EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0491

Nařízení Komise (EU) 2015/491 ze dne 23. března 2015 , kterým se mění nařízení (EU) č. 605/2014, kterým se pro účely zařazení standardních výrazů týkajících se nebezpečnosti a bezpečného zacházení v chorvatštině a přizpůsobení vědecko-technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí Text s významem pro EHP

OJ L 78, 24.3.2015, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/491/oj

24.3.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 78/12


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/491

ze dne 23. března 2015,

kterým se mění nařízení (EU) č. 605/2014, kterým se pro účely zařazení standardních výrazů týkajících se nebezpečnosti a bezpečného zacházení v chorvatštině a přizpůsobení vědecko-technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (1), a zejména na čl. 37 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 605/2014 (2) bylo přijato dne 5. června 2014 a stanoví, že se ustanovení o nových nebo aktualizovaných harmonizovaných klasifikacích a označeních některých látek použijí ode dne 1. dubna 2015. Kvůli určitému zpoždění v procesu přijímání uvedeného nařízení je přechodné období do použitelnosti nařízení (EU) č. 605/2014 podstatně kratší než přechodná období uplatňovaná v případě předcházejících přizpůsobení kvůli technickému a vědeckému pokroku. Období deseti měsíců se jeví jako nedostatečné k tomu, aby umožnilo hospodářským subjektům přizpůsobit se novým pravidlům, z nichž některá se dotýkají široce používaných chemických látek. Datum použitelnosti by proto mělo být odloženo tak, aby bylo poskytnuto přechodné období, které je v souladu s praxí zavedenou při předchozích přizpůsobeních nařízení (ES) č. 1272/2008 technickému pokroku.

(2)

Aby se mohly hospodářské subjekty co nejdříve spolehnout na odložení data povinné použitelnosti, je nezbytné, aby pozměňující akt o odložení vstoupil v platnost co nejdříve po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 133 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (3),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 3 nařízení (EU) č. 605/2014 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Ustanovení čl. 1 odst. 3 se použije ode dne 1. ledna 2016.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. března 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 605/2014 ze dne 5. června 2014, kterým se pro účely zařazení standardních výrazů týkajících se nebezpečnosti a bezpečného zacházení v chorvatštině a přizpůsobení vědecko-technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Úř. věst. L 167, 6.6.2014, s. 36).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).


Top