EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L0912

Směrnice Rady (EU) 2018/912 ze dne 22. června 2018, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o povinnost dodržovat minimální základní sazbu

ST/7166/2018/INIT

OJ L 162, 27.6.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/912/oj

27.6.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 162/1


SMĚRNICE RADY (EU) 2018/912

ze dne 22. června 2018,

kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o povinnost dodržovat minimální základní sazbu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 113 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

v souladu se zvláštním legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 97 směrnice Rady 2006/112/ES (3) stanoví, že od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2017 nesmí být základní sazba nižší než 15 %.

(2)

Uplatňování základní sazby daně z přidané hodnoty (DPH) zajišťuje řádné fungování společného systému DPH, a proto by měla být zachována.

(3)

Je vhodné zachovat stávající minimální základní sazbu 15 % a zavést ji trvale.

(4)

Jelikož cíle této směrnice, totiž stanovení minimální základní sazb y DPH, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jej, z důvodu rozsahu či účinků akce, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(5)

Směrnice 2006/112/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Článek 97 směrnice 2006/112/ES se nahrazuje tímto:

„Článek 97

Základní sazba nesmí být nižší než 15 %.“

Článek 2

1.   Členské státy uvedou v účinnost opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. září 2018. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti upravené touto směrnicí.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 22. června 2018.

Za Radu

předseda

V. GORANOV


(1)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 19. dubna 2018 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 23. května 2018 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(3)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).


Top