EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1261

Nařízení Komise (EU) 2017/1261 ze dne 12. července 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o alternativní metody pro zpracování určitých tavených/škvařených tuků (Text s významem pro EHP. )

C/2017/2910

OJ L 182, 13.7.2017, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1261/oj

13.7.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 182/31


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1261

ze dne 12. července 2017,

kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o alternativní metody pro zpracování určitých tavených/škvařených tuků

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (1), a zejména na čl. 20 odst. 11 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 (2) stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1069/2009, včetně postupů pro přijetí alternativních metod zpracování.

(2)

Na základě žádosti příslušného orgánu Finska o povolení alternativní metody pro použití nebo neškodné odstranění vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů podle článku 20 nařízení (ES) č. 1069/2009 zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vědecké stanovisko týkající se použití kontinuální katalytické hydrotermální úpravy sestávající z několika kroků pro zpracování taveného/škvařeného živočišného tuku (kategorie 1) (3). Tato metoda může být použita k výrobě obnovitelné nafty, obnovitelných paliv pro tryskové motory, obnovitelného propanu a obnovitelného benzínu. Tato metoda byla posouzena úřadem EFSA za bezpečnou alternativní metodu pro zpracování tavených/škvařených tuků kategorie 1 a výrobky mohou být deklarovány jako konečný bod výrobního řetězce.

(3)

Příloha IV nařízení (EU) č. 142/2011 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

Získané produkty vzniklé zpracováním materiálů kategorie 1 a 2 by měly být trvale označeny pro zajištění sledovatelnosti a zabránění vstupu do potravinového a krmivového řetězce. Příloha VIII nařízení (EU) č. 142/2011 stanoví požadavky na označování těchto získaných produktů. V souladu s přílohou VIII kapitolou V bodem 3 písm. e) uvedeného nařízení se však označování nevyžaduje u obnovitelných paliv uvedených v příloze IV kapitole IV oddíle 2 bodě J uvedeného nařízení.

(5)

Vzhledem k tomu, že katalytická hydrotermální úprava sestávající z několika kroků pro zpracování taveného/škvařeného živočišného tuku (kategorie 1) snižuje riziko pro zdraví lidí a zvířat stejně účinně jako metoda uvedená v příloze IV kapitole IV oddíle 2 bodě J nařízení (EU) č. 142/2011, měla by být rovněž vyloučena z požadavků na označování tím, že se do přílohy VIII kapitoly V bodu 3 písm. e) uvedeného nařízení doplní odkaz na tuto metodu.

(6)

Příloha VIII nařízení (EU) č. 142/2011 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 3 nařízení (EU) č. 142/2011 se doplňuje nové písmeno k), které zní:

„k)

obnovitelnou naftu, obnovitelná paliva pro tryskové motory, obnovitelný propan a obnovitelný benzin, které splňují zvláštní požadavky na produkty z katalytické hydrotermální úpravy sestávající z několika kroků pro výrobu obnovitelných paliv stanovené v příloze IV kapitole IV oddílu 3 bodu 2 písm. f).“

Článek 2

Přílohy IV a VIII nařízení (EU) č. 142/2011 se mění v souladu se zněním obsaženým v příloze tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. července 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1).

(3)  EFSA Journal 2015;13(11):4307.


PŘÍLOHA

Přílohy IV a VIII nařízení (EU) č. 142/2011 se mění takto:

1)

V příloze IV se kapitola IV mění takto:

a)

v oddíle 1 se bod 1 písm. d) nahrazuje tímto:

„d)

obnovitelná paliva vyrobená z tavených/škvařených tuků, získaných z materiálů kategorie 1 a kategorie 2, v souladu s body J a L.“;

b)

v oddíle 2 se doplňuje nový bod L, který zní:

„L.   Vícestupňová katalytická hydrotermální úprava pro výrobu obnovitelných paliv

1.   Výchozí materiál

V tomto procesu lze použít tyto materiály:

a)

tavené/škvařené tuky získané z materiálů kategorie 1, které byly zpracovány použitím zpracovatelské metody č. 1 (tlaková sterilizace);

b)

tavené/škvařené tuky a rybí tuk podle bodu J podbodu 1 písm. a) tohoto oddílu.

2.   Zpracovatelská metoda

a)

Tavené/škvařené tuky musí být podrobeny předběžnému ošetření, které sestává alespoň z bělení výchozí suroviny, včetně tavených/škvařených tuků, kyselinou za přítomnosti bělícího jílu a následného odstranění použitého bělícího jílu a nerozpustných nečistot filtrací;

Před tímto zpracováním může být tavený/škvařený tuk odslizen kyselinou a/nebo žíravým roztokem za účelem odstranění nečistot z taveného/škvařeného tuku vytvářením gumy a následným odstředěním této gumy.

b)

Předběžně ošetřené materiály musí být podrobeny hydrotermální úpravě, která sestává ze stupně katalytické hydrotermální úpravy, po které následuje stupeň stripování a izomerace.

Materiály se musí vystavit tlaku alespoň 30 barů při teplotě alespoň 265 °C po dobu alespoň 20 minut.“;

c)

v oddíle 3 bodě 2 se doplňuje nové písmeno f), které zní:

„f)

vícestupňovou katalytickou hydrotermální úpravou pro výrobu obnovitelných paliv, může být:

i)

v případě obnovitelné nafty, obnovitelného paliva pro tryskové motory, obnovitelného propanu a obnovitelného benzinu získaných tímto procesem použit jako palivo bez omezení podle tohoto nařízení (konečný bod);

ii)

v případě gumového kalu a použitého bělícího jílu z procesu předběžného ošetření uvedeného v oddíle 2 bodu L podbodu 2 písm. a):

odstraněn v souladu s čl. 12 písm. a) nebo b) nařízení (ES) č. 1069/2009,

odstraněn zahrabáním na povolené skládce,

přeměněn na bioplyn, pokud jsou zbytky rozkladu po přeměně na bioplyn odstraněny spalováním, spoluspalováním nebo zahrabáním na povolené skládce,

použit pro technické účely uvedené v čl. 36 písm. a) bodu i) nařízení (ES) č. 1069/2009.“

2)

V příloze VIII kapitole V se bod 3 písm. e) nahrazuje tímto:

„e)

obnovitelných paliv vyrobených z tavených/škvařených tuků, získaných z materiálů kategorie 1 a kategorie 2, v souladu s body J a L oddílu 2 kapitoly IV přílohy IV.“


Top