecké důkazy, aby prokázaly míry přežití výmětů humra severského při tomto rybolovu. Důkazy byly předloženy výboru VTHVR, jenž dospěl k závěru, že studie o přežití provedená pomocí vlečné sítě s dílcem seltra poskytla postačující údaje, avšak celkový dopad na extenzivní rybolov humra severského pomocí jiných lovných zařízení je i nadále obtížné posoudit. Výbor VTHVR poznamenal, že pokud pro všechna lovná zařízení platí poměrně vysoká míra přežití, souvisí s tímto druhem rybolovu relativně nízká míra výmětů. Proto by tato výjimka měla být zahrnuta do nového plánu výmětů na roky 2019–2021.

(11)

Nové společné doporučení navrhuje výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití humra severského odloveného v divizi ICES 6a do dvanácti námořních mil od pobřeží pomocí vlečných sítí s rozpěrnými deskami o velikosti ok 80–110 mm v kombinaci s možnostmi selektivních lovných zařízení. Členské státy poskytly vědecké důkazy, aby prokázaly míry přežití výmětů humra severského při tomto rybolovu. Důkazy byly předloženy výboru VTHVR, jenž dospěl k závěru, že studie míry přežití je robustní a uvádí poměrně vysokou míru přežití. Proto by tato výjimka měla být zahrnuta do nového plánu výmětů na roky 2019–2021.

(12)

Pro rejnokovité odlovené pomocí libovolného typu lovného zařízení v podoblastech ICES 6 a 7 nejsou k dispozici podrobné vědecké důkazy o mírách přežití pro všechny skupiny a kombinace loďstva, které mají z výjimky prospěch. Míry přežití jsou však s několika málo výjimkami považovány za obecně vydatné, ale další podrobnosti jsou nezbytné. Aby se shromáždily tyto údaje, musel by rybolov pokračovat, a Komise se proto domnívá, že by výjimka měla být udělena, ale že by členské státy měly mít povinnost předložit příslušné údaje, které výboru VTHVR umožní plně posoudit odůvodnění a Komisi umožní provést přezkum. Členské státy, které mají přímý zájem v oblasti řízení, by měly co nejdříve, nejpozději do 31. května každého roku, předložit: a) plán vypracovaný za účelem zvýšení míry přežití a doplnění nedostatků v údajích zjištěných výborem VTHVR, který každoročně výbor VTHVR posoudí, a b) výroční zprávy o pokroku a veškerých změnách či úpravách provedených v programech pro míry přežití.

(13)

Při posuzování měr přežití rejnokovitých bylo zjištěno, že rejnoci dvouskvrnní (Leucoraja naevus) mají značně nižší míru přežití než jiné druhy, přičemž chybí robustnější vědecké poznatky. Vyloučit tento druh zcela z výjimky by však bránilo rybolovu a pokračování přesného shromažďování údajů. Komise se proto domnívá, že by tato výjimka měla být udělena pouze na 1 rok a že by měly být urychleně vypracovány nové studie a opatření pro zlepšení míry přežití a co nejdříve, nejpozději do 31. května 2019, poskytnuty výboru VTHVR k posouzení.

(14)

Nové společné doporučení navrhuje výjimky odůvodněné vysokou mírou přežití u platýse evropského odloveného pomocí třístěnných tenatových sítí nebo vlečných sítí s rozpěrnými deskami v divizích ICES 7d, 7e, 7f a 7 g. Členské státy poskytly vědecké důkazy, aby prokázaly míry přežití pro platýse evropského při tomto rybolovu. Důkazy byly předloženy výboru VTHVR, jenž dospěl k závěru, že studie míry přežití je robustní a uvádí poměrně vysokou míru přežití. Proto by tato výjimka měla být zahrnuta do nového plánu výmětů na roky 2019–2021.

(15)

Nové společné doporučení navrhuje výjimky odůvodněné vysokou mírou přežití pro platýse evropského odloveného v divizích ICES 7a až 7k plavidly, která používají vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi, s maximálním výkonem motoru 221 kW, o maximální délce 24 metrů, která loví v pásmu 12 námořních mil, a s dobou zátahu v trvání nejvýše 1,5 hodiny a plavidly, která používají vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi, s výkonem motoru přesahujícím 221 kW, která používají vstupní záklopku nebo bentický výpustný dílec. Členské státy poskytly vědecké důkazy, aby prokázaly míry přežití pro platýse evropského při tomto rybolovu. Důkazy byly předloženy výboru VTHVR, jenž dospěl k závěru, že vědecké informace jsou kvalitní. Výbor VTHVR však poukázal na to, že údaje nepokrývají všechny dotčené členské státy a že při těchto druzích rybolovu ovlivňuje míru přežití mnoho činitelů a je velmi proměnlivá. Výbor VTHVR dále poznamenal, že v důsledku této proměnlivosti není možné spolehlivě posoudit, jaký je pravděpodobný dopad výjimky. Za těchto okolností by výjimka měla být omezena na 1 rok, aby nadále umožňovala shromažďování údajů, a členské státy by měly mít povinnost předložit příslušné údaje, které výboru VTHVR umožní plně posoudit odůvodnění a Komisi umožní provést přezkum. Tato výjimka by tudíž mohla být zahrnuta do plánu výmětů do 31. prosince 2019 a dotčené členské státy by měly provést dodatečná hodnocení a poskytnout informace pro posouzení výboru VTHVR co nejdříve, nejpozději do 31. května 2019.

(16)

Nové společné doporučení navrhuje výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití pro druhy odlovené pomocí vršů, lapadel nebo košů v severozápadních vodách (podoblasti ICES 5, 6 a 7). Členské státy poskytly vědecké důkazy, aby prokázaly míry přežití pro druhy odlovené při tomto rybolovu. Důkazy byly předloženy výboru VTHVR, jenž dospěl k závěru, že míra přežití druhů vyřazených jako výměty z lovu pomocí lapadel a vršů je pravděpodobně značná. Proto by tyto výjimky mohly být zahrnuty do nového plánu výmětů na roky 2019–2021.

(17)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/46 obsahovalo výjimky de minimis z povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu. Důkazní informace poskytnuté členskými státy přezkoumal výbor VTHVR (9) a dospěl k závěru, že dokumenty předložené členskými státy obsahují odůvodněné argumenty prokazující, že dalších zlepšení selektivity lze obtížně dosáhnout, a/nebo argumenty týkající se nepřiměřených nákladů při manipulaci s nežádoucími úlovky, které v několika případech podpořilo kvalitativní posouzení nákladů. Vzhledem k výše uvedenému a s ohledem na to, že se okolnosti nezměnily, je vhodné pokračovat ve výjimkách de minimis v souladu s procentními podíly navrženými v novém společném doporučení pro:

tresku bezvousou odlovenou plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně a nevody o velikosti ok 80 mm nebo větší (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), pelagické vlečné sítě (OTM, PTM) a vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi (BT2) o velikosti ok 80–119 mm v divizi ICES 7d,

tresku bezvousou odlovenou plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně a nevody o velikosti ok 80 mm nebo větší (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), pelagické vlečné sítě (OTM, PTM) a vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi (BT2) o velikosti ok 80–119 mm v divizích ICES 7b až 7c a 7e až 7k,

jazyka obecného odloveného plavidly, která používají lovné zařízení TBB o velikosti ok 80–119 mm umožňující vyšší selektivitu v divizích ICES 7d, 7e, 7f, 7 g a 7h,

jazyka obecného odloveného plavidly, která používají třístěnné tenatové sítě a tenatové sítě pro odlov jazyka obecného v divizích ICES 7d, 7e, 7f a 7 g.

(18)

Nové společné doporučení navrhlo výjimky de minimis z povinnosti vykládky pro:

tresku jednoskvrnnou odlovenou plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně, nevody a vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi o velikosti ok 80 mm nebo větší v divizích ICES 7b až 7c a 7e až 7k,

tresku obecnou odlovenou plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně, nevody a vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi o velikosti ok 80 mm nebo větší v divizích ICES 7b až 7c a 7e až 7k,

kranase (rodu Trachurus) odloveného plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně, nevody a vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi v podoblasti ICES 6 a divizích ICES 7b až 7k,

makrelu obecnou odlovenou plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně, nevody a vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi v podoblasti ICES 6 a divizích ICES 7b až 7k.

(19)

Důkazy členských států ohledně nových výjimek de minimis týkajících se tresky jednoskvrnné, tresky obecné, kranase (rodu Trachurus) a makrely obecné odlovených plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně, nevody a vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi, byly přezkoumány výborem VTHVR, jenž dospěl k závěru (10), že musí být poskytnuty další informace. Vzhledem k potřebě pokračovat v rybolovné činnosti a shromažďování údajů s cílem poskytnout tyto informace by jednotlivé výjimky pro každý druh měly být omezeny na 1 rok a členské státy by měly mít povinnost předložit příslušné údaje, které výboru VTHVR umožní plně posoudit odůvodnění a Komisi umožní provést přezkum. Dotčené členské státy by měly provést další hodnocení a poskytnout co nejdříve, nejpozději do 31. května 2019, informace pro posouzení výboru VTHVR. Tyto výjimky by proto měly být prozatímně používány do 31. prosince 2019.

(20)

Aby se zajistily spolehlivé odhady výše výmětů za účelem stanovení celkových přípustných odlovů (TAC), měly by členské státy v případech, kdy je výjimka de minimis založena na extrapolaci situací, pro něž není dostatek údajů, a na částečných informacích o loďstvu, zajistit poskytnutí přesných a ověřitelných údajů pro celé loďstvo, na které se vztahuje dané ustanovení de minimis.

(21)

Podle čl. 15 odst. 5 písm. a) nařízení (EU) č. 1380/2013 mohou plány výmětů zahrnovat též technická opatření pro rybolov nebo druhy, na které se vztahuje povinnost vykládky. Aby se zvýšila selektivita lovných zařízení a snížilo se množství nežádoucích úlovků v Keltském moři a Irském moři, je vhodné zahrnout řadu selektivních opatření pro druhy rybolovu druhů žijících při dně. Na základě informací poskytnutých členskými státy dospěl výbor VTHVR k závěru, že navržené změny s cílem zvýšit selektivitu v severozápadních vodách jsou jedním z velmi malého množství pokusů regionálních skupin zmírnit problémy s nežádoucími úlovky. Proto by technická opatření měla být zahrnuta do plánu výmětů na roky 2019–2021.

(22)

Opatření navržená novým společným doporučením jsou v souladu s čl. 15 odst. 4, čl. 15 odst. 5 písm. c) a čl. 18 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013, a mohou být tudíž zahrnuta do tohoto nařízení.

(23)

Podle článku 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 Komise zohlednila posouzení výboru VTHVR i potřebu, aby členské státy zajistily plné provádění povinnosti vykládky ke dni 1. ledna 2019. Výjimky v několika případech vyžadují pokračování rybolovných činností a shromažďování údajů za účelem řešení připomínek vznesených výborem VTHVR. V těchto případech se Komise domnívá, že dočasné povolení výjimky představuje pragmatický a obezřetný přístup k řízení rybolovu, neboť v opačném případě by to bránilo nezbytnému shromažďování údajů nutnému pro řádné a informované řízení výmětů s ohledem na plný vstup v platnost povinnosti vykládky.

(24)

V návaznosti na nové společné doporučení je vhodné zrušit nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/46.

(25)

Vzhledem k tomu, že opatření stanovená v tomto nařízení mají přímý dopad na plánování období rybolovu rybářských plavidel Unie a související hospodářské činnosti, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě po svém vyhlášení. Mělo by se použít ode dne 1. ledna 2019,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Provádění povinnosti vykládky

V podoblastech ICES 5 (kromě 5a a se zahrnutím pouze unijních vod 5b), 6 a 7 se povinnost vykládky stanovená v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 použije na rybolov při dně v souladu s tímto nařízením na roky 2019–2021.

Článek 2

Definice

1.   „Vlámským dílcem“ se rozumí poslední sešikmený díl síťoviny vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi, zadní část je přímo připevněna ke kapse sítě. Horní a dolní část síťoviny dílce musí tvořit oka o velikosti nejméně 120 mm měřené mezi uzly a délka dílce v nataženém stavu musí činit nejméně 3 m.

2.   „Dílcem seltra“ se rozumí selektivní zařízení, které:

a)

sestává z horního dílce s velikostí ok nejméně 270 mm (kosočtvercová oka) umístěného v části se čtyřmi dílci a připevněného k jednomu oku o velikosti 270 mm pomocí tří ok o velikosti 90 mm nebo z horního dílce s velikostí ok minimálně 140 mm (čtvercová oka),

b)

je dlouhé nejméně 3 metry,

c)

je umístěno nejvýše 4 metry od zatahovací šňůry a

d)

dosahuje celé šířky horního dílce vlečné sítě (tj. od jednoho lemového švu ke druhému).

3.   „Selektivním zařízením s třídicí mřížkou (netgrid)“ se rozumí selektivní zařízení sestávající z části se čtyřmi dílci vložené do vlečné sítě se dvěma dílci a s nakloněným panelem sítě s oky o velikosti nejméně 200 mm (kosočtvercová oka), přičemž toto selektivní zařízení vede k únikovému otvoru v horní části vlečné sítě.

4.   „Selektivním zařízením s třídicí mřížkou CEFAS (netgrid CEFAS)“ se rozumí selektivní zařízení netgrid vyvinuté Centrem pro životní prostředí, rybolov a akvakulturu pro odlovy humra severského v Irském moři.

5.   „Vlečnou sítí se sklopkou“ se rozumí vlečná síť vybavená síťovinovou mřížkou vyvinutou s cílem snížit odchyt tresky obecné, tresky jednoskvrnné a tresky bezvousé při lovu humra severského.

6.   „Vstupní záklopkou“ se rozumí úprava vlečných sítí vlečených pomocí výložníku po boku lodi pro lov při dně, která má pomoci bránit vstupu kamenů do vlečné sítě a následnému poškození zařízení i úlovků.

7.   „Bentickým výpustným dílcem“ se rozumí dílec síťoviny s většími oky nebo čtvercovými oky zabudovaný do spodního dílce vlečné sítě, obvykle vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi, s cílem vypouštět veškerý bentický materiál a odpady z mořského dna před přechodem do kapsy sítě.

8.   „Ochranným pásmem v Keltském moři“ se rozumí vody v divizích ICES 7f, 7 g a v části divize 7j, které leží severně od 50° severní šířky a na východ od 11° západní délky.

Článek 3

Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití u humra severského

1.   Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití uvedená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 se vztahuje na:

a)

humra severského (Nephrops norvegicus) odloveného pomocí vršů, lapadel nebo košů (kódy lovných zařízení (11): FPO a FIX) v podoblastech ICES 6 a 7;

b)

humra severského (Nephrops norvegicus) odloveného pomocí vlečných sítí pro lov při dně o velikosti ok 100 mm nebo větší v podoblasti ICES 7;

c)

humra severského (Nephrops norvegicus) odloveného pomocí vlečných sítí pro lov při dně o velikosti ok 70–99 mm v kombinaci s možnostmi vysoce selektivních lovných zařízení stanovenými v čl. 9 odst. 2 a čl. 10 odst. 2 tohoto nařízení v podoblasti ICES 7;

d)

humra severského (Nephrops norvegicus) odloveného pomocí vlečných sítí s rozpěrnými deskami o velikosti ok 80–110 mm v kombinaci s možnostmi vysoce selektivních lovných zařízení stanovenými v čl. 9 odst. 2 a čl. 10 odst. 2 tohoto nařízení v divizi ICES 6a do dvanácti námořních mil od pobřeží.

2.   Při výmětu humra severského odloveného v případech uvedených v odstavci 1 se tento druh vypustí kompletně, a to ihned a v oblasti, kde byl odloven.

Článek 4

Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití u jazyka obecného

1.   V divizi ICES 7d do šesti námořních mil od pobřeží ale mimo označené reprodukční oblasti se použije výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití stanovená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 na odlovy jazyka obecného (Solea solea) pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů prováděné pomocí vlečných sítí s rozpěrnými deskami (kódy lovných zařízení: OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) s kapsou sítě o velikosti ok 80–99 mm plavidly:

a)

o maximální délce 10 metrů a s maximálním výkonem motoru 221 kW a

b)

lovícími ve vodách ve vodách o maximální hloubce 30 metrů a s dobou zátahu v trvání nejvýše 1,5 hodiny.

2.   Při výmětu jazyka obecného odloveného v případech uvedených v odstavci 1 se tento druh vypustí ihned.

Článek 5

Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití u rejnokovitých

1.   Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití stanovená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 se použije na celkové přípustné odlovy rejnokovitých (Rajiformes) odlovených jakýmikoli lovnými zařízeními v severozápadních vodách (podoblastech ICES 6 a 7).

2.   Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží každoročně co nejdříve, nejpozději do 31. května, doplňující vědecké informace podporující výjimku stanovenou v odstavci 1. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) posoudí poskytnuté vědecké informace do 1. srpna každého roku.

3.   Výjimka stanovená v odstavci 1 se použije na rejnoka dvouskvrnného do 31. prosince 2019. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží co nejdříve, nejpozději do 31. května 2019, doplňující vědecké informace podporující dotyčnou výjimku. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) do 1. srpna 2019 poskytnuté vědecké informace posoudí.

4.   Při výmětu rejnokovitých odlovených v případech uvedených v odstavci 1 se rejnokovití vypustí ihned a pod hladinu moře.

Článek 6

Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití u platýse evropského

1.   Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití uvedená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 se vztahuje na:

a)

platýse evropského (Pleuronectes platessa) odloveného v divizích ICES 7d, 7e, 7f a 7 g pomocí třístěnných tenatových sítí;

b)

platýse evropského (Pleuronectes platessa) odloveného v divizích ICES 7d, 7e, 7f a 7 g pomocí vlečných sítí s rozpěrnými deskami;

c)

platýse evropského (Pleuronectes platessa) odloveného v divizích ICES 7a až 7k plavidly s maximálním výkonem motoru větším než 221 kW, jež používají vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi (BT2) vybavené vstupní záklopkou nebo bentickým výpustným dílcem;

d)

platýse evropského (Pleuronectes platessa) odloveného v divizích ICES 7a až 7k plavidly, jež používají vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi (BT2), s maximálním výkonem motoru 221 kW nebo o maximální délce 24 metrů, a plavidly, která jsou konstruována pro lov v pásmu 12 námořních mil od pobřeží a s průměrnou dobou zátahu v trvání nejvýše 1,5 hodiny.

2.   Výjimky uvedené v odst. 1 písm. c) a d) se používají prozatímně do 31. prosince 2019. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží co nejdříve, nejpozději do 31. května 2019, doplňující vědecké informace podporující dotyčné výjimky. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) do 1. srpna 2019 uvedené informace posoudí.

3.   Při výmětu platýse evropského odloveného v případech uvedených v odstavci 1 se platýs vypustí ihned a pod hladinu moře.

Článek 7

Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití u druhů odlovených pomocí vršů, lapadel nebo košů

1.   V podoblastech ICES 5 (kromě 5a a se zahrnutím pouze unijních vod 5b), 6 a 7 se použije výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití stanovená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 na druhy odlovené pomocí vršů, lapadel a košů.

2.   Při výmětu ryb odlovených v případech uvedených v odstavci 1 se tyto ryby vypustí ihned.

Článek 8

Výjimky de minimis

1.   Odchylně od čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 lze jako výměty vyřadit následující množství podle čl. 15 odst. 5 písm. c) uvedeného nařízení:

a)

u tresky bezvousé (Merlangius merlangus) v roce 2019 do maximální výše 6 % a v letech 2020 a 2021 až 5 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně a nevody o velikosti ok větší nebo rovné 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), pelagické vlečné sítě (OTM, PTM) a vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi (BT2) o velikosti ok 80–119 mm v divizi ICES 7d;

b)

u tresky bezvousé (Merlangius merlangus) v roce 2019 do maximální výše 6 % a v letech 2020 a 2021 až 5 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně a nevody o velikosti ok 80 mm nebo větší (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), pelagické vlečné sítě (OTM, PTM) a vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi (BT2) o velikosti ok 80–119 mm v divizích ICES 7b až 7c a 7e až 7k;

c)

u jazyka obecného (Solea solea) do maximální výše 3 % celkového ročního odlovu tohoto druhu plavidly používajícími k lovu jazyka obecného v divizích ICES 7d, 7e, 7f a 7 g třístěnné tenatové sítě a tenatové sítě;

d)

u jazyka obecného (Solea solea) do maximální výše 3 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají pro odlov jazyka obecného v divizích ICES 7d, 7e, 7f, 7 g a 7h lovná zařízení TBB o velikosti ok 80–119 mm vybavená vlámským dílcem;

e)

u tresky jednoskvrnné (Melanogrammus aeglefinus) v roce 2019 do maximální výše 7 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně, nevody a vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi o velikosti ok 80 mm nebo větší v divizích ICES 7b až 7c a 7e až 7k;

f)

u tresky obecné (Gadus morhua) v roce 2019 7 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně, nevody a vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi o velikosti ok 80 mm nebo větší v divizích ICES 7b až 7c a 7e až 7k;

g)

u kranase rodu Trachurus (Trachurus spp.) v roce 2019 do maximální výše 7 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně, nevody a vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi v podoblasti ICES 6 a divizích ICES 7b až 7k;

h)

u makrely obecné (Scomber scombrus) v roce 2019 do maximální výše 7 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně, nevody a vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi v podoblasti ICES 6 a divizích ICES 7b až 7k.

2.   Výjimky de minimis stanovené v odst. 1 písm. e) až h) jsou použitelné do 31. prosince 2019. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží co nejdříve, nejpozději do 31. května 2019, doplňující vědecké informace podporující tuto výjimku. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) do 1. srpna 2019 poskytnuté vědecké informace posoudí.

Článek 9

Zvláštní technická opatření v ochranném pásmu v Keltském moři

1.   Od 1. července 2019 použijí rybářská plavidla lovící pomocí vlečných sítí pro lov při dně nebo nevodů v ochranném pásmu v Keltském moři jednu z těchto možností lovných zařízení:

a)

kapsa sítě 110 mm s dílcem se čtvercovými oky 120 mm (12);

b)

kapsa sítě 100 mm typu T90;

c)

kapsa sítě 100 mm s dílcem se čtvercovými oky 160 mm.

2.   Odchylně od ustanovení odstavce 1 použijí plavidla lovící pomocí vlečných sítí pro lov při dně nebo nevodů a dosahující odlovů, které zahrnují více než 5 % humra severského, jednu z těchto možností lovných zařízení:

a)

dílec se čtvercovými oky 300 mm; plavidla o celkové délce menší než 12 metrů mohou používat dílec se čtvercovými oky 200 mm;

b)

dílec seltra;

c)

třídicí mřížku o rozteči mřížek 35 mm vymezenou v příloze XIVa nařízení (ES) č. 850/98 (13) nebo obdobné selektivní zařízení s třídicí mřížkou (netgrid);

d)

kapsu sítě 100 mm s dílcem se čtvercovými oky 100 mm.

3.   Odchylně od ustanovení odstavce 1 použijí plavidla lovící pomocí vlečných sítí pro lov při dně nebo nevodů a dosahující odlovů, které zahrnují více než 55 % tresky bezvousé nebo kombinované množství 55 % ďasa mořského, štikozubce obecného či pakambaly (rodu Lepidorhombus), jednu z těchto možností lovných zařízení:

a)

kapsu sítě 100 mm s dílcem se čtvercovými oky 100 mm;

b)

kapsu sítě 90 mm typu T90 a nástavec;

c)

kapsu sítě 80 mm s dílcem se čtvercovými oky 160 mm;

d)

kapsu sítě 80 mm s válcem se čtvercovými oky 2 m krát 100 mm.

4.   Odchylně od ustanovení odstavce 1 použijí plavidla lovící pomocí vlečných sítí pro lov při dně nebo nevodů s odlovy, které zahrnují méně než 10 % treskovitých (Gadidae), v divizi ICES 7f na východ od 5° západní délky 80 mm kapsu sítě vybavenou dílcem se čtvercovými oky 120 mm.

5.   Místo výše uvedeného zařízení lze používat selektivní zařízení nebo vybavení, které má podle VTHVR stejné nebo vyšší selektivní vlastnosti pro tresku obecnou, tresku jednoskvrnnou a tresku bezvousou.

Článek 10

Zvláštní technická opatření v Irském moři

1.   Od 1. ledna 2019 musí rybářská plavidla lovící pomocí vlečných sítí pro lov při dně nebo nevodů v divizi ICES 7a (Irské moře) dodržovat technická opatření stanovená v odstavcích 2, 3 a 4.

2.   Plavidla lovící pomocí vlečných sítí pro lov při dně nebo nevodů o velikosti ok kapsy sítě od 70 mm včetně do 100 mm a s odlovy, které zahrnují více než 5 % humra severského, použijí jednu z těchto možností lovných zařízení:

a)

dílec se čtvercovými oky 300 mm; plavidla o celkové délce menší než 12 metrů mohou používat dílec se čtvercovými oky 200 mm;

b)

dílec seltra;

c)

třídicí mřížku o rozteči mřížek 35 mm vymezenou v příloze XIVa nařízení (ES) č. 850/98;

d)

selektivní zařízení s třídicí mřížkou CEFAS (netgrid CEFAS);

e)

vlečnou síť se sklopkou.

3.   Plavidla lovící pomocí vlečných sítí pro lov při dně nebo nevody s odlovy, které zahrnují kombinované množství více než 10 % tresky jednoskvrnné, tresky obecné a rejnokovitých, použijí jednu z těchto možností lovných zařízení:

a)

kapsu sítě 120 mm;

b)

eliminační vlečnou síť s dílci s oky velikosti 600 mm a kapsou sítě 100 mm.

4.   Plavidla lovící pomocí vlečných sítí pro lov při dně nebo nevodů s odlovy, které zahrnují kombinované množství méně než 10 % tresky jednoskvrnné, tresky obecné a rejnokovitých, použijí kapsu sítě o velikosti ok 100 mm s dílcem se čtvercovými oky 100 mm. Toto ustanovení se nevztahuje na plavidla dosahující odlovů, které zahrnují více než 30 % humra severského.

5.   Místo výše uvedeného zařízení lze používat selektivní zařízení nebo vybavení, které má podle VTHVR stejné nebo vyšší selektivní vlastnosti pro tresku obecnou, tresku jednoskvrnnou a tresku bezvousou.

Článek 11

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. října 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2438 ze dne 12. října 2015, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v severozápadních vodách (Úř. věst. L 336, 23.12.2015, s. 29).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2375 ze dne 12. října 2016, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v severozápadních vodách (Úř. věst. L 352, 23.12.2016, s. 39).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/46 ze dne 20. října 2017, kterým se na rok 2018 stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně a hlubinného rybolovu v severozápadních vodách (Úř. věst. L 7, 12.1.2018, s. 13).

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(7)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(8)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(9)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(10)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(11)  Kódy lovných zařízení používané v tomto nařízení odkazují na kódy uvedené v příloze XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 404/2011 ze dne 8. dubna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (Úř. věst. L 112, 30.4.2011, s. 1). Pro plavidla, jejichž celková délka je menší než 10 metrů, odkazují kódy lovných zařízení použité v této tabulce na kódy podle klasifikace lovného zařízení stanovené organizací FAO.

(12)  Dílec se čtvercovými oky se zabuduje v souladu s článkem 7 nařízení Rady (ES) č. 850/98 ze dne 30. března 1998 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů (Úř. věst. L 125, 27.4.1998, s. 1).

(13)  Nařízení Rady (ES) č. 850/98 ze dne 30. března 1998 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů (Úř. věst. L 125, 27.4.1998, s. 1).


Top