EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1262

Nařízení Komise (EU) 2017/1262 ze dne 12. července 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o používání hnoje hospodářských zvířat jako paliva ve spalovacích zařízeních (Text s významem pro EHP. )

C/2017/4834

OJ L 182, 13.7.2017, p. 34–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1262/oj

13.7.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 182/34


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1262

ze dne 12. července 2017,

kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o používání hnoje hospodářských zvířat jako paliva ve spalovacích zařízeních

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu) (1), a zejména na čl. 15 odst. 1 písm. e) a čl. 27 písm. i) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 (2) stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1069/2009, včetně parametrů pro odstraňování vedlejších produktů živočišného původu, jakož i pro bezpečné ošetřování, přeměnu nebo zpracování vedlejších produktů živočišného původu na získané produkty.

(2)

V souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009 je spalování pro energetické účely podle definice v bodě 41 přílohy I nařízení (EU) č. 142/2011 jedním z procesů odstraňování vedlejších produktů živočišného původu, včetně hnoje.

(3)

Článek 6 nařízení (EU) č. 142/2011 stanoví pravidla pro schvalování spalovacích zařízení, v nichž se jako palivo používají vedlejší produkty živočišného původu. Ustanovení čl. 6 odst. 8 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno tak, aby pro používání jako palivo bralo v úvahu hnůj všech hospodářských zvířat.

(4)

Hnůj hospodářských zvířat může představovat udržitelný zdroj paliva pro spalování pro energetické účely za předpokladu, že proces spalování pro energetické účely vyhovuje zvláštním požadavkům na účinné snižování nepříznivých vlivů jeho používání jako paliva na zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí. Nařízení Komise (EU) č. 592/2014 (3) zavedlo požadavky na používání drůbežího hnoje jako paliva ve spalovacích zařízeních. Stanoví obecné požadavky na všechna zařízení, v nichž se jako palivo používají vedlejší produkty živočišného původu nebo získané produkty, a zvláštní požadavky na typ paliva a typ spalovacího zařízení. Hnůj hospodářských zvířat jiných druhů než drůbež může být nyní také používán jako palivo ve spalovacích zařízeních s celkovým jmenovitým tepelným příkonem nepřevyšujícím 50 MW, a to za stejných podmínek, které jsou stanoveny pro spalování drůbežího hnoje pro energetické účely, včetně mezních hodnot emisí a požadavků na monitorování.

(5)

Provozovatelé spalovacích zařízení používajících jako palivo hnůj hospodářských zvířat by měli přijmout nezbytná hygienická opatření, aby zabránili šíření případných patogenů. V této souvislosti by taková zařízení měla splňovat obecné požadavky týkající se používání vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů jako palivo, jak je stanoveno v kapitole IV přílohy III nařízení (EU) č. 142/2011, a zvláštní požadavky na konkrétní typy zařízení a paliv, které mohou být používány pro spalování pro energetické účely, jak stanoví toto nařízení.

(6)

Vzhledem ke svému složení produkuje spalování hnoje býložravců pro energetické účely vyšší emise částic než spalování drůbežího hnoje pro energetické účely. Aby se vyřešila tato otázka, mělo by toto nařízení stanovit flexibilnější mezní hodnoty částic pro velmi malá spalovací zařízení, aby se umožnilo odstraňování hnoje, který by jinak nemohl být odstraněn jako palivo ke spalování pro energetické účely.

(7)

Podobně by toto nařízení mělo umožnit příslušným orgánům poskytnout stávajícím spalovacím zařízením přechodné období, aby mohla splnit požadavky týkající se řízeného zvyšování teploty plynu, za podmínky, že takové emise nepředstavují rizika pro zdraví lidí a zvířat nebo pro životní prostředí. Právní předpisy o vedlejších produktech živočišného původu nebrání členským státům v používání příslušných pravidel pro výpočet mezních hodnot emisí stanovených v právních předpisech týkajících se životního prostředí, jestliže je hnůj hospodářských zvířat spalován pro energetické účely spolu s jinými palivy nebo odpadem.

(8)

Příloha XVI nařízení (EU) č. 142/2011 stanoví zvláštní požadavky na úřední kontroly. V souvislosti se zavedením požadavků na spalování pro energetické účely hnoje hospodářských zvířat jako paliva v tomto nařízení by se zmíněné zvláštní požadavky měly použít i v případě tohoto procesu.

(9)

Přílohy III a XVI nařízení (EU) č. 142/2011 by měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 6 nařízení (EU) č. 142/2011 se odstavec 8 nahrazuje tímto:

„8.   Kromě pravidel stanovených v odstavci 7 tohoto článku platí pro použití hnoje hospodářských zvířat jako paliva ke spalování pro energetické účely podle ustanovení kapitoly V přílohy III tato pravidla:

a)

v rámci žádosti o schválení, kterou předkládá provozovatel příslušnému orgánu v souladu s čl. 24 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 1069/2009, je třeba předložit důkazy s osvědčením příslušného orgánu nebo profesní organizace pověřené příslušnými orgány daného členského státu, že dotčené spalovací zařízení, které používá jako palivo hnůj hospodářských zvířat, zcela splňuje požadavky stanovené v příloze III kapitole V oddíle B bodech 3, 4 a 5 tohoto nařízení, aniž je tím dotčena možnost příslušných orgánů daného členského státu udělit výjimku z dodržování určitých ustanovení v souladu s přílohou III kapitolou V oddílem C bodem 4;

b)

schvalovací řízení stanovené v článku 44 nařízení (ES) č. 1069/2009 není skončeno, dokud neproběhnou alespoň dvě po sobě následující kontroly, z nichž jedna bude neohlášená, ze strany příslušného orgánu nebo profesní organizace tímto orgánem pověřené, přičemž tyto kontroly se provedou v prvních šesti měsících provozu spalovacího zařízení a jejich součástí budou nezbytná měření teplot a emisí. Poté, co z výsledků uvedených kontrol vyplyne, že byly splněny požadavky podle přílohy III kapitoly V oddílu B bodu 3, 4 a 5 a případně podle oddílu C bodu 4 tohoto nařízení, lze udělit plné schválení.“

Článek 2

Přílohy III a XVI nařízení (EU) č. 142/2011 se mění v souladu se zněním obsaženým v příloze tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. července 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 592/2014 ze dne 3. června 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o používání vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů jako paliva ve spalovacích zařízeních (Úř. věst. L 165, 4.6.2014, s. 33).


PŘÍLOHA

Přílohy III a XVI nařízení (EU) č. 142/2011 se mění takto:

1)

V příloze III kapitole V se doplňuje nový oddíl, který zní:

„C.   Spalovací zařízení, v nichž se jako palivo ke spalování pro energetické účely používá hnůj hospodářských zvířat jiný než drůbeží hnůj uvedený v oddíle B

1.   Typ zařízení:

Spalovací zařízení s celkovým jmenovitým tepelným příkonem nepřevyšujícím 50 MW.

2.   Výchozí materiál:

Výhradně hnůj hospodářských zvířat jiný než drůbeží hnůj uvedený v oddíle B určený k použití jako palivo ke spalování pro energetické účely v souladu s požadavky stanovenými v bodě 3.

Spalování pro energetické účely jiných vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů se nepovoluje pro použití jako palivo ve spalovacích zařízeních uvedených v bodě 1. Hnůj hospodářských zvířat jiný než drůbeží hnůj uvedený v oddíle B, který byl získán mimo hospodářství, by neměl přijít do styku s hospodářskými zvířaty.

3.   Metodika:

Spalovací zařízení, v nichž se jako palivo ke spalování pro energetické účely používá hnůj hospodářských zvířat jiný než drůbeží hnůj stanovený v oddíle B, musejí vyhovovat požadavkům stanoveným v oddíle B bodech 3, 4 a 5.

4.   Odchylka a přechodná období:

Příslušný orgán členského státu odpovědný za otázky životního prostředí může:

a)

odchylně od oddílu B bodu 3 písm. b) podbodu ii) poskytnout spalovacím zařízením, která jsou v provozu dne 2. srpna 2017, dodatečnou lhůtu v délce nejvýše 6 let v souladu s prvním pododstavcem bodu 2 oddílu 2 kapitoly IV přílohy III tohoto nařízení;

b)

odchylně od oddílu B bodu 4 povolit emise částic nepřesahující 50 mg/m3, jestliže celkový jmenovitý tepelný příkon spalovacích zařízení nepřesahuje 5 MW;

c)

odchylně od oddílu B bodu 3 písm. b) podbodu i) povolit ruční umístění koňského hnoje jako paliva do spalovací komory, jestliže celkový jmenovitý tepelný příkon nepřesahuje 0,5 MW.“

2)

V příloze XVI kapitole III se oddíl 12 nahrazuje tímto:

„Oddíl 12

Úřední kontroly týkající se zařízení schválených pro spalování vedlejších produktů živočišného původu pro energetické účely

Příslušný orgán provádí kontroly dokumentů ve schválených zařízeních uvedených v kapitole V přílohy III v souladu s postupy stanovenými v čl. 6 odst. 7 a 8.“


Top