EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0808

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

OJ L 227, 31.7.2014, p. 18–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/808/oj

31.7.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 227/18


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 808/2014

ze dne 17. července 2014,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (1), a zejména na čl. 8 odst. 3, článek 12, čl. 14 odst. 6, článek 41, čl. 54 odst. 4 a čl. 66 odst. 5, článek 67, čl. 75 odst. 5 a čl. 76 odst. 1,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 1305/2013 stanoví obecná pravidla podpory Unie na rozvoj venkova, která je financována z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), čímž doplňuje společná ustanovení o evropských strukturálních a investičních fondech obsažená v části druhé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 (2). Komise je zmocněna přijmout určitá prováděcí pravidla k zajištění toho, aby nový právní rámec vytvořený uvedenými nařízeními fungoval bezproblémově a používal se jednotně.

(2)

Je třeba stanovit pravidla pro předkládání obsahu programů rozvoje venkova, založená zejména na požadavcích článku 8 nařízení (EU) č. 1305/2013 a článku 27 nařízení (EU) č. 1303/2013. Je třeba rovněž stanovit, která z uvedených pravidel pro předkládání se použijí rovněž pro programy věnované společným nástrojům pro neomezené záruky a sekuritizaci, které umožňují snížení kapitálových požadavků prováděné Evropskou investiční bankou (dále jen „EIB“) podle čl. 28 nařízení (EU) č. 1303/2013. Je třeba rovněž stanovit pravidla pro obsah celostátních rámců.

(3)

Je třeba stanovit postupy a harmonogramy pro schvalování celostátních rámců.

(4)

V zájmu uspořádání změn programů rozvoje venkova by měla být zavedena pravidla pro jejich předkládání, jakož i pro četnost změn. Mělo by tak být učiněno, aby se co nejvíce snížila administrativní zátěž, a přitom byla ponechána flexibilita pro jasně definované mimořádné okolnosti a konkrétní situace.

(5)

Je třeba stanovit pravidla pro změny celostátních rámců včetně harmonogramu, a zejména usnadnit změnu celostátních rámců členských států, které mají regionální programy.

(6)

V zájmu zajištění řádného využívání prostředků z EZFRV je třeba vytvořit systémy poukázek nebo rovnocenné systémy proplácení nákladů účastníků při předávání znalostí a informačních akcích, aby se zajistilo, že uhrazené výdaje jasně souvisí s konkrétní způsobilou akcí odborné přípravy nebo předávání znalostí poskytnutou účastníkovi.

(7)

Aby bylo zajištěno, že bude vybrán poskytovatel služeb, který nabízí nejlepší poměr kvality a ceny, měl by výběr orgánů nebo subjektů poskytujících poradenské služby probíhat podle příslušných vnitrostátních pravidel pro zadávání veřejných zakázek.

(8)

Jelikož konečné platby by měly být poskytovány pouze po správném provedení podnikatelských plánů, je třeba stanovit společné parametry pro taková posouzení. Aby se pro mladé zemědělce, kteří poprvé začínají působit, usnadnil přístup k ostatním opatřením v rámci opatření pro rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti podle článku 19 nařízení (EU) č. 1305/2013, je třeba stanovit pravidla pro zahrnutí více opatření do podnikatelských plánů, jakož i pro schvalovací procedury u souvisejících žádosti.

(9)

Členským státům by mělo být povoleno vypočítat podporu na závazky v rámci agroenvironmentálně-klimatických opatření, opatření ekologického zemědělství a opatření týkajících se dobrých životních podmínek zvířat na základě jiných jednotek, než které jsou uvedeny v příloze II nařízení (EU) č. 1305/2013, z důvodu zvláštní povahy těchto závazků. Je třeba stanovit pravidla týkající se dodržení maximální povolené částky, výjimky pro platby na velkou dobytčí jednotku a v různých kategoriích převodní sazby zvířat na velké dobytčí jednotky.

(10)

Pro zajištění toho, aby se výpočet vícenákladů a ušlých příjmů u opatření uvedených v článcích 28 až 31, 33 a 34 nařízení (EU) č. 1305/2013 prováděl transparentním a ověřitelným způsobem, je třeba stanovit některé společné prvky pro výpočet použitelné ve všech členských státech.

(11)

Aby se zamezilo nadměrné kompenzaci a nárůstu administrativní zátěže, je třeba stanovit pravidla pro kombinaci některých opatření.

(12)

Je třeba stanovit pravidla týkající se zahájení provozu celostátních sítí pro venkov, jakož i jejich struktury, aby se zajistilo, že tyto sítě budou moci fungovat efektivně a včas na podporu provádění programu.

(13)

V zájmu zajištění informovanosti a propagace u činností pro rozvoj venkova, které využívají podporu z EZFRV, musí řídicí orgán plnit povinnosti, které by měly být dále upřesněny v tomto nařízení. Řídicí orgán by měl systemizovat své celkové úsilí v oblasti poskytování informací a propagace prostřednictvím strategie a vytvořením jediné internetové stránky nebo internetového portálu zvýšit povědomí o cílech politiky rozvoje venkova a posílit dostupnost a transparentnost informací o možnostech financování. Je třeba přijmout ustanovení o povinnosti příjemců podávat informace o podpoře z EZFRV poskytnuté na jejich projekty.

(14)

Aby se usnadnilo založení společného systému monitorování a hodnocení, je třeba vymezit společné prvky tohoto systému včetně ukazatelů a plánu hodnocení.

(15)

Je třeba stanovit ústřední prvky výroční zprávy o provádění podle článku 75 nařízení (EU) č. 1305/2013 a minimální požadavky na plán hodnocení podle článku 56 nařízení (EU) č. 1303/2013.

(16)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru pro rozvoj venkova,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EU) č. 1305/2013, pokud jde o předkládání programů rozvoje venkova, postupy a harmonogramy ke schválení a změnu programů rozvoje venkova a změnu celostátních rámců, obsah celostátních rámců, informace o programech rozvoje venkova a jejich propagaci, provádění některých opatření pro rozvoj venkova, monitorování, hodnocení a podávání zpráv.

Článek 2

Obsah programů rozvoje venkova a celostátních rámců

Předkládání obsahu programů rozvoje venkova uvedených v článku 27 nařízení (EU) č. 1303/2013 a v článku 8 nařízení (EU) č. 1305/2013, celostátních programů věnovaných společným nástrojům pro neomezené záruky a sekuritizaci, které umožňují snížení kapitálových požadavků prováděné Evropskou investiční bankou (dále jen „EIB“) podle článku 28 nařízení (EU) č. 1303/2013, a celostátních rámců podle čl. 6 odst. 3 nařízení (EU) č. 1305/2013, se stanoví v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 3

Přijetí celostátních rámců

Celostátní rámce podle čl. 6 odst. 3 nařízení (EU) č. 1305/2013 se přijmou postupem podle článku 29 nařízení (EU) č. 1303/2013.

Článek 4

Změny programů rozvoje venkova

1.   Návrhy na změnu programu rozvoje venkova a konkrétních programů pro zřízení a provoz celostátních sítí pro venkov obsahují zejména tyto informace:

a)

druh změny, která je předmětem návrhu;

b)

důvody a/nebo potíže, které nastaly při provádění a odůvodňují změnu;

c)

očekávané účinky změny;

d)

dopad změny na ukazatele;

e)

vztah mezi změnou a dohodou o partnerství uvedenou v kapitole II hlavy II nařízení (EU) č. 1303/2013.

2.   Změny programu druhu uvedeného v čl. 11 písm. a) bodu i) nařízení (EU) č. 1305/2013 lze navrhnout nejvýše třikrát v průběhu programového období.

Za kalendářní rok a program lze předložit jediný návrh na změnu pro všechny ostatní druhy změn dohromady, s výjimkou roku 2023, kdy lze předložit více než jeden návrh na změnu u změn týkajících se výlučně přizpůsobení plánu financování, včetně případných výsledných změn plánu ukazatelů.

První a druhý pododstavec se nepoužijí:

a)

v případě, že je třeba přijmout nouzové opatření v důsledku přírodních katastrof a katastrofických událostí formálně uznaných příslušným vnitrostátním veřejným orgánem; nebo

b)

v případě, že změna je nutná v důsledku změny právního rámce Unie; nebo

c)

na základě kontroly výkonnosti uvedené v článku 21 nařízení (EU) č. 1303/2013 nebo

d)

v případě změny příspěvku z EZFRV plánovaného na každý rok podle čl. 8 odst. 1 písm. h) bodu i) nařízení (EU) č. 1305/2013, která vyplývá z vývoje ročního rozdělení částek podle jednotlivých členských států uvedeného v čl. 58 odst. 7 uvedeného nařízení.

3.   Členské státy předloží svou poslední změnu programu druhu uvedeného v čl. 11 písm. a) bodu iii) nařízení (EU) č. 1305/2013 Komisi do 30. září 2020.

Jiné druhy změn programu se předloží Komisi do 30. září 2023.

4.   Pokud určitá změna programu změní kterýkoli z údajů, které jsou obsaženy v tabulce celostátního rámce podle čl. 6 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 1305/2013, pak schválení této změny programu představuje schválení odpovídající změny uvedené tabulky.

Článek 5

Změna celostátních rámců

1.   Ustanovení článku 30 nařízení (EU) č. 1303/2013, článku 11 nařízení (EU) č. 1305/2013 a čl. 4 odst. 1 písm. b) a c) tohoto nařízení se použijí obdobně pro změny celostátních rámců.

2.   Členské státy, které se rozhodly pro předložení celostátních rámců s tabulkou podle čl. 6 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 1305/2013, mohou předložit změny celostátního rámce týkající se dané tabulky Komisi, přičemž je třeba zohlednit stupeň provádění jejich různých programů.

3.   Komise po schválení změn uvedených v odstavci 2 přizpůsobí finanční plány dotyčných programů uvedené v čl. 8 odst. 1 písm. h) nařízení (EU) č. 1305/2013 změněné tabulce, pokud:

a)

se celkový příspěvek z EZFRV na program za celé programové období nezmění;

b)

se celkový příděl z EZFRV pro dotčený členský stát nezmění;

c)

se roční rozdělení programu pro roky předcházející roku revize nezmění;

d)

je dodržen roční příděl z EZFRV dotčenému členskému státu;

e)

je dodrženo celkové financování z EZFRV pro opatření související s životním prostředím a klimatem, jak je stanoveno v čl. 59 odst. 6 nařízení (EU) č. 1305/2013.

4.   Kromě případů nouzových opatření v důsledku přírodních katastrof nebo katastrofických událostí formálně uznaných příslušným vnitrostátním veřejným orgánem, změn právního rámce nebo změn vyplývajících z kontroly výkonnosti podle článku 21 nařízení (EU) č. 1303/2013 lze žádosti o změnu celostátního rámce podle odstavce 2 předkládat pouze jednou za kalendářní rok před 1. dubnem. Odchylně od čl. 4 odst. 2 druhého pododstavce lze změny programů, které vyplývají z takovéto revize, provést vedle jediného návrhu na změnu předloženého za stejný rok.

5.   Prováděcí akt o schválení změny musí být přijat včas, aby bylo možné změnit příslušné rozpočtové závazky před koncem roku, v němž byla tato revize předložena.

Článek 6

Předávání znalostí a informační akce

1.   Členské státy mohou umožnit úhradu výdajů souvisejících s náklady na cestu, ubytování a denní příspěvky účastníků při předávání znalostí a informačních akcích podle článku 14 nařízení (EU) č. 1305/2013, jakož i souvisejících nákladů na nahrazení zemědělců systémem poukázek nebo jiným systémem s rovnocenným účinkem.

2.   V souvislosti se systémy uvedenými v odstavci 1 členské státy stanoví:

a)

že doba platnosti poukázky nebo jejího ekvivalentu nesmí přesáhnout jeden rok;

b)

pravidla pro získání poukázek nebo jejich ekvivalentu, zejména pak skutečnost, že musí být vázány na konkrétní akci;

c)

vymezení zvláštních podmínek, za kterých mohou být uhrazeny poukázky poskytovateli na odborné vzdělávání či jiné předávání znalostí a informační akce.

Článek 7

Výběr orgánů nebo subjektů nabízejících poradenské služby

Výzvy k předkládání návrhů podle čl. 15 odst. 3 nařízení (EU) č. 1305/2013 musejí odpovídat příslušným pravidlům Unie a vnitrostátním pravidlům pro zadávání veřejných zakázek. Musí věnovat náležitou pozornost tomu, nakolik žadatelé splňují požadavky na kvalifikaci podle uvedeného článku.

Článek 8

Podnikatelské plány

1.   Pro účely čl. 19 odst. 5 nařízení (EU) č. 1305/2013 musí členské státy posoudit pokrok při provádění podnikatelských plánů podle čl. 19 odst. 4 uvedeného nařízení v případě podpory podle čl. 19 odst. 1 písm. a) bodů i) a ii) uvedeného nařízení z hlediska řádného provádění opatření uvedených v čl. 5 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 (3).

2.   Pokud se podnikatelský plán v případě podpory podle čl. 19 odst. 1 písm. a) bodu i) nařízení (EU) č. 1305/2013 vztahuje k využívání jiných opatření rozvoje venkova podle uvedeného nařízení, mohou členské státy stanovit, že schválení žádosti o podporu rovněž umožňuje přístup k podpoře podle uvedených opatření. Pokud členský stát této možnosti využije, stanoví, že žádost o podporu poskytuje nezbytné informace k posouzení způsobilosti podle uvedených opatření.

Článek 9

Konverze jednotek

1.   Pokud jsou závazky podle článků 28, 29 a 34 nařízení (EU) č. 1305/2013 vyjádřeny v jiných jednotkách, než které jsou stanoveny v příloze II uvedeného nařízení, mohou členské státy vypočítat platby na základě těchto jiných jednotek. V tomto případě členské státy zajistí, aby byly splněny maximální roční částky způsobilé pro podporu z EZFRV, které jsou stanoveny v uvedené příloze.

2.   S výjimkou plateb za závazky pro chov místních plemen, jejichž chov je ohrožen ve smyslu čl. 28 odst. 10 písm. b) nařízení (EU) č. 1305/2013, nelze platby podle článků 28, 29 a 34 zmíněného nařízení, přiznat na velkou dobytčí jednotku.

Přepočítací koeficienty pro různé kategorie zvířat na velké dobytčí jednotky jsou uvedeny v příloze II.

Článek 10

Standardní předpoklady vícenákladů a ušlých příjmů

1.   Členské státy mohou stanovit výši plateb pro opatření nebo druhy operací podle článků 28 až 31 a článků 33 a 34 nařízení (EU) č. 1305/2013 na základě standardních předpokladů vícenákladů a ušlých příjmů.

2.   Členské státy zajistí u výpočtů a odpovídajících plateb podle odstavce 1, aby:

a)

obsahovaly pouze ověřitelné prvky;

b)

byly založeny na hodnotách stanovených na základě náležitého odborného posouzení;

c)

jasně uváděly zdroj použitých hodnot;

d)

byly případně odlišeny tak, aby zohledňovaly regionální nebo místní podmínky a skutečné využití půdy;

e)

neobsahovaly údaje související s investičními náklady.

Článek 11

Kombinace závazků a kombinace opatření

1.   Různé agroenvironmentálně-klimatické závazky podle článku 28 nařízení (EU) č. 1305/2013, závazky ekologického zemědělství podle článku 29 uvedeného nařízení, závazky v oblasti dobrých životních podmínek zvířat podle článku 33 uvedeného nařízení a lesnicko-environmentální závazky a závazky v oblasti klimatu podle článku 34 uvedeného nařízení lze kombinovat za předpokladu, že se navzájem doplňují a jsou navzájem slučitelné. Členské státy ke svým programům rozvoje venkova přikládají seznam povolených kombinací.

2.   Pokud jsou opatření nebo různé závazky v rámci stejných nebo různých opatření uvedené v odstavci 1 kombinovány, zohlední při stanovení úrovně podpory členské státy konkrétní ušlé příjmy a vícenáklady vzniklé v důsledku této kombinace.

3.   Pokud nějaká operace spadá do dvou nebo více opatření nebo do dvou nebo více různých druhů operací, mohou členské státy přiřadit daný výdaj dominantnímu opatření nebo dominantnímu druhu operace. Použije se konkrétní sazba příspěvku daného dominantního opatření nebo druhu operace.

Článek 12

Celostátní síť pro venkov

1.   Členské státy zajistí zřízení a provoz celostátní sítě pro venkov podle článku 54 nařízení (EU) č. 1305/2013 a zahájení jejího akčního plánu nejpozději 12 měsíců poté, co Komise schválila program rozvoje venkova nebo zvláštní program týkající se zřízení a provozu celostátní sítě pro venkov.

2.   Struktura potřebná pro provozování celostátní sítě pro venkov bude vytvořena buď v rámci příslušných celostátních nebo regionálních orgánů nebo externě výběrem prostřednictvím výběrových řízení nebo kombinací obojího. Tato struktura musí umožnit alespoň výkon činností uvedených v čl. 54 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 1305/2013.

3.   Pokud se členský stát rozhodl pro specifický program pro zřízení a provoz celostátní sítě pro venkov, musí uvedený program obsahovat prvky uvedené v části 3 přílohy I tohoto nařízení.

Článek 13

Informace a propagace

1.   Řídicí orgán předkládá informační a propagační strategii, jakož i veškeré její změny pro informaci monitorovacímu výboru. Strategie musí být předložena nejpozději do šesti měsíců po přijetí programu rozvoje venkova. Řídicí orgán informuje monitorovací výbor alespoň jednou ročně o pokroku při provádění informační a propagační strategie a o své analýze výsledků, jakož i o plánované informační a propagační činnosti, která má být provedena v následujícím roce.

2.   Podrobná pravidla týkající se závazků řídicího orgánu a příjemců týkajících se informování a propagace jsou stanovena v příloze III.

Článek 14

Systém monitorování a hodnocení

1.   Společný systém monitorování a hodnocení podle článku 67 nařízení (EU) č. 1305/2013 zahrnuje tyto prvky:

a)

intervenční logiku (postup intervence) znázorňující vztahy mezi prioritami, prioritními oblastmi a opatřeními;

b)

soubor společných ukazatelů kontextu, výsledků a výstupů, včetně ukazatelů, které mají být použity pro stanovení kvantifikovaných cílů v prioritních oblastech rozvoje venkova, a soubor předem vymezených ukazatelů pro kontrolu výkonnosti;

c)

společné hodnoticí otázky, jak jsou uvedeny v příloze V;

d)

sběr údajů, jejich uchovávání a předávání;

e)

pravidelné podávání zpráv o monitorovací a hodnotící činnosti;

f)

plán hodnocení;

g)

hodnocení ex ante i hodnocení ex post a všechny ostatní hodnoticí činnosti související s programem rozvoje venkova, včetně činností nutných ke splnění náročnějších požadavků výročních zpráv o provádění předkládaných v roce 2017 a v roce 2019 podle čl. 50 odst. 4 a 5 nařízení (EU) č. 1303/2013 a čl. 75 odst. 3 a 4 nařízení (EU) č. 1305/2013;

h)

podporu k tomu, aby všechny subjekty příslušné pro monitorování a hodnocení mohly plnit své povinnosti.

2.   Společný soubor ukazatelů kontextu, výsledků a výstupů pro politiku rozvoje venkova je stanoven v příloze IV. Uvedená příloha rovněž vymezuje ukazatele, které mají být použity pro stanovení kvantifikovaných cílů v prioritních oblastech rozvoje venkova. Pro účely stanovení milníků výkonnostního rámce a cílů podle bodu 2 přílohy II nařízení (EU) č. 1303/2013 musí členský stát buď použít předem vymezené ukazatele pro výkonnostní rámec stanovené v bodě 5 přílohy IV tohoto nařízení nebo nahradit a/nebo doplnit tyto ukazatele jinými relevantními ukazateli výstupů vymezenými v programu rozvoje venkova.

3.   Technické podpůrné dokumenty stanovené v příloze VI jsou součástí systému monitorování a hodnocení.

4.   Pro druhy operací, kdy je potenciální příspěvek pro prioritní oblasti uvedené v čl. 5 prvním pododstavci bodu 2) písm. a), čl. 5 prvním pododstavci bodu 5) písm. a) až d) a čl. 5 prvním pododstavci bodu 6) písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013 uveden v tabulce týkající se bodu 11 písm. c) části 1 přílohy I tohoto nařízení, elektronický záznam operací podle článku 70 nařízení (EU) č. 1305/2013 zahrnuje příznak k označení případů, kdy daná operace má složku přispívající k jedné nebo více z těchto prioritních oblastí.

Článek 15

Výroční zpráva o provádění

Předkládání výroční zprávy o provádění podle článku 75 nařízení (EU) č. 1305/2013 je stanoveno v příloze VII tohoto nařízení.

Článek 16

Plán hodnocení

Minimální požadavky na plán hodnocení podle čl. 56 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013 jsou stanoveny v bodu 9 části 1 přílohy I tohoto nařízení.

Článek 17

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. července 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2003 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a zavádějí přechodná opatření (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).


PŘÍLOHA I

ČÁST 1

Předkládání obsahu programů rozvoje venkova

1.   Název programu rozvoje venkova

2.   Členský stát nebo správní oblast

a)

Zeměpisná oblast, na niž se daný program vztahuje.

b)

Klasifikace regionu.

3.   Hodnocení ex ante

Nevztahuje se na národní programy zaměřené na společné nástroje prováděné EIB podle článku 28 nařízení (EU) č. 1303/2013

a)

Popis postupu, včetně načasování hlavních událostí, průběžných zpráv, ve vztahu k hlavním fázím vypracovávání programů rozvoje venkova.

b)

Strukturovaná tabulka obsahující doporučení z hodnocení ex ante a způsob jejich provedení.

c)

K programu rozvoje venkova musí být připojena úplná zpráva o hodnocení ex ante (včetně požadavků na strategické posuzování vlivů na životní prostředí).

4.   Silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby („SWOT“) a určení potřeb

Nevztahuje se na národní programy zaměřené na společné nástroje prováděné EIB podle článku 28 nařízení (EU) č. 1303/2013

a)

Analýza SWOT obsahující tyto části:

i)

podrobný celkový popis současné situace oblasti programování, a to na základě společných a specifických programových kontextových ukazatelů a jiných aktualizovaných kvalitativních informací;

ii)

zjištěné silné stránky v oblasti programování;

iii)

zjištěné slabé stránky v oblasti programování;

iv)

zjištěné příležitosti v oblasti programování;

v)

zjištěné hrozby v oblasti programování;

vi)

strukturovaná tabulka obsahující údaje pro společné a specifické programové kontextové ukazatele.

b)

Posouzení potřeb na základě důkazů z analýzy SWOT pro každou prioritu Unie v oblasti rozvoje venkova (dále jen „priorita“) a prioritní oblast a tři průřezové cíle (životní prostředí, včetně specifických potřeb oblastí sítě Natura 2000 podle akčního rámce zavádějícího priority (1), zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, inovace).

5.   Popis strategie

a)

Odůvodnění vybraných potřeb, jimiž se má program rozvoje venkova zabývat, a volba cílů, priorit, prioritních oblastí a stanovení cílů na základě důkazů z analýzy SWOT a posouzení potřeb. Případně odůvodnění tematických podprogramů obsažených v programu. Odůvodnění prokazuje zejména splnění požadavků uvedených v čl. 8 odst. 1 písm. c) bodech i) a iv) nařízení (EU) č. 1305/2013.

b)

Kombinace a odůvodnění opatření pro rozvoj venkova u každé prioritní oblasti, včetně odůvodnění finančních prostředků přidělených na opatření a přiměřenosti finančních zdrojů s ohledem na stanovené cíle, jak je uvedeno v čl. 8 odst. 1 písm. c) bodech ii) a iii) nařízení (EU) č. 1305/2013. Kombinace opatření v intervenční logice musí být založena na důkazech z analýzy SWOT a odůvodnění potřeb uvedených v písmenu a) a stanovení jejich priorit.

c)

Popis toho, jak budou řešeny průřezové cíle, včetně zvláštních požadavků uvedených v čl. 8 odst. 1 písm. c) bodě v) nařízení (EU) č. 1305/2013.

d)

Souhrnná tabulka intervenční logiky udávající priority a prioritní oblasti vybrané pro program rozvoje venkova, kvantifikované cíle a kombinaci opatření, která bude použita k jejich dosažení, včetně plánovaných výdajů. Souhrnná tabulka má být vytvářena automaticky z údajů uvedených v bodě 5 písm. b) a v bodě 11 pomocí vlastností systému pro elektronickou výměnu dat („SFC2014“), jak je uvedeno v čl. 4 písm. a) a b) prováděcího nařízení Komise (EU) č. 184/2014 (2).

e)

Popis kapacit v oblasti poradenství k zajištění přiměřeného poradenství a podpory týkající se regulatorních požadavků a opatření souvisejících s inovacemi za účelem prokázání přijetí opatření, jak se vyžaduje v čl. 8 odst. 1 písm. c) bodě vi) nařízení (EU) č. 1305/2013.

6.   Posouzení předběžných podmínek zahrnující tyto strukturované tabulky:

a)

Informace o posouzení použitelnosti předběžných podmínek.

b)

Pro každou obecnou předběžnou podmínku a předběžnou podmínku spojenou s prioritami v jedné tabulce:

i)

posouzení jejího splnění a

ii)

seznam priorit/prioritních oblastí a opatření, na něž se daná podmínka vztahuje. Orientační seznam priorit/prioritních oblastí a opatření, jež mají pro jednotlivé předběžné připomínky obzvláštní význam, je uveden v části 4;

iii)

seznam příslušných kritérií a posouzení jejich splnění;

iv)

odkazy na strategie, právní akty nebo jiné příslušné dokumenty, včetně odkazů na příslušné oddíly, články dokládající splnění daného kritéria.

c)

Dvě samostatné tabulky, jedna pro použitelné obecné předběžné podmínky a jedna pro použitelné předběžné podmínky spojené s prioritami, které nejsou splněny, nebo jsou částečně nesplněny, s uvedením těchto informací:

i)

určení kritérií, která nejsou splněna;

ii)

opatření, která mají být přijata ke splnění jednotlivých kritérií;

iii)

lhůty pro provedení těchto opatření a

iv)

subjekty odpovědné za splnění.

7.   Popis výkonnostního rámce

Nevztahuje se na národní programy zaměřené na společné nástroje prováděné EIB podle článku 28 nařízení (EU) č. 1303/2013

a)

V případě potřeby informace o výběru ukazatelů podle čl. 14 odst. 2, milnících, klíčových krocích provádění a rovněž o přidělení výkonnostní rezervy. Stanovení cílů je odůvodněno podle strategie v souladu s bodem 5 písm. a).

b)

Tabulka udávající pro každou prioritu přidělení výkonnostní rezervy a pro každý ukazatel:

i)

cíle na rok 2023. Cíle nezohlední doplňkové vnitrostátní financování podle bodu 12 a státní podporu ve formě doplňkového vnitrostátního financování podle bodu 13;

ii)

milníky pro rok 2018 založené na cílech.

Pokud se celková částka z EZFRV přidělená na výkonnostní rezervu liší od poměrného rozdělení (3) celkových prostředků vnitrostátní výkonnostní rezervy z EZFRV v dohodě o partnerství přidělených na všechny národní a regionální programy s výjimkou národních programů zaměřených na společné nástroje prováděné EIB podle článku 28 nařízení (EU) No 1303/2013 a specifických programů pro zřízení a provoz celostátní sítě pro venkov podle čl. 54 odst. 1 druhého pododstavce písm. b) nařízení (EU) č. 1305/2013, odůvodnění výše přídělu z výkonnostní rezervy.

8.   Popis vybraných opatření

1)

Popis obecných podmínek vztahujících se na více než jedno opatření, případně včetně definice venkovské oblasti, základních hodnot, podmíněnosti, zamýšleného použití finančních nástrojů, zamýšleného použití záloh a společných ustanovení pro investice včetně ustanovení článků 45 a 46 nařízení (EU) č. 1305/2013.

K programu rozvoje venkova musí být přiložen případný seznam povolených kombinací závazků podle čl. 11 odst. 1.

2)

Popis opatření včetně těchto prvků:

a)

právního základu,

b)

obecného popisu opatření včetně jeho intervenční logiky a přispění k prioritním oblastem a průřezovým cílům,

c)

rozsahu, úrovně podpory, způsobilých příjemců a případně metodiky pro výpočet částky nebo míry podpory, v případě potřeby v rozčlenění podle jednotlivých dílčích opatření a/nebo druhů operací, Pro každý druh operace upřesnění způsobilých nákladů, podmínek způsobilosti, použitelných částek a míry podpory a zásad týkajících stanovení kritérií výběru.

d)

popisu ověřitelnosti a kontrolovatelnosti opatření a/nebo druhů operací:

i)

rizik (rizik) při provádění opatření a/nebo druhu operací;

ii)

zmírňujících opatření;

iii)

celkového posouzení opatření a/nebo druhu operací.

V případě opatření podle článku 28 nařízení (EU) č. 1305/2013 musí popis obsahovat tabulky znázorňující vztah mezi agroenvironmentálně-klimatickými závazky a metodami jejich ověřování a kontroly.

e)

konkrétního popisu každého opatření a/nebo druhu operace, a to následovně:

1.   Předávání znalostí a informační akce (článek 14 nařízení (EU) č. 1305/2013)

stanovení příslušných kapacit subjektů poskytujících služby v oblasti předávání znalostí k plnění těchto úkolů, a to v podobě kvalifikací zaměstnanců a pravidelného školení;

stanovení doby trvání a obsahu programu výměn pracovníků zemědělských a lesnických podniků a návštěv zemědělských a lesnických podniků podle článku 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014.

2.   Poradenské, řídicí a pomocné služby pro zemědělství (článek 15 nařízení (EU) č. 1305/2013)

obecné zásady k zajištění odpovídajících zdrojů v podobě pravidelně školených a kvalifikovaných zaměstnanců a zkušeností s poradenstvím a hodnověrnosti, pokud jde o oblasti, v nichž poskytují poradenství. Určení prvků, jichž se bude poradenství týkat.

3.   Režimy jakosti zemědělských produktů a potravin (článek 16 nařízení (EU) č. 1305/2013)

informace o způsobilých režimech jakosti, včetně systémů certifikace zemědělských podniků, pro zemědělské produkty, bavlnu nebo potraviny, jež byly uznány na vnitrostátní úrovni, a potvrzení, že tyto režimy jakosti splňují kritéria stanovená v čl. 16 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1305/2013;

informace o způsobilých dobrovolných systémech certifikace zemědělských produktů, které byly členským státem uznány jako systémy, které splňují obecné zásady osvědčených postupů Unie.

4.   Investice do hmotného majetku (článek 17 nařízení (EU) č. 1305/2013)

definice neproduktivních investic;

definice společných investic;

definice integrovaných projektů;

definice a určení způsobilých lokalit sítě Natura 2000 a jiných způsobilých míst vysoké přírodní hodnoty;

popis zaměření podpory na zemědělské podniky v souladu s analýzou SWOT provedenou ve vztahu k prioritě uvedené v čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 1305/2013;

seznam nových požadavků uložených právními předpisy Unie, na jejichž splnění může být poskytována podpora podle čl. 17 odst. 6 nařízení (EU) č. 1305/2013;

případně minimální normy energetické účinnosti uvedené v čl. 13 písm. c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014;

případně stanovení prahových hodnot uvedených v čl. 13 písm. e) nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014.

5.   Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti (článek 19 nařízení (EU) č. 1305/2013)

definice malého zemědělského podniku uvedeného v čl. 19 odst. 1 písm. a) bodě iii) nařízení (EU) č. 1305/2013;

stanovení horní a spodní prahové hodnoty podle čl. 19 odst. 4 třetího pododstavce nařízení (EU) č. 1305/2013;

konkrétní podmínky pro poskytování podpory mladým zemědělcům, kteří nezahajují činnost v postavení vedoucího podniku v souladu s čl. 2 odst. 1 a 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014;

informace o využití období odkladu podle čl. 2 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014;

shrnutí požadavků na podnikatelský plán;

využití možnosti kombinovat různá opatření prostřednictvím podnikatelského plánu, který mladým zemědělcům umožňuje přístup k uvedeným opatřením;

oblasti, na něž se vztahuje diverzifikace.

6.   Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (článek 20 nařízení (EU) č. 1305/2013)

definice drobné infrastruktury, včetně drobné infrastruktury cestovního ruchu, jak je uvedeno v čl. 20 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) č. 1305/2013;

případně zvláštní odchylka umožňující podpořit rozsáhlejší infrastrukturu pro investice do širokopásmového připojení a energie z obnovitelných zdrojů;

minimální normy energetické účinnosti uvedené v čl. 13 písm. c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014;

stanovení prahových hodnot uvedených v čl. 13 písm. e) nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014.

7.   Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů (článek 21 nařízení (EU) č. 1305/2013)

stanovení a odůvodnění velikosti podniku, po jejímž překročení bude podpora podmíněna předložením lesního hospodářského plánu nebo rovnocenného nástroje v souladu s udržitelným obhospodařováním lesů;

definice „rovnocenného nástroje“.

Zalesňování a zakládání lesů

určení druhů, oblastí a metod, které se použijí s cílem zamezit nevhodnému zalesňování, jak je uvedeno v čl. 6 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014, včetně popisu podmínek životního prostředí a klimatických podmínek oblastí, v nichž se plánuje zalesnění, jak je stanoveno v čl. 6 písm. b) zmíněného nařízení;

stanovení minimálních environmentálních požadavků uvedených v článku 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014.

Zavádění zemědělsko-lesnických systémů

upřesnění minimálního a maximálního počtu stromů na hektar, jež je třeba vysázet a po dovršení dospělosti ponechat, a druhů lesních dřevin, které se mají použít, jak je uvedeno v čl. 23 odst. 2 nařízení (EU) č. 1305/2013;

informace o očekávaných přínosech podpořených systémů pro životní prostředí.

Předcházení poškozování lesů lesními požáry, přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi a obnova poškozených lesů

v příslušných případech seznam druhů organismů, které jsou pro rostliny škodlivé a mohou způsobit katastrofu;

určení lesních oblastí považovaných v souladu s plánem na ochranu lesů za oblasti se středním nebo vysokým rizikem lesních požárů;

v případě preventivních opatření týkajících se škůdců a chorob popis výskytu příslušné katastrofy podložený vědeckými důkazy, včetně případných doporučení vědeckých organizací, jak škůdcům a chorobám čelit.

Investice ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů

stanovení druhů způsobilých investic a jejich očekávaný výsledek z hlediska životního prostředí a/nebo společenské hodnoty.

8.   Zřizování seskupení a organizací producentů (článek 27 nařízení (EU) č. 1305/2013)

popis oficiálního postupu uznávání seskupení a organizací.

9.   Agroenvironmentálně-klimatická opatření (článek 28 nařízení (EU) č. 1305/2013)

určení a vymezení příslušných základních prvků; to zahrnuje příslušné závazné normy stanovené podle hlavy VI kapitoly I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 (4), příslušná kritéria a minimální činnosti stanovené podle čl. 4 odst. 1 písm. c) bodů ii) a iii) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (5), příslušné minimální požadavky, jež se týkají používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, a ostatní příslušné závazné požadavky stanovené vnitrostátním právem;

minimální požadavky týkající se hnojiv musí zahrnovat mimo jiné kodexy správné praxe zavedené podle směrnice Rady 91/676/EHS (6) pro zemědělské podniky mimo zóny náchylné k poškození nitráty a požadavky týkající se znečištění fosforem; minimální požadavky pro přípravky na ochranu rostlin musí obsahovat mimo jiné obecné zásady integrované ochrany rostlin podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES (7), požadavky stanovující povinnost mít oprávnění na používání přípravků a splnit závazky ohledně školení, požadavky na bezpečné skladování, kontrolu aplikačního zařízení a pravidla pro použití pesticidů v blízkosti vody a jiných citlivých lokalit, jak je stanoveno vnitrostátními právními předpisy;

tabulka znázorňující vztah mezi agroenvironmentálně-klimatickými závazky a příslušnými obvyklými zemědělskými postupy a příslušnými prvky referenční úrovně (základní prvky), tj. dobré zemědělské a ekologické podmínky a zákonné požadavky na hospodaření, minimální požadavky na používání hnojiv a pesticidů, jiné příslušné vnitrostátní/regionální požadavky a minimální činnosti;

seznam místních plemen, jejichž chov je ohrožen, a genetických zdrojů rostlin ohrožených generickou erozí;

popis metodiky a agronomických odhadů a parametrů (včetně popisu základních požadavků uvedených v čl. 28 odst. 3 nařízení (EU) č. 1305/2013, které jsou příslušné pro každý konkrétní typ závazku), které se používají jako výchozí bod pro výpočty odůvodňující vícenáklady, ušlé příjmy v důsledku přijatého závazku a úroveň transakčních nákladů; tato metodika bere v příslušných případech v úvahu podporu poskytnutou podle nařízení (EU) č. 1307/2013, včetně platby na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí, aby se vyloučilo dvojí financování; případně metody přepočtu používané pro jiné jednotky v souladu s článkem 9 tohoto nařízení.

10.   Ekologické zemědělství (článek 29 nařízení (EU) č. 1305/2013)

určení a vymezení příslušných základních prvků; to zahrnuje příslušné závazné normy stanovené podle hlavy VI kapitoly I nařízení (EU) č. 1306/2013, příslušná kritéria a minimální činnosti stanovené podle čl. 4 odst. 1 písm. c) bodů ii) a iii) nařízení (EU) č. 1307/2013, příslušné minimální požadavky, jež se týkají používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, a jiné příslušné závazné požadavky stanovené vnitrostátním právem;

popis metodiky a agronomických odhadů a parametrů (včetně popisu základních požadavků uvedených v čl. 29 odst. 2 nařízení (EU) č. 1305/2013, které jsou příslušné pro každý konkrétní typ závazku), které se používají jako výchozí bod pro výpočty odůvodňující vícenáklady, ušlé příjmy v důsledku přijatého závazku a úroveň transakčních nákladů; tato metodika bere v příslušných případech v úvahu podporu poskytnutou podle nařízení (EU) č. 1307/2013, včetně platby na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí, aby se vyloučilo dvojí financování; případně metody přepočtu používané pro jiné jednotky v souladu s článkem 9 tohoto nařízení.

11.   Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě (článek 30 nařízení (EU) č. 1305/2013)

u sítě Natura 2000: oblasti určené k provádění směrnice Rady 92/43/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES (8) a povinnosti pro zemědělce, jež plynou z odpovídajících vnitrostátních/regionálních ustanovení o řízení;

v případě, že pro podporu v rámci tohoto opatření jsou vybrány jiné vymezené chráněné přírodní oblasti s environmentálními omezeními, upřesnění lokalit a příspěvek na provádění článku 10 směrnice 92/43/EHS;

u plateb podle rámcové směrnice o vodě: vymezení významných změn, pokud jde o druh využití půdy, a popis propojení s programy opatření v plánu povodí podle článku 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES (9) (dále jen „rámcová směrnice o vodě“);

určení a vymezení základních prvků; v případě plateb v rámci sítě Natura 2000 to zahrnuje dobrý zemědělský a environmentální stav podle článku 94 a přílohy II nařízení (EU) č. 1306/2013 a příslušná kritéria a činnosti stanovené podle čl. 4 odst. 1 písm. c) bodů ii) a iii) nařízení (EU) č. 1307/2013; v případě plateb podle rámcové směrnice o vodě to zahrnuje závazné normy stanovené podle hlavy VI kapitoly I nařízení (EU) č. 1306/2013 a příslušná kritéria a minimální činnosti stanovené podle čl. 4 odst. 1 písm. c) bodů ii) a iii) nařízení (EU) č. 1307/2013;

uvedení propojení mezi prováděním opatření s akčními rámcem zavádějícím priority (čl. 8 odst. 4 směrnice 92/43/EHS);

určení omezení/nevýhod, na jejichž základě lze poskytnout platby, a informace o povinných postupech;

popis metodiky a agronomických odhadů (včetně popisu základních požadavků uvedených v čl. 30 odst. 3 nařízení (EU) č. 1305/2013 pro směrnice 92/43/EHS a 2009/147/ES a v čl. 30 odst. 4 zmíněného nařízení pro rámcovou směrnici o vodě, které se používají jako výchozí bod pro výpočty odůvodňující vícenáklady a ušlé příjmy v důsledku nevýhod v dotyčných oblastech souvisejících s prováděním směrnic 92/43/EHS, 2009/147/ES a rámcové směrnice o vodě; tato metodika bere v příslušných případech v úvahu platbu na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí, která byla poskytnuta podle nařízení (EU) č. 1307/2013, aby se vyloučilo dvojí financování.

12.   Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (článek 31 nařízení (EU) č. 1305/2013)

stanovení prahové úrovně plochy jednotlivých podniků, na jejímž základě členský stát vypočítává postupné snižování plateb;

Vymezení oblastí s přírodními a jinými zvláštními omezeními

popis úrovně územní jednotky používané pro vymezení oblastí;

popis použití metody včetně kritérií uvedených v článku 32 nařízení (EU) č. 1305/2013 k vymezení tří kategorií oblastí uvedených ve zmíněném článku, včetně popisu a výsledků doladění u jiných než horských oblastí, které čelí přírodním a jiným zvláštním omezením.

13.   Dobré životní podmínky zvířat (článek 33 nařízení (EU) č. 1305/2013)

stanovení a určení vnitrostátních požadavků a požadavků Unie odpovídajících závazným normám stanoveným podle hlavy VI kapitoly I nařízení (EU) č. 1306/2013;

popis metodiky a agronomických/zootechnických odhadů a parametrů (včetně popisu základních požadavků uvedených v čl. 33 odst. 2 nařízení (EU) č. 1305/2013, které se vztahují na každý konkrétní typ závazku), které se používají jako výchozí bod pro výpočty odůvodňující vícenáklady a ušlé příjmy v důsledku přijatého závazku.

14.   Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů (článek 34 nařízení (EU) č. 1305/2013)

stanovení a odůvodnění velikosti podniku, po jejímž překročení bude podpora podmíněna předložením lesního hospodářského plánu nebo rovnocenného nástroje;

definice „rovnocenného nástroje“;

určení příslušných závazných požadavků stanovených vnitrostátním lesním zákonem či jinými příslušnými vnitrostátními právní předpisy;

popis metodiky a odhadů a parametrů (včetně popisu základních požadavků uvedených v čl. 34 odst. 2 nařízení (EU) č. 1305/2013, které jsou příslušné pro každý konkrétní typ závazku), které se používají jako výchozí bod pro výpočty odůvodňující vícenáklady a ušlé příjmy v důsledku přijatého závazku.

15.   Spolupráce (článek 35 nařízení (EU) č. 1305/2013)

upřesnění charakteristik pilotních projektů, klastrů, sítí, krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů.

16.   Řízení rizik (články 36, 37 a 38 nařízení (EU) č. 1305/2013)

popis mechanismů, které mají zabránit nadměrné kompenzaci.

Pojištění úrody, hospodářských zvířat a plodin

popis podmínek, jež musí pojistné smlouvy splňovat, aby byly způsobilé pro podporu, který zahrnuje alespoň:

a)

konkrétní pojištěná rizika,

b)

konkrétní kryté hospodářské ztráty;

pravidla, která se použijí ke stanovení výpočtu podílu zničené průměrné roční produkce zemědělce.

Vzájemné fondy pro nepříznivé klimatické jevy, nákazy zvířat a choroby rostlin, napadení škůdci a ekologické havárie

zásady mechanismů financování, zřízení a správy vzájemných fondů, které zahrnují zejména:

a)

seznam nepříznivých klimatických jevů, vypuknutí nákaz zvířat či chorob rostlin, napadení škůdci nebo ekologických havárií, v jejichž důsledku lze zemědělcům vyplatit kompenzaci, popřípadě včetně zeměpisného rozsahu,

b)

kritéria pro posouzení toho, zda lze v důsledku dané události vyplatit zemědělcům kompenzaci,

c)

metody výpočtu vícenákladů, které tvoří hospodářské ztráty,

d)

výpočet správních nákladů,

e)

metodu, která se použije ke stanovení výpočtu podílu zničené průměrné roční produkce zemědělce,

f)

případné omezení nákladů, na které lze poskytnout finanční příspěvek;

pokud prostředky na finanční kompenzaci vyplácenou ze vzájemného fondu pocházejí z komerčního úvěru, minimální a maximální doba jeho trvání.

Nástroj ke stabilizaci příjmu

zásady mechanismů financování, zřízení a správy vzájemných fondů k poskytování kompenzací zemědělcům, které zahrnují zejména:

a)

výpočet správních nákladů,

b)

pravidla, která se použijí ke stanovení výpočtu poklesu příjmů,

c)

případné omezení nákladů, na které lze poskytnout finanční příspěvek;

pokud prostředky na finanční kompenzaci vyplácenou ze vzájemného fondu pocházejí z komerčního úvěru, minimální a maximální doba jeho trvání.

17.   Komunitně vedený místní rozvoj (LEADER) (článek 35 nařízení (EU) č. 1303/2013, články 43 a 44 nařízení (EU) č. 1305/2013)

popis povinných prvků komunitně vedeného místního rozvoje, z nichž se skládá opatření v rámci iniciativy LEADER: předběžná podpora, provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje, příprava a provádění činností spolupráce místních akčních skupin, provozní náklady a oživení, jak je uvedeno v čl. 35 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013;

v příslušných případech popis použití „startovacího balíčku LEADER“ podle článku 43 nařízení (EU) č. 1305/2013 jako zvláštního druhu předběžné podpory;

popis systému průběžného předkládání projektů založených na spolupráci v rámci iniciativy LEADER, jak je uvedeno v čl. 44 odst. 3 nařízení (EU) č. 1305/2013;

postup a harmonogram výběru strategií místního rozvoje;

odůvodnění výběru zeměpisných oblastí pro provádění strategie místního rozvoje, jejichž počet obyvatel spadá mimo hodnoty stanovené v čl. 33 odst. 6 nařízení (EU) č. 1303/2013;

koordinace s ostatními evropskými strukturálními a investičními fondy („fondy ESI“), co se týká komunitně vedeného místního rozvoje, včetně vhodného řešení, pokud jde o využití možnosti hlavního fondu, a celková doplňkovost mezi fondy ESI při financování předběžné podpory;

možnost či nemožnost vyplácení záloh;

stanovení úkolů řídicího orgánu, platební agentury a místních akčních skupin v rámci iniciativy LEADER, zejména co se týká nediskriminačního a transparentního výběrového řízení a objektivních kritérií pro výběr operací, jak je uvedeno v čl. 34 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 1303/2013;

popis předpokládaných mechanismů koordinace a doplňkovosti s operacemi podpořenými v rámci jiných opatření pro rozvoj venkova, zejména co se týká:

investic do nezemědělské činnosti a zahájení podnikatelské činnosti podle článku 19 nařízení (EU) č. 1305/2013,

investic podle článku 20 nařízení (EU) č. 1305/2013 a

spolupráce podle článku 35 nařízení (EU) č. 1305/2013, především provádění strategií místního rozvoje partnerstvími veřejného a soukromého sektoru.

9.   Plán hodnocení obsahující tyto oddíly:

Nevztahuje se na národní programy zaměřené na společné nástroje prováděné EIB podle článku 28 nařízení (EU) č. 1303/2013

1)   Cíle a účel

Uvedení cílů a účelu plánu hodnocení, který je založen na zajištění dostatečných a náležitých hodnotících činností, zejména za účelem poskytnutí informací, které jsou nezbytné pro řízení programu, pro výroční zprávy o provádění v roce 2017 a v roce 2019 a hodnocení ex post, a zajištění dostupnosti údajů, které jsou zapotřebí pro hodnocení programu rozvoje venkova.

2)   Řízení a koordinace

Stručný popis mechanismů monitorování a hodnocení programu rozvoje venkova s určením hlavních zúčastněných subjektů a jejich povinností. Vysvětlení toho, jak jsou hodnotící činnosti spojeny s prováděním programu rozvoje venkova, pokud jde o obsah a načasování.

3)   Témata hodnocení a příslušné činnosti

Orientační popis témat hodnocení a předpokládaných činností, včetně například splnění požadavků na hodnocení stanovených v nařízení (EU) č. 1303/2013 a nařízení (EU) č. 1305/2013. Zahrnuje:

a)

činnosti, které jsou nezbytné k vyhodnocení přispění každé priority Unie v oblasti rozvoje venkova, jak jsou uvedeny v článku 5 nařízení (EU) č. 1305/2013, k cílům rozvoje venkova stanoveným v článku 4 uvedeného nařízení, posouzení hodnot ukazatelů výsledků a dopadů, analýzu čistých účinků, tematické záležitosti, včetně podprogramů, průřezové záležitosti, celostátní síť pro venkov, přispění strategií komunitně vedeného místního rozvoje;

b)

plánovanou podporu pro hodnocení na úrovni místních akčních skupin;

c)

prvky specifické pro daný program, jako je práce, která je nezbytná k vypracování metodik nebo řešení konkrétních oblastí politiky.

4)   Údaje a informace

Stručný popis systému pro záznam, uchovávání, správu a vykazování statistických údajů o provádění programu rozvoje venkova a poskytování údajů z monitorování pro hodnocení. Určení zdrojů údajů, které budou použity, nedostatků v údajích, možných institucionálních problémů souvisejících s poskytováním údajů a navrhovaných řešení. Tento oddíl musí prokázat, že budou včas fungovat náležité systémy pro správu údajů.

5)   Lhůty

Hlavní milníky programového období a orientační přehled lhůt, které jsou nezbytné k zajištění toho, aby byly výsledky k dispozici včas.

6)   Komunikace

Popis způsobu šíření zjištění z hodnocení cílovým příjemcům, včetně popisu mechanismů, které byly zavedeny ke sledování použití výsledků hodnocení.

7)   Zdroje

Popis potřebných a plánovaných zdrojů pro provedení plánu hodnocení, včetně informací o správní kapacitě, údajích, finančních zdrojích, potřebách v oblasti informačních technologií. Popis plánovaných činností k budování kapacit, které mají zajistit úplné provedení plánu hodnocení.

10.   Finanční plán obsahující samostatné strukturované tabulky s těmito údaji:

a)   Roční příspěvek z EZFRV

i)

pro všechny typy regionů uvedené v čl. 59 odst. 3 nařízení (EU) č. 1305/2013,

ii)

pro částky uvedené v čl. 59 odst. 4 písm. f) nařízení (EU) č. 1305/2013 a finanční prostředky převedené do EZFRV, jak je uvedeno v čl. 58 odst. 6 uvedeného nařízení,

iii)

pro zdroje přidělené do výkonnostní rezervy v souladu s článkem 20 nařízení (EU) č. 1303/2013.

b)   Jednotná sazba příspěvku z EZFRV pro všechna opatření v rozčlenění podle typu regionů, jak je uvedeno v čl. 59 odst. 3 nařízení (EU) č. 1305/2013.

c)   Rozpis podle opatření nebo druhu operací se zvláštní sazbou příspěvku z EZFRV:

i)

celkový příspěvek Unie, sazba příspěvku z EZFRV a orientační rozpis celkového příspěvku Unie podle prioritních oblastí (10),

ii)

v případě opatření uvedených v článcích 17 a 30 nařízení (EU) č. 1305/2013 celkový příspěvek Unie vyhrazený na operace uvedené v čl. 59 odst. 6 zmíněného nařízení,

iii)

v případě technické pomoci celkový příspěvek Unie a použitá sazba příspěvku z EZFRV v souladu s čl. 51 odst. 3 nařízení (EU) č. 1305/2013,

iv)

v případě výdajů souvisejících s právními závazky přijatými vůči příjemcům, které vznikly v rámci opatření podle nařízení (ES) č. 1698/2005, s ohledem na něž v programovém období 2014 až 2020 neexistuje odpovídající opatření, celkový příspěvek Unie a sazba příspěvku z EZFRV.

Pokud opatření nebo druh operace se zvláštní sazbou příspěvku z EZFRV přispívá k finančním nástrojům uvedeným v čl. 38 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1303/2013, jsou v tabulce uvedeny zvlášť sazby příspěvku na finanční nástroje a na ostatní operace a orientační částka z EZFRV odpovídající plánovanému příspěvku na finanční nástroj.

V případě opatření podle článku 17 nařízení (EU) č. 1305/2013 odpovídá příspěvek z EZFRV vyhrazený na operace spadající do oblasti působnosti čl. 59 odst. 6 zmíněného nařízení příspěvku opatření k prioritám stanoveným v čl. 5 odst. 4 a 5 uvedeného nařízení.

d)   Pro každý podprogram orientační rozpis celkového příspěvku Unie podle jednotlivých opatření.

11.   Plán ukazatelů obsahující samostatné strukturované tabulky s těmito údaji:

a)

pro jednotlivé prioritní oblasti kvantifikované cíle s plánovanými výstupy a plánovanými celkovými veřejnými výdaji na opatření vybraná pro danou prioritní oblast;

b)

pro zemědělství a lesnictví podrobný výpočet cílů priorit podle čl. 5 odst. 4 a odst. 5 písm. d) a e) nařízení (EU) č. 1305/2013;

c)

kvalitativně dodatečné přispění opatření k ostatním prioritním oblastem.

12.   Doplňkové vnitrostátní financování:

U opatření a operací spadajících do oblasti působnosti článku 42 Smlouvy tabulka s údaji o doplňkovém vnitrostátním financování pro jednotlivá opatření v souladu s článkem 82 nařízení (EU) č. 1305/2013, včetně částek pro jednotlivá opatření a informací o splnění kritérií stanovených ve zmíněném nařízení.

13.   Prvky potřebné pro posouzení státní podpory:

U opatření a operací, které nespadají do oblasti působnosti článku 42 Smlouvy, tabulka s údaji o režimech podpory, na něž se vztahuje čl. 81 odst. 1 nařízení (EU) č. 1305/2013 a které budou použity při provádění programů, včetně názvu režimu podpor, jakož i příspěvku z EZFRV, vnitrostátního spolufinancování a doplňkového vnitrostátního financování. Během celé doby trvání programu musí být zajištěna slučitelnost s pravidly Unie v oblasti státní podpory.

K tabulce je připojen závazek členského státu, že tato opatření budou oznámena individuálně podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy, pokud se to vyžaduje podle pravidel státní podpory nebo podle zvláštních podmínek stanovených v rozhodnutí o schválení státní podpory.

14.   Informace o doplňkovosti obsahující tyto oddíly:

Nevztahuje se na národní programy zaměřené na společné nástroje prováděné EIB podle článku 28 nařízení (EU) č. 1303/2013

1)

Popis prostředků k zajištění doplňkovosti a soudržnosti s:

ostatními nástroji Unie, a zejména s evropskými strukturálními a investičními fondy a prvním pilířem, včetně ekologizace, a ostatními nástroji společné zemědělské politiky;

pokud se členský stát rozhodl předložit národní program a soubor regionálních programů, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) č. 1305/2013, informace o doplňkovosti mezi těmito programy.

2)

Případně informace o doplňkovosti s ostatními nástroji Unie, včetně nástroje LIFE (11).

15.   Opatření k provádění programů obsahující tyto oddíly:

Na národní programy zaměřené na společné nástroje prováděné EIB podle článku 28 nařízení (EU) č. 1303/2013 se použijí pouze písmena a), b) a c) tohoto bodu

a)

určení všech orgánů stanovených v čl. 65 odst. 2 nařízení (EU) č. 1305/2013 členským státem a souhrnný popis struktury řízení a kontroly programu podle čl. 8 odst. 1 písm. m) bodu i) nařízení (EU) č. 1305/2013 a opatření podle čl. 74 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013;

b)

předpokládané složení monitorovacího výboru;

c)

ustanovení k zajištění propagace programu, včetně propagace prostřednictvím celostátní sítě pro venkov, s odkazem na informační a propagační strategii uvedenou v článku 13;

d)

popis mechanismů k zajištění soudržnosti se strategiemi místního rozvoje prováděnými v rámci iniciativy LEADER, činnostmi plánovanými v rámci spolupráce podle článku 35 nařízení (EU) č. 1305/2013, základními službami a obnovou vesnic ve venkovských oblastech podle článku 20 zmíněného nařízení a ostatními evropskými strukturálními a evropskými fondy;

e)

popis opatření k snížení administrativní zátěže pro příjemce podle čl. 27 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013;

f)

popis využití technické pomoci, včetně opatření v oblasti přípravy, řízení, monitorování, hodnocení, informování a kontroly programu a jeho provádění, jakož i činností týkajících se předchozích nebo následujících programových období, jak je uvedeno v čl. 59 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013.

16.   Opatření k zapojení partnerů

Nevztahuje se na národní programy zaměřené na společné nástroje prováděné EIB podle článku 28 nařízení (EU) č. 1303/2013

Seznam opatření k zapojení partnerů, předmět a shrnutí výstupu odpovídajících konzultací.

17.   Celostátní síť pro venkov

Nevztahuje se na národní programy zaměřené na společné nástroje prováděné EIB podle článku 28 nařízení (EU) č. 1303/2013

Popis:

a)

postupu a harmonogramu pro zřízení celostátní sítě pro venkov (dále jen „CSV“);

b)

plánované organizace CSV, konkrétně způsobu zapojení organizací a správních orgánů podílejících se na rozvoji venkova, včetně partnerů, jak je uvedeno v čl. 54 odst. 1 nařízení (EU) č. 1305/2013, a způsobu podpory činností při vytváření sítí;

c)

souhrnu hlavních kategorií činností prováděných CSV v souladu s cíli programu;

d)

dostupných zdrojů na zřízení a provoz CSV.

18.   Posouzení ex ante týkající se ověřitelnosti, kontrolovatelnosti a rizika chyb

Nevztahuje se na národní programy zaměřené na společné nástroje prováděné EIB podle článku 28 nařízení (EU) č. 1303/2013

prohlášení řídicího orgánu a platební agentury týkající se ověřitelnosti a kontrolovatelnosti opatření podporovaných v rámci programu rozvoje venkova;

prohlášení funkčně nezávislého subjektu uvedeného v čl. 62 odst. 2 nařízení (EU) č. 1305/2013 potvrzující přiměřenost a přesnost výpočtů standardních nákladů, vícenákladů a ušlých příjmů.

19.   Přechodná ujednání

Nevztahuje se na národní programy zaměřené na společné nástroje prováděné EIB podle článku 28 nařízení (EU) č. 1303/2013

popis přechodných podmínek podle opatření;

orientační převodní tabulka.

20.   Tematické podprogramy

20.1.   Analýza SWOT a určení potřeb

a)

Analýza na základě metody SWOT obsahující tyto části:

i)

podrobný celkový popis tématu podprogramu na základě společných a specifických programových kontextových ukazatelů a kvalitativních údajů;

ii)

zjištěné silné stránky s ohledem na téma podprogramu;

iii)

zjištěné slabé stránky s ohledem na téma podprogramu;

iv)

zjištěné příležitosti s ohledem na téma podprogramu;

v)

zjištěné hrozby s ohledem na téma podprogramu.

b)

Posouzení potřeb na základě důkazů z analýzy SWOT pro každou prioritu a prioritní oblast a tři průřezové cíle (životní prostředí, zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, inovace), k nimž tematický podprogram přispívá.

20.2.   Popis strategie

a)

Pokud se tematický podprogram nemůže zabývat všemi potřebami určenými v bodě 20.1 písm. b), odůvodnění vybraných potřeb, na něž se má podprogram zaměřit, a volba cílů, priorit a prioritních oblastí na základě důkazů z analýzy SWOT a posouzení potřeb.

b)

Kombinace a odůvodnění opatření pro rozvoj venkova u každé prioritní oblasti, k níž tematický podprogram přispívá, včetně odůvodnění finančních prostředků přidělených na opatření a přiměřenosti finančních zdrojů s ohledem na stanovené cíle, jak je uvedeno v čl. 8 odst. 1 písm. c) bodech ii) a iii) nařízení (EU) č. 1305/2013. Kombinace opatření v intervenční logice je založena na důkazech z analýzy SWOT a případně odůvodnění potřeb uvedených v písmenu a) a stanovení jejich priorit.

c)

Popis toho, jak budou řešena průřezová témata, včetně zvláštních požadavků uvedených v čl. 8 odst. 1 písm. c) bodě v) nařízení (EU) č. 1305/2013.

d)

Souhrnná tabulka intervenční logiky udávající priority a prioritní oblasti vybrané pro podprogram, kvantifikované cíle a kombinaci opatření, která bude použita k jejich dosažení, včetně plánovaných výdajů. Souhrnná tabulka bude vytvořena automaticky z údajů uvedených v bodě 5 písm. b) a v bodě 11 pomocí vlastností systému SFC2014.

20.3.   Plán ukazatelů obsahující samostatné strukturované tabulky s těmito údaji:

a)

pro jednotlivé prioritní oblasti kvantifikované cíle s plánovanými výstupy a plánovanými celkovými veřejnými výdaji na opatření vybraná pro danou prioritní oblast;

b)

pro zemědělství a lesnictví podrobný výpočet cílů priorit podle čl. 5 odst. 4 a odst. 5 písm. d) a e) nařízení (EU) č. 1305/2013.

ČÁST 2

Předkládání obsahu celostátních rámců

1.   Název celostátního rámce

2.   Členský stát

a)

Zeměpisná oblast, na niž se daný rámec vztahuje.

b)

Klasifikace regionů.

3.   Obecné předložení vztahů mezi celostátním rámcem, dohodou o partnerství a programy rozvoje venkova

4.   Tabulka shrnující pro jednotlivé oblasti a roky celkový příspěvek z EZFRV pro daný členský stát za celé programové období

5.   Popis opatření

1)

Popis obecných podmínek vztahujících se na více než jedno opatření, případně včetně definice venkovské oblasti, základních hodnot, podmíněnosti, zamýšleného použití finančních nástrojů, zamýšleného použití záloh.

2)

Popis opatření včetně těchto prvků:

a)

Právní základ.

b)

Obecný popis opatření včetně obecných zásad jeho intervenční logiky a přispění k prioritním oblastem a průřezovým cílům.

c)

Rozsah, úroveň podpory, způsobilí příjemci a případně metodika pro výpočet míry podpory, v případě potřeby v rozčlenění podle jednotlivých dílčích opatření a/nebo druhů operací. Pro každý druh operace upřesnění způsobilých nákladů, podmínek způsobilosti, použitelných částek a míry podpory a zásad týkajících stanovení kritérií výběru.

d)

Obecné zásady ověřitelnosti a kontrolovatelnosti opatření a případně metodika výpočtu částky podpory.

e)

Případně konkrétní popis každého opatření uvedeného v části 1 bodě 8 podbodě 2.

6.   V příslušných případech doplňkové vnitrostátní financování

U opatření a operací spadajících do oblasti působnosti článku 42 Smlouvy tabulka s údaji o doplňkovém vnitrostátním financování pro jednotlivá opatření v souladu s článkem 82 nařízení (EU) č. 1305/2013, včetně informací o splnění kritérií stanovených ve zmíněném nařízení.

7.   V příslušných případech prvky potřebné pro posouzení státní podpory

U opatření a operací, které nespadají do oblasti působnosti článku 42 Smlouvy, tabulka s údaji o režimech podpory, na něž se vztahuje čl. 81 odst. 1 nařízení (EU) č. 1305/2013 a které budou použity při provádění programů, včetně názvu režimu podpor, jakož i příspěvku z EZFRV, vnitrostátního spolufinancování a doplňkového vnitrostátního financování. Během celé doby trvání dotyčných programů musí být zajištěna slučitelnost s pravidly Unie v oblasti státní podpory.

K tabulce je připojen závazek členského státu, že tato opatření budou oznámena individuálně podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy, pokud se to vyžaduje podle pravidel státní podpory nebo podle zvláštních podmínek stanovených v rozhodnutí o schválení státní podpory.

Prohlášení, zda se na opatření/operaci vztahuje státní podpora v rámci celostátního rámce nebo v rámci programů rozvoje venkova.

ČÁST 3

Předkládání obsahu programu celostátní sítě pro venkov

1.   Název konkrétního programu CSV

2.   Členský stát nebo správní oblast

a)

Zeměpisná oblast, na niž se daný program vztahuje.

b)

Klasifikace regionů.

3.   Hodnocení ex ante

a)

Popis postupu, včetně načasování hlavních událostí, průběžných zpráv, ve vztahu k hlavním fázím vypracovávání programu CSV.

b)

Strukturovaná tabulka obsahující doporučení z hodnocení ex ante a způsob jejich provedení.

c)

K programu CSV je připojena úplná zpráva o hodnocení ex ante.

4.   Plán hodnocení obsahující tyto oddíly:

1)   Cíle a účel

Uvedení cíle a účelu plánu hodnocení, který je založen na zajištění dostatečných a náležitých hodnotících činností, zejména za účelem poskytnutí informací, které jsou nezbytné pro řízení programu, pro výroční zprávy o provádění v roce 2017 a v roce 2019 a hodnocení ex post, a zajištění dostupnosti údajů, které jsou zapotřebí pro hodnocení programu CSV.

2)   Řízení a koordinace

Stručný popis mechanismů monitorování a hodnocení programu CSV s určením hlavních zúčastněných subjektů a jejich povinností. Vysvětlení toho, jak jsou hodnotící činnosti spojeny s prováděním programu CSV, pokud jde o obsah a načasování.

3)   Témata hodnocení a příslušné činnosti

Orientační popis témat hodnocení souvisejících s CSV a předpokládaných činností, včetně například splnění požadavků na hodnocení stanovených v nařízení (EU) č. 1303/2013 a v nařízení (EU) č. 1305/2013. Tento popis zahrnuje činnosti, které jsou nezbytné k vyhodnocení přispění programu k cílům CSV, posouzení hodnot ukazatelů výsledků, analýzu čistých účinků. Prvky specifické pro daný program, jako je činnost, která je nezbytná k vypracování metodik nebo zabývání se konkrétními oblastmi politiky.

4)   Údaje a informace

Stručný popis systému pro záznam, uchovávání, správu a vykazování statistických údajů o provádění programu CSV a poskytování údajů z monitorování pro hodnocení. Určení zdrojů údajů, které budou použity, nedostatků v údajích, možných institucionálních problémů souvisejících s poskytováním údajů a navrhovaných řešení. Tento oddíl prokazuje, že budou včas fungovat náležité systémy pro správu údajů.

5)   Lhůty

Hlavní milníky programového období a orientační přehled lhůt, které jsou nezbytné k zajištění toho, aby byly výsledky k dispozici včas.

6)   Komunikace

Popis způsobu šíření zjištění z hodnocení cílovým příjemcům, včetně popisu mechanismů, které byly zavedeny ke sledování použití výsledků hodnocení.

7)   Zdroje

Popis potřebných a plánovaných zdrojů pro provedení plánu hodnocení, včetně informací o správní kapacitě, údajích, finančních zdrojích, potřebách v oblasti informačních technologií. Popis plánovaných činností k budování kapacit, které mají zajistit úplné provedení plánu hodnocení.

5.   Finanční plán obsahující tyto údaje:

a)

roční příspěvek z EZFRV;

b)

celkový příspěvek Unie a sazba příspěvku z EZFRV.

6.   Opatření k provádění programů obsahující tyto oddíly:

a)

určení všech orgánů stanovených v čl. 65 odst. 2 nařízení (EU) č. 1305/2013 členským státem a souhrnný popis struktury řízení a kontroly programu, jak se vyžaduje v čl. 8 odst. 1 písm. m) bodě i) nařízení (EU) č. 1305/2013, a opatření podle čl. 74 odst. 3 nařízení (EU) č. 1305/2013;

b)

předpokládané složení monitorovacího výboru;

c)

popis systému monitorování a hodnocení.

7.   CSV

Popis:

a)

postupu a harmonogramu pro zřízení CSV;

b)

plánovaného zřízení a provozu CSV, konkrétně způsobu zapojení organizací a správních orgánů podílejících se na rozvoji venkova, včetně partnerství podle čl. 54 odst. 1 nařízení (EU) č. 1305/2013 a způsobu usnadnění podpory při vytváření sítí.

Pokud se členský stát rozhodl podporovat CSV na základě zvláštního programu CSV a regionálních programů, informace o doplňkovosti mezi programy;

c)

souhrnu hlavních kategorií činností prováděných CSV v souladu s cíli programu;

d)

dostupných zdrojů na zřízení a provoz CSV.

ČÁST 4

Orientační seznam priorit/prioritních oblastí a opatření s obzvláštním významem pro předběžné podmínky (podmínky spojené s prioritou v oblasti rozvoje venkova a obecné podmínky) uvedené v části 1 bodě 6 písm. b) podbodě ii)

1.   SPECIFICKÉ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY PRO ROZVOJ VENKOVA

Priorita Unie pro rozvoj venkova/tematický cíl společného strategického rámce

Předběžná podmínka

Kritéria splnění

Použitelnost na prioritní oblasti, opatření

Podle přílohy V nařízení (EU) č. 1305/2013

Podle přílohy V nařízení (EU) č. 1305/2013

Podle přílohy V nařízení (EU) č. 1305/2013

Priorita pro rozvoj venkova č. 3: podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství

Tématický cíl č. 5: podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik

3.1

Předcházení rizikům a řízení rizik: existence vnitrostátních nebo regionálních posouzení rizik pro zvládání katastrof s ohledem na přizpůsobení se změně klimatu

Je zavedeno vnitrostátní nebo regionální posouzení rizik obsahující tyto prvky:

popis postupu, metodiky, metod a jiných než citlivých údajů používaných pro účely posuzování rizik, jakož i kritéria pro stanovování investičních priorit v závislosti na riziku;

popis scénářů s jedním rizikem a s více riziky;

případné zohlednění vnitrostátních strategií pro přizpůsobení se změně klimatu.

Prioritní oblast: 3B

Opatření podle článků 18, 24 a 36 až 39 nařízení (EU) č. 1305/2013

Priorita pro rozvoj venkova č. 4: obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím

Tématický cíl č. 5: podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik

Tematický cíl č. 6: zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů

4.1

Dobrý zemědělský a environmentální stav (DZES): na vnitrostátní úrovni jsou zavedeny normy dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy podle hlavy VI kapitoly I horizontálního nařízení (EU) č. 1306/2013

Normy dobrého zemědělského a environmentálního stavu jsou vymezeny ve vnitrostátním právu a upřesněny v programech

Prioritní oblast/oblasti: 4 A, 4B, 4C

Opatření podle článků 28, 29 a 30 nařízení (EU) č. 1305/2013

4.2

Minimální požadavky na hnojiva a přípravky na ochranu rostlin: na vnitrostátní úrovni jsou vymezeny minimální požadavky na hnojiva a přípravky na ochranu rostlin podle hlavy III kapitoly I článku 28 nařízení (EU) č. 1305/2013

V programech jsou upřesněny minimální požadavky na hnojiva a přípravky na ochranu rostlin podle hlavy III kapitoly I nařízení (EU) č. 1305/2013

Prioritní oblast/oblasti: 4 A, 4B, 4C

Opatření podle článků 28 a 29 nařízení (EU) č. 1305/2013

4.3

Jiné příslušné vnitrostátní normy: pro účely hlavy III kapitoly I článku 28 nařízení (EU) č. 1305/2013 jsou vymezeny příslušné závazné vnitrostátní normy

V programech jsou upřesněny příslušné závazné vnitrostátní normy

Prioritní oblast/oblasti: 4 A, 4B, 4C

Opatření podle článků 28 a 29 nařízení (EU) č. 1305/2013

Priorita pro rozvoj venkova č. 5: podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu

Tématický cíl č. 4: podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku ve všech odvětvích

Tematický cíl č. 6: zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů

5.1

Energetická účinnost: Provádění činností na podporu nákladově efektivního zvyšování energetické účinnosti u konečného uživatele a nákladově efektivních investic do energetické účinnosti při výstavbě nebo renovaci budov

Těmito činnostmi jsou:

opatření k zajištění minimálních požadavků týkajících se energetické náročnosti budov v souladu s články 3, 4 a 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU (12);

opatření nezbytná pro zavedení systému certifikace energetické náročnosti budov v souladu s článkem 11 směrnice 2010/31/EU;

opatření k zajištění strategického plánování v oblasti energetické účinnosti v souladu s článkem 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU (13);

opatření v souladu s článkem 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES (14) o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách zajišťující, pokud je to technicky možné, finančně únosné a úměrné potenciálním úsporám energie, aby koneční zákazníci byli vybaveni individuálními měřiči.

Prioritní oblast/oblasti: 5 B

Opatření podle článků 17, 19, 20 a 35 nařízení (EU) č. 1305/2013

5.2

Vodní hospodářství: existence a) politiky pro stanovení poplatků za vodu, která vhodným způsobem podněcuje uživatele k účinnému využívání vodních zdrojů, a b) odpovídajícího podílu různých způsobů využívání vody k návratnosti nákladů na vodohospodářské služby v sazbě stanovené ve schváleném plánu povodí pro investice podporované příslušnými programy

V odvětvích podporovaných z EZFRV členský stát zajistil příspěvek různých způsobů využívání vody ze strany daného odvětví k úhradě nákladů na vodohospodářské služby v souladu s čl. 9 odst. 1 první odrážce rámcové směrnice o vodě, případně s ohledem na sociální, environmentální a ekonomické důsledky této úhrady, jakož i se zohledněním geografických a klimatických podmínek dotčené oblasti nebo oblastí.

Prioritní oblast: 5 A

Opatření podle článků 17 a 35 nařízení (EU) č. 1305/2013

5.3

Energie z obnovitelných zdrojů: Provádění činností na podporu výroby a distribuce energie z obnovitelných zdrojů (15).

v souladu s čl. 14 odst. 1, čl. 16 odst. 2 a 3 směrnice 2009/28/ES existují transparentní režimy podpory, přednostní přístup k distribuční soustavě či zaručený přístup a přednost při spouštění zařízení, jakož i jednotná pravidla pro hrazení a sdílení nákladů na technické úpravy, jež byla zveřejněna;

členský stát přijal národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů v souladu s článkem 4 směrnice 2009/28/ES.

Prioritní oblast: 5C

Opatření podle článků 17, 19, 20 a 35 nařízení (EU) č. 1305/2013

Priorita pro rozvoj venkova č. 6: podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech

Tematický cíl č. 2: zlepšení dostupnosti, využívání a kvality informačních a komunikačních technologií (cíl týkající se širokopásmových sítí)

6.1

Infrastruktura sítě nové generace: Existence vnitrostátních nebo regionálních plánů sítí nové generace, které zohledňují regionální opatření k dosažení cílů Unie v oblasti vysokorychlostního přístupu k internetu se zaměřením na oblasti, kde trh není schopen poskytovat otevřenou infrastrukturu za dostupnou cenu a v kvalitě v souladu s pravidly Unie pro hospodářskou soutěž a státní podporu, a poskytují dostupné služby zranitelným skupinám.

Je vypracován vnitrostátní nebo regionální plán sítí nové generace, který obsahuje:

plán investic do infrastruktury založený na hospodářské analýze zohledňující stávající soukromé a veřejné infrastruktury a plánované investice;

modely udržitelných investic, které posilují hospodářskou soutěž a zajišťují přístup k otevřeným, cenově dostupným, kvalitním a progresivním infrastrukturám a službám;

opatření k podnícení soukromých investic.

Prioritní oblast: 6C

Opatření podle článků 20 a 35 nařízení (EU) č. 1305/2013


2.   OBECNÉ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY

Předběžná podmínka

Kritéria splnění

Použitelnost na prioritní oblasti, opatření

Podle přílohy XI části II nařízení (EU) č. 1303/2013

Podle přílohy XI části II nařízení (EU) č. 1303/2013

1.   Nediskriminace

Existence administrativní kapacity pro provádění a uplatňování právních předpisů a politiky Unie v oblasti boje pro diskriminaci v případě fondů ESI.

Ustanovení v souladu s institucionálním a právním rámcem členských států za účelem zapojení subjektů odpovědných za prosazování rovného zacházení se všemi osobami v rámci přípravy a provádění programů, včetně poskytování poradenství v otázkách rovnosti v rámci činností týkajících se fondů ESI.

Opatření za účelem vzdělávání zaměstnanců orgánů zapojených do řízení a kontroly fondů ESI v oblasti právních předpisů a politiky Unie proti diskriminaci.

Prioritní oblast: 6 B

Opatření podle článků 14, 15 a 35 nařízení (EU) č. 1305/2013, LEADER

2.   Rovnost žen a mužů

Existence administrativní kapacity pro provádění a uplatňování právních předpisů a politiky Unie v oblasti rovnosti mezi ženami a muži v případě fondů ESI.

Ustanovení v souladu s institucionálním a právním rámcem členských států za účelem zapojení subjektů odpovědných za rovnost mezi ženami a muži v rámci přípravy a provádění programů, včetně poskytování poradenství v otázkách rovnosti mezi ženami a muži v rámci činností týkajících se fondů ESI.

Opatření za účelem vzdělávání zaměstnanců orgánů zapojených do řízení a kontroly fondů ESI v oblasti právních předpisů a politiky Unie týkajících se rovnosti mezi ženami a muži a zohledňování rovnosti mezi ženami a muži.

Prioritní oblast/oblasti: 6 A, 6B

Opatření podle článků 14, 15, 19, 20 a 35 nařízení (EU) č. 1305/2013, LEADER

3.   Zdravotní postižení

Existence administrativní kapacity k provádění a uplatňování Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením (UNCRPD) v oblasti fondů ESI v souladu s rozhodnutím Rady 2010/48/ES (16).

Opatření v souladu s institucionálním a právním rámcem členských států pro konzultaci a zapojení subjektů odpovědných za ochranu práv zdravotně postižených osob nebo organizací je zastupujících a ostatních příslušných zúčastněných stran do přípravy a provádění programů.

Opatření pro vzdělávání zaměstnanců orgánů zapojených do řízení a fondů ESI v oblasti práva a politik EU a členských států týkajících se zdravotně postižených osob, včetně přístupnosti a praktického uplatňování ustanovení UNCRPD provedených v právu Unie, případně členských států.

Opatření za účelem sledování provádění článku 9 UNCRPD ve vztahu k fondům ESI v rámci přípravy a provádění programů.

Prioritní oblast/oblasti: 6 A, 6B

Opatření podle článků 19, 20 a 35 nařízení (EU) č. 1305/2013, LEADER

4.   Veřejné zakázky

Existence opatření pro účinné uplatňování právních předpisů Unie o veřejných zakázkách v oblasti fondů ESI.

Opatření pro účinné uplatňování předpisů Unie o veřejných zakázkách prostřednictvím odpovídajících mechanismů.

Opatření, jež zajišťují transparentní postupy zadávání veřejných zakázek.

Opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění fondů ESI.

Opatření k posílení správní kapacity pro provádění a uplatňování právních předpisů Unie o veřejných zakázkách.

Prioritní oblast/oblasti: 2 A, 5 A, 5B, 5C, 6B

Opatření podle článků 14, 15, 17, 19, 20, čl. 21 písm. e) a článku 35 nařízení (EU) č. 1305/2013, LEADER

5.   Státní podpora

Existence opatření pro účinné uplatňování právních předpisů Unie o státních podporách v oblasti fondů ESI.

Opatření pro účinné uplatňování pravidel Unie o státních podporách.

Opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění fondů ESI.

Opatření pro posílení správní kapacity pro provádění a uplatňování právních předpisů Unie o státních podporách.

Všechny prioritní oblasti a opatření, pokud operace v jejich rámci nespadají do oblasti působnosti článku 42 Smlouvy

6.   Právní předpisy pro oblast životního prostředí týkající se posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a strategického posuzování vlivů na životní prostředí (SEA)

Existence opatření pro účinné uplatňování právních předpisů Unie pro oblast životního prostředí týkajících se EIA a SEA.

Opatření pro účinné uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU (17) (EIA) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES (18) (SEA).

Opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění směrnic EIA a SEA.

Opatření k zajištění dostatečné správní kapacity.

Prioritní oblast/oblasti: 2 A, 3 A, 4 A, 4B, 4C, 5 A, 5B, 5C, 5D, 5E, 6 A, 6C

Opatření podle článků 17. 19, 20, 21 a článků 28 až 35 nařízení (EU) č. 1305/2013

7.   Statistické systémy a ukazatele výsledků

Existence statistického základu nezbytného k provádění hodnocení za účelem posouzení účinnosti a dopadu programů.

Existence systému ukazatele výsledků nezbytného pro výběr opatření, jež budou nejúčinněji přispívat k dosahování požadovaných výsledků, k sledování pokroku při plnění cílů a k provedení posouzení dopadů.

Jsou vypracována opatření pro včasný sběr a agregaci statistických údajů, která obsahují tyto prvky:

určení zdrojů a mechanismů pro zajištění statistického ověřování,

opatření pro zveřejňování a zpřístupňování souhrnných informací veřejnosti;

účinný systém ukazatelů výsledků, včetně:

výběru ukazatelů výsledků pro každý program, jež budou vypovídat o motivaci k výběru strategických kroků financovaných z programu,

vytyčení cílů pro tyto ukazatele,

souladu každého ukazatele s těmito podmínkami: robustností a statistickou validací, jasným normativním výkladem, souladem se strategiemi, včasným sběrem údajů;

postupů zajišťujících, aby všechny operace financované z programu používaly účinný systém ukazatelů.

Je použitelný, avšak již splněn, společný systém sledování a hodnocení.

ČÁST 5

Kódy opatření a podopatření

Opatření podle nařízení (EU) č. 1305/2013 nebo nařízení (EU) č. 1303/2013

Kód opatření podle tohoto nařízení

Podopatření pro účely programování

Kód podopatření podle tohoto nařízení

Článek 14 nařízení (EU) č. 1305/2013

předávání znalostí a informační akce

1

podpora odborného vzdělávání a získávání dovedností

1.1

podpora demonstračních činností a informačních akcí

1.2

podpora na krátkodobé výměny řídicích pracovníků zemědělských a lesnických podniků, jakož i návštěvy zemědělských a lesnických podniků

1.3

Článek 15 nařízení (EU) č. 1305/2013

poradenské, řídicí a pomocné služby pro zemědělství

2

podpora s cílem pomoci využívat poradenské služby

2.1

podpora na zřizování řídicích, pomocných a poradenských služeb pro zemědělství a poradenských služeb pro lesnictví

2.2

podpora na odbornou přípravu poradců

2.3

Článek 16 nařízení (EU) č. 1305/2013

režimy jakosti zemědělských produktů a potravin

3

podpora na novou účast v režimech jakosti

3.1

podpora na informační a propagační činnosti prováděné seskupeními producentů na vnitřním trhu

3.2

Článek 17 nařízení (EU) č. 1305/2013

investice do hmotného majetku

4

podpora na investice do zemědělských podniků

4.1

podpora na investice do zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů

4.2

podpora na investice do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví

4.3

podpora na neproduktivní investice, jež souvisejí s plněním agroenvironmentálně- klimatických cílů

4.4

Článek 18 nařízení (EU) č. 1305/2013

obnova potenciálu zemědělské produkce poškozeného přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi a zavedení vhodných preventivních opatření

5

podpora na investice do preventivních opatření, jejichž cílem je zmírnění následků pravděpodobných přírodních katastrof, nepříznivých klimatických jevů a katastrofických událostí

5.1

podpora na investice do obnovy zemědělské půdy a produkčního potenciálu poškozeného přírodními katastrofami, nepříznivými klimatickými jevy a katastrofickými událostmi

5.2

Článek 19 nařízení (EU) č. 1305/2013

rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti

6

podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro mladé zemědělce

6.1

podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro nezemědělské činnosti ve venkovských oblastech

6.2

podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro rozvoj malých zemědělských podniků

6.3

podpora na investice na založení a rozvoj nezemědělských činností

6.4

platby zemědělcům způsobilým pro režim pro malé zemědělce, kteří trvale převedou svůj podnik na jiného zemědělce

6.5

Článek 20 nařízení (EU) č. 1305/2013

základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

7

podpora na vypracování a aktualizaci plánů rozvoje obcí a vesnic ve venkovských oblastech a jejich základních služeb a plánů pro ochranu a správu lokalit sítě Natura 2000 a dalších míst vysoké přírodní hodnoty

7.1

podpora na investice do vybudování, zlepšování nebo rozšiřování všech typů drobné infrastruktury, včetně investic do energie z obnovitelných zdrojů a do úspory energie

7.2

podpora na infrastrukturu širokopásmového připojení, včetně jejího vybudování, zlepšování a rozšiřování, pasivní infrastrukturu širokopásmového připojení a přístup k širokopásmovému připojení a k řešením v oblasti elektronické veřejné správy

7.3

podpora na investice do zřizování, zlepšování nebo rozšiřování místních základních služeb pro venkovské obyvatelstvo, včetně oblasti volného času a kultury, a do související infrastruktury

7.4

podpora na investice k veřejnému využití do rekreační infrastruktury, turistických informací a drobné turistické infrastruktury

7.5

podpora na studie/investice spojené se zachováním, obnovou a rozvojem kulturního a přírodního dědictví vesnic, venkovské krajiny a míst vysoké přírodní hodnoty, včetně souvisejících sociálně-ekonomických aspektů, jakož i opatření posilujících povědomí o životním prostředí

7.6

podpora na investice zaměřené na přemístění činností a rekonstrukci budov či jiných zařízení nacházejících se uvnitř venkovských sídel nebo v jejich blízkosti v zájmu zlepšení kvality života nebo zlepšení životního prostředí daného sídla

7.7

ostatní

7.8

Článek 21 nařízení (EU) č. 1305/2013

investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů

8

podpora na zalesňování/zakládání lesů

8.1

podpora na zavádění zemědělsko-lesnických systémů a jejich údržbu

8.2

podpora na předcházení poškozování lesů lesními požáry, přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi

8.3

podpora na obnovu lesů poškozených lesními požáry, přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi

8.4

podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů

8.5

podpora investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

8.6

Článek 27 nařízení (EU) č. 1305/2013

zřizování seskupení a organizací producentů

9

zřizování seskupení a organizací producentů v zemědělství a lesnictví

9

Článek 28 nařízení (EU) č. 1305/2013

agroenvironmentálně-klimatické opatření

10

platba na agroenvironmentálně-klimatické závazky

10.1

podpora na ochranu a udržitelné využívání a rozvoj genetických zdrojů v zemědělství

10.2

Článek 29 nařízení (EU) č. 1305/2013

ekologické zemědělství

11

platba na přechod na postupy a způsoby ekologického zemědělství

11.1

platba na zachování postupů a způsobů ekologického zemědělství

11.2

Článek 30 nařízení (EU) č. 1305/2013

platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě

12

kompenzace za zemědělské oblasti v rámci sítě Natura 2000

12.1

kompenzace za lesní oblasti v rámci sítě Natura 2000

12.2

kompenzace za zemědělské oblasti zahrnuté v plánech povodí

12.3

Článek 31 nařízení (EU) č. 1305/2013

platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními

13

kompenzace v horských oblastech

13.1

kompenzace za jiné oblasti, které čelí značným přírodním omezením

13.2

kompenzace pro ostatní oblasti postižené zvláštními omezeními

13.3

Článek 33 nařízení (EU) č. 1305/2013

dobré životní podmínky zvířat

14

platba na podporu dobrých životních podmínek zvířat

14

Článek 34 nařízení (EU) č. 1305/2013

lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

15

platba na lesnicko-environmentální závazky a závazky v oblasti klimatu

15.1

podpora na ochranu a podporu lesních genetických zdrojů

15.2

Článek 35 nařízení (EU) č. 1305/2013

spolupráce

16

podpora na zřizování a fungování operačních skupin v rámci EIP v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

16.1

podpora na pilotní projekty a vývoj nových produktů, postupů, procesů a technologií

16.2

spolupráce mezi malými hospodářskými subjekty při organizování společných pracovních procesů a sdílení zařízení a zdrojů a pro rozvoj služeb cestovního ruchu nebo jejich uvádění na trh

16.3

podpora horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky dodavatelského řetězce k vytvoření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů a propagačních činností v místním kontextu, které souvisejí s rozvojem krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

16.4

podpora společných akcí prováděných s cílem zmírnit změnu klimatu nebo přizpůsobit se této změně a společných přístupů k projektům v oblasti ochrany životního prostředí a stávajícím environmentálním postupům

16.5

podpora spolupráce mezi subjekty v dodavatelském řetězci v rámci udržitelného zajišťování biomasy pro použití v procesech výroby potravin a energie a průmyslových procesech

16.6

podpora na provádění jiných strategií než strategií komunitně vedeného místního rozvoje

16.7

podpora na vypracovávání lesních hospodářských plánů nebo rovnocenných nástrojů

16.8

podpora diverzifikace zemědělských činností do činností v oblasti zdravotní péče, sociální integrace, zemědělství podporovaného komunitou a vzdělávání v oblasti životního prostředí a potravin

16.9

ostatní

16.10

Článek 36 nařízení (EU) č. 1305/2013

řízení rizik

17

pojištění úrody, hospodářských zvířat a plodin

17.1

vzájemné fondy pro nepříznivé klimatické jevy, nákazy zvířat a choroby rostlin, napadení škůdci a ekologické havárie

17.2

nástroj ke stabilizaci příjmu

17.3

Článek 40 nařízení (EU) č. 1305/2013

financování doplňkových vnitrostátních přímých plateb v Chorvatsku

18

financování doplňkových vnitrostátních přímých plateb v Chorvatsku

18

Článek 35 nařízení (EU) č. 1303/2013

podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj)

19

přípravné podpůrné činnosti

19.1

podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

19.2

příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny

19.3

podpora provozních nákladů a nákladů na oživení

19.4

Články 51 až 54 nařízení (EU) č. 1305/2013

technická pomoc

20

podpora na technickou pomoc (kromě CSV)

20.1

podpora na zřízení a provoz CSV

20.2

ČÁST 6

Priority Unie v oblasti rozvoje venkova a kódy prioritních oblastí

Priorita

Článek nařízení (EU) č. 1305/2013/kód prioritní oblasti

Prioritní oblast

Priorita č. 1: podpora předávání poznatků a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech

Čl. 5 odst. 1 písm. a) = prioritní oblast 1 A

Podpora inovací, spolupráce a rozvoje znalostní základny ve venkovských oblastech

Čl. 5 odst. 1 písm. b) = prioritní oblast 1B

Posílení vazeb mezi zemědělstvím, produkcí potravin a lesnictvím a výzkumem a inovacemi, mimo jiné za účelem zlepšeného řízení v oblasti životního prostředí a environmentálního profilu

Čl. 5 odst. 1 písm. c) = prioritní oblast 1C

Podpora celoživotního vzdělávání a odborné přípravy v odvětvích zemědělství a lesnictví

Priorita č. 2: zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů

Čl. 5 odst. 2 písm. a) = prioritní oblast 2 A

Zlepšení hospodářské výkonnosti všech zemědělských podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení účasti na trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace zemědělských činností

Čl. 5 odst. 2 písm. b) = prioritní oblast 2B

Usnadnění vstupu dostatečně kvalifikovaných zemědělců do odvětví zemědělství, a zejména generační obnovy v tomto odvětví

Priorita č. 3: podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství

Čl. 5 odst. 3 písm. a) = prioritní oblast 3 A

Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich lepším začleněním do zemědělsko-potravinářského řetězce prostřednictvím programů jakosti, přidáváním hodnoty zemědělským produktům, propagace na místních trzích a v krátkých dodavatelských řetězcích, seskupení a organizací producentů a mezioborových organizací

Čl. 5 odst. 3 písm. b) = prioritní oblast 3B

Podpora předcházení rizikům v zemědělských podnicích a řízení těchto rizik

Priorita č. 4: obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím

Čl. 5 odst. 4 písm. a) = prioritní oblast 4 A

Obnova, zachování a zvýšení biologické rozmanitosti, včetně oblastí sítě Natura 2000, v oblastech s přírodními či jiným zvláštními omezeními, zemědělství v oblastech s vysokou přírodní hodnotou a stavem evropské krajiny

Čl. 5 odst. 4 písm. b) = prioritní oblast 4B

Lepší hospodaření s vodou, včetně nakládání s hnojivy a pesticidy

Čl. 5 odst. 4 písm. c) = prioritní oblast 4C

Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou

Priorita č. 5: podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu

Čl. 5 odst. 5 písm. a) = prioritní oblast 5 A

Efektivnější využívání vody v zemědělství

Čl. 5 odst. 5 písm. b) = prioritní oblast 5B

Efektivnější využívání energie v zemědělství a při zpracování potravin

Čl. 5 odst. 5 písm. c) = prioritní oblast 5C

Usnadnění dodávek a využívání energie z obnovitelných zdrojů, vedlejších produktů, odpadů a reziduí a z jiných nepotravinářských surovin pro účely biologického hospodářství

Čl. 5 odst. 5 písm. d) = prioritní oblast 5D

Snižování emisí skleníkových plynů a amoniaku ze zemědělství

Čl. 5 odst. 5 písm. e) = prioritní oblast 5E

Podpora ukládání a pohlcování uhlíku v zemědělství a lesnictví

Priorita č. 6: podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech

Čl. 5 odst. 6 písm. a) = prioritní oblast 6 A

Usnadnění diverzifikace, vytváření a rozvoje malých podniků, jakož i pracovních míst

Čl. 5 odst. 6 písm. b) = prioritní oblast 6B

Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech

Čl. 5 odst. 6 písm. c) = prioritní oblast 6C

Zlepšení dostupnosti, využívání a kvality informačních a komunikačních technologií (IKT) ve venkovských oblastech


(1)  Článek 8 odst. 4 směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 184/2014 ze dne 25. února 2014, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu stanoví podmínky týkající se systému pro elektronickou výměnu dat mezi členskými státy a Komisí a kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce přijímá nomenklatura kategorií zásahů pro podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci cíle Evropská územní spolupráce (Úř. věst. L 57, 27.2.2014, s. 7).

(3)  Pomocí celkového příspěvku z EZFR na každý dotčený program.

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608).

(6)  Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (Úř. věst. L 375, 31.12.1991, s. 1).

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 71).

(8)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7).

(9)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).

(10)  Orientační rozpis celkového příspěvku Unie podle prioritních oblastí se použije v kontextu přispění programu rozvoje venkova k tematickým cílům a cílům v oblasti změny klimatu uvedeným v čl. 15 odst. 1 písm. a) bodě iv) nařízení (EU) č. 1303/2013, pozastavení plateb podle čl. 19 odst. 5 a čl. 22 odst. 6 zmíněného nařízení a případně výpočtu částek, které mají být vyhrazeny podle čl. 59 odst. 6 nařízení (EU) č. 1305/2013.

(11)  Čl. 8 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1293/2013 ze dne 11. prosince 2013 o zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (ES) č. 614/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 185).

(12)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov (Úř. věst. L 153, 18.6.2010, s. 13).

(13)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 1).

(14)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES ze dne 5. dubna 2006 o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice Rady 93/76/EHS (Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 64).

(15)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 16).

(16)  Rozhodnutí Rady 2009/26/ES ze dne 26. listopadu 2009 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením Evropským společenstvím, (Úř. věst. L 23, 27.1.2010, s. 35).

(17)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (Úř. věst. L 26, 28.1.2012, s. 1).

(18)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí (Úř. věst. L 197, 21.7.2001, s. 30).


PŘÍLOHA II

Přepočítací koeficienty pro zvířata na velké dobytčí jednotky (VDJ) uvedené v čl. 9 odst. 2

Býci, krávy a jiný skot starší dvou let, koně starší šesti měsíců

1,0 VDJ

Skot od šesti měsíců do dvou let

0,6 VDJ

Skot mladší šesti měsíců

0,4 VDJ

Ovce a kozy

0,15 VDJ

Chovné prasnice > 50 kg

0,5 VDJ

Jiná prasata

0,3 VDJ

Nosnice

0,014 VDJ

Jiná drůbež (1)

0,03 VDJ

Přepočítací koeficienty mohou být navýšeny s ohledem na vědecké důkazy, které je třeba v programech rozvoje venkova vysvětlit a řádně odůvodnit.

Ostatní kategorie zvířat lze výjimečně přidat. Přepočítací koeficienty pro všechny takové kategorie se stanoví s ohledem na zvláštní okolnosti a vědecké důkazy, které je třeba v programech rozvoje venkova vysvětlit a řádně odůvodnit.


(1)  U této kategorie mohou být přepočítací koeficienty sníženy s ohledem na vědecké důkazy, které je třeba v programech rozvoje venkova vysvětlit a řádně odůvodnit.


PŘÍLOHA III

Informování a propagace podle článku 13

ČÁST I

Informační a propagační akce

1.   1. Povinnosti řídicího orgánu

1.1   Informační a propagační strategie

Řídicí orgán zajistí, aby byly informační a propagační akce prováděny v souladu s jeho informační a propagační strategií, která musí obsahovat alespoň tyto prvky:

a)

cíle strategie a její cílové skupiny;

b)

popis obsahu informačních a propagačních akcí;

c)

orientační rozpočet strategie;

d)

popis správních orgánů, včetně lidských zdrojů, odpovědných za provádění informačních a propagačních akcí;

e)

popis úlohy CSV (celostátní sítě pro venkov) a toho, jak její komunikační plán uvedený v čl. 54 odst. 3 bodě vi) nařízení (EU) č. 1305/2013 přispěje k provádění strategie;

f)

popis toho, jak se budou informační a propagační akce posuzovat z hlediska viditelnosti a vytváření povědomí o politickém rámci, programech a operacích a úloze, kterou hraje EZFRV a Unie;

g)

každoroční aktualizaci uvádějící informační a propagační činnosti, jež mají být prováděny v následujícím roce.

1.2   Informace pro potenciální příjemce

Řídicí orgán s přihlédnutím k přístupnosti elektronických či jiných komunikačních služeb pro některé potenciální příjemce podpory zajistí, aby měli přístup k příslušným informacím, případně včetně aktualizovaných informací, alespoň o:

a)

možnostech financování a zveřejnění výzev k předkládání žádostí v rámci programů rozvoje venkova;

b)

správních postupech, které je třeba dodržet, aby vznikl nárok na financování v rámci programu rozvoje venkova;

c)

postupech posuzování žádostí o financování;

d)

podmínkách a/nebo kritériích způsobilosti pro výběr a hodnocení projektů, jež mají být financovány;

e)

jménech osob nebo kontaktech na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni, které mohou vysvětlit způsob fungování programů rozvoje venkova a kritéria pro výběr a hodnocení operací;

f)

odpovědnosti příjemců podpory s ohledem na informování veřejnosti o cíli operace a o podpoře, kterou v souladu s oddílem 2 části 1 získala operace z EZFRV. Řídicí orgán může potenciální příjemce pomoci požádat o to, aby v žádosti navrhli orientační komunikační činnosti, které by byly úměrné rozsahu dané operace;

g)

postupech přezkumu stížností podle čl. 74 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013.

1.3   Informace pro širokou veřejnost

Řídicí orgán informuje veřejnost o obsahu programu rozvoje venkova, o jeho schválení Komisí a o jeho aktualizacích, o hlavních úspěších při provádění programu a o jeho ukončení a rovněž o jeho přispění ke splnění priorit Unie stanovených v dohodě o partnerství.

Řídicí orgán zajistí vytvoření jediné internetové stránky nebo internetového portálu poskytujícího informace uvedené v podbodech 1.1 a 1.2 a prvním odstavci tohoto bodu. Zavedení jediné internetové stránky nesmí narušit bezproblémové provádění EZFRV a omezit přístup potenciálních příjemců a zúčastněných stran k informacím. Opatření k informování veřejnosti obsahují prvky uvedené v bodě 1 části 2.

1.4   Zapojení subjektů fungujících jako styčné body

Řídicí orgán zajistí (včetně prostřednictvím celostátní sítě pro venkov), aby do informačních akcí určených potenciálním příjemcům byly zapojeny subjekty, které mohou fungovat jako styčné body, zejména:

a)

partneři uvedení v článku 5 nařízení (EU) č. 1303/2013;

b)

informační střediska o Evropě i zastoupení Komise a informační kanceláře Evropského parlamentu v členských státech;

c)

vzdělávací a výzkumné instituce.

1.5   Oznámení o udělení podpory

Řídicí orgán zajistí, aby oznámení o udělení podpory příjemce informovalo o tom, že opatření je financováno v rámci programu částečně financovaného z EZFRV, a o opatření a prioritě dotyčného programu rozvoje venkova.

2.   Povinnosti příjemců

2.1.   V rámci všech informačních a komunikačních akcí dává příjemce najevo podporu na operaci z EZFRV tím, že:

a)

zobrazuje znak Unie;

b)

uvádí odkaz na podporu z EZFRV.

Vztahuje-li se informační nebo propagační akce k jedné nebo několika operacím spolufinancovaným z více než jednoho fondu, lze odkaz podle písmene b) nahradit odkazem na fondy ESI.

2.2.   Během provádění operace je příjemce povinen informovat veřejnost o podpoře získané z EZFRV tím, že:

a)

zveřejní na internetové stránce příjemce pro profesionální využití, pokud taková stránka existuje, stručný popis operace, pokud lze určit vazbu mezi účelem internetové stránky a podporou poskytnutou na operaci, úměrný míře podpory, včetně jejích cílů a výsledků, a zdůrazní, že je na danou operaci poskytována finanční podpora Unie;

b)

v případě operací, na které se nevztahuje písm. c) a na něž celková podpora z veřejných zdrojů přesahuje 10 000 EUR, a v závislosti na financované operaci (např. operace podle článku 20 o obnově vesnic nebo operace iniciativy LEADER) umístí alespoň jeden plakát s informacemi o projektu (minimální velikost A3), přičemž zdůrazní finanční podporu Unie, na místě snadno viditelném pro veřejnost, jako jsou vstupní prostory budovy. Pokud operace v rámci programu rozvoje venkova vede k investici (např. v zemědělském nebo potravinářském podniku), jejíž celková podpora z veřejných zdrojů přesahuje 50 000 EUR, umístí příjemce vysvětlující tabulku s informacemi o projektu, přičemž zdůrazní finanční podporu Unie. Vysvětlující tabulka musí být umístěna rovněž v prostorách místních akčních skupin financovaných v rámci iniciativy LEADER;

c)

na místě dobře viditelném pro veřejnost umístí dočasný billboard značné velikosti pro každou operaci, která spočívá ve financování infrastruktury nebo stavebních prací a u níž celková výše podpory z veřejných zdrojů přesahuje 500 000 EUR.

Nejpozději do tří měsíců po dokončení operace vystaví příjemce stálou desku nebo billboard značných rozměrů v místě snadno viditelném pro veřejnost pro každou operaci, která splňuje tato kritéria:

i)

celková výše podpory z veřejných zdrojů na operaci přesahuje 500 000 EUR;

ii)

operace spočívá v nákupu hmotného předmětu nebo ve financování infrastruktury či stavebních prací.

Na desce nebo billboardu musí být uveden název a hlavní cíl operace a zdůrazněna finanční podpora, kterou poskytla Unie.

Billboardy, plakáty, desky a internetové stránky musí obsahovat popis projektu/operace a prvky uvedené v bodě 1 části 2. Tyto informace zaujímají nejméně 25 % plochy billboardu, desky nebo internetové stránky.

ČÁST 2

Technické charakteristiky informačních a publikačních akcí

1.   Logo a slogan

Každá informační a propagační akce musí obsahovat tyto prvky:

a)

znak Unie v souladu s grafickými normami uvedenými na adrese http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm, spolu s vysvětlením úlohy Unie prostřednictvím tohoto sdělení:

„Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“.

b)

u akcí a opatření financovaných v rámci iniciativy LEADER logo LEADER:

++ logo LEADER ++

2.   Informační a komunikační materiály

Publikace (např. brožury, letáky a zpravodaje) a plakáty s informacemi o opatřeních a akcích spolufinancovaných z EZFRV obsahují na titulní stránce jednoznačný údaj o účasti Unie a rovněž znak Unie, je-li použit také státní znak nebo znak regionu. Publikace obsahují odkazy na subjekt odpovědný za obsah a na řídicí orgán určený k provádění EZFRV a/nebo dotyčné vnitrostátní podpory.

Pokud jsou informace zpřístupněny elektronickými prostředky (internetové stránky, databáze pro potenciální příjemce) nebo jako audiovizuální materiály, použije se analogicky první odstavec.

Internetové stránky týkající se EZFRV obsahují:

a)

zmínku o příspěvku z EZFRV alespoň na domovské stránce;

b)

hypertextový odkaz na internetové stránky Komise týkající se EZFRV.


PŘÍLOHA IV

Společný soubor kontextových ukazatelů a ukazatelů výsledků a výstupů podle čl. 14 odst. 2

1.   Kontextové ukazatele

C1.

Obyvatelstvo

C2.

Věková struktura

C3.

Území

C4.

Hustota obyvatelstva

C5.

Míra zaměstnanosti (1)

C6.

Míra samostatné výdělečné činnosti

C7.

Míra nezaměstnanosti

C8.

HDP na obyvatele (1)

C9.

Míra chudoby (1)

C10.

Struktura hospodářství

C11.

Struktura zaměstnanosti

C12.

Produktivita práce v jednotlivých hospodářských odvětvích

C13.

Zaměstnanost podle ekonomické činnosti

C14.

Produktivita práce v zemědělství

C15.

Produktivita práce v lesnictví

C16.

Produktivita práce v potravinářství

C17.

Zemědělská hospodářství (zemědělské podniky)

C18.

Zemědělská plocha

C19.

Zemědělská plocha využívaná k ekologické produkci

C20.

Zavlažovaná půda

C21.

Velké dobytčí jednotky

C22.

Zemědělské pracovní síly

C23.

Věková struktura vedoucích pracovníků v zemědělských podnicích

C24.

Zemědělská odborná příprava vedoucích pracovníků v zemědělských podnicích

C25.

Příjem ze zemědělské činnosti na výrobního činitele (1)

C26.

Zemědělský podnikatelský důchod (1)

C27.

Souhrnná produktivita faktorů v zemědělství (1)

C28.

Tvorba hrubého fixního kapitálu v zemědělství

C29.

Lesy a jiné zalesněné plochy

C30.

Infrastruktura pro cestovní ruch

C31.

Krajinný pokryv

C32.

Znevýhodněné oblasti

C33.

Intenzita zemědělského hospodaření

C34.

Oblasti v rámci sítě Natura 2000

C35.

Index ptáků zemědělské krajiny (1)

C36.

Stav zemědělských stanovišť (travní porosty) z hlediska ochrany

C37.

Zemědělství vysoké přírodní hodnoty (1)

C38.

Chráněné lesní oblasti

C39.

Odběr vody v zemědělství (1)

C40.

Kvalita vody (1)

C41.

Obsah organické hmoty v orné půdě (1)

C42.

Vodní eroze půdy (1)

C43.

Výroba energie z obnovitelných zdrojů ze zemědělství a lesnictví

C44.

Využívání energie v zemědělství, lesnictví a potravinářství

C45.

Emise ze zemědělství (1)

2.   Ukazatele výsledků

R1

:

podíl zemědělských podniků s podporou z programu rozvoje venkova na investice do restrukturalizace nebo modernizace (prioritní oblast 2 A)

R2

:

změna zemědělského výstupu u podporovaných zemědělských podniků/RPJ (roční pracovní jednotky) (prioritní oblast 2 A) (2)

R3

:

podíl zemědělských podniků s podporou z programu rozvoje venkova na plán rozvoje podnikatelské činnosti/investice pro mladé zemědělce (prioritní oblast 2B)

R4

:

podíl zemědělských podniků pobírajících podporu na účast v režimech jakosti, na místních trzích nebo v krátkých dodavatelských řetězcích a seskupeních/organizacích producentů (prioritní oblast 3 A)

R5

:

podíl zemědělských podniků účastnících se systémů řízení rizik (prioritní oblast 3B)

R6

:

podíl lesní půdy nebo jiných zalesněných ploch pod závazkem obhospodařování podporujícím biologickou rozmanitost (prioritní oblast 4 A)

R7

:

podíl zemědělské půdy pod závazkem obhospodařování podporujícím biologickou rozmanitost a/nebo krajinu (prioritní oblast 4 A)

R8

:

podíl zemědělské půdy pod závazkem obhospodařování podporujícím zlepšení hospodaření s vodou (prioritní oblast 4B)

R9

:

podíl lesní půdy pod závazkem obhospodařování podporujícím zlepšení hospodaření s vodou (prioritní oblast 4B)

R10

:

podíl zemědělské půdy pod závazkem obhospodařování podporujícím zlepšení hospodaření s půdou a/nebo předcházení erozi půdy (prioritní oblast 4C)

R11

:

podíl lesní půdy pod závazkem obhospodařování podporujícím zlepšení hospodaření s půdou a/nebo předcházení erozi půdy (prioritní oblast 4C)

R12

:

podíl zavlažované půdy přecházející na účinnější zavlažovací systémy (prioritní oblast 5 A)

R13

:

zvýšení efektivity využití vody v zemědělství na základě projektů podpořených v rámci programu rozvoje venkova (prioritní oblast 5 A) (2)

R14

:

zvýšení efektivity využití energie v zemědělství a při zpracování potravin na základě projektů podpořených v rámci programu rozvoje venkova (prioritní oblast 5B) (2)

R15

:

energie z obnovitelných zdrojů vyrobená na základě podpořených projektů (prioritní oblast 5C) (2)

R16

:

podíl VDJ (velké dobytčí jednotky), jichž se týkají investice do chovu hospodářských zvířat za účelem snižování emisí skleníkových plynů a/nebo amoniaku (prioritní oblast 5D)

R17

:

podíl zemědělské půdy, na niž se vztahují smlouvy o obhospodařování zaměřující se na snižování emisí skleníkových plynů a/nebo amoniaku (prioritní oblast 5D)

R18

:

snížené emise metanu a oxidu dusíku (prioritní oblast 5D) (2)

R19

:

snížené emise amoniaku (prioritní oblast 5D) (2)

R20

:

podíl zemědělské a lesní půdy pod závazkem obhospodařování přispívajícím k pohlcování a ukládání uhlíku (prioritní oblast 5E)

R21

:

pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (prioritní oblast 6 A)

R22

:

podíl venkovské populace pokryté strategiemi místního rozvoje (prioritní oblast 6B)

R23

:

podíl venkovského obyvatelstva majícího prospěch z lepších služeb/infrastruktury (prioritní oblast 6B)

R24

:

pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (prioritní oblast 6B)

R25

:

podíl venkovského obyvatelstva majícího prospěch z nových nebo lepších služeb/infrastruktury (informační a komunikační technologie – IKT) (prioritní oblast 6C)

Ukazatele uvedené kurzivou jsou rovněž cílovými ukazateli uvedenými v bodě 4.

3.   Ukazatele výstupů v oblasti rozvoje venkova

Číslo

Ukazatele výstupů

Kódy opatření (články nařízení (EU) č. 1305/2013 nebo nařízení (EU) č. 1303/2013)

O.1

Celkové veřejné výdaje  (3)

Všechna opatření

O.2

Celkové investice

4 (článek 17), 5 (článek 18), 6.4 (článek 19), 7.2 až 7.8 (článek 20), 8.5 a 8.6 (článek 21) (nařízení (EU) č. 1305/2013)

O.3

Počet podpořených akcí/operací

1 (článek 14), 2 (článek 15), 4 (článek 17), 7 (článek 20), 8.5 a 8.6 (článek 21), 9 (článek 27), 17.2 a 17.3 (článek 36) (nařízení (EU) č. 1305/2013)

O.4

Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců

3 (článek 16), 4,1 (článek 17), 5 (článek 18), 6 (článek 19), 8.1 až 8.4 (článek 21), 11 (článek 29), 12 (článek 30), 13 (článek 31), 14 (článek 33), 17.1 (článek 36) (nařízení (EU) č. 1305/2013)

O.5

Celková plocha (ha)

4 (článek 17), 8.1 až 8.5 (článek 21), 10 (článek 28), 11 (článek 29), 12 (článek 30), 13 (článek 31), 15 (článek 34) (nařízení (EU) č. 1305/2013)

O.6

Podpořená fyzická plocha (ha)

10 (článek 28) (nařízení (EU) č. 1305/2013)

O.7

Počet podpořených závazků

10 (článek 28), 15 (článek 34) (nařízení (EU) č. 1305/2013)

O.8

Počet podpořených velkých dobytčích jednotek (VDJ)

14 (článek 33), 4 (článek 17) (nařízení (EU) č. 1305/2013)

O.9

Počet podniků účastnících se podpořených režimů

9 (článek 27), 16.4 (článek 35), 17.2 a 17.3 (článek 36) (nařízení (EU) č. 1305/2013)

O.10

Počet zemědělců, kterým byly vyplaceny náhrady

17.2 a 17.3 (článek 36) (nařízení (EU) č. 1305/2013)

O.11

Počet dnů školení

1 (článek 14 nařízení (EU) č. 1305/2013)

O.12

Počet účastníků vzdělávání

1 (článek 14 nařízení (EU) č. 1305/2013)

O.13

Počet příjemců, kterým bylo poskytnuto poradenství

2 (článek 15 nařízení (EU) č. 1305/2013)

O.14

Počet vyškolených poradců

2 (článek 15 nařízení (EU) č. 1305/2013)

O.15

Počet obyvatel majících prospěch z lepších služeb/infrastruktury (IT nebo jiné)

7 (článek 20 nařízení (EU) č. 1305/2013)

O.16

Počet podpořených skupin v rámci EIP, počet podpořených operací v rámci EIP a počet a kategorie partnerů ve skupinách v rámci EIP

16 (článek 35 nařízení (EU) č. 1305/2013)

O.17

Počet podpořených kooperačních činností (kromě EIP)

16 (článek 35 nařízení (EU) č. 1305/2013)

O.18

Populace na území pokrytém MAS

19 (článek 32 nařízení (EU) č. 1303/2013)

O.19

Počet vybraných MAS

19 (článek 32 nařízení (EU) č. 1303/2013)

O.20

Počet podpořených projektů iniciativy LEADER

19 (čl. 35 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1303/2013)

O.21

Počet podpořených projektů spolupráce

19 (čl. 35 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1303/2013)

O.22

Počet a kategorie předkladatelů projektů

19 (čl. 35 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1303/2013)

O.23

Jedinečné identifikační číslo MAS podílejících se na projektu spolupráce

19 (čl. 35 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1303/2013)

O.24

Počet tematických a analytických výměn s podporou CSV

Vytváření sítí (článek 54 nařízení (EU) č. 1305/2013)

O.25

Počet komunikačních nástrojů CSV

Vytváření sítí (článek 54 nařízení (EU) č. 1305/2013)

O.26

Počet činností Evropské sítě pro rozvoj venkova, jichž se zúčastnila CSV

Vytváření sítí (článek 54 nařízení (EU) č. 1305/2013)

4.   Ukazatele výsledku

T1

:

podíl výdajů podle článků 14, 15 a 35 nařízení (EU) č. 1305/2013 v poměru k celkovým výdajům na program rozvoje venkova (prioritní oblast 1 A)

T2

:

celkový počet operací spolupráce podpořených v rámci opatření „spolupráce“ (článek 35 nařízení (EU) č. 1305/2013) (seskupení, sítě/klastry, pilotní projekty …) (prioritní oblast 1B)

T3

:

celkový počet vyškolených účastníků podle článku 14 nařízení (EU) č. 1305/2013 (prioritní oblast 1C)

T4

:

podíl zemědělských podniků s podporou z programu rozvoje venkova na investice do restrukturalizace nebo modernizace (prioritní oblast 2 A)

T5

:

podíl zemědělských podniků s podporou z programu rozvoje venkova na plán rozvoje podnikatelské činnosti/investice pro mladé zemědělce (prioritní oblast 2B)

T6

:

podíl zemědělských podniků pobírajících podporu na účast v režimech jakosti, na místních trzích nebo v krátkých dodavatelských řetězcích a seskupeních/organizacích producentů (prioritní oblast 3 A)

T7

:

podíl zemědělských podniků účastnících se systémů řízení rizik (prioritní oblast 3B)

T8

:

podíl lesní půdy/jiných zalesněných ploch, na něž se vztahují smlouvy o obhospodařování podporující biologickou rozmanitost (prioritní oblast 4 A)

T9

:

podíl zemědělské půdy pod závazkem obhospodařování podporujícím biologickou rozmanitost a/nebo krajinu (prioritní oblast 4 A)

T10

:

podíl zemědělské půdy pod závazkem obhospodařování zlepšujícím hospodaření s vodou (prioritní oblast 4B)

T11

:

podíl lesní půdy pod závazkem obhospodařování zlepšujícím hospodaření s vodou (prioritní oblast 4B)

T12

:

podíl zemědělské půdy pod závazkem obhospodařování zlepšujícím hospodaření s půdou a/nebo předcházení erozi půdy (prioritní oblast 4C)

T13

:

podíl lesní půdy pod závazkem obhospodařování zlepšujícím hospodaření s půdou a/nebo předcházení erozi půdy (prioritní oblast 4C)

T14

:

podíl zavlažované půdy přecházející na účinnější zavlažovací systém (prioritní oblast 5 A)

T15

:

celkové investice do energetické účinnosti (prioritní oblast 5B)

T16

:

celkové investice do výroby energie z obnovitelných zdrojů (prioritní oblast 5C)

T17

:

podíl VDJ, jichž se týkají investice do řízení živočišné výroby za účelem snižování emisí skleníkových plynů a/nebo amoniaku (prioritní oblast 5D)

T18

:

podíl zemědělské půdy, na niž se vztahují smlouvy o obhospodařování zaměřující se na snižování emisí skleníkových plynů a/nebo amoniaku (prioritní oblast 5D)

T19

:

podíl zemědělské a lesní půdy pod závazkem obhospodařování přispívajícím k pohlcování a ukládání uhlíku (prioritní oblast 5E)

T20

:

pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (prioritní oblast 6 A)

T21

:

podíl venkovské populace pokryté strategiemi místního rozvoje (prioritní oblast 6B)

T22

:

podíl venkovské populace mající prospěch z lepších služeb/infrastruktury (prioritní oblast 6B)

T23

:

pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (prioritní oblast 6B)

T24

:

podíl venkovské populace mající prospěch z nových nebo lepších služeb/infrastruktury (IKT) (prioritní oblast 6C)

5.   Navrhované ukazatele výkonnostního rámce

 

Ukazatele

Související ukazatel výstupu

Priorita č. 2 (P2)

Celkové veřejné výdaje na P2 (EUR)

O.1

Počet zemědělských podniků s podporou z programu rozvoje venkova na investice do restrukturalizace nebo modernizace (prioritní oblast 2 A) + podniků s podporou z programu rozvoje venkova na plán rozvoje podnikatelské činnosti/investice pro mladé zemědělce (prioritní oblast 2B)

O.4

Priorita č. 3

(P3)

Celkové veřejné výdaje na P3 (EUR)

O.1

Počet podpořených zemědělských podniků pobírajících podporu na účast v režimech jakosti, na místních trzích/v krátkých dodavatelských řetězcích a seskupeních producentů (prioritní oblast 3 A)

O.4, O.9

Počet zemědělských podniků účastnících se systémů řízení rizik (prioritní oblast 3B)

O.4, O.9

Priorita č. 4

(P4)

Celkové veřejné výdaje na P4 (EUR)

O.1

Zemědělská půda pod závazkem obhospodařování přispívajícím k biologické rozmanitosti (prioritní oblast 4 A) + lepšímu hospodaření s vodou (prioritní oblast 4B) + lepšímu hospodaření s půdou a předcházení erozi půdy (prioritní oblast 4C)

O.5

Priorita č. 5

(P5)

Celkové veřejné výdaje na P5 (EUR)

O.1

Počet investic do úspory energie a energetické účinnosti (prioritní oblast 5B) + do výroby energie z obnovitelných zdrojů (prioritní oblast 5C)

O.3

Zemědělská a lesní půda pod závazkem obhospodařování podporujícím pohlcování/ukládání uhlíku (prioritní oblast 5E) + zemědělská půda pod závazkem obhospodařování zaměřujícím se na snižování emisí skleníkových plynů a/nebo emisí amoniaku (prioritní oblast 5D) + zavlažovaná půda přecházející na účinnější zavlažovací systém (prioritní oblast 5 A)

O.5

Priorita č. 6

(P6)

Celkové veřejné výdaje na P6 (EUR)

O.1

Počet podpořených operací k zlepšení základních služeb a infrastruktury ve venkovských oblastech (prioritní oblasti 6B a 6C)

O.3

Velikost populace, kterou pokrývají MAS (prioritní oblast 6B)

O.18


(1)  Kontextové ukazatele, které zahrnují ukazatele dopadů společné zemědělské politiky (SZP)

(2)  Doplňkové ukazatele výsledků

(3)  Tento ukazatel odpovídá ukazateli výkonnostního rámce podle čl. 5 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 215/2014 ze dne 7. března 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o metodiky podpory opatření v souvislosti se změnou klimatu, určování milníků a cílů ve výkonnostním rámci a nomenklaturu kategorií zásahů pro evropské strukturální a investiční fondy (Úř. věst. L 69, 8.3.2014, s. 65).


PŘÍLOHA V

Společné hodnotící otázky pro rozvoj venkova

Hodnotící otázky týkající se prioritní oblasti

Pro každou prioritní oblast zahrnutou v programu rozvoje venkova je třeba v rozšířených výročních zprávách o provádění v roce 2017 a v roce 2019 a ve zprávě o hodnocení ex post zodpovědět příslušnou otázku.

1.

Prioritní oblast 1 A: Do jaké míry podpořily intervence programu rozvoje venkova inovace, spolupráci a rozvoj znalostní základny ve venkovských oblastech?

2.

Prioritní oblast 1B: Do jaké míry podpořily intervence programu rozvoje venkova posílení vazeb mezi zemědělstvím, produkcí potravin a lesnictvím a výzkumem a inovacemi, mimo jiné za účelem zlepšeného řízení v oblasti životního prostředí a environmentálního profilu?

3.

Prioritní oblast 1C: Do jaké míry podpořily intervence programu rozvoje venkova celoživotní vzdělávání a odbornou přípravu v odvětvích zemědělství a lesnictví?

4.

Prioritní oblast 2 A: Do jaké míry přispěly intervence programu rozvoje venkova k zlepšení hospodářské výkonnosti podpořených zemědělských podniků a jejich restrukturalizaci a modernizaci, zejména zvýšením míry účasti na trhu, jakož i diverzifikací zemědělských činností?

5.

Prioritní oblast 2B: Do jaké míry podpořily intervence programu rozvoje venkova vstup dostatečně kvalifikovaných zemědělců do odvětví zemědělství, a zejména generační obnovu v tomto odvětví?

6.

Prioritní oblast 3 A: Do jaké míry přispěly intervence programu rozvoje venkova k zlepšení konkurenceschopnosti podpořených prvovýrobců jejich lepším začleněním do zemědělsko-potravinářského řetězce prostřednictvím programů jakosti, přidáváním hodnoty zemědělských produktů a podporou místních trhů a krátkých dodavatelských řetězců, seskupení a organizací producentů a mezioborových organizací?

7.

Prioritní oblast 3B: Do jaké míry podpořily intervence programu rozvoje venkova předcházení a řízení rizik v zemědělských podnicích?

8.

Prioritní oblast 4 A: Do jaké míry podpořily intervence programu rozvoje venkova obnovu, zachování a zvýšení biologické rozmanitosti (včetně oblastí sítě Natura 2000, v oblastech s přírodními či jinými zvláštními omezeními), zemědělství vysoké přírodní hodnoty a stav evropské krajiny?

9.

Prioritní oblast 4B: Do jaké míry podpořily intervence programu rozvoje venkova lepší hospodaření s vodou, včetně nakládání s hnojivy a pesticidy?

10.

Prioritní oblast 4C: Do jaké míry podpořily intervence programu rozvoje venkova předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou?

11.

Prioritní oblast 5 A: Do jaké míry přispěly intervence programu rozvoje venkova k efektivnějšímu využívání vody v zemědělství?

12.

Prioritní oblast 5B: Do jaké míry přispěly intervence programu rozvoje venkova k efektivnějšímu využívání energie v zemědělství a při zpracování potravin?

13.

Prioritní oblast 5C: Do jaké míry přispěly intervence programu rozvoje venkova k usnadnění dodávek a využívání energie z obnovitelných zdrojů, vedlejších produktů, odpadů a reziduí a z jiných nepotravinářských surovin pro účely biologického hospodářství?

14.

Prioritní oblast 5D: Do jaké míry přispěly intervence programu rozvoje venkova k snižování emisí skleníkových plynů a amoniaku ze zemědělství?

15.

Prioritní oblast 5E: Do jaké míry podpořily intervence programu rozvoje venkova ukládání a pohlcování uhlíku v zemědělství a lesnictví?

16.

Prioritní oblast 6 A: Do jaké míry podpořily intervence programu rozvoje venkova diverzifikaci, vytváření a rozvoj malých podniků, jakož i pracovních míst?

17.

Prioritní oblast 6B: Do jaké míry podpořily intervence programu rozvoje venkova místní rozvoj ve venkovských oblastech?

18.

Prioritní oblast 6C: Do jaké míry zlepšily intervence programu rozvoje venkova dostupnost, využívání a kvalitu informačních a komunikačních technologií (IKT) ve venkovských oblastech?

Hodnotící otázky související s ostatními aspekty programu rozvoje venkova

Níže uvedené otázky je třeba zodpovědět v rozšířených výročních zprávách o provádění, které budou předloženy v roce 2017 a 2019, a ve zprávě o hodnocení ex post.

19.

Do jaké míry zvýšily synergie mezi prioritami a prioritními oblastmi účelnost programu rozvoje venkova?

20.

Do jaké míry přispěla technická pomoc k dosažení cílů stanovených v článku 59 nařízení (EU) č. 1303/2013 a čl. 51 odst. 2 nařízení (EU) č. 1305/2013?

21.

Do jaké míry přispěla celostátní síť pro venkov k dosažení cílů stanovených v čl. 54 odst. 2 nařízení (EU) č. 1305/2013?

Hodnotící otázky související s cíli na úrovni Unie

Následující otázky je třeba zodpovědět v rozšířené výroční zprávě o provádění, která bude předložena v roce 2019, a ve zprávě o hodnocení ex post.

22.

Do jaké míry přispěl program rozvoje venkova k plnění hlavního cíle strategie Evropa 2020 týkajícího se zvýšení míry zaměstnanosti u osob ve věku 20 až 64 let na nejméně 75 %?

23.

Do jaké míry přispěl program rozvoje venkova k plnění hlavního cíle strategie Evropa 2020 týkajícího se investic do výzkumu, vývoje a inovací ve výši 3 % HDP EU?

24.

Do jaké míry přispěl program rozvoje venkova k plnění hlavního cíle strategie Evropa 2020 týkajícího se investic do výzkumu, vývoje a inovací ve výši 3 % HDP? Do jaké míry přispěl program rozvoje venkova k zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně a k plnění hlavního cíle strategie Evropa 2020 týkajícího se snížení emisí skleníkových plynů oproti úrovním roku 1990 nejméně o 20 % nebo, pokud budou podmínky příznivé, o 30 %, k zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie v konečné spotřebě energie na 20 % a k zvýšení energetické účinnosti o 20 %?

25.

Do jaké míry přispěl program rozvoje venkova k plnění hlavního cíle strategie Evropa 2020 týkajícího se snížení počtu Evropanů, kteří žijí pod vnitrostátní hranicí chudoby?

26.

Do jaké míry přispěl program rozvoje venkova k zlepšení životního prostředí a k dosažení cíle strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti týkajícího se zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb a jejich obnovení?

27.

Do jaké míry přispěl program rozvoje venkova k cíli SZP týkajícímu se podpory konkurenceschopnosti zemědělství?

28.

Do jaké míry přispěl program rozvoje venkova k cíli SZP týkajícímu se zajištění udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu?

29.

Do jaké míry přispěl program rozvoje venkova k cíli SZP týkajícímu se dosažení vyváženého územního rozvoje venkovských hospodářství a komunit, včetně vytváření a udržení pracovních míst?

30.

Do jaké míry přispěl program rozvoje venkova k podpoře inovací?


PŘÍLOHA VI

Hlavní prvky dokumentů pro technickou podporu vztahujících se na systém monitorování a hodnocení

Jedním z hlavních prvků systému monitorování a hodnocení v oblasti rozvoje venkova je technická podpora, která je členským státům, hodnotitelům a ostatním zúčastněným stranám podílejícím se na hodnocení poskytována za účelem vybudování kapacit pro hodnocení a zvýšení kvality a soudržnosti hodnotících činností. Komise ve spolupráci s členskými státy vyhotoví dokumenty pro technickou podporu, které zahrnují tato témata:

1.

Informační listy pro všechny společné ukazatele, které obsahují definici ukazatele; odkaz na intervenční logiku; měrnou jednotku; metodiku použitou k získání hodnot; požadované údaje a zdroje údajů; informace o sběru údajů, včetně odpovědného subjektu a četnosti sběru údajů; požadavky na podávání zpráv.

2.

Metodické pokyny s cílem podpořit členské státy a hodnotitele při plnění požadavků vztahujících se na systém monitorování a hodnocení, které zahrnují jeho různé složky, včetně metod hodnocení a přístupů k hodnocení, a poskytují podporu s ohledem na zvláštní záležitosti, jako je hodnocení strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

3.

Pokyny k hodnocení ex ante týkajícímu se programů rozvoje venkova, které zahrnují účel hodnocení ex ante, postup a úlohu dotčených aktérů a rozsah hodnocení a poskytují metodickou podporu, pokud jde o vhodné přístupy a metody, a soubor orientačních šablon.

4.

Pokyny k vypracování plánů hodnocení, které zahrnují účel a přínosy plánu hodnocení, prvky, jež musí plán obsahovat, a doporučení týkající se vhodných postupů za účelem jeho vypracování. Zahrnuty jsou aspekty související s řízením a prováděním a rovněž orientační šablony týkající se jednotlivých aspektů tohoto procesu.

5.

Pokyny k používání a stanovení zástupných ukazatelů, které jsou zaměřeny zejména na regionální programy rozvoje venkova a které popisují účel a charakteristiky zástupných ukazatelů a určují údaje a metody, jež lze použit v případě, jsou-li nezbytné zástupné ukazatele.

6.

Pokyny k plánu ukazatelů, které zahrnují prvky, jež musí plán obsahovat, pravidla, která se použijí, a vzorové tabulky.

7.

Pokyny k monitorování, které zahrnují prvky, jež musí obsahovat výroční zprávy o provádění, pravidla, která se použijí, a vzorové tabulky.

8.

Pokyny k posuzování hodnot u doplňkových ukazatelů výsledků, které obsahují určení příslušného souboru projektů, strategie výběru vzorků, vhodné metody, zdroje údajů a techniky posuzování.

9.

Pokyny k posuzování dopadů programů rozvoje venkova, které zahrnují účel a použití ukazatelů dopadů, souvislosti mezi politikou rozvoje venkova a ostatními politikami a faktory, jež ovlivňují hodnoty ukazatelů dopadů, a navrhované metody pro odhadování čistého účinku intervencí v oblasti rozvoje venkova.

10.

Pokyny k zodpovídání společných hodnotících otázek pro rozvoj venkova, včetně odkazů na intervenční logiku a společné ukazatele, a navržení doplňkových údajů, hodnotících kritérií a celé škály možných přístupů, jež lze při zodpovídání otázek použít.

11.

Pokyny k hodnocení ex post týkajícímu se programů rozvoje venkova na období 2014–2020, které zahrnují účel, postup a rozsah tohoto hodnocení, poskytují metodickou podporu, určují osvědčené postupy a obsahují orientační šablony týkající se jednotlivých aspektů hodnocení.


PŘÍLOHA VII

Struktura a obsah výročních zpráv o provádění (uvedených v článku 50 nařízení (EU) č. 1303/2013 a článku 75 nařízení (EU) č. 1305/2013)

1.   Klíčové informace o provádění programu a jeho priorit

a)   Finanční údaje

Údaje o finančním plnění, které pro každé opatření a prioritní oblast uvádějí vzniklé výdaje a výdaje uvedené ve výkazu údajů. To zahrnuje celkové vzniklé veřejné výdaje a rovněž zpětné získané finanční prostředky a opravy, které členské státy provedly v předchozím kalendářním roce.

b)   Společné a specifické programové ukazatele a vyčíslené cílové hodnoty

Informace o provádění programu rozvoje venkova měřeném pomocí společných a specifických ukazatelů, včetně pokroku, jehož bylo dosaženo ve vztahu k cílům stanoveným pro jednotlivé prioritní oblasti, a o uskutečněných výstupech v porovnání s plánovanými výstupy uvedenými v plánu ukazatelů. Počínaje od výroční zprávy o provádění, která má být předložena v roce 2017, dosažené výsledky s ohledem na milníky stanovené ve výkonnostním rámci (tabulka F). Doplňkové informace o fázi provádění programu rozvoje venkova jsou poskytnuty prostřednictvím údajů o finančních závazcích podle jednotlivých opatření a prioritních oblastí a očekávaném pokroku s ohledem na cíle.

Tabulky:

Tabulka A: Vyčleněné výdaje podle opatření a prioritních oblastí

Tabulka B: Ukazatele uskutečněných výstupů podle opatření a prioritních oblastí

Tabulka C: Rozpis pro příslušné výstupy a opatření podle typu oblasti, pohlaví a/nebo věku

Tabulka D: Pokrok s ohledem na cíle

Tabulka E: Sledování přechodných opatření

Tabulka F: Dosažení ukazatelů výkonnostního rámce

2.   Pokrok při provádění plánu hodnocení bude předložen takto:

a)

Popis případných úprav plánu hodnocení v rámci programu rozvoje venkova během roku a jejich odůvodnění.

b)

Popis hodnotících činností, jež byly provedeny v průběhu roku (ve vztahu k oddílu 3 plánu hodnocení)*.

c)

Popis činností, které byly provedeny v souvislosti s poskytováním a správou údajů (ve vztahu k oddílu 4 plánu hodnocení)*.

d)

Seznam dokončených hodnocení, včetně odkazů na internetové stránky, na nichž byla hodnocení zveřejněna.

e)

Shrnutí dokončených hodnocení se zaměřením se na zjištění z hodnocení.

f)

Popis provedených komunikačních činností v souvislosti se zveřejněním zjištění z hodnocení (ve vztahu k oddílu 6 plánu hodnocení)*.

g)

Popis opatření přijatých v návaznosti na výsledky hodnocení (ve vztahu k oddílu 6 plánu hodnocení)*.

*

Uvede se odkaz na plán hodnocení a popíší se případné problémy, které se během provádění vyskytly, společně s přijatými nebo navrhovanými řešeními.

3.   Záležitosti, které ovlivňují výkonnost programu, a přijatá opatření

Popis kroků, které podnikl řídicí orgán a monitorovací výbor s cílem zajistit kvalitu a účelnost provádění programu, zejména co se týká problémů, které se vyskytly při řízení programu, a přijatých nápravných opatření, obzvláště v reakci na připomínky Komise.

4.   Opatření přijatá v souvislosti s technickou pomocí a požadavky na propagaci programu

a)

Vztahuje-li se na zřízení a fungování celostátních sítí pro venkov technická pomoc, je třeba ve zprávě popsat přijatá opatření a současný stav, pokud jde o zřizování celostátní sítě pro venkov a provádění jejího akčního plánu.

b)

Opatření přijatá k propagaci programu (článek 13 tohoto nařízení).

5.   Opatření přijatá ke splnění předběžných podmínek (v roce 2017 a případně v roce 2016)

Popis přijatých opatření podle priorit/prioritních oblastí/opatření za účelem splnění použitelných předběžných podmínek spojených s prioritami a obecných předběžných podmínek, které v době přijetí programu rozvoje venkova nebyly splněny, nebo byly splněny jen částečně. Uvede se odkaz na kritéria, která nebyla splněna, či byla splněna jen částečně, na strategii, právní akt nebo jiný příslušný dokument obsahující odkazy na příslušné oddíly a články, subjekty odpovědné za plnění. V případě potřeby mohou členské státy za účelem doplnění tohoto popisu poskytnout vysvětlení nebo doplňkové informace.

6.   Popis provádění podprogramů

Výroční zprávy o provádění předložené v roce 2017 a 2019 musí obsahovat rovněž informace o provádění měřeném pomocí společných a specifických ukazatelů, včetně pokroku, jehož bylo dosaženo ve vztahu k cílům uvedeným v plánu ukazatelů daného podprogramu, a o uskutečněných výstupech a vynaložených výdajích v porovnání s plánovanými výstupy a výdaji stanovenými v podprogramu.

7.   Posouzení informací a pokroku při plnění cílů programu

Výroční zprávy o provádění předložené v roce 2017 a 2019 musí obsahovat také tyto informace vyplývající z hodnotících činností:

Údaje o úspěších programu a jejich vyčíslení, zejména posouzením doplňkových ukazatelů výsledků a příslušných hodnotících otázek.

Výroční zprávy o provádění předložené v roce 2019 musí obsahovat rovněž tyto informace vyplývající z hodnotících činností:

Údaje o pokroku při plnění cílů programu a jeho přispění k dosažení cílů strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, mimo jiné posouzením čistého příspěvku programu ke změnám hodnot ukazatelů dopadů SZP a příslušných hodnotících otázek.

8.   Provádění opatření zohledňujících zásady uvedené v článcích 6, 7 a 8 nařízení (EU) č. 1303/2013

Výroční zprávy o provádění předložené v roce 2017 a 2019 musí obsahovat rovněž tyto informace:

a)   Podpora rovnosti žen a mužů a nediskriminace (článek 7 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Posouzení opatření přijatých s cílem zajistit zohlednění a podporu rovnosti žen a mužů a začlenění hlediska rovnosti pohlaví po celou dobu přípravy a provádění programů, a to i v souvislosti s monitorováním, podáváním zpráv a hodnocením.

b)   Udržitelný rozvoj (článek 8 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Posouzení opatření přijatých s cílem zajistit, aby byly cíle a provádění EZFRV v souladu se zásadou udržitelného rozvoje a prosazováním cíle Unie zachovat a chránit životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu, jak je stanoveno v článku 11 a čl. 191 odst. 1 Smlouvy o fungování EU, při zohlednění zásady „znečišťovatel platí“.

Mimoto jsou poskytnuty informace o podpoře na plnění cílů v oblasti změny klimatu (sledování změn klimatu).

c)   Úloha partnerů uvedených v článku 5 nařízení (EU) č. 1303/2013 při provádění programu

Posouzení opatření přijatých s cílem zajistit, aby byli partneři uvedení v čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013 zapojeni do přípravy zpráv o pokroku a během celé doby provádění programů, včetně účasti v monitorovacích výborech programů v souladu s článkem 48 uvedeného nařízení a do činností CSV.

9.   Pokrok, jehož bylo dosaženo při zajišťování integrovaného přístupu

Výroční zprávy o provádění předložené v roce 2019 musí obsahovat rovněž tyto informace:

Popis pokroku, jehož bylo dosaženo při zajišťování integrovaného přístupu k využívání EZFRV a jiných finančních nástrojů Unie na podporu územního rozvoje venkovských oblastí, včetně prostřednictvím strategií místního rozvoje.

10.   Zpráva o provádění finančních nástrojů (článek 46 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Výroční zprávy o provádění musí jako přílohu obsahovat:

zvláštní zprávu, která se týká operací zahrnujících finanční nástroje. Obsah této zprávy je stanoven v čl. 46 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 a tato zpráva bude předložena prostřednictvím šablony pro evropské strukturální a investiční fondy.


Top