EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0750

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/750 ze dne 8. května 2015 o harmonizaci kmitočtového pásma 1452–1492 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací v Unii (oznámeno pod číslem C(2015) 3061) (Text s významem pro EHP)

OJ L 119, 12.5.2015, p. 27–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/04/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/750/oj

12.5.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 119/27


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/750

ze dne 8. května 2015

o harmonizaci kmitočtového pásma 1 452–1 492 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací v Unii

(oznámeno pod číslem C(2015) 3061)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 2002 o předpisovém rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském společenství (rozhodnutí o rádiovém spektru) (1), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Radiokomunikační řád Mezinárodní telekomunikační unie (2) přiděluje kmitočtové pásmo 1 452–1 492 MHz rovnoprávně pro pevnou, pohyblivou (s výjimkou letecké pohyblivé), rozhlasovou a družicovou rozhlasovou službu v Regionu 1, který zahrnuje Unii. Využívání pásma rozhlasovou a družicovou rozhlasovou službou omezuje na digitální rozhlasové vysílání (DAB).

(2)

Zvláštní dohoda z Maastrichtu z roku 2002, ve znění revize z roku 2007 (3), stanoví technický a regulační rámec pro zavedení digitálního zemského rozhlasového vysílání (T-DAB) v pásmu 1 452–1 479,5 MHz v signatářských zemích, mezi nimiž jsou všechny členské státy. Stanoví rovněž postupy pro přeshraniční koordinaci služeb T-DAB a bezdrátových širokopásmových služeb elektronických komunikací.

(3)

Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 243/2012/EU (4) byl vytvořen víceletý program politiky rádiového spektra, který stanoví za cíl určit v Unii do roku 2015 alespoň 1 200 MHz rádiového spektra vhodného pro bezdrátové širokopásmové služby, včetně spektra, které se již používá, a to na základě registru využívání rádiového spektra.

(4)

Pásmo 1 452–1 492 MHz bylo v členských státech vyhrazeno pro rozhlasové vysílání, ale jeho využití je poměrně omezené. Zpráva Komise o registru rádiového spektra (5) dospěla k závěru, že toto pásmo je v Unii málo využíváno a v souladu s cílem programu politiky rádiového spektra by mělo být zpřístupněno pro bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací. Nicméně stávající systémy zemského vysílání by měly být v dlouhodobém časovém horizontu chráněny, a to i v případě obnovení jejich oprávnění.

(5)

Skupina pro politiku rádiového spektra ve svém stanovisku ke strategickým výzvám rostoucí poptávky po rádiovém spektru pro bezdrátové širokopásmové komunikace (6) doporučila, aby Komise zvážila přijetí doplňujících opatření, jež by dále podpořila využívání pásma 1 452–1 492 MHz pro podpůrný downlink, avšak nadále umožnila členským státům použít část tohoto spektra pro jiné účely, například rozhlasové vysílání.

(6)

Dne 19. března 2014 Komise podle čl. 4 odst. 2 rozhodnutí o rádiovém spektru vydala pověření pro Evropskou konferenci poštovních a telekomunikačních správ (CEPT) vypracovat harmonizované technické podmínky v pásmu 1 452–1 492 MHz pro bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací v Unii.

(7)

Dne 28. listopadu 2014 v reakci na uvedené pověření vydala CEPT zprávu CEPT č. 54, v níž navrhuje harmonizovat pásmo 1 452–1 492 MHz k použití pro podpůrný downlink pro bezdrátové širokopásmovéslužby, avšak umožnit členským státům podle vnitrostátních okolností přizpůsobit části pásma (například 1 452–1 479,5 MHz) pro zemské vysílání. Podpůrný downlink je použití pouze pro downlink, kdy je spektrum v rámci pásma využito k jednosměrnému vysílání základnových stanic poskytujících služby elektronických komunikací při současném využití spektra v jiném kmitočtovém pásmu.

(8)

Harmonizované využití pásma 1 452–1 492 MHz bezdrátovými širokopásmovými službami elektronických komunikací, a to pouze pro downlink, je důležité při řešení asymetrie datových přenosů posílením kapacity bezdrátového širokopásmového systému ve směru downlink. Při současném zohlednění zásad technologické neutrality a neutrality služeb rovněž usnadňuje koexistenci ve stejném pásmu se stávajícími službami zemského vysílání, které nemusí splňovat technické podmínky stanovené tímto rozhodnutím. Členské státy by proto měly přidělit uvedené pásmo na nevýhradním základě všem typům služeb elektronických komunikací a podle vnitrostátních okolností a v souladu s mezinárodními dohodami zajistit koexistenci služeb.

(9)

Poskytování bezdrátových širokopásmových služeb elektronických komunikací v pásmu 1 452–1 492 MHz by mělo vycházet z harmonizovaného uspořádání kanálů a společných minimálních (nejméně omezujících) technických podmínek, aby se podpořil jednotný trh, zmírnilo škodlivé rušení a zajistila koordinace kmitočtů.

(10)

Společné technické podmínky a zásady jsou nezbytné k zajištění koexistence jako vhodné ochrany mezi bezdrátovými širokopásmovými službami elektronických komunikací a službami T-DAB v pásmu 1 452–1 492 MHz, jakož i mezi těmito službami v pásmu a dalšími použitími v přilehlých pásmech, jež zahrnují taktické radioreléové spoje, koordinované pevné spoje a leteckou telemetrii. Existuje potenciální potřeba dodatečných vnitrostátních opatření k zajištění koexistence s použitími v přilehlých pásmech, jako jsou nekoordinované pevné spoje.

(11)

K zajištění toho, aby parametry stanovené tímto rozhodnutím byly uplatňovány tak, aby se zabránilo škodlivému rušení a zlepšila efektivita a konvergence ve využívání rádiového spektra, mohou být potřebné přeshraniční dohody mezi správami. Zpráva CEPT č. 54 stanoví technické podmínky a zásady pro přeshraniční koordinaci bezdrátových širokopásmových služeb elektronických komunikací se službami T-DAB a službami letecké telemetrie v pásmu 1 452–1 492 MHz, též na hranicích Unie.

(12)

Využívání pásma 1 452–1 492 MHz jinými aplikacemi ve třetích zemích, které je předmětem mezinárodních dohod, může v některých členských státech omezit jeho určení a využití pro bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací. Tyto členské státy by měly co nejdříve přijmout všechna nezbytná opatření k minimalizaci doby trvání a zeměpisného rozsahu těchto omezení a v případě potřeby požádat Unii o pomoc podle čl. 10 odst. 2 rozhodnutí o programu politiky rádiového spektra. Členské státy by měly taková omezení oznámit Komisi podle čl. 6 odst. 2 a článku 7 a informace zveřejnit v souladu s článkem 5 rozhodnutí o rádiovém spektru.

(13)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím by proto měla být uplatňována v celé Unii a provedena členskými státy, aby se zajistilo využití pásma 1 452–1 492 MHz pro bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací v souladu s cílem programu politiky rádiového spektra. Členské státy by měly podat Komisi zprávu o provádění tohoto rozhodnutí a o využívání pásma, aby se usnadnilo posouzení dopadu tohoto rozhodnutí na úrovni EU a v případě potřeby jeho včasný přezkum.

(14)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rádiové spektrum,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Účelem tohoto rozhodnutí je harmonizovat podmínky pro dostupnost a účinné využívání kmitočtového pásma 1 452–1 492 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací v Unii.

Článek 2

1.   Nejpozději šest měsíců po dni oznámení tohoto rozhodnutí členské státy určí a zpřístupní kmitočtové pásmo 1 452–1 492 MHz na nevýhradním základě pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací v souladu s parametry stanovenými v příloze.

2.   Členské státy zajistí, aby zemské systémy uvedené v odstavci 1 poskytovaly náležitou ochranu pro:

a)

systémy v přilehlých pásmech a

b)

systémy zemského rozhlasového vysílání provozované v kmitočtovém pásmu 1 452–1 479,5 MHz na základě oprávnění platného ke dni oznámení tohoto rozhodnutí nebo na základě následného obnovení takového oprávnění a v souladu s parametry stanovenými zvláštní dohodou z Maastrichtu z roku 2002, ve znění revize z roku 2007.

3.   Členské státy usnadní uzavírání dohod o přeshraniční koordinaci s cílem umožnit provoz systémů uvedených v odstavci 1, a zohlední přitom stávající regulatorní postupy a práva, jakož i příslušné mezinárodní dohody.

Článek 3

Členské státy nejsou vázány povinnostmi podle článku 2 v zeměpisných oblastech, v nichž se z důvodu koordinace s třetími zeměmi musí odchýlit od parametrů stanovených v příloze. Členské státy usilují o minimalizaci doby trvání a zeměpisné působnosti takové odchylky.

Článek 4

Nejpozději do devíti měsíců ode dne oznámení tohoto rozhodnutí členské státy předloží zprávu o jeho uplatňování.

Členské státy sledují využívání kmitočtového pásma 1 452–1 492 MHz a o svých zjištěních podávají Komisi na její žádost nebo z vlastního podnětu zprávu, aby umožnily včasný přezkum tohoto rozhodnutí, bude-li potřebný.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 8. května 2015.

Za Komisi

Günther OETTINGER

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 1.

(2)  K dispozici na adrese: http://www.itu.int/pub/R-REG-RR

(3)  Zvláštní dohoda Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT) o využívání pásma 1 452–1 479,5 MHz službami digitálního zemského rozhlasového vysílání (T-DAB), Maastricht, 2002, Konstanca, 2007 (MA02revCO07).

(4)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 243/2012/EU ze dne 14. března 2012 o vytvoření víceletého programu politiky rádiového spektra (Úř. věst. L 81, 21.3.2012, s. 7).

(5)  Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o registru rádiového spektra (COM(2014) 536 final).

(6)  Dokument RSPG13-521 rev1.


PŘÍLOHA

PARAMETRY UVEDENÉ V ČL. 2 ODST. 1

A.   OBECNÉ PARAMETRY

1.

Režim provozu v kmitočtovém pásmu 1 452–1 492 MHz je omezen na vysílání základnové stanice (pouze downlink).

2.

Velikosti bloků přidělovaných v kmitočtovém pásmu 1 452–1 492 MHz musí být násobky 5 MHz. Nejnižší kmitočet z přiděleného bloku se musí shodovat s dolní hranou pásma o kmitočtu 1 452 MHz, nebo být od ní vzdálen o násobek 5 MHz.

3.

Vysílání základnových stanic musí být v souladu se spektrální maskou hran bloku uvedenou v této příloze.

B.   TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO ZÁKLADNOVÉ STANICE – SPEKTRÁLNÍ MASKA HRAN BLOKU

Následující technické parametry pro základnové stanice, nazývané spektrální maska hran bloku (BEM, block edge mask), se použijí k zajištění koexistence sousedících sítí v případech, kdy nejsou uzavřeny dvoustranné nebo vícestranné dohody mezi provozovateli takových sousedících sítí. Lze použít i méně přísné technické parametry, pokud se na nich dohodnou dotčení provozovatelé nebo dotčené správy, za předpokladu, že tyto parametry splňují technické podmínky použitelné pro ochranu jiných služeb nebo aplikací, též v přilehlých pásmech nebo v souladu s přeshraničními závazky.

BEM je maska vyzařování, která je definována jako funkce kmitočtu vztaženého k hraně bloku spektra, k němuž se provozovateli udělují práva k využívání. Skládá se z mezních hodnot výkonu ve vnitřní oblasti bloku a v oblasti vně bloku. Mezní hodnota výkonu ve vnitřní oblasti bloku platí pro blok vlastněný provozovatelem. Níže jsou uvedeny variantní požadavky ve vnitřní oblasti bloku. Mezní hodnoty výkonu v oblasti vně bloku se použijí na spektrum v kmitočtovém pásmu 1 452–1 492 MHz ležící mimo blok přidělený provozovateli. Jsou stanoveny v tabulce 1.

Kromě toho jsou definovány koexistenční mezní hodnoty výkonu pro bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací v pásmu 1 452–1 492 MHz, aby byla zajištěna slučitelnost těchto služeb s jinými rádiovými službami nebo aplikacemi, ať už v kmitočtovém pásmu 1 452–1 492 MHz, nebo v přilehlých kmitočtových pásmech 1 427–1 452 MHz či 1 492–1 518 MHz. Koexistenční mezní hodnoty výkonu, pokud jde o služby nebo aplikace v přilehlých pásmech, jsou stanoveny v tabulce 2. K zajištění koexistence se službami a aplikacemi v přilehlých pásmech mohou být na vnitrostátní úrovni použita dodatečná technická nebo procedurální opatření (1) (nebo obojí). Koexistenční mezní hodnoty pro služby T-DAB v pásmu 1 452–1 492 MHz jsou stanoveny v tabulce 3.

Požadavky ve vnitřní oblasti bloku

Mezní hodnota ekvivalentního izotropicky vyzářeného výkonu (EIRP) ve vnitřní oblasti bloku (2) pro základnové stanice není závazná. Členské státy mohou stanovit mezní hodnotu EIRP nepřesahující 68 dBm/5 MHz, která může být v konkrétních případech zvýšena, například pro agregované využívání rádiového spektra v pásmu 1 452–1 492 MHz a spektra v nižších kmitočtových pásmech.

Požadavky v oblasti vně bloku

Tabulka 1

BEM pro základnové stanice – mezní hodnoty EIRP v oblasti vně bloku v kmitočtovém pásmu 1 452–1 492 MHz, pro jednotlivé antény

Kmitočtový rozsah vyzařování vně bloku

Maximální střední EIRP vně bloku

Šířka pásma pro měření

– 10 až – 5 MHz od dolní hrany bloku

11 dBm

5 MHz

– 5 až 0 MHz od dolní hrany bloku

16,3 dBm

5 MHz

0 až + 5 MHz od horní hrany bloku

16,3 dBm

5 MHz

+ 5 až + 10 MHz od horní hrany bloku

11 dBm

5 MHz

Kmitočty v pásmu 1 452–1 492 MHz s odstupem více než 10 MHz od dolní nebo horní hrany bloku

9 dBm

5 MHz

Koexistenční požadavky v přilehlých pásmech

Tabulka 2

Mezní hodnoty EIRP základnových stanic mimo pásmo, pro přilehlá pásma

Kmitočtový rozsah vyzařování mimo pásmo

Maximální střední EIRP mimo pásmo

Šířka pásma pro měření

Pod 1 449 MHz

– 20 dBm

1 MHz

1 449–1 452 MHz

14 dBm

3 MHz

1 492–1 495 MHz

14 dBm

3 MHz

Nad 1 495 MHz

– 20 dBm

1 MHz

Vysvětlivka k tabulce 2: Tyto požadavky mají za cíl zajistit slučitelnost s koordinovanými pevnými spoji, pohyblivými službami a službami letecké telemetrie omezenými na pozemní stanice, provozovanými v přilehlých kmitočtových pásmech pod 1 452 MHz nebo nad 1 492 MHz.

Koexistenční požadavky v kmitočtovém pásmu 1 452–1 492 MHz

Tabulka 3

Mezní hodnoty EIRP základnových stanic v oblasti vně bloku pro koexistenci se službami T-DAB v sousedních kanálech v pásmu 1 452–1 492 MHz

Kmitočtový rozsah vyzařování vně bloku

Maximální střední EIRP vně bloku

Šířka pásma pro měření

0 až 1,3 MHz od hrany bloku

9,3 dBm

1 MHz

1,3 až 1,5 MHz od hrany bloku

2,8 dBm

1 MHz

1,5 až 1,8 MHz od hrany bloku

– 6,7 dBm

1 MHz

1,8 až 2 MHz od hrany bloku

– 12,4 dBm

1 MHz

2 až 2,3 MHz od hrany bloku

– 13,7 dBm

1 MHz

2,3 až 5 MHz od hrany bloku

– 14,9 dBm

1 MHz

Zbývající kmitočty používané pro T-DAB

– 14,9 dBm

1 MHz

Vysvětlivka k tabulce 3: Tyto požadavky se použijí pouze tehdy, pokud se na vnitrostátní úrovni provozuje služba T-DAB. Mají za cíl zajistit slučitelnost se službami T-DAB v přilehlých kanálech v rámci pásma 1 452–1 492 MHz a předpokládají ochranné pásmo o šířce nejméně 1,5 MHz mezi bezdrátovými širokopásmovými službami elektronických komunikací a službami T-DAB.


(1)  Například jeden nebo více z těchto prvků: koordinace plánování kmitočtů, koordinace lokalit, přísnější mezní hodnoty výkonu uvnitř pásma pro základnové stanice, přísnější mezní hodnoty ekvivalentního izotropicky vyzářeného výkonu mimo pásmo pro základnové stanice, než stanoví tabulka 2.

(2)  EIRP ve vnitřní oblasti bloku je celkový výkon vyzářený v kterémkoli směru z jednoho místa, nezávisle na případné konfiguraci základnové stanice.


Top