EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1739

Nařízení Komise (EU) 2015/1739 ze dne 28. září 2015, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o použití vinanu železitého jako protispékavé látky v soli a jejích náhražkách (Text s významem pro EHP)

OJ L 253, 30.9.2015, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1739/oj

30.9.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 253/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1739

ze dne 28. září 2015,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o použití vinanu železitého jako protispékavé látky v soli a jejích náhražkách

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (1), a zejména na čl. 10 odst. 3 a článek 14 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (2), a zejména na čl. 7 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 stanoví seznam potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinách a podmínky jejich použití.

(2)

Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 (3) stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení (ES) č. 1333/2008.

(3)

Uvedený seznam může být aktualizován v souladu s jednotným postupem uvedeným v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1331/2008, a to buď z podnětu Komise, nebo na základě podání žádosti.

(4)

Dne 18. ledna 2012 byla podána žádost o povolení používání vinanu železitého jako protispékavé látky v soli a jejích náhražkách. Žádost byla zpřístupněna členským státům na základě článku 4 nařízení (ES) č. 1331/2008.

(5)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin posoudil bezpečnost vinanu železitého, který je komplexem vinanu sodného a chloridu železitého, jako potravinářské přídatné látky a ve svém stanovisku (4) ze dne 9. prosince 2014 dospěl k závěru, že s ohledem na toxikologické údaje a konzervativní předpoklady zahrnuté v posouzení expozice jeho použití jako protispékavé látky v soli a jejích náhražkách nepředstavuje pro navrhované použití žádné bezpečnostní riziko.

(6)

Přidání protispékavé látky do soli a jejích náhražek se považuje za nezbytné pro zlepšení tekutosti a zabránění tvorbě hrudek ve vlhkém prostředí a během skladování. Použití vinanu železitého může sloužit jako alternativa k jiným v současnosti povoleným přídatným látkám, jako jsou ferokyanidy (E 535–538) a oxid křemičitý – křemičitany (E 551–553). Je proto vhodné povolit použití vinanu železitého jako protispékavé látky v soli a jejích náhražkách a přiřadit této přídatné látce číslo E 534.

(7)

Specifikace látky vivanu železitého (E 534) by měla být zahrnuta v nařízení (EU) č. 231/2012, až bude poprvé zahrnuta do seznamu potravinářských přídatných látek Unie stanoveného v příloze II nařízení (ES) č. 1333/2008.

(8)

Nařízení (ES) č. 1333/2008 a (EU) č. 231/2012 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Příloha nařízení (EU) č. 231/2012 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. září 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ze dne 9. března 2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (Úř. věst. L 83, 22.3.2012, s. 1).

(4)  EFSA Journal 2015; 13(1):3980.


PŘÍLOHA I

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění takto:

1)

V části B se v oddíle 3 „Potravinářské přídatné látky jiné než barviva a náhradní sladidla“ za položku pro potravinářskou přídatnou látku E 530 vkládá nová položka, která zní:

„E 534

Vinan železitý“

2)

Část E se mění takto:

a)

V kategorii 12.1.1 „Sůl“:

i)

za položku pro potravinářskou přídatnou látku E 530 se vkládá nová položka, která zní:

 

„E 534

Vinan železitý

110

(92)“

 

ii)

doplňuje se poznámka pod čarou, která zní:

 

 

„(92) Vyjádřeno jako podíl v sušině“

b)

V kategorii 12.1.2 „Náhražky soli“:

i)

za položku pro potravinářskou přídatnou látku E 338–452 se vkládá nová položka, která zní:

 

„E 534

Vinan železitý

110

(92)“

 

ii)

doplňuje se poznámka pod čarou, která zní:

 

 

„(92) Vyjádřeno jako podíl v sušině“


PŘÍLOHA II

V příloze nařízení (EU) č. 231/2012 se za položku pro potravinářskou přídatnou látku E 530 vkládá nová položka, která zní:

„E 534 VINAN ŽELEZITÝ

Synonyma

Meso-vinan železitý; komplex vinanu sodného a chloridu železitého

Definice

Vinan železitý se vyrábí izomerací L-vinanu na rovnovážnou směs D-, L- a meso-vinanu s následným přídavkem chloridu železitého.

Číslo CAS

1280193-05–9

Chemický název

železitý komplex D(+)-, L(-)- a meso-2,3-dihydroxybutandiových kyselin

Chemický vzorec

Fe(OH)2 C4H4O6Na

Molekulová hmotnost

261,93

Obsah

Meso-vinan

> 28 %, vyjádřeno jako podíl anionu v sušině

D(-)- a L(+)-vinan

> 10 %, vyjádřeno jako podíl anionu v sušině

Železo (III)

> 8 %, vyjádřeno jako podíl anionu v sušině

Popis

Tmavě zelený vodný roztok obvykle obsahující přibližně 35 % hmotnostních komplexů

Identifikace

Vysoce rozpustný ve vodě

 

Pozitivní výsledky zkoušky na přítomnost vinanu a železa

 

hodnota pH 35 % vodného roztoku komplexů mezi 3,5 a 3,9

Čistota

Chlorid

Ne více než 25 %

Sodík

Ne více než 23 %

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Šťavelany

Ne více než 1,5 %, vyjádřeno jako podíl šťavelanu v sušině“


Top