EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0342

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 342/2013 ze dne 16. dubna 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 589/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce

OJ L 107, 17.4.2013, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 230 - 230

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/342/oj

17.4.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 107/4


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 342/2013

ze dne 16. dubna 2013,

kterým se mění nařízení (ES) č. 589/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 121 písm. d) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 24 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 589/2008 (2) mají členské státy zajistit, že vejce jsou kontrolována během všech fází uvádění na trh, což lze chápat tak, že se má kontrolovat splnění všech požadavků stanoveného nařízením ve všech fázích tržního řetězce.

(2)

Určité požadavky stanovené nařízením se však týkají pouze určité fázi tržního řetězce, a proto musí být kontrolovány právě v dané fázi. Některé požadavky tak například musí být kontrolovány na místě výroby nebo v balírně, zatímco jiné požadavky se musí kontrolovat ve fázi maloobchodního prodeje.

(3)

S ohledem na výše uvedené je nezbytné zajistit pro kontroly určitou míru pružnosti, aby mohly být prováděny v různých odpovídajících fázích tržního řetězce.

(4)

Nařízení (ES) č. 589/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 24 nařízení (ES) č. 589/2008 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Inspekční orgány uvedené v odstavci 1 kontrolují produkty, na které se vztahuje toto nařízení, v různých odpovídajících fázích uvádění na trh. Vedle náhodného odběru vzorků se kontroly provádějí na základě analýzy rizik, přičemž se zohlední druh a kapacita dotyčného zařízení a dřívější záznamy o hospodářském subjektu, pokud jde o dodržování obchodních norem pro vejce.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. dubna 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 163, 24.6.2008, s. 6.


Top