EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0920

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/920 ze dne 17. května 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 531/2012, pokud jde o pravidla pro velkoobchodní trhy s roamingemText s významem pro EHP.

OJ L 147, 9.6.2017, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/920/oj

9.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 147/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/920

ze dne 17. května 2017,

kterým se mění nařízení (EU) č. 531/2012, pokud jde o pravidla pro velkoobchodní trhy s roamingem

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 531/2012 (3) zavádí společný přístup k regulaci roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii.

(2)

Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě, kterou Komise stanovila ve svém sdělení ze dne 6. května 2015, označila balíček týkající se jednotného telekomunikačního trhu, který byl poté přijat nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 (4), za první krok ke zrušení maloobchodních příplatků za roaming, který tak přispěje k vytvoření jednotného digitálního trhu v Unii.

(3)

Nařízením (EU) 2015/2120 se zřizuje nový mechanismus tvorby maloobchodních cen za regulované roamingové služby na území Unie s cílem zrušit ode dne 15. června 2017 maloobchodní příplatky za roaming, aniž by došlo k narušení vnitrostátních a navštívených trhů.

(4)

Zrušení maloobchodních příplatků za roaming, které bylo stanoveno nařízením (EU) 2015/2120, rovněž označované jako „roaming za domácích podmínek“, je nezbytné pro vytvoření a snadnější fungování jednotného digitálního trhu v celé Unii. Uvedené nařízení však samo o sobě k zajištění řádného fungování trhu s roamingem nestačí. Toto nařízení by tudíž mělo přispět k tomu, aby zrušením maloobchodních příplatků za roaming nebyly dotčeny modely tvorby cen na vnitrostátních trzích.

(5)

Zrušení maloobchodních příplatků za roaming ode dne 15. června 2017 je podmíněno použitelností legislativního aktu navrženého Komisí, který v návaznosti na přezkum velkoobchodních trhů s roamingem stanoví vhodná opatření.

(6)

Komise provedla komplexní přezkum velkoobchodních trhů s roamingem, aby posoudila, která opatření jsou nezbytná k tomu, aby mohly být zrušeny maloobchodní příplatky za roaming ode dne 15. června 2017.

(7)

Na základě zjištění tohoto přezkumu přijala Komise dne 15. června 2016 zprávu o přezkumu velkoobchodního trhu s roamingem (dále jen „zpráva Komise“). Zpráva Komise dospívá k závěru, že k tomu, aby bylo možné zajistit poskytování maloobchodních roamingových služeb za vnitrostátní maloobchodní ceny, musí být velkoobchodní roamingové vstupy dostupné na úrovni, která domovským operátorům umožní poskytovat roaming za domácích podmínek. Plně konkurenční vnitrostátní velkoobchodní trhy s roamingem, na nichž ceny odpovídají nákladům na provozování navštívených sítí, by sice zjevně přispěly k udržitelnějšímu roamingu za domácích podmínek, avšak ze zprávy Komise vyplývá, že tomu tak není. Zpráva Komise rovněž poukazuje na to, že je vysoce nepravděpodobné, že pouhý budoucí závazek maloobchodního poskytování roamingu za domácích podmínek bude mít za následek dobře fungující velkoobchodní trhy s roamingem, které by umožnily ode dne 15. června 2017 poskytování roamingu za domácích podmínek v Unii.

(8)

Zejména současný způsob fungování velkoobchodních trhů s roamingem by v důsledku příliš vysokých velkoobchodních cen za roaming ve srovnání s domácími maloobchodními cenami stanovenými pro koncové uživatele mohl mít vliv na hospodářskou soutěž a investice na vnitrostátních trzích domovských operátorů. To platí zejména pro menší operátory, operátory virtuálních mobilních sítí nebo operátory s převahou odchozího provozu, čímž se poskytování roamingu za domácích podmínek stává strukturálně neudržitelné.

(9)

Fungování velkoobchodních trhů s roamingem by operátorům mělo umožnit pokrýt veškeré náklady na poskytování regulovaných velkoobchodních roamingových služeb, včetně společných a sdílených nákladů. To by mělo zachovat pobídky k investicím do navštívených sítí a zamezit narušení vnitrostátní hospodářské soutěže na navštívených trzích v důsledku regulatorní arbitráže ze strany operátorů, kteří používají nápravná opatření velkoobchodního roamingového přístupu k tomu, aby soutěžili na vnitrostátních navštívených trzích.

(10)

S ohledem na zjištěné nedostatky by současná opatření, která se uplatňují na velkoobchodních trzích s roamingem, měla být změněna, aby se zajistilo, že úroveň velkoobchodních cen za roaming umožní udržitelné poskytování roamingu za domácích podmínek v Unii.

(11)

K umožnění rozvoje efektivnějších, jednotnějších a konkurenčnějších trhů roamingových služeb by operátoři měli mít možnost při vyjednávání o velkoobchodním roamingovém přístupu za účelem poskytování maloobchodních roamingových služeb sjednat inovační režimy stanovování velkoobchodních cen, které nejsou přímo spojeny se skutečně spotřebovanými objemy, jako jsou paušální platby, předem učiněné závazky nebo smlouvy na základě kapacity, či režimy tvorby cen, které reagují na změny poptávky v průběhu roku. Strany podílející se na vyjednávání by proto měly mít možnost se dohodnout, že nepoužijí maximální regulované velkoobchodní ceny za roaming po dobu platnosti velkoobchodních dohod o roamingu. Tím by se pro obě strany vyloučila možnost následně žádat, aby se na skutečnou spotřebu použily maximální velkoobchodní ceny za roaming, které se opírají o objemy, jak je stanoveno v nařízení (EU) č. 531/2012. Touto možností by neměly být dotčeny povinnosti týkající se poskytování regulovaných maloobchodních roamingových služeb v souladu s uvedeným nařízením.

(12)

Je třeba upřesnit podmínky, jež mohou být obsaženy v referenčních nabídkách s cílem umožnit operátorům mobilních sítí, aby zabránili trvalému roamingu nebo nezvyklému využívání či zneužívání velkoobchodního roamingového přístupu. Zejména v případech, kdy má operátor navštívené sítě oprávněné důvody se domnívat, že dochází k trvalému roamingu ze strany významného podílu zákazníků poskytovatele roamingu nebo k nezvyklému využívání či zneužívání velkoobchodního roamingového přístupu, by měl mít tento operátor možnost požadovat, aby mu poskytovatel roamingu, v souhrnné formě a v plném souladu s unijními a vnitrostátními požadavky na ochranu údajů, poskytl informace, které mu umožní určit, zda se významný podíl zákazníků tohoto poskytovatele roamingu skutečně nachází v situaci trvalého roamingu nebo zda dochází k nezvyklému využívání či zneužívání velkoobchodního roamingového přístupu, přičemž se může jednat například o informace o podílu zákazníků se zanedbatelným objemem vnitrostátní spotřeby ve srovnání s objemem spotřeby roamingu. K ukončení velkoobchodních dohod o roamingu s cílem zabránit trvalému roamingu nebo nezvyklému využívání či zneužívání velkoobchodního roamingového přístupu by navíc mělo docházet pouze v případech, kdy se situaci nepodařilo vyřešit mírnějšími opatřeními. Takové ukončení by mělo být podmíněno předchozím povolením ze strany vnitrostátního regulačního orgánu operátora navštívené sítě, přičemž se v nejvyšší možné míře zohlední stanovisko Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (dále jen „sdružení BEREC“ nebo „BEREC“), bylo-li konzultováno. Mírnější opatření by mohla spočívat ve stanovení vyšších velkoobchodních cen, které nepřesahují maximální velkoobchodní ceny uvedené v tomto nařízení pro objemy přesahující souhrnné objemy uvedené v dohodě. Tyto vyšší velkoobchodní ceny by měly být stanoveny předem nebo od okamžiku, kdy operátor navštívené sítě na základě objektivních kritérií zjistí, že dochází k trvalému roamingu ze strany významného podílu zákazníků poskytovatele roamingu nebo k nezvyklému využívání či zneužívání velkoobchodního roamingového přístupu, a informuje o tom operátora domovské sítě. Mírnější opatření by rovněž mohla spočívat v tom, že se operátor domovské sítě zaváže přijmout nebo upravit politiky přiměřeného využívání uplatňované na jeho zákazníky v souladu s podrobnými pravidly přijatými podle článku 6d nařízení (EU) č. 531/2012, nebo že bude mít operátor navštívené sítě možnost požádat o revizi velkoobchodní roamingové dohody. V zájmu transparentnosti by vnitrostátní regulační orgán měl zveřejnit informace týkající se žádostí o povolení ukončit velkoobchodní dohody o roamingu, s výhradou zachování důvěrnosti obchodních informací.

(13)

Pokud jde o pravidla pro velkoobchodní ceny, měly by zůstat zachovány regulační povinnosti na úrovni Unie, neboť jakékoli opatření, které umožňuje roaming za domácích podmínek v celé Unii, aniž by upravovalo úroveň velkoobchodních nákladů spojených s poskytováním velkoobchodních roamingových služeb, by mohlo vést k narušení vnitřního trhu roamingových služeb a nemotivovalo by k intenzivnější hospodářské soutěži. Velkoobchodní ceny v přiměřené výši by měly usnadnit udržitelnou hospodářskou soutěž i ze strany nových účastníků, malých a středních podniků a začínajících podniků.

(14)

Maximální velkoobchodní ceny by měly působit jako ochranná úroveň a měly by zajistit, aby operátoři mohli pokrýt své náklady, včetně společných a sdílených nákladů. Rovněž by měly umožnit rozsáhlé a udržitelné poskytování roamingu za domácích podmínek a současně ponechat prostor k obchodním jednáním mezi operátory.

(15)

Odhady nákladů na poskytování velkoobchodních roamingových služeb, včetně společných a sdílených nákladů, byly posouzeny na základě několika zdrojů. Jedním zdrojem byl obecný nákladový model pro velkoobchodní roamingové služby, do něhož byly dosazeny vnitrostátní údaje a který byl založen na metodě použité vnitrostátními regulačními orgány ke stanovení stropů sazeb za ukončení volání v mobilních sítích v souladu s právem Unie. Druhým zdrojem byly alternativní odhady nákladů provedené na základě jednotných přístupů v celé Unii k regulaci vnitrostátních sazeb za ukončení volání v mobilních sítích. Hodnocení rovněž vycházelo z aktuálních velkoobchodních cen za roaming za nevyrovnanou bilanci provozu v Unii a dokladů aktuálních velkoobchodních cen za přístup na vnitrostátních trzích.

(16)

Při posuzování odhadů nákladů byl zohledněn možný dopad sezónní povahy roamingového provozu na celkové náklady na poskytování velkoobchodních roamingových služeb na vnitrostátní úrovni. Tyto odhady vzaly v úvahu vzájemně se vyvažující účinky, které by zmírnily případné zvýšení nákladů způsobené sezónní povahou roamingového provozu. Zejména u datových služeb platí, že zvyšující se vnitrostátní poptávka znamená, že případná každá sezónní provozní špička v daném roce bude pravděpodobně překonána celkovou vnitrostátní poptávkou v následujícím roce (následujících letech). Pozemní veřejné mobilní komunikační sítě jsou dimenzovány tak, aby zvládaly tento obecný rostoucí trend stimulovaný vnitrostátní poptávkou, a tudíž není pravděpodobné, že by jakákoliv špička celkové poptávky v síti způsobená sezónními roamingovými toky zvyšovala náklady na dimenzování mobilní sítě. V případě hlasových volání, kde je poptávka stabilnější, mohou mít sezónní špičky roamingového provozu v některých členských státech dopad na celkové náklady na dimenzování sítě. Nicméně takové lokální sezónní provozní špičky jsou pravděpodobně také způsobeny přesunem vnitrostátních uživatelů do turistických oblastí a zmírněny kompenzačním účinkem uživatelů roamingových služeb na využití kapacity v metropolitních oblastech v období letních prázdnin.

(17)

Využívání datových služeb vzrůstá rychle v Unii i na celém světě. Zavedení roamingu za domácích podmínek ode dne 15. června 2017 by mělo přispět k tomuto nárůstu v rámci roamingu, což povede k výraznému snížení jednotkové ceny za přenesená data. S přihlédnutím k nárůstu využívání datových služeb a snižování jednotkových nákladů na přenesená data by se měla maximální velkoobchodní cena za regulované datové roamingové služby každoročně snižovat a měla by být stanovena v eurech za gigabyte, přičemž jeden gigabyte představuje 1 000 megabytů. Při stanovování maximální velkoobchodní ceny za regulované roamingové datové služby byly zohledněny všechny složky přístupu nezbytné k tomu, aby bylo možné poskytování roamingových služeb, a to včetně tranzitních nákladů na přenos dat do propojovacího uzlu (exchange point) určeného operátorem domovské sítě.

(18)

Při zvažování ochranné úlohy velkoobchodních cen za roaming, kterou sehrávají při dosažení dvojího cíle, totiž zajistit poskytovatelům velkoobchodních roamingových služeb pokrytí všech jejich příslušných nákladů a zajistit, že neudržitelnost poskytování roamingu za domácích podmínek zůstane výjimkou, by se mělo zohlednit portfolio služeb poskytovaných jednotlivými poskytovateli velkoobchodních roamingových služeb a jejich předpokládané objemy provozu.

(19)

Stávající maximální velkoobchodní ceny za roaming u hlasových, SMS a datových roamingových služeb by proto měly být podstatně sníženy.

(20)

K tomu, aby vnitrostátní regulační orgány mohly sledovat uplatňování nařízení (EU) č. 531/2012 a vývoj velkoobchodních trhů s roamingem, dohlížet na ně a současně zajišťovat zachovávání důvěrnosti obchodních informací, měly by mít oprávnění vyžadovat informace týkající se velkoobchodních dohod o roamingu, které nestanovují uplatňování maximálních velkoobchodních cen za roaming. Tyto orgány by rovněž měly být oprávněny požadovat informace týkající se přijímání a uplatňování podmínek stanovených ve velkoobchodních roamingových dohodách, jejichž cílem je zabránit trvalému roamingu a jakémukoli nezvyklému využívání či zneužívání velkoobchodního roamingového přístupu pro jiné účely, než je poskytování regulovaných roamingových služeb zákazníkům poskytovatelů roamingu pravidelně cestujícím v rámci Unie.

(21)

Zvláštní regulace cen týkající se velkoobchodních roamingových služeb znamená, že celkový unijní strop platí pro komplexní produkt, který může zahrnovat i jiné vstupy, pokud jde o velkoobchodní roamingový přístup a vzájemné propojení, včetně zejména těch, na které se vztahuje vnitrostátní nebo případně přeshraniční regulace. V tomto ohledu se předpokládá, že se rozdíly v oblasti regulace těchto vstupů napříč Unií sníží, zejména v důsledku případných dodatečných opatření, která mohou být přijata v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES (5) (rámcová směrnice), a jejichž cílem by bylo zajistit větší soudržnost regulačních přístupů. Mezitím by veškeré spory mezi operátory navštívené sítě a jinými operátory ohledně sazeb za uvedené regulované vstupy, které jsou nezbytné pro poskytování velkoobchodních roamingových služeb, měly být řešeny v souladu se zvláštními regulačními povinnostmi týkajícími se roamingu, jakož i s rámcovou směrnicí a se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2002/19/ES (6), 2002/20/ES (7) a 2002/22/ES (8), přičemž se zohlední stanovisko sdružení BEREC, bylo-li konzultováno.

(22)

Fungování velkoobchodních trhů s roamingem a jejich vzájemné vztahy s maloobchodními trhy s roamingem je nezbytné sledovat a pravidelně přezkoumávat, přičemž je třeba zohlednit vývoj hospodářské soutěže, technologický vývoj a provozní toky. Za tímto účelem by měla Komise do 15. prosince 2018 předložit Evropskému parlamentu a Radě průběžnou zprávu, v níž shrne dopady zrušení maloobchodních příplatků za roaming, přičemž zohlední veškeré relevantní zprávy sdružení BEREC. Komise by měla poté předkládat zprávy Evropskému parlamentu a Radě každé dva roky. První taková zpráva by měla být předložena do 15. prosince 2019. Komise by ve své zprávě předkládané každé dva roky měla zejména posoudit, zda má roaming za domácích podmínek jakýkoli dopad na vývoj tarifních plánů, které jsou k dispozici na maloobchodních trzích. To by mělo zahrnovat na jedné straně posouzení jakýchkoli nově se objevivších tarifních plánů, které obsahují pouze poskytování vnitrostátních služeb a úplně vylučují poskytování maloobchodních roamingových služeb, a tím podrývají samu podstatu roamingu za domácích podmínek, a na straně druhé posouzení jakéhokoli snížení dostupnosti tarifních plánů s paušálem, které by také mohlo představovat ztrátu pro spotřebitele a poškozovat cíle jednotného digitálního trhu. Ve svých zprávách předkládaných každé dva roky by Komise měla zejména posoudit míru, v níž vnitrostátní regulační orgány povolily výjimečné maloobchodní příplatky za roaming, schopnost operátorů domovské sítě udržet své modely stanovování vnitrostátních cen a schopnost operátorů navštívené sítě pokrýt efektivně vynaložené náklady na poskytování regulovaných velkoobchodních roamingových služeb. Aby bylo možné předkládat takové zprávy, které mají sloužit k posouzení, jak se trhy s roamingem přizpůsobují pravidlům pro poskytování roamingu za domácích podmínek, měly by v návaznosti na provedení těchto pravidel být shromážděny dostatečné údaje o fungování těchto trhů.

(23)

K tomu, aby bylo možné posoudit vývoj hospodářské soutěže na trzích s roamingem v celé Unii a pravidelně podávat zprávy o vývoji skutečných velkoobchodních cen za roaming za nevyrovnanou bilanci provozu mezi poskytovateli roamingových služeb, by sdružení BEREC mělo shromažďovat údaje od vnitrostátních regulačních orgánů o skutečných cenách za vyrovnanou a nevyrovnanou bilanci provozu. Sdružení BEREC by mělo rovněž shromažďovat údaje o případech, kdy se strany velkoobchodní roamingové dohody rozhodly, že nebudou používat maximální velkoobchodní ceny za roaming, nebo provedly opatření na velkoobchodní úrovni, jejichž cílem je zabránit trvalému roamingu nebo nezvyklému využívání či zneužívání velkoobchodního roamingového přístupu pro jiné účely, než je poskytování regulovaných roamingových služeb zákazníkům poskytovatelů roamingu pravidelně cestujícím v rámci Unie. Na základě shromážděných údajů by mělo sdružení BEREC pravidelně podávat zprávy o vztahu mezi maloobchodními cenami, velkoobchodními cenami a velkoobchodními náklady, pokud jde o roamingové služby.

(24)

Komise, sdružení BEREC a dotčené vnitrostátní regulační orgány by měly v plném rozsahu zajistit zachovávání důvěrnosti obchodních informací při výměně informací pro účely přezkumu, sledování a dohledu nad uplatňováním nařízení (EU) č. 531/2012. Soulad s požadavky na zachovávání důvěrnosti obchodních informací by však neměl bránit vnitrostátním regulačním orgánům v tom, aby si za tímto účelem včas vyměňovaly důvěrné informace.

(25)

Nařízení (EU) č. 531/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(26)

Jelikož cílů tohoto nařízení nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy proto, že vnitrostátní opatření nemohou zajistit, aby pravidla pro velkoobchodní roamingové trhy byla v souladu s pravidly Unie pro poskytování maloobchodních roamingových služeb, ale spíše jich, z důvodu přeshraničních účinků vnitrostátních velkoobchodních trhů s roamingem na poskytování maloobchodních roamingových služeb v rámci Unie, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(27)

Toto nařízení dodržuje základní práva a ctí zásady uznané zejména Listinou základních práv Evropské unie,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 531/2012 se mění takto:

1)

Článek 3 se mění takto:

a)

v odstavci 4 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„4.   Pravidla pro regulované velkoobchodní roamingové ceny stanovená v článcích 7, 9 a 12 se použijí na poskytování přístupu ke všem součástem velkoobchodního roamingového přístupu uvedeným v odstavci 3, ledaže se obě strany velkoobchodní roamingové dohody výslovně dohodly na tom, že se na průměrnou velkoobchodní cenu za roaming vyplývající z uplatňování dohody po dobu její platnosti nevztahuje maximální regulovaná velkoobchodní roamingová cena.“;

b)

odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.   Referenční nabídka uvedená v odstavci 5 musí být dostatečně podrobná a zahrnuje všechny nezbytné součásti velkoobchodního roamingového přístupu uvedené v odstavci 3, a zároveň poskytuje popis nabídek týkajících se přímého velkoobchodního roamingového přístupu a velkoobchodního roamingového přístupu za účelem dalšího prodeje a souvisejících podmínek.

Uvedená referenční nabídka může zahrnovat podmínky mající zabránit trvalému roamingu nebo nezvyklému využívání či zneužívání velkoobchodního roamingového přístupu pro jiné účely, než je poskytování regulovaných roamingových služeb zákazníkům poskytovatelů roamingu pravidelně cestujícím v rámci Unie. Je-li tak stanoveno v referenční nabídce, tyto podmínky zahrnují zvláštní opatření, která operátor navštívené sítě může přijmout, aby zabránil trvalému roamingu nebo nezvyklému využívání či zneužívání velkoobchodního roamingového přístupu, jakož i objektivní kritéria, na jejichž základě mohou být tato opatření přijata. Tato kritéria se mohou týkat informací o celkovém roamingovém provozu. Nesmějí se však týkat konkrétních informací ohledně provozu jednotlivých zákazníků poskytovatele roamingu.

V referenční nabídce lze mimo jiné stanovit, že v případech, kdy má operátor navštívené sítě oprávněné důvody se domnívat, že dochází k trvalému roamingu ze strany významného podílu zákazníků poskytovatele roamingu nebo k nezvyklému využívání či zneužívání velkoobchodního roamingového přístupu, může požadovat, aby mu poskytovatel roamingu, aniž jsou dotčeny unijní a vnitrostátní požadavky na ochranu údajů, poskytl informace, na jejichž základě lze určit, zda se významný podíl zákazníků tohoto poskytovatele roamingu skutečně nachází v situaci trvalého roamingu nebo zda dochází k nezvyklému využívání či zneužívání velkoobchodního roamingového přístupu v síti navštíveného operátora, přičemž se může jednat například o informace o podílu zákazníků, u nichž se dá předpokládat riziko nezvyklého využívání či zneužívání regulovaných maloobchodních roamingových služeb poskytovaných za příslušnou vnitrostátní maloobchodní cenu, a to na základě objektivních ukazatelů v souladu s podrobnými pravidly týkajícími se uplatňování politiky přiměřeného využívání, jež byla přijata podle článku 6d.

Pokud není možné situaci vyřešit mírnějšími opatřeními, lze jako krajní opatření v referenční nabídce stanovit možnost ukončit velkoobchodní roamingovou dohodu v případě, kdy operátor navštívené sítě na základě objektivních kritérií zjistí, že dochází k trvalému roamingu ze strany významného podílu zákazníků poskytovatele roamingu nebo k nezvyklému využívání či zneužívání velkoobchodního roamingového přístupu, a informuje o tom operátora domovské sítě.

Operátor navštívené sítě může velkoobchodní roamingovou dohodu jednostranně ukončit z důvodu trvalého roamingu nebo nezvyklého využívání či zneužívání velkoobchodního roamingového přístupu pouze po získání předchozího povolení od vnitrostátního regulačního orgánu tohoto operátora navštívené sítě.

Do tří měsíců od obdržení žádosti operátora navštívené sítě o povolení ukončit velkoobchodní roamingovou dohodu, rozhodne vnitrostátní regulační orgán operátora navštívené sítě, po konzultaci s vnitrostátním regulačním orgánem operátora domovské sítě, zda takové povolení udělí či nikoliv, a informuje o tom Komisi.

Vnitrostátní regulační orgán operátora navštívené sítě nebo vnitrostátní regulační orgán operátora domovské sítě mohou požádat sdružení BEREC o vydání stanoviska, pokud jde o opatření, která mají být přijata v souladu s tímto nařízením. BEREC vydá své stanovisko do jednoho měsíce od obdržení takové žádosti.

Bylo-li sdružení BEREC konzultováno, vnitrostátní regulační orgán operátora navštívené sítě vyčká, než BEREC vydá stanovisko, a v co nejvyšší míře toto stanovisko zohlední, předtím než v tříměsíční lhůtě uvedené v šestém pododstavci rozhodne o tom, zda povolení k ukončení velkoobchodní roamingové dohody udělí či nikoliv.

Vnitrostátní regulační orgán operátora navštívené sítě zveřejní informace týkající se povolení k ukončení velkoobchodních roamingových dohod, s výhradou zachovávání důvěrnosti obchodních informací.

Pátým až devátým pododstavcem tohoto odstavce není dotčena pravomoc vnitrostátního regulačního orgánu požadovat okamžité ukončení porušování povinností podle tohoto nařízení v souladu s čl. 16 odst. 6 ani právo operátora navštívené sítě uplatňovat vhodná opatření za účelem boje proti podvodům.

Vnitrostátní regulační orgány nařídí v případě potřeby změny referenčních nabídek, a to i pokud jde o zvláštní opatření, která operátor navštívené sítě může přijmout, aby zabránil trvalému roamingu nebo nezvyklému využívání či zneužívání velkoobchodního roamingového přístupu, a stanoví objektivní kritéria, na jejichž základě může operátor navštívené sítě takováto opatření přijmout, aby byly splněny povinnosti stanovené v tomto článku.“

2)

V článku 7 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:

„1.   S účinkem ode dne 15. června 2017 nesmí průměrná velkoobchodní cena, kterou smí operátor navštívené sítě účtovat poskytovateli roamingu za poskytnutí regulovaného roamingového volání, které má původ v této navštívené síti, včetně nákladů na původ, tranzit a ukončení volání, překročit ochranný limit ve výši 0,032 EUR za minutu. Aniž je dotčen článek 19, zůstane tato maximální velkoobchodní cena až do 30. června 2022 ve výši 0,032 EUR.

2.   Průměrná velkoobchodní cena uvedená v odstavci 1 platí pro jakoukoli dvojici operátorů a vypočítává se za dvanáctiměsíční období, popřípadě za kratší období, které zbývá do pozbytí platnosti maximální průměrné velkoobchodní ceny stanovené v odstavci 1 nebo do 30. června 2022.“

3)

V článku 9 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   S účinkem ode dne 15. června 2017 nesmí průměrná velkoobchodní cena, kterou smí operátor navštívené sítě účtovat poskytovateli roamingu za zprostředkování regulované roamingové SMS zprávy, která má původ v této navštívené síti, překročit ochranný limit ve výši 0,01 EUR za SMS zprávu a aniž je dotčen článek 19, zůstane až do 30. června 2022 ve výši 0,01 EUR.“

4)

V článku 12 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   S účinkem ode dne 15. června 2017 nesmí průměrná velkoobchodní cena, kterou smí operátor navštívené sítě účtovat poskytovateli roamingu za poskytování regulovaných roamingových datových služeb prostřednictvím této navštívené sítě, překročit ochranný limit ve výši 7,70 EUR za gigabyte přenesených dat. Tato maximální velkoobchodní cena se ode dne 1. ledna 2018 sníží na 6,00 EUR za gigabyte, ode dne 1. ledna 2019 na 4,50 EUR za gigabyte, ode dne 1. ledna 2020 na 3,50 EUR za gigabyte, ode dne 1. ledna 2021 na 3 EUR za gigabyte a ode dne 1. ledna 2022 na 2,50 EUR za gigabyte. Aniž je dotčen článek 19, zůstane ve výši 2,50 EUR za gigabyte přenesených dat až do 30. června 2022.“

5)

Článek 16 se mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Vnitrostátní regulační orgány a případně sdružení BEREC zveřejňují aktuální informace o uplatňování tohoto nařízení, zejména článků 6a, 6b, 6c, 6e, 7, 9 a 12, a to způsobem, který dotčeným stranám umožňuje k těmto informacím snadný přístup.“;

b)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„4a.   Pokud vnitrostátní regulační orgán považuje informace za důvěrné podle unijních a vnitrostátních právních předpisů o zachovávání důvěrnosti obchodních informací, zajistí Komise, sdružení BEREC a ostatní vnitrostátní regulační orgány zachování této důvěrnosti. Zachovávání důvěrnosti obchodních informací nesmí bránit včasné výměně informací mezi dotčeným vnitrostátním regulačním orgánem, Komisí, sdružením BEREC a ostatními dotčenými vnitrostátními regulačními orgány pro účely přezkumu a sledování uplatňování tohoto nařízení a dohledu nad ním.“

6)

V čl. 17 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Spory mezi operátory navštívené sítě a jinými operátory ohledně sazeb uplatňovaných na vstupy, které jsou nezbytné pro poskytování velkoobchodních roamingových služeb, mohou být předloženy příslušnému vnitrostátnímu regulačnímu orgánu nebo příslušným vnitrostátním regulačním orgánům podle článku 20 nebo článku 21 rámcové směrnice. V takovém případě příslušný vnitrostátní regulační orgán nebo příslušné vnitrostátní regulační orgány mohou se sdružením BEREC konzultovat opatření, která mají být k vyřešení sporu přijata v souladu s rámcovou směrnicí, zvláštními směrnicemi nebo tímto nařízením. Bylo-li konzultováno sdružení BEREC, příslušný vnitrostátní regulační orgán nebo příslušné vnitrostátní regulační orgány vyčkají, předtím než přijmou opatření k vyřešení sporu, než BEREC vydá stanovisko.“

7)

Článek 19 se mění takto:

a)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Do 15. prosince 2018 Komise dále předloží Evropskému parlamentu a Radě průběžnou zprávu, v níž shrne dopady zrušení maloobchodních příplatků za roaming, přičemž zohlední veškeré relevantní zprávy sdružení BEREC. Poté Komise, po konzultaci se sdružením BEREC, předkládá zprávu Evropskému parlamentu a Radě každé dva roky a v případě potřeby k ní připojí legislativní návrh na změnu maximálních velkoobchodních cen za regulované roamingové služby stanovených v tomto nařízení. První taková zpráva bude předložena do 15. prosince 2019.

Tyto zprávy předkládané každé dva roky obsahují mimo jiné posouzení:

a)

dostupnosti a kvality služeb včetně služeb, které představují alternativu regulovaných maloobchodních hlasových, SMS a datových roamingových služeb, zejména s ohledem na technologický vývoj;

b)

míry hospodářské soutěže na maloobchodních i velkoobchodních trzích s roamingem, zejména pak postavení malých, nezávislých nebo začínajících operátorů v hospodářské soutěži a operátorů virtuálních mobilních sítí, včetně účinků obchodních dohod a míry vzájemného propojení operátorů na hospodářskou soutěž;

c)

míry, v níž provedení strukturálních opatření uvedených v článcích 3 a 4, a, zejména na základě informací, jež poskytly vnitrostátní regulační orgány, udělování předchozího povolení podle čl. 3 odst. 6 přinesly výsledky s ohledem na rozvoj hospodářské soutěže na vnitřním trhu regulovaných roamingových služeb;

d)

vývoje dostupných maloobchodních tarifních plánů;

e)

změn ve struktuře spotřeby, pokud jde o vnitrostátní i roamingové služby;

f)

schopnosti operátorů domovské sítě udržet své modely tvorby vnitrostátních cen a míry, v jaké byly povoleny výjimečné maloobchodní příplatky za roaming podle článku 6c;

g)

schopnosti operátorů navštívené sítě pokrýt efektivně vynaložené náklady na poskytování regulovaných velkoobchodních roamingových služeb;

h)

dopadu uplatňování politiky přiměřeného využívání ze strany operátorů v souladu s článkem 6d, včetně zjištění jakýchkoli nesrovnalostí při uplatňování a provádění takových politik přiměřeného využívání.“;

b)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Aby bylo možné posoudit vývoj hospodářské soutěže na trzích s roamingem na území Unie, sdružení BEREC pravidelně shromažďuje údaje od vnitrostátních regulačních orgánů o vývoji maloobchodních a velkoobchodních cen za regulované hlasové, SMS a datové roamingové služby, včetně velkoobchodních cen za vyrovnanou a nevyrovnanou bilanci roamingového provozu. Sdružení BEREC rovněž shromažďuje údaje o velkoobchodních roamingových dohodách, na které se nevztahují maximální velkoobchodní ceny za roaming stanovené v článcích 7, 9 a 12, a o provádění smluvních opatření na velkoobchodní úrovni, jejichž cílem je zabránit trvalému roamingu nebo nezvyklému využívání či zneužívání velkoobchodního roamingového přístupu pro jiné účely, než je poskytování regulovaných roamingových služeb zákazníkům poskytovatelů roamingu pravidelně cestujícím v rámci Unie.

Tyto údaje jsou nejméně dvakrát ročně předávány Komisi. Komise je zveřejní.

Na základě shromážděných údajů sdružení BEREC pravidelně podává zprávu o tvorbě cen a struktuře spotřeby v členských státech, pokud jde o vnitrostátní i roamingové služby, o vývoji skutečných velkoobchodních roamingových sazeb za nevyrovnaný provoz mezi poskytovateli roamingových služeb a o vztahu mezi maloobchodními cenami, velkoobchodními cenami a velkoobchodními náklady, pokud jde o roamingové služby. Sdružení BEREC posoudí, jak úzce spolu tyto prvky souvisejí.

Sdružení BEREC rovněž každoročně shromažďuje informace od vnitrostátních regulačních orgánů týkající se transparentnosti a srovnatelnosti různých tarifů nabízených operátory jejich zákazníkům. Komise tyto údaje a tato zjištění zveřejní.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 1 bodů 2, 3 a 4 se použijí ode dne 15. června 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 17. května 2017.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předseda

C. ABELA


(1)  Úř. věst. C 34, 2.2.2017, s. 162.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 6. dubna 2017 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 25. dubna 2017.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 531/2012 ze dne 13. června 2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (Úř. věst. L 172, 30.6.2012, s. 10).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu a mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací a nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (Úř. věst. L 310, 26.11.2015, s. 1).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 33).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/19/ES ze dne 7. března 2002 o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení (přístupová směrnice) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 7).

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/20/ES ze dne 7. března 2002 o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací (autorizační směrnice) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 21).

(8)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES ze dne 7. března 2002 o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 51).


Top