EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0492

Nařízení Komise (EU) 2017/492 ze dne 21. března 2017, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 (Text s významem pro EHP a Švýcarsko. )

C/2017/1717

OJ L 76, 22.3.2017, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/492/oj

22.3.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 76/13


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/492

ze dne 21. března 2017,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004

(Text s významem pro EHP a Švýcarsko)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (1), a zejména na článek 88 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (2), a zejména na článek 92 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Za účelem přihlédnutí k určitým změnám v právních předpisech některých členských států nebo ve snaze vyhovět jejich přání zjednodušit systém koordinace nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 byla Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení požádána členskými státy o pozměnění některých příloh uvedených nařízení.

(2)

Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení s požadovanými změnami souhlasila a předala Komisi příslušné návrhy na technickou úpravu těchto příloh.

(3)

Komise s těmito příslušnými návrhy může souhlasit.

(4)

Nařízení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 883/2004 se mění takto:

1)

Příloha VI se mění takto:

a)

v oddíle „ESTONSKO“ se za písmeno c) doplňuje nové písmeno d), které zní:

„d)

Příspěvek na pracovní schopnost přidělený podle zákona o pracovní schopnosti“;

b)

oddíl „ŠVÉDSKO“ se nahrazuje tímto:

„ŠVÉDSKO

Nemocenské dávky závislé na příjmu a dávky při pracovní neschopnosti závislé na příjmu (kapitola 34 zákona o sociálním pojištění)“;

c)

oddíl „SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“ se nahrazuje tímto:

„SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Zaměstnanecký a podpůrný příspěvek

a)

v případě nároku přiznaného před 1. dubnem 2016 má zaměstnanecký a podpůrný příspěvek formu peněžité dávky v nemoci po dobu prvních 91 dnů (posudková fáze). Počínaje 92. dnem je zaměstnanecký a podpůrný příspěvek (hlavní fáze) dávkou invalidního důchodu;

b)

v případě nároku přiznaného 1. dubna 2016 nebo po tomto datu má zaměstnanecký a podpůrný příspěvek formu peněžité dávky v nemoci po dobu prvních 365 dnů (posudková fáze). Počínaje 366. dnem je zaměstnanecký a podpůrný příspěvek (podpůrná skupina) dávkou invalidního důchodu.

Právní předpisy Velké Británie: Část 1 zákona o reformě sociálního zabezpečení z roku 2007.

Právní předpisy Severního Irska: Část 1 zákona o reformě sociálního zabezpečení (Severní Irsko) z roku 2007.“;

2)

Příloha VIII se mění takto:

a)

v části 1 se oddíl „POLSKO“ nahrazuje tímto:

„POLSKO

Všechny žádosti o invalidní důchody, starobní důchody na základě dávkově definovaného systému a pozůstalostní důchody, s výjimkou případů, kdy souhrnné doby pojištění získané podle právních předpisů více než jednoho členského státu dosahují alespoň 20 let u žen a 25 let u mužů, avšak vnitrostátní doby pojištění jsou kratší než tyto limity (a alespoň 15 let u žen a 20 let u mužů), a výpočet se provádí podle článků 27 a 28 zákona ze dne 17. prosince 1998 (Úř. věst. 2015, bod 748).“;

b)

v části 1 se oddíl „ŠVÉDSKO“ nahrazuje tímto:

„ŠVÉDSKO

a)

žádosti o starobní důchod ve formě minimálního důchodu (kapitoly 66 a 67 zákona o sociálním pojištění);

b)

žádosti o starobní důchod ve formě doplňkového důchodu (kapitola 63 zákona o sociálním pojištění).“;

c)

v části 1 se v oddíle „SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“ první věta nahrazuje tímto:

„Všechny žádosti o starobní důchod, státní důchod podle části 1 zákona o důchodech z roku 2014, vdovské dávky a dávky v případě úmrtí kromě těch, u kterých během daňového roku začínajícího dne 6. dubna 1975 nebo později:“;

d)

v části 2 se oddíl „ŠVÉDSKO“ nahrazuje tímto:

„ŠVÉDSKO

Starobní důchod ve formě důchodu závisejícího na příjmu a důchod na základě pojištění (kapitoly 62 a 64 zákona o sociálním pojištění).“;

3)

Příloha IX se mění takto:

a)

v části I se oddíl „ŠVÉDSKO“ nahrazuje tímto:

„ŠVÉDSKO

Nemocenské dávky závislé na příjmu a dávky při pracovní neschopnosti závislé na příjmu (kapitola 34 zákona o sociálním pojištění)

Minimální důchod a minimální podpora, jež nahradily plné státní důchody poskytované podle právních předpisů o státních důchodech platných přede dnem 1. ledna 1993, a plný státní důchod přiznaný v rámci přechodných pravidel právních předpisů platných od tohoto dne“;

b)

v části II se oddíl „ŠVÉDSKO“ nahrazuje tímto:

„ŠVÉDSKO

Podpora v nemoci a podpora při pracovní neschopnosti ve formě zaručené kompenzace (kapitola 35 zákona o sociálním pojištění)

Pozůstalostní důchod vypočítaný na základě započítaných pojistných období (kapitoly 76–85 zákona o sociálním pojištění)“.

Článek 2

Nařízení (ES) č. 987/2009 se mění takto:

1)

v příloze 1:

a)

oddíl „BELGIE – IRSKO“ se zrušuje;

b)

oddíl „DÁNSKO – ŘECKO“ se zrušuje;

2)

v příloze 3:

a)

oddíl „NIZOZEMSKO“ se zrušuje;

b)

oddíl „FINSKO“ se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 2 odst. 2 se použije od 1. ledna 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. března 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 284, 30.10.2009, s. 1.


Top