EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0259

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/259 ze dne 17. února 2015 na podporu činnosti Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení

OJ L 43, 18.2.2015, p. 14–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/02/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/259/oj

18.2.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 43/14


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2015/259

ze dne 17. února 2015

na podporu činnosti Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 28 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská rada přijala dne 12. prosince 2003 strategii EU proti šíření zbraní hromadného ničení (dále jen „strategie EU“), jejíž kapitola III obsahuje seznam opatření pro boj proti tomuto šíření.

(2)

Strategie EU zdůrazňuje klíčovou úlohu Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení (dále jen „úmluva“) a OPCW při vytváření světa bez chemických zbraní. V rámci strategie EU se Unie zavázala usilovat o to, aby k nejdůležitějším smlouvám a dohodám v oblasti odzbrojení a nešíření, včetně úmluvy, přistoupily všechny státy. Cíle této strategie EU doplňují cíle sledované OPCW v souvislosti s její odpovědností za provádění úmluvy.

(3)

Dne 22. listopadu 2004 Rada přijala společnou akci 2004/797/SZBP (1) na podporu činnosti OPCW; po skončení platnosti této společné akce následovala společná akce 2005/913/SZBP (2), po níž následovala společná akce 2007/185/SZBP (3). Po společné akci 2007/185/SZBP následovalo rozhodnutí 2009/569/SZBP (4) a rozhodnutí 2012/166/SZBP (5), které pozbude platnosti dne 31. ledna 2015.

(4)

V souvislosti s aktivním prováděním kapitoly III strategie EU je třeba pokračovat v této intenzivní a cílené pomoci, již Unie OPCW poskytuje. Je třeba rozvíjet další činnosti podporující plné provádění úmluvy, jakož i činnosti vedoucí ke zlepšení připravenosti států, které jsou stranami úmluvy, pokud jde o předcházení útokům zahrnujícím toxické chemické látky a reakci na ně, mezinárodní spolupráce v oblasti chemických činností a schopnosti OPCW přizpůsobit se vědecko-technickému vývoji. Opatření zaměřená na dosažení univerzální platnosti úmluvy by měla pokračovat, měla by být přizpůsobena klesajícímu počtu států, které nejsou stranami úmluvy, a měla by se na tyto státy zaměřit.

(5)

Ve dnech 8. až 19. dubna 2013 se v Haagu konalo třetí zvláštní zasedání konference států, které jsou stranami úmluvy, s cílem zhodnotit provádění úmluvy. Unie podpořila závěrečnou zprávu konference, která se zabývala všemi aspekty úmluvy, a předložila důležitá doporučení týkající se jejího provádění. Tato doporučení zahrnují rovněž prioritní cíle Unie uvedené ve 4. bodě odůvodnění a ve strategii EU. Podpora pro provádění těchto doporučení má zásadní význam pro zajištění trvalého významu úmluvy a zabránění opětovnému výskytu chemických zbraní.

(6)

Unie poskytla politickou, finanční a materiální podporu společným operacím OSN a OPCW v Sýrii, jejichž cílem je úplné zničení syrských chemických zbraní a činidel. Unie je odhodlána využít poznatků získaných v Sýrii,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Unie podporuje činnosti OPCW za účelem okamžitého a praktického provádění některých součástí strategie EU, a to s těmito cíli:

posílit kapacity států, které jsou stranami úmluvy, v zájmu plnění jejich závazků podle úmluvy,

zlepšit připravenost států, které jsou stranami úmluvy, pokud jde o předcházení útokům zahrnujícím toxické chemické látky a na reakci na ně,

podnítit mezinárodní spolupráci v oblasti chemických činností,

podpořit schopnost OPCW přizpůsobit se vědecko-technickému vývoji,

prosazovat univerzální platnost úmluvy vyzváním států, které nejsou jejími stranami, aby se k této úmluvě připojily.

2.   Za činnosti podle projektů OPCW, které patří mezi činnosti podporované Unií a jsou v souladu s opatřeními strategie EU, se v této souvislosti považují:

Projekt I: Vnitrostátní provádění, ověřování a univerzální platnost

Činnost:

regionální kurzy odborné přípravy pro celní orgány států, které jsou stranami úmluvy, zaměřené na technické aspekty režimu převodů podle úmluvy,

aktualizace nástrojů e-learning pro vnitrostátní orgány a přidružené zúčastněné strany,

podpora vypracování plánů prosazování s cílem zvýšit informovanost o provádění úmluvy v jednotlivých zemích,

posouzení schopnosti vnitrostátního provádění určené vnitrostátním orgánům,

mentorský program,

právní seminář pro karibské a středoamerické státy, které jsou stranami úmluvy,

posílení schopností inspektorů a odborníků technického sekretariátu OPCW provádět odbornou přípravu,

modernizace systémů pro správu informací pro odbor OPCW pro ověřování,

návštěvy zástupců výkonné rady a pozorovatelů ze států, které jsou stranami úmluvy, s rozvíjejícím se hospodářstvím v zařízeních na ničení chemických zbraní,

využití poznatků získaných v rámci mise v Sýrii.

Projekt II: Mezinárodní spolupráce

Činnost:

kurz rozvoje analytických dovedností,

osvěta pro průmyslová odvětví,

pracovní semináře o řízení chemické bezpečnosti a chemického zabezpečení.

Projekt III: Věda a technika

Činnost:

chemická informatika k usnadnění mezinárodní spolupráce,

hodnocení vědecko-technického vývoje,

mnohostranné využívání chemie: porozumění bezpečnostním aspektům technologického vývoje,

podpora pro dočasné pracovní skupiny Vědecké poradní rady OPCW,

vypracování standardizovaných analytických metod pro analýzu biologických toxinů.

Projekt IV: Připravenost států, které jsou stranami úmluvy, pokud jde o předcházení útokům zahrnujícím chemické látky a reakci na ně

Činnost:

regionální odborná příprava týkající se pomoci a ochrany – Střední Asie,

regionální koordinační cvičení zaměřené na poskytování pomoci,

regionální pracovní semináře týkající se pomoci a ochrany,

simulační cvičení.

Projekt V: Univerzální platnost a osvěta

překlad a šíření nástrojů a materiálů pro účely vzdělávání a osvěty,

příprava výstavy týkající se OPCW,

osvěta zaměřená na mladé lidi,

v souvislosti s univerzální platností usnadnění státům, které nejsou stranami úmluvy, aby se k ní připojily,

podpora účasti nevládních organizací na činnosti OPCW,

podpora pro produkci a propagaci videodokumentárního cyklu „Fires“.

Projekt VI: Program zaměřený na Afriku

regionální fórum vnitrostátních orgánů a zúčastněných stran,

regionální kurz odborné přípravy pro celní orgány států, které jsou stranami úmluvy, zaměřené na technické aspekty režimu převodů podle úmluvy,

poskytnutí vědeckých a informačních materiálů týkajících se úmluvy,

součinnost a partnerství pro účinné provádění,

kurzy rozvoje analytických dovedností,

osvěta pro průmyslová odvětví,

řízení chemické bezpečnosti a chemického zabezpečení.

Podrobný popis výše zmíněných činností OPCW podporovaných Unií je uveden v příloze.

Článek 2

1.   Za provádění tohoto rozhodnutí odpovídá vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“).

2.   Technické provádění projektů uvedených v čl. 1 odst. 2 vykonává technický sekretariát OPCW (dále jen „technický sekretariát“). Tento úkol plní pod dohledem vysokého představitele, jenž za něj nese odpovědnost. Za tímto účelem uzavře vysoký představitel s technickým sekretariátem nezbytná ujednání.

Článek 3

1.   Finanční referenční částka na provádění projektů uvedených v čl. 1 odst. 2 činí 2 528 069 EUR.

2.   Výdaje financované částkou stanovenou v odstavci 1 jsou spravovány v souladu s postupy a pravidly, kterými se řídí souhrnný rozpočet Evropské unie.

3.   Komise dohlíží na řádnou správu výdajů uvedených v odstavci 1. Za tímto účelem uzavře s technickým sekretariátem finanční dohodu. Tato dohoda stanoví, že technický sekretariát zajistí viditelnost příspěvku Unie úměrně jeho velikosti a stanoví opatření, která usnadní rozvoj součinnosti a zabrání zdvojování činností.

4.   Komise usiluje o uzavření finanční dohody uvedené v odstavci 3 co nejdříve po 17. únoru 2015. Informuje Radu o veškerých obtížích v tomto procesu a o dni uzavření uvedené dohody.

Článek 4

Vysoký představitel podává Radě zprávy o provádění tohoto rozhodnutí na základě pravidelných zpráv vypracovávaných technickým sekretariátem. Na základě těchto zpráv vysokého představitele provádí Rada hodnocení. Komise poskytne informace o finančních aspektech projektů uvedených v čl. 1 odst. 2.

Článek 5

1.   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

2.   Pozbývá platnosti 36 měsíců ode dne uzavření finanční dohody uvedené v čl. 3 odst. 3. Avšak nebude-li v této lhůtě uzavřena zmíněná finanční dohoda, pozbývá platnosti šest měsíců od svého vstupu v platnost.

V Bruselu 17. února 2015.

Za Radu

předseda

J. REIRS


(1)  Společná akce Rady 2004/797/SZBP ze dne 22. listopadu 2004 na podporu činnosti Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení (Úř. věst. L 349, 25.11.2004, s. 63).

(2)  Společná akce Rady 2005/913/SZBP ze dne 12. prosince 2005 na podporu činnosti Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení (Úř. věst. L 331, 17.12.2005, s. 34).

(3)  Společná akce Rady 2007/185/SZBP ze dne 19. března 2007 na podporu činnosti Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení (Úř. věst. L 85, 27.3.2007, s. 10).

(4)  Rozhodnutí Rady 2009/569/SZBP ze dne 27. července 2009 na podporu činnosti Organizace pro zákaz chemických zbraní v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení (Úř. věst. L 197, 29.7.2009, s. 96).

(5)  Rozhodnutí Rady 2012/166/SZBP ze dne 23. března 2012 na podporu činnosti Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení (Úř. věst. L 87, 24.3.2012, s. 49).


PŘÍLOHA

Podpora činnosti OPCW Unií v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení

Projekt I – Vnitrostátní provádění a ověřování

Cíle:

posílit kapacitu států, které jsou stranami úmluvy, pokud jde o plnění jejich závazků podle úmluvy,

podpořit nešíření chemických zbraní uplatňováním ověřovacích a prováděcích opatření stanovených v úmluvě,

zajistit ničení zásob chemických zbraní a zařízení na jejich výrobu podléhajících ověřovacím opatřením stanoveným v úmluvě a pokročit v něm.

Účely:

Účel 1 (vnitrostátní provádění)

posílená schopnost států, které jsou stranami úmluvy, zajistit účinné vnitrostátní provádění,

vyšší počet států, které jsou stranami úmluvy, schopných zajistit účinné vnitrostátní provádění na kvantitativní a kvalitativní úrovni,

lepší porozumění a povědomí vnitrostátních orgánů, pokud jde o záležitosti související s úmluvou, v zájmu dobré spolupráce a podpory;

vyšší počet států, které jsou stranami úmluvy, schopných připravit a vypracovat právní předpisy k následnému schválení;

účinné fungování celních orgánů při kontrole a sledování obchodu s chemickými zbraněmi.

Účel 2 (ověřování)

větší účinnost a plnohodnotné zajištění kurzů odborné přípravy poskytovaných inspektorům a odborníkům OPCW;

zdokonalené funkční postupy a kvalitnější informace v systému pro správu informací v rámci odboru OPCW pro ověřování a získání schopnosti používat moderní metody analýzy informací;

státy, které jsou stranami úmluvy, jsou schopny monitorovat pokrok v dosahování úplného zničení zásob chemických zbraní, jsou schopny identifikovat a řešit problémy tak, aby zničily tyto zbraně v rané fázi, a získaly větší důvěru v to, že jsou prováděna hmatatelná a konkrétní opatření, jejichž cílem je úplné zničení zásob chemických zbraní jejich držiteli;

lepší přizpůsobivost OPCW v budoucnu, pokud jde o situace, jako je mise v Sýrii, zdokonalení systému ověřování a souvisejících činností, zlepšení vztahů s mezinárodními partnerskými organizacemi.

Výsledky:

Výsledky 1 (vnitrostátní provádění)

celní úředníci zlepšili své znalosti a schopnosti, pokud jde o účinné plnění úkolů v oblasti dovozu a vývozu chemických látek uvedených na seznamech úmluvy a koordinaci s vnitrostátními orgány,

pracovníci vnitrostátních orgánů a přidružené zúčastněné strany mají k dispozici správné a aktuální informace v elektronické podobě pro účely účinného vzdělávání,

vnitrostátní orgány mají k dispozici nástroje systematického plánování pro účinné provádění vnitrostátního úsilí,

vnitrostátní orgány mají komplexní informace o současné situaci a konkrétních potřebách a činí pokrok při budování kapacit pro plánování účinného vnitrostátního provádění,

státy, které jsou stranami úmluvy a jimž je poskytováno mentorování, mají lepší schopnost zajistit vnitrostátní provádění a pracovat v koordinaci s mentorujícím státem, který je stranou úmluvy,

státy, které jsou stranami úmluvy, lépe chápou a znají řádné postupy v oblasti vnitrostátních právních předpisů, pokud jde o plnění jejich závazků podle úmluvy.

Výsledky 2 (ověřování)

odborné znalosti a know-how inspektorů a odborníků OPCW ohledně zacházení s chemickými látkami na seznamu 1 jsou udržovány na náležité úrovni,

jsou získávány moderní prvky systému pro správu informací odboru OPCW pro ověřování a vyřazovány z provozu nepropojené starší systémy,

státy, které jsou stranami úmluvy, lépe chápou problémy a technické obtíže související s ničením chemických zbraní a mají větší důvěru v to, že jsou prováděna hmatatelná a konkrétní opatření, jejichž cílem je úplné zničení zásob chemických zbraní,

OPCW lépe chápe misi v Sýrii, posoudila dopady režimu úmluvy a začlenila získané poznatky do interních provozních postupů a praxe.

Činnosti:

1.   Regionální kurz odborné přípravy pro celní orgány států, které jsou stranami úmluvy, zaměřené na technické aspekty režimu převodů podle úmluvy

Celním úředníkům byla poskytnuta podpora podle společné akce 2005/913/SZBP, společné akce 2007/185/SZBP, rozhodnutí 2009/569/SZBP a rozhodnutí 2012/166/SZBP. Na základě získaných zkušeností budou celním úředníkům poskytovány kurzy odborné přípravy zaměřené na informovanost, jejichž účelem je lepší shromažďování a předávání údajů o dovozu a vývozu chemických látek uvedených na seznamech úmluvy vnitrostátním orgánům. Odborná příprava poskytne praktickou instruktáž a cvičení a bude zahrnovat prvek týkající se „školení školitelů“. Tuto odbornou přípravu uspořádá v regionu Latinské Ameriky a Karibiku útvar technického sekretariátu pro podporu při provádění, jemuž bude poskytovat technické poradenství útvar pro prohlášení.

2.   Aktualizace nástroje e-learning pro vnitrostátní orgány a přidružené zúčastněné strany

Byla poskytnuta podpora pro vývoj nástroje e-learning pro vnitrostátní orgány a přidružené zúčastněné strany podle rozhodnutí 2012/166/SZBP. Státy, které jsou stranami úmluvy, mají od roku 2013 přístup k modulům pro e-learning a mohou je využívat. S cílem zajistit, aby informace a materiály zůstaly relevantní a užitečné, bude provedeno posouzení zpětné vazby a doporučení od uživatelů a příslušná zjištění se použijí k aktualizaci a zlepšení tohoto nástroje. Očekává se, že strany úmluvy budou e-learning využívat v širším měřítku. Technický sekretariát zvažuje možnost, že u určitých kurzů odborné přípravy poskytované OPCW učiní e-learning povinným.

3.   Podpora vypracování plánů prosazování

Několik vnitrostátních orgánů informovalo o tom, že pro ně bylo obtížné dosáhnout náležité úrovně spolupráce a podpory ze strany některých zúčastněných institucí. Je tomu tak zejména v důsledku nedostatečného porozumění a informovanosti, pokud jde o úmluvu a povinnosti a závazky, které z ní pro státy, které jsou stranami úmluvy, vyplývají. Tento nedostatek dovedností, znalostí a zkušeností v oblasti prosazování znamená, že toto prosazování není v praxi často účinné. Je zapotřebí vypracovat či zlepšit stávající plány prosazování, aby byly praktičtější a užitečnější. Plány prosazování budou zahrnovat: vzdělávací a osvětové činnosti, produkci propagačních materiálů, informační balíčky a návrhy akčních plánů. Budou vypracovány návrhy pokynů a strategií pro účinné vzdělávání a osvětu na vnitrostátní a regionální úrovni, které budou využívat jako referenční materiál pilotních států při přípravě svých plánů prosazování. Pilotní projekty budou vypracovány ve všech regionech: v Asii, Latinské Americe a Karibské oblasti, Africe a východní Evropě.

4.   Posouzení schopnosti vnitrostátního provádění

Vnitrostátní orgány by měly být schopny úmluvu účinně provádět. Některé vnitrostátní orgány potřebují pomoc, aby mohly svou úlohu účinně plnit. Existuje několik faktorů, které mohou jejich působení ovlivnit. Aby technický sekretariát mohl poskytovat včasnou a účinnou podporu, je nezbytné v zájmu lepšího pochopení potřeb těchto orgánů posoudit jejich schopnost zajistit vnitrostátní provádění. Programy zaměřené na posuzování budou prováděny ve všech regionech. Posouzení uvedené schopnosti budou konkrétně provádět technický sekretariát společně s příslušnými vnitrostátními orgány. Předtím, než se za účelem vlastního posouzení uskuteční návštěva daného státu, provedou příslušná oddělení technického sekretariátu dokumentární přezkum týkající se situacev jednotlivých státech, pokud jde o provádění úmluvy. Během návštěvy země bude dotyčný tým vést jednání a konzultace s příslušnými agenturami. Výsledkem každé návštěvy bude zpráva, která bude informovat o vývoji zásadního významu a obsahovat navazující akční plán pro budování schopností.

5.   Mentorský program

Cílem mentorského programu pro vnitrostátní orgány je vytvářet partnerství mezi vnitrostátním orgánem, který je při plnění svých povinností podle úmluvy úspěšnější a efektivnější, a jiným vnitrostátním orgánem s nižší mírou provádění. To zlepšuje fungování tohoto druhého vnitrostátního orgánu. Tento program, který OPCW provádí již řadu let, se velmi osvědčil. Mentorské programy budou prováděny v Africe, Asii a Latinské Americe a Karibiku.

6.   Právní seminář pro karibské a středoamerické státy, které jsou stranami úmluvy

Tyto semináře jsou součástí úsilí technického sekretariátu zaměřeného na rychlejší přijetí vnitrostátních prováděcích právních předpisů karibskými a středoamerickými státy, které jsou stranami úmluvy. Hlavním cílem je poskytovat praktickou pomoc zúčastněným státům, které jsou stranami úmluvy, pokud jde o právní otázky související s vnitrostátním prováděním úmluvy. Cílem těchto seminářů je také podpořit státy, které jsou stranami úmluvy, při finalizaci jejich návrhů a poskytnout pozvaným státům, které jsou stranami úmluvy, příležitost konzultovat přímo se zástupci útvaru OPCW pro podporu při provádění ohledně vypracování vnitrostátních prováděcích právních předpisů, jakož i poskytnutí právní pomoci v jiných oblastech, jako je vypracování doplňkových nařízení a pravidel.

7.   Posílení schopností inspektorů a odborníků technického sekretariátu provádět odbornou přípravu

Kurzy odborné přípravy zahrnující zacházení s chemickými látkami uvedenými na seznamu 1 představují jeden z klíčových prvků úsilí o zachování odborné úrovně a získaného know-how OPCW. Pro zajištění toho, aby kurzy odborné přípravy poskytované inspektorům a odborníkům technického sekretariátu byly účinné a plnohodnotné, má zásadní význam dodržování přísných technických norem. To současně zvýší chemickou a biologickou bezpečnost a zlepší připravenost předcházet útokům s použitím toxických chemických látek a na tyto útoky reagovat. Daná činnost bude zahrnovat pořizování nezbytného vybavení, přístrojů a materiálů, což povede k lepším výsledkům dotčených laboratoří.

8.   Modernizace systémů pro správu informací pro odbor OPCW pro ověřování

Odbor OPCW pro ověřování používá v současné době různé starší informační systémy, z nichž některé jsou do značné míry upraveny. To brání účinnému a efektivnímu zpracování informací.

Mezi negativa patří:

nepropojení systémů,

zastaralost systémů postrádajících moderní prvky,

vysoká míra úprav systémů a neschopnost provádět zlepšení včas a způsobem účinně využívajícím zdroje,

neexistence funkcí v současné době standardních, jako je fulltextové vyhledávání a digitální zpracování,

nemožnost řídit pracovní postupy na základě potřeb uživatelů.

Cílem této činnosti je modernizace systémů pro správu informací používaných odborem OPCW pro ověřování, a to nahrazením těchto individualizovaných systémů řešením interní správy dokumentů s moderními prvky. Očekává se, že přínosem bude vyšší účinnost při zpracování informací, snížení namáhavé manuální práce, zkvalitnění údajů a zlepšení analytických schopností.

9.   Návštěvy zástupců výkonné rady a pozorovatelů ze států, které jsou stranami úmluvy, s rozvíjejícím se hospodářstvím v zařízeních na ničení chemických zbraní

K dnešnímu dni se uskutečnilo osm návštěv – čtyři ve Spojených státech amerických, tři v Ruské federaci a jedna v Číně (opuštěná zařízení na ničení chemických zbraní), které byly financovány na základě společné akce 2007/185/SZBP, rozhodnutí 2009/569/SZBP a rozhodnutí 2012/166/SZBP. Dosavadní návštěvy byly přínosné, neboť umožnily zabývat se otázkami či obavami ohledně programu státu, který je stranou úmluvy a vlastní tyto zbraně, zaměřeného na plnění jeho povinností souvisejících s ničením chemických zbraní. Z těchto návštěv budou mít prospěch všechny státy, které jsou stranami úmluvy, neboť pomohou zvýšit transparentnost a vytvořit důvěru v to, že se daří pokračovat v cestě k úplnému zničení zbývajících chemických zbraní v souladu s ustanovenímiúmluvy a za ověřování technickým sekretariátem. Projekt by měl podněcovat státy, které jsou stranami úmluvy, aby se do těchto návštěv zapojovaly v širším měřítku, přičemž současně je třeba zohledňovat příslušná finanční kritéria a činit kroky k zajištění náležité rotace účastníků.

10.   Využití poznatků získaných v rámci mise v Sýrii

S ohledem na předpokládané ukončení programu zaměřeného na odstranění chemických zbraní ze Sýrie provede OPCW přezkum svého zapojení do této bezprecedentní operace. OPCW se kromě toho již účastní shromažďování získaných poznatků organizovaného Úřadem OSN pro otázky odzbrojení (UNODA) v rámci vyšetřování použití chemických zbraní v Sýrii v roce 2013. V průběhu roku 2014 by proto měly být získány mnohé z poznatků vyplývajících z vyšetřování OSN a mise k odstranění syrských chemických zbraní.

Získané poznatky bude třeba zapracovat a začlenit do postupů a činností OPCW. Aby tento proces proběhl co nejúčinněji, navrhuje se pořádat pracovní semináře, na nichž budou analyzovány získané poznatky a důsledky příslušných činností v Sýrii v roce 2013 a 2014 pro OPCW. Výsledky těchto seminářů budou začleněny do revidovaných postupů OPCW a do budoucích programů odborné přípravy.

Projekt II – Mezinárodní spolupráce

Cíle:

posílit hospodářský a technologický rozvoj prostřednictvím mezinárodní spolupráce v oblasti chemie v případě činností, jejichž účel není podle úmluvy zakázán,

podporovat poslání OPCW a cíle úmluvy větším zapojením států, které jsou stranami úmluvy, do iniciativ mezinárodní spolupráce v zájmu mírového využívání chemie.

Účely:

zvýšit kapacitu laboratoří financovaných z veřejných prostředků ve státech, které jsou stranami úmluvy a jejichž ekonomika se rozvíjí nebo je v procesu transformace, za účelem provádění úmluvy v oblasti mírového využívání chemie,

napomáhat státům, které jsou stranami úmluvy a jejichž ekonomika se rozvíjí nebo je v procesu transformace, ve zlepšování přístupů k řízení chemické bezpečnosti a chemického zabezpečení v malých a středně velkých chemických průmyslových závodech.

Výsledky:

pokud jde o laboratoře financované z veřejných prostředků ve státech, které jsou stranami úmluvy a jejichž ekonomika se rozvíjí nebo je v procesu transformace, zvýšila se úroveň jejich technické způsobilosti k analýze chemických látek, na něž se vztahuje provádění úmluvy na vnitrostátní úrovni, a k mírovému využívání chemie s uplatňováním moderních analytických metod, zejména plynových chromatografů (GC) a plynových chromatografů – hmotnostních spektrometrů (GC-MS);

vyšší úroveň způsobilosti a znalostí zaměstnanců malých a středních podniků, zástupců průmyslových sdružení a vnitrostátních orgánů či vládních institucí států, které jsou stranami úmluvy, s rozvíjejícím nebo transformujícím se hospodářstvím, v souvislosti s postupy řízení bezpečnosti a zabezpečení chemického procesu.

Činnosti:

1.   Kurz(y) rozvoje analytických dovedností

Tyto kurzy trvají dva týdny, během nichž je účastníkům poskytnuta teoretická příprava a praktická instruktáž v oboru plynové chromatografie a plynové chromatografie – hmotové spektrometrie. Probíraná témata zahrnují: strojové vybavení; validaci a optimalizaci systému; řešení vzniklých problémů; přípravu vzorků z prostředí; a v případě chemických látek, na něž se vztahuje úmluva, i analýzu těchto vzorků prostřednictvím plynových chromatografů a plynových chromatografů – hmotnostních spektrometrů. Účastníkům je rovněž poskytnuta intenzivní praktická instruktáž zaměřená na přípravu různých matric vzorků, které mají být analyzovány za použití plynových chromatografů pro selektivní detekci prvků a plynových chromatografů – hmotnostních spektrometrů v módu elektronové ionizace a chemické ionizace. Závěrem jsou účastníci seznámeni s celou řadou postupů extrakce, čištění, odstraňování a derivace. Kurzy jsou realizovány s podporou uznávané instituce VERIFIN, vybrané v transparentním výběrovém řízení, s níž OPCW uzavřela dohodu na dobu pěti let.

2.   Osvěta pro průmyslová odvětví — pracovní semináře o řízení chemické bezpečnosti a chemického zabezpečení

Tyto semináře trvají dva a půl dne. Zahrnují mimo jiné otázky bezpečnosti a zabezpečení v chemickém průmyslu, strategie řízení chemických procesů, řízení bezpečnosti chemických procesů, osvědčené postupy v tomto odvětví a úvod do programu Responsible Care®.

V úvodní části kurzu je rovněž prezentován přehled úmluvy a programů mezinárodní spolupráce. Podle potřeby bude zajištěna spolupráce a koordinace s dalšími aktéry se zkušenostmi v této oblasti.

Jeden seminář bude určen subregionům severní Afrika, Blízký východ a oblast Perského zálivu a bude probíhat v arabštině.

Projekt III – Věda a technika

Cíle:

Umožnit generálnímu řediteli OPCW (dále jen „generální ředitel“), aby konferenci států, které jsou stranami úmluvy, výkonné radě OPCW či státům, které jsou stranami úmluvy, poskytl poradenství a doporučení v oblasti vědy a techniky související s úmluvou.

Účely:

stanovení směru, jakým by se v přechodném období mezi čtvrtou a pátou hodnotící konferencí měly ubírat činnosti OPCW související s vědou a technikou,

umožnit generálnímu řediteli poskytovat zvláštní poradenství orgánům OPCW přijímajícím politická rozhodnutí a státům, které jsou stranami úmluvy, v oblastech vědy a techniky souvisejících s úmluvou,

využívat většího počtu vědeckých odborníků, kteří jsou pro potřeby OPCW k dispozici, a zdokonalených mechanismů k zajištění informovanosti o vývoji v oblasti technologií chemického monitorování a informačních nástrojů pro analýzu komplexních datových souborů obsahujících chemické informace,

budování a udržování sítě netechnických zainteresovaných subjektů, které mohou doplnit vědecké odborníky disponibilní pro OPCW, pokud jde o hodnocení všech aspektů nových věd a technologií, s cílem poskytnout úplnější poradenství ve vědecko-technické oblasti a příslušných dopadech,

umožnit řadě laboratoří mimo dané lokality, aby na podporu úmluvy analyzovaly toxiny.

Výsledky:

rozšíření sítě vědeckých odborníků, které má OPCW k dispozici a kteří přispějí k úsilí vynakládanému v oblasti monitorování vědy a technologií a zajistí, že s úmluvou bude vědecká obec více obeznámena a že bude v rámci této obce více viditelná,

navázání a udržování vztahů s vědeckými odborníky zapojenými do vývoje nových věd a technologií souvisejících s úmluvou,

vytváření příležitostí, aby se netechnické zainteresované subjekty zapojily do produktivních jednání s technickými odborníky o vědecko-technickém rozvoji za účelem posouzení bezpečnostních dopadů a rizik,

poradenství a doporučení ve vědecko-technických oblastech souvisejících s úmluvou, vypracovaná Vědeckou poradní radou OPCW a určená státům, které jsou stranami úmluvy,

větší povědomí o potřebě analyzovat toxiny, na které se vztahuje úmluva.

Činnosti:

1.   Chemická informatika k usnadnění mezinárodní spolupráce

Cílem této činnosti je zřízení pracovní skupiny vědců, kteří budou společně získávat, srovnávat a analyzovat údaje s jedinečnými chemickými podpisy. Cílem je shromažďovat údaje získané ze široké škály rutinních chemických monitorovacích činností, které obsahují chemické podpisy (například údaje získané při monitorování atmosféry, odebírání vzorků z životního prostředí, testování vody a dalších činnostech). Záměrem je spojit vědce v oboru chemie a informatiky z různých regionů světa, a vytvořit centrum, v jehož rámci bude možné šířit informace spolupracovníkům pro účely vizualizace a informativní analýzy globální a regionální chemie. Tato činnost má usnadnit spolupráci technického sekretariátu s vědeckou obcí. Hlavní výstupem bude centrum sloužící ke srovnáváníúdajů a jejich převádění do formátů kompatibilních s analytickými nástroji, které používají spolupracující výzkumní pracovníci. Centrum sídlící v jedné ze zúčastněných univerzit bude podporovat síť spolupracujících vědců a budovat svou kapacitu s cílem rozšířit svou působnost nad rámec období provádění.

2.   Hodnocení vědecko-technického vývoje

Řada odborných seminářů za účasti členů Vědecké poradní rady OPCW, odborníků zapojených do Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii a dalších odborníků s cílem posoudit dopad současného a možného budoucího vědecko-technického vývoje na provádění úmluvy.

Tato činnost napomůže Vědecké poradní radě OPCW při vypracování zprávy o vědecko-technickém vývoji určené pro čtvrtou hodnotící konferenci úmluvy.

Bude posouzena možnost případných partnerství s jinými mezinárodními organizacemi k provádění této činnosti.

3.   Mnohostranné využívání chemie: porozumění bezpečnostním aspektům vývoje technologií

Řada pracovních seminářů pro regionální střediska excelence a univerzitní katedry, které se zabývají bezpečnostními otázkami souvisejícími se zbraněmi hromadného ničení. Cílem je pomoci těm, kdo se zabývají dopady technologického vývoje, aby pochopili proces, v jehož rámci jsou technologie koncipovány, vyvíjeny, upravovány a zaváděny do praxe.

Účastníci seminářů si osvojí dovednosti a poznatky v těchto oblastech:

konvergující vědecké obory (zejména, ne však výhradně, sbližování chemie a biologie), které jsou významným faktorem umožňujícím vznik nových technologií a mohou stimulovat aplikace a přístupy v rámci obecného technologického vývoje,

osvědčené postupy v oblasti monitorování technologií,

jak lépe vyhodnocovat rizika u nových a měnících se technologií a

jak rozpoznat, že úprava nových technologií je klíčovým aspektem účinného řízení bezpečnosti.

Tato činnost napomůže k větší informovanosti o tom, jak věda a technologie přispívají k účinnému provádění mnohostranných bezpečnostních smluv a smluv týkajících se zbraní hromadného ničení, přičemž jako příklad se použije úmluva.

4.   Dočasné pracovní skupiny Vědecké poradní rady OPCW

Podpora zasedání dočasných pracovních skupin, které Vědecké poradní radě OPCW umožní poskytovat specializované technické poradenství generálnímu řediteli ohledně provádění úmluvy. To dále umožní generálnímu řediteli, aby s využitím spolehlivých vědeckých doporučení poskytoval v politických záležitostech poradenství orgánům přijímajícím politická rozhodnutí a státům, které jsou stranami úmluvy.

5.   Zaměření na vypracování standardizovaných analytických metod pro analýzu biologických toxinů

Na biologické toxiny se vztahuje úmluva o biologických zbraních. Dva biologické toxiny (ricin a saxitoxin) jsou rovněž uvedeny v úmluvě o chemických zbraních jako chemické zbraně a jsou přísně regulovány. Na další biologické toxiny se mohou rovněž vztahovat obecná kritéria uvedená v úmluvě zakazující používání toxických látek ve válečných konfliktech.

V úmluvě o biologických zbraních chybí rozsáhlý systém ověřování stanovený v úmluvě o chemických zbraních. Podle úmluvy o chemických zbraních mohou inspektoři odebírat vzorky a provádět analýzu na místě (pokud je to možné; v případě biologických toxinů to často možné není) nebo je posílat do laboratoří mimo danou lokalitu. K provedení analýzy v laboratořích mimo lokalitu je zapotřebí sofistikované analytické zařízení a metody a dále referenční materiály nebo údaje.

Pro účely tohoto projektu laboratoř OPCW a partnerské laboratoře:

připraví/obstarají referenční materiály,

provedou mezilaboratorní srovnávací testy,

vypracují a ověří doporučené pracovní postupy pro analýzu biologických toxinů,

shromáždí referenční údaje od partnerských laboratoří,

poskytnou doporučené pracovní postupy a referenční údaje partnerským laboratořím a vědecké obci,

vyhodnotí analytické postupy a detekční soupravy, které lze používat na místě jako vodítko při rozhodování o analýze mimo danou lokalitu a jako ochranný prvek pro inspektory na místě.

Projekt IV – Připravenost států, které jsou stranami úmluvy, pokud jde o předcházení útokům zahrnujícím chemické látky a reakci na ně

Cíle:

Přispět k rozvoji kapacit států, které jsou stranami úmluvy, pokud jde o předcházení teroristickým útokům za použití chemických zbraní, připravenosti a reakce na tyto útoky a zlepšit jejich reakci na žádosti o pomoc v případě použití nebo hrozby použití chemických látek.

Účely:

zajistit, aby státy, které jsou stranami úmluvy, si byly více vědomy významu včasného předkládání úplných prohlášení o vnitrostátních programech souvisejících s ochranou,

zajistit, aby státy, které jsou stranami úmluvy, více přispívaly k připravenosti OPCW reagovat na žádosti o pomoc,

vybídnout státy, které jsou stranami úmluvy, aby na regionální či subregionální úrovni podporovaly vytvoření regionálních sítí za účelem lépe koordinované reakce na útoky chemickými zbraněmi,

vybídnout státy, které jsou stranami úmluvy, aby zajistily koordinaci a spolupráci mezi subregiony v oblasti reakce na chemické mimořádné události,

vybudovat kapacitu států, které jsou stranami úmluvy, dále šířit poznatky a dovednosti získané během kurzů odborné přípravy,

provést nácvik a hodnocení vnitrostátního předcházení chemickým incidentům, připravenosti a reakce na tyto incidenty a zlepšit informovanost o dalších opatřeních, jež je třeba přijmout za účelem zvýšení úrovně připravenosti,

provést nácvik a hodnocení koordinace mezinárodního společenství při předcházení chemickým incidentům a reakci na tyto incidenty.

Výsledky:

vytvoření předpokladů pro zřízení regionální sítě pracovníků zajišťujících reakci na mimořádné události,

státy, které jsou stranami úmluvy, si jsou vědomy významu včasného předkládání úplných prohlášení o vnitrostátních programech souvisejících s ochranou,

státy, které jsou stranami úmluvy, jsou lépe připraveny nabídnout OPCW pomoc, budou-li o ni požádány,

státy, které jsou stranami úmluvy, si jsou více vědomy potřeby prosazovat spolupráci v případě útoku chemickými zbraněmi jakožto mimořádné události,

tým instruktorů ze středoasijských států, které jsou stranami úmluvy, jenž může podpořit plán reakce na chemické mimořádné události prostřednictvím odborné přípravy svých záchranářů,

díky začlenění předávání poznatků a postupů se zlepšily plány reakce na mimořádné události za účelem řešení incidentů souvisejících s toxickými chemickými látkami dotčených států, které jsou stranami úmluvy.

Činnosti:

1.   Regionální odborná příprava týkající se pomoci a ochrany

Kompletní cyklus odborné přípravy pro středoasijské státy, které jsou stranami úmluvy, který bude zahrnovat základní a pokročilé kurzy odborné přípravy zaměřené na pomoc a ochranu. Po kurzech bude jako stvrzení získaných poznatků následovat cvičení, během nějž účastníci tyto poznatky uplatní v rámci scénáře praktického výcviku v terénu. Tento cyklus odborné přípravy povede ke zvýšení odolnosti proti zneužívání toxických chemických látek a ke zlepšení schopnosti států a regionů na toto zneužívání reagovat. V případě záchranářů z daného regionu, kteří tuto odbornou přípravu absolvují, bude následně zvážena možnost jejich zařazení do školicích kurzů pro školitele financovaných OPCW s cílem pomoci jim při dalším šíření nabytých znalostí a dovedností.

2.   Regionální koordinační cvičení zaměřené na poskytování pomoci

V souladu s čl. X odst. 7 úmluvy navazuje navrhované cvičení na pracovní seminář zaměřený na koordinaci pomoci, který se v říjnu roku 2013 konal v Argentině, přičemž jeho cílem bude vyzkoušení mechanismů poskytování pomoci mezi dvěma nebo třemi státy z regionu Latinské Ameriky, které jsou stranami úmluvy a které sdílejí společné hranice; cvičení se zúčastní i zbývající státy z tohoto regionu, které jsou stranami úmluvy a které budou plnit různé úkoly.

3.   Regionální pracovní semináře týkající se pomoci a ochrany

Podpora pro tuto činnost byla poskytnuta podle rozhodnutí 2009/569/SZBP a rozhodnutí 2012/166/SZBP. Tato činnost je koncipována jako fórum pro řídící pracovníky a pracovníky odpovědné za plánování, kteří působí v oblasti ochrany civilního obyvatelstva proti chemickým zbraním, nebo kteří by byli odpovědni za poskytnutí pomoci při mimořádné události podle článku X úmluvy. Na pracovních seminářích jsou poskytovány informace o provádění článku X úmluvy, o vnitrostátních a mezinárodních projektech realizovaných OPCW, regionálních přístupech k pomoci a ochraně a o výzvách a nových příležitostech v oblasti pomoci a ochrany před chemickými zbraněmi a dalšími toxickými chemickými látkami. Cílem těchto seminářů je dále podpořit diskuzi o několika otázkách souvisejících s pomocí a ochranou a jejich analýzu a zaměřit se přitom zejména na oblasti, jako jsou práva a povinnosti států, které jsou stranami úmluvy, podle článku X úmluvy, předkládání prohlášení v rámci programů na ochranu a analýza nedostatků a problematických oblastí. Semináře rovněž poskytují přehled o činnostech, které jsou v daném regionu v oblasti pomoci a ochrany vyvíjeny. Účastníci prezentují své příspěvky za účelem sdílení zkušeností, získaných poznatků a námětů v oblasti pomoci a ochrany a reakce na mimořádné události v případě hrozeb souvisejících se zneužitím toxických chemických látek. Cílovými regiony budou Latinská Amerika a Asie.

4.   Simulační cvičení

Podpora pro tuto činnost byla poskytnuta podle rozhodnutí 2009/569/SZBP a rozhodnutí 2012/166/SZBP. Simulační cvičení jsou návazným projektem, který vychází z poznatků získaných při simulačním cvičení, jež se konalo v srpnu roku 2013 v Indonésii (financovaném podle rozhodnutí 2012/166/SZBP). Jedním z výsledků tohoto cvičení bylo vytvoření cvičebního modulu, který lze použít i v jiných regionech při činnostech souvisejících s budováním kapacit. Cvičení otestují, jak probíhá rozhodování mezi vládami a podpoří výměnu informací a poskytování pomoci mezi příslušnými vnitrostátními a mezinárodními organizacemi s cílem zmírnit rizika a dopad útoku za použití toxických chemických látek. Projekt doplňuje jiné programy OPCW, zejména ty, které se týkají pomoci a ochrany stanovených v článku X úmluvy, jakož i úsilí OPCW o podporu států, které jsou stranami úmluvy, při přijímání vnitrostátních prováděcích opatření a projekt „OPCW jako platforma pro zlepšování bezpečnosti v chemických závodech“ (financovaný podle rozhodnutí 2012/166/SZBP). Podle článku X úmluvy může OPCW poskytovat státům, které jsou stranami úmluvy, odborné poradenství a pomoc v oblasti rozvoje a zlepšování jejich schopnosti zajistit ochranu před chemickými zbraněmi.

Projekt V – Univerzální platnost a osvěta

Cíle:

povzbudit státy, které nejsou stranami úmluvy, aby lépe porozuměly výhodám vyplývajícím z připojení se k úmluvě a z většího zapojení do činností OPCW,

zvýšit povědomí o OPCW a o úmluvě, zejména mezi širokou veřejností a určitými cílovými skupinami v oblasti vzdělávání, jako jsou středoškolští a vysokoškolští studenti chemie a chemického inženýrství a pedagogové vyučující tyto předměty.

Účely:

zvýšit povědomí a znalost OPCW a úmluvy mezi studenty a učiteli, případně i dalšími skupinami,

zvýšit viditelnost OPCW a vysvětlit její činnost široké veřejnosti,

zlepšit možnosti, jak oslovit co největší počet osob, zejména ty, kdo nejsou techniky ani odborníky,

zvýšit povědomí o OPCW a o úmluvě mezi mladými lidmi ve vybraných státech nebo regionech,

státy, které nejsou stranami úmluvy, se mají více zapojit do činností OPCW a lépe porozumět úmluvě a jejímu přínosu,

prohloubit spolupráci se zúčastněnými stranami, pokud jde o důležité otázky, před nimiž stojí OPCW v době institucionálních změn.

Výsledky:

šíření vzdělávacích materiálů vytvořených vnitrostátními, regionálními a mezinárodními sdruženími a jejich využívání na školách a univerzitách,

větší míra informovanosti veřejnosti o OPCW a úmluvě díky výstavě prezentované na různých akcích po celém světě,

lepší interakce s OPCW ze strany mladých lidí ve vybraných zemích nebo regionech a rozvoj nástrojů sociálních medií a jejich využívání partnery OPCW,

výsledné zvýšení počtu nových států, které jsou stranami úmluvy,

větší přínos občanské společnosti k procesu tvorby politik v rámci OPCW, včetně možnosti prezentovat své názory na důležité otázky přímo delegátům na zvláštních plenárních zasedáních konference států, které jsou stranami úmluvy,

dokumentární materiál, včetně víceúčelového interního videomateriálu OPCW, který lze šířit a využívat pro osvětovou činnost mezi širokou veřejností.

Činnosti:

1.   Překlad a šíření nástrojů a materiálů pro účely vzdělávání a osvěty

Během let 2013 a 2014 vypracoval technický sekretariát (částečně za podpory podle rozhodnutí 2012/166/SZBP) několik nástrojů pro vzdělávání a osvětu v anglickém jazyce. V zájmu maximálního využití těchto materiálů širokou škálou zúčastněných stran v co největším počtu států, které jsou stranami úmluvy, je třeba tyto materiály přeložit do ostatních pěti úředních jazyků OPCW a dalších široce používaných jazyků. Bude rovněž zapotřebí zajistit co nejširší distribuci přeložených materiálů.

2.   Příprava výstavy týkající se OPCW

Ve spolupráci s vědeckými a mírovými muzei připravit profesionální výstavu týkající se OPCW a úmluvy, kterou lze vyžít při příslušných zasedáních, konferencích, atd. OPCW již dříve vykonala určitou činnost ve spolupráci s Nobelovým centrem míru, s MUSEONEM v Haagu a dalšími, ale v rámci tohoto projektu bude zhotovena profesionálně navržená výstava, kterou bude OPCW moci podle potřeby opakovaně využívat.

3.   Osvěta zaměřená na mladé lidi

Osvětové pracovní semináře zaměřené na mladé lidi (ve věku 15 až 25 let) s cílem zvýšit povědomí o OPCW a úmluvě a vést mladé lidi k tomu, aby se zajímali o možnosti budoucího pracovního uplatnění v oblastech a odvětvích na mezinárodní úrovni. To bude zahrnovat prezenční semináře a vypracování nástrojů sociálních medií, které mohou využívat regionální partneři a vysoké školy.

4.   V souvislosti s univerzální platností usnadnění státům, které nejsou stranami úmluvy, aby se k ní připojily

Pracovní plán týkající se univerzální platnosti zahrnuje: koncept: individuální přístup, zaměření na konkrétní státy, flexibilní formát (na částečně neformální až neformální úrovni – track 1.5 až 2.0), zvaní na akce a osvěta, mnohostranné partnerství; sponzorování činností OPCW, v sídle OPCW či jinde; semináře pro konkrétní země; regionální přístup; akce na neformální úrovni (track 2.0); databáze pro kontakt se zeměmi a rozvoj koordinace.

5.   Podpora účasti nevládních organizací na činnostech OPCW

Počet nevládních organizací, které se zaregistrovaly a zúčastnily konferencí OPCW, od roku 2008 neustále a výrazně roste, přičemž nejvyššího počtu bylo dosaženo na 3. hodnotící konferenci konané v dubnu roku 2013, kdy byla schválena účast 70 nevládních organizací zastupujících všechny regiony. Nevládní organizace se kromě toho vůbec poprvé aktivně zúčastnily konferencí OPCW tak, že se obracely na delegáty na zvláštních plenárních zasedáních třetí hodnotící konference a 18. konference států, které jsou stranami úmluvy. Tento návrh zajistí základní příspěvek na dopravu a ubytování zástupců nevládních organizací ze států s rozvíjejícím nebo transformujícím se hospodářstvím, aby se mohli zúčastnit všech konferencí států, které jsou stranami úmluvy, v roce 2015 a 2016.

6.   Podpora pro produkci a propagaci videodokumentárního cyklu „Fires“

Projekt Fires vypracoval útvar OPCW pro média a vztahy s veřejností. Jeho pracovníci natočili 4 epizody, každou v délce od 5 do 20 minut, včetně původní epizody A Teacher's Mission, kterou jednoznačně doporučila dočasná pracovní skupina Vědecké poradní rady OPCW pro vzdělávání a osvětu jakožto účinnou učební pomůcku.Poslední epizoda, Ich Liebe Dich, vyvolala u zúčastněných stran ještě větší zájem o projekt, přičemž několik států, které jsou stranami úmluvy, nabídlo materiální podporu a spolupráci při natáčení dalších epizod. Financování Unií zajistí produkci alespoň tří dalších epizod.

Projekt VI – Program zaměřený na Afriku

Cíl:

Posílit kapacitu afrických států, které jsou stranami úmluvy, pokud jde o plnění jejich závazků v rámci úmluvy.

Účely:

Účel 1 (vnitrostátní provádění)

posílená schopnost afrických států, které jsou stranami úmluvy, zajistit účinné vnitrostátní provádění,

vyšší počet afrických států, které jsou stranami úmluvy, schopných zajistit účinné vnitrostátní provádění na kvantitativní a kvalitativní úrovni,

lepší porozumění a povědomí vnitrostátních orgánů afrických států, které jsou stranami úmluvy, ohledně záležitostí souvisejících s úmluvou, v zájmu dobré spolupráce a podpory,

účinné fungování celních orgánů při kontrole a sledování obchodu s chemickými zbraněmi,

posílená mezirezortní spolupráce na podporu účinného vnitrostátního provádění úmluvy pod vedením vnitrostátního orgánu.

Účel 2 (mírové využívání chemie)

zajistit, aby africké státy, které jsou stranami úmluvy a jejichž ekonomika se rozvíjí nebo je v procesu transformace, posílily kapacitu svých laboratoří financovaných z veřejných prostředků za účelem provádění úmluvy v oblasti mírového využívání chemie,

zajistit, aby africké státy, které jsou stranami úmluvy a jejichž ekonomika se rozvíjí nebo je v procesu transformace, zlepšily přístupy k řízení bezpečnosti chemických postupů v malých a středně velkých chemických průmyslových závodech.

Výsledky:

Výsledky 1 (vnitrostátní provádění)

zúčastněné strany lépe chápou úmluvu a jsou o ní lépe informovány a posílily svou úlohu v rámci úsilí o vnitrostátní provádění i zapojení do tohoto úsilí,

celní úředníci z afrických států, které jsou stranami úmluvy, zlepšili své znalosti a schopnosti, pokud jde o účinné plnění úkolů v oblasti dovozu a vývozu chemických látek uvedených na seznamech úmluvy a koordinaci s vnitrostátními orgány,

zúčastněné strany mají k dispozici správné a aktuální informace pro účely účinného vzdělávání,

potenciální orgány či subjekty zúčastněných stran zaměřených na podporu provádění úmluvy se dohodly na krátkodobém programu s cílem navázat mezi sebou součinnost.

Výsledky 2 (mírové využívání chemie)

laboratoře financované z veřejných prostředků v afrických státech, které jsou stranami úmluvy, zvýšily úroveň technické způsobilosti k analýze chemických látek, na něž se vztahuje provádění úmluvy na vnitrostátní úrovni, a k mírovému využívání chemie s uplatňováním moderních analytických metod, zejména plynových chromatografů (GC) a plynových chromatografů – hmotnostních spektrometrů (GC-MS),

zvýšila se úroveň způsobilosti a znalostí zaměstnanců malých a středních podniků, zástupců průmyslových sdružení a vnitrostátních orgánů či vládních institucí afrických států, které jsou stranami úmluvy, v souvislosti s postupy pro řízení bezpečnosti chemického procesu.

Činnosti:

1.   Regionální fórum vnitrostátních orgánů a zúčastněných stran

Vnitrostátní orgány mají specifickou a důležitou úlohu a povinnosti, pokud jde o účinné provádění. Na vnitrostátní úrovni musí navázat a udržovat velmi úzkou a dobrou spolupráci s dalšími dotčenými zúčastněnými stranami. Spolupráce není vždy účinná, neboť ve vzájemných vztazích stále existují rezervy a nedostatky v porozumění. Cílem navrhovaného regionálního fóra zúčastněných stran je umožnit představitelům hlavních zúčastněných stran a vnitrostátních orgánů, aby se mohli setkávat, poznávat a vzájemně si lépe rozumět. Fórum poskytne rovněž vhodnou příležitost ke sdílení zkušeností a výměně názorů a stanovisek k problematickým otázkám, a to v zájmu účinné spolupráce. Výše uvedené se navrhuje jako pilotní projekt pro africký region.

2.   Regionální kurzy odborné přípravy pro celní orgány států, které jsou stranami úmluvy, zaměřené na technické aspekty režimu převodů podle úmluvy

Celním úředníkům byla poskytnuta podpora podle společné akce 2005/913/SZBP, společné akce 2007/185/SZBP, rozhodnutí 2009/569/SZBP a rozhodnutí 2012/166/SZBP. Na základě získaných zkušeností budou celním úředníkům poskytovány kurzy odborné přípravy zaměřené na informovanost, jejichž účelem je lepší shromažďování a předávání údajů o dovozu a vývozu chemických látek uvedených na seznamech úmluvy vnitrostátním orgánům. Odborná příprava poskytne praktickou instruktáž a cvičení a bude zahrnovat prvek týkající se „školení školitelů“. Tuto odbornou přípravu uspořádá v africkém regionu útvar technického sekretariátu pro podporu při provádění, jemuž bude útvar pro prohlášení poskytovat technické poradenství.

3.   Poskytnutí vědeckých a informačních materiálů týkajících se úmluvy

S cílem podpořit pochopení úmluvy a povědomí o ní v afrických státech, které jsou stranami úmluvy, budou vypracovány informační materiály, jež budou prostřednictvím příslušných vnitrostátních orgánů poskytnuty knihovnám na vysokoškolských katedrách chemie. V první fázi bude tato činnost zaměřena na poskytování informací, avšak druhá fáze povede k začlenění úmluvy do vysokoškolských učebních osnov či studijních programů. Výše uvedené se navrhuje jako pilotní projekt v africkém regionu.

4.   Součinnost a partnerství pro účinné provádění

Cílem činnosti je podpořit zapojení potenciálních zúčastněných agentur či subjektů do podpory provádění úmluvy. Jedná se o regionální nebo subregionální vzdělávací instituce pro vojsko a pro celní orgány, příslušné laboratoře, akademické instituce, nevládní organizace a komunitní organizace. Po určení státu, který je stranou úmluvy a který projekt spustí, budou navrženy a prováděny společné akce. Víceodvětvová vnitrostátní akce pořádaná pilotním vnitrostátním orgánem pro všechny hlavní zúčastněné agentury, orgány a instituce, které s ohledem na svůj vnitrostátní mandát mají důležitou úlohu při vnitrostátním provádění úmluvy, se navrhuje jako pilotní projekt pro africký region.

5.   Kurz(y) rozvoje analytických dovedností

Tyto kurzy trvají dva týdny, během nichž je účastníkům poskytnuta teoretická příprava a praktická instruktáž v oboru plynové chromatografie a plynové chromatografie – hmotové spektrometrie. Probíraná témata budou zahrnovat: strojové vybavení; systém hodnocení a optimalizace; řešení vzniklých problémů; přípravu vzorků z prostředí; a v případě chemických látek, na něž se vztahuje úmluva, i na analýzu těchto vzorků prostřednictvím plynových chromatografů a plynových chromatografů – hmotnostních spektrometrů. Účastníkům je rovněž poskytnuta intenzivní praktická instruktáž zaměřená na přípravu různých matric vzorků, které mají být analyzovány za použití plynových chromatografů pro selektivní detekci prvků a plynových chromatografů – hmotnostních spektrometrů v módu elektronové ionizace a chemické ionizace. Závěrem jsou účastníci seznámeni s celou řadou postupů extrakce, čištění, odstraňování a derivace. Kurzy jsou realizovány s podporou uznávané instituce VERIFIN, vybrané v transparentním výběrovém řízení, s níž OPCW uzavřela dohodu na dobu pěti let.

6.   Osvěta pro průmyslová odvětví – pracovní semináře o úmluvě a bezpečnosti chemického procesu

Tyto semináře trvají dva a půl dne. Zahrnují mimo jiné otázky bezpečnosti a zabezpečení v chemickém průmyslu, strategie řízení chemických procesů, řízení bezpečnosti chemických procesů, osvědčené postupy v tomto odvětví a úvod do programu Responsible Care®.

V úvodní části kurzu je rovněž prezentován přehled úmluvy a programů mezinárodní spolupráce.


Top