EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0809

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/809 ze dne 11. května 2017 na podporu provádění rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1540 (2004) o nešíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů

OJ L 121, 12.5.2017, p. 39–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/06/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/809/oj

12.5.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 121/39


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/809

ze dne 11. května 2017

na podporu provádění rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1540 (2004) o nešíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 26 odst. 2 a čl. 31 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská rada přijala dne 12. prosince 2003 strategii EU proti šíření zbraní hromadného ničení, která obsahuje v kapitole III seznam opatření k boji proti tomuto šíření, jež mají být přijata v Unii i ve třetích zemích.

(2)

Unie tuto strategii aktivně provádí a uvádí v účinnost opatření uvedená v kapitole III, zejména uvolňováním finančních zdrojů na podporu konkrétních projektů řízených mnohostrannými institucemi, poskytováním technické a odborné pomoci státům, jež ji potřebují, pokud jde o celou řadu opatření pro nešíření zbraní, a podporou úlohy Rady bezpečnosti Organizace spojených národů (OSN).

(3)

Dne 28. dubna 2004 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci 1540 (2004) (dále jen „rezoluce 1540 (2004)“), která je prvním mezinárodním nástrojem, jenž se jednotným a komplexním způsobem zabývá zbraněmi hromadného ničení, jejich nosiči a souvisejícími materiály. Rezoluce 1540 (2004) stanoví pro všechny státy závazné povinnosti, jejichž cílem je zabránit nestátním aktérům v získání přístupu k takovým zbraním a souvisejícímu materiálu a od získání takového přístupu je odradit. Vyzývá rovněž státy, aby výboru Rady bezpečnosti zřízenému rezolucí 1540 (2004) (dále jen „výbor 1540“) předložily zprávu o opatřeních, která učinily nebo zamýšlejí učinit za účelem provedení této rezoluce.

(4)

Dne 27. dubna 2006 Rada bezpečnosti OSN přijala rezoluci 1673 (2006) a rozhodla, že výbor 1540 by měl zintenzivnit úsilí o podporu provádění rezoluce 1540 (2004) v plném rozsahu prostřednictvím pracovních programů, informačních činností, pomoci, dialogu a spolupráce. Rovněž vyzvala výbor 1540, aby spolu se státy a mezinárodními, regionálními a subregionálními organizacemi prozkoumal možnost sdílení zkušeností a získaných poznatků a dostupnost programů, které by mohly usnadnit provádění rezoluce 1540 (2004).

(5)

Dne 20. dubna 2011 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci 1977 (2011) a rozhodla prodloužit mandát výboru 1540 o 10 let, tedy do dne 25. dubna 2021. Rovněž rozhodla, že výbor 1540 má nadále zvyšovat úsilí o podporu provádění rezoluce 1540 (2004) v plném rozsahu všemi státy, aktivně se angažovat při přiřazování nabídek pomoci k žádostem o tuto pomoc, a to prostřednictvím opatření, jako jsou návštěvy na základě pozvání příslušného členského státu, vzorové žádosti o pomoc, akční plány či jiné informace předložené výboru 1540, jakož i provést do prosince roku 2016 celkovou revizi stavu provádění rezoluce 1540 (2004).

(6)

Dne 15. prosince 2016 Rada bezpečnosti OSN jednomyslně přijala rezoluci 2325 (2016) a stvrdila tak výsledek komplexního přezkumu rezoluce 1540 (2004) provedeného během roku 2016. Vyzvala všechny státy, aby posílily vnitrostátní opatření, pokud jde o provádění rezoluce 1540 (2004), a vyzvala k větší pomoci v zájmu rozvoje schopností státu v tomto ohledu, mimo jiné prostřednictvím dobrovolných příspěvků, jakož i k užší spolupráci mezi zúčastněnými stranami, občanskou společností a akademickou obcí.

(7)

Provádění společných akcí Rady 2006/419/SZBP (1) a 2008/368/SZBP (2) a rozhodnutí Rady 2013/391/SZBP (3) přispělo ke značnému snížení počtu států, které zprávu nepodaly, a počtu států, jež nepředložily dodatečné informace požadované výborem 1540 v návaznosti na předložení neúplných zpráv.

(8)

Technickým prováděním projektů v rámci tohoto rozhodnutí by měl být pověřen Úřad OSN pro otázky odzbrojení (UNODA), který odpovídá za poskytování materiální a logistické podpory výboru 1540 a jeho skupině odborníků.

(9)

Toto rozhodnutí by mělo být prováděno v souladu s finanční a správní rámcovou dohodou uzavřenou mezi Komisí a OSN, jež se týká správy finančních příspěvků Unie na programy nebo projekty spravované OSN,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   V souladu se strategií EU proti šíření zbraní hromadného ničení (dále jen „strategie EU“), která jako cíl stanoví posílení úlohy Rady bezpečnosti OSN a zvýšení jejích odborných znalostí nezbytných pro plnění výzev spojených se šířením zbraní, Unie nadále podporuje provádění rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1540 (2004) a rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1977 (2011).

2.   Projekty na podporu rezoluce 1540 (2004), jež jsou v souladu s opatřeními strategie EU, budou spočívat v subregionálních pracovních seminářích, návštěvách příslušných zemí, setkáních, akcích, odborné přípravě a úsilí zaměřeném na styk s veřejností.

3.   Projekty mají následující cíle:

posílit příslušné vnitrostátní a regionální úsilí a schopnosti, především prostřednictvím odborné přípravy, budování kapacit a usnadnění pomoci, a to v úzké koordinaci s jinými programy Unie a dalšími subjekty zapojenými do provádění rezoluce 1540 (2004) za účelem zajištění součinnosti a doplňkovosti,

přispívat k praktickému provádění konkrétních doporučení celkové revize z roku 2009 týkající se stavu provádění rezoluce 1540 (2004), jakož i výsledku celkové revize, jež má být proveden do prosince roku 2016, zejména v oblasti technické pomoci, mezinárodní spolupráce a zvyšování informovanosti veřejnosti,

na žádost dotyčných států podporovat vypracování dobrovolných vnitrostátních akčních plánů pro provádění rezoluce 1540 (2004),

podporovat zapojení příslušných zúčastněných subjektů z průmyslových odvětví a občanské společnosti do provádění rezoluce 1540 (2004).

4.   Podrobný popis projektů je uveden v příloze.

Článek 2

1.   Za provádění tohoto rozhodnutí odpovídá vysoký představitel.

2.   Projekty uvedené v čl. 1 odst. 2 po technické stránce provádí úřad UNODA, případně ve spolupráci s Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), Africkou unií, Organizací amerických států a Ligou arabských států. Úřad UNODA uzavře s OBSE dohodu o převodu finančních prostředků nezbytných k provádění konkrétních projektů OBSE.

3.   Úřad UNODA provádí po technické stránce projekty uvedené v čl. 1 odst. 2 pod dohledem vysokého představitele, jenž za ně nese odpovědnost. Za tímto účelem uzavře vysoký představitel s úřadem UNODA nezbytná ujednání.

Článek 3

1.   Finanční referenční částka na provádění projektů uvedených v čl. 1 odst. 2 činí 2 635 170,77 EUR. Celkový odhadovaný rozpočet celého projektu činí 2 672 770,77 EUR, které budou poskytnuty ve formě spolufinancování ze souhrnného rozpočtu Evropské unie.

2.   Výdaje financované částkou stanovenou v odstavci 1 jsou spravovány v souladu s postupy a pravidly, kterými se řídí souhrnný rozpočet Evropské unie.

3.   Na řádnou správu výdajů uvedených v odstavci 2 dohlíží Komise. Komise za tímto účelem uzavře s úřadem UNODA finanční dohodu. Tato dohoda stanoví, že úřad UNODA zajistí zviditelnění příspěvku Unie úměrné jeho výši. Rovněž stanoví, že konečnou odpovědnost za technické provádění projektů uvedených v čl. 1 odst. 2 ponese ve vztahu ke Komisi úřad UNODA.

4.   Komise usiluje o uzavření finanční dohody uvedené v odstavci 3 co nejdříve po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost. Informuje Radu o veškerých obtížích v tomto procesu a o dni uzavření finanční dohody.

Článek 4

Vysoký představitel podává Radě zprávy o provádění tohoto rozhodnutí na základě pravidelných zpráv vypracovávaných úřadem UNODA. Na základě těchto zpráv provádí Rada hodnocení. Komise poskytne informace o finančních aspektech projektů uvedených v čl. 1 odst. 2.

Článek 5

1.   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

2.   Toto rozhodnutí pozbývá platnosti 36 měsíců ode dne uzavření finanční dohody podle čl. 3 odst. 3, nebo šest měsíců ode dne jeho přijetí, pokud uvedená finanční dohoda nebude v této lhůtě uzavřena.

V Bruselu dne 11. května 2017.

Za Radu

předseda

C. CARDONA


(1)  Společná akce Rady 2006/419/SZBP ze dne 12. června 2006 na podporu provedení rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 1540 (2004) a v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení (Úř. věst. L 165, 17.6.2006, s. 30).

(2)  Společná akce Rady 2008/368/SZBP ze dne 14. května 2008 na podporu provedení rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 1540 (2004) a v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení (Úř. věst. L 127, 15.5.2008, s. 78).

(3)  Rozhodnutí Rady 2013/391/SZBP ze dne 22. července 2013 na podporu praktického provádění rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1540 (2004) o nešíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů (Úř. věst. L 198, 23.7.2013, s. 40).


PŘÍLOHA

1.   CÍLE

Celkovým cílem tohoto rozhodnutí je podporovat provádění rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1540 (2004) a 1977 (2011) v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení, a to prostřednictvím zvláštních opatření, jejichž konkrétní cíle jsou tyto: posílit příslušné vnitrostátní a regionální úsilí a schopnosti, především budováním kapacit a usnadněním pomoci; přispívat k praktickému provádění konkrétních doporučení celkové revize z roku 2009 týkající se stavu provádění rezoluce 1540 (2004), jakož i výsledku celkové revize, jež má být provedena do prosince roku 2016, a to zejména v oblasti technické pomoci, mezinárodní spolupráce a zvyšování informovanosti veřejnosti.

2.   OPATŘENÍ

2.1   Cíle opatření

podporovat činnosti související s prováděním, které jsou zaměřené na konkrétní země a regiony, včetně rozvoje dobrovolných vnitrostátních akčních plánů nebo postupů pro provádění klíčových požadavků rezoluce 1540 (2004), jakož i odborné přípravy pro vnitrostátní odborníky, posílení regionálního a subregionálního koordinačního úsilí a dalších činností, jejichž cílem je podporovat trvalý vnitrostátní a subregionální proces provádění;

prosazovat a podporovat všeobecné podávání zpráv v souladu s rezolucí 1540 (2004);

posílit úlohu průmyslových odvětví a občanské společnosti při provádění rezoluce 1540 (2004);

zvýšit mezi tvůrci politik a zástupci průmyslu a občanské společnosti informovanost o důležitosti provádění rezoluce 1540 (2004);

posílit subregionální, regionální a mezinárodní spolupráci ve věci provádění rezoluce 1540 (2004) a řádně přitom zohlednit úlohu výboru 1540 a jeho skupiny odborníků, jakož i pracovní program tohoto výboru;

přispívat k dosažení větší součinnosti mezinárodních zúčastněných stran při provádění rezoluce 1540 (2004), zejména v zemích OBSE.

2.2   Popis opatření

a)

Úřad UNODA bude v úzké spolupráci s výborem 1540 reagovat až na sedm žádostí o pomoc, předložených státy, přičemž upřednostní země OBSE, Afrického regionu, jakož i z oblast Perského zálivu a Blízkého východu. Účelem poskytnuté pomoci bude umožnit státům, aby přijaly dodatečná, praktická opatření k plnění povinností vyplývajících z rezoluce 1540 (2004) na vnitrostátní úrovni, a tím reagovat na žádosti o pomoc předložené státy výboru 1540. Tato pomoc bude doplňovat úlohu výboru 1540, která spočívá v přiřazování nabídek pomoci k žádostem o tuto pomoc, avšak nebude zahrnovat poskytování či zajišťování technického vybavení.

b)

Úřad UNODA bude podporovat úsilí o všeobecné podávání zpráv. Přestože rezoluce 1540 (2004) vyzývá státy, aby první zprávu o opatřeních, která přijaly nebo zamýšlí přijmout za účelem provádění této rezoluce, předložily výboru 1540 nejpozději šest měsíců ode dne přijetí rezoluce, několik států zprávu dosud nepředložilo. V této souvislosti podpoří úřad UNODA prostřednictvím svého regionálního střediska pro Afriku (UNREC) a regionálního střediska pro Asii a Tichomoří (UNRCPD) a v úzkém spojení s Africkou unií a příslušnými regionálními středisky excelence Evropské unie pro zmírňování chemických, biologických, radiologických a jaderných rizik (dále jen „střediska excelence EU CBRN“) až pět vnitrostátních či regionálních aktivit, jež budou konkrétně zacíleny na státy, jež zprávu nepředložily.

c)

Úřad UNODA rovněž podpoří tři regionální/subregionální kurzy odborné přípravy pro vnitrostátní kontaktní místa určená státy s cílem koordinovat provádění rezoluce 1540 (2004) na vnitrostátní úrovni a přispívat k rozvoji sítě kontaktních míst a zlepšování jejich komunikace s výborem 1540.

d)

Úřad UNODA zadá sekretariátu OBSE mimo jiné i studii o tom, jak podpořit další součinnost příslušných mezinárodních stran zapojených do provádění rezoluce 1540 (2004) v zemích OBSE.

e)

Úřad UNODA podpoří až tři regionální průmyslové konference zaměřené na rezoluci 1540 (2004). Od roku 2012 se pod záštitou německé vlády a za podpory informačního programu EU věnovaného zboží dvojího užití a úřadu UNODA uskutečnily ve Wiesbadenu čtyři konference pro zúčastněné subjekty z průmyslových odvětví a občanské společnosti, jejichž cílem bylo podpořit zapojení průmyslu a soukromého sektoru do provádění rezoluce 1540 (2004). Jedním z výsledků čtvrté konference, která byla uspořádána ve spolupráci s výborem 1540, jeho skupinou odborníků a úřadem UNODA v listopadu roku 2015, bylo společné porozumění týkající se posílení regionálního přístupu, tedy uspořádání podobných konferencí zejména v Asii, Latinské Americe a zemích OBSE. Regionální konference pro zúčastněné subjekty z průmyslových odvětví by v budoucnu měly doplňovat činnost vyvíjenou v rámci příslušných programů EU, například středisek excelence pro zmírňování rizik v chemické, biologické, radiologické a jaderné oblasti nebo programu „EU P2P“ zaměřeného na kontrolu vývozu zboží dvojího užití.

f)

Úřad UNODA uspořádá nebo podpoří pracovní semináře pro zástupce občanské společnosti, akademické obce a průmyslu, které budou zaměřeny na praktické provádění výsledků celkové revize z roku 2016 týkající se stavu provádění rezoluce 1540 (2004). V této souvislosti podpoří úřad UNODA účast státních úředníků ze zemí, které požádaly o pomoc, na kurzech odborné činnosti a dalších činnostech zaměřených na budování kapacit.

Úřad UNODA bude ve vhodných případech usilovat o součinnost s aktivitami dalších aktérů zapojených do provádění rezoluce 1540 (2004), regionálních středisek excelence pro oblast CBRN, jakož i s dalšími programy v této oblasti, které zaštiťuje EU.

2.3   VÝSLEDKY OPATŘENÍ

Lepší provádění rezoluce 1540 (2004) tím, že státy přijmou další opatření k jejímu plnému provádění; vypracování účinných a realistických vnitrostátních akčních plánů či postupů zaměřených na provádění klíčových požadavků uvedené rezoluce; posílené regionální a subregionální koordinované přístupy k provádění rezoluce 1540 (2004); navázání funkčních partnerství mezi zúčastněnými státy a poskytovateli pomoci.

Nárůst počtu prvních vnitrostátních zpráv o provádění rezoluce 1540 (2004) předložených státy, které tak dosud neučinily.

Větší zapojení zástupců průmyslu a občanské společnosti do mezinárodního, regionálního a vnitrostátního úsilí o provádění rezoluce 1540 (2004).

Větší informovanost veřejnosti o důležitosti plného provádění rezoluce 1540 (2004), jakož i výsledků celkových revizí z roku 2009 a 2016.

3.   PARTNEŘI PŘI PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ

Úřad UNODA bude v úzké spolupráci s výborem 1540 nadále rozvíjet funkční partnerství s příslušnými regionálními organizacemi, zejména OBSE, Africkou unií, Ligou arabských států, jakož i se středisky excelence EU CBRN, která využívají finanční podpory Evropské komise a jsou společně spravována Společným výzkumným střediskem a Výzkumným institutem OSN pro otázky meziregionálního zločinu a trestní spravedlnosti (UNICRI).

Pokud jde o projekty v zemích OBSE, úřad UNODA uzavře s OBSE dohodu o převodu finančních prostředků nezbytných k provádění těchto projektů, přičemž se plně využije memorandum o porozumění týkající se společného provádění projektů zaměřených na nešíření zbraní hromadného ničení, které uzavřely úřad UNODA a sekretariát OBSE v roce 2011.

Úřad UNODA bude rovněž nadále spolupracovat s jinými mezinárodními organizacemi a subjekty, včetně Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW), Světové zdravotnické organizace (WHO), Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) a Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE), s cílem zajistit efektivní součinnost a zabránit zdvojování činností.

4.   INTERAKCE S ÚSILÍM UNIE

Na základě zpětné vazby, kterou úřad UNODA pravidelně poskytuje o svých činnostech, se může EU rozhodnout, že toto úsilí doplní prostřednictvím cílených diplomatických opatření zaměřených na zvyšování informovanosti o provádění vnitrostátních akčních plánů a předkládání vnitrostátních zpráv.

5.   PŘÍJEMCI OPATŘENÍ

státy, vládní úředníci;

výbor 1540 a další subjekty OSN;

mezinárodní, regionální a subregionální organizace;

vlády a organizace, které poskytují či přijímají technickou pomoc podle rezoluce 1540 (2004);

občanská společnost a průmyslová odvětví.

6.   MÍSTO KONÁNÍ

Možná místa konání setkání, pracovních seminářů a dalších akcí vybere úřad UNODA. Mezi kritéria výběru míst konání bude patřit odhodlání a závazek dotyčného státu v konkrétním regionu předmětnou akci uspořádat. Konkrétní místa, v nichž se uskuteční návštěvy nebo konkrétní činnosti v rámci dané země, budou záležet na pozváních ze strany zainteresovaných států a případně na rozhodnutích výboru 1540 v souladu s pracovním programem výboru.

7.   DOBA TRVÁNÍ

Celková odhadovaná doba trvání projektu je 36 měsíců.


Top