EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0079

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/79 ze dne 18. prosince 2014 , kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 680/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o zatížení aktiv, jednotný model datových bodů a pravidla pro ověřování Text s významem pro EHP

Úř. věst. L 14, 21.1.2015, p. 1–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/06/2021; Implicitně zrušeno 32021R0451

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/79/oj

21.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 14/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/79

ze dne 18. prosince 2014,

kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 680/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o zatížení aktiv, jednotný model datových bodů a pravidla pro ověřování

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 99 odst. 5 první a čtvrtý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Vykazování konzistentních, přesných a porovnatelných informací o zatížení aktiv podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014 (2) má zásadní význam pro náhled do financování institucí.

(2)

Podávání zpráv o zatížení aktiv by mělo být v největší možné míře založeno na stávajících koncepcích obezřetnostního a účetního vykazování rozvahových položek, aby se minimalizovala zátěž, kterou pro instituce představuje provádění a vykazování.

(3)

V souladu se zásadou proporcionality by se na menší instituce bez významného zatížení aktiv neměly vztahovat podrobné požadavky na podávání zpráv platné pro velké instituce.

(4)

Požadavky na podávání zpráv by se měly vztahovat na všechny podoby zatížení aktiv včetně podmíněného zatížení; to je velmi důležité vzhledem k významnému riziku pro likviditu a solventnost institucí, zejména u institucí s významným zatížením aktiv.

(5)

Instituce emitující kryté dluhopisy podle čl. 52 odst. 4 prvního pododstavce směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES (3) by měly podávat zprávy o zatížení uvedených aktiv.

(6)

Aby bylo zajištěno jednotné podávání zpráv pro účely dohledu ohledně kapitálu a kapitálových požadavků, finančních informací, ztrát plynoucích z úvěrů zajištěných nemovitostmi, velkých expozic, pákového poměru, likvidity a zatížení aktiv a aby byly zajištěny vysoce kvalitní a přesné společné údaje z oblasti dohledu, měla bybýt data uvedená v povinných vykazovacích tabulkách stanovených přílohami I, III, IV, VI, VIII, X, XII a XVI prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 transformována do jednotného modelu datových bodů.

(7)

Jednotný model datových bodů by měl sestávat ze strukturované reprezentace datových položek, měl by identifikovat veškeré relevantní obchodní koncepty pro jednotné podávání zpráv pro účely dohledu a měl by obsahovat veškeré relevantní technické specifikace nezbytné pro další rozvoj jednotných IT řešení pro podávání zpráv.

(8)

V zájmu zajištění kvality, konzistence a přesnosti datových položek, které instituce vykazují příslušným orgánům ohledně kapitálu a kapitálových požadavků, finančních informací, ztrát plynoucích z úvěrů zajištěných nemovitostmi, velkých expozic, pákového poměru, likvidity a zatížení aktiv, by se na datové položky měla vztahovat společná pravidla pro ověřování.

(9)

Jak vyplývá už z jejich povahy, jsou pravidla pro ověřování a definice datových bodů pravidelně aktualizovány, aby byly vždy v souladu s příslušnými regulačními a analytickými požadavky a požadavky v oblasti IT. Nicméně vzhledem k době, která je v současnosti nutná k přijetí a zveřejnění podrobného modelu datových bodů a pravidel pro ověřování, nelze změny provádět dostatečně rychle a včas tak, aby bylo zajištěno trvalé jednotné podávání zpráv pro účely dohledu v Unii. Podrobný model datových bodů stanovený v příloze XIV prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 a podrobná pravidla pro ověřování stanovená v příloze XV uvedeného nařízení by proto měly být nahrazeny přísnými kvalitativními kritérii pro jednotný model datových bodů a pro pravidla pro ověřování, která zveřejní Evropský orgán pro bankovnictví elektronickou cestou na své internetové stránce.

(10)

Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro bankovnictví.

(11)

Evropský orgán pro bankovnictví uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v bankovnictví zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (4).

(12)

Aby měly instituce a příslušné orgány dostatek času na provedení požadavků tohoto nařízení způsobem vedoucím ke vzniku kvalitních dat, měl by být pro všechny instituce prvním referenčním datem pro podávání zpráv 31. prosinec 2014.

(13)

Prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014 se mění takto:

1.

V článku 1 se doplňuje písmeno f), které zní:

„f)

zatížení aktiv v souladu s článkem 100 nařízení (EU) č. 575/2013.“

;

2.

Vkládá se nová kapitola 7a, která zní:

„KAPITOLA 7a

FORMÁT A ČETNOST PODÁVÁNÍ ZPRÁV O ZATÍŽENÍ AKTIV NA INDIVIDUÁLNÍM A KONSOLIDOVANÉM ZÁKLADĚ

Článek 16a

Formát a četnost podávání zpráv o zatížení aktiv na individuálním a konsolidovaném základě

1.   Za účelem podávání zpráv o zatížení aktiv podle článku 100 nařízení (EU) č. 575/2013 na individuálním a konsolidovaném základě předloží instituce informace stanovené v příloze XVI tohoto nařízení v souladu s pokyny uvedenými v příloze XVII tohoto nařízení.

2.   Informace uvedené v odstavci 1 se poskytují v souladu s těmito specifikacemi:

a)

informace uvedené v částech A, B a D přílohy XVI čtvrtletně;

b)

informace uvedené v části C přílohy XVI každoročně;

c)

informace uvedené v části E přílohy XVI s půlroční periodicitou.

3.   Instituce nejsou povinny vykazovat informace v části B, C nebo E přílohy XVI, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:

a)

celkový objem aktiv instituce vypočtený v souladu s odstavcem 10 bodu 1.6 přílohy XVII je nižší než 30 miliard EUR;

b)

míra zatížení aktiv instituce vypočtená v souladu s odstavcem 9 bodu 1.6 přílohy XVII je nižší než 15 %.

4.   Instituce mají povinnost vykazovat informace v části D přílohy XVI, pouze pokud emitují dluhopisy uvedené v čl. 52 odst. 4 prvním pododstavci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES. (5)

;

3.

V článku 17 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Instituce předkládají informace uvedené v tomto nařízení ve formátech pro výměnu údajů a ve výkazech, jež určí příslušné orgány a jež se řídí definicemi bodů obsaženými v jednotném modelu datových bodů, který je uveden v příloze XIV, a pravidly pro ověřování uvedenými v příloze XV, přičemž musí splňovat také následující parametry:

a)

součástí předkládaných údajů nejsou informace, které nejsou vyžadovány nebo jsou v daném případě bezpředmětné;

b)

číselné hodnoty se fakticky vykazují podle následujících pravidel:

i)

datové body s údaji typu ‚měna‘ se vykazují s minimální přesností odpovídající tisícům jednotek;

ii)

datové body s údaji typu ‚procento‘ se pro každou jednotku vyjádří s minimální přesností odpovídající čtyřem desetinným místům;

iii)

datové body s údaji typu ‚celé číslo‘ se vykazují s přesností odpovídající jednotkám bez desetinných míst.“

;

4.

V článku 18 se doplňuje čtvrtý pododstavec, který zní:

„Pokud jde o informace, jež mají být vykázány podle článku 16a, je prvním referenčním datem pro podávání zpráv 31. prosinec 2014.“

;

5.

V článku 19 se doplňuje pátý pododstavec, který zní:

„Článek 16a se použije ode dne 1. prosince 2014.“

;

6.

Přílohy XIV a XV se nahrazují zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení.

7.

Doplňují se přílohy XVI a XVII podle příloh II a III tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. prosince 2014.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 680/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Úř. věst. L 191, 28.6.2014, s. 1).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32).“


PŘÍLOHA I

PŘÍLOHA XIV

Jednotný model datových bodů

Veškeré datové položky uvedené v přílohách I, III, IV, VI, VIII, X, XII a XVI se transformují do jednotného modelu datových bodů, jenž je základem jednotných IT systémů institucí a příslušných orgánů.

Jednotný model datových bodů musí splňovat tato kritéria:

a)

poskytuje strukturovanou reprezentaci veškerých datových položek uvedených v přílohách I, III, IV, VI, VIII, X, XII a XVI;

b)

identifikuje veškeré obchodní koncepty uvedené v přílohách I až XIII, XVI a XVII;

c)

poskytuje slovník dat identifikující označení tabulky, označení svislé osy, označení os, označení oblasti, označení dimenzí a označení člena;

d)

poskytuje parametry definující vlastnosti nebo kvantitu datových bodů;

e)

poskytuje definice datových bodů, jež jsou vyjádřeny jako soubor vlastností, které jednoznačně identifikují daný finanční koncept;

f)

obsahuje veškeré relevantní technické specifikace nezbytné pro rozvoj IT řešení pro podávání zpráv generujících jednotné údaje v oblasti dohledu.

PŘÍLOHA XV

Pravidla pro ověřování

Na datové položky uvedené v přílohách I, III, IV, VI, VIII, X, XII a XVI se vztahují pravidla pro ověřování, zajišťující kvalitu a konzistenci údajů.

Pravidla pro ověřování musí splňovat tato kritéria:

a)

definují logické vztahy mezi příslušnými datovými body;

b)

zahrnují filtry a předpoklady definující soubor dat, na nějž se vztahuje určité pravidlo pro ověřování;

c)

kontrolují konzistenci vykazovaných údajů;

d)

kontrolují přesnost vykazovaných údajů;

e)

stanoví standardní hodnoty, které se použijí, pokud příslušné informace nejsou vykázány.


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA XVI

ŠABLONY PRO PODÁVÁNÍ ZPRÁV O ZATÍŽENÍ AKTIV

ŠABLONY PRO ZATÍŽENÍ AKTIV

Číslo šablony

Kód šablony

Název šablony/skupiny šablon

Krátký název

ČÁST A – PŘEHLED ZATÍŽENÍ

32,1

F 32.01

AKTIVA VYKAZUJÍCÍ INSTITUCE

AE-ASS

32,2

F 32.02

PŘIJATÝ KOLATERÁL

AE-COL

32,3

F 32.03

EMITOVANÉ VLASTNÍ KRYTÉ DLUHOPISY A ABS, JEŽ DOSUD NEBYLY ZASTAVENY

AE-NPL

32,4

F 32.04

ZDROJE ZATÍŽENÍ

AE-SOU

ČÁST B – ÚDAJE O SPLATNOSTI

33

F 33.00

ÚDAJE O SPLATNOSTI

AE-MAT

ČÁST C – PODMÍNĚNÉ ZATÍŽENÍ

34

F 34.00

PODMÍNĚNÉ ZATÍŽENÍ

AE-CONT

ČÁST D – KRYTÉ DLUHOPISY

35

F 35.00

EMISE KRYTÝCH DLUHOPISŮ

AE-CB

ČÁST E – POKROČILÉ ÚDAJE

36,1

F 36.01

POKROČILÉ ÚDAJE. ČÁST I

AE-ADV1

36,2

F 36.02

POKROČILÉ ÚDAJE. ČÁST II

AE-ADV2


F 32.01 — AKTIVA VYKAZUJÍCÍ INSTITUCE (AE-ASS)

 

Účetní hodnota zatížených aktiv

Reálná hodnota zatížených aktiv

Účetní hodnota nezatížených aktiv

Reálná hodnota nezatížených aktiv

 

z toho: emitovaných jinými subjekty skupiny

z toho: způsobilých pro centrální banku

 

z toho: způsobilých pro centrální banku

 

z toho: emitovaných jinými subjekty skupiny

z toho: způsobilých pro centrální banku

 

z toho: způsobilých pro centrální banku

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

010

Aktiva vykazující instituce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Úvěry na požádání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Kapitálové nástroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Dluhové cenné papíry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

z toho: kryté dluhopisy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

z toho: cenné papíry kryté aktivy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

z toho: emitované vládními institucemi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

z toho: emitované finančními institucemi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

z toho: emitované nefinančními institucemi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Úvěry a zálohy jiné než úvěry na požádání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

z toho: hypoteční úvěry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Ostatní aktiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


F 32.02 – PŘIJATÝ KOLATERÁL (AE-COL)

 

Reálná hodnota zatíženého přijatého kolaterálu nebo emitovaných vlastních dluhových cenných papírů

Nezatíženo

Reálná hodnota přijatého kolaterálu nebo emitovaných vlastních dluhových cenných papírů k dispozici pro zatížení

Nominální hodnota přijatého kolaterálu nebo emitovaných vlastních dluhových cenných papírů, jež nejsou k dispozici pro zatížení

 

z toho: emitovaných jinými subjekty skupiny

z toho: způsobilých pro centrální banku

 

z toho: emitované jinými subjekty skupiny

z toho: způsobilých pro centrální banku

010

020

030

040

050

060

070

130

Kolaterál přijatý vykazující institucí

 

 

 

 

 

 

 

140

Úvěry na požádání

 

 

 

 

 

 

 

150

Kapitálové nástroje

 

 

 

 

 

 

 

160

Dluhové cenné papíry

 

 

 

 

 

 

 

170

z toho: kryté dluhopisy

 

 

 

 

 

 

 

180

z toho: cenné papíry kryté aktivy

 

 

 

 

 

 

 

190

z toho: emitované vládními institucemi

 

 

 

 

 

 

 

200

z toho: emitované finančními institucemi

 

 

 

 

 

 

 

210

z toho: emitované nefinančními institucemi

 

 

 

 

 

 

 

220

Úvěry a zálohy jiné než úvěry na požádání

 

 

 

 

 

 

 

230

Jiný přijatý kolaterál

 

 

 

 

 

 

 

240

Emitované vlastní dluhové cenné papíry jiné než vlastní kryté dluhopisy nebo ABS

 

 

 

 

 

 

 

250

AKTIVA, PŘIJATÝ KOLATERÁL A EMITOVANÉ VLASTNÍ DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY CELKEM

 

 

 

 

 

 

 


F 32.03 – EMITOVANÉ VLASTNÍ KRYTÉ DLUHOPISY A ABS, JEŽ DOSUD NEBYLY ZASTAVENY (AE-NPL)

 

Nezatíženo

Účetní hodnota podkladového portfolia aktiv

Reálná hodnota emitovaných dluhových cenných papírů k dispozici pro zatížení

Nominální hodnota emitovaných vlastních dluhových cenných papírů, jež nejsou k dispozici pro zatížení

 

z toho: způsobilých pro centrální banku

010

020

030

040

010

Emitované vlastní kryté dluhopisy a ABS, jež dosud nebyly zastaveny

 

 

 

 

020

Ponechané emitované kryté dluhopisy

 

 

 

 

030

Ponechané emitované cenné papíry kryté aktivy

 

 

 

 

040

Přednostní

 

 

 

 

050

Mezaninové

 

 

 

 

060

První ztráta

 

 

 

 


F 32.04 – ZDROJE ZATÍŽENÍ (AE-SOU)

 

Odpovídající závazky, podmíněné závazky nebo zapůjčené cenné papíry

Zatížená aktiva, přijatý kolaterál a emitované vlastní cenné papíry jiné než kryté dluhopisy a ABS

 

z toho: od jiných subjektů skupiny

 

z toho: opětovně použitý přijatý kolaterál

z toho: zatížené vlastní dluhové cenné papíry

010

020

030

040

050

010

Účetní hodnota vybraných finančních závazků

 

 

 

 

 

020

Deriváty

 

 

 

 

 

030

z toho: mimoburzovní (OTC)

 

 

 

 

 

040

Vklady

 

 

 

 

 

050

Repa

 

 

 

 

 

060

z toho: centrální banky

 

 

 

 

 

070

Kolateralizované vklady jiné než repa

 

 

 

 

 

080

z toho: centrální banky

 

 

 

 

 

090

Emitované dluhové cenné papíry

 

 

 

 

 

100

z toho: emitované kryté dluhopisy

 

 

 

 

 

110

z toho: emitované cenné papíry kryté aktivy

 

 

 

 

 

120

Ostatní zdroje zatížení

 

 

 

 

 

130

Nominální hodnota přijatých úvěrových příslibů

 

 

 

 

 

140

Nominální hodnota přijatých finančních záruk

 

 

 

 

 

150

Reálná hodnota cenných papírů vypůjčených s nehotovostním kolaterálem

 

 

 

 

 

160

Ostatní

 

 

 

 

 

170

ZDROJE ZATÍŽENÍ CELKEM

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevyplňovat v šabloně pro konsolidovaný základ

 

Nevyplňovat v žádném případě


F 33.00 – ÚDAJE O SPLATNOSTI (AE-MAT)

 

Otevřená splatnost

Jednodenní

>1 den <=1 týden

>1 týden <=2 týdny

>2 týdny <=1 měsíc

>1 měsíc <=3 měsíce

>3 měsíce <=6 měsíců

>6 měsíců <=1 rok

>1 rok <=2 roky

>2 roky <=3 roky

3 roky <=5 let

5 let <=10 let

> 10 let

 

Zbytková splatnost závazků

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

010

Zatížená aktiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Opětovně použitý přijatý kolaterál (segment přijetí)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Opětovně použitý přijatý kolaterál (segment opětovného použití)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


F 34.00 – PODMÍNĚNÉ ZATÍŽENÍ (AE-CONT)

 

Odpovídající závazky, podmíněné závazky nebo zapůjčené cenné papíry

Podmíněné zatížení

A. Pokles reálné hodnoty zatížených aktiv o 30 %

B. Čistý efekt 10 % depreciace významných měn

Dodatečná výše zatížených aktiv

Dodatečná výše zatížených aktiv

Významná měna 1

Významná měna 2

Významná měna n

010

020

030

040

050

 

010

Účetní hodnota vybraných finančních závazků

 

 

 

 

 

 

020

Deriváty

 

 

 

 

 

 

030

z toho: Mimoburzovní (OTC)

 

 

 

 

 

 

040

Vklady

 

 

 

 

 

 

050

Repa

 

 

 

 

 

 

060

z toho: centrální banky

 

 

 

 

 

 

070

Kolateralizované vklady jiné než repa

 

 

 

 

 

 

080

z toho: centrální banky

 

 

 

 

 

 

090

Emitované dluhové cenné papíry

 

 

 

 

 

 

100

z toho: emitované kryté dluhopisy

 

 

 

 

 

 

110

z toho: emitované cenné papíry kryté aktivy

 

 

 

 

 

 

120

Jiné zdroje zatížení

 

 

 

 

 

 

170

ZDROJE ZATÍŽENÍ CELKEM

 

 

 

 

 

 


F 35.00 – EMISE KRYTÝCH DLUHOPISŮ (AE-CB)

osa z

Identifikátor krycího portfolia (otevřený)

 

Dodržen čl. 129 nař. o kap. požadavcích?

Závazky z krytých dluhopisů

Krycí portfolio

Datum pro podávání zpráv

+ 6 měsíců

+ 12 měsíců

+ 2 roky

+ 5 let

+ 10 let

Derivátové pozice krycího portfolia s čistou zápornou tržní hodnotou

Externí úvěrový rating krytého dluhopisu

Datum pro podávání zpráv

+ 6 měsíců

+ 12 měsíců

+ 2 roky

+ 5 let

+ 10 let

Derivátové pozice krycího portfolia s čistou kladnou tržní hodnotou

Objem krycího portfolia převyšující minimální požadavky na krytí

[ANO/NE]

Pokud ANO, uveďte hlavní kategorii aktiv krycího portfolia

Podle příslušného právního režimu krytých dluhopisů

podle metodiky ratingových agentur pro zachování aktuálního externího ratingu krytého dluhopisu

Datum pro podávání zpráv

Ratingová agentura 1

Úvěrový rating 1

Ratingová agentura 2

Úvěrový rating 2

Ratingová agentura 3

Úvěrový rating 3

Datum pro podávání zpráv

Ratingová agentura 1

Ratingová agentura 2

Ratingová agentura 3

010

012

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

010

Nominální hodnota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Současná hodnota (swap)/tržní hodnota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Hodnota konkrétního aktiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Účetní hodnota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


F 36.01 – POKROČILÉ ÚDAJE. ČÁST I (AE-ADV-1)

 

Zdroje zatížení

Aktiva/závazky

Druh kolaterálu – klasifikace podle druhu aktiva

Celkem

Úvěry na požádání

Kapitálové nástroje

Dluhové cenné papíry

Úvěry a zálohy jiné než úvěry na požádání

Ostatní aktiva

Celkem

z toho: kryté dluhopisy

z toho: cenné papíry kryté aktivy

z toho: emitované vládními institucemi

z toho: emitované finančními institucemi

z toho: emitované nefinančními institucemi

Centrální banky a vládní instituce

Finanční instituce

Nefinanční instituce

Domácnosti

 

z toho: emitované jinými subjekty skupiny

 

z toho: emitované jinými subjekty skupiny

 

z toho: hypoteční úvěry

 

z toho: hypoteční úvěry

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

010

Financování centrální bankou (všech druhů, včetně např. rep)

Zatížená aktiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Odpovídající závazky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Deriváty obchodované na burze

Zatížená aktiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Odpovídající závazky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Mimoburzovní (OTC) deriváty

Zatížená aktiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Odpovídající závazky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Repa

Zatížená aktiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Odpovídající závazky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Kolateralizované vklady jiné než repa

Zatížená aktiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Odpovídající závazky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Emitované cenné papíry v podobě krytých dluhopisů

Zatížená aktiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Odpovídající závazky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Emitované cenné papíry kryté aktivy

Zatížená aktiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Odpovídající závazky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Emitované cenné papíry jiné než kryté dluhopisy a ABS

Zatížená aktiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Odpovídající závazky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Jiné zdroje zatížení

Zatížená aktiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Podmíněné závazky nebo zapůjčené cenné papíry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Zatížená aktiva celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

z toho způsobilá pro centrální banku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Nezatížená aktiva celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

 

z toho způsobilá pro centrální banku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Zatížená + nezatížená aktiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


F 36.02 – POKROČILÉ ÚDAJE. ČÁST II (AE-ADV-2)

 

Zdroje zatížení

Aktiva/závazky

Druh kolaterálu – klasifikace podle druhu aktiva

Celkem

Úvěry na požádání

Kapitálové nástroje

Dluhové cenné papíry

Úvěry a zálohy jiné než úvěry na požádání

Jiný přijatý kolaterál

Emitované vlastní dluhové cenné papíry jiné než vlastní kryté dluhopisy nebo ABS

Celkem

z toho: kryté dluhopisy

z toho: cenné papíry kryté aktivy

z toho: emitované vládními institucemi

z toho: emitované finančními institucemi

z toho: emitované nefinančními institucemi

Centrální banky a vládní instituce

Finanční instituce

Nefinanční instituce

Domácnosti

 

z toho: emitované jinými subjekty skupiny

 

z toho: emitované jinými subjekty skupiny

 

z toho: hypoteční úvěry

 

z toho: hypoteční úvěry

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

010

Financování centrální bankou (všech druhů, včetně např. rep)

Zatížený přijatý kolaterál

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Odpovídající závazky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Deriváty obchodované na burze

Zatížený přijatý kolaterál

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Odpovídající závazky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Mimoburzovní (OTC) deriváty

Zatížený přijatý kolaterál

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Odpovídající závazky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Repa

Zatížený přijatý kolaterál

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Odpovídající závazky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Kolateralizované vklady jiné než repa

Zatížený přijatý kolaterál

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Odpovídající závazky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Emitované cenné papíry v podobě krytých dluhopisů

Zatížený přijatý kolaterál

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Odpovídající závazky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Emitované cenné papíry zajištěné aktivy

Zatížený přijatý kolaterál

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Odpovídající závazky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Emitované dluhové cenné papíry jiné než kryté dluhopisy a ABS

Zatížený přijatý kolaterál

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Odpovídající závazky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Jiné zdroje zatížení

Zatížený přijatý kolaterál

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Podmíněné závazky nebo zapůjčené cenné papíry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Zatížený přijatý kolaterál celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

z toho způsobilý pro centrální banku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Nezatížený přijatý kolaterál celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

 

z toho způsobilý pro centrální banku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Zatížený + nezatížený přijatý kolaterál“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PŘÍLOHA III

„PŘÍLOHA XVII

PODÁVÁNÍ ZPRÁV O ZATÍŽENÍ AKTIV

Obsah

OBECNÉ POKYNY 19

1.

STRUKTURA A KONVENCE 19

1.1.

STRUKTURA 19

1.2.

ÚČETNÍ STANDARD 20

1.3.

KONVENCE ČÍSLOVÁNÍ 20

1.4.

ZNAMÉNKOVÁ KONVENCE 20

1.5.

ÚROVEŇ POUŽITÍ 20

1.6.

PŘIMĚŘENOST 20

1.7.

DEFINICE ZATÍŽENÍ 20
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE ŠABLON 21

2.

ČÁST A: PŘEHLED ZATÍŽENÍ: 21

2.1.

ŠABLONA: AE-ASS. AKTIVA VYKAZUJÍCÍ INSTITUCE 21

2.1.1.

OBECNÉ POZNÁMKY 21

2.1.2.

POKYNY TÝKAJÍCÍ SE JEDNOTLIVÝCH ŘÁDKŮ 24

2.1.3.

POKYNY TÝKAJÍCÍ SE KONKRÉTNÍCH SLOUPCŮ 25

2.2.

ŠABLONA: AE-COL. KOLATERÁL PŘIJATÝ VYKAZUJÍCÍ INSTITUCÍ 26

2.2.1.

OBECNÉ POZNÁMKY 26

2.2.2.

POKYNY TÝKAJÍCÍ SE JEDNOTLIVÝCH ŘÁDKŮ 27

2.2.3.

POKYNY TÝKAJÍCÍ SE KONKRÉTNÍCH SLOUPCŮ 28

2.3.

ŠABLONA: AE-NPL. VLASTNÍ KRYTÉ DLUHOPISY A CENNÉ PAPÍRY ZAJIŠTĚNÉ AKTIVY EMITOVANÉ A DOSUD NEZASTAVENÉ 29

2.3.1.

OBECNÉ POZNÁMKY 29

2.3.2.

POKYNY TÝKAJÍCÍ SE JEDNOTLIVÝCH ŘÁDKŮ 29

2.3.3.

POKYNY TÝKAJÍCÍ SE KONKRÉTNÍCH SLOUPCŮ 30

2.4.

ŠABLONA AE-SOU. ZDROJE ZATÍŽENÍ 30

2.4.1.

OBECNÉ POZNÁMKY 30

2.4.2.

POKYNY TÝKAJÍCÍ SE JEDNOTLIVÝCH ŘÁDKŮ 31

2.4.3.

POKYNY TÝKAJÍCÍ SE KONKRÉTNÍCH SLOUPCŮ 32

3.

ČÁST B: ÚDAJE O SPLATNOSTI 33

3.1.

OBECNÉ POZNÁMKY 33

3.2.

ŠABLONA: AE-MAT. ÚDAJE O SPLATNOSTI 33

3.2.1.

POKYNY TÝKAJÍCÍ SE JEDNOTLIVÝCH ŘÁDKŮ 33

3.2.2.

POKYNY TÝKAJÍCÍ SE KONKRÉTNÍCH SLOUPCŮ 34

4.

ČÁST C: PODMÍNĚNÉ ZATÍŽENÍ 35

4.1.

OBECNÉ POZNÁMKY 35

4.1.1.

SCÉNÁŘ A: POKLES HODNOTY ZATÍŽENÝCH AKTIV O 30 % 35

4.1.2.

SCÉNÁŘ B: ZNEHODNOCENÍ VÝZNAMNÝCH MĚN O 10 % 35

4.2.

ŠABLONA: AE-CONT. PODMÍNĚNÉ ZATÍŽENÍ 36

4.2.1.

POKYNY TÝKAJÍCÍ SE JEDNOTLIVÝCH ŘÁDKŮ 36

4.2.2.

POKYNY TÝKAJÍCÍ SE KONKRÉTNÍCH SLOUPCŮ 36

5.

ČÁST D: KRYTÉ DLUHOPISY 36

5.1.

OBECNÉ POZNÁMKY 36

5.2.

ŠABLONA: AE-CB. EMISE KRYTÝCH DLUHOPISŮ 37

5.2.1.

POKYNY TÝKAJÍCÍ SE OSY Z 37

5.2.2.

POKYNY TÝKAJÍCÍ SE JEDNOTLIVÝCH ŘÁDKŮ 37

5.2.3.

POKYNY TÝKAJÍCÍ SE KONKRÉTNÍCH SLOUPCŮ 38

6.

ČÁST E: POKROČILÉ ÚDAJE: 40

6.1.

OBECNÉ POZNÁMKY 40

6.2.

ŠABLONA: AE-ADV1. POKROČILÁ ŠABLONA PRO AKTIVA VYKAZUJÍCÍ INSTITUCE 40

6.2.1.

POKYNY TÝKAJÍCÍ SE JEDNOTLIVÝCH ŘÁDKŮ 40

6.2.2.

POKYNY TÝKAJÍCÍ SE KONKRÉTNÍCH SLOUPCŮ 42

6.3.

ŠABLONA: AE-ADV2. POKROČILÁ ŠABLONA PRO KOLATERÁL PŘIJATÝ VYKAZUJÍCÍ INSTITUCÍ 43

6.3.1.

POKYNY TÝKAJÍCÍ SE JEDNOTLIVÝCH ŘÁDKŮ 43

6.3.2.

POKYNY TÝKAJÍCÍ SE KONKRÉTNÍCH SLOUPCŮ 43

OBECNÉ POKYNY

1.   STRUKTURA A KONVENCE

1.1.   Struktura

1.

Rámec sestává z pěti souborů šablon, které obsahují celkem devět šablon podle následující struktury:

a)

Část A: Přehled zatížení:

Šablona AE-ASS. Aktiva vykazující instituce

Šablona AE-COL. Kolaterál přijatý vykazující institucí

AE-NPL. Vlastní kryté dluhopisy a cenné papíry zajištěné aktivy emitované a dosud nezastavené

AE-SOU. Zdroje zatížení

b)

Část B: Údaje o splatnosti

Šablona AE-MAT. Údaje o splatnosti

c)

Část C: Podmíněné zatížení

Šablona AE-CONT. Podmíněné zatížení

d)

Část D: Kryté dluhopisy

Šablona AE-CB. Emise krytých dluhopisů

e)

Část E: Pokročilé údaje:

Šablona AE-ADV-1. Pokročilá šablona pro aktiva vykazující instituce

Šablona AE-ADV-2. Pokročilá šablona pro kolaterál přijatý vykazující institucí

2.

U každé šablony jsou uvedeny odkazy na právní předpisy a další podrobné informace o obecnějších aspektech podávání zpráv.

1.2.   Účetní standard

3.

Instituce vykazují účetní hodnotu podle účetního rámce, který používají pro podávání finančních informací v souladu s články 9 až 11. Instituce, které nejsou povinny podávat finanční informace, použijí svůj příslušný účetní rámec.

4.

Pro účely této přílohy zkratky ‚IAS‘ a ‚IFRS‘ odkazují na mezinárodní účetní standardy definované v článku 2 nařízení (ES) č. 1606/2002. Pro instituce, které vykazují podle standardů IFRS, byly zařazeny odkazy na příslušné standardy IFRS.

1.3.   Konvence číslování

5.

V odkazech na sloupce, řádky a buňky šablony se v těchto pokynech používá toto obecné označení: {šablona; řádek; sloupec}. Znak hvězdičky označuje, že validace se vztahuje na celý řádek nebo sloupec. Například {AE-ASS; *; 2} odkazuje na údaj kteréhokoli řádku sloupce 2 šablony AE-ASS.

6.

V případě validace v rámci určité šablony se pro údaje v této šabloně používá toto označení: {řádek; sloupec}.

1.4.   Znaménková konvence

7.

Pro šablony v příloze XVI platí stejná znaménková konvence, která je popsaná v příloze V části I odstavcích 9 a 10.

1.5.   Úroveň použití

8.

Pro podávání zpráv o zatížení aktiv platí stejná úroveň použití jako pro podávání zpráv o požadavcích na kapitál podle čl. 99 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (EU) č. 575/2013. Instituce, na které se nevztahují obezřetnostní požadavky v souladu s článkem 7 nařízení (EU) č. 575/2013, tedy informace o zatížení aktiv podávat nemusí.

1.6.   Přiměřenost

9.

Pro účely čl. 16a odst. 2 písm. b) se míra zatížení aktiv vypočítá takto:

účetní hodnota zatížených aktiv a kolaterálu = {AE-ASS;010;010} + {AE-COL;130;010},

celková aktiva a kolaterál = {AE-ASS;010;010} + {AE-ASS;010;060} + {AE-COL;130;010} + {AE-COL;130;040},

míra zatížení aktiv = (účetní hodnota zatížených aktiv a kolaterálu)/(celková aktiva a kolaterál).

10.

Pro účely čl. 16a odst. 2 písm. a) se součet celkových aktiv vypočítá takto:

celková aktiva = {AE-ASS;010;010} + {AE-ASS;010;060}.

1.7.   Definice zatížení

11.

Pro účely této přílohy a přílohy XVI se s aktivem zachází jako se zatíženým, pokud je zastaveno nebo je předmětem jakékoli formy ujednání o zajištění nebo úvěrovém posílení jakékoli transakce, ze které nemůže být volně staženo.

Je důležité poznamenat, že zastavená aktiva, jejichž stažení podléhá jakýmkoli omezením, například aktiva, jejichž stažení nebo nahrazení jinými aktivy vyžaduje předchozí schválení, by měla být považována za zatížená. Tato definice není založena na explicitní právní definici, jako např. převedení vlastnického práva, ale spíše na ekonomických zásadách, neboť právní rámce mohou být v tomto ohledu v různých zemích odlišné. Tato definice je však úzce spojena se smluvními podmínkami. Podle názoru Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) tato definice dobře pokrývá tyto typy smluv (výčet není vyčerpávající):

zajištěné finanční transakce, včetně rep, půjček cenných papírů a jiných forem zajištěných půjček,

různé dohody o kolaterálu, například použití kolaterálu ve formě tržní hodnoty derivátových transakcí,

finanční záruky, které jsou zajištěny kolaterálem. Je třeba poznamenat, že pokud neexistuje žádná překážka, např. předchozí schválení, bránící zrušení kolaterálu za nepoužitou část záruky, měla by být přiřazena pouze využitá částka (na základě poměrného rozdělení),

kolaterál použitý v clearingových systémech, u ústředních protistran a jiných institucí infrastruktury jako podmínka přístupu ke službám. Sem patří mimo jiné fondy pro riziko selhání a počáteční marže,

facility centrálních bank. Deponovaná aktiva by neměla být považována za zatížená, pokud centrální banka stažení jakýchkoli uložených aktiv nepodmiňuje předchozím schválením. Pokud jde o nevyužité finanční záruky, nevyužitá část, tj. ta, která přesahuje minimální částku předepsanou centrální bankou, by měla být rozdělena mezi aktiva uložená v centrální bance na základě poměrného rozdělení,

podkladová aktiva sekuritizačních struktur, kdy finanční aktiva nebyla odúčtována z finančních aktiv instituce. Aktiva, jež slouží jako podkladová aktiva pro držené cenné papíry, se nepočítají jako zatížená, s výjimkou případů, kdy jsou tyto cenné papíry zastaveny nebo jakýmkoli způsobem zajištěny kolaterálem s cílem zajištění určité transakce,

aktiva v krycích portfoliích použitých pro emisi krytých dluhopisů. Aktiva, jež slouží jako podkladová aktiva pro kryté dluhopisy, se počítají jako zatížená, kromě určitých situací, kdy instituce drží odpovídající kryté dluhopisy (‚vlastní emitované dluhopisy‘),

obecnou zásadou je, že aktiva, která jsou vložena do facilit, které nejsou používány a mohou být volně staženy, by neměla být považována za zatížená.

POKYNY TÝKAJÍCÍ SE ŠABLON

2.   ČÁST A: PŘEHLED ZATÍŽENÍ:

12.

Šablony Přehled zatížení rozlišují mezi aktivy, která jsou použita na podporu financování nebo pro potřeby kolaterálu k datu podání rozvahy (‚momentální zatížení‘), a aktivy, která jsou dostupná pro potřeby případného financování.

13.

V šabloně přehledu je uvedena hodnota zatížených a nezatížených aktiv vykazující instituce ve formě tabulky, která je uspořádána podle produktů. Stejné členění platí i pro přijatý kolaterál a pro vlastní emitované dluhové cenné papíry jiné, než jsou kryté dluhopisy a sekuritizace.

2.1.   Šablona: AE-ASS. Aktiva vykazující instituce

2.1.1.   Obecné poznámky

14.

Tento odstavec stanoví pokyny týkající se hlavních typů transakcí, které jsou relevantní při vyplňování šablon AE.

Všechny transakce zvyšující úroveň zatížení instituce mají dva aspekty, které musí být ve všech šablonách AE vykazovány samostatně. Takové transakce se vykazují jednak jako zdroj zatížení, jednak jako zatížené aktivum nebo kolaterál.

Následující příklady popisují, jak vykazovat určitý typ transakce v této části, ale stejná pravidla platí i pro ostatní šablony AE.

a)   Zajištěný vklad

Zajištěný vklad se vykazuje takto:

i)

účetní hodnota vkladu se zaeviduje jako zdroj zatížení v {AE-SOU; ř070; s010};

ii)

je-li kolaterál aktivem vykazující instituce: jeho účetní hodnota se vykáže v {AE-ASS; *; s010} a {AE-SOU; ř070; s030}; jeho reálná hodnota se vykáže v {AE-ASS; *; s040};

iii)

je-li kolaterál přijatý vykazující institucí, jeho reálná hodnota se vykáže v {AE-COL; *; s010}, {AE-SOU; ř070; s030} a {AE-SOU; ř070; s040}.

b)   Repa/Sladěná repa

Repo operace (repo) se vykazuje takto:

i)

účetní hodnota repa se zaeviduje jako zdroj zatížení v {AE-SOU; ř050; s010}.

ii)

Kolaterál repa by měl být uveden:

iii)

je-li kolaterál aktivem vykazující instituce: jeho účetní hodnota se vykáže v {AE-ASS; *; s010} a {AE-SOU; ř050; s050}; jeho reálná hodnota se vykáže v {AE-ASS; *; s040};

iv)

je-li kolaterál přijatý vykazující institucí na základě předchozí reverzní repo operace (sladěné repo), jeho reálná hodnota se vykáže v {AE-COL; *; s010}, {AE-SOU; ř050; s030} a v {AE-SOU; ř050; s040}.

c)   Financování centrální bankou

Jelikož financování centrální bankou zajištěné kolaterálem je pouze specifickým případem zajištěného vkladu nebo repo operace, ve které je protistranou centrální banka, použijí se pravidla i) a ii) uvedená výše.

V případě operací, kdy není možné zjistit konkrétní výši kolaterálu pro každou operaci, protože byl kolaterál sdružen, musí být provedeno rozčlenění kolaterálu poměrným způsobem na základě složení seskupení kolaterálu.

Aktiva deponovaná v centrální bance nejsou zatíženými aktivy, pokud centrální banka stažení uložených aktiv nepodmiňuje předchozím schválením. U nevyužitých finančních záruk se nevyužitá část, tj. částka, která přesahuje minimální výši předepsanou centrální bankou, rozdělí poměrným způsobem mezi aktiva uložená v centrální bance.

d)   Půjčky cenných papírů

U půjček cenných papírů s hotovostním kolaterálem se použijí pravidla pro repa/sladěná repa.

Půjčky cenných papírů bez hotovostního kolaterálu se vykazují takto:

i)

reálná hodnota vypůjčených cenných papírů se vykáže jako zdroj zatížení v {AE-SOU; ř150; s010}. Pokud věřitel výměnou za zapůjčené cenné papíry neobdrží cenné papíry, nýbrž poplatek, v {AE-SOU; ř150; s010} se uvede nula;

ii)

jsou-li cenné papíry zapůjčené jako kolaterál aktivem vykazující instituce: jejich účetní hodnota se vykáže v {AE-ASS; *; s010} a {AE-SOU; ř150; s030}; jejich reálná hodnota se vykáže v {AE-ASS; *; s040};

iii)

jsou-li cenné papíry zapůjčené jako kolaterál přijaty vykazující institucí, jejich reálná hodnota se vykáže v {AE-COL; *; s010}, {AE-SOU; ř150; s030} a {AE-SOU; ř150; s040}.

e)   Deriváty (závazky)

Deriváty s negativní reálnou hodnotou zajištěné kolaterálem se vykazují takto:

i)

účetní hodnota derivátu se vykáže jako zdroj zatížení v {AE-SOU; ř020; s010}.

ii)

Kolaterál (počáteční marže požadované pro otevření pozice a veškerý kolaterál použitý k zajištění tržní hodnoty derivátových transakcí) se vykáže takto:

i)

je-li aktivem vykazující instituce: jeho účetní hodnota se vykáže v {AE-ASS; *; s010} a {AE-SOU; ř020; s030}; jeho reálná hodnota se vykáže v {AE-ASS; *; s040};

ii)

jedná-li se o kolaterál přijatý vykazující institucí, jeho reálná hodnota se vykáže v {AE-COL; *; s010}, {AE-SOU; ř020; s030} a {AE-SOU; ř020; s040}.

f)   Kryté dluhopisy

Pro celý výkaz zatížených aktiv se za dluhopisy považují nástroje uvedené v čl. 52 odst. 4 prvním pododstavci směrnice 2009/65/EU bez ohledu na to, zda tyto nástroje mají právní formu cenného papíru, či nikoli.

Na kryté dluhopisy se nevztahují žádná specifická pravidla, pokud si vykazující instituce, která tyto cenné papíry emitovala, jejich část neponechá.

V případě ponechání části emise a s cílem zamezit dvojímu zápočtu se použije tento postup:

i)

nejsou-li vlastní kryté dluhopisy zastaveny, hodnota krycího portfolia, jež slouží k zajištění těchto ponechaných a dosud nezastavených cenných papírů, se vykáže v šablonách AE-ASS jako nezatížená aktiva. Doplňující informace o držených krytých dluhopisech, které nebyly dosud zastaveny (podkladová aktiva, reálná hodnota a způsobilost zatížitelných aktiv a nominální hodnota aktiv, která nejsou zatížitelná), se vykáží v šabloně AE-NPL;

ii)

jsou-li vlastní kryté dluhopisy zastaveny, hodnota krycího portfolia, jež slouží k zajištění těchto ponechaných a zastavených cenných papírů, se uvede v šabloně AE-ASS jako zatížená aktiva.

Následující tabulka stanoví, jak vykazovat emisi krytých dluhopisů v hodnotě 100 EUR, z nichž 15 % je drženo a není zastaveno a 10 % je drženo a je zastaveno jako kolaterál v repo operaci s centrální bankou ve výši 11 EUR, kdy krycí portfolio zahrnuje nezajištěné úvěry a účetní hodnota úvěrů je 150 EUR.

ZDROJE ZATÍŽENÍ

Typ

Výše

Buňky

Zatížené úvěry

Buňky

Kryté dluhopisy

75 % (100) = 75

{AE-SOU; ř110; s010}

75 % (150) = 112,5

{AE-ASS; ř100, s10}

{AE-SOU; ř110, s030}

Financování centrální bankou

11

{AE-SOU; ř060; s010}

10 % (150) = 15

{AE-ASS; ř100, s10}

{AE-SOU; ř060, s030}

NEZATÍŽENÉ

Typ

Výše

Buňky

Nezatížené úvěry

Buňky

Ponech. Vlastní kryté dluhopisy

15 % 100 = 15

{AE-NPL; ř010, s040}

15 % (150) = 22,5

{AE-ASS; ř100, s60}

{AE-NPL; ř020, s010}

g)   Sekuritizace

Sekuritizace jsou dluhové cenné papíry v držení vykazující instituce, které vznikly sekuritizací ve smyslu čl. 4 bodu 61 nařízení (EU) č. 575/2013.

Na sekuritizace, které zůstávají v rozvaze (nejsou odúčtované), se vztahují pravidla pro kryté dluhopisy.

U odúčtovaných sekuritizací nedochází k zatížení, pokud má instituce některé cenné papíry v držení. Uvedené cenné papíry se objeví v obchodním portfoliu nebo v bankovní knize vykazujících institucí stejně jako jiné cenné pňapíry emitované třetí stranou.

2.1.2.   Pokyny týkající se jednotlivých řádků

Řádky

Odkazy na právní předpisy a pokyny

010

Aktiva vykazující instituce

IAS 1 odst. 9 písm. a), prováděcí pokyny (Implementation Guidance) IG 6

Celková aktiva vykazující instituce zaevidovaná v rozvaze.

020

Úvěry na vyžádání

IAS 1 odst. 54 bod i)

Zahrnuje zůstatky, které lze získat na vyžádání v centrálních bankách a dalších institucích. Peněžní hotovost, to jest soubor národních a zahraničních bankovek a mincí v oběhu, které se běžně používají při platbách, je zahrnuta v řádku ‚jiná aktiva‘.

030

Kapitálové nástroje

Kapitálové nástroje, které jsou v držení vykazující instituce, ve smyslu IAS 32 odstavce 1.

040

Dluhové cenné papíry

Příloha V část 1 odst. 26

Dluhové nástroje v držení vykazující instituce, emitované jako cenné papíry, které v souladu s nařízením ECB o BSI nejsou úvěry.

050

z toho: kryté dluhopisy

Dluhové cenné papíry v držení vykazující instituce, které jsou dluhopisy ve smyslu čl. 52 odst. 4 prvního pododstavce směrnice 2009/65/ES.

060

z toho: sekuritizace

Dluhové cenné papíry v držení vykazující instituce, které jsou sekuritizacemi ve smyslu čl. 4 bodu 61 nařízení (EU) č. 575/2013.

070

z toho: emitované vládními institucemi

Dluhové cenné papíry v držení vykazující instituce, které emitovaly vládními instituce.

080

z toho: emitované finančními podniky

Dluhové cenné papíry v držení vykazující instituce, které emitovaly finanční podniky definované v příloze V části I odst. 35 písm. c) a d).

090

z toho: emitované nefinančními podniky

Dluhové cenné papíry v držení vykazující instituce, emitované nefinančními podniky definovanými v příloze V části I odst. 35 písm. e).

100

Úvěry a půjčky jiné, než jsou úvěry na vyžádání

Úvěry a půjčky, tj. dluhové nástroje v držení vykazujících institucí, které nejsou cennými papíry, kromě zůstatků, které lze získat na vyžádání.

110

z toho: hypoteční úvěry

Úvěry a půjčky jiné než úvěry na vyžádání, které jsou hypotečními úvěry ve smyslu přílohy V části 2 odst. 41 písm. h).

120

Jiná aktiva

Jiná aktiva vykazující instituce zaevidovaná v rozvaze, která nejsou aktivy uvedenými ve výše uvedených řádcích a nejsou vlastními dluhovými cennými papíry a vlastními dluhově-akciovými nástroji, a která nesmí být odúčtována z rozvahy institucí nevykazujících podle standardu IFRS. V tomto případě se vlastní dluhové nástroje uvedou v řádku 240 šablony AE-COL, a vlastní majetkové nástroje se z výkazu Zatížení aktiv vyřadí.

2.1.3.   Pokyny týkající se konkrétních sloupců

Sloupce

Odkazy na právní předpisy a pokyny

010

Účetní hodnota zatížených aktiv

Účetní hodnota aktiv v držení vykazující instituce, která jsou zatížená podle stanovené definice zatížení aktiv. Účetní hodnotou se rozumí hodnota vykázaná na straně aktiv rozvahy.

020

z toho: emitovaných jinými subjekty skupiny

Účetní hodnota zatížených aktiv v držení vykazující instituce, která emitoval jakýkoli subjekt v rámci působnosti obezřetnostní konsolidace.

030

z toho: způsobilých pro centrální banku

Účetní hodnota zatížených aktiv v držení vykazující instituce, která jsou způsobilá pro operace s těmi centrálními bankami, k nimž má vykazující instituce přístup. Vykazující instituce, které nemohou stanovit způsobilost určité položky pro centrální banku, např. jurisdikce, které operují bez jasného vymezení aktiv způsobilých pro repo operace centrální banky nebo nemají přístup na nepřetržitě fungující trh repo operací centrální banky, nemusejí související hodnotu této položky vykazovat, tj. mohou ponechat toto pole výkazu nevyplněné.

040

Reálná hodnota zatížených aktiv

IFRS 13 a pro instituce, které nevykazují podle standardů IFRS, článek 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU (1).

Reálná hodnota dluhových cenných papírů v držení vykazující instituce, které jsou zatížené podle stanovené definice zatížení aktiv. Reálná hodnota finančního nástroje je cena, která by byla získána za prodej aktiva nebo zaplacena za převod závazku v řádné transakci mezi účastníky trhu v den ocenění. (Viz IFRS 13 Ocenění reálnou hodnotou.)

050

z toho: způsobilých pro centrální banku

Reálná hodnota zatížených dluhových cenných papírů v držení vykazující instituce, které jsou způsobilé pro operace s těmi centrálními bankami, k nimž má vykazující instituce přístup. Vykazující instituce, které nemohou stanovit způsobilost určité položky pro centrální banku, např. jurisdikce, které operují bez jasného vymezení aktiv způsobilých pro repo operace centrální banky nebo nemají přístup na nepřetržitě fungující trh repo operací centrální banky, nemusejí související hodnotu této položky vykazovat, tj. mohou ponechat toto pole výkazu nevyplněné.

060

Účetní hodnota nezatížených aktiv

Účetní hodnota aktiv v držení vykazující instituce, která nejsou zatížená podle stanovené definice zatížení aktiv. Účetní hodnotou se rozumí hodnota vykázaná na straně aktiv rozvahy.

070

z toho: emitovaných jinými subjekty skupiny

Účetní hodnota nezatížených aktiv v držení vykazující instituce, které emitoval jakýkoli subjekt v rámci působnosti obezřetnostní konsolidace.

080

z toho: způsobilých pro centrální banku

Účetní hodnota nezatížených aktiv v držení vykazující instituce, která jsou způsobilá pro operace s těmi centrálními bankami, k nimž má vykazující instituce přístup. Vykazující instituce, které nemohou stanovit způsobilost určité položky pro centrální banku, např. jurisdikce, které operují bez jasného vymezení aktiv způsobilých pro repo operace centrální banky nebo nemají přístup na nepřetržitě fungující trh repo operací centrální banky, nemusejí příslušnou částku této položky vykazovat, tj. mohou ponechat toto pole výkazu nevyplněné.

090

Reálná hodnota nezatížených aktiv

IFRS 13 a pro instituce, které nevykazují podle standardů IFRS, článek 8 směrnice 2013/34/EU.

Reálná hodnota dluhových cenných papírů v držení vykazující instituce, které nejsou zatížené podle stanovené definice zatížení aktiv. Reálná hodnota finančního nástroje je cena, která by byla získána za prodej aktiva nebo zaplacena za převod závazku v řádné transakci mezi účastníky trhu v den ocenění. (Viz IFRS 13 Ocenění reálnou hodnotou.)

100

z toho: způsobilých pro centrální banku

Reálná hodnota nezatížených dluhových cenných papírů v držení vykazující instituce, které jsou způsobilé pro operace s těmi centrálními bankami, k nimž má vykazující instituce přístup. Vykazující instituce, které nemohou stanovit způsobilost určité položky pro centrální banku, např. jurisdikce, které operují bez jasného vymezení aktiv způsobilých pro repo operace centrální banky nebo nemají přístup na nepřetržitě fungující trh repo operací centrální banky, nemusejí příslušnou hodnotu této položky vykazovat, tj. mohou ponechat toto pole výkazu nevyplněné.

2.2.   Šablona: AE-COL. Kolaterál přijatý vykazující institucí

2.2.1.   Obecné poznámky

15.

U kolaterálu přijatého vykazující institucí a u vlastních emitovaných dluhových cenných papírů jiných, než jsou vlastní kryté dluhopisy nebo cenné papíry zajištěné aktivy, je kategorie ‚nezatížených‘ aktiv rozdělena na nezatížená aktiva ‚zatížitelná‘ neboli potenciálně způsobilá k tomu, aby byla zatížena, a nezatížená aktiva, která ‚nejsou zatížitelná‘.

16.

Aktiva ‚nejsou zatížitelná‘, jestliže byla přijata jako kolaterál a vykazující instituce není oprávněna kolaterál prodat nebo dále znovu poskytnout, s výjimkou případu nesplnění závazku majitelem kolaterálu. Vlastní emitované dluhové cenné papíry jiné, než jsou vlastní kryté dluhopisy nebo sekuritizace, nejsou zatížitelné, jestliže podmínky emise obsahují omezení bránící prodeji nebo opětovnému zastavení držených cenných papírů.

17.

Pro účely podávání zpráv o zatížení aktiv se cenné papíry vypůjčené za poplatek bez poskytnutí hotovostního kolaterálu nebo nehotovostního kolaterálu vykazují jako přijatý kolaterál.

2.2.2.   Pokyny týkající se jednotlivých řádků

Řádky

Odkazy na právní předpisy a pokyny

130

Kolaterál přijatý vykazující institucí

Všechny třídy kolaterálu přijatého vykazující institucí.

140

Úvěry na vyžádání

Kolaterál přijatý vykazující institucí, který je tvořen úvěry na vyžádání. (Viz odkazy na právní předpisy a pokyny ohledně řádku 020 šablony AE-ASS.)

150

Kapitálové nástroje

Kolaterál přijatý vykazující institucí, který je tvořen kapitálovými nástroji. (Viz odkazy na právní předpisy a pokyny ohledně řádku 030 šablony AE-ASS.)

160

Dluhové cenné papíry

Kolaterál přijatý vykazující institucí, který je tvořen dluhovými cennými papíry. (Viz odkazy na právní předpisy a pokyny ohledně řádku 040 šablony AE-ASS.)

170

z toho: kryté dluhopisy

Kolaterál přijatý vykazující institucí, který je tvořen krytými dluhopisy. (Viz odkazy na právní předpisy a pokyny ohledně řádku 050 šablony AE-ASS.)

180

z toho: sekuritizace

Kolaterál přijatý vykazující institucí, který je tvořen sekuritizacemi. (Viz odkazy na právní předpisy a pokyny ohledně řádku 060 šablony AE-ASS.)

190

z toho: emitované vládními institucemi

Kolaterál přijatý vykazující institucí, který je tvořen dluhovými cennými papíry emitovanými vládními institucemi. (Viz odkazy na právní předpisy a pokyny ohledně řádku 070 šablony AE-ASS.)

200

z toho: emitované finančními podniky

Kolaterál přijatý vykazující institucí, který je tvořen dluhovými cennými papíry emitovanými finančními podniky. (Viz odkazy na právní předpisy a pokyny ohledně řádku 080 šablony AE-ASS.)

210

z toho: emitované nefinančními podniky

Kolaterál přijatý vykazující institucí, který je tvořen dluhovými cennými papíry emitovanými nefinančními podniky. (Viz odkazy na právní předpisy a pokyny ohledně řádku 090 šablony AE-ASS.)

220

Úvěry a půjčky jiné, než jsou úvěry na vyžádání

Kolaterál přijatý vykazující institucí, který je tvořen úvěry a půjčkami jinými, než jsou úvěry na vyžádání. (Viz odkazy na právní předpisy a pokyny ohledně řádku 100 šablony AE-ASS.)

230

Jiný přijatý kolaterál

Kolaterál přijatý vykazující institucí, který je tvořen jinými aktivy. (Viz odkazy na právní předpisy a pokyny ohledně řádku 120 šablony AE-ASS.)

240

Vlastní emitované dluhové cenné papíry jiné, než jsou vlastní kryté dluhopisy nebo cenné papíry zajištěné aktivy

Vlastní emitované dluhové cenné papíry, které si ponechala vykazující instituce a které nejsou vlastními emitovanými krytými dluhopisy nebo vlastními vydanými sekuritizacemi. Jelikož ponechané nebo zpětně odkoupené vlastní emitované dluhové cenné papíry, podle IAS 39 odstavce 42, snižují příslušné finanční závazky, nejsou související cenné papíry zahrnuty do kategorie aktiv vykazující instituce (řádek 010 šablony AE-ASS). V tomto řádku se uvedou i vlastní dluhové cenné papíry, které nesmí být odúčtovány z rozvahy instituce, která nevykazuje podle standardů IFRS

Vlastní emitované kryté dluhopisy nebo vlastní emitované sekuritizace se v této kategorii nevykazují, neboť aby se zamezilo dvojímu zápočtu, platí pro tyto případy odlišná pravidla:

a)

Jsou-li vlastní dluhové cenné papíry zastaveny, hodnota krycího portfolia/podkladových aktiv, které tyto nedistribuované a zastavené cenné papíry kryjí, se vykáže v šabloně AE-ASS jako zatížená aktiva.

b)

Pokud vlastní dluhové cenné papíry nejsou dosud zastaveny, hodnota krycího portfolia/podkladových aktiv, které tyto ponechané a dosud nezastavené cenné papíry kryjí, se vykáže v šabloně AE-ASS jako nezatížená aktiva. Doplňující informace o tomto druhém typu vlastních dluhových cenných papírů, které nebyly dosud zastaveny (podkladová aktiva, reálná hodnota a způsobilost zatížitelných aktiv a nominální hodnota aktiv, která nejsou zatížitelná) se vykáží v šabloně AE-NPL.

250

CELKOVÁ AKTIVA, PŘIJATÝ KOLATERÁL A VLASTNÍ EMITOVANÉ DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY

Veškerá aktiva vykazujících institucí zaevidovaná v její rozvaze, všechny třídy kolaterálu přijatého vykazující institucí a vlastní emitované dluhové cenné papíry, které si vykazující instituce ponechala a které nejsou vlastními emitovanými krytými dluhopisy nebo vlastními emitovanými sekuritizacemi.

2.2.3.   Pokyny týkající se konkrétních sloupců

Sloupce

Odkazy na právní předpisy a pokyny

010

Reálná hodnota zatíženého přijatého kolaterálu nebo vlastních emitovaných dluhových cenných papírů

Reálná hodnota přijatého kolaterálu nebo vlastních emitovaných dluhových cenných papírů, které má v držení nebo si ponechala vykazující instituce a které jsou zatížené podle stanovené definice zatížení aktiv.

Reálná hodnota finančního nástroje je cena, která by byla získána za prodej aktiva nebo zaplacena za převod závazku v řádné transakci mezi účastníky trhu v den ocenění. (Viz IFRS 13 Ocenění reálnou hodnotou.)

020

z toho: emitovaných jinými subjekty skupiny

Reálná hodnota zatíženého přijatého kolaterálu nebo vlastních emitovaných dluhových cenných papírů, které má v držení nebo si ponechala vykazující instituce, které emitoval jakýkoli subjekt v rámci obezřetnostní konsolidace.

030

z toho: způsobilých pro centrální banku

Reálná hodnota zatíženého přijatého kolaterálu nebo vlastních emitovaných dluhových cenných papírů, které má v držení nebo si ponechala vykazující instituce a které jsou způsobilé pro operace s těmi centrálními bankami, k nimž má vykazující instituce přístup. Vykazující instituce, které nemohou stanovit způsobilost určité položky pro centrální banku, např. jurisdikce, které operují bez jasného vymezení aktiv způsobilých pro repo operace centrální banky nebo nemají přístup na nepřetržitě fungující trh repo operací centrální banky, nemusejí příslušnou částku této položky vykazovat, tj. mohou ponechat toto pole výkazu nevyplněné.

040

Reálná hodnota přijatého kolaterálu nebo vlastních emitovaných dluhových cenných papírů, které jsou zatížitelné

Reálná hodnota kolaterálu přijatého vykazující institucí, který není zatížený, ale je zatížitelný, protože vykazující instituce je oprávněna kolaterál prodat nebo dále znovu poskytnout i v případě, že nedojde k nesplnění závazku majitele kolaterálu. Zahrnuje také reálnou hodnotu vlastních emitovaných dluhových cenných papírů, které nejsou vlastními krytými dluhopisy nebo sekuritizacemi a které nejsou zatížené, ale jsou zatížitelné.

050

z toho: emitovaných jinými subjekty skupiny

Reálná hodnota přijatého kolaterálu nebo vlastních vydaných dluhových cenných papírů, které nejsou vlastními krytými dluhopisy nebo cennými papíry krytými aktivy a jsou zatížitelné a které emitoval jakýkoli subjekt v rámci obezřetnostní konsolidace.

060

z toho: způsobilých pro centrální banku

Reálná hodnota přijatého kolaterálu nebo vlastních emitovaných dluhových cenných papírů, které nejsou vlastními krytými dluhopisy nebo sekuritizacemi a které jsou zatížitelné a jsou způsobilé pro operace s těmi centrálními bankami, k nimž má vykazující instituce přístup. Vykazující instituce, které nemohou stanovit způsobilost určité položky pro centrální banku, např. jurisdikce, které operují bez jasného vymezení aktiv způsobilých pro repo operace centrální banky nebo nemají přístup na nepřetržitě fungující trh repo operací centrální banky, nemusejí příslušnou hodnotu této položky vykazovat, tj. mohou ponechat toto pole výkazu nevyplněné.

070

Nominální hodnota přijatého kolaterálu nebo vlastních emitovaných dluhových cenných papírů, které nejsou zatížitelné

Nominální hodnota přijatého kolaterálu v držení vykazující organizace, který není zatížený a není ani zatížitelný. Zahrnuje také nominální hodnotu vlastních emitovaných dluhových cenných papírů, které nejsou vlastními krytými dluhopisy nebo sekuritizacemi a které nejsou zatížené a nejsou ani zatížitelné.

2.3.   Šablona: AE-NPL. Vlastní kryté dluhopisy a cenné papíry zajištěné aktivy emitované a dosud nezastavené

2.3.1.   Obecné poznámky

18.

Aby se zamezilo dvojímu zápočtu, použije se ve vztahu k vlastním emitovaným krytým dluhopisům a sekuritizacím, které si vykazující instituce ponechala, toto pravidlo:

a)

jsou-li tyto cenné papíry zastaveny, hodnota krycího portfolia/podkladových aktiv, jež slouží k jejich zajištění, se vykáže v šabloně AE-ASS jako zatížená aktiva. V případě zastavení vlastních krytých dluhopisů a sekuritizací je zdroj financování novou transakcí, při které se zastavují cenné papíry (financování centrální bankou nebo jiný typ zajištěného financování), a nikoli původní emise krytých dluhopisů nebo sekuritizací;

b)

jestliže tyto cenné papíry nejsou dosud zastaveny, hodnota krycího portfolia/podkladových aktiv, jež slouží k zajištění těchto cenných papírů, se vykáže v šabloně AE-ASS jako nezatížená aktiva.

2.3.2.   Pokyny týkající se jednotlivých řádků

Řádky

Odkazy na právní předpisy a pokyny

010

Vlastní kryté dluhopisy a cenné papíry zajištěné aktivy, emitované a dosud nezastavené

Vlastní emitované kryté dluhopisy a sekuritizace, které si vykazující instituce ponechala a nejsou zatížené.

020

Ponechané emitované kryté dluhopisy

Vlastní emitované kryté dluhopisy, které si vykazující instituce ponechala a nejsou zatížené.

030

Ponechané emitované sekuritizace

Vlastní emitované sekuritizace, které si vykazující instituce ponechala a nejsou zatížené.

040

Přednostní tranše

Přednostní tranše vlastních emitovaných sekuritizací, které si vykazující instituce ponechala a nejsou zatížené. Viz čl. 4 bod 67 nařízení (EU) č. 575/2013.

050

Mezaninové tranše

Mezaninové tranše vlastních emitovaných sekuritizací, které si vykazující instituce ponechala a nejsou zatížené. Za mezaninové tranše se považují všechny tranše, které nejsou přednostními tranšemi, tj. poslední pozice pro absorpci ztrát nebo tranše první ztráty. Viz čl. 4 bod 67 nařízení (EU) č. 575/2013.

060

Tranše první ztráty

Tranše první ztráty vlastních emitovaných sekuritizací, které si vykazující instituce ponechala a nejsou zatíženy. Viz čl. 4 bod 67 nařízení (EU) č. 575/2013.

2.3.3.   Pokyny týkající se konkrétních sloupců

Sloupce

Odkazy na právní předpisy a pokyny

010

Účetní hodnota souboru podkladových aktiv

Účetní hodnota krycího portfolia/podkladových aktiv, jež slouží k zajištění vlastních krytých dluhopisů a vlastních sekuritizací, které si vykazující instituce ponechala a nejsou dosud zastaveny.

020

Reálná hodnota dluhových cenných papírů emitovaných a zatížitelných

Reálná hodnota vlastních krytých dluhopisů a vlastních sekuritizací, které si vykazující instituce ponechala a jsou nezatížené, ale zatížitelné.

030

z toho: způsobilých pro centrální banku

Reálná hodnota vlastních krytých dluhopisů a vlastních sekuritizací, které si vykazující instituce ponechala a splňují všechny tyto požadavky:

i)

jsou nezatížené;

ii)

jsou zatížitelné;

iii)

jsou způsobilé pro operace s těmi centrálními bankami, k nimž má vykazující instituce přístup.

Vykazující instituce, které nemohou stanovit způsobilost určité položky pro centrální banku, např. jurisdikce, které operují bez jasného vymezení aktiv způsobilých pro repo operace centrální banky nebo nemají přístup na nepřetržitě fungující trh repo operací centrální banky, nemusejí příslušnou hodnotu této položky vykazovat, tj. mohou ponechat toto pole výkazu nevyplněné.

040

Nominální hodnota vlastních emitovaných dluhových cenných papírů, které nejsou zatížitelné

Nominální hodnota vlastních krytých dluhopisů a vlastních sekuritizací, které si vykazující instituce ponechala, které jsou nezatížené a nejsou ani zatížitelné.

2.4.   Šablona AE-SOU. Zdroje zatížení

2.4.1.   Obecné poznámky

19.

Tato šablona poskytuje informace o důležitosti různých zdrojů zatížení pro vykazující instituci, včetně zdrojů zatížení, které nesouvisí s financováním, jako jsou úvěrové přísliby nebo přijaté finanční záruky a půjčky cenných papírů s nehotovostním kolaterálem.

20.

Celkové částky aktiv a přijatého kolaterálu v šablonách AE-ASS a AE-COL splňují toto validační pravidlo: {AE-SOU; ř170; s030} = {AE-ASS; ř010; s010} + {AE-COL; ř130; s010} + {AE-COL; ř240; s010}.

2.4.2.   Pokyny týkající se jednotlivých řádků

Řádky

Odkazy na právní předpisy a pokyny

010

Účetní hodnota vybraných finančních závazků

Účetní hodnota vybraných finančních závazků vykazující instituce zajištěných kolaterálem, pokud tyto závazky znamenají zatížení aktiv této instituce.

020

Deriváty

Účetní hodnota derivátů vykazující instituce zajištěných kolaterálem, které jsou finančními závazky, to jest, se zápornou reálnou hodnotu, pokud tyto deriváty znamenají zatížení aktiv této instituce.

030

z toho: mimoburzovní (OTC)

Účetní hodnota derivátů vykazující instituce zajištěných kolaterálem, které jsou finančními závazky a jsou obchodovány na mimoburzovním trhu, pokud tyto deriváty znamenají zatížení aktiv.

040

Vklady

Účetní hodnota vkladů vykazující instituce zajištěných kolaterálem, pokud tyto vklady znamenají zatížení aktiv této instituce.

050

Repa

Účetní hodnota rep vykazující instituce, pokud tyto transakce znamenají zatížení aktiv této instituce.

Repa jsou transakce, jejichž prostřednictvím instituce získává hotovost výměnou za finanční aktiva prodaná za danou cenu se závazkem zpětného odkupu těchto (nebo identických) cenných papírů za pevnou cenu ke stanovenému budoucímu datu. Jako repa musí být vykázány všechny tyto varianty repo operací: – částky obdržené výměnou za cenné papíry dočasně převedené na třetí stranu ve formě půjčky cenných papírů oproti hotovostnímu kolaterálu a – částky obdržené výměnou za cenné papíry dočasně převedené na třetí stranu ve formě smlouvy o prodeji/zpětném odkupu.

060

z toho: centrální banky

Účetní hodnota repo operací vykazující instituce s centrálními bankami, pokud tyto transakce znamenají zatížení aktiv.

070

Vklady zajištěné kolaterálem, které nejsou repy

Účetní hodnota vkladů vykazující instituce zajištěných kolaterálem, které nejsou repy, pokud tyto vklady znamenají zatížení aktiv této instituce.

080

z toho: centrální banky

Účetní hodnota vkladů vykazující instituce u centrálních bank zajištěných kolaterálem, které nejsou repy, pokud tyto vklady znamenají zatížení aktiv této instituce.

090

Emitované dluhové cenné papíry

Účetní hodnota dluhových cenných papírů emitovaných vykazující institucí, pokud tyto emitované cenné papíry znamenají zatížení aktiv této instituce.

Na část každé emise, kterou si vykazující instituce ponechala, se uplatní zvláštní zacházení uvedené v odst. 15 bodě vi) části A, takže se do této kategorie zahrne pouze procentní podíl dluhových cenných papírů umístěných mimo subjekty skupiny.

100

z toho: emitované kryté dluhopisy

Účetní hodnota krytých dluhopisů, kde původcem jejich aktiv je vykazující instituce, pokud tyto emitované cenné papíry znamenají zatížení aktiv této instituce.

110

z toho: emitované sekuritizace

Účetní hodnota sekuritizací emitovaných vykazující institucí, pokud tyto sekuritizace znamenají zatížení aktiv této instituce.

120

Jiné zdroje zatížení

Částka transakcí vykazující instituce zajištěných kolaterálem, které nejsou finančními závazky, pokud tyto transakce znamenají zatížení aktiv této instituce.

130

Nominální hodnota přijatých úvěrových příslibů

Nominální hodnota úvěrových příslibů přijatých vykazující institucí, pokud tyto přijaté přísliby znamenají zatížení aktiv této instituce.

140

Nominální hodnota přijatých finančních záruk

Nominální hodnota finančních záruk přijatých vykazující institucí, pokud tyto přijaté záruky znamenají zatížení aktiv této instituce.

150

Reálná hodnota vypůjčených cenných papírů s nehotovostním kolaterálem

Reálná hodnota cenných papírů vypůjčených vykazující institucí bez hotovostního kolaterálu, pokud tyto transakce znamenají zatížení aktiv této instituce.

160

Jiné

Hodnota transakcí vykazující zajištěných kolaterálem, které nejsou finančními závazky a které nespadají do výše uvedených položek, pokud tyto transakce znamenají zatížení aktiv této instituce.

170

CELKOVÉ ZDROJE ZATÍŽENÍ

Hodnota všech transakcí vykazující instituce zajištěných kolaterálem, pokud tyto transakce znamenají zatížení aktiv této instituce.

2.4.3.   Pokyny týkající se konkrétních sloupců

Sloupce

Odkazy na právní předpisy a pokyny

010

Odpovídající závazky, podmíněné závazky nebo poskytnuté půjčky cenných papírů

Hodnota odpovídajících finančních závazků, podmíněných závazků (přijaté úvěrové přísliby a přijaté finanční záruky) a poskytnutých půjček cenných papírů s nehotovostním kolaterálem, pokud tyto transakce znamenají zatížení aktiv této instituce.

Finanční závazky se vykazují v účetní hodnotě, podmíněné závazky se vykazují v nominální hodnotě, a poskytnuté půjčky cenných papírů s nehotovostním kolaterálem se vykazují v reálné hodnotě.

020

z toho: od jiných subjektů skupiny

Hodnota odpovídajících finančních závazků, podmíněných závazků (přijaté úvěrové přísliby a přijaté finanční záruky) a poskytnutých půjček cenných papírů s nehotovostním kolaterálem, pokud je protistranou jakýkoli jiný subjekt v rámci působnosti obezřetnostní konsolidace a pokud transakce znamená zatížení aktiv vykazující instituce.

Pro pravidla týkající se druhů částek viz pokyny u sloupce 010.

030

Aktiva, přijatý kolaterál a vlastní emitované cenné papíry jiné, než jsou kryté dluhopisy a cenné papíry zajištěné aktivy, které jsou zatížené

Částka aktiv přijatého kolaterálu a vlastních emitovaných cenných papírů jiných, než jsou kryté dluhopisy a sekuritizace, zatížených v důsledku různých druhů transakcí specifikovaných v řádcích.

S cílem zajistit jednotnost s kritérii použitými v šablonách AE-ASS a AE-COL se aktiva vykazující instituce zaevidovaná v rozvaze vykazují v účetní hodnotě a přijatý a opětovně použitý kolaterál a zatížené vlastní emitované cenné papíry jiné, než jsou kryté dluhopisy a sekuritizace, se vykazují v reálné hodnotě.

040

z toho: přijatý kolaterál opětovně použitý

Reálná hodnota přijatého kolaterálu, který je opětovně použitý/zatížený v důsledku různých typů transakcí specifikovaných v řádcích.

050

z toho: zatížené vlastní dluhové cenné papíry

Reálná hodnota vlastních emitovaných cenných papírů jiných, než jsou kryté dluhopisy a sekuritizace, zatížených v důsledku různých typů transakcí specifikovaných v řádcích.

3.   ČÁST B: ÚDAJE O SPLATNOSTI

3.1.   Obecné poznámky

21.

Šablona v části B podává celkový přehled o hodnotě zatížených aktiv a kolaterálu přijatého a opětovně použitého, které spadají do vymezených intervalů zbytkové splatnosti odpovídajících závazků.

3.2.   Šablona: AE-MAT. Údaje o splatnosti

3.2.1.   Pokyny týkající se jednotlivých řádků

Řádky

Odkazy na právní předpisy a pokyny

010

Zatížená aktiva

Pro účely této šablony zatížená aktiva zahrnují všechna tato aktiva:

a)

aktiva vykazující instituce (viz pokyny k řádku 010 šablony AE-ASS), která se vykazují v jejich účetní hodnotě;

b)

vlastní emitované dluhové cenné papíry jiné, než jsou kryté dluhopisy nebo sekuritizace (viz pokyny k řádku 240 šablony AE-COL), které se vykazují v reálné hodnotě.

Tyto částky se rozdělí do souboru košů zbytkové splatnosti specifikovaných ve sloupcích podle zbytkové splatnosti zdroje jejich zatížení (odpovídající závazek, podmíněný závazek nebo transakce týkající se půjčky cenných papírů).

020

Přijatý kolaterál opětovně použitý (segment přijetí)

Viz pokyny pro řádek 130 šablony AE-COL a sloupec 040 šablony AE-SOU.

Částky se vykazují v reálné hodnotě a rozdělí se mezi soubor košů zbytkové splatnosti specifikovaných ve sloupcích podle zbytkové splatnosti transakce, jež vedla k přijetí kolaterálu, který se opětovně používá (fáze přijetí), daným subjektem.

030

Přijatý kolaterál opětovně použitý (segment opětovného použití)

Viz pokyny u řádku 130 šablony AE-COL a u sloupce 040 šablony AE-SOU.

Částky se vykazují v reálné hodnotě a rozdělí se mezi soubor košů zbytkové splatnosti specifikovaných ve sloupcích podle zbytkové splatnosti zdroje jejich zatížení (segment opětovného použití): odpovídajícího závazku, podmíněného závazku nebo transakce týkající se půjčky cenných papírů.

3.2.2.   Pokyny týkající se konkrétních sloupců

Sloupce

Odkazy na právní předpisy a pokyny

010

Splatné kdykoli

Na požádání, bez konkrétního data splatnosti.

020

Jednodenní

Splatnost je jeden den nebo kratší.

030

>1 den <= 1 týden

Splatnost je delší než jeden den a kratší nebo rovna jednomu týdnu.

040

>1 týden <= 2 týdny

Splatnost je delší než jeden týden a kratší nebo rovna dvěma týdnům.

050

>2 týdny <= 1 měsíc

Splatnost je delší než dva týdny a kratší nebo rovna jednomu měsíci.

060

>1 měsíc <= 3 měsíce

Splatnost je delší než jeden měsíc a kratší nebo rovna třem měsícům.

070

>3 měsíce <= 6 měsíců

Splatnost je delší než tři měsíce a kratší nebo rovna 6 měsícům.

080

>6 měsíců <= 1 rok

Splatnost je delší než šest měsíců a kratší nebo rovna jednomu roku.

090

>1 rok <= 2 roky

Splatnost je delší než jeden rok a kratší nebo rovna dvěma rokům.

100

>2 roky <= 3 roky

Splatnost je delší než dva roky a kratší nebo rovna třem rokům.

110

>3 roky <= 5 let

Splatnost je delší než tři roky a kratší nebo rovna pěti letům.

120

>5 let <= 10 let

Splatnost je delší než pět let a kratší nebo rovna deseti letům.

130

>10 let

Splatnost je delší než deset let.

4.   ČÁST C: PODMÍNĚNÉ ZATÍŽENÍ

4.1.   Obecné poznámky

22.

Tato šablona vyžaduje, aby instituce vypočítaly úroveň zatížení aktiv při několika zátěžových scénářích.

23.

Podmíněné zatížení se týká dodatečných aktiv, jež možná budou muset být zatížena, pokud vykazující instituce budou čelit nepříznivému vývoji vyvolanému vnější událostí, kterou nemá vykazující instituce pod kontrolou (včetně snížení ratingu, poklesu reálné hodnoty zatížených aktiv nebo všeobecné ztráty důvěry). V těchto případech bude muset vykazující instituce v důsledku již existujících transakcí zatížit dodatečná aktiva. Dodatečná hodnota zatížených aktiv je očištěná od vlivu zajišťovacích transakcí, jimiž bude instituce reagovat na události popsané ve výše uvedených zátěžových scénářích.

24.

Tato šablona obsahuje dva následující scénáře pro vykazování podmíněného zatížení, které jsou podrobněji rozvedeny v bodech 4.1.1. a 4.1.2. Vykazované údaje musí být reálným odhadem instituce založeným na nejlepších dostupných informacích.

a)

Pokles reálné hodnoty zatížených aktiv o 30 %. Tento scénář zahrnuje pouze změnu reálné hodnoty podkladových aktiv, a nikoli další změny, které mohou ovlivnit jejich účetní hodnotu, jako např. kurzové zisky či ztráty nebo možné znehodnocení. Vykazující instituce pak možná bude nucena poskytnout vyšší kolaterál, aby udržela hodnotu zajištění na stejné úrovni.

b)

10 % znehodnocení každé měny, ve které má instituce závazky, jejichž souhrnná výše dosahuje 5 % celkových závazků této instituce nebo je vyšší.

25.

Údaje z jednotlivých scénářů se vykazují nezávisle na druhém scénáři, a znehodnocení významných měn se vykazuje nezávisle na poklesu hodnoty jiných významných měn. Instituce tedy nesmějí brát v úvahu korelace mezi scénáři.

4.1.1.   Scénář A: Pokles hodnoty zatížených aktiv o 30 %

26.

Předpokládá se, že hodnota všech zatížených aktiv se sníží o 30 %. Potřeba dodatečného zajištění vyvolaná takovým poklesem musí vzít v úvahu stávající úroveň přezajištění, s cílem zachovat pouze minimální úroveň zajištění. Při stanovení potřebné výše dodatečného zajištění se musí vzít v úvahu také smluvní požadavky vyplývající z dotčených smluv a dohod, včetně prahových hodnot.

27.

Zohlední se pouze smlouvy a dohody, kde existuje právní povinnost poskytnout dodatečné zajištění. To zahrnuje emise krytých dluhopisů, kde existuje právní požadavek na dodržení minimální úrovně přezajištění, avšak neexistuje požadavek na zachování stávající úrovně ratingu krytých dluhopisů.

4.1.2.   Scénář B: Znehodnocení významných měn o 10 %

28.

Měna je významnou měnou, jestliže souhrnné závazky vykazující instituce v této měně dosahují 5 % celkových závazků této instituce, nebo jsou větší.

29.

Výpočet 10 % znehodnocení musí vzít v úvahu změny na straně aktiv i pasiv, tj. zaměřit se na nesoulad mezi aktivy a pasivy. Například repo operace prováděné v USD založené na aktivech v USD nezpůsobí dodatečné zatížení, avšak repo operace v USD založená na aktivech v EUR způsobí dodatečné zatížení.

30.

Tento výpočet se provede u všech transakcí, které zahrnují prvek různých měn.

4.2.   Šablona: AE-CONT. Podmíněné zatížení

4.2.1.   Pokyny týkající se jednotlivých řádků

31.

Viz pokyny týkající se jednotlivých řádků šablony AE-SOU v bodě 1.5.1. Obsah sloupců v šabloně AE-CONT se neliší od šablony AE-SOU.

4.2.2.   Pokyny týkající se konkrétních sloupců

Sloupce

Odkazy na právní předpisy a pokyny

010

Odpovídající závazky, podmíněné závazky nebo poskytnuté půjčky cenných papírů

Stejné pokyny a údaje jako u sloupce 010 šablony AE-SOU.

Hodnota odpovídajících finančních závazků, podmíněných závazků (přijaté úvěrové přísliby a přijaté finanční záruky) a poskytnutých půjček cenných papírů s nehotovostním kolaterálem, pokud tyto transakce znamenají zatížení aktiv této instituce.

Jak je uvedeno u každého řádku této šablony, finanční závazky se vykazují v účetní hodnotě, podmíněné závazky v nominální hodnotě a poskytnuté půjčky cenných papírů s nehotovostním kolaterálem v reálné hodnotě.

020

A.   Dodatečná hodnota zatížených aktiv

Dodatečná hodnota aktiv, která by byla zatížena v důsledku právních, regulačních nebo smluvních ustanovení, jež by mohla být uplatněna v případě, že nastane scénář A.

V souladu s pokyny uvedenými v části A této přílohy se tyto částky vykazují v účetní hodnotě, pokud částka souvisí s aktivy vykazující instituce, a v reálné hodnotě, pokud souvisí s přijatým kolaterálem. Částky přesahující hodnotu nezatížených aktiv a kolaterálu dané instituce se vykazují v reálné hodnotě.

030

B.   Dodatečná hodnota zatížených aktiv Významná měna č. 1

Dodatečná hodnota aktiv, která by byla zatížena v důsledku právních, regulačních nebo smluvních ustanovení, jež by mohla být uplatněna v případě znehodnocení významné měny č. 1 ve scénáři B.

Viz pravidla pro typy částek uvedená v řádku 020.

040

B.   Dodatečná částka zatížených aktiv Významná měna č. 2

Dodatečná částka aktiv, která by byla zatížena v důsledku právních, regulačních nebo smluvních ustanovení, jež by mohla být uplatněna v případě znehodnocení významné měny č. 2 ve scénáři B.

Viz pravidla pro typy částek uvedená v řádku 020.

5.   ČÁST D: KRYTÉ DLUHOPISY

5.1.   Obecné poznámky

32.

V této šabloně se vykazují údaje o všech krytých dluhopisech, které jsou v souladu se směrnicí o SKIPCP, emitovaných vykazující institucí. Kryté dluhopisy, které jsou v souladu se směrnicí o SKIPCP, jsou dluhopisy ve smyslu čl. 52 odst. 4 prvního pododstavce směrnice 2009/65/ES. Jsou to dluhopisy emitovanévykazující institucí, jestliže vykazující instituce v souvislosti s těmito krytými dluhopisy na základě právních předpisů podléhá zvláštnímu veřejnému dohledu určenému na ochranu držitelů dluhopisů a jestliže v případě takového krytého dluhopisu musí být výnosy z emise těchto dluhopisů investovány v souladu s právními předpisy do aktiv, která jsou po celou dobu platnosti dluhopisů schopna krýt závazky spojené s těmito dluhopisy a která by v případě neplnění emitenta byla přednostně použita na výplatu jistiny a naběhlého úroku.

33.

Kryté dluhopisy emitované vykazující institucí nebo jejím jménem, jež nejsou krytými dluhopisy v souladu se směrnicí o SKIPC, se v rámci šablony AE-CB nevykazují.

34.

Vykazování musí být založeno na právním režimu krytých dluhopisů, tj. na právním rámci, který se vztahuje na program krytých dluhopisů.

5.2.   Šablona: AE-CB. Emise krytých dluhopisů

5.2.1.   Pokyny týkající se osy z

osa z

Odkazy na právní předpisy a pokyny

010

Identifikátor krycího portfolia (otevřený)

Identifikátor krycího portfolia se skládá z názvu nebo jednoznačné zkratky subjektu emitujícího krycí portfolio a z označení krycího portfolia, které jednotlivě podléhá příslušným opatřením na ochranu krytých dluhopisů.

5.2.2.   Pokyny týkající se jednotlivých řádků

Sloupce

Odkazy na právní předpisy a pokyny

010

Nominální hodnota

Nominální hodnota je součet závazků na výplatu jistiny, stanovený v souladu s pravidly příslušného právního režimu krytých dluhopisů, která platí pro stanovení dostatečného krytí.

020

Současná hodnota (swap)

Současná hodnota (swap) je součet závazků na výplatu jistiny a úroku diskontovaný podle bezrizikové výnosové křivky pro jednotlivé měny, stanovený v souladu s pravidly příslušného právního režimu krytých dluhopisů, která platí pro stanovení dostatečného krytí.

Ve sloupcích 080 a 210 pro derivátové pozice krycího portfolia se uvede tržní hodnota.

030

Hodnota jednotlivých aktiv

Hodnota jednotlivých aktiv je ekonomická hodnota aktiv krycího portfolia, kterou lze charakterizovat prostřednictvím reálné hodnoty podle standardu IFRF 13, tržní hodnoty zjistitelné z uskutečněných transakcí na likvidních trzích, nebo současné hodnoty získané tak, že se budoucí peněžní toky z aktiv diskontují podle křivky úrokových sazeb pro jednotlivá aktiva.

040

Účetní hodnota

Účetní hodnota závazků z krytých dluhopisů nebo aktiv krycího portfolia je účetní hodnota u emitenta krytého dluhopisu.

5.2.3.   Pokyny týkající se konkrétních sloupců

010

Soulad s článkem 129 nařízení (EU) č. 575/2013? [ANO/NE]

Instituce uvedou, zda krycí portfolio splňuje požadavky článku 129 nařízení (EU) č. 575/2013, aby bylo způsobilé pro preferenční zacházení podle čl. 129 odst. 4 a 5 uvedeného nařízení.

012

Pokud ANO, uveďte třídu primárního aktiva krycího portfolia.

Je-li krycí portfolio způsobilé pro preferenční zacházení podle čl. 129 odst. 4 a 5 nařízení (EU) č. 575/2013 (odpověď ANO ve sloupci 011), uvede se v této buňce primární kategorie aktiv krycího portfolia. Pro tento účel se použije klasifikace uvedená v čl. 129 odst. 1 a uvede se příslušný kód ‚a‘, ‚b‘, ‚c‘, ‚d‘, ‚e‘, ‚f‘ nebo ‚g‘. Jestliže primární kategorie aktiv krycího portfolia nepatří do žádné z výše uvedených kategorií, použije se kód ‚h‘.

020-140

Závazky z krytých dluhopisů

Závazky z krytých dluhopisů jsou závazky emitujícího subjektu vyplývající z emise krytých dluhopisů a týkají se všech pozic definovaných příslušným právním režimem krytých dluhopisů, které podléhají opatřením na ochranu krytých dluhopisů (to může například zahrnovat cenné papíry v oběhu i pozice protistran emitenta krytých dluhopisů v derivátových pozicích se, z hlediska emitenta krytých dluhopisů, zápornou tržní hodnotou přisuzovanou krycímu portfoliu, a je s nimi zacházeno jako se závazky z krytých dluhopisů v souladu s příslušným právním režimem krytých dluhopisů).

020

Datum vykázání

Částky závazků z krytých dluhopisů, kromě derivátových pozic krycího portfolia, podle různých budoucích časových řad.

030

+ 6 měsíců

Datum ‚+ 6 měsíců‘ je okamžik šest měsíců po referenčním datu vykázání. Uvedou se částky vycházející z předpokladu, že nedojde k jiné změně závazků z krytých dluhopisů oproti referenčnímu datu vykázání než k amortizaci. Neexistuje-li pevný plán výplaty, u částek splatných k budoucím datům se jednotným způsobem použije očekávaná splatnost.

040-070

+ 12 měsíců – + 10 let

Stejně jako u ‚+ 6 měsíců‘ (sloupec 030), pro příslušný okamžik po referenčním datu vykázání.

080

Derivátové pozice krycího portfolia s čistou zápornou tržní hodnotou

Čistá záporná tržní hodnota derivátových pozic krycího portfolia, které mají z hlediska emitenta krytých dluhopisů čistou zápornou tržní hodnotu. Derivátové pozice krycího portfolia jsou takové čisté derivátové pozice, které v souladu s příslušným právním režimem krytých dluhopisů byly zařazeny do krycího portfolia a podléhají příslušným opatřením na ochranu krytých dluhopisů, jež vyžadují, aby takové derivátové pozice se zápornou tržní hodnotou byly kryty způsobilými aktivy krycího portfolia.

Čistá záporná tržní hodnota se vykazuje pouze k referenčnímu datu vykázání.

090-140

Externí rating krytého dluhopisu

Uvedou se informace týkající se externích ratingů příslušného krytého dluhopisu k datu vykázání.

090

Ratingová agentura č. 1

Pokud je k datu vykázání dostupný rating alespoň od jedné ratingové agentury, uvede se zde jméno jedné z těchto ratingových agentur. Pokud k datu vykázání existují ratingy od více než tří ratingových agentur, poskytnou se informace třem ratingovým agenturám, které mají největší vliv na trhy.

100

Rating č. 1

Rating krytého dluhopisu, který udělila ratingová agentura uvedená ve sloupci 090, k referenčnímu datu vykázání. Pokud existuje dlouhodobý a krátkodobý rating od téže ratingové agentury, vykáže se dlouhodobý rating. Rating se uvede se všemi modifikátory.

110, 130

Ratingová agentura č. 2 a ratingová agentura č. 3

Stejně jako u ratingové agentury č. 1 (sloupec 090) se uvedou údaje o dalších ratingových agenturách, které udělily rating krytému dluhopisu k referenčnímu datu vykázání.

120, 140

Rating 2 a rating 3

Stejně jako u ratingu č. 1 (sloupec 090), údaje týkající se dalších ratingů krytého dluhopisu, které udělily ratingové agentury č. 2 a č. 3 k referenčnímu datu vykázání.

150-250

Krycí portfolio

Krycí portfolio tvoří všechny pozice, včetně derivátových pozic krycího portfolia s čistou kladnou tržní hodnotou z hlediska emitenta krytého dluhopisu, které podléhají příslušným opatřením na ochranu krytých dluhopisů.

150

Datum vykázání

Hodnoty aktiv v krycím portfoliu, kromě derivátových pozic krycího portfolia. Tato částka zahrnuje minimální požadavky na přezajištění navýšené o veškeré dodatečné přezajištění převyšující toto minimum, a to v rozsahu podléhajícím příslušným opatřením na ochranu krytých dluhopisů.

160

+ 6 měsíců

Datum vykázání ‚+ 6 měsíců‘ okamžik šest měsíců po referenčním datu vykázání. Uvedou se částky vycházející z předpokladu, že nedojde k jiné změně krycího portfolia oproti referenčnímu datu než k amortizaci. Neexistuje-li pevný plán výplaty, u částek splatných k budoucím datům se jednotným způsobem použije očekávaná splatnost.

170-200

+ 12 měsíců – + 10 let

Stejně jako u lhůty ‚+ 6 měsíců‘ (sloupec 160) se uvedou údaje pro příslušný časový okamžik po referenčním datu vykázání.

210

Derivátové pozice krycího portfolia s čistou kladnou tržní hodnotou

Čistá kladná tržní hodnota derivátových pozic krycího portfolia, které z hlediska emitenta krytých dluhopisů mají čistou kladnou tržní hodnotu. Derivátové pozice krycího portfolia jsou takové čisté derivátové pozice, které v souladu s příslušným právním režimem krytých dluhopisů byly zařazeny do krycího portfolia a podléhají příslušným opatřením na ochranu krytých dluhopisů, v rámci kterých by takové derivátové pozice s kladnou tržní hodnotou netvořily součást celkové konkurzní podstaty emitenta krytého dluhopisu.

Čistá kladná tržní hodnota se vykazuje pouze k datu vykázání.

220-250

Hodnoty krycího portfolia přesahující požadavky minimálního krytí

Hodnoty krycího portfolia, včetně derivátových pozic krycího portfolia s čistou kladnou tržní hodnotou, přesahující požadavky minimálního krytí (přezajištění).

220

Podle příslušného právního režimu krytých dluhopisů

Hodnoty přezajištění v porovnání s minimálním krytím předepsaným příslušným právním režimem krytých dluhopisů.

230-250

Podle metodiky ratingových agentur pro zachování stávajícího externího ratingu krytého dluhopisu

Hodnoty přezajištění v porovnání s úrovní, která by podle informací o metodice příslušné ratingové agentury dostupných emitentovi krytého dluhopisu byla minimálně požadována na podporu stávajícího ratingu uděleného příslušnou ratingovou agenturou.

230

Ratingová agentura č. 1

Hodnoty přezajištění v porovnání s úrovní, která by podle informací o metodice ratingové agentury č. 1 (sloupec 090) dostupných emitentovi krytého dluhopisu byla minimálně požadovaná na podporu ratingu č. 1 (sloupec 100).

240-250

Ratingová agentura č. 2 a ratingová agentura č. 3

Pro ratingovou agenturu č. 2 (sloupec 110) a ratingovou agenturu č. 3 (sloupec 130) se použijí stejné pokyny jako u ratingové agentury č. 1 (sloupec 230).

6.   ČÁST E: POKROČILÉ ÚDAJE:

6.1.   Obecné poznámky

35.

Část E má stejnou strukturu jako šablony přehledu zatížení v části A, avšak s odlišnými šablonami pro zatížení aktiv vykazující instituce a pro přijatý kolaterál: AE-ADV1 pro zatížení aktiv vykazující instituce a AE-ADV2 pro přijatý kolaterál. Odpovídající závazky proto odpovídají závazkům, které jsou zajištěny zatíženými aktivy, a nemusí mezi nimi existovat úplná shoda.

6.2.   Šablona: AE-ADV1. Pokročilá šablona pro aktiva vykazující instituce

6.2.1.   Pokyny týkající se jednotlivých řádků

Řádky

Odkazy na právní předpisy a pokyny

010-020

Financování centrální bankou (všech typů, včetně rep)

Všechny typy závazků vykazující instituce, u nichž protistranou transakce je centrální banka.

S aktivy deponovanými v centrální bance se nezachází jako se zatíženými aktivy, pokud centrální banka stažení uložených aktiv podmiňuje předchozím schválením. U nevyužitých finančních záruk se nevyužitá část, tj. částka přesahující minimální výši předepsanou centrální bankou, rozdělí poměrným způsobem mezi aktiva uložená v centrální bance.

030-040

Deriváty obchodované na regulovaných trzích

Účetní hodnota derivátů vykazující instituce zajištěných kolaterálem, které jsou finančními závazky, pokud tyto deriváty jsou kótovány nebo obchodovány na uznávané nebo stanovené investiční burze a pokud znamenají zatížení aktiv této instituce.

050-060

Mimoburzovní deriváty (OTC)

Účetní hodnota derivátů vykazující instituce zajištěných kolaterálem, které jsou finančními závazky, pokud jsou tyto deriváty obchodovány na mimoburzovním trhu a pokud znamenají zatížení aktiv této instituce. (Stejný pokyn jako v řádku 030 šablony AE-SOU.)

070-080

Repa

Účetní hodnota repo operací vykazující instituce, ve kterých protistranou transakce není centrální banka, pokud tyto transakce znamenají zatížení aktiv této instituce. U třístranných repo operací by měl být uplatněn stejný přístup jako u repo operací, pokud tyto transakce znamenají zatížení aktiv vykazující instituce.

090-100

Vklady, které nejsou repo operacemi a jsou zajištěny kolaterálem

Účetní hodnota vkladů vykazující instituce zajištěných kolaterálem, které nejsou repo operacemi a ve kterých protistranou transakce není centrální banka, pokud tyto vklady znamenají zatížení aktiv této instituce.

110-120

Emitované kryté dluhopisy

Viz pokyny v řádku 100 šablony AE-SOU.

130-140

Emitované sekuritizace

Viz pokyny v řádku 110 šablony AE-SOU.

150-160

Emitované dluhové cenné papíry jiné, než jsou kryté dluhopisy a cenné papíry zajištěné aktivy

Účetní hodnota dluhových cenných papírů emitovaných vykazující institucí, které nejsou krytými dluhopisy a sekuritizacemi, pokud tyto emitované cenné papíry znamenají zatížení aktiv této instituce.

V případě, že si vykazující instituce některé z emitovaných dluhových cenných papírů ponechala, buď od data emise, nebo později v důsledku zpětného odkupu, neměly by být tyto ponechané cenné papíry do této položky zahrnuty. Kolaterál, který na ně byl poskytnut, by pak pro účely této šablony měl být klasifikován jako nezatížený.

170-180

Jiné zdroje zatížení

Viz pokyny v řádku 120 šablony AE-SOU.

190

Zatížená aktiva celkem

U každého typu aktiv specifikovaného v řádcích šablony AE-ADV1 účetní hodnota těchto aktiv v držení vykazující instituce, která jsou zatížená.

200

z toho: způsobilá pro centrální banku

U každého typu aktiv specifikovaného v řádcích šablony AE-ADV1, účetní hodnota aktiv v držení vykazující instituce, která jsou zatížená a jsou způsobilá pro operace s těmi centrálními bankami, k nimž má vykazující instituce přístup. Vykazující instituce, které nemohou stanovit způsobilost určité položky pro centrální banku, např. jurisdikce, které operují bez jasného vymezení aktiv způsobilých pro repo operace centrální banky nebo nemají přístup na nepřetržitě fungující trh repo operací centrální banky, nemusejí příslušnou hodnotu této položky vykazovat, tj. mohou ponechat toto pole výkazu nevyplněné.

210

Nezatížená aktiva celkem

U každého typu aktiv specifikovaného v řádcích šablony AE-ADV1, účetní hodnota těchto aktiv v držení vykazující instituce, která jsou nezatížená. Účetní hodnotou se rozumí částka vykázaná na straně aktiv rozvahy.

220

z toho: způsobilá pro centrální banku

U každého typu aktiv specifikovaného v řádcích šablony AE-ADV1, účetní hodnota aktiv v držení vykazující instituce, která jsou nezatížená a jsou způsobilá pro operace s těmi centrálními bankami, k nimž má vykazující instituce přístup. Vykazující instituce, které nemohou stanovit způsobilost určité položky pro centrální banku, např. jurisdikce, které operují bez jasného vymezení aktiv způsobilých pro repo operace centrální banky nebo nemají přístup na nepřetržitě fungující trh repo operací centrální banky, nemusejí příslušnou hodnotu této položky vykazovat, tj. mohou ponechat toto pole výkazu nevyplněné.

230

Zatížená + nezatížená aktiva

U každého typu aktiv specifikovaného v řádcích šablony AE-ADV1 účetní hodnota těchto aktiv v držení vykazující instituce.

6.2.2.   Pokyny týkající se konkrétních sloupců

Sloupce

Odkazy na právní předpisy a pokyny

010

Úvěry na vyžádání

Viz pokyny k řádku 020 šablony AE-ASS.

020

Kapitálové nástroje

Viz pokyny k řádku 030 šablony AE-ASS.

030

Celkem

Viz pokyny k řádku 040 šablony AE-ASS.

040

z toho: kryté dluhopisy

Viz pokyny k řádku 050 šablony AE-ASS.

050

z toho: emitované jinými subjekty skupiny

Kryté dluhopisy popsané v pokynech k řádku 050 šablony AE-ASS, které emitoval jakýkoli subjekt v rámci působnosti obezřetnostní konsolidace.

060

z toho: sekuritizace

Viz pokyny k řádku 060 šablony AE-ASS.

070

z toho: emitované jinými subjekty skupiny

Sekuritizace popsané v pokynech k řádku 060 šablony AE-ASS, které emitoval jakýkoli subjekt v rámci působnosti obezřetnostní konsolidace.

080

z toho: emitované vládními institucemi

Viz pokyny k řádku 070 šablony AE-ASS.

090

z toho: emitované finančními podniky

Viz pokyny k řádku 080 šablony AE-ASS.

100

z toho: emitované nefinančními podniky

Viz pokyny k řádku 090 šablony AE-ASS.

110

Centrální banky a vládní instituce

Úvěry a půjčky jiné, než jsou úvěry na vyžádání, poskytnuté centrálním bankám nebo vládním institucím.

120

Finanční podniky

Úvěry a půjčky jiné, než jsou úvěry na vyžádání, poskytnuté finančním institucím.

130

Nefinanční podniky

Úvěry a půjčky jiné, než jsou úvěry na vyžádání, poskytnuté nefinančním podnikům.

140

z toho: hypoteční úvěry

Úvěry a půjčky jiné, než jsou úvěry na vyžádání, zajištěné hypotékou a poskytnuté nefinančním podnikům.

150

Domácnosti

Úvěry a půjčky jiné, než jsou úvěry na vyžádání, poskytnuté domácnostem.

160

z toho: hypoteční úvěry

Úvěry a půjčky jiné, než jsou úvěry na vyžádání, zajištěné hypotékou a poskytnuté domácnostem.

170

Jiná aktiva

Viz pokyny k řádku 120 šablony AE-ASS.

180

Celkem

Viz pokyny k řádku 010 šablony AE-ASS.

6.3.   Šablona: AE-ADV2. Pokročilá šablona pro kolaterál přijatý vykazující institucí

6.3.1.   Pokyny týkající se jednotlivých řádků

36.

Viz bod 6.2.1, jelikož v obou šablonách jsou pokyny obdobné.

6.3.2.   Pokyny týkající se konkrétních sloupců

Sloupce

Odkazy na právní předpisy a pokyny

010

Úvěry na vyžádání

Viz pokyny k řádku 140 šablony AE-COL.

020

Kapitálové nástroje

Viz pokyny k řádku 150 šablony AE-COL.

030

Celkem

Viz pokyny k řádku 160 šablony AE-COL.

040

z toho: kryté dluhopisy

Viz pokyny v řádku 170 šablony AE-COL.

050

z toho: emitované jinými subjekty skupiny

Kolaterál přijatý vykazující institucí, který je tvořen krytými dluhopisy, které emitoval jakýkoli subjekt v rámci působnosti obezřetnostní konsolidace.

060

z toho: sekuritizace

Viz pokyny k řádku 180 šablony AE-COL.

070

z toho: emitované jinými subjekty skupiny

Kolaterál přijatý vykazující institucí, který je tvořen sekuritizacemi, které emitoval jakýkoli subjekt v rámci působnosti obezřetnostní konsolidace.

080

z toho: emitované vládními institucemi

Viz pokyny k řádku 190 šablony AE-COL.

090

z toho: emitované finančními podniky

Viz pokyny k řádku 200 šablony AE-COL.

100

z toho: emitované nefinančními podniky

Viz pokyny k řádku 210 šablony AE-COL.

110

Centrální banky a vládní instituce

Kolaterál přijatý vykazující institucí, který je tvořen úvěry a půjčkami jinými, než jsou úvěry na vyžádání, poskytnutými centrálním bankám a vládním institucím.

120

Finanční podniky

Kolaterál přijatý vykazující institucí, který je tvořen úvěry a půjčky jinými, než jsou úvěry na vyžádání, poskytnutými finančním institucím.

130

Nefinanční podniky

Kolaterál přijatý vykazující institucí, který je tvořen úvěry a půjčkami jinými, než jsou úvěry na vyžádání, poskytnutými nefinančním podnikům.

140

z toho: hypoteční úvěry

Kolaterál přijatý vykazující institucí, který je tvořen úvěry a půjčkami jinými, než jsou úvěry na vyžádání, zajištěnými hypotékou a poskytnutými nefinančním podnikům.

150

Domácnosti

Kolaterál přijatý vykazující institucí, který je tvořen úvěry a půjčky jinými, než jsou úvěry na vyžádání, poskytnutými domácnostem.

160

z toho: hypoteční úvěry

Kolaterál přijatý vykazující institucí, který je tvořen úvěry a půjčkami jinými, než jsou úvěry na vyžádání, zajištěnými hypotékou a poskytnutými domácnostem.

170

Jiná aktiva

Viz pokyny k řádku 230 šablony AE-COL.

180

Vlastní emitované dluhové cenné papíry jiné, než jsou vlastní kryté dluhopisy nebo cenné papíry zajištěné aktivy

Viz pokyny k řádku 240 šablony AE-COL.

190

Celkem

Viz pokyny k řádku 130 a 140 šablony AE-COL.“


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19).


Top