EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1399

Nařízení Komise (EU) 2017/1399 ze dne 28. července 2017, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o polyaspartát draselný (Text s významem pro EHP. )

C/2017/5204

OJ L 199, 29.7.2017, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1399/oj

29.7.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 199/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1399

ze dne 28. července 2017,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o polyaspartát draselný

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (1), a zejména na čl. 10 odst. 3 a článek 14 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (2), a zejména na čl. 7 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 stanoví seznam potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinách a podmínky jejich použití.

(2)

Potravinářské přídatné látky lze uvádět na trh jako takové jen v případě, že jsou zahrnuty na seznamu Unie uvedeném v příloze II nařízení (ES) č. 1333/2008, a v potravinách je lze používat jen za podmínek použití stanovených v uvedené příloze.

(3)

Některé potravinářské přídatné látky jsou určeny pro zvláštní použití pro některé enologické postupy a ošetření. Používání těchto potravinářských přídatných látek by mělo být v souladu s nařízením (ES) č. 1333/2008 a se zvláštními ustanoveními podle příslušných právních předpisů Unie.

(4)

Zvláštní ustanovení, která povolují používání přídatných látek ve víně, jsou stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 (3), rozhodnutí Rady 2006/232/ES (4) a nařízení Komise (ES) č. 606/2009 (5) a v jejich prováděcích opatřeních.

(5)

Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 (6) stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení (ES) č. 1333/2008.

(6)

Seznam Unie a specifikace lze aktualizovat v souladu s jednotným postupem uvedeným v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1331/2008 buď z podnětu Komise, nebo na základě podání žádosti.

(7)

Dne 24. února 2015 byla podána žádost o povolení použití polyaspartátu draselného jako stabilizátoru ve víně. Tato žádost byla zpřístupněna členským státům na základě článku 4 nařízení (ES) č. 1331/2008.

(8)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zhodnotil bezpečnost polyaspartátu draselného jako potravinářské přídatné látky a ve svém stanovisku (7) ze dne 9. března 2016 dospěl k závěru, že navrhované použití ve víně při maximální úrovni použití 300 mg/l a obvyklých úrovních pohybujících se v rozmezí 100–200 mg/l nepředstavuje bezpečnostní riziko.

(9)

Polyaspartát draselný působí jako stabilizátor proti vysrážení vinného kamene ve víně (červeném, růžovém a bílém víně). Zlepšuje uchovávání a stabilitu vína a jeho použití neovlivňuje senzorické vlastnosti. Proto je vhodné zahrnout polyaspartát draselný na seznam potravinářských přídatných látek Unie a přiřadit této přídatné látce číslo E 456, aby se umožnilo povolení této látky jako stabilizátoru ve víně ve zvláštních ustanoveních příslušných právních předpisů Unie.

(10)

Specifikace pro polyaspartát draselný (E 456) by měly být zahrnuty v nařízení (EU) č. 231/2012 při jeho prvním zařazení na seznam potravinářských přídatných látek Unie stanovený v příloze II nařízení (ES) č. 1333/2008.

(11)

Nařízení (ES) č. 1333/2008 a (EU) č. 231/2012 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Příloha nařízení (EU) č. 231/2012 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. července 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).

(4)  Rozhodnutí Rady 2006/232/ES ze dne 20. prosince 2005 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o obchodu s vínem (Úř. věst. L 87, 24.3.2006, s. 1).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 606/2009 ze dne 10. července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o druhy výrobků z révy vinné, enologické postupy a omezení, která se na ně použijí (Úř. věst. L 193, 24.7.2009, s. 1).

(6)  Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ze dne 9. března 2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (Úř. věst. L 83, 22.3.2012, s. 1).

(7)  EFSA Journal 2016; 14(3):4435.


PŘÍLOHA I

V příloze II části B bodě 3 „Potravinářské přídatné látky jiné než barviva a náhradní sladidla“ nařízení (ES) č. 1333/2008 se za položku pro potravinářskou přídatnou látku E 452 vkládá nová položka, která zní:

„E 456

Polyaspartát draselný“


PŘÍLOHA II

V příloze nařízení (EU) č. 231/2012 se za položku pro potravinářskou přídatnou látku E 452 (iv) vkládá nová položka, která zní:

„E 456 POLYASPARTÁT DRASELNÝ

Synonyma

Definice

Polyaspartát draselný je draselná sůl kyseliny polyaspartamové vyrobená z kyseliny L-aspartamové a hydroxidu draselného. Tepelným procesem se kyselina aspartamová přemění na polysukcinimid, který je nerozpustný. Polysukcinimid je zpracován hydroxidem draselným, což umožňuje otevření kruhu a polymerizaci jednotek. Posledním krokem je fáze sušení rozprašováním, jejímž výsledkem je světle hnědý prášek

Číslo CAS

64723-18-8

Chemický název

Kyselina L-aspartamová, homopolymer, draselná sůl

Chemický vzorec

[C4H4NO3K]n

Hmotnostně střední molekulová hmotnost

Přibližně 5 300  g/mol

Obsah

Ne méně než 98 %, vztaženo na sušinu

Velikost částic

Ne menší než 45 μm (ne více než 1 % hmotnostní částic menších než 45 μm)

Popis

Světle hnědý prášek bez zápachu

Identifikace

Rozpustnost

Velmi snadno rozpustný ve vodě a málo rozpustný v organických rozpouštědlech

pH

7,5–8,5 (40 % vodný roztok)

Čistota

Stupeň substitucí

Ne méně než 91,5 %, vztaženo na sušinu

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 11 % (105 °C, 12 hodin)

Hydroxid draselný

Ne více než 2 %

Kyselina aspartamová

Ne více než 1 %

Jiné nečistoty

Ne více než 0,1 %

Arsen

Ne více než 2,5 mg/kg

Olovo

Ne více než 1,5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 0,5 mg/kg

Kadmium

Ne více než 0,1 mg/kg“


Top