EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0098

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/98 ze dne 18. ledna 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2013/519/EU, pokud jde o vzor veterinárního osvědčení pro dovoz psů, koček a fretek do Unie (oznámeno pod číslem C(2017) 123) (Text s významem pro EHP. )

C/2017/0123

OJ L 16, 20.1.2017, p. 37–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2019; Implicitně zrušeno 32019D0294

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/98/oj

20.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 16/37


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/98

ze dne 18. ledna 2017,

kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2013/519/EU, pokud jde o vzor veterinárního osvědčení pro dovoz psů, koček a fretek do Unie

(oznámeno pod číslem C(2017) 123)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (1), a zejména na čl. 17 odst. 2 první pododstavec písm. b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 92/65/EHS stanoví, že psi, kočky a fretky se smí do Unie dovážet pouze ze schválených území nebo třetích zemí a musí být provázeny veterinárním osvědčením, které odpovídá vzoru vyhotovenému v souladu s postupem podle uvedené směrnice. Vzor veterinárního osvědčení stanoví část 1 přílohy prováděcího rozhodnutí Komise 2013/519/EU (2).

(2)

Ve vzoru veterinárního osvědčení se odkazuje na požadovaný úspěšný test imunitní odpovědi na očkování proti vzteklině, který by měl být proveden na vzorcích krve odebraných psům, kočkám a fretkám pocházejícím z území nebo třetí země uvedených na seznamu v příloze I rozhodnutí Komise 2004/211/ES (3) nebo v části 1 přílohy II nařízení Komise (EU) č. 206/2010 (4), nebo jejichž tranzit je přes uvedené území nebo uvedenou třetí zemi plánován.

(3)

Po opakovaných případech padělání laboratorních protokolů o výsledcích sérologického testu prokazujícího titr protilátek proti vzteklině je vhodné po úřednících vydávajících osvědčení na územích nebo ve třetích zemích požadovat, že uspokojivé výsledky uvedeného testu by neměly být osvědčeny, pokud nebyla ověřena pravost laboratorního protokolu. Za tímto účelem by měly být do vzoru veterinárního osvědčení zahrnuty zvláštní pokyny.

(4)

Dále položka týkající se data aplikace nebo odečtení tetování nebo transpondéru psů, koček nebo fretek uvedená v části I vzoru veterinárního osvědčení byla úředníky vydávajícími osvědčení ve třetích zemích nesprávně interpretována, a působila tudíž problémy během veterinárních kontrol na stanovištích hraniční kontroly. Aby se zabránilo jakémukoli nedorozumění, měla by být tato položka z části I vzoru veterinárního osvědčení, která popisuje zvířata, odstraněna a vložena do části II uvedeného osvědčení, jež se týká osvědčení zvířat. Do části II by rovněž měla být zahrnuta zvláštní poznámka s pokyny týkajícími se ověřování označení.

(5)

Příloha prováděcího rozhodnutí 2013/519/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

Aby se předešlo narušení dovozu zásilek psů, koček a fretek do Unie, mělo by být používání osvědčení vydaných v souladu s pravidly Unie platnými před datem použitelnosti tohoto rozhodnutí povoleno během přechodného období s výhradou určitých podmínek.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího rozhodnutí 2013/519/EU se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Po přechodné období do 30. června 2017 členské státy povolí dovoz psů, koček a fretek do Unie, pokud jsou tato zvířata provázena veterinárním osvědčením vydaným nejpozději dne 31. května 2017 v souladu se vzorem stanoveným v části 1 přílohy prováděcího rozhodnutí 2013/519/EU ve znění platném před zavedením změn na základě tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. června 2017.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 18. ledna 2017.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54.

(2)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/519/EU ze dne 21. října 2013, kterým se stanoví seznam území a třetích zemí, ze kterých je povolen dovoz psů, koček a fretek, a vzorové zdravotní osvědčení pro tento dovoz (Úř. věst. L 281, 23.10.2013, s. 20).

(3)  Rozhodnutí Komise 2004/211/ES ze dne 6. ledna 2004, kterým se stanoví seznam třetích zemí a částí jejich území, ze kterých členské státy povolují dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých, a kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS a 94/63/ES (Úř. věst. L 73, 11.3.2004, s. 1).

(4)  Nařízení Komise (EU) č. 206/2010 ze dne 12. března 2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení (Úř. věst. L 73, 20.3.2010, s. 1).


PŘÍLOHA

V příloze se část 1 nahrazuje tímto:

„ČÁST 1

Vzorové veterinární osvědčení pro dovoz psů, koček a fretek do Unie

Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu

Top