Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2120

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2120 ze dne 2. prosince 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1033/2006, pokud jde o ustanovení uvedená v čl. 3 odst. 1 (Text s významem pro EHP )

C/2016/7733

OJ L 329, 3.12.2016, p. 70–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2120/oj

3.12.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 329/70


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2120

ze dne 2. prosince 2016,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1033/2006, pokud jde o ustanovení uvedená v čl. 3 odst. 1

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 ze dne 10. března 2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu (nařízení o interoperabilitě) (1), a zejména na čl. 3 odst. 5 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem pro jednotné nebe,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 2 odst. 2 bod 16 nařízení Komise (ES) č. 1033/2006 (2) uvádí definice stanovené v prvním dílu Postupů pro letové navigační služby Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) – Provoz letadel (PANS-OPS, Doc. 8168), konkrétněji na jeho čtvrté vydání z roku 1993, ve kterém je obsažena změna č. 13. Od doby, kdy bylo přijato nařízení (ES) č. 1033/2006, organizace ICAO tento dokument pozměnila a přijala jeho páté vydání z roku 2006, obsahující změnu č. 6.

(2)

Příloha nařízení (ES) č. 1033/2006 uvádí ustanovení stanovená v příloze 2 ICAO – Pravidla létání, konkrétněji v jejím desátém vydání z července 2005 včetně všech změn až do změny č. 42. Od doby, kdy bylo přijato prováděcí nařízení Komise (EU) č. 428/2013 (3), vstoupila společná pravidla létání přijatá na základě prováděcího nařízení Komise (EU) č. 923/2012 (4) v platnost a byla nedávno dále aktualizována prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/1185 (5). Tato společná pravidla létání se věnují zejména, a sice v oddíle 4 přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 923/2012, ustanovením týkajícím se letových plánů, čímž nahradila dřívější odkazy na přílohu 2 ICAO.

(3)

Příloha nařízení (ES) č. 1033/2006 uvádí ustanovení stanovená v Postupech ICAO pro letové navigační služby – Uspořádání letového provozu (PANS-ATM, Doc. 4444), konkrétněji v jejich patnáctém vydání z roku 2007, obsahujícím změnu 4. Od doby, kdy bylo přijato prováděcí nařízení (EU) č. 428/2013, organizace ICAO tento dokument pozměnila, naposledy zahrnutím změny č. 6. Příloha nařízení (ES) č. 1033/2006 uvádí ustanovení stanovená v Regionálních doplňkových postupech ICAO (Doc. 7030), konkrétněji v jejich pátém vydání z roku 2008, obsahujícím změnu č. 7. Od doby, kdy bylo přijato prováděcí nařízení (EU) č. 428/2013, organizace ICAO tento dokument pozměnila, naposledy zahrnutím změny č. 9.

(4)

Odkazy na přílohu 2 ICAO, Doc. 8168, Doc. 4444 a Doc. 7030 v nařízení (ES) č. 1033/2006 by měly být aktualizovány, aby členské státy mohly plnit své mezinárodní právní závazky a aby byl zajištěn soulad s mezinárodním regulačním rámcem organizace ICAO.

(5)

Nařízení (ES) č. 1033/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1033/2006 se mění takto:

1)

V čl. 2 odst. 2 se bod 16 nahrazuje tímto:

„16.

‚postupy v koncovém řízeném prostoru‘ se rozumí standardizované postupy při odletech podle přístrojů a standardizované postupy při příletech podle přístrojů definované v Postupech ICAO pro letové navigační služby – Provoz letadel (PANS-OPS, Doc. 8168 – 1. díl – 5. vydání – 2006 – obsahující všechny změny až po č. 6).“;

2)

Příloha se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. prosince 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 26.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1033/2006 ze dne 4. července 2006, kterým se stanoví požadavky na postupy pro letové plány v předletové fázi pro jednotné evropské nebe (Úř. věst. L 186, 7.7.2006, s. 46).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 428/2013 ze dne 8. května 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1033/2006, pokud jde o ustanovení ICAO uvedená v čl. 3 odst. 1, a zrušuje nařízení (EU) č. 929/2010 (Úř. věst. L 127, 9.5.2013, s. 23).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 923/2012 ze dne 26. září 2012, kterým se stanoví společná pravidla létání a provozní předpisy týkající se služeb a postupů v oblasti letecké navigace a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1035/2011 a nařízení (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EU) č. 255/2010 (Úř. věst. L 281, 13.10.2012, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1185 ze dne 20. července 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 923/2012, pokud jde o aktualizaci a doplnění společných pravidel létání a provozních předpisů týkajících se služeb a postupů v oblasti letecké navigace (SERA část C), a ruší nařízení (ES) č. 730/2006 (Úř. věst. L 196, 21.7.2016, s. 3).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

Ustanovení uvedená v čl. 3 odst. 1

1.

Oddíl 4 přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 923/2012 (1).

2.

Hlava 4 oddíl 4.4 (Letový plán) a hlava 11 odst. 11.4.2.2 (Zprávy o pohybu letadel) dokumentu č. 4444 Úmluvy ICAO „Postupy pro letové navigační služby – Uspořádání letového povozu“ (patnácté vydání z roku 2007 včetně všech změn až do změny č. 6).

3.

Hlava 2 (Letové plány) a hlava 6 odst. 6.12.3 (Vypočítané časy přeletu hranic) regionálních doplňkových postupů, dokument č. 7030 Evropské (EUR) regionální doplňkové postupy (páté vydání z roku 2008 včetně všech změn až do změny č. 9).


(1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 923/2012 ze dne 26. září 2012, kterým se stanoví společná pravidla létání a provozní předpisy týkající se služeb a postupů v oblasti letecké navigace a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1035/2011 a nařízení (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EU) č. 255/2010 (Úř. věst. L 281, 13.10.2012, s. 1).“


Top