EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0721

Nařízení Rady (EU) č. 721/2014 ze dne 16. června 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 219/2007 o založení společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR), pokud jde o prodloužení existence společného podniku do roku 2024 Text s významem pro EHP

OJ L 192, 1.7.2014, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/721/oj

1.7.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 192/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 721/2014

ze dne 16. června 2014,

kterým se mění nařízení (ES) č. 219/2007 o založení společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR), pokud jde o prodloužení existence společného podniku do roku 2024

(Text s významem pro EHP)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 187 a 188 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Projekt výzkumu a vývoje uspořádání letového provozu jednotného evropského nebe (dále jen „projekt SESAR“) má za cíl modernizovat uspořádání letového provozu (dále jen „ULP“) v Evropě a představuje technologický pilíř jednotného evropského nebe. Jeho cílem je zajistit v Unii do roku 2030 vysoce výkonnou infrastrukturu pro řízení letového provozu, která umožní bezpečný vývoj letecké dopravy šetrné k životnímu prostředí.

(2)

Projekt SESAR obsahuje tři vzájemně související, probíhající a vyvíjející se spolupracující procesy: definice obsahu a priorit, vývoj nových technologických systémů, součástí a provozních postupů koncepce SESAR a plány zavádění systémů ULP nové generace, které přispějí k dosažení výkonnostních cílů jednotného evropského nebe.

(3)

První fáze definičního procesu proběhla v období 2004–2008 a vzešel z ní hlavní plán uspořádání letového provozu projektu SESAR (D5), který byl základem pro první verzi evropského hlavního plánu uspořádání letového provozu (dále jen „hlavní plán ULP“), již Rada schválila dne 30. března 2009. V hlavním plánu ULP jsou uvedeny tři etapy vývojového procesu projektu SESAR: provoz v závislosti na čase (etapa 1), provoz v závislosti na trajektorii (etapa 2) a provoz v závislosti na výkonnosti (etapa 3). Hlavní plán ULP je dohodnutým postupem, který má dovést výzkum a vývoj ULP do zaváděcí fáze.

(4)

Společný podnik SESAR (dále jen „společný podnik“) byl založen nařízením Rady (ES) č. 219/2007 (3) za účelem řízení činností vývojového procesu projektu SESAR v rámci finančního rámce Unie na období 2007–2013. Hlavním úkolem společného podniku je provedení hlavního plánu ULP.

(5)

Pracovní program společného podniku, na který se vztahoval finanční rámec Unie na období 2007–2013, se zabývá všemi prvky etapy 1 a přibližně 80 % prvků etapy 2 hlavního plánu ULP. Související činnosti by měly být ukončeny do roku 2016. Zbývající činnosti v rámci etapy 2 a činnosti spojené s etapou 3 by měly být zahájeny v roce 2014 ve finančním rámci Unie na období 2014–2020. Náklady na tyto činnosti byly odhadnuty na 1,585 miliardy EUR, včetně 85 milionů EUR na předběžný průzkum, 1,2 miliardy EUR na aplikovaný výzkum a předindustriální vývoj a 300 milionů EUR na rozsáhlé demonstrační činnosti. Činnosti předběžného výzkumu by měly být v plné výši hrazeny z rozpočtu Unie. Vzhledem k tomu by měl být rozpočet Unie pro provedení zbývajících činností doplněn příspěvky průmyslového odvětví a Eurocontrolu, na základě téhož přístupu, jaký byl zvolen ve finančním rámci Unie na období 2007–2013.

(6)

V souladu s čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 219/2007 má společný podnik zaniknout k 31. prosinci 2016, nebo osm let poté, co Rada schválí hlavní plán ULP, podle toho, co nastane dříve. Komise oznámila hlavní plán ULP Radě dne 14. listopadu 2008 (4), která jej schválila dne 30. března 2009.

(7)

Společný podnik splňuje kritéria pro partnerství veřejného a soukromého sektoru stanovená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 (5) (dále jen „rámcový program Horizont 2020“) a prováděná prostřednictvím zvláštního programu zřízeného rozhodnutím Rady 2013/743/EU (6) (dále jen „zvláštní program k provedení Horizontu 2020“).

(8)

Cílem nařízení (EU) č. 1291/2013 je zvýšit dopad na výzkum a inovace spojením prostředků rámcového programu Horizont 2020 a soukromého sektoru v partnerstvích veřejného a soukromého sektoru v klíčových oblastech, kde mohou výzkum a inovace přispět k širším cílům Unie v oblasti konkurenceschopnosti, stimulovat soukromé investice a pomoci při zvládání společenských výzev. Základem těchto partnerství by měly být dlouhodobé závazky, včetně vyváženého příspěvku všech partnerů; partnerství by měla být kontrolovatelná, pokud jde o dosažení jejich cílů, a měla by být v souladu se strategickými cíli Unie v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Řízení a fungování těchto partnerství by mělo být otevřené, transparentní, efektivní a účelné a umožňovat zapojení široké škály zúčastněných stran působících v jejich konkrétních oblastech. Účast Unie v těchto partnerstvích může mít formu finančních příspěvků pro společné podniky zřízené na základě článku 187 Smlouvy podle rozhodnutí č. 1982/2006/ES (7).

(9)

Aby bylo možné pokračovat v rozvoji činností definovaných v hlavním plánu ULP, je nutné prodloužit dobu existence společného podniku do roku 2024, což odráží dobu trvání finančního rámce Unie na období 2014–2020 a poskytuje další čtyři roky na dokončení pracovního programu společného podniku a uzavření projektů, jež budou do konce uvedeného období zahájeny. Toto prodloužení by tedy mělo umožnit provedení celého hlavního plánu ULP (etapa 2 a etapa 3) v jeho současné podobě. S ohledem na celkový cíl rámového programu Horizont 2020, jímž je dosažení většího zjednodušení a soudržnosti, by veškeré výzvy k předkládání návrhů v rámci společného podniku měly zohledňovat trvání rámcového programu Horizont 2020.

(10)

V případě činností, které mají být prováděny v rámci finančního rámce Unie na období 2014–2020, by mělo být uspořádáno otevřené výběrové řízení pro nové členy, přičemž členství členů společného podniku, kteří nepřispívají k činnostem financovaným z finančního rámce Unie na období 2014–2020, by mělo být ukončeno k 31. prosinci 2016.

(11)

Společný podnik by měl být i nadále otevřeným subjektem a měl by podporovat co nejširší účast a zastoupení zúčastněných stran ze všech členských států, včetně malých a středních podniků, a to na základě přistoupení nových členů nebo jiných forem účasti. Účast by navíc měla zajistit náležitou rovnováhu mezi uživateli vzdušného prostoru, poskytovateli letových navigačních služeb, letišti, vojenskými silami, odbornými pracovníky a výrobci a nabízet příležitosti malým a středním podnikům, akademické obci a výzkumným organizacím.

(12)

Rámcový program Horizont 2020 by měl přispět k překonání rozdílů v oblasti výzkumu a inovací v Unii podporou součinnosti s evropskými strukturálními a investičními fondy. Společný podnik by proto měl usilovat o rozvoj úzkých vztahů s evropskými strukturálními a investičními fondy, které mohou pomoci konkrétně při posílení místních, regionálních a vnitrostátních schopností, pokud jde o výzkum a inovace v oblasti působnosti společného podniku, a podpořit úsilí o inteligentní specializaci.

(13)

Společný podnik by měl fungovat otevřeným a transparentním způsobem a měl by včas poskytovat všechny náležité informace svým příslušným orgánům, řádně zohledňující citlivé záležitosti jako práva duševního vlastnictví, a propagovat své činnosti, včetně činností v oblasti poskytování informací a jejich šíření mezi širší veřejnost. Jednací řády orgánů společného podniku by měly být zveřejněny.

(14)

Společný podnik by měl k zajištění otevřenosti, transparentnosti a k usnadnění účasti rovněž využívat elektronické prostředky spravované Komisí. Výzvy k předkládání návrhů iniciované společným podnikem by proto měly být zveřejňovány rovněž na jednotném portálu pro účastníky a dále i prostřednictvím jiných elektronických prostředků rámcového programu Horizont 2020 pro šíření informací spravovaných Komisí. Společný podnik by měl dále ve vhodném formátu a v intervalech odpovídajících povinnostem Komise v oblasti podáváni zpráv zpřístupňovat příslušné údaje mimo jiné o návrzích, žadatelích, grantech a účastnících, aby byly zahrnuty do Komisí spravovaných elektronických systémů v rámci rámcového programu Horizont 2020 pro podávání zpráv a šíření informací.

(15)

Zkušenosti získané z fungování společného podniku jakožto subjektu Unie podle článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (8) ukazují, že současný provozní rámec je dostatečně pružný a přizpůsobený potřebám společného podniku. Společný podnik by měl provozovat svou činnost v souladu s článkem 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (9). Společný podnik by měl rovněž přijmout finanční pravidla, která by se od rámcového finančního nařízení měla odchylovat pouze v případě, že si to vyžádají jeho zvláštní potřeby a že k tomu Komise předem udělí souhlas.

(16)

Účast na nepřímých opatřeních financovaných společným podnikem by měla být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1290/2013 (10). Žádná odchylka podle čl. 1 odst. 3 uvedeného nařízení by neměla být nutná. Společný podnik by měl navíc zajistit soudržné používání těchto pravidel na základě příslušných opatření přijatých Komisí.

(17)

V zájmu zajištění jednotných podmínek pro provádění tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (11).

(18)

Nařízení (ES) č. 219/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (ES) č. 219/2007

Nařízení (ES) č. 219/2007 se mění takto:

1)

Článek 1 se mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Společný podnik zanikne ke dni 31. prosince 2024. Za účelem zohlednění doby trvání Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace (2014-2020), zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 (12) (dále jen ‚rámcový program Horizont 2020‘), se výzvy k předkládání návrhů v rámci společného podniku zveřejní nejpozději 31. prosince 2020. V řádně odůvodněných případech lze výzvy k předkládání návrhů zveřejňovat až do 31. prosince 2021.

(12)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1982/2006/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 104).“;"

b)

odstavec 3 se zrušuje;

c)

v odstavci 5 se pátá odrážka nahrazuje tímto:

„—

zajistit dohled nad činnostmi spojenými s vývojem společných produktů, které jsou řádně určeny v hlavním plánu ULP, prostřednictvím grantů členům a prostřednictvím nejvhodnějších opatření, jako je zadávání zakázek nebo udělování grantů v návaznosti na výzvy k předkládání návrhů, jež mají zajistit dosažení cílů programů v souladu s nařízením (EU) č. 1291/2013.“

2)

V článku 2a se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Zaměstnanci společného podniku jsou dočasní zaměstnanci a smluvní zaměstnanci. Celková délka pracovního poměru nepřesáhne dobu existence společného podniku.“;

3)

Článek 4 se mění takto:

a)

v odstavci 2 se první a druhý pododstavec nahrazují tímto:

„2.   Příspěvek Unie podle víceletého finančního rámce na období 2014–2020, včetně příspěvků ESVO, který je poskytován z rozpočtových prostředků přidělených na rámcový program Horizont 2020, činí 585 000 000 EUR.

Ujednání o příspěvku Unie se stanoví v obecné dohodě a ročních finančních prováděcích dohodách, které se uzavírají mezi Komisí jednající jménem Unie a společným podnikem. Tato ujednání zahrnou poskytování údajů potřebných k zajištění toho, aby Komise byla schopna plnit své povinnosti v oblasti šíření informací a podávání zpráv, a to mimo jiné jak na jednotném portálu pro účastníky, tak i jinými elektronickými prostředky rámcového programu Horizont 2020 pro šíření informací spravovanými Komisí, a zahrnou i ustanovení pro zveřejňování výzev k předkládání návrhů společného podniku, rovněž jak na jednotném portálu pro účastníky, tak i jinými elektronickými prostředky rámcového programu Horizont 2020 pro šíření informací spravovanými Komisí.“;

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Pokud Rada na základě návrhu Komise nerozhodne jinak, všechny finanční příspěvky Unie určené společnému podniku ustanou po skončení platnosti finančního rámce na období 2014–2020.“

4)

Článek 4a se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Správní rada po poradě s Komisí přijme pro společný podnik finanční pravidla. Tato pravidla se mohou odchýlit od rámcového finančního nařízení, pouze pokud je to nezbytné pro zvláštní potřeby provozování činnosti společného podniku a pokud k tomu Komise předem udělí souhlas.“;

b)

odstavec 2 se zrušuje.

5)

Článek 5 se mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Komise přijímá postoj Unie ve správní radě.“;

b)

odstavec 3 se zrušuje;

c)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Aniž je dotčen odstavec 2 tohoto článku, postoj Unie ve správní radě k rozhodnutím o důležitých změnách hlavního plánu ULP přijímá Komise prováděcími akty, jež se přijímají přezkumným postupem podle čl. 6 odst. 2.“

6)

Článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro jednotné nebe, zřízený nařízením (ES) č. 549/2004. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011. Nevydá-li výbor žádné stanovisko, Komise navrhovaný prováděcí akt nepřijme a použije se čl. 5 odst. 4 třetí pododstavec nařízení (EU) č. 182/2011.“

7)

Článek 7 se nahrazuje tímto:

„Článek 7

Průběžné hodnocení a zpráva

Do 30. června 2017 Komise provede za pomoci nezávislých odborníků průběžné hodnocení provádění tohoto nařízení a výsledků dosažených společným podnikem, přičemž se zaměří zejména na dopad a účinnost těchto konkrétních výsledků dosažených za dané období, v souladu s hlavním plánem ULP. Hodnocení se vztahuje také na pracovní metody, jakož i celkovou finanční situaci společného podniku. Komise vypracuje o tomto hodnocení zprávu, která bude obsahovat závěry hodnocení a připomínky Komise. Komise zašle tuto zprávu do 31. prosince 2017 Evropskému parlamentu a Radě. Výsledky průběžného hodnocení společného podniku se zohlední v důkladném posouzení a v průběžném hodnocení podle článku 32 nařízení (EU) č. 1291/2013.“

8)

Příloha se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Přechodná ustanovení o členství ve společném podniku

Těm členům společného podniku, kteří od 1. ledna 2014 nepřispívají formou věcného ani peněžního plnění na náklady pracovního programu společného podniku spojené s finančním rámcem Unie na období 2014–2020, zaniká členství ve společném podniku k 31. prosinci 2016.

Článek 3

Přechodná ustanovení o činnostech společného podniku financovaných podle finančního rámce Unie na období 2007–2013

Činnosti společného podniku financované ze sedmého rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj a z rámcového programu v oblasti transevropských sítí zahájené do 31. prosince 2013 musí být ukončeny k 31. prosinci 2016 s výjimkou projektových činností spojených s jejich uzavřením.

Článek 4

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 16. června 2014.

Za Radu

předseda

G. KARASMANIS


(1)  Stanovisko ze dne 15. dubna 2014 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Stanovisko ze dne 10. prosince 2013 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 219/2007 ze dne 27. února 2007 o založení společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR) (Úř. věst. L 64, 2.3.2007, s. 1).

(4)  Úř. věst. C 76, 25.3.2010, s. 28.

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1982/2006/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 104).

(6)  Rozhodnutí Rady 2013/743/EU ze dne 3. prosince 2013 o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020), a o zrušení rozhodnutí 2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 2006/974/ES a 2006/975/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 965).

(7)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES ze dne 18. prosince 2006 o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) (Úř. věst. L 412, 30.12.2006, s. 1.

(8)  Nařízení Rady (ES, Euratom) c. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 248, 19.6.2002, s. 1).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1). Konkrétně článek 208 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 nahradil článek 185 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002.

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu „Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020)“ a zrušuje nařízení (ES) č. 1906/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 81).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).


PŘÍLOHA

Příloha nařízení (ES) č. 219/2007 se mění takto:

1)

Článek 5 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se písmena m) a n) nahrazují tímto:

„m)

stanovuje pravidla a postupy pro zadávání zakázek nebo udělování grantů a uzavírání jakýchkoli jiných dohod nezbytných k provádění hlavního plánu ULP, včetně zvláštních postupů pro předcházení střetu zájmů;

n)

rozhoduje o návrzích na změnu stanov předkládaných Komisi;“

b)

v odstavci 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Správní rada se schází nejméně třikrát ročně. Mimořádné schůze se svolávají na žádost jedné třetiny členů správní rady, která představuje alespoň 30 % hlasovacích práv, na žádost Komise nebo na žádost výkonného ředitele.“

2)

V článku 6 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Členové společného podniku nebo správní rady a zaměstnanci společného podniku se nesmějí podílet na procesu přípravy, hodnocení nebo udělování finanční podpory společného podniku, zejména v návaznosti na zadávací řízení nebo výzvy k předkládání návrhů, pokud vlastní nebo zastupují subjekty, které jsou potenciálními uchazeči nebo žadateli, nebo pokud s těmito subjekty mají uzavřeny dohody.“

3)

V článku 7 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Výkonný ředitel je zaměstnán jako dočasný zaměstnanec společného podniku podle čl. 2 písm. a) pracovního řádu ostatních zaměstnanců. Výkonného ředitele jmenuje správní rada ze seznamu kandidátů navržených Komisí po otevřeném a transparentním výběrovém řízení.

Pro účely uzavření smlouvy s výkonným ředitelem je společný podnik zastoupen předsedou správní rady.

Funkční období výkonného ředitele je pět let. Ke konci tohoto období provede Komise posouzení výkonného ředitele agentury, ve kterém zohlední jeho výkonnost i budoucí úkoly a výzvy společného podniku.

Správní rada může na návrh Komise, v němž zohlední posouzení uvedené ve třetím pododstavci tohoto odstavce, funkční období výkonného ředitele jednou prodloužit, a to na dobu nepřesahující pět let.

Výkonný ředitel, jehož funkční období bylo prodlouženo, se po skončení celého funkčního období nesmí zúčastnit dalšího výběrové řízení na tutéž pozici.

Výkonný ředitel může být z funkce odvolán pouze rozhodnutím správní rady, která jedná na návrh Komise.“

4)

V článku 9 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Za účelem plnění úkolů vymezených v čl. 1 odst. 5 tohoto nařízení může společný podnik uzavírat zvláštní dohody se svými členy a těmto členům udělovat granty v souladu s použitelnými finančními nařízeními.“

5)

Článek 10 se nahrazuje tímto:

„Článek 10

Smlouvy a granty

1.   Aniž je dotčen článek 9, může společný podnik uzavírat smlouvy na služby a dodávky nebo grantové dohody s podniky nebo s konsorciem podniků, zejména za účelem provádění úkolů uvedených v čl. 1 odst. 5 tohoto nařízení.

2.   Společný podnik zajistí, aby smlouvy a grantové dohody uvedené v odstavci 1 obsahovaly ustanovení o právu Komise provádět kontroly s cílem zajistit ochranu finančních zájmů Unie.

3.   Smlouvy a grantové dohody uvedené v odstavci 1 musí obsahovat veškerá vhodná ustanovení týkající se práv duševního vlastnictví uvedených v článku 18. Aby se předešlo jakémukoli střetu zájmů, nesmějí se členové ani jejich zaměstnanci vyslaní podle článku 8, kteří jsou zapojeni do vymezení činnosti, jež je předmětem zadávacího řízení nebo řízení o udělení grantu, provádění této činnosti účastnit.“

6)

V čl. 12 odst. 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„3.   Členové uvedení v čl. 1 odst. 2 druhé odrážce se zavazují poskytnout do jednoho roku od schválení jejich přijetí do společného podniku vstupní příspěvek ve výši nejméně 10 milionů EUR. Tato částka se snižuje na pět milionů EUR pro členy, kteří vstoupí do společného podniku do 24 měsíců od jeho založení nebo po vyhlášení řízení na nové členy.“

7)

V článku 13 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Všechny úroky plynoucí z příspěvků členů společného podniku se považují za příjem společného podniku.“

8)

V článku 16 se úvodní část odstavce 1 nahrazuje tímto:

„1.   Společný podnik vypracuje svůj pracovní program na základě finančního rámce uvedeného v čl. 4 odst. 2 tohoto nařízení a na základě zásad řádného řízení a odpovědnosti, přičemž stanoví jasné cíle a jednotlivé etapy. Tento program obsahuje:“.

9)

Článek 17 se nahrazuje tímto:

„Článek 17

Ochrana finančních zájmů Unie

1.   Společný podnik přijme vhodné kroky k zajištění toho, aby při provádění opatření financovaných podle tohoto nařízení byly finanční zájmy Unie uplatňováním preventivních opatření chráněny proti podvodům, korupci a jinému protiprávními jednání, účinnými kontrolami, a jsou-li zjištěny nesrovnalosti, zpětným získáním neoprávněně vyplacených částek a případně účinnými, přiměřenými a odrazujícími sankcemi.

2.   Komise nebo její zástupci a Účetní dvůr mají pravomoc provádět na základě kontroly dokumentů i inspekce na místě audit u všech příjemců grantů, dodavatelů a subdodavatelů, kteří obdrželi finanční prostředky Unie.

3.   Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) je oprávněn provádět kontroly a inspekce na místě u hospodářských subjektů, jichž se toto financování přímo nebo nepřímo týká, postupy stanovenými v nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 (1) s cílem zjistit, zda v souvislosti s grantovou dohodou, rozhodnutím o grantu nebo smlouvou o financování Unií nedošlo k podvodu, korupci nebo jinému protiprávnímu jednání ohrožujícímu finanční zájmy Unie.

4.   Aniž jsou dotčeny odstavce 1, 2 a 3, musí dohody o spolupráci s mezinárodními organizacemi, grantové dohody, rozhodnutí o grantu a smlouvy vyplývající z provádění tohoto nařízení Komisi, Účetní dvůr a OLAF k provádění takových auditů, kontrol a inspekcí na místě výslovně zmocňovat.

(1)  Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).“"

10)

Článek 24 se zrušuje.Top