EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0852

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/852 ze dne 27. března 2015, kterým se nahrazuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014, pokud jde o případy nedodržení pravidel a případy závažného nedodržení pravidel společné rybářské politiky, jež mohou vést k přerušení platební lhůty nebo pozastavení plateb v rámci Evropského námořního a rybářského fondu

C/2015/1984

OJ L 135, 2.6.2015, p. 13–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/852/oj

2.6.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 135/13


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/852

ze dne 27. března 2015,

kterým se nahrazuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014, pokud jde o případy nedodržení pravidel a případy závažného nedodržení pravidel společné rybářské politiky, jež mohou vést k přerušení platební lhůty nebo pozastavení plateb v rámci Evropského námořního a rybářského fondu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 (1), a zejména na článek 102 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dosahování cílů společné rybářské politiky (SRP) by nemělo být ohrožováno členskými státy, které porušují její pravidla. Podle článku 41 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (2) je finanční pomoc z Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF) podmíněna dodržováním pravidel SRP ze strany členských států. Nedodržování pravidel SRP členskými státy může mít za následek přerušení nebo pozastavení plateb nebo provedení finanční opravy finanční pomoci Unie poskytované v rámci SRP.

(2)

V čl. 83 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 (3) jsou stanoveny podmínky, za nichž lze uložit přerušení platební lhůty, a v čl. 142 odst. 1 téhož nařízení pozastavení plateb. Tyto dva články stanoví, že v souvislosti s nedodržením pravidel v rámci SRP mohou zvláštní pravidla pro ENRF stanovit zvláštní důvody pro přerušení a pozastavení plateb.

(3)

V zájmu ochrany finančních zájmů Unie a jejích daňových poplatníků v případě, že členský stát nesplnil své povinnosti v rámci SRP, nebo má-li Komise důkazy naznačující takové neplnění, má Komise možnost v rámci preventivního opatření přerušit platební lhůty podle článku 100 nařízení (EU) č. 508/2014.

(4)

Kromě přerušení platební lhůty a s cílem zabránit riziku vyplácení nezpůsobilých výdajů může Komise v případě závažného nedodržení pravidel SRP v souladu s článkem 101 nařízení (EU) č. 508/2014 platby pozastavit.

(5)

Finanční důsledky sankcí uložených členským státům, pokud nedodržují pravidla SRP, by měly být přiměřené povaze, závažnosti, délce trvání a opakování nedodržování pravidel.

(6)

Aby byla zajištěna právní jistota pro členské státy provádějící operační programy v rámci ENRF, je nutné vymezit případy nedodržování pravidel SRP podstatných pro zachování mořských biologických zdrojů, které mohou v souladu s nařízením (EU) č. 508/2014 vést k přerušení platební lhůty nebo pozastavení plateb. Aniž jsou dotčeny všechny ostatní sankce uložené pravidly SRP, budou tyto případy využity pro účely nařízení (EU) č. 508/2014 a provádění článku 41 nařízení (EU) č. 1380/2013.

(7)

Případy nedodržování pravidel SRP, která jsou podstatná pro zachování biologických mořských zdrojů, by měly být považovány za závažné, pokud členský stát nepřijal nezbytná opatření k nápravě situace, která vedla k přerušení platební lhůty.

(8)

Před přerušením nebo pozastavením plateb musí Komise přijmout prováděcí akty podle čl. 100 odst. 2 a čl. 101 odst. 2 nařízení (EU) č. 508/2014, které dále upřesní neplnění povinností v rámci SRP ze strany členského státu, jež může mít vliv na výdaje, pro které je požadována průběžná platba.

(9)

Jelikož je důležité zajistit jednotné a rovné zacházení s hospodářskými subjekty ve všech členských státech od začátku programového období, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Případy nedodržení pravidel

V příloze tohoto nařízení jsou stanoveny případy neplnění povinností členského státu v rámci SRP, jež mohou vést k přerušení platební lhůty týkající se žádosti o průběžnou platbu podle článku 100 nařízení (EU) č. 508/2014.

Článek 2

Případy závažného nedodržení pravidel

V příloze tohoto nařízení jsou uvedeny případy závažného neplnění povinností členského státu v rámci SRP, jež mohou vést k pozastavení plateb podle článku 101 nařízení (EU) č. 508/2014, pokud kromě toho:

a)

vedou k přerušení platební lhůty týkající se žádosti o průběžnou platbu podle článku 100 nařízení (EU) č. 508/2014 a

b)

členský stát během období přerušení platební lhůty v souvislosti s těmito případy nepřijal opatření nezbytná k nápravě situace.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. března 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 149, 20.5.2014, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).


PŘÍLOHA

Kategorie 1:   Nesplnění povinnosti přispívat k dosažení cílů společné rybářské politiky podle čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013, které jsou podstatné pro zachování mořských biologických zdrojů.

1.1.

Nesplnění povinnosti zajistit dodržování rybolovných práv přidělených členskému státu podle článků 16 a 17 nařízení (EU) č. 1380/2013.

1.2.

Nesplnění požadavků stanovených v různých typech ochranných opatření uvedených v článku 7 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Kategorie 2:   Nedodržení mezinárodních závazků v oblasti ochrany

2.1.

Nesplnění povinností vyplývajících z článku 28 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Kategorie 3:   Nesplnění povinnosti zajistit, aby loďstvo zachovávalo vyváženost přírodních zdrojů

3.1.

Nesplnění povinnosti předložit zprávu o vyváženosti mezi rybolovnou kapacitou loďstva a rybolovnými právy splňující všechny požadavky čl. 22 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013.

3.2.

Neprovedení akčního plánu podle čl. 22 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013, je-li tento plán začleněn do každoročně předkládané zprávy.

3.3.

Nesplnění povinnosti zajistit, aby v případě rybolovné kapacity stažené s veřejnou podporou byly rovněž předem odebrány příslušné licence a oprávnění k rybolovu a kapacita nebyla nahrazena podle čl. 22 odst. 5 a čl. 22 odst. 6 nařízení (EU) č. 1380/2013.

3.4.

Nesplnění povinnosti zajistit, aby rybolovná kapacita nikdy nepřesáhla stropy stanovené v čl. 22 odst. 7 a v příloze II nařízení (EU) č. 1380/2013.

3.5.

Neprovedení režimu vstupu/výstupu podle požadavků článku 23 nařízení (EU) č. 1380/2013.

3.6.

Nesplnění povinnosti spravovat rejstřík rybářského loďstva v souladu s článkem 24 nařízení (EU) č. 1380/2013 a nařízení Komise (ES) č. 26/2004 (1).

Kategorie 4:   Neprovedení rámce Společenství pro shromažďování, správu a využívání údajů v souladu s článkem 25 nařízení (EU) č. 1380/2013, dále konkretizovaným v nařízení Rady (ES) č. 199/2008  (2) , v jehož důsledku není k dispozici dostatek informací o přírodních zdrojích

4.1.

Nesplnění povinnosti shromažďovat a spravovat biologické, environmentální, technické a sociálně ekonomické údaje potřebné pro řízení rybolovu, jak je uvedeno v článcích 4, 13 a 17 nařízení (ES) č. 199/2008.

4.2.

Nesplnění povinnosti předkládat každoročně zprávu o provádění národních programů pro shromažďování údajů a zveřejnit ji, jak je stanoveno v článku 7 nařízení (ES) č. 199/2008.

4.3.

Nesplnění povinnosti zajistit vnitrostátní koordinaci shromažďování a správy vědeckých údajů pro řízení rybolovu, jak je stanoveno v článku 4 nařízení (ES) č. 199/2008.

4.4.

Nesplnění povinnosti koordinovat činnosti v oblasti shromažďování údajů s ostatními členskými státy ve stejném regionu, jak je stanoveno v článku 5 nařízení (ES) č. 199/2008.

4.5.

Nesplnění povinnosti poskytnout konečným uživatelům včas údaje v souladu s články 18 až 20 nařízení (ES) č. 199/2008.

Kategorie 5:   Nezprovoznění účinného systému kontroly a vynucování

5.1.

Nedodržení obecných zásad kontroly a vymáhání práva v souladu s hlavou II nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (3).

5.2.

Nesplnění povinnosti zajistit, aby byly dodržovány obecné podmínky přístupu do vod a ke zdrojům v souladu s hlavou III nařízení (ES) č. 1224/2009.

5.3.

Neprovedení kontroly uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh s cílem zajistit účinnou sledovatelnost těchto produktů v souladu s hlavou V nařízení (ES) č. 1224/2009.

5.4.

Nesplnění povinnosti provádět účinný dohled a inspekce a zajistit systematická a přiměřená donucovací opatření v souvislosti s případy porušení pravidel společné rybářské politiky v souladu s hlavou VI, VII a VIII nařízení (ES) č. 1224/2009.

5.5.

Nesplnění povinnosti vypracovat a provádět národní kontrolní akční programy podle článku 46 nařízení (ES) č. 1224/2009, a případně provádět zvláštní kontrolní a inspekční programy stanovené Komisí v souladu s hlavou IX uvedeného nařízení.

5.6.

Nesplnění povinnosti spolupracovat s Komisí s cílem usnadnit úředníkům Komise plnění jejich úkolů při misích zaměřených na ověřování a nezávislé inspekce a audity podle hlavy X nařízení (ES) č. 1224/2009.

5.7.

Neprovedení opatření, o kterých rozhodla Komise za účelem zajištění souladu členských států s cíli společné rybářské politiky, jako jsou akční plány nebo jiná opatření podle hlavy XI nařízení (ES) č. 1224/2009.

5.8.

Nesplnění požadavků týkajících se analýzy, ověřování a výměny údajů a informací a přístupu k nim podle hlavy XII nařízení (ES) č. 1224/2009.

5.9.

Nesplnění povinnosti kontrolovat provádění účinného systému osvědčení o úlovku stanoveného rovněž v kapitole III nařízení (ES) č. 1005/2008 (4).

5.10.

Nečinnost ve věci domnělého nebo nahlášeného nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu podle čl. 26 odst. 3 a článků 39 a 40 nařízení (ES) č. 1005/2008.

Kategorie 6:   Nesplnění povinnosti zavést a provozovat funkční systém účinných, přiměřených a odrazujících sankcí

6.1.

V případě porušení právních předpisů nesplnění povinnosti vyrozumět členský stát vlajky, členský stát, jehož státním příslušníkem je osoba, která se dopustila porušení předpisů, nebo jakýkoli jiný členský stát, který má zájem na následných opatřeních přijatých k zajištění souladu s čl. 89 odst. 4 nařízení (ES) č. 1224/2009.

6.2.

Nesplnění povinnosti přijmout okamžitá opatření podle článku 91 nařízení (ES) č. 1224/2009 s cílem zabránit velitelům rybářských plavidel nebo jiným fyzickým či právnickým osobám přistiženým při závažném porušení předpisů v pokračování v tomto jednání.

6.3.

Nesplnění povinnosti stanovit kritéria pro určení závažné povahy daného porušení pravidel společné rybářské politiky podle článku 42 nařízení (ES) č. 1005/2008.

6.4.

Nesplnění povinnosti zajistit, aby byly systematicky uplatňovány účinné sankce za porušení pravidel společné rybářské politiky a aby výše těchto sankcí byla dostatečně přísná a přiměřená závažnosti porušení předpisů, a tím účinně odrazovala od dalšího porušování předpisů a přinejmenším připravila pachatele o hospodářský zisk plynoucí z porušení předpisů v souladu s hlavou VIII nařízení (ES) č. 1224/2009.

6.5.

Nesplnění povinnosti používat bodový systém za závažná porušení předpisů pro držitele licencí k rybolovu, jakož i pro velitele v souladu s článkem 92 nařízení (ES) č. 1224/2009.

6.6.

Nesplnění povinnosti zřídit a odpovídajícím způsobem spravovat vnitrostátní rejstřík porušení předpisů v souladu s článkem 93 nařízení (ES) č. 1224/2009.


(1)  Nařízení Komise (ES) č. 26/2004 ze dne 30. prosince 2003 o rejstříku rybářského loďstva Společenství (Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 25).

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 199/2008 ze dne 25. února 2008 o vytvoření rámce Společenství pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku (Úř. věst. L 60, 5.3.2008, s. 1).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1).


Top