EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0487

Nařízení Komise (EU) č. 487/2013 ze dne 8. května 2013 , kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí Text s významem pro EHP

OJ L 149, 1.6.2013, p. 1–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 066 P. 52 - 110

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/487/oj

1.6.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 149/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 487/2013

ze dne 8. května 2013,

kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (1), a zejména na článek 53 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1272/2008 harmonizuje předpisy a kritéria týkající se klasifikace a označování látek, směsí a některých specifických předmětů v rámci Unie.

(2)

Uvedené nařízení zohledňuje Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek (dále jen „GHS“) Organizace spojených národů (OSN).

(3)

Kritéria pro klasifikaci a pravidla označování podle GHS jsou pravidelně přezkoumávána na úrovni OSN. Čtvrté revidované vydání GHS vyplývá ze změn schválených v prosinci 2010 Výborem expertů OSN pro přepravu nebezpečného zboží a globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek. Obsahuje změny týkající se mimo jiné nových kategorií nebezpečnosti pro chemicky nestálé plyny a nehořlavé aerosoly a dále racionalizuje pokyny pro bezpečné zacházení. Je proto nezbytné přizpůsobit technická opatření a kritéria obsažená v přílohách nařízení (ES) č. 1272/2008 čtvrtému revidovanému vydání GHS.

(4)

Systém GHS umožňuje příslušným orgánům odchýlit se od požadavků na označování, pokud jde o látky a směsi klasifikované jako korozívní pro kovy, nikoli však žíravé pro kůži ani pro oči. Umožňuje rovněž vynechat na obalu některé prvky označení, pokud je objem příslušné látky nebo směsi menší než určité množství. Měla by být přijata ustanovení za účelem provedení uvedených opatření na úrovni Unie.

(5)

Je rovněž třeba změnit terminologii různých ustanovení v přílohách a některá technická kritéria, aby bylo hospodářským subjektům a orgánům pověřeným prosazováním předpisů usnadněno provádění, aby se zlepšila konzistence a jasnost právního textu.

(6)

Aby se dodavatelé látek mohli přizpůsobit novým ustanovením týkajícím se klasifikace, označování a balení, která zavádí toto nařízení, mělo by být stanoveno přechodné období a použitelnost tohoto nařízení by měla být odložena. Zároveň by mělo být umožněno dobrovolně uplatňovat ustanovení tohoto nařízení ještě před uplynutím přechodného období.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 133 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1272/2008 se mění takto:

1)

V čl. 14 odst. 2 se zrušuje písmeno c).

2)

V článku 23 se doplňuje písmeno f), které zní:

„f)

na látky nebo směsi klasifikované jako korozívní pro kovy, nikoli však žíravé pro kůži ani pro oči.“

3)

Příloha I se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

4)

Příloha II se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

5)

Příloha III se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení.

6)

Příloha IV se mění v souladu s přílohou IV tohoto nařízení.

7)

Příloha V se mění v souladu s přílohou V tohoto nařízení.

8)

Příloha VI se mění v souladu s přílohou VI tohoto nařízení.

9)

Příloha VII se mění v souladu s přílohou VII tohoto nařízení.

Článek 2

1.   Odchylně od čl. 3 druhého pododstavce mohou být látky i před 1. prosincem 2014 a směsi i před 1. červnem 2015 klasifikovány, označovány a baleny v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 ve znění tohoto nařízení.

2.   Odchylně od čl. 3 druhého pododstavce nemusí být látky klasifikované, označené a zabalené v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 a uvedené na trh před 1. prosincem 2014 znovu označeny a zabaleny v souladu s tímto nařízením, a to až do 1. prosince 2016.

3.   Odchylně od čl. 3 druhého pododstavce nemusí být směsi klasifikované, označené a zabalené v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES (3) nebo nařízením (ES) č. 1272/2008 a uvedené na trh před 1. červnem 2015 znovu označeny a zabaleny v souladu s tímto nařízením, a to až do 1. června 2017.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se pro látky od 1. prosince 2014 a pro směsi od 1. června 2015.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. května 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 200, 30.7.1999, s. 1.


PŘÍLOHA I

Příloha I nařízení (ES) č. 1272/2008 se mění takto:

A.

Část 1 se mění takto:

1)

Vkládá se nový bod 1.3.6, který zní:

„1.3.6    Látky nebo směsi klasifikované jako korozívní pro kovy, nikoli však žíravé pro kůži ani pro oči

Látky nebo směsi klasifikované jako korozívní pro kovy, nikoli však žíravé pro kůži ani pro oči, které jsou v konečném stavu v balení pro spotřebitelské použití, nemusí na štítku nést výstražný symbol nebezpečnosti GHS05.“

2)

Vkládají se nové body 1.5.2.4 a 1.5.2.5, které znějí:

„1.5.2.4   Označení vnitřního obalu, jehož obsah nepřesahuje 10 ml

1.5.2.4.1

Prvky označení požadované v článku 17 je možné na vnitřním obalu vynechat, pokud:

a)

obsah vnitřního obalu nepřesahuje 10 ml;

b)

látka nebo směs je uváděna na trh pro účely dodávky distributorovi nebo následnému uživateli pro vědecký výzkum a vývoj nebo analýzu kontroly kvality a

c)

vnitřní obal je obsažen ve vnějším obalu, který splňuje požadavky článku 17.

1.5.2.4.2

Bez ohledu na body 1.5.1.2 a 1.5.2.4.1 obsahuje označení na vnitřním obalu identifikátor výrobku a v případě potřeby výstražné symboly nebezpečnosti „GHS01“, „GHS05“, „GHS06“ nebo „GHS08“. Jsou-li přiřazeny více než dva výstražné symboly nebezpečnosti, symboly „GHS06“ a „GHS08“ se upřednostní před symboly „GHS01“ a „GHS05“.

1.5.2.5   Bod 1.5.2.4 se nevztahuje na látky nebo směsi v oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1107/2009 nebo (EU) č. 528/2012.“

B.

Část 2 se mění takto:

1)

Druhá věta v bodě 2.1.2.1 se nahrazuje tímto:

„Zkušební metody jsou popsány v části I UN RTDG, Příručka pro zkoušky a kritéria.“

2)

V bodě 2.1.2.2 se v písmeni f) zrušuje slovo „detonující“.

3)

V bodě 2.1.2.3 a v tabulce 2.1.1 ve sloupci nazvaném „Kritéria“ se slova „Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí“ nahrazují zkratkou „UN RTDG“.

4)

V bodě 2.1.3 se v tabulce 2.1.2 ve sloupci nazvaném „Nestabilní výbušnina“ pokyn pro bezpečné zacházení – prevence „P281“ nahrazuje pokynem „P280“.

5)

V bodě 2.1.4.1 prvním pododstavci a v poznámce k obrázku 2.1.1 se slova „Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí“ nahrazují zkratkou „UN RTDG“.

6)

V bodě 2.1.4.2 prvním pododstavci se slova „Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí“ nahrazují zkratkou „UN RTDG“.

7)

V bodě 2.1.4.3 písm. a) se slova „Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí“ nahrazují zkratkou „UN RTDG“.

8)

Oddíl 2.2 až bod 2.3.4.1 se nahrazují tímto:

„2.2   Hořlavé plyny (včetně chemicky nestálých plynů)

2.2.1    Definice

2.2.1.1

„Hořlavým plynem“ se rozumí plyn nebo plynná směs, která má se vzduchem rozmezí hořlavosti při teplotě 20 °C a standardním tlaku 101,3 kPa.

2.2.1.2

„Chemicky nestálým plynem“ se rozumí hořlavý plyn, který může reagovat výbušně i bez přítomnosti vzduchu nebo kyslíku.

2.2.2    Kritéria klasifikace

2.2.2.1

Hořlavý plyn se zařadí do této třídy podle tabulky 2.2.1:

Tabulka 2.2.1

Kritéria pro hořlavé plyny

Kategorie

Kritéria

1

Plyny, které při teplotě 20 °C a standardním tlaku 101,3 kPa:

a)

jsou ve směsi o nejvýše 13 % objemových plynu se vzduchem zápalné, nebo

b)

mají bez ohledu na dolní mez hořlavosti rozmezí hořlavosti se vzduchem při obsahu nejméně 12 procentních bodů.

2

Plyny jiné než kategorie 1, které mají při teplotě 20 °C a standardním tlaku 101,3 kPa rozmezí hořlavosti při smíchání se vzduchem.

Poznámka

Aerosoly se neklasifikují jako hořlavé plyny; viz oddíl 2.3.

2.2.2.2

Hořlavý plyn, který je rovněž chemicky nestálý, se dodatečně zařadí do jedné ze dvou kategorií pro chemicky nestálé plyny za použití metod popsaných v části III UN RTDG, Příručka pro zkoušky a kritéria, v souladu s následující tabulkou:

Tabulka 2.2.2

Kritéria pro chemicky nestálé plyny

Kategorie

Kritéria

A

Hořlavé plyny, které jsou při teplotě 20 °C a standardním tlaku 101,3 kPa chemicky nestálé

B

Hořlavé plyny, které jsou při teplotě vyšší než 20 °C a/nebo tlaku vyšším než 101,3 kPa chemicky nestálé

2.2.3    Informace o nebezpečnosti

Pro látky a směsi, které splňují kritéria pro zařazení do této třídy nebezpečnosti, se použijí prvky označení podle tabulky 2.2.3.

Tabulka 2.2.3

Prvky označení pro hořlavé plyny (včetně chemicky nestálých plynů)

Klasifikace

Hořlavý plyn

Chemicky nestálý plyn

Kategorie 1

Kategorie 2

Kategorie A

Kategorie B

Výstražný symbol GHS

Image

Žádný výstražný symbol

Žádný doplňující výstražný symbol

Žádný doplňující výstražný symbol

Signální slovo

Nebezpečí

Varování

Žádné doplňující signální slovo

Žádné doplňující signální slovo

Standardní věta o nebezpečnosti

H220: Extrémně hořlavý plyn

H221: Hořlavý plyn

H230: Může reagovat výbušně i bez přítomnosti vzduchu

H231: Při zvýšeném tlaku a/nebo teplotě může reagovat výbušně i bez přítomnosti vzduchu

Pokyn pro bezpečné zacházení – prevence

P210

P210

P202

P202

Pokyn pro bezpečné zacházení – reakce

P377

P381

P377

P381

 

 

Pokyn pro bezpečné zacházení – skladování

P403

P403

 

 

Pokyn pro bezpečné zacházení – odstraňování

 

 

 

 

Postup klasifikace se řídí následující logikou rozhodování (viz obrázky 2.2.1 až 2.2.2).

Obrázek 2.2.1

Hořlavé plyny

Image

Obrázek 2.2.2

Chemicky nestálé plyny

Image

2.2.4    Dodatečné úvahy při klasifikaci

2.2.4.1

Hořlavost se určí pomocí zkoušek nebo v případě směsí, u nichž jsou k dispozici dostatečné údaje, pomocí výpočtu v souladu s metodami stanovenými v normě ISO (viz ISO 10156 v platném znění, „Plyny a plynné směsi – Stanovení hořlavosti a oxidační schopnosti při výběru výstupů ventilu lahve“). Nejsou-li k dispozici dostatečné údaje pro použití těchto metod, lze použít zkušební metodu podle EN 1839 v platném znění (Stanovení mezí výbušnosti plynů a par).

2.2.4.2

Chemická nestabilita se určí v souladu s metodou popsanou v části III UN RTDG, Příručka pro zkoušky a kritéria. Pokud výpočet v souladu s ISO 10156 v platném znění prokáže, že plynná směs není hořlavá, není pro účely klasifikace třeba provádět zkoušky pro stanovení chemické nestability.

2.3   Aerosoly

2.3.1    Definice

„Aerosoly“, tj. „aerosolovými rozprašovači“, se rozumějí nádoby, které se nedají opětovně naplnit, vyrobené z kovu, skla nebo plastu a obsahující stlačený, zkapalněný nebo rozpuštěný plyn pod tlakem, též s kapalinou, pastou nebo práškem, a vybavené uvolňovacím mechanismem, který umožňuje vystřikovat obsah nádoby jako tuhé nebo tekuté částice v suspenzi plynu, ve formě pěny, pasty nebo prášku nebo v kapalném či plynném stavu.

2.3.2    Kritéria klasifikace

2.3.2.1

Aerosoly se pro účely klasifikace považují za hořlavé v souladu s bodem 2.3.2.2, pokud obsahují složku, která je klasifikována jako hořlavá podle kritérií obsažených v této části:

kapaliny s bodem vzplanutí ≤ 93 °C, k nimž patří hořlavé kapaliny podle oddílu 2.6,

hořlavé plyny (viz oddíl 2.2),

hořlavé tuhé látky (viz oddíl 2.7).

Poznámka 1

Hořlavé složky nezahrnují samozápalné nebo samozahřívající se látky či směsi ani látky nebo směsi reagující s vodou, jelikož tyto složky se nikdy nepoužívají jako obsah aerosolů.

Poznámka 2

Aerosoly nepatří dodatečně do působnosti oddílů 2.2 (hořlavé plyny), 2.5 (plyny pod tlakem), 2.6 (hořlavé kapaliny) nebo 2.7 (hořlavé tuhé látky). V závislosti na svém obsahu však mohou aerosoly spadat do působnosti jiných tříd nebezpečnosti, a to rovněž pokud jde o prvky označení.

2.3.2.2

Aerosol se zařadí do jedné ze tří kategorií této třídy na základě svých složek, chemického spalného tepla a popřípadě výsledků zkoušky hořlavosti pěny (pro pěnové aerosoly) a zkoušky na vzdálenost vznícení a zkoušky na vznícení v uzavřeném prostoru (pro rozprašované aerosoly) v souladu s obrázky 2.3.1 a) až 2.3.1 c) této přílohy a s částí III pododdíly 31.4, 31.5 a 31.6 UN RTDG, Příručka pro zkoušky a kritéria. Aerosoly, jež nesplňují kritéria pro zařazení do kategorie 1 nebo kategorie 2, jsou zařazeny do kategorie 3.

Poznámka

Aerosoly, které obsahují více než 1 % hořlavých složek nebo jejichž spalné teplo činí nejméně 20 kJ/g a které nejsou podrobeny postupům klasifikace hořlavosti uvedeným v tomto bodě, jsou klasifikovány jako aerosoly, kategorie 1.

Obrázek 2.3.1 a)

Aerosoly

Image

Obrázek 2.3.1 b)

Rozprašované aerosoly

Image

Obrázek 2.3.1 c)

Pěnové aerosoly

Image

2.3.3    Informace o nebezpečnosti

Pro látky a směsi, které splňují kritéria pro zařazení do této třídy nebezpečnosti, se použijí prvky označení podle tabulky 2.3.1.

Tabulka 2.3.1

Prvky označení pro hořlavé a nehořlavé aerosoly

Klasifikace

Kategorie 1

Kategorie 2

Kategorie 3

Výstražné symboly GHS

Image

Image

Žádný výstražný symbol

Signální slovo

Nebezpečí

Varování

Varování

Standardní věta o nebezpečnosti

H222: Extrémně hořlavý aerosol

H229: Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout

H223: Hořlavý aerosol

H229: Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout

H229: Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout

Pokyn pro bezpečné zacházení – prevence

P210

P211

P251

P210

P211

P251

P210

P251

Pokyn pro bezpečné zacházení – reakce

 

 

 

Pokyn pro bezpečné zacházení – skladování

P410 + P412

P410 + P412

P410 + P412

Pokyn pro bezpečné zacházení – odstraňování

 

 

 

2.3.4    Dodatečné úvahy při klasifikaci

2.3.4.1

Chemické spalné teplo (ΔΗc) v kilojoulech na gram (kJ/g) je součinem teoretického spalného tepla (ΔΗcomb) a účinnosti spalování, obvykle méně než 1,0 (účinnost spalování je typicky 0,95 neboli 95 %).

U aerosolů s kompozitním složením je chemické spalné teplo součtem váženého spalného tepla jednotlivých složek:

Formula

kde:

ΔΗc

=

chemické spalné teplo (kJ/g);

wi %

=

hmotnostní zlomek i-té složky v produktu;

ΔΗc(i)

=

specifické spalné teplo (kJ/g) i-té složky v produktu.

Chemické spalné teplo lze zjistit v literatuře, vypočítat nebo určit pomocí zkoušek (viz ASTM D 240 v platném znění – Standard Test Methods for Heat of Combustion of Liquid Hydrocarbon Fuels by Bomb Calorimeter, EN/ISO 13943 v platném znění, 86.l až 86.3 – Požární bezpečnost – Slovník a NFPA 30B v platném znění – Code for the Manufacture and Storage of Aerosol Products).“

9)

V bodě 2.4.2.1 se poznámka pod tabulkou 2.4.1 nahrazuje tímto:

Poznámka

„Plyny, které obecně poskytováním kyslíku způsobují nebo podporují hoření jiných látek účinněji než vzduch“, se rozumějí čisté plyny nebo plynné směsi s oxidační schopností větší než 23,5 %, jež se stanoví podle metody uvedené v normě ISO 10156 v platném znění.“

10)

Bod 2.4.4 se nahrazuje tímto:

„2.4.4    Dodatečné úvahy při klasifikaci

Pro klasifikaci jako oxidující plyn se provedou zkoušky nebo postupy výpočtu popsané v normě ISO 10156 v platném znění, „Plyny a plynné směsi – Stanovení hořlavosti a oxidační schopnosti při výběru výstupů ventilu lahve“.“

11)

V bodě 2.5.1.1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Plyny pod tlakem“ se rozumějí plyny nacházející se v nádobě při tlaku nejméně 200 kPa (manometr) při teplotě 20 °C nebo zkapalněné plyny nebo zkapalněné zchlazené plyny.“

12)

Bod 2.5.2 se nahrazuje tímto:

„2.5.2    Kritéria klasifikace

2.5.2.1

Plyny pod tlakem lze zařadit podle jejich fyzikálního stavu v nádobě do jedné ze čtyř skupin v souladu s tabulkou 2.5.1:

Tabulka 2.5.1

Kritéria pro plyny pod tlakem

Skupina

Kritéria

Stlačený plyn

Plyn, který je v nádobě pod tlakem zcela plynný při teplotě –50 °C; včetně všech plynů s kritickou teplotou ≤ –50 °C.

Zkapalněný plyn

Plyn, který je v nádobě pod tlakem částečně kapalný při teplotách vyšších než –50 °C. Rozlišuje se mezi

i)

zkapalněným plynem při vysokém tlaku: plyn s kritickou teplotou mezi –50 °C a +65 °C; a

ii)

zkapalněným plynem při nízkém tlaku: plyn s kritickou teplotou nad +65 °C.

Zchlazený zkapalněný plyn

Plyn, který je kvůli své nízké teplotě v nádobě částečně kapalný.

Rozpuštěný plyn

Plyn, který je v nádobě pod tlakem rozpuštěn v kapalném rozpouštědle.

Poznámka

Aerosoly se neklasifikují jako plyny pod tlakem. Viz bod 2.3.“

13)

V bodě 2.5.4 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Údaje lze nalézt v literatuře, vypočítat nebo zjistit pomocí zkoušek. Většina čistých plynů je již klasifikována v UN RTDG, Vzorové předpisy.“

14)

V bodech 2.7.2.1 a 2.7.2.3 se slova „Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí“ nahrazují zkratkou „UN RTDG“.

15)

Poznámka pod čarou k bodu 2.8.2.1 písm. e) se nahrazuje tímto:

„(1)

Viz UN RTDG, Příručka pro zkoušky a kritéria, pododdíly 28.1, 28.2 a 28.3 a tabulka 28.3.“

16)

V bodě 2.8.2.4 se slova „Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí“ nahrazují zkratkou „UN RTDG“.

17)

V bodě 2.8.4.1 se slova „Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí“ nahrazují zkratkou „UN RTDG“.

18)

V bodě 2.8.4.2 písm. a) a b) se slova „Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí“ nahrazují zkratkou „UN RTDG“.

19)

V bodech 2.9.2.1, 2.10.2.1, 2.11.2.1, 2.11.2.2, 2.12.2.1 a 2.13.2.1 v úvodních větách se slova „Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí“ nahrazují zkratkou „UN RTDG“.

20)

V bodě 2.13.4.4 se slova „Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí“ nahrazují zkratkou „UN RTDG“.

21)

V bodě 2.14.2.1 v úvodní větě se slova „Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí“ nahrazují zkratkou „UN RTDG“.

22)

Poznámka pod čarou k bodu 2.15.2.2 písm. g) se nahrazuje tímto:

„(1)

Viz UN RTDG, Příručka pro zkoušky a kritéria, pododdíly 28.1, 28.2 a 28.3 a tabulka 28.3.“

23)

Bod 2.15.2.3 se mění takto:

i)

poznámka pod čarou k písmeni b) se nahazuje tímto: „(1) Stanoveno pomocí série zkoušek E uvedených v UN RTDG, Příručce pro zkoušky a kritéria, části II.“,

ii)

ve druhém pododstavci se slova „Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí“ nahrazují zkratkou „UN RTDG“.

24)

V bodě 2.15.4.1 se slova „Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí“ nahrazují zkratkou „UN RTDG“.

25)

V bodě 2.16.2.1 v úvodní větě se slova „Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí“ nahrazují zkratkou „UN RTDG“.

26)

V bodě 2.16.3 se za tabulku 2.16.2 doplňuje nová poznámka, která zní:

Poznámka

Pokud je látka nebo směs klasifikována jako korozívní pro kovy, nikoli však žíravá pro kůži ani pro oči, použijí se ustanovení o označování stanovená v bodě 1.3.6.“

27)

V bodě 2.16.4.1 v úvodní větě se slova „Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí“ nahrazují zkratkou „UN RTDG“.

C.

Část 3 se mění takto:

1)

V bodě 3.1.2.1 se v poznámce pod tabulkou 3.1.1 písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

Rozmezí odhadu akutní toxicity (ATE) pro inhalační toxicitu použitá v tabulce jsou založena na zkušebních expozicích po dobu 4 hodin. Přepočet existujících údajů o inhalační toxicitě, které byly získány pomocí jednohodinové expozice, lze provést vydělením koeficientem 2 pro plyny a páry a koeficientem 4 pro prach a mlhu.“

2)

Body 3.1.3.6.2.2 a 3.1.3.6.2.3 se nahrazují tímto:

„3.1.3.6.2.2

V případě, že se složka bez jakýchkoli použitelných údajů pro klasifikaci používá ve směsi v koncentraci ≥ 1 %, vyvozuje se závěr, že pro tuto směs nelze učinit definitivní odhad akutní toxicity. V tomto případě se směs klasifikuje pouze na základě známých složek s uvedením dodatečné věty na štítku a v bezpečnostním listu: „x % směsi se skládá z látky (látek) neznámé akutní toxicity“, s přihlédnutím k ustanovením uvedeným v bodě 3.1.4.2.

3.1.3.6.2.3

Je-li celková koncentrace složky (složek) s neznámou akutní toxicitou ≤ 10 %, použije se vzorec uvedený v bodě 3.1.3.6.1. Je-li celková koncentrace složky (složek) s neznámou toxicitou > 10 %, vzorec uvedený v bodě 3.1.3.6.1 se upraví s cílem přizpůsobit jej celkovému procentnímu podílu neznámé složky (složek) takto:

Formula

3)

V bodě 3.1.4.1 se tabulka 3.1.3 nahrazuje tímto:

Tabulka 3.1.3

Prvky označení pro akutní toxicitu

Klasifikace

Kategorie 1

Kategorie 2

Kategorie 3

Kategorie 4

Výstražné symboly GHS

Image

Image

Image

Image

Signální slovo

Nebezpečí

Nebezpečí

Nebezpečí

Varování

Standardní věta o nebezpečnosti:

orální

H300: Při požití může způsobit smrt

H300: Při požití může způsobit smrt

H301: Toxický při požití

H302: Zdraví škodlivý při požití

dermální

H310: Při styku s kůží může způsobit smrt

H310: Při styku s kůží může způsobit smrt

H311: Toxický při styku s kůží

H312: Zdraví škodlivý při styku s kůží

inhalační

(viz poznámka 1)

H330: Při vdechování může způsobit smrt

H330: Při vdechování může způsobit smrt

H331: Toxický při vdechování

H332: Zdraví škodlivý při vdechování

Pokyn pro bezpečné zacházení – prevence (orální)

P264

P270

P264

P270

P264

P270

P264

P270

Pokyn pro bezpečné zacházení – reakce (orální)

P301 + P310

P321

P330

P301 + P310

P321

P330

P301 + P310

P321

P330

P301 + P312

P330

Pokyn pro bezpečné zacházení – skladování (orální)

P405

P405

P405

 

Pokyn pro bezpečné zacházení – odstraňování (orální)

P501

P501

P501

P501

Pokyn pro bezpečné zacházení – prevence (dermální)

P262

P264

P270

P280

P262

P264

P270

P280

P280

P280

Pokyn pro bezpečné zacházení – reakce (dermální)

P302 + P352

P310

P321

P361 + P364

P302 + P352

P310

P321

P361 + P364

P302 + P352

P312

P321

P361 + P364

P302 + P352

P312

P321

P362 + P364

Pokyn pro bezpečné zacházení – skladování (dermální)

P405

P405

P405

 

Pokyn pro bezpečné zacházení – odstraňování (dermální)

P501

P501

P501

P501

Pokyn pro bezpečné zacházení – prevence (inhalační)

P260

P271

P284

P260

P271

P284

P261

P271

P261

P271

Pokyn pro bezpečné zacházení – reakce (inhalační)

P304 + P340

P310

P320

P304 + P340

P310

P320

P304 + P340

P311

P321

P304 + P340

P312

Pokyn pro bezpečné zacházení – skladování (inhalační)

P403 + P233

P405

P403 + P233

P405

P403 + P233

P405

 

Pokyn pro bezpečné zacházení – odstraňování (inhalační)

P501

P501

P501“

 

4)

Vkládá se nový bod 3.1.4.2, který zní:

„3.1.4.2

Standardní věty o nebezpečnosti týkající se akutní toxicity rozlišují různá nebezpečí podle cesty expozice. Toto rozlišení by se mělo rovněž promítnout v informacích o klasifikaci akutní toxicity. Pokud je látka nebo směs klasifikována pro více než jednu cestu expozice, všechny příslušné klasifikace by měly být uvedeny v bezpečnostním listu, jak je stanoveno v příloze II nařízení (ES) č. 1907/2006, a na štítku musí být uvedeny příslušné informace o nebezpečnosti, jak stanoví bod 3.1.3.2. Uvádí-li se informace, že „x % směsi se skládá z látky (látek) neznámé akutní toxicity“, jak je stanoveno v bodě 3.1.3.6.2.2, mohou být informace uvedené v bezpečnostním listu rovněž rozlišené podle cesty expozice. Například „x % směsi se skládá z látky (látek) neznámé akutní orální toxicity“ a „x % směsi se skládá z látky (látek) neznámé akutní dermální toxicity“.“

5)

Bod 3.2.3.3.5 se nahrazuje tímto:

„3.2.3.3.5

Někdy mohou spolehlivé údaje prokazovat, že nebezpečí žíravosti/dráždivosti pro kůži u určité složky nebude zjevné, je-li přítomna na úrovni obecných koncentračních limitů uvedených v tabulkách 3.2.3 a 3.2.4 v bodě 3.2.3.3.6 nebo vyšší. V těchto případech se směs klasifikuje podle těchto údajů (viz rovněž články 10 a 11). Jindy, pokud se předpokládá, že nebezpečí žíravosti/dráždivosti pro kůži u určité složky není zjevná, je-li přítomna na úrovni obecných koncentračních limitů uvedených v tabulkách 3.2.3 a 3.2.4 nebo vyšší, zváží se zkoušení směsi. V těchto případech se použije stupňovitý přístup pro zjištění průkaznosti důkazů stanovený v bodě 3.2.2.5.“

6)

V bodě 3.2.4 se tabulka 3.2.5 nahrazuje tímto:

Tabulka 3.2.5

Prvky označení pro žíravost/dráždivost pro kůži

Klasifikace

Kategorie 1A/1B/1C

Kategorie 2

Výstražné symboly GHS

Image

Image

Signální slovo

Nebezpečí

Varování

Standardní věta o nebezpečnosti

H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

H315: Dráždí kůži

Pokyn pro bezpečné zacházení – prevence

P260

P264

P280

P264

P280

Pokyn pro bezpečné zacházení – reakce

P301 + P330 + P331

P303 + P361 + P353

P363

P304 + P340

P310

P321

P305 + P351 + P338

P302 + P352

P321

P332 + P313

P362 + P364

Pokyn pro bezpečné zacházení – skladování

P405

 

Pokyn pro bezpečné zacházení – odstraňování

P501“

 

7)

Bod 3.3.3.3.5 se nahrazuje tímto:

„3.3.3.3.5

Někdy mohou spolehlivé údaje prokazovat, že nebezpečí vratných/nevratných účinků pro oči u určité složky nebude zjevné, je-li přítomna na úrovni obecných koncentračních limitů uvedených v tabulkách 3.3.3 a 3.3.4 v bodě 3.3.3.3.6 nebo vyšší. V těchto případech se směs klasifikuje podle těchto údajů. Jindy, pokud se předpokládá, že nebezpečí žíravosti/dráždivosti pro kůži nebo nebezpečí vratných/nevratných účinků pro oči u určité složky není zjevné, je-li přítomna na úrovni obecných koncentračních limitů uvedených v tabulkách 3.3.3 a 3.3.4 nebo vyšší, zváží se zkoušení směsi. V těchto případech se použije stupňovitý přístup pro zjištění důkazů.“

8)

V bodě 3.4.3.3.2 se poznámka 1 pod tabulkou 3.4.6 nahrazuje tímto:

Poznámka 1

Tento koncentrační limit pro elicitaci se používá za účelem uplatnění zvláštních požadavků na označování podle oddílu 2.8 přílohy II na ochranu přecitlivělých jedinců. Pro směs obsahující složku v množství stejném či převyšujícím tuto koncentraci se vyžaduje bezpečnostní list. V případě senzibilizujících látek se specifickým koncentračním limitem nižším než 0,1 % by se měl koncentrační limit pro elicitaci stanovit na jednu desetinu specifického koncentračního limitu.“

9)

V bodě 3.4.4 se tabulka 3.4.7 nahrazuje tímto:

Tabulka 3.4.7

Prvky označení pro senzibilizaci dýchacích cest nebo kůže

Klasifikace

Senzibilizace dýchacích cest

Senzibilizace kůže

Kategorie 1 a podkategorie 1A a 1B

Kategorie 1 a podkategorie 1A a 1B

Výstražné symboly GHS

Image

Image

Signální slovo

Nebezpečí

Varování

Standardní věta o nebezpečnosti

H334: Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže

H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci

Pokyn pro bezpečné zacházení – prevence

P261

P284

P261

P272

P280

Pokyn pro bezpečné zacházení – reakce

P304 + P340

P342 + P311

P302 + P352

P333 + P313

P321

P362 + P364

Pokyn pro bezpečné zacházení – skladování

 

 

Pokyn pro bezpečné zacházení – odstraňování

P501

P501“

10)

V bodě 3.5.3.1.1 se tabulka 3.5.2 nahrazuje tímto:

Tabulka 3.5.2

Obecné koncentrační limity složek směsi klasifikovaných jako mutageny zárodečných buněk, které vedou ke klasifikaci směsi

Složka klasifikovaná jako:

Koncentrační limity vedoucí ke klasifikaci směsi jako:

Mutagen kategorie 1

Mutagen kategorie 2

Kategorie 1A

Kategorie 1B

Mutagen kategorie 1A

≥ 0,1 %

Mutagen kategorie 1B

≥ 0,1 %

Mutagen kategorie 2

≥ 1,0 %“

11)

V bodě 3.5.4.1 se tabulka 3.5.3 nahrazuje tímto:

Tabulka 3.5.3

Prvky označení pro mutagenitu v zárodečných buňkách

Klasifikace

Kategorie 1

(Kategorie 1A, 1B)

Kategorie 2

Výstražné symboly GHS

Image

Image

Signální slovo

Nebezpečí

Varování

Standardní věta o nebezpečnosti

H340: Může vyvolat genetické poškození (uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné)

H341: Podezření na vyvolání genetického poškození (uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné)

Pokyn pro bezpečné zacházení – prevence

P201

P202

P280

P201

P202

P280

Pokyn pro bezpečné zacházení – reakce

P308 + P313

P308 + P313

Pokyn pro bezpečné zacházení – skladování

P405

P405

Pokyn pro bezpečné zacházení – odstraňování

P501

P501“

12)

V bodě 3.6.3.1.1 se tabulka 3.6.2 nahrazuje tímto:

Tabulka 3.6.2

Obecné koncentrační limity složek směsi klasifikovaných jako karcinogen, které vedou ke klasifikaci směsi

Složka klasifikovaná jako:

Obecné koncentrační limity vedoucí ke klasifikaci směsi jako:

Karcinogen kategorie 1

Karcinogen kategorie 2

Kategorie 1A

Kategorie 1B

Karcinogen kategorie 1A

≥ 0,1 %

Karcinogen kategorie 1B

≥ 0,1 %

Karcinogen kategorie 2

≥ 1,0 % [pozn. 1]“

13)

V bodě 3.6.4.1 se tabulka 3.6.3 nahrazuje tímto:

Tabulka 3.6.3

Prvky označení pro karcinogenitu

Klasifikace

Kategorie 1

(Kategorie 1A, 1B)

Kategorie 2

Výstražné symboly GHS

Image

Image

Signální slovo

Nebezpečí

Varování

Standardní věta o nebezpečnosti

H350: Může vyvolat rakovinu (uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné)

H351: Podezření na vyvolání rakoviny (uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné)

Pokyn pro bezpečné zacházení – prevence

P201

P202

P280

P201

P202

P280

Pokyn pro bezpečné zacházení – reakce

P308 + P313

P308 + P313

Pokyn pro bezpečné zacházení – skladování

P405

P405

Pokyn pro bezpečné zacházení – odstraňování

P501

P501“

14)

V bodě 3.7.3.1.2 se tabulka 3.7.2 a poznámky nahrazují tímto:

Tabulka 3.7.2

Obecné koncentrační limity složek směsi klasifikovaných jako toxické pro reprodukci nebo pro účinky na laktaci nebo prostřednictvím laktace, které vedou ke klasifikaci směsi

Složka klasifikovaná jako:

Obecné koncentrační limity vedoucí ke klasifikaci směsi jako:

Toxická pro reprodukci kategorie 1

Toxická pro reprodukci kategorie 2

Dodatečná kategorie pro účinky na laktaci nebo prostřednictvím laktace

Kategorie 1A

Kategorie 1B

Toxická pro reprodukci kategorie 1A

≥ 0,3 %

[poznámka 1]

 

 

 

Toxická pro reprodukci kategorie 1B

 

≥ 0,3 %

[poznámka 1]

 

 

Toxická pro reprodukci kategorie 2

 

 

≥ 3,0 %

[poznámka 1]

 

Dodatečná kategorie pro účinky na laktaci nebo prostřednictvím laktace

 

 

 

≥ 0,3 %

[poznámka 1]

Poznámka

Koncentrační limity v tabulce 3.7.2 platí pro tuhé látky a kapaliny (hmotnostní jednotky) i pro plyny (objemové jednotky).

Poznámka 1

Pokud je složka klasifikovaná jako toxická pro reprodukci kategorie 1 nebo kategorie 2 nebo látka klasifikovaná pro účinky na laktaci nebo prostřednictvím laktace přítomna ve směsi v koncentraci 0,1 % nebo vyšší, musí být pro tuto směs na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.“

15)

V bodě 3.7.4.1 se tabulka 3.7.3 nahrazuje tímto:

Tabulka 3.7.3

Prvky označení pro toxicitu pro reprodukci

Klasifikace

Kategorie 1

(Kategorie 1A, 1B)

Kategorie 2

Dodatečná kategorie pro účinky na laktaci nebo prostřednictvím laktace

Výstražné symboly GHS

Image

Image

Žádný výstražný symbol

Signální slovo

Nebezpečí

Varování

Žádné signální slovo

Standardní věta o nebezpečnosti

H360: Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky (uveďte specifický účinek, je-li znám) (uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné)

H361: Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky (uveďte specifický účinek, je-li znám) (uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné)

H362: Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.

Pokyn pro bezpečné zacházení – prevence

P201

P202

P280

P201

P202

P280

P201

P260

P263

P264

P270

Pokyn pro bezpečné zacházení – reakce

P308 + P313

P308 + P313

P308 + P313

Pokyn pro bezpečné zacházení – skladování

P405

P405

 

Pokyn pro bezpečné zacházení – odstraňování

P501

P501“

 

16)

V bodě 3.8.4.1 se tabulka 3.8.4 nahrazuje tímto:

Tabulka 3.8.4

Prvky označení pro toxicitu pro specifické cílové orgány po jednorázové expozici

Klasifikace

Kategorie 1

Kategorie 2

Kategorie 3

Výstražné symboly GHS

Image

Image

Image

Signální slovo

Nebezpečí

Varování

Varování

Standardní věta o nebezpečnosti

H370: Způsobuje poškození orgánů (nebo uveďte všechny dotčené orgány, jsou-li známy) (uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné)

H371: Může způsobit poškození orgánů (nebo uveďte všechny dotčené orgány, jsou-li známy) (uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné)

H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest; nebo

H336: Může způsobit ospalost nebo závratě

Pokyn pro bezpečné zacházení – prevence

P260

P264

P270

P260

P264

P270

P261

P271

Pokyn pro bezpečné zacházení – reakce

P308 + P311

P321

P308 + P311

P304 + P340

P312

Pokyn pro bezpečné zacházení – skladování

P405

P405

P403 + P233

P405

Pokyn pro bezpečné zacházení – odstraňování

P501

P501

P501“

17)

Bod 3.9.2.9.9 se nahrazuje tímto:

„3.9.2.9.9

Je tedy možné, že se specifický profil toxicity objeví ve studiích na zvířatech při opakované dávce při dávce/koncentraci, která je nižší než orientační hodnota, například < 100 mg/kg tělesné hmotnosti/den při orální cestě, avšak povaha účinku, například nefrotoxicita pozorovaná pouze u samců potkanů určitého kmene, o němž je známo, že je na tento účinek citlivý, může vést k rozhodnutí, že látka nebude klasifikována. Naopak může být ve studiích na zvířatech zaznamenán specifický profil toxicity, jenž se objevuje při dávce/koncentraci ve výši orientační hodnoty nebo vyšší, například ≥ 100 mg/kg tělesné hmotnosti/den při orální cestě, a kromě toho existují doplňkové informace z jiných zdrojů, například ze studií dlouhodobého podávání nebo zkušeností u člověka, které podporují závěr, že vzhledem k průkaznosti důkazů je klasifikace prozíravá.“

18)

Bod 4.1.3.4.3 se nahrazuje tímto:

„4.1.3.4.3

Je-li směs vytvořena zředěním jiné zkoušené směsi nebo látky vodou nebo jiným zcela netoxickým materiálem, lze toxicitu směsi vypočítat z původní směsi nebo látky.“

19)

V bodě 4.1.3.5.5.5.1 se tabulka 4.1.3 nahrazuje tímto:

Tabulka 4.1.3

Multiplikační faktory pro vysoce toxické složky směsí

Akutní toxicita

Multiplikační faktor

Chronická toxicita

Multiplikační faktor

Hodnota L(E)C50 (mg/l)

 

Hodnota NOEC (mg/l)

NRD (1) složky

RD (2) složky

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

1

0,01 < NOEC ≤ 0,1

1

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

10

0,001 < NOEC ≤ 0,01

10

1

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

100

0,0001 < NOEC ≤ 0,001

100

10

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

1 000

0,00001 < NOEC ≤ 0,0001

1 000

100

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001

10 000

0,000001 < NOEC ≤ 0,00001

10 000

1 000

(pokračovat dále v násobcích 10)

(pokračovat dále v násobcích 10)


(1)  Nesnadno rozložitelné.

(2)  Snadno rozložitelné.“


PŘÍLOHA II

Příloha II nařízení (ES) č. 1272/2008 se mění takto:

1)

V části 1 se zrušuje oddíl 1.1.2.

2)

V části 3 se oddíl 3.2 až bod 3.2.2.2 nahrazuje tímto:

„3.2   Hmatatelné výstrahy

3.2.1    Obaly, které mají být vybaveny hmatatelnou výstrahou pro nevidomé

3.2.1.1

Pokud jsou látky nebo směsi dodávány široké veřejnosti a klasifikovány jako akutně toxické, žíravé pro kůži, mutagenní v zárodečných buňkách kategorie 2, karcinogenní kategorie 2, toxické pro reprodukci kategorie 2, senzibilizující dýchací cesty, toxické pro specifické cílové orgány kategorií 1 nebo 2, nebezpečné při vdechnutí, hořlavé plyny, hořlavé kapaliny kategorií 1 nebo 2 nebo hořlavé tuhé látky, musí být obal o jakémkoli objemu vybaven hmatatelnou výstrahou.

3.2.1.2

Bod 3.2.1.1 se nevztahuje na přenosné nádoby na plyn. Aerosoly a nádobky vybavené uzavřeným rozprašovačem a obsahující látky nebo směsi klasifikované jako nebezpečné při vdechnutí nemusí být vybaveny hmatatelnou výstrahou, pokud nejsou klasifikovány jako nebezpečné podle jednoho nebo několika kritérií uvedených bodě 3.2.1.1.

3.2.2    Ustanovení o hmatatelných výstrahách

Technické specifikace pro hmatatelné výstrahy musí být v souladu s normou EN ISO 11683 v platném znění „Obaly – Hmatatelné výstrahy. Požadavky“.“


PŘÍLOHA III

Příloha III nařízení (ES) č. 1272/2008 se mění takto:

1)

V části 1 se tabulka 1.1 mění takto:

a)

První řádek kódu H222 se nahrazuje tímto:

„H222

Jazyk

2.3 –

Aerosoly, kategorie nebezpečnosti 1“

b)

Kód H223 se nahrazuje tímto:

„H223

Jazyk

2.3 –

Aerosoly, kategorie nebezpečnosti 2

 

BG

Запалим аерозол.

 

ES

Aerosol inflamable.

 

CS

Hořlavý aerosol.

 

DA

Brandfarlig aerosol.

 

DE

Entzündbares Aerosol.

 

ET

Tuleohtlik aerosool.

 

EL

Εύφλεκτο αερόλυμα.

 

EN

Flammable aerosol.

 

FR

Aérosol inflammable.

 

GA

Aerasól inadhainte.

 

IT

Aerosol infiammabile.

 

LV

Uzliesmojošs aerosols.

 

LT

Degus aerozolis.

 

HU

Tűzveszélyes aeroszol.

 

MT

Aerosol li jaqbad.

 

NL

Ontvlambaar aerosol.

 

PL

Łatwopalny aerozol.

 

PT

Aerossol inflamável.

 

RO

Aerosol inflamabil.

 

SK

Horľavý aerosól.

 

SL

Vnetljiv aerosol.

 

FI

Syttyvä aerosoli.

 

SV

Brandfarlig aerosol.“

c)

Do tabulky za kód H228 se vkládají nové věty o nebezpečnosti:

„H229

Jazyk

2.3 –

Aerosoly, kategorie nebezpečnosti 1, 2, 3

 

BG

Съд под налягане: може да експлодира при нагряване.

 

ES

Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.

 

CS

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

 

DA

Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

 

DE

Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

 

ET

Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.

 

EL

Δοχείο υπό πίεση: Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.

 

EN

Pressurised container: May burst if heated.

 

FR

Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.

 

GA

Coimeádán brúchóirithe: D’fhéadfadh sé pléascadh, má théitear é.

 

IT

Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.

 

LV

Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt.

 

LT

Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.

 

HU

Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

 

MT

Kontenitur taħt pressjoni. Jista jinfaqa meta jissaħħan.

 

NL

Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.

 

PL

Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

 

PT

Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.

 

RO

Recipient sub presiune: Poate exploda daca este incalzit.

 

SK

Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

 

SL

Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

 

FI

Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.

 

SV

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.


H230

Jazyk

2.2 –

Hořlavé plyny (včetně chemicky nestálých plynů), kategorie nebezpečnosti A

 

BG

Може да реагира експлозивно дори при отсъствие на въздух.

 

ES

Puede explotar incluso en ausencia de aire.

 

CS

Může reagovat výbušně i bez přítomnosti vzduchu.

 

DA

Kan reagere eksplosivt selv i fravær af luft.

 

DE

Kann auch in Abwesenheit von Luft explosionsartig reagieren.

 

ET

Võib reageerida plahvatuslikult isegi õhuga kokku puutumata.

 

EL

Δύναται να εκραγεί ακόμη και απουσία αέρος.

 

EN

May react explosively even in the absence of air.

 

FR

Peut exploser même en l’absence d’air.

 

GA

D’fhéadfadh sé imoibriú go pléascach fiú mura bhfuil aer ann.

 

IT

Può esplodere anche in assenza di aria.

 

LV

Var eksplodēt pat bezgaisa vidē.

 

LT

Gali sprogti net ir nesant oro.

 

HU

Még levegő hiányában is robbanásszerű reakcióba léphet.

 

MT

Jista jisplodi anke fin-nuqqas ta‘ l-arja.

 

NL

Kan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht.

 

PL

Może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza.

 

PT

Pode reagir explosivamente mesmo na ausência de ar.

 

RO

Pericol de explozie, chiar si in absenta aerului.

 

SK

Môže reagovať výbušne aj bez prítomnosti vzduchu.

 

SL

Lahko reagira eksplozivno tudi v odsotnosti zraka.

 

FI

Voi reagoida räjähtäen jopa ilmattomassa tilassa.

 

SV

Kan reagera explosivt även i frånvaro av luft.


H231

Jazyk

2.2 –

Hořlavé plyny (včetně chemicky nestálých plynů), kategorie nebezpečnosti B

 

BG

Може да реагира експлозивно дори при отсъствие на въздух при повишено налягане и/или температура.

 

ES

Puede explotar incluso en ausencia de aire, a presión y/o temperatura elevadas.

 

CS

Při zvýšeném tlaku a/nebo teplotě může reagovat výbušně i bez přítomnosti vzduchu.

 

DA

Kan reagere eksplosivt selv i fravær af luft ved forhøjet tryk og/eller temperatur.

 

DE

Kann auch in Abwesenheit von Luft bei erhöhtem Druck und/oder erhöhter Temperatur explosionsartig reagieren.

 

ET

Võib reageerida plahvatuslikult isegi õhuga kokku puutumata kõrgenenud rõhul ja/või temperatuuril.

 

EL

Δύναται να εκραγεί σε υψηλή θερμοκρασία και/ή πίεση ακόμη και απουσία αέρος.

 

EN

May react explosively even in the absence of air at elevated pressure and/or temperature.

 

FR

Peut exploser même en l’absence d’air à une pression et/ou température élevée(s).

 

GA

D’fhéadfadh sé imoibriú go pléascach fiú mura bhfuil aer ann ag brú ardaithe agus/nó ag teocht ardaithe.

 

IT

Può esplodere anche in assenza di aria a pressione e/o temperatura elevata.

 

LV

Var eksplodēt pat bezgaisa vidē, paaugstinoties spiedienam un/vai temperatūrai.

 

LT

Gali sprogti net ir nesant oro, esant didesniam slėgiui ir (arba) temperatūrai.

 

HU

Magas nyomáson és/vagy hőmérsékleten még levegő hiányában is robbanásszerű reakcióba léphet.

 

MT

Jista jisplodi anke fin-nuqqas ta‘ l-arja fi pressjoni għolja u/jew f’temperatura għolja.

 

NL

Kan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht bij verhoogde druk en/of temperatuur.

 

PL

Może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza pod zwiększonym ciśnieniem i/lub po ogrzaniu.

 

PT

Pode reagir explosivamente mesmo na ausência de ar a alta pressão e/ou temperatura.

 

RO

Pericol de explozie, chiar și în absența aerului la presiune și/sau temperatură ridicată.

 

SK

Môže reagovať výbušne aj bez prítomnosti vzduchu pri zvýšenom tlaku a/alebo teplote.

 

SL

Lahko reagira eksplozivno tudi v odsotnosti zraka pri povišanem tlaku in/ali temperature.

 

FI

Voi reagoida räjähtäen jopa ilmattomassa tilassa kohonneessa paineessa ja/tai lämpötilassa.

 

SV

Kan reagera explosivt även i frånvaro av luft vid förhöjt tryck och/eller temperatur.“

2)

V části 2 tabulce 2.1 se zrušuje doplňková standardní věta o nebezpečnosti kód EUH006.


PŘÍLOHA IV

Příloha IV nařízení (ES) č. 1272/2008 se mění takto:

1)

Úvodní věta se nahrazuje tímto:

„Při výběru pokynů pro bezpečné zacházení v souladu s článkem 22 a čl. 28 odst. 3 mohou dodavatelé kombinovat pokyny pro bezpečné zacházení uvedené níže v tabulce, a to s ohledem na jasnost a srozumitelnost pokynů pro bezpečné zacházení.

Je-li část znění pokynů pro bezpečné zacházení ve sloupci (2) uvedena v hranatých závorkách […], znamená to, že text v hranatých závorkách neodpovídá ve všech případech a měl by se použít jen za určitých okolností. V takových případech jsou ve sloupci (5) uvedeny podmínky, za nichž by měl být text použit.

Použije-li se v pokynech pro bezpečné zacházení ve sloupci (2) obrácené lomítko nebo lomítko [/], znamená to, že je třeba vybrat jednu z vět, které jsou tímto lomítkem odděleny, v souladu s pokyny uvedenými ve sloupci (5).

Použijí-li se v pokynech pro bezpečné zacházení ve sloupci (2) tři tečky […], jsou podrobnosti o tom, jaké informace je třeba poskytnout, uvedeny ve sloupci (5).“

2)

Část 1 se mění takto:

a)

tabulka 6.2 se mění takto:

i)

kód P202 se nahrazuje tímto:

„P202

Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim.

Výbušniny (oddíl 2.1)

Nestabilní výbušnina

 

Mutagenita v zárodečných buňkách (oddíl 3.5)

1A, 1B, 2

Karcinogenita (oddíl 3.6)

1A, 1B, 2

Toxicita pro reprodukci (oddíl 3.7)

1A, 1B, 2

Hořlavé plyny (včetně chemicky nestálých plynů) (oddíl 2.2)

A, B (chemicky nestálé plyny)“

ii)

kód P210 se nahrazuje tímto:

„P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

Výbušniny (oddíl 2.1)

Podtřídy 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

Příslušný(é) zdroj(e) zapálení uvede výrobce/dodavatel.

Hořlavé plyny (oddíl 2.2)

1, 2

Aerosoly (oddíl 2.3)

1, 2, 3

Hořlavé kapaliny (oddíl 2.6)

1, 2, 3

Hořlavé tuhé látky (oddíl 2.7)

1, 2

Samovolně reagující látky a směsi (oddíl 2.8)

Typy A, B, C, D, E, F

Samozápalné kapaliny (oddíl 2.9)

1

Samozápalné tuhé látky (oddíl 2.10)

1

Organické peroxidy (oddíl 2.15)

Typy A, B, C, D, E, F

 

Oxidující kapaliny (oddíl 2.13)

1, 2, 3

Specifikujte nutnost chránit před teplem.“

Oxidující tuhé látky (oddíl 2.14)

1, 2, 3

iii)

kód P211 se nahrazuje tímto:

„P211

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

Aerosoly (oddíl 2.3)

1, 2“

 

iv)

kód P220 se nahrazuje tímto:

„P220

Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/…/hořlavých materiálů.

Oxidující plyny (oddíl 2.4)

1

… Jiné neslučitelné materiály uvede výrobce/dodavatel.

Samovolně reagující látky a směsi (oddíl 2.8)

Typy A, B, C, D, E, F

Oxidující kapaliny (oddíl 2.13)

1

Specifikujte uchovávání odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů.

2, 3

… Jiné neslučitelné materiály uvede výrobce/dodavatel.

Oxidující tuhé látky (oddíl 2.14)

1

Specifikujte uchovávání odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů.

2, 3

… Jiné neslučitelné materiály uvede výrobce/dodavatel.“

Organické peroxidy (oddíl 2.15)

Typy A, B, C, D, E, F

v)

kód P223 se nahrazuje tímto:

„P223

Zabraňte styku s vodou.

Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny (oddíl 2.12)

1, 2“

 

vi)

kód P244 se nahrazuje tímto:

„P244

Udržujte ventily a příslušenství bez oleje a maziva.

Oxidující plyny (oddíl 2.4)

1“

 

vii)

kód P251 se nahrazuje tímto:

„P251

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

Aerosoly (oddíl 2.3)

1, 2, 3“

 

viii)

kód P261 se nahrazuje tímto:

„P261

Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

Akutní toxicita – inhalační (oddíl 3.1)

3, 4

Příslušné podmínky uvede výrobce/dodavatel.

Lze vynechat, pokud je na štítku uvedeno P260.“

Senzibilizace dýchacích cest (oddíl 3.4)

1, 1A, 1B

Senzibilizace kůže (oddíl 3.4)

1, 1A, 1B

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; podráždění dýchacích cest (oddíl 3.8)

3

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; narkotický účinek (oddíl 3.8)

3

ix)

kód P280 se nahrazuje tímto:

„P280

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

Výbušniny (oddíl 2.1)

Nestabilní výbušniny a podtřídy 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

Druh vybavení uvede výrobce/dodavatel.

Specifikujte obličejový štít.

Hořlavé kapaliny (oddíl 2.6)

1, 2, 3

Druh vybavení uvede výrobce/dodavatel.

Specifikujte ochranné rukavice a ochranné brýle/obličejový štít.

Hořlavé tuhé látky (oddíl 2.7)

1, 2

Samovolně reagující látky a směsi (oddíl 2.8)

Typy A, B, C, D, E, F

Samozápalné kapaliny (oddíl 2.9)

1

Samozápalné tuhé látky (oddíl 2.10)

1

Samozahřívající se látky a směsi (oddíl 2.11)

1, 2

Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny (oddíl 2.12)

1, 2, 3

Oxidující kapaliny (oddíl 2.13)

1, 2, 3

Oxidující tuhé látky (oddíl 2.14)

1, 2, 3

Organické peroxidy (oddíl 2.15)

Typy A, B, C, D, E, F

Akutní toxicita – dermální (oddíl 3.1)

1, 2, 3, 4

Druh vybavení uvede výrobce/dodavatel.

Specifikujte ochranné rukavice/oděv.

Žíravost pro kůži (oddíl 3.2)

1A, 1B, 1C

Druh vybavení uvede výrobce/dodavatel.

Specifikujte ochranné rukavice/oděv a ochranné brýle/obličejový štít.

Dráždivost pro kůži (oddíl 3.2)

2

Druh vybavení uvede výrobce/dodavatel.

Specifikujte ochranné rukavice

Senzibilizace kůže (oddíl 3.4)

1, 1A, 1B

Vážné poškození očí (oddíl 3.3)

1

Druh vybavení uvede výrobce/dodavatel.

Specifikujte ochranné brýle/obličejový štít.

Podráždění očí (oddíl 3.3)

2

 

 

Mutagenita v zárodečných buňkách (oddíl 3.5)

1A, 1B, 2

Druh vybavení uvede výrobce/dodavatel.

 

 

Karcinogenita (oddíl 3.6)

1A, 1B, 2

Druh vybavení uvede výrobce/dodavatel.

 

 

Toxicita pro reprodukci (oddíl 3.7)

1A, 1B, 2

Druh vybavení uvede výrobce/dodavatel.“

x)

kód P281 se zrušuje;

xi)

kód P284 se nahrazuje tímto:

„P284

[V případě nedostatečného větrání] používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

Akutní toxicita – inhalační (oddíl 3.1)

1, 2

Vybavení uvede výrobce/dodavatel.

Text v hranatých závorkách se může použít, pokud se u chemické látky při použití doplňují dodatečné informace vysvětlující, jaký typ větrání by byl vhodný pro bezpečné použití.“

Senzibilizace dýchacích cest (oddíl 3.4)

1, 1A, 1B

xii)

kód P285 se zrušuje;

b)

tabulka 6.3 se mění takto:

i)

kód P307 se zrušuje,

ii)

kód P308 se nahrazuje tímto:

„P308

PŘI expozici nebo podezření na ni:

Mutagenita v zárodečných buňkách (oddíl 3.5)

1A, 1B, 2

 

Karcinogenita (oddíl 3.6)

1A, 1B, 2

Toxicita pro reprodukci (oddíl 3.7)

1A, 1B, 2

Toxicita pro reprodukci – účinky na laktaci nebo prostřednictvím laktace (oddíl 3.7)

Dodatečná kategorie

Toxicita pro specifické cílové orgány, jednorázová expozice (oddíl 3.8)

1, 2“

iii)

kód P309 se zrušuje,

iv)

kódy P310, P311 a P312 se nahrazují tímto:

„P310

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/….

Akutní toxicita – orální (oddíl 3.1)

1, 2, 3

… Výrobce/dodavatel uvede, kam je třeba se obrátit pro naléhavou lékařskou pomoc.

Akutní toxicita – dermální (oddíl 3.1)

1, 2

Akutní toxicita – inhalační (oddíl 3.1)

1, 2

Žíravost pro kůži (oddíl 3.2)

1A, 1B, 1C

Vážné poškození očí/podráždění očí (oddíl 3.3)

1

Nebezpečnost při vdechnutí (oddíl 3.10)

1

P311

Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/….

Akutní toxicita – inhalační (oddíl 3.1)

3

… Výrobce/dodavatel uvede, kam je třeba se obrátit pro naléhavou lékařskou pomoc.

Senzibilizace dýchacích cest (oddíl 3.4)

1, 1A, 1B

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice (oddíl 3.8)

1, 2

P312

Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/….

Akutní toxicita – orální (oddíl 3.1)

4

… Výrobce/dodavatel uvede, kam je třeba se obrátit pro naléhavou lékařskou pomoc.“

Akutní toxicita – dermální (oddíl 3.1)

3, 4

Akutní toxicita – inhalační (oddíl 3.1)

4

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; podráždění dýchacích cest (oddíl 3.8)

3

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; narkotický účinek (oddíl 3.8)

3

v)

kód P321 se nahrazuje tímto:

„P321

Odborné ošetření (viz … na štítku).

Akutní toxicita – orální (oddíl 3.1)

1, 2, 3

… Odkaz na doplňující pokyny pro první pomoc.

Vyžaduje-li se okamžité podání protilátky.

Akutní toxicita – dermální (oddíl 3.1)

1, 2, 3, 4

… Odkaz na doplňující pokyny pro první pomoc.

Doporučují-li se okamžitá opatření jako např. zvláštní čisticí prostředek.

Akutní toxicita – inhalační (oddíl 3.1)

3

… Odkaz na doplňující pokyny pro první pomoc.

Vyžadují-li se okamžitá zvláštní opatření.

Žíravost pro kůži (oddíl 3.2)

1A, 1B, 1C

… Odkaz na doplňující pokyny pro první pomoc.

Výrobce/dodavatel může popřípadě upřesnit čisticí prostředek.

Dráždivost pro kůži (oddíl 3.2)

2

Senzibilizace kůže (oddíl 3.4)

1, 1A,1B

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice (oddíl 3.8)

1

… Odkaz na doplňující pokyny pro první pomoc.

Vyžadují-li se okamžitá opatření.“

vi)

kód P322 se zrušuje,

vii)

kód P340 se nahrazuje tímto:

„P340

Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

Akutní toxicita – inhalační (oddíl 3.1)

1, 2, 3, 4

 

Žíravost pro kůži (oddíl 3.2)

1A, 1B, 1C

Senzibilizace dýchacích cest (oddíl 3.4)

1, 1A, 1B

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; podráždění dýchacích cest (oddíl 3.8)

3

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; narkotický účinek (oddíl 3.8)

3“

viii)

kód P341 se zrušuje,

ix)

kód P350 se zrušuje,

x)

kód P352 se nahrazuje tímto:

„P352

Omyjte velkým množstvím vody/….

Akutní toxicita – dermální (oddíl 3.1)

1, 2, 3, 4

… Výrobce/dodavatel může popřípadě upřesnit čisticí prostředek nebo může doporučit alternativní prostředek pro výjimečné případy, kdy je voda jednoznačně nevhodná.“

Dráždivost pro kůži (oddíl 3.2)

2

Senzibilizace kůže (oddíl 3.4)

1, 1A, 1B

xi)

kódy P361, P362 a P363 se nahrazují tímto:

„P361

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

Hořlavé kapaliny (oddíl 2.6)

1, 2, 3

 

Akutní toxicita – dermální (oddíl 3.1)

1, 2, 3

Žíravost pro kůži (oddíl 3.2)

1A, 1B, 1C


P362

Kontaminovaný oděv svlékněte.

Akutní toxicita, dermální (oddíl 3.1)

4

 

Dráždivost pro kůži (oddíl 3.2)

2

Senzibilizace kůže (oddíl 3.4)

1, 1A, 1B

P363

Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

Žíravost pro kůži (oddíl 3.2)

1A, 1B, 1C“

 

xii)

za kód P363 se vkládá nový pokyn pro bezpečné zacházení, který zní:

„P364

A před opětovným použitím vyperte.

Akutní toxicita – dermální (oddíl 3.1)

1, 2, 3, 4

 

Dráždivost pro kůži (oddíl 3.2)

2

 

Senzibilizace kůže (oddíl 3.4)

1, 1A, 1B“

 

xiii)

u kódu P378 se ve sloupci 2 slova „K hašení použijte…“ nahrazují slovy „K uhašení použijte…“,

xiv)

kódy P301 + P310 a P301 + P312 se nahrazují tímto:

„P301 + P310

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/….

Akutní toxicita – orální (oddíl 3.1)

1, 2, 3

… Výrobce/dodavatel uvede, kam je třeba se obrátit pro naléhavou lékařskou pomoc.

Nebezpečnost při vdechnutí (oddíl 3.10)

1

P301 + P312

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/….

Akutní toxicita – orální (oddíl 3.1)

4

… Výrobce/dodavatel uvede, kam je třeba se obrátit pro naléhavou lékařskou pomoc.“

xv)

kód P302 + P350 se zrušuje,

xvi)

kód P302 + P352 se nahrazuje tímto:

„P302 + P352

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/….

Akutní toxicita – dermální (oddíl 3.1)

1, 2, 3, 4

… Výrobce/dodavatel může popřípadě upřesnit čisticí prostředek nebo může doporučit alternativní prostředek pro výjimečné případy, kdy je voda jednoznačně nevhodná.“

Dráždivost pro kůži (oddíl 3.2)

2

Senzibilizace kůže (oddíl 3.4)

1, 1A, 1B

xvii)

kód P303 + P361 + P353 se nahrazuje tímto:

„P303 + P361 + P353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

Hořlavé kapaliny (oddíl 2.6)

1, 2, 3

 

Žíravost pro kůži (oddíl 3.2)

1A, 1B, 1C“

xviii)

kód P304 + P340 se nahrazuje tímto:

„P304 + P340

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

Akutní toxicita – inhalační (oddíl 3.1)

1, 2, 3, 4

 

Žíravost pro kůži (oddíl 3.2)

1A, 1B, 1C

Senzibilizace dýchacích cest (oddíl 3.4)

1, 1A, 1B

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; podráždění dýchacích cest (oddíl 3.8)

3

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; narkotický účinek (oddíl 3.8)

3“

xix)

kód P304 + P341 se zrušuje,

xx)

kód P307 + P311 se nahrazuje tímto:

„P308 + P311

PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/….

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice (oddíl 3.8)

1, 2

… Výrobce/dodavatel uvede, kam je třeba se obrátit pro naléhavou lékařskou pomoc.“

xxi)

kód P309 + P311 se zrušuje,

xxii)

kód P342 + P311 se nahrazuje tímto:

„P342 + P311

Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/….

Senzibilizace dýchacích cest (oddíl 3.4)

1, 1A, 1B

… Výrobce/dodavatel uvede, kam je třeba se obrátit pro naléhavou lékařskou pomoc.“

xxiii)

za kód P342 + P311 se vkládají nové pokyny pro bezpečné zacházení, které znějí:

„P361 + P364

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

Akutní toxicita – dermální (oddíl 3.1)

1, 2, 3

 

P362 + P364

Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

Akutní toxicita – dermální (oddíl 3.1)

4

 

Dráždivost pro kůži (oddíl 3.2)

2

Senzibilizace kůže (oddíl 3.4)

1, 1A, 1B“

xxiv)

kód P370 + P378 se nahrazuje tímto:

„P370 + P378

V případě požáru: K uhašení použijte…

Hořlavé kapaliny (oddíl 2.6)

1, 2, 3

… Vhodné prostředky uvede výrobce/dodavatel.

Pokud voda zvyšuje riziko.“

Hořlavé tuhé látky (oddíl 2.7)

1, 2

Samovolně reagující látky a směsi (oddíl 2.8)

Typy A, B, C, D, E, F

Samozápalné kapaliny (oddíl 2.9)

1

Samozápalné tuhé látky (oddíl 2.10)

1

Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny (oddíl 2.12)

1, 2, 3

Oxidující kapaliny (oddíl 2.13)

1, 2, 3

Oxidující tuhé látky (oddíl 2.14)

1, 2, 3

c)

tabulka 6.4 se mění takto:

i)

kód P410 se nahrazuje tímto:

„P410

Chraňte před slunečním zářením.

Aerosoly (oddíl 2.3)

1, 2, 3

 

Plyny pod tlakem (oddíl 2.5)

Stlačený plyn

Zkapalněný plyn

Rozpuštěný plyn

Lze vynechat u plynů plněných do lahví na přepravu plynů v souladu s pokyny pro balení P200 UN RTDG, Vzorových předpisů, nepodléhají-li tyto plyny (pomalému) rozkladu nebo polymeraci.

Samozahřívající se látky a směsi (oddíl 2.11)

1, 2

 

Organické peroxidy (oddíl 2.15)

Typy A, B, C, D, E, F“

 

ii)

kód P412 se nahrazuje tímto:

„P412

Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

Aerosoly (oddíl 2.3)

1, 2, 3“

 

iii)

kódy P410 + 403 a P410 + 412 se nahrazují tímto:

„P410 + P403

Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném místě.

Plyny pod tlakem (oddíl 2.5)

Stlačený plyn

Zkapalněný plyn

Rozpuštěný plyn

Lze vynechat u plynů plněných do lahví na přepravu plynů v souladu s pokyny pro balení P200 UN RTDG, Vzorových předpisů, nepodléhají-li tyto plyny (pomalému) rozkladu nebo polymeraci.

P410 + P412

Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

Aerosoly (oddíl 2.3)

1, 2, 3“

 

3)

Část 2 se mění takto:

a)

tabulka 1.2 se mění takto:

i)

kód P210 se nahrazuje tímto:

„P210

Jazyk

 

 

BG

Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.

 

ES

Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

 

CS

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

 

DA

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

 

DE

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

 

ET

Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.

 

EL

Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

 

EN

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.

 

FR

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.

 

GA

Coimeád ó theas, dromchlaí te, splancacha, lasair gan chosaint agus foinsí eile adhainte. Ná caitear tobac.

 

IT

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

 

LV

Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

 

LT

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.

 

HU

Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

 

MT

Biegħed mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbdu. Tpejjipx.

 

NL

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

 

PL

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

 

PT

Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.

 

RO

A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

 

SK

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

 

SL

Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

 

FI

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.

 

SV

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.“

ii)

kód P223 se nahrazuje tímto:

„P223

Jazyk

 

 

BG

Не допускайте контакт с вода.

 

ES

Evitar el contacto con el agua.

 

CS

Zabraňte styku s vodou.

 

DA

Undgå kontakt med vand.

 

DE

Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.

 

ET

Vältida kokkupuudet veega.

 

EL

Μην επιτρέπετε την επαφή με το νερό.

 

EN

Do not allow contact with water.

 

FR

Éviter tout contact avec l’eau.

 

GA

Ná bíodh aon teagmháil le huisce.

 

IT

Evitare qualunque contatto con l’acqua.

 

LV

Nepieļaut saskari ar ūdeni.

 

LT

Saugoti nuo sąlyčio su vandeniu.

 

HU

Nem érintkezhet vízzel.

 

MT

Tħallihx imiss mal-ilma.

 

NL

Contact met water vermijden.

 

PL

Nie dopuszczać do kontaktu z wodą.

 

PT

Não deixar entrar em contacto com a água.

 

RO

A nu se lăsa în contact cu apa.

 

SK

Zabráňte kontaktu s vodou.

 

SL

Preprečiti stik z vodo.

 

FI

Ei saa joutua kosketuksiin veden kanssa.

 

SV

Undvik all kontakt med vatten.“

iii)

kód P244 se nahrazuje tímto:

„P244

Jazyk

 

 

BG

Поддържайте вентилите и фитингите чисти от масло и смазка.

 

ES

Mantener las valvulas y los racores libres de aceite y grasa.

 

CS

Udržujte ventily i příslušenství čisté - bez olejů a maziv.

 

DA

Hold ventiler og tilslutninger frie for olie og fedt.

 

DE

Ventile und Ausrüstungsteile öl- und fettfrei halten.

 

ET

Hoida ventiilid ja liitmikud õlist ja rasvast puhtad.

 

EL

Διατηρείτε τα κλείστρα και τους συνδέσμους καθαρά από λάδια και γράσα.

 

EN

Keep valves and fittings free from oil and grease.

 

FR

Ni huile, ni graisse sur les robinets et raccords.

 

GA

Coinnigh comhlaí agus feistis saor ó ola agus ó ghréisc.

 

IT

Mantenere le valvole e i raccordi liberi da olio e grasso.

 

LV

Uzturēt ventiļus un savienojumus tīrus no eļļas un taukvielām.

 

LT

Saugoti, kad ant vožtuvų ir jungiamųjų detalių nepatektų alyvos ir tepalų.

 

HU

A szelepeket és szerelvényeket zsírtól és olajtól mentesen kell tartani.

 

MT

Żomm il-valvi u fittings ħielsa miż-żejt u l-grease.

 

NL

Houd afsluiters en fittingen vrij van olie en vet.

 

PL

Chronić zawory i przyłącza przed olejem i tłuszczem.

 

PT

Manter válvulas e conexões isentas de óleo e gordura.

 

RO

Feriți valvele și racordurile de ulei și grăsime.

 

SK

Udržujte ventily a príslušenstvo čisté, bez olejov a mazív.

 

SL

Preprečiti stik ventilov in opreme z oljem in mastjo.

 

FI

Pidä venttiilit ja liittimet vapaana öljystä ja rasvasta.

 

SV

Håll ventiler och anslutningar fria från olja och fett.“

iv)

kód P251 se nahrazuje tímto:

„P251

Jazyk

 

 

BG

Да не се пробива и изгаря дори след употреба.

 

ES

No perforar ni quemar, incluso después de su uso.

 

CS

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

 

DA

Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

 

DE

Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

 

ET

Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist.

 

EL

Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.

 

EN

Do not pierce or burn, even after use.

 

FR

Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

 

GA

Ná toll agus ná dóigh, fiú tar éis úsáide.

 

IT

Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso.

 

LV

Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas.

 

LT

Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.

 

HU

Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.

 

MT

Ittaqqbux u taħarqux, anki wara li tużah.

 

NL

Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

 

PL

Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

 

PT

Não furar nem queimar, mesmo após utilização.

 

RO

Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.

 

SK

Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

 

SL

Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.

 

FI

Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.

 

SV

Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.“

v)

kód P281 se zrušuje,

vi)

kód P284 se nahrazuje tímto:

„P284

Jazyk

 

 

BG

[При недостатъчна вентилация] носете средства за защита на дихателните пътища.

 

ES

[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.

 

CS

[V případě nedostatečného větrání] používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

 

DA

[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.

 

DE

[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.

 

ET

[Ebapiisava ventilatsiooni korral] kanda hingamisteede kaitsevahendit.

 

EL

[Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού] χρησιμοποιείστε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.

 

EN

[In case of inadequate ventilation] wear respiratory protection.

 

FR

[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.

 

GA

[Mura leor an aeráil] caith cosaint riospráide.

 

IT

[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.

 

LV

[Neatbilstošas ventilācijas gadījumā] lietot elpošanas orgānu aizsargierīces.

 

LT

[Esant nepakankamam vėdinimui] naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.

 

HU

[Nem megfelelő szellőzés esetén] légzésvédelem kötelező.

 

MT

[F’każ ta‘ ventilazzjoni inadegwata] ilbes protezzjoni respiratorja.

 

NL

[Bij ontoereikende ventilatie] adembescherming dragen.

 

PL

[W przypadku nieodpowiedniej wentylacji] stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

 

PT

[Em caso de ventilação inadequada] usar proteção respiratória.

 

RO

[În cazul în care ventilarea este necorespunzătoare] purtați echipament de protecție respiratorie.

 

SK

[V prípade nedostatočného vetrania] používajte ochranu dýchacích ciest.

 

SL

[Ob nezadostnem prezračevanju] nositi opremo za zaščito dihal.

 

FI

Käytä hengityksensuojainta [jos ilmanvaihto on riittämätön].

 

SV

[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.“

vii)

kód P285 se zrušuje;

b)

tabulka 1.3 se mění takto:

i)

kód P307 se zrušuje,

ii)

kód P309 se zrušuje,

iii)

kódy P310, P311A P312 se nahrazují tímto:

„P310

Jazyk

 

 

BG

Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/…

 

ES

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico/…

 

CS

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

 

DA

Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/…

 

DE

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen.

 

ET

Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga…

 

EL

Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/…

 

EN

Immediately call a POISON CENTER/doctor/…

 

FR

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/…

 

GA

Cuir glao láithreach ar IONAD NIMHE/ar dhoctúir/…

 

IT

Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico…

 

LV

Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/…

 

LT

Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/….

 

HU

Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/….

 

MT

Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib/…

 

NL

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

 

PL

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

 

PT

Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/…

 

RO

Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/…

 

SK

Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…

 

SL

Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…

 

FI

Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…

 

SV

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare…


P311

Jazyk

 

 

BG

Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/…

 

ES

Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico/…

 

CS

Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/….

 

DA

Ring til en GIFTINFORMATION/læge/…

 

DE

GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen.

 

ET

Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga…

 

EL

Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/…

 

EN

Call a POISON CENTER/doctor/…

 

FR

Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/…

 

GA

Cuir glao ar IONAD NIMHE/ar dhoctúir/…

 

IT

Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/…

 

LV

Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/…

 

LT

Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/….

 

HU

Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/….

 

MT

Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib/…

 

NL

Een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

 

PL

Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

 

PT

Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/…

 

RO

Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic…

 

SK

Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…

 

SL

Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…

 

FI

Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…

 

SV

Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…


P312

Jazyk

 

 

BG

При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/…/.

 

ES

Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico/…/si la persona se encuentra mal.

 

CS

Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

 

DA

I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/…

 

DE

Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen.

 

ET

Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga…

 

EL

Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/…εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

 

EN

Call a POISON CENTER/doctor/…/if you feel unwell.

 

FR

Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/…/en cas de malaise.

 

GA

Cuir glao ar IONAD NIMHE/ar dhoctúir/…mura mbraitheann tú go maith.

 

IT

Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/…./in caso di malessere.

 

LV

Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/.., ja jums ir slikta pašsajūta.

 

LT

Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/….

 

HU

Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/….

 

MT

Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib/…/jekk ma tħossokx f’sikktek.

 

NL

Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

 

PL

W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

 

PT

Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/…

 

RO

Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/…/dacă nu vă simțiți bine.

 

SK

Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…

 

SL

Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…/

 

FI

Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…/jos ilmenee pahoinvointia.

 

SV

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…“

iv)

kód P322 se zrušuje,

v)

kód P340 se nahrazuje tímto:

„P340

Jazyk

 

 

BG

Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

 

ES

Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

 

CS

Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

 

DA

Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.

 

DE

Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

 

ET

Toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata.

 

EL

Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

 

EN

Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.

 

FR

Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

 

GA

Tabhair an duine amach faoin aer úr agus coinnigh é i riocht ina bhféadfadh sé anáil a tharraingt go réidh.

 

IT

Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

 

LV

Nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.

 

LT

Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

 

HU

Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

 

MT

Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f’pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.

 

NL

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

 

PL

Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

 

PT

Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.

 

RO

Transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.

 

SK

Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

 

SL

Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.

 

FI

Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.

 

SV

Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.“

vi)

kód P341 se zrušuje,

vii)

kód P350 se zrušuje,

viii)

kód P352 se nahrazuje tímto:

„P352

Jazyk

 

 

BG

Измийте обилно с вода/…

 

ES

Lavar con abundante agua/…

 

CS

Omyjte velkým množstvím vody/…

 

DA

Vask med rigeligt vand/…

 

DE

Mit viel Wasser/…/waschen.

 

ET

Pesta rohke veega/…

 

EL

Πλύντε με άφθονο νερό/…

 

EN

Wash with plenty of water/…

 

FR

Laver abondamment à l’eau/…

 

GA

Nigh le neart uisce/…

 

IT

Lavare abbondantemente con acqua/…

 

LV

Nomazgāt ar lielu ūdens/.. daudzumu.

 

LT

Plauti dideliu vandens kiekiu/…

 

HU

Lemosás bő vízzel/….

 

MT

Baħbaħ b’ħafna ilma/…

 

NL

Met veel water/… wassen.

 

PL

Umyć dużą ilością wody/…

 

PT

Lavar abundantemente com água/…

 

RO

Spălați cu multă apă/…

 

SK

Umyte veľkým množstvom vody/…

 

SL

Umiti z veliko vode/…

 

FI

Pese runsaalla vedellä/…

 

SV

Tvätta med mycket vatten/…“

viiia)

kód P361 se nahrazuje tímto:

„P361

Jazyk

 

 

BG

Незабавно свалете цялото замърсено облекло.

 

ES

Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.

 

CS

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

 

DA

Alt tilsmudset tøj tages straks af.

 

DE

Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.

 

ET

Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad.

 

EL

Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα.

 

EN

Take off immediately all contaminated clothing.

 

FR

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.

 

GA

Bain díot láithreach na héadaí éillithe go léir.

 

IT

Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.

 

LV

Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu.

 

LT

Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius.

 

HU

Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni.

 

MT

Neħħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha.

 

NL

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

 

PL

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

 

PT

Retirar imediatamente toda a roupa contaminada.

 

RO

Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată.

 

SK

Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte.

 

SL

Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila.

 

FI

Riisu saastunut vaatetus välittömästi.

 

SV

Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.“

ix)

kód P362 se nahrazuje tímto:

„P362

Jazyk

 

 

BG

Свалете замърсеното облекло.

 

ES

Quitar las prendas contaminadas.

 

CS

Kontaminovaný oděv svlékněte.

 

DA

Alt tilsmudset tøj tages af.

 

DE

Kontaminierte Kleidung ausziehen.

 

ET

Võtta saastunud rõivad seljast.

 

EL

Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα.

 

EN

Take off contaminated clothing.

 

FR

Enlever les vêtements contaminés.

 

GA

Bain díot aon éadaí éillithe.

 

IT

Togliere gli indumenti contaminati.

 

LV

Novilkt piesārņoto apģērbu.

 

LT

Nuvilkti užterštus drabužius.

 

HU

A szennyezett ruhadarabot le kell vetni.

 

MT

Neħħi l-ħwejjeġ kontaminati.

 

NL

Verontreinigde kleding uittrekken.

 

PL

Zdjąć zanieczyszczoną odzież.

 

PT

Retirar a roupa contaminada.

 

RO

Scoateți îmbrăcămintea contaminată.

 

SK

Kontaminovaný odev vyzlečte.

 

SL

Sleči kontaminirana oblačila.

 

FI

Riisu saastunut vaatetus.

 

SV

Ta av nedstänkta kläder.“

x)

za kód P363 se vkládá nový pokyn pro bezpečné zacházení, který zní:

„P364

Jazyk

 

 

BG

И го изперете преди повторна употреба.

 

ES

Y lavarlas antes de volver a usarlas.

 

CS

A před opětovným použitím vyperte.

 

DA

Og vaskes inden genanvendelse.

 

DE

Und vor erneutem Tragen waschen.

 

ET

Ja pesta enne korduskasutust.

 

EL

Και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

 

EN

And wash it before reuse.

 

FR

Et les laver avant réutilisation.

 

GA

Agus nigh iad sula ndéanfar iad a athúsáid.

 

IT

E lavarli prima di indossarli nuovamente.

 

LV

Un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt.

 

LT

Taip pat išskalbti prieš vėl apsivelkant.

 

HU

És újbóli használat előtt ki kell mosni.

 

MT

U aħslu qabel terġa‘ tużah.

 

NL

En wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

 

PL

I wyprać przed ponownym użyciem.

 

PT

E lavar antes de voltar a usar.

 

RO

Și spălați înainte de reutilizare.

 

SK

A pred ďalším použitím vyperte.

 

SL

In jih oprati pred ponovno uporabo.

 

FI

Ja pese ennen uudelleenkäyttöä.

 

SV

Och tvätta dem innan de används igen.“

xi)

kód P378 se nahrazuje tímto:

„P378

Jazyk

 

 

BG

Използвайте…, за да загасите.

 

ES

Utilizar… para la extinción.

 

CS

K uhašení použijte…

 

DA

Anvend…til brandslukning.

 

DE

… zum Löschen verwenden.

 

ET

Kustutamiseks kasutada…

 

EL

Χρησιμοποιείστε… για να κατασβήσετε.

 

EN

Use… to extinguish.

 

FR

Utiliser… pour l’extinction.

 

GA

Úsáid … le haghaidh múchta.

 

IT

Utilizzare….per estinguere.

 

LV

Dzēšanai izmantojiet ….

 

LT

Gesinimui naudoti …

 

HU

Oltásra …használandó.

 

MT

Uża… biex titfi.

 

NL

Blussen met …

 

PL

Użyć… do gaszenia.

 

PT

Para extinguir utilizar….

 

RO

A se utiliza… pentru a stinge.

 

SK

Na hasenie použite…

 

SL

Za gašenje se uporabi…

 

FI

Käytä palon sammuttamiseen…

 

SV

Släck med…“

xii)

kódy P301 + P310 a P301 + P312 se nahrazují tímto:

„P301 + P310

Jazyk

 

 

BG

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/…

 

ES

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico/…

 

CS

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/….

 

DA

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/…

 

DE

BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen.

 

ET

ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga…

 

EL

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/…

 

EN

IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor/…