EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0957

Nařízení Komise (EU) č. 957/2014 ze dne 10. září 2014 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o vynětí esterů kyseliny montanové (E 912) Text s významem pro EHP

OJ L 270, 11.9.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/957/oj

11.9.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 270/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 957/2014

ze dne 10. září 2014,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o vynětí esterů kyseliny montanové (E 912)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (1), a zejména na čl. 10 odst. 3 a článek 14 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 obsahuje seznam potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinách a podmínky jejich použití.

(2)

Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 (2) stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení (ES) č. 1333/2008.

(3)

Estery kyseliny montanové (E 912) jsou vosky schválené jako lešticí látky pro povrchové ošetření citrusových plodů, melounů, papáji, manga, avokáda a ananasu v souladu s přílohou II nařízení (ES) č. 1333/2008.

(4)

V čl. 32 odst. 1 nařízení (ES) č. 1333/2008 se stanoví, že všechny potravinářské přídatné látky, které byly v Unii ke dni 20. ledna 2009 již povoleny, podrobí Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) novému posouzení rizika.

(5)

Za tímto účelem nařízení Komise (EU) č. 257/2010 (3) stanoví program pro přehodnocení potravinářských přídatných látek. V souladu s nařízením (EU) č. 257/2010 se přehodnocení potravinářských přídatných látek jiných než barviv a náhradních sladidel musí dokončit do 31. prosince 2018. Některé potravinářské přídatné látky, včetně esterů kyseliny montanové (E 912), však mají vyšší prioritu a měly by být vyhodnoceny dříve.

(6)

V souladu s čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) č. 257/2010 předloží zúčastněný provozovatel podniku/zúčastnění provozovatelé podniků a jiné zúčastněné strany údaje týkající se přehodnocení potravinářské přídatné látky ve lhůtě stanovené úřadem v jeho výzvě k předložení údajů.

(7)

Úřad dne 15. února 2012 vyhlásil veřejnou výzvu k předložení vědeckých údajů týkajících se esterů kyseliny montanové (E 912) (4), ve které vyzval zúčastněné strany a subjekty, aby do 1. června 2012 předložily požadované údaje nebo poskytly informace.

(8)

Úřad dne 7. června 2013 vydal vědecké stanovisko týkající se přehodnocení esterů kyseliny montanové (E 912) jako potravinářských přídatných látek (5). V tomto stanovisku bylo uvedeno, že nejsou k dispozici žádné údaje o toxikokinetice a reprodukční a vývojové toxicitě esterů kyseliny montanové. Dostupné údaje o krátkodobé a subchronické toxicitě, genotoxicitě a chronické toxicitě a karcinogenitě esterů kyseliny montanové byly omezené. Nebyly předloženy žádné údaje týkající se použití. Na základě těchto omezených údajů došel úřad k závěru, že estery kyseliny montanové jako potravinářské přídatné látky nelze vyhodnotit.

(9)

V čl. 6 odst. 5 nařízení (EU) č. 257/2010 se stanoví, že nepředloží-li zúčastněný provozovatel podniku/zúčastnění provozovatelé podniků a jiná zúčastněná strana úřadu ve stanovené lhůtě informace potřebné pro dokončení přehodnocení konkrétní potravinářské přídatné látky, může být potravinářská přídatná látka vyňata ze seznamu schválených potravinářských přídatných látek Unie v souladu s postupem podle čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 1333/2008. Specifikace pro tuto potravinářskou přídatnou látku by tedy měly být z nařízení (EU) č. 231/2012 vyňaty.

(10)

V souladu s čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 1333/2008 by měl být seznam schválených potravinářských přídatných látek Unie pozměněn postupem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 (6).

(11)

V čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1331/2008 se stanoví, že seznam potravinářských přídatných látek Unie může být aktualizován buď z podnětu Komise, nebo na základě podání žádosti.

(12)

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení (EU) č. 231/2012 by proto měly být pozměněny vynětím esterů kyseliny montanové (E 912) ze seznamu schválených potravinářských přídatných látek Unie, protože jejich zahrnutí do seznamu již není s ohledem na nedostupnost nejnovějších vědeckých důkazů opodstatněné.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Příloha nařízení (EU) č. 231/2012 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Potraviny obsahující estery kyseliny montanové (E 912), které byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh před tím, než toto nařízení vstoupilo v platnost, mohou být nadále prodávány až do vyčerpání zásob.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. září 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ze dne 9. března 2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (Úř. věst. L 83, 22.3.2012, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 257/2010 ze dne 25. března 2010, kterým se stanoví program pro přehodnocení schválených potravinářských přídatných látek v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách (Úř. věst. L 80, 26.3.2010, s. 19).

(4)  http://www.efsa.europa.eu/en/dataclosed/call/120215a.htm

(5)  EFSA Journal 2013; 11(6):3236.

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1).


PŘÍLOHA I

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění takto:

1)

V části B se v oddíle 3 „Potravinářské přídatné látky jiné než barviva a náhradní sladidla“ zrušuje položka týkající se potravinářské přídatné látky E 912.

2)

V části E se v kategorii potravin 04.1.1 „Celé čerstvé ovoce a zelenina“ zrušuje položka týkající se potravinářské přídatné látky E 912.


PŘÍLOHA II

V příloze nařízení (EU) č. 231/2012 se zrušuje položka týkající se potravinářské přídatné látky E 912.


Top