EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1146

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1146 ze dne 7. června 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/892, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny, a nařízení (ES) č. 606/2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o druhy výrobků z révy vinné, enologické postupy a omezení, která se na ně použijí

C/2018/3316

OJ L 208, 17.8.2018, p. 9–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1146/oj

17.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 208/9


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1146

ze dne 7. června 2018,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/892, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny, a nařízení (ES) č. 606/2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o druhy výrobků z révy vinné, enologické postupy a omezení, která se na ně použijí

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 38, čl. 182 odst. 1 a 4 a článek 223 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (2), a zejména na čl. 62 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/892 (3) stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EU) č. 1308/2013, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2393 (4) pozměnilo nařízení (EU) č. 1308/2013, zejména pokud jde o podporu v odvětví ovoce a zeleniny. Změny příslušných ustanovení nařízení (EU) č. 1308/2013 by se proto měly v prováděcím nařízení (EU) 2017/892 zohlednit.

(2)

Měla by se aktualizovat prováděcí pravidla pro vnitrostátní finanční podporu v odvětví ovoce a zeleniny.

(3)

Podrobně by se mělo stanovit provádění zvýšení limitu finanční podpory Unie z 50 % na 60 % v členských státech, kde organizace producentů uvádějí na trh méně než 20 % produkce ovoce a zeleniny podle čl. 34 odst. 3 písm. f) nařízení (EU) č. 1308/2013, a zejména výpočet stupně organizovanosti producentů v členském státě, aby se žádosti o podporu a ověření podmínek pro zvýšení uplatňovaly v celé Unii jednotně.

(4)

Mělo by se rovněž upřesnit, že propagace produktů jako krizové opatření zahrnuje diverzifikaci a konsolidaci trhů s ovocem a zeleninou.

(5)

Měla by se zjednodušit ustanovení ohledně výročních zpráv týkajících se organizací producentů, sdružení organizací producentů včetně nadnárodních organizací a seskupení producentů a provozních fondů, operačních programů a plánů uznání. Tyto zprávy by měly Komisi umožnit toto odvětví přiměřeně monitorovat.

(6)

Měly by se vyjasnit podmínky pro uplatňování dovozních cel uvedené v článku 182 nařízení (EU) č. 1308/2013, které se mohou použít na dovoz některých druhů ovoce a zeleniny.

(7)

Pokud sdružení organizací producentů nebo nadnárodní sdružení organizací producentů provádí operační program, členské státy by měly zajistit, aby se zabránilo dvojímu financování a aby byly dle požadavků nařízení (EU) č. 1306/2013 vykonávány patřičné kontroly akcí prováděných na úrovni sdružení organizací producentů, jakož i na úrovni členů organizací producentů.

(8)

Přílohy I a II prováděcího nařízení (EU) 2017/892 by se měly aktualizovat, aby se zjednodušila část A výroční zprávy členských států, společné výkonnostní ukazatele a odstranily společné ukazatele výchozího stavu.

(9)

Prováděcí nařízení (EU) 2017/892 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Příloha VIII část I oddíl A bod 3 nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoví povinnost členských států oznámit Komisi jakékoli zvýšení limitů stanovených v bodě 2 tohoto oddílu. Pro stanovení podrobností týkajících se předkládání těchto informací členskými státy Komisi by se mělo nařízení Komise (ES) č. 606/2009 (5) pozměnit.

(11)

Toto nařízení by se mělo použít od stejného dne jako nařízení (EU) 2017/2393. Aby se však členským státům a dotčeným hospodářským subjektům poskytl dostatečný čas na provedení změn uvedených v tomto nařízení, měla by se ustanovení týkající se podávání zpráv použít od 1. ledna 2019. Flexibilita organizací producentů stanovená novými opatřeními a akcemi v přechodných ustanoveních se musí uplatňovat se zpětnou účinností, aby se shodovala s datem počátku použitelnosti nařízení (EU) 2017/2393 a aby se dodržely změny nařízení (EU) č. 1308/2013.

(12)

Podmínky pro uplatňování nových opatření a akcí způsobilých pro finanční podporu Unie uvedené v nařízení (EU) č. 1308/2013 by se měly použít ode dne, kdy se začnou používat změny uvedeného nařízení zavedené nařízením (EU) 2017/2393, aby se zajistila stabilita na trhu pro organizace producentů a jejich členy, zejména vzhledem k tomu, že se uvedená opatření týkají hlavně řešení krizí a jejich předcházení, a aby se jim umožnilo plně nová opatření využívat. K zajištění legitimních očekávání si organizace producentů mohou vybrat, zda budou pokračovat ve svých operačních programech v rámci předchozího právního rámce nebo změní své operační programy, aby mohly využít nová opatření a akce způsobilé pro finanční podporu Unie, jak je stanoveno v nařízení (EU) č. 1308/2013.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny prováděcího nařízení (EU) 2017/892

Prováděcí nařízení (EU) 2017/892 se mění takto:

1)

Vkládá se nový článek 8a, který zní:

„Článek 8a

Provedení zvýšení limitu finanční podpory Unie z 50 % na 60 %

1.   Zvýšení limitu finanční podpory Unie z 50 % na 60 % na operační program nebo část operačního programu uznané organizace producentů podle čl. 34 odst. 3 písm. f) nařízení (EU) č. 1308/2013 se poskytne, pokud:

a)

jsou splněny podmínky uvedené v čl. 34 odst. 3 písm. f) nařízení (EU) č. 1308/2013 v každém roce provádění operačního programu a je použit postup podle čl. 9 odst. 2 písm. g) tohoto nařízení;

b)

o něj požádá uznaná organizace producentů v době předložení svého operačního programu.

2.   Pro účely zvýšení limitu finanční podpory Unie z 50 % na 60 % pro operační program nebo jeho část se míra uvádění produkce ovoce a zeleniny na trh organizacemi producentů podle čl. 34 odst. 3 písm. f) nařízení (EU) č. 1308/2013 vypočítá pro každý rok trvání operačního programu jako podíl hodnoty produkce uvedené na trh organizacemi producentů v daném členském státě z celkové hodnoty produkce ovoce a zeleniny uvedené na trh v daném členském státě v referenčním období uvedeném v čl. 23 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891.

Členské státy, které používají alternativní metodu uvedenou v čl. 23 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891, však vypočítají míru uvádění produkce ovoce a zeleniny na trh organizacemi producentů podle čl. 34 odst. 3 písm. f) nařízení (EU) č. 1308/2013 pro každý rok trvání operačního programu jako podíl hodnoty produkce uvedené na trh organizacemi producentů v daném členském státě z celkové hodnoty produkce ovoce a zeleniny uvedené na trh v daném členském státě v období od 1. ledna do 31. prosince roku, který předchází roku, v němž je podpora schválena podle článku 8 tohoto nařízení.

3.   Členské státy oznámí žádající organizaci producentů schválenou výši podpory, včetně částky zvýšení udělené podle čl. 34 odst. 3 písm. f) nařízení (EU) č. 1308/2013, nejpozději do 15. prosince roku předcházejícího provádění operačního programu, jak je stanoveno v článku 8 tohoto nařízení.

4.   Členské státy každý rok trvání operačního programu ověří, zda jsou podmínky pro zvýšení limitu finanční podpory Unie z 50 % na 60 % podle čl. 34 odst. 3 písm. f) nařízení (EU) č. 1308/2013 splněny.“

2)

V článku 4 se odst. 1 písm. a) mění takto:

„a)

popis výchozí situace, založený podle potřeby na ukazatelích uvedených v tabulce 4.1 přílohy II;“.

3)

V článku 9 se odstavce 6 a 7 nahrazují tímto:

„6.   Organizace producentů podá žádost o podporu v souvislosti s akcemi, které se provádějí na úrovni organizací producentů, v členském státě, v němž jsou uznány. Pokud jsou členy nadnárodní sdružení organizací producentů, poskytnou organizace producentů členskému státu, v němž má nadnárodní sdružení organizací producentů své sídlo, kopii žádosti.

7.   Nadnárodní sdružení organizací producentů podá žádost o podporu v souvislosti s akcemi, které se provádějí na úrovni nadnárodního sdružení, v členském státě, kde má toto sdružení své sídlo. Členské státy zajistí, aby nedocházelo k riziku dvojího financování.“

4)

V článku 14 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Členské státy přijmou ustanovení týkající se podmínek, které musí splňovat opatření v oblasti propagace a komunikace, včetně akcí a činností, jejichž cílem je diverzifikace a konsolidace na trzích s ovocem a zeleninou, a to bez ohledu na to, zda se uvedená opatření týkají předcházení krizím nebo řešení krizí. Tato ustanovení musí v případě potřeby umožnit rychlé použití opatření.

Hlavním cílem těchto opatření je posílit konkurenceschopnost produktů uváděných na trh organizacemi producentů a jejich sdruženími v případě závažného narušení trhů, ztráty důvěry spotřebitelů nebo jiných souvisejících problémů.

Konkrétní cíle opatření v oblasti propagace a komunikace prováděných organizacemi producentů a jejich sdruženími jsou:

a)

zvýšit povědomí o jakosti zemědělských produktů vyprodukovaných v Unii a o přísných normách jakosti vztahujících se na jejich produkci v Unii;

b)

zvýšit konkurenceschopnost a spotřebu zemědělských produktů a některých zpracovaných produktů vyrobených v Unii a zvýšit povědomí o jejich jakosti v Unii i mimo ni;

c)

zvýšit povědomí o režimech jakosti Unie v Unii i mimo ni;

d)

zvýšit tržní podíl zemědělských produktů a některých zpracovaných produktů vyrobených v Unii se zaměřením na trhy ve třetích zemích, které mají největší potenciál růstu, a

e)

přispět k obnově normálních tržních podmínek na trhu Unie v případě závažného narušení trhů, ztráty důvěry spotřebitelů nebo jiných souvisejících problémů.“

5)

Kapitola III se zrušuje.

6)

Článek 21 se nahrazuje tímto:

„Článek 21

Informace a výroční zprávy seskupení producentů, organizací producentů a sdružení organizací producentů a výroční zprávy členských států

Na žádost příslušného orgánu členského státu poskytnou seskupení producentů vytvořená podle článku 125e nařízení (ES) č. 1234/2007, uznané organizace producentů, sdružení organizací producentů, nadnárodní sdružení organizací producentů a seskupení producentů veškeré příslušné údaje potřebné pro vypracování výroční zprávy podle čl. 54 písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891. Struktura výroční zprávy je uvedena v příloze II tohoto nařízení.

Členské státy přijmou opatření nezbytná pro shromáždění informací o počtu členů, objemu a hodnotě produkce uvedené na trh organizacemi producentů, které nepředložily operační programy. Od organizací producentů a seskupení producentů uvedených v článku 27 nařízení (EU) č. 1305/2013 je požadováno, aby uvedly počet členů, objem a hodnotu produkce uváděné na trh.“

7)

V článku 33 se odstavce 3 a 4 nahrazují tímto:

„3.   Členský stát, v němž má nadnárodní sdružení organizací producentů své sídlo:

a)

má celkovou odpovědnost za organizaci kontrol, pokud jde o akce v rámci operačního programu prováděné na úrovni nadnárodního sdružení a operační fond nadnárodního sdružení, a za ukládání správních sankcí, pokud tyto kontroly prokáží, že závazky nebyly splněny, a

b)

zajistí koordinaci kontrol a plateb, pokud jde o akce v rámci operačního programu nadnárodního sdružení prováděné mimo území členského státu, v němž má své sídlo.

4.   Akce v rámci operačních programů dodržují vnitrostátní pravidla a vnitrostátní strategii členského státu, v němž je v souladu s čl. 9 odst. 6 a 7 předložena žádost o podporu.

Na opatření v oblasti životního prostředí, rostlinolékařská opatření a opatření pro předcházení krizím a jejich řešení se však vztahují pravidla členského státu, kde jsou tato opatření a akce skutečně prováděny.“

8)

V článku 39 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Dodatečné dovozní clo podle čl. 182 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 může být použito na produkty a období uvedené v příloze VII tohoto nařízení. Dodatečné dovozní clo se použije, jestliže množství některého z produktů propuštěných do volného oběhu na některá z období použití stanovených v uvedené příloze překračuje spouštěcí objem pro uvedený produkt, ledaže je nepravděpodobné, že by dovozy narušily trh Unie nebo že by účinky dodatečného dovozního cla byly s ohledem na zamýšlený cíl nepřiměřené.“

9)

Přílohy I a II se nahrazují zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Změna nařízení (ES) č. 606/2009

V nařízení (ES) č. 606/2009 se vkládá nový článek 12a, který zní:

„Článek 12a

Oznámení rozhodnutí členských států, jimiž se umožňuje zvyšování přirozeného obsahu alkoholu

1.   Členské státy, které se rozhodnou využít možnosti povolit zvyšování přirozeného obsahu alkoholu v procentech objemových podle přílohy VIII části I oddílu A bodu 3 nařízení (EU) č. 1308/2013, oznámí Komisi tuto skutečnost před přijetím rozhodnutí. V oznámení členské státy upřesní procentní podíly, o něž se limity stanovené v příloze VIII části I oddílu A bodě 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 zvýšily, regiony a odrůdy, jichž se rozhodnutí týká, a předloží údaje a doklady o tom, že v dotčených regionech panovaly mimořádně nepříznivé klimatické podmínky.

2.   Oznámení se provádí v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2017/1183 (*1) a prováděcím nařízením (EU) 2017/1185 (*2).

3.   Komise informuje o oznámení orgány ostatních členských států prostřednictvím informačního systému, který zprovozní.

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2018.

Body 5, 6 a 9 článku 1 se však použijí ode dne 1. ledna 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. června 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/892 ze dne 13. března 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (Úř. věst. L 138, 25.5.2017, s. 57).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2393 ze dne 13. prosince 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), (EU) č. 1306/2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky, (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, a (EU) č. 652/2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin (Úř. věst. L 350, 29.12.2017, s. 15).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 606/2009 ze dne 10. července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o druhy výrobků z révy vinné, enologické postupy a omezení, která se na ně použijí (Úř. věst. L 193 24.7.2009, s. 1).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

Struktura a obsah vnitrostátní strategie pro udržitelné operační programy podle článku 2

1.   Doba trvání vnitrostátní strategie

Stanoví členské státy.

2.   Analýza situace z hlediska silných a slabých stránek a potenciálu rozvoje, strategie zvolené k dosažení cílů a odůvodnění zvolených priorit podle čl. 36 odst. 2 písm. a) a b) nařízení (EU) č. 1308/2013.

2.1.   Analýza situace

Popis současné situace v odvětví ovoce a zeleniny s využitím kvantifikovaných údajů, zdůraznění silných a slabých stránek, rozdílů, potřeb a nedostatků a potenciálu rozvoje na základě příslušných ukazatelů uvedených v tabulce 4.1 přílohy II. Tento popis se týká alespoň:

výkonnosti odvětví ovoce a zeleniny: silných a slabých stránek odvětví, konkurenceschopnosti a potenciálu rozvoje organizací producentů,

vlivů na životní prostředí (dopady, tlaky a přínosy) vyvolávaných produkcí ovoce a zeleniny, včetně klíčových trendů.

2.2.   Strategie zvolená na podporu silných stránek a k odstranění slabých stránek

Popis klíčových oblastí, ve kterých má intervence přinést maximální přidanou hodnotu:

relevance cílů stanovených pro operační programy, očekávaných výsledků a míry, v níž jich lze reálně dosáhnout,

vnitřní soudržnost strategie, existence vzájemně posilujících interakcí a možné střety nebo rozpory mezi provozními cíli různých zvolených akcí,

provázanost a doplňkovost zvolených akcí s dalšími vnitrostátními nebo regionálními akcemi a s činnostmi podporovanými z prostředků Unie, obzvláště s programy rozvoje venkova a propagačními programy,

očekávané výsledky a dopad ve srovnání s výchozí situací a jejich příspěvek k cílům Unie.

2.3.   Dopad předchozí vnitrostátní strategie (pokud je k dispozici)

Popis výsledků a dopadu operačních programů prováděných v nedávné době.

3.   Cíle operačních programů a výkonnostní ukazatele podle čl. 36 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 1308/2013

Popis druhů akcí zvolených jako způsobilé k podpoře (neúplný seznam), sledovaných cílů, ověřitelných cílů a ukazatelů, jež umožňují posoudit pokrok v plnění cílů, účinnosti a účelnosti.

3.1.   Požadavky týkající se všech nebo více druhů akcí

Členské státy zajistí, aby všechny akce zahrnuté ve vnitrostátní strategii a ve vnitrostátním rámci byly ověřitelné a kontrolovatelné. Pokud je v rámci posouzení během provádění operačních programů zjištěno, že nejsou dodrženy požadavky týkající se ověřitelnosti a kontrolovatelnosti, dotyčné akce jsou odpovídajícím způsobem upraveny nebo zrušeny. Je-li podpora poskytnuta na základě standardních paušálních sazeb nebo stupnice jednotkových nákladů, členské státy zajistí, aby byly příslušné výpočty přiměřené a přesné a aby byly stanoveny předem na základě spravedlivého, nestranného a ověřitelného výpočtu. Environmentální akce musí splňovat požadavky stanovené v čl. 33 odst. 5 nařízení (EU) č. 1308/2013.

Členské státy přijmou záruky, opatření a kontroly s cílem zajistit, aby akce zvolené jako způsobilé k podpoře nebyly zároveň podporovány dalšími příslušnými nástroji společné zemědělské politiky, zejména prostřednictvím programů rozvoje venkova a propagačních programů nebo jiných vnitrostátních nebo regionálních režimů. Účinné záruky zavedené podle čl. 33 odst. 6 nařízení (EU) č. 1308/2013 na ochranu životního prostředí před možným zvýšeným zatížením v důsledku investic podporovaných v rámci operačních programů a kritéria způsobilosti přijatá podle čl. 36 odst. 1 uvedeného nařízení s cílem zajistit, aby investice do jednotlivých podniků podporovaných v rámci operačních programů dodržovaly cíle stanovené v článku 191 SFEU a v sedmém akčním programu Unie pro životní prostředí.

3.2.   Zvláštní údaje vyžadované k jednotlivým druhům akcí zaměřených na dosažení cílů uvedených v čl. 33 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 (vyplní se pouze pro zvolené druhy akcí)

3.2.1.   Pořízení stálých aktiv

druhy investic způsobilých k podpoře,

jiné formy pořízení způsobilých k podpoře, např. pronájmy, leasing,

bližší údaje o podmínkách způsobilosti k podpoře.

3.2.2.   Jiné akce

popis druhů akcí způsobilých k podpoře,

bližší údaje o podmínkách způsobilosti k podpoře.

4.   Určení příslušných orgánů a odpovědných subjektů

Členský stát určí vnitrostátní orgán odpovědný za řízení, monitorování a hodnocení vnitrostátní strategie.

5.   Popis monitorovacích a hodnotících systémů

Výkonnostní ukazatele stanovené vnitrostátní strategií sestávají z ukazatelů uvedených v článku 4 a uvedených na seznamu v tabulce 4.1 přílohy II. Tam, kde je to považováno za vhodné, specifikuje vnitrostátní strategie dodatečné ukazatele, které odrážejí vnitrostátní anebo regionální potřeby, podmínky a cíle specifické pro vnitrostátní operační programy.

5.1.   Hodnocení operačních programů a oznamovací povinnosti organizací producentů podle čl. 36 odst. 2 písm. d) a e) nařízení (EU) č. 1308/2013

Popis monitorovacích a hodnotících požadavků a postupů týkajících se operačních programů, včetně oznamovacích povinností organizací producentů.

5.2.   Monitorování a hodnocení vnitrostátní strategie

Popis požadavků a postupů monitorování a hodnocení vnitrostátní strategie.

„PŘÍLOHA II

Výroční zpráva, část A

STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY – ČÁST A

Tyto formuláře tvoří část A výroční zprávy, kterou musí příslušné orgány členských států předložit Evropské komisi každoročně do 15. listopadu roku následujícího po kalendářním roce, k němuž se zpráva vztahuje.

Tyto formuláře vycházejí z požadavků na podávání zpráv stanovených v čl. 54 písm. b) a v příloze V nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EU) č. 1308/2013, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny.

1.   Správní údaje

Tabulka 1.1

Změny vnitrostátních právních předpisů přijatých k provedení oddílu 3 kapitoly II hlavy I a oddílů 1, 2 a 3 kapitoly III hlavy II nařízení (EU) č. 1308/2013 (pro odvětví ovoce a zeleniny)

Tabulka 1.2

Změny týkající se vnitrostátní strategie pro udržitelné operační programy platné pro operační programy

2.   Informace o organizacích producentů, nadnárodních organizacích producentů, sdruženích organizací producentů, nadnárodních sdruženích organizací producentů a seskupeních producentů

Tabulka 2.1

Organizace producentů

Tabulka 2.2

Nadnárodní organizace producentů

Tabulka 2.3

Sdružení organizací producentů

Tabulka 2.4

Nadnárodní sdružení organizací producentů

Tabulka 2.5

Seskupení producentů

3.   Informace o výdajích

Tabulka 3.1

Výdaje týkající se organizací producentů, nadnárodních organizací producentů, sdružení organizací producentů a nadnárodních sdružení organizací producentů

Tabulka 3.2

Celkové výdaje operačních programů pro organizace producentů, nadnárodní organizace producentů, sdružení organizací producentů a nadnárodní sdružení organizací producentů

Tabulka 3.3

Celkové výdaje pro seskupení producentů

Tabulka 3.4

Odňaté částky

4.   Monitorování operačních programů/plánů uznání

Tabulka 4.1

Ukazatele týkající se organizací producentů a nadnárodních organizací producentů, sdružení organizací producentů a nadnárodních sdružení organizací producentů

Tabulka 4.2

Ukazatele pro seskupení producentů

Vysvětlivky

Zkratky

Společná organizace trhu

SOT

Seskupení producentů

SP

Organizace producentů

OP

Nadnárodní organizace producentů

NOP

Sdružení organizací producentů

SOP

Nadnárodní sdružení organizací producentů

NSOP

Provozní fond

PF

Operační program

OpP

Hodnota produkce uvedené na trh

HPUT

Členský stát

ČS

Kódy zemí

Název země (výchozí jazyk)

Krátký název (v češtině)

Kód

Belgique/België

Belgie

BE

България (*1)

Bulharsko

BG

Česká republika

Česká republika

CZ

Danmark

Dánsko

DK

Deutschland

Německo

DE

Eesti

Estonsko

EE

Eire/Ireland

Irsko

IE

Ελλάδα (*1)

Řecko

EL

España

Španělsko

ES

France

Francie

FR

Italia

Itálie

IT

Κύπρος (*1)

Kypr

CY

Latvija

Lotyšsko

LV

Lietuva

Litva

LT

Luxembourg

Lucembursko

LU

Magyarország

Maďarsko

HU

Malta

Malta

MT

Nederland

Nizozemsko

NL

Österreich

Rakousko

AT

Polska

Polsko

PL

Portugal

Portugalsko

PT

Republika Hrvatska

Chorvatsko

HR

România

Rumunsko

RO

Slovenija

Slovinsko

SI

Slovensko

Slovensko

SK

Suomi/Finland

Finsko

FI

Sverige

Švédsko

SE

United Kingdom

Spojené království

UK

Kódy regionů

Vlaams Gewest

BE2

Région Wallonne

BE3

Členské státy, které považují za vhodnější poskytnout regionální rozdělení, uvedou dotyčný region na titulní straně každého oddílu a na začátku každé tabulky.

Číslo kódu (ID) OP, NOP, SOP, NSOP a SP

Číslo kódu každé OP, NOP, SOP, NSOP nebo SP je SPECIFICKÉ. Je-li OP, NOP, SOP, NSOP nebo SP odňato uznání, stejné číslo kódu by již nikdy nemělo být znovu použito.

Peněžní hodnoty

Veškeré peněžní hodnoty by měly být vyjádřeny v eurech s výjimkou členských států, které používají národní měnu. V HORNÍ ČÁSTI tabulek se nachází políčko „NÁRODNÍ MĚNA“.

Měna

 

V políčku by měl být uveden kód použité národní měny.

 

KÓD

Euro

EUR

Libra šterlinků

GBP

Kontaktní místo pro komunikaci

Členský stát:

 

Rok:

 

Region:

 

 

 


Organizace

Název

 

Poštovní adresa

 

Kontaktní osoba 1

Příjmení

 

Jméno

 

Funkce

 

E-mailová adresa

 

Služební telefon

 

Služební fax

 

Kontaktní osoba 2

Příjmení

 

Jméno

 

Funkce

 

E-mailová adresa

 

Služební telefon

 

Služební fax

 

Výroční zpráva – Část A

Členský stát:

 

Rok:

 

Region:

 

 

 

ODDÍL 1

SPRÁVNÍ ÚDAJE

Tabulka 1.1   Změny vnitrostátních právních předpisů přijatých k provedení oddílu 3 kapitoly II hlavy I nařízení (EU) č. 1308/2013 (pro odvětví ovoce a zeleniny)

Vnitrostátní právní předpisy

Název

Zveřejnění v Úř. věst. členského státu

Hypertextový odkaz

 

 

 


Tabulka 1.2   Změny vnitrostátní strategie pro udržitelné operační programy platné pro operační programy

Vnitrostátní strategie

Změny vnitrostátní strategie  (1)

Hypertextový odkaz

 

 

Výroční zpráva – Část A

Členský stát:

 

Rok:

 

Region:

 

 

 

ODDÍL 2

INFORMACE O OP, NOP, SOP, NSOP A SP

Tabulka 2.1   Organizace producentů

Celkový počet uznaných OP

 

Celkový počet pozastavených OP

 

Celkový počet OP, jejichž uznání bylo odebráno

 

Celkový počet OP, které se spojily s jinou (jiným/jinými) nebo (více) OP/SOP/NOP/NSOP

Celkový počet dotčených OP

 

Celkový počet nových OP/SOP/NOP/NSOP

 

Nové (nová) DIČ

 

Počet členů OP

Celkem

 

Právnické osoby

 

Fyzické osoby

 

Počet producentů ovoce a/nebo zeleniny

 

Celkový počet OP provádějících operační program

uznané OP

 

pozastavené OP

 

OP ke sloučení

 

Část produkce určená pro trh s čerstvým ovocem a zeleninou

Hodnota

 

Objem (v tunách)

 

Část produkce určená ke zpracování

Hodnota

 

Objem (v tunách)

 

Celková plocha sloužící k produkci ovoce a zeleniny (ha)  (*2)

 


Tabulka 2.2   Nadnárodní organizace producentů  (2)

Celkový počet uznaných OP

 

 

Počet členů OP

 

 

Seznam ČS, v nichž mají členové OP svá sídla

 

Celkový počet pozastavených NOP

 

 

Počet členů OP

 

 

Seznam ČS, v nichž mají členové OP svá sídla

 

Celkový počet NOP, jejichž uznání bylo odebráno

 

 

Počet členů OP

 

 

Seznam ČS, v nichž mají členové OP svá sídla

 

Celkový počet NOP, které se spojily s jinou (jiným/jinými) nebo (více) NOP/NSOP

Celkový počet dotčených NOP

 

Celkový počet nových NOP/NSOP

 

Nové (nová) DIČ

 

Počet členů NOP

Celkem

 

Právnické osoby

 

Fyzické osoby

 

Počet producentů ovoce a/nebo zeleniny

 

Celkový počet NOP provádějících operační program

uznané NOP

s celým OpP

 

s částečným OpP

 

pozastavené NOP

s celým OpP

 

s částečným OpP

 

NOP ke sloučení

s celým OpP

 

s částečným OpP

 

Část produkce určená pro trh s čerstvým ovocem a zeleninou

Hodnota

 

Objem (v tunách)

 

Část produkce určená ke zpracování

Hodnota

 

Objem (v tunách)

 

Celková plocha sloužící k produkci ovoce a zeleniny (ha)  (*3)

 


Tabulka 2.3   Sdružení organizací producentů  (3)

Celkový počet uznaných SOP

 

 

Počet členů OP

 

Celkový počet pozastavených SOP

 

 

Počet členů OP

 

Celkový počet SOP, jejichž uznání bylo odebráno

 

 

Počet členů OP

 

Celkový počet SOP, které se spojily s jiným (jinými) nebo (více) SOP/NSOP

Celkový počet dotčených SOP

 

Celkový počet nových SOP/NSOP

 

Nové (nová) DIČ

 

Počet členů SOP

Celkem

 

Právnické osoby

 

Fyzické osoby

 

Počet producentů ovoce a/nebo zeleniny

 

Celkový počet SOP provádějících operační program

uznaná SOP

s celým OpP

 

s částečným OpP

 

pozastavená SOP

s celým OpP

 

s částečným OpP

 

SOP ke sloučení

s celým OpP

 

s částečným OpP

 

Část produkce určená pro trh s čerstvým ovocem a zeleninou

Hodnota

 

Objem (v tunách)

 

Část produkce určená ke zpracování

Hodnota

 

Objem (v tunách)

 

Celková plocha sloužící k produkci ovoce a zeleniny (ha)  (*4)

 


Tabulka 2.4   Nadnárodní sdružení organizací producentů  (4)

Celkový počet uznaných NSOP

 

 

Počet členů OP/NOP/SOP

 

 

Seznam ČS, v nichž mají členové OP/NOP/SOP svá sídla

 

Celkový počet pozastavených NSOP

 

 

Počet členů OP/NOP/SOP

 

 

Seznam ČS, v nichž mají členové OP/NOP/SOP svá sídla

 

Celkový počet NSOP, jejichž uznání bylo odebráno

 

 

Počet členů OP/NOP/SOP

 

 

Seznam ČS, v nichž mají členové OP/NOP/SOP svá sídla

 

Celkový počet NSOP, které se spojily s jiným (jinými) nebo (více) NSOP

Celkový počet dotčených NSOP

 

Celkový počet nových NSOP

 

Nové (nová) DIČ

 

Počet členů NSOP

Celkem

 

Právnické osoby

 

Fyzické osoby

 

Počet producentů ovoce a/nebo zeleniny

 

Celkový počet NSOP provádějících operační program

uznaná NSOP

s celým OpP

 

s částečným OpP

 

pozastavená NSOP

s celým OpP

 

s částečným OpP

 

NSOP ke sloučení

s celým OpP

 

s částečným OpP

 

Část produkce určená pro trh s čerstvým ovocem a zeleninou

Hodnota

 

Objem (v tunách)

 

Část produkce určená ke zpracování

Hodnota

 

Objem (v tunách)

 

Celková plocha sloužící k produkci ovoce a zeleniny (ha)  (*5)

 


Tabulka 2.5   Seskupení producentů

Celkový počet uznaných SP

 

Celkový počet pozastavených SP

 

Celkový počet SP, jejichž uznání bylo odebráno

 

Celkový počet SP, která se stala OP

 

Celkový počet SP, která se spojila s jiným (jinými) nebo (více) SP

Celkový počet dotčených SP

 

Celkový počet nových SP

 

Nové (nová) DIČ

 

Počet členů SP

Celkem

 

Právnické osoby

 

Fyzické osoby

 

Počet producentů ovoce a/nebo zeleniny

 

Část produkce určená pro trh s čerstvým ovocem a zeleninou

Hodnota

 

Objem (v tunách)

 

Část produkce určená ke zpracování

Hodnota

 

Objem (v tunách)

 

Celková plocha sloužící k produkci ovoce a zeleniny (ha)  (*6)

 

Výroční zpráva – Část A

Členský stát:

 

Rok:

 

Region:

 

 

 

ODDÍL 3

INFORMACE O VÝDAJÍCH

Tabulka 3.1   Výdaje týkající se OP, NOP, SOP a NSOP

 

Všechny OP

Všechny NOP

Všechna SOP

Všechna NSOP

Provozní fond

Celkem schváleno

 

 

 

 

Výše finančního příspěvku organizace a/nebo členů organizace

 

 

 

 

Výše finanční podpory Unie

 

 

 

 

Konečný provozní fond

Celkem využito

 

 

 

 

Výše finančního příspěvku členů organizace

 

 

 

 

Výše finanční podpory Unie

 

 

 

 

Vnitrostátní finanční podpora

Výše skutečně vyplacené vnitrostátní finanční podpory

 

 

Odhad výše skutečně vyplacené vnitrostátní finanční podpory k proplacení ze strany EU

 

Seznam regionů, které jsou příjemci podle článku 35 nařízení (EU) č. 1308/2013.

 

Hodnota produkce uvedené na trh (vypočtená v souladu s článkem 22 nařízení (EU) 2017/891)

 

 

 

 

(údaje v eurech nebo v národní měně)

Tabulka 3.2   Celkové skutečné výdaje operačních programů u OP, NOP, SOP a NSOP

Akce/opatření

Ustanovení čl. 2 písm. f) a g) nařízení (EU) 2017/891

Cíle

Ustanovení čl. 33 odst. 1 a 3 a čl. 152 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1308/2013

Celkové skutečné výdaje (v eurech nebo v národní měně)

Všechny OP

Všechny NOP

Všechna SOP

Všechna NSOP

Investice

Plánování produkce

 

 

 

 

Zvyšování jakosti produktů

 

 

 

 

Posilování komerční hodnoty produktů

 

 

 

 

Opatření týkající se životního prostředí

 

 

 

 

Předcházení krizím a jejich řešení

 

 

 

 

Výzkum

 

 

 

 

Výzkum a experimentální produkce

Plánování produkce

 

 

 

 

Zvyšování jakosti produktů

 

 

 

 

Posilování komerční hodnoty produktů

 

 

 

 

Opatření týkající se životního prostředí

 

 

 

 

Režimy jakosti (EU a vnitrostátní) a opatření v souvislosti se zlepšením jakosti

Zvyšování jakosti produktů

 

 

 

 

Propagace a komunikace

Posilování komerční hodnoty produktů

 

 

 

 

Propagace produktů

 

 

 

 

Předcházení krizím a jejich řešení

 

 

 

 

Odborná příprava a výměna osvědčených postupů

Plánování produkce

 

 

 

 

Zvyšování jakosti produktů

 

 

 

 

Posilování komerční hodnoty produktů

 

 

 

 

Opatření týkající se životního prostředí

 

 

 

 

Předcházení krizím a jejich řešení

 

 

 

 

Poradenské služby a technická pomoc

Plánování produkce

 

 

 

 

Zvyšování jakosti produktů

 

 

 

 

Posilování komerční hodnoty produktů

 

 

 

 

Opatření týkající se životního prostředí

 

 

 

 

Ekologická produkce

Opatření týkající se životního prostředí

 

 

 

 

Integrovaná produkce

 

 

 

 

Lepší využívání vody nebo hospodaření s vodou, včetně šetření vodou a odvodňování

 

 

 

 

Akce na ochranu půdy

 

 

 

 

Akce k vytvoření či udržení přirozeného prostředí příznivého pro biologickou rozmanitost nebo zachování krajiny, včetně ochrany historicky daných rysů krajiny

 

 

 

 

Akce prosazující úspory energie (s výjimkou dopravy)

 

 

 

 

Akce související s omezováním tvorby odpadů a zlepšováním hospodaření s odpady

 

 

 

 

Doprava

 

 

 

 

Uvádění na trh

 

 

 

 

Zřizování vzájemných fondů

Předcházení krizím a jejich řešení

 

 

 

 

Doplnění vzájemných fondů

 

 

 

 

Opětovná výsadba sadů

 

 

 

 

Stažení z trhu

 

 

 

 

bezplatné rozdělení

 

 

 

 

jiné

 

 

 

 

Zelená sklizeň

 

 

 

 

Nesklízení

 

 

 

 

Pojištění sklizně

 

 

 

 

Koučování

 

 

 

 

Správní náklady

Plánování produkce

 

 

 

 

Zvyšování jakosti produktů

Posilování komerční hodnoty produktů

Opatření týkající se životního prostředí

Předcházení krizím a jejich řešení

Výzkum

Jiné

Plánování produkce

 

 

 

 

Zvyšování jakosti produktů

 

 

 

 

Posilování komerční hodnoty produktů

 

 

 

 

Opatření týkající se životního prostředí

 

 

 

 

Upozornění:

Nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoví tyto cíle:

Plánování produkce     čl. 33 odst. 1 písm. a) a čl. 152 odst. 1 písm. c) bod i), ii) a xi)

Zvyšování jakosti produktů     čl. 33 odst. 1 písm. b) a čl. 152 odst. 1 písm. c) bod i), iv) a vi)

Posilování komerční hodnoty produktů     čl. 33 odst. 1 písm. c) a čl. 152 odst. 1 písm. c) bod i), ii), iii), iv), ix) a xi)

Propagace produktů     čl. 33 odst. 1 písm. d) a čl. 152 odst. 1 písm. c) bod vi) a ix)

Opatření týkající se životního prostředí     čl. 33 odst. 1 písm. e) a čl. 152 odst. 1 písm. c) bod iii), iv), v), vii) a viii)

Předcházení krizím a jejich řešení     čl. 33 odst. 1 písm. f), čl. 33 odst. 3 písm. a) a čl. 152 odst. 1 písm. c) bod iv) a xi)

Výzkum     čl. 152 odst. 1 písm. c) bod iv)


Tabulka 3.3   Celkové výdaje pro seskupení producentů

 

Celkové výdaje pro všechna SP

(údaje v eurech nebo v národní měně)

Investice SP

Investice nutné k získání uznání pro SP

 

výše finanční podpory Unie

 

výše finanční podpory ČS

 

výše příspěvku SP/člena SP

 


Tabulka 3.4   Odňaté částky

 

Celkový roční objem

(v tunách)

Celkové výdaje

(v eurech nebo národní měně)

Výše finanční podpory EU

Bezplatné rozdělení

(v tunách)

Kompostování

(v tunách)

Zpracovatelský průmysl

(v tunách)

Jiná určení

(v tunách)

Produkty uvedené v příloze IV nařízení (EU) 2017/891

Květák

 

 

 

 

 

 

 

Rajčata

 

 

 

 

 

 

 

Jablka

 

 

 

 

 

 

 

Vinné hrozny

 

 

 

 

 

 

 

Meruňky

 

 

 

 

 

 

 

Nektarinky

 

 

 

 

 

 

 

Broskve

 

 

 

 

 

 

 

Hrušky

 

 

 

 

 

 

 

Lilek

 

 

 

 

 

 

 

Melouny cukrové

 

 

 

 

 

 

 

Melouny vodní

 

 

 

 

 

 

 

Pomeranče

 

 

 

 

 

 

 

Mandarinky

 

 

 

 

 

 

 

Klementinky

 

 

 

 

 

 

 

Satsumy

 

 

 

 

 

 

 

Citrony

 

 

 

 

 

 

 

Jiné produkty

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva – Část A

Členský stát:

 

Rok:

 

Region:

 

 

 

ODDÍL 4

MONITOROVÁNÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ

Ukazatele pro akce prováděné uznanými organizacemi producentů, sdruženími organizací producentů, nadnárodními organizacemi a seskupeními producentů v rámci operačního programu/plánu uznání nezohledňují nutně všechny faktory, které se mohou objevit a mohou ovlivnit výstupy, výsledky a dopad operačního programu/plánu uznání. V této souvislosti by měly být informace poskytnuté na základě ukazatelů vykládány s ohledem na kvantitativní a kvalitativní informace týkající se jiných klíčových faktorů přispívajících k úspěchu či neúspěchu provedení programu/plánu.

Pokud členské státy používají k výpočtu ukazatelů vzorky, sdělí útvarům Komise spolu s výroční zprávou velikost vzorku, jeho reprezentativnost a jeho další základní prvky.

Tabulka 4.1   Ukazatele týkající se OP, NOP, SOP a NSOP

Akce/opatření

Ustanovení čl. 2 písm. f) a g) nařízení (EU) 2017/891

Cíle

Ustanovení čl. 33 odst. 1 a 3 a čl. 152 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1308/2013

Ukazatele

Všechny OP

Všechny NOP

Všechna SOP

Všechna NSOP

Investice (5)

Plánování produkce

Počet podniků

 

 

 

 

Celková hodnota

 

 

 

 

Zvyšování jakosti produktů

Počet podniků

 

 

 

 

Celková hodnota

 

 

 

 

Posilování komerční hodnoty produktů

Počet podniků

 

 

 

 

Celková hodnota

 

 

 

 

Celková hodnota produkce uváděné na trh/celkový objem produkce uváděné na trh (v eurech nebo národní měně/kg)

 

 

 

 

Opatření týkající se životního prostředí

Počet podniků

 

 

 

 

Celková hodnota

 

 

 

 

Předcházení krizím a jejich řešení

Počet podniků

 

 

 

 

Celková hodnota

 

 

 

 

Výzkum

Počet podniků

 

 

 

 

Celková hodnota

 

 

 

 

Výzkum a experimentální produkce

Plánování produkce

Celková hodnota

 

 

 

 

Počet podniků

 

 

 

 

Zvyšování jakosti produktů

Celková hodnota

 

 

 

 

Počet podniků

 

 

 

 

Posilování komerční hodnoty produktů

Celková hodnota

 

 

 

 

Počet podniků

 

 

 

 

Opatření týkající se životního prostředí

Počet podniků

 

 

 

 

Celková hodnota

 

 

 

 

Režimy jakosti (EU a vnitrostátní) (6) a opatření v souvislosti se zlepšením jakosti

Zvyšování jakosti produktů

Plocha s CHOP/CHZO/ZTS (7) (ha)

 

 

 

 

Počet podniků

 

 

 

 

Objem (v tunách)

 

 

 

 

Propagace a komunikace (8)

Posilování komerční hodnoty produktů

Počet podniků

 

 

 

 

Počet propagačních kampaní

 

 

 

 

Propagace produktů

Počet podniků

 

 

 

 

Počet propagačních kampaní

 

 

 

 

Předcházení krizím a jejich řešení

Počet podniků

 

 

 

 

Počet propagačních kampaní

 

 

 

 

Odborná příprava a výměna osvědčených postupů

Plánování produkce

Počet podniků

 

 

 

 

Počet akcí

 

 

 

 

Zvyšování jakosti produktů

Počet podniků

 

 

 

 

Počet akcí

 

 

 

 

Posilování komerční hodnoty produktů

Počet podniků

 

 

 

 

Počet akcí

 

 

 

 

Opatření týkající se životního prostředí

Počet podniků

 

 

 

 

Počet akcí

 

 

 

 

Předcházení krizím a jejich řešení

Počet podniků

 

 

 

 

Počet akcí

 

 

 

 

Poradenské služby a technická pomoc

Plánování produkce

Počet podniků

 

 

 

 

Počet akcí

 

 

 

 

Zvyšování jakosti produktů

Počet podniků

 

 

 

 

Počet akcí

 

 

 

 

Posilování komerční hodnoty produktů

Počet podniků

 

 

 

 

Počet akcí

 

 

 

 

Opatření týkající se životního prostředí

Počet podniků

 

 

 

 

Počet akcí

 

 

 

 

Ekologická produkce

Opatření týkající se životního prostředí

Plocha využívaná k ekologické produkci ovoce a/nebo zeleniny (ha)

 

 

 

 

Počet podniků

 

 

 

 

Integrovaná produkce

Plocha využívaná k integrované produkci ovoce a/nebo zeleniny (ha)

 

 

 

 

Počet podniků

 

 

 

 

Lepší využívání vody nebo hospodaření s vodou, včetně šetření vodou a odvodňování

Plocha sloužící k produkci ovoce a zeleniny podléhající omezování používání vody (ha)

 

 

 

 

Počet podniků

 

 

 

 

Rozdíl objemu (m3)

(n – 1/n)

 

 

 

 

Akce na ochranu půdy

Plocha sloužící k produkci ovoce a zeleniny vystavená riziku eroze půdy v případech, kdy se provádějí opatření proti erozi (ha)  (9)

 

 

 

 

Počet podniků

 

 

 

 

Rozdíly v používání hnojiv na hektar (t/ha)

(n – 1/n)

 

 

 

 

Akce k vytvoření či udržení přirozeného prostředí příznivého pro biologickou rozmanitost nebo zachování krajiny, včetně ochrany historicky daných rysů krajiny

Plocha, na kterou se vztahují akce přispívající k ochraně přirozeného prostředí a biologické rozmanitosti (ha)

 

 

 

 

Počet podniků

 

 

 

 

Akce prosazující úspory energie (s výjimkou dopravy)

Plocha sloužící k produkci ovoce a zeleniny podléhající omezování používání energie (ha)

 

 

 

 

Počet podniků

 

 

 

 

Rozdíl ve spotřebě energie

(n – 1/n):

 

Tuhé palivo

(t/objem produkce uvedené na trh)

 

 

 

 

Tekutý prostředek

(l/objem produkce uvedené na trh)

 

 

 

 

Plyn

(m3/objem produkce uvedené na trh)

 

 

 

 

Elektřina

(kwh/objem produkce uvedené na trh)

 

 

 

 

Akce související s omezováním tvorby odpadů a zlepšováním hospodaření s odpady

Počet podniků

 

 

 

 

Rozdíl v objemu odpadu (m3/objem produkce uvedené na trh)

(n – 1/n)

 

 

 

 

Rozdíl v objemu obalů (m3/objem produkce uvedené na trh)

(n – 1./n)

 

 

 

 

Doprava

Rozdíl ve spotřebě energie

(n – 1./n):

 

 

 

 

Tekutý prostředek

(l/objem produkce uvedené na trh)

 

 

 

 

Plyn

(m3/objem produkce uvedené na trh)

 

 

 

 

Elektřina

(kwh/objem produkce uvedené na trh)

 

 

 

 

Uvádění na trh

Počet podniků

 

 

 

 

Počet akcí

 

 

 

 

Zřizování vzájemných fondů (10)

Předcházení krizím a jejich řešení

Počet podniků

 

 

 

 

Doplnění vzájemných fondů (11)

Počet podniků

 

 

 

 

Opětovná výsadba sadů

Dotčená plocha (ha)

 

 

 

 

Stažení z trhu (11)

Počet provedených akcí

 

 

 

 

Zelená sklizeň (12)

Počet provedených akcí

 

 

 

 

Dotčená plocha (ha)

 

 

 

 

Nesklízení (12)

Počet provedených akcí

 

 

 

 

Dotčená plocha (ha)

 

 

 

 

Pojištění sklizně

Počet podniků

 

 

 

 

Koučování

Počet provedených akcí

 

 

 

 

Jiné

Plánování produkce

Počet podniků

 

 

 

 

Zvyšování jakosti produktů

Počet podniků

 

 

 

 

Posilování komerční hodnoty produktů

Počet podniků

 

 

 

 

Opatření týkající se životního prostředí

Počet podniků

 

 

 

 


Tabulka 4.2   Ukazatele týkající se seskupení producentů

 

Ukazatel

Počet

Investice SP

Investice nutné k získání uznání pro SP

Počet členů SP

 

Počet SP, která byla uznána jako OP

 


(*1)  Přepis do latinky: България = Bulgaria; Ελλάδα = Elláda; Κύπρος = Kýpros.

(1)  Shrnutí změn zavedených ve vnitrostátní strategii během roku, za nějž se podává zpráva.

(*2)  kromě hub

(2)  Tato tabulka se týká členských států, v nichž se nacházejí sídla NOP.

Celkovou plochu tvoří plochy, které využívají členové NOP, konkrétně OP, pěstitelé patřící do OP, kteří jsou členy NOP, a pěstitelé, kteří jsou členy NOP.

(*3)  kromě hub

(3)  Tato tabulka se týká členských států, v nichž se nacházejí sídla SOP.

Celkovou plochu tvoří plochy, které využívají členové SOP, konkrétně OP, pěstitelé patřící do OP, kteří jsou členy SOP.

(*4)  kromě hub

(4)  Tato tabulka se týká členských států, v nichž se nacházejí sídla NSOP.

Celkovou plochu tvoří plochy, které využívají členové NSOP, konkrétně OP, pěstitelé patřící do OP, kteří jsou členy NSOP.

(*5)  kromě hub

(*6)  kromě hub

(5)  Včetně investic nesouvisejících s výrobou, které souvisejí s dosažením závazků přijatých v rámci operačního programu.

(6)  Představují soubor podrobných povinností týkajících se produkčních metod, a) jejichž dodržování podléhá nezávislé kontrole a b) jejichž výsledkem je hotový produkt, jehož kvalita i) významně převyšuje běžné komerční normy, jako jsou normy pro zdraví lidí, rostlin nebo environmentální normy, a ii) reaguje na aktuální i předvídatelné tržní příležitosti. Navrhuje se, aby hlavní druhy „režimů jakosti“ pokrývaly: a) certifikovanou ekologickou produkci; b) chráněná zeměpisná označení a chráněná označení původu, c) certifikovanou integrovanou produkci, d) soukromé certifikované režimy jakosti produktů.

(7)  Chráněné označení původu/chráněné zeměpisné označení/zaručená tradiční specialita.

(8)  Každý den propagační/komunikační kampaně se považuje za jednu akci.

(9)  „Vystavený riziku eroze půdy“ znamená každý svažitý pozemek se sklonem větším než 10 %, bez ohledu na to, zda na něm byla uplatněna opatření proti erozi (např. půdní pokryv, střídání plodin apod.). Jsou-li k dispozici příslušné údaje, může členský stát použít namísto toho tuto definici: „Vystavený riziku eroze půdy“ znamená každý pozemek s předpokládanou ztrátou půdy přesahující přirozenou tvorbu půdy bez ohledu na to, zda byla uplatněna opatření proti erozi (např. půdní pokryv nebo střídání plodin).

(10)  Akce týkající se zřízení/doplnění rozdílných vzájemných fondů se považují za rozdílné akce.

(11)  Stažení téhož produktu z trhu během různých období roku a stažení různých produktů z trhu se považují za rozdílné akce. Každá operace stažení z trhu pro daný produkt se považuje za jednu akci.

(12)  Zelená sklizeň a nesklízení různých produktů se považují za rozdílné akce. Zelená sklizeň a nesklízení téhož produktu se považují za jednu akci, bez ohledu na dobu, jakou trvají, počet účastnících se podniků a počet dotčených pozemků nebo hektarů.


Top