EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0064

Směrnice Rady 2013/64/EU ze dne 17. prosince 2013 , kterou se z důvodu změny statusu Mayotte vůči Evropské unii mění směrnice Rady 91/271/EHS a 1999/74/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2006/7/ES, 2006/25/ES a 2011/24/EU

OJ L 353, 28.12.2013, p. 8–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/64/oj

28.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 353/8


SMĚRNICE RADY 2013/64/EU

ze dne 17. prosince 2013,

kterou se z důvodu změny statusu Mayotte vůči Evropské unii mění směrnice Rady 91/271/EHS a 1999/74/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2006/7/ES, 2006/25/ES a 2011/24/EU

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 349 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu se zvláštním legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská rada rozhodnutím 2012/419/EU (3) rozhodla o změně statusu Mayotte vůči Unii s účinkem od 1. ledna 2014. Od uvedeného dne přestane být Mayotte zámořskou zemí či územím ve smyslu čl. 355 odst. 1 Smlouvy o fungování EU a stane se nejvzdálenějším regionem Unie ve smyslu článku 349 Smlouvy o fungování EU (dále jen „Mayotte“). Po změně právního statusu Mayotte se na tento ostrov bude ode dne 1. ledna 2014 vztahovat právo Unie. S ohledem na zvláštní strukturální sociální a hospodářskou situaci Mayotte by však měla být zavedena některá zvláštní opatření pro řadu oblastí.

(2)

Je vhodné zohlednit zvláštní situaci Mayotte, pokud jde o stav životního prostředí, který vyžaduje značné zlepšení, aby byly splněny environmentální cíle stanovené v právu Unie, k čemuž je zapotřebí dodatečná lhůta. Zvláštní opatření s cílem zlepšit životní prostředí by měla být přijata během zvláštních lhůt.

(3)

Ke splnění požadavků směrnice Rady 91/271/EHS (4) je nutné na Mayotte přijmout opatření k vybavení aglomerací stokovými soustavami městských odpadních vod. Tato opatření si vynutí stavební práce, které by měly postupovat podle příslušných správních a plánovacích postupů a které dále vyžadují zřízení systémů k měření a sledování vypouštěných městských odpadních vod. Vzhledem ke zvláštní strukturální a hospodářské situaci Mayotte je třeba Francii poskytnout dostatečnou lhůtu, aby tyto požadavky splnila.

(4)

V oblasti zemědělství, pokud jde o směrnici Rady 1999/74/ES (5), bylo zaznamenáno, že nosnice jsou na Mayotte chovány v nezdokonalených klecových systémech. Vzhledem k značným investicím a přípravným pracím spojeným s nahrazením nezdokonalených klecí klecemi zdokonalenými či alternativními systémy je nutné odložit zákaz používání nezdokonalených klecí na období až 48 měsíců ode dne 1. ledna 2014. Aby nebyla narušena hospodářská soutěž, vejce pocházející ze zařízení používajících nezdokonalené klece by měla být uváděna pouze na místní trh Mayotte. Za účelem usnadnění nezbytných kontrol by vejce pocházející z nezdokonalených klecí měla být označena zvláštní značkou.

(5)

Pokud jde o směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES (6), řádné provedení uvedené směrnice v oblasti plánů povodí vyžaduje, aby Francie přijala a provedla plány povodí, které obsahují technické a správní opatření k zajištění dobrého stavu vody všech útvarů povrchové vody a k zamezení zhoršení jejich stavu. Vzhledem ke zvláštní strukturální a hospodářské situaci Mayotte jakožto nového nejvzdálenějšího regionu je třeba poskytnout dostatečnou lhůtu k přijetí a provedení takových opatření.

(6)

Pokud jde o směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES (7), současný stav povrchových vod na Mayotte vyžaduje výrazné zlepšení, aby splnil požadavky uvedené směrnice. Jakost vod ke koupání přímo závisí na čištění městských odpadních vod, přičemž ustanovením směrnice 2006/7/ES bude možné postupně vyhovět, až aglomerace, které ovlivňují jakost městských odpadních vod, budou splňovat požadavky směrnice 91/271/EHS. Vzhledem ke zvláštní strukturální a hospodářské situaci Mayotte je proto zapotřebí přijmout zvláštní lhůty, které Francii umožní splnit normy Unie v oblasti jakosti vod ke koupání na Mayotte jakožto novém nejvzdálenějším regionu.

(7)

V oblasti sociální politiky je nutné vzít v potaz potíže při plnění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/25/ES (8) na Mayotte od 1. ledna 2014. Na Mayotte nejsou vzhledem k jeho převládající zvláštní sociální a hospodářské situaci k dispozici technická zařízení nezbytná k provedení opatření nutných ke splnění požadavků uvedené směrnice v oblasti optického záření z umělých zdrojů. Je proto vhodné udělit Francii do 31. prosince 2017 odchylku od některých ustanovení uvedené směrnice za předpokladu, že na Mayotte nejsou tyto struktury k dispozici, a aniž jsou dotčeny obecné zásady ochrany a prevence v oblasti zdraví a bezpečnosti zaměstnanců.

(8)

K zaručení vysoké úrovně ochrany zdraví a bezpečnosti zaměstnanců při práci by měla být zajištěna konzultace se sociálními partnery, rizika plynoucí z odchylky by měla být minimalizována a dotčení zaměstnanci by měli být pod zesíleným zdravotním dohledem. Je důležité co nejvíce zkrátit dobu platnosti odchylky. Vnitrostátní odchylná opatření by proto měla být každoročně přezkoumána a zrušena, jakmile pominou okolnosti, které je odůvodňují.

(9)

Pokud jde o směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU (9), její provedení vyžaduje celou řadu úprav k zajištění kontinuity péče a informovanosti pacientů. Je proto vhodné poskytnout Francii dodatečnou lhůtu v délce 30 měsíců počínaje 1. lednem 2014, aby mohla uvést v platnost ustanovení nutná ke splnění uvedené směrnice, pokud jde o Mayotte.

(10)

Směrnice 91/271/EHS, 1999/74/ES, 2000/60/ES, 2006/7/ES, 2006/25/ES a 2011/24/EU by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny směrnice 91/271/EHS

Směrnice 91/271/EHS se mění takto:

1)

v článku 3 se vkládá nový odstavec, který zní:

„1a.   Odchylně od odst. 1 prvního a druhého pododstavce 1 Francie, pokud jde o Mayotte jakožto nejvzdálenější region ve smyslu článku 349 Smlouvy o fungování EU (dále jen „Mayotte“), zajistí, aby všechny aglomerace byly vybaveny stokovými soustavami městských odpadních vod:

do 31. prosince 2020 u aglomerací s populačním ekvivalentem vyšším než 10 000 PE, které pokryjí nejméně 70 % celkového zatížení produkovaného na Mayotte,

do 31. prosince 2027 u aglomerací s populačním ekvivalentem více než 2 000 PE.“;

2)

v článku 4 se vkládá nový odstavec, který zní:

„1a.   Odchylně od odstavce 1 Francie, pokud jde o Mayotte, zajistí, aby městské odpadní vody odváděné stokovými soustavami byly před vypuštěním podrobeny sekundárnímu čištění nebo jinému rovnocennému čištění:

do 31. prosince 2020 u aglomerací s populačním ekvivalentem vyšším než 15 000 PE, které společně s aglomeracemi uvedenými v čl. 5. odst. 2a pokryjí nejméně 70 % celkového zatížení produkovaného na Mayotte,

do 31. prosince 2027 u aglomerací s populačním ekvivalentem více než 2 000 PE.“;

3)

v článku 5 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„2a.   Odchylně od odstavce 2 Francie, pokud jde o Mayotte, zajistí, aby městské odpadní vody odváděné stokovými soustavami byly před vypuštěním do citlivých oblastí čištěny podle přísnějších požadavků, než jaké jsou popsány v článku 4, do 31. prosince 2020 u aglomerací s populačním ekvivalentem vyšším než 10 000 PE, které společně s aglomeracemi uvedenými v čl. 4. odst. 1a pokryjí nejméně 70 % celkového zatížení produkovaného na Mayotte.“;

4)

V článku 7 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Odchylně od prvního pododstavce je lhůta pro Mayotte stanovena na 31. prosince 2027.“;

5)

článek 17 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Odchylně od prvního pododstavce Francie, pokud jde o Mayotte, zavede program provedení této směrnice do 30. června 2014.“,

b)

v odstavci 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Odchylně od prvního pododstavce Francie, pokud jde o Mayotte, poskytne Komisi informace o tomto programu do 31. prosince 2014.“

Článek 2

Změna směrnice 1999/74/ES

V článku 5 směrnice 1999/74/ES se doplňuje nový odstavec, který zní:.

„3.   Odchylně od odstavce 2, pokud jde o Mayotte jakožto nejvzdálenější region ve smyslu článku 349 Smlouvy o fungování EU (dále jen „Mayotte“), se mohou nosnice i nadále chovat v klecích uvedených v této kapitole do 31. prosince 2017.

Od 1. ledna 2014 se nesmějí stavět ani poprvé uvádět do provozu žádné klece uvedené v této kapitole.

Vejce pocházející ze zařízení chovajících nosnice v klecích uvedených v této kapitole jsou uváděna pouze na místní trh Mayotte. Tato vejce a jejich balení jsou jasně označena zvláštní značkou za účelem umožnění nezbytných kontrol. Jasný popis této zvláštní značky se sdělí Komisi do 1. ledna 2014.“

Článek 3

Změny směrnice 2000/60/ES

Směrnice 2000/60/ES se mění takto:

1)

článek 4 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pokud jde o Mayotte jakožto nejvzdálenější region ve smyslu článku 349 Smlouvy o fungování EU (dále jen „Mayotte“), lhůta stanovená v písm. a) bodě ii) a iii), písm. b) bodě ii) a v písmenu c) končí dnem 22. prosince 2021.“,

b)

v odstavci 4 se návětí nahrazuje tímto:

„Lhůty stanovené v odstavci 1 mohou být prodlouženy za účelem postupného dosahování cílů pro vodní útvary za předpokladu, že se neprojeví další zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a to při splnění všech následujících podmínek:“;

2)

článek 11 se mění takto:

a)

v odstavci 7 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pokud jde o Mayotte, první lhůta uvedená v prvním pododstavci končí dnem 22. prosince 2015, druhá pak 22. prosince 2018.“,

b)

v odstavci 8 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pokud jde o Mayotte, lhůta uvedená v prvním pododstavci končí dnem 22. prosince 2021.“

3)

článek 13 se mění takto:

a)

v odstavci 6 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pokud jde o Mayotte, lhůta uvedená v prvním pododstavci končí dnem 22. prosince 2015.“,

b)

v odstavci 7 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pokud jde o Mayotte, lhůta uvedená v prvním pododstavci končí dnem 22. prosince 2021.“

Článek 4

Změny směrnice 2006/7/ES

Směrnice 2006/7/ES se mění takto:

1)

článek 5 se mění takto:

a)

v odstavci 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pokud jde o Mayotte jakožto nejvzdálenější region ve smyslu článku 349 Smlouvy o fungování EU (dále jen „Mayotte“), lhůta uvedená v prvním pododstavci končí dnem 31. prosince 2019.“,

b)

v odstavci 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pokud jde o Mayotte, lhůta uvedená v prvním pododstavci končí dnem 31. prosince 2031.“;

2)

v čl. 6 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pokud jde o Mayotte, lhůta uvedená v prvním pododstavci končí dnem 30. června 2015.“;

3)

v čl. 13 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pokud jde o Mayotte, lhůta uvedená v prvním pododstavci končí dnem 30. června 2014.“

Článek 5

Změna směrnice 2006/25/ES

Ve směrnici 2006/25/ES se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 14a

1.   Aniž jsou dotčeny obecné zásady ochrany a prevence v oblasti zdraví a bezpečnosti zaměstnanců, Francie se smí do 31. prosince 2017 odchýlit od uplatňování opatření nezbytných k dosažení souladu s touto směrnicí na Mayotte jakožto novém nejvzdálenějším regionu ve smyslu článku 349 Smlouvy o fungování EU (dále jen „Mayotte“) za předpokladu, že toto uplatňování vyžaduje zvláštní technické zařízení a tato zařízení nejsou na Mayotte k dispozici.

První pododstavec se netýká povinností podle čl. 5 odst. 1 této směrnice ani těch ustanovení této směrnice, ve kterých se odrážejí obecné zásady stanovené směrnicí 89/391/EHS.

2.   Všem odchylkám od této směrnice plynoucím z uplatňování opatření existujících ke dni 1. lednu 2014 nebo ode dne přijetí nových opatření musí předcházet konzultace se sociálními partnery v souladu s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi. Tyto odchylky se použijí za podmínek, jež při zohlednění zvláštních okolností převládajících na Mayotte zaručí, že vyplývající rizika pro zaměstnance jsou minimalizována a dotčení zaměstnanci jsou pod zesíleným zdravotním dohledem.

3.   Vnitrostátní odchylná opatření jsou každoročně po konzultaci se sociálními partnery přezkoumána a zrušena, jakmile pominou okolnosti, které je odůvodňují.“

Článek 6

Změna směrnice 2011/24/EU

V článku 21 směrnice 2011/24/EU se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   Odchylně od první věty odstavce 1 Francie, pokud jde o Mayotte jakožto nejvzdálenější region ve smyslu článku 349 Smlouvy o fungování EU, uvede v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. června 2016.“

Článek 7

Provedení

1.   Francie přijme a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí takto:

a)

pokud jde o čl. 1 body 1, 2 a 3, do 31. prosince 2018,

b)

pokud jde o čl. 1 bod 5, do dat uvedených v písm. a) a b) uvedeného bodu,

c)

pokud jde o článek 2, do 1. ledna 2014,

d)

pokud jde o čl. 3 bod 1, do 31. prosince 2018,

e)

pokud jde o čl. 3 body 2 a 3, do dat v nich uvedených,

f)

pokud jde o čl. 4 bod 1 písm. a), do 31. prosince 2018,

g)

pokud jde o čl. 4 bod 1 písm. b), do 30. června 2021,

h)

pokud jde o čl. 4 body 2 a 3, do dat v nich uvedených,

i)

pokud jde o článek 5, do 1. ledna 2014, ledaže Francie nevyužije možnosti stanovené v uvedeném článku,

j)

pokud jde o článek 6, do 30. června 2016.

Znění těchto předpisů Francie neprodleně sdělí Komisi.

Tyto předpisy přijaté Francií musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví Francie.

2.   Francie sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijme v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 8

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2014.

Článek 9

Určení

Toto rozhodnutí je určeno Francouzské republice.

V Bruselu dne 17. prosince 2013.

Za Radu

předseda

L. LINKEVIČIUS


(1)  Stanovisko ze dne 12 prosince 2013 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. C 341, 21.11.2013, s. 97.

(3)  Rozhodnutí Evropské rady 2012/419/EU ze dne 11. července 2012, kterým se mění status ostrova Mayotte vůči Evropské unii (Úř. věst. L 204, 31.7.2012, s. 131).

(4)  Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod (Úř. věst. L 135, 30.5.1991, s. 40).

(5)  Směrnice Rady 1999/74/ES ze dne 19. července 1999, kterou se stanoví minimální požadavky na ochranu nosnic (Úř. věst. L 203, 3.8.1999, s. 53).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES ze dne 15. února 2006 o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS (Úř. věst. L 64, 4.3.2006, s. 37).

(8)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/25/ES ze dne 5. dubna 2006 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (optickým zářením z umělých zdrojů) (devatenáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 38).

(9)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči (Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 45).


Top