EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1224

Nařízení Komise (EU) č. 1224/2012 ze dne 18. prosince 2012 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 Text s významem pro EHP a Švýcarsko

OJ L 349, 19.12.2012, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 008 P. 155 - 156

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1224/oj

19.12.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 349/45


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1224/2012

ze dne 18. prosince 2012,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004

(Text s významem pro EHP a Švýcarsko)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (1),

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (2), a zejména na článek 92 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Za účelem přihlédnutí k určitým změnám v právních předpisech některých členských států nebo ve snaze vyhovět jejich přání zjednodušit systém koordinace nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 byla Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení požádána členskými státy o pozměnění některých příloh nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009.

(2)

Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení s požadovanými změnami souhlasila a předala Komisi příslušné návrhy na technickou úpravu těchto příloh.

(3)

Komise s těmito příslušnými návrhy může souhlasit.

(4)

Nařízení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 883/2004 se mění takto:

1)

Příloha VI se mění takto:

a)

Za oddíl „LOTYŠSKO“ se vkládají tyto nové oddíly:

„MAĎARSKO

S platností od 1. ledna 2012 na základě zákona CXCI z roku 2011 o dávkách a příspěvcích pro osoby se změněnou pracovní schopností a některých dalších zákonů:

a)

příspěvek na rehabilitaci;

b)

dávka v invaliditě.

SLOVENSKO

Invalidní důchod pro osobu, která se stala invalidní v době, kdy je vyživovaným dítětem nebo během denního doktorandského studia a u níž je podmínka počtu roků pojištění vždy považována za splněnou (čl. 70 odst. 2, čl. 72 odst. 3 a čl. 73 odst. 3 a 4 zákona č. 461/2003 o sociálním pojištění, ve znění pozdějších předpisů)“.

b)

V oddílu „ŠVÉDSKO“ se slova „(zákon 1962:381 ve znění zákona 2001:489)“ nahrazují slovy „(kapitola 34 zákona o sociálním pojištění (2010:110))“.

c)

Oddíl „SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“ se nahrazuje tímto:

„SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Zaměstnanecký a podpůrný příspěvek

a)   Velká Británie

Část 1 zákona o reformě sociálního zabezpečení z roku 2007.

b)   Severní Irsko

Část 1 zákona o reformě sociálního zabezpečení (Severní Irsko) z roku 2007.“

2)

Příloha VIII se mění takto:

a)

V části 1 se oddíl „RAKOUSKO“ mění takto:

i)

písmeno c) se nahrazuje tímto: „c) Všechny žádosti o pozůstalostní důchody na základě důchodového účtu podle všeobecného zákona o důchodech (APG) ze dne 18. listopadu 2004, s výjimkou případů popsaných v části 2“,

ii)

doplňuje se nové písmeno g), které zní: „g) Všechny žádosti o dávky podle zákona o pojištění notářů ze dne 3. února 1972 (NVG 1972)“.

b)

V části 1 se oddíl „ŠVÉDSKO“ nahrazuje tímto:

„ŠVÉDSKO

a)

Všechny žádosti o minimální důchod ve formě starobního důchodu (kapitoly 66 a 67 zákona o sociálním pojištění (2010:110)).

b)

Všechny žádosti o minimální důchod ve formě pozůstalostního důchodu (kapitola 81 zákona o sociálním pojištění (2010:110)).“

c)

V části 2 se za oddíl „BULHARSKO“ vkládá tento nový oddíl:

„DÁNSKO

a)

Osobní důchody.

b)

Dávky v případě úmrtí (jejichž výše závisí na odvodech do Arbejdsmarkedets Tillægspension uskutečněných před 1. lednem 2002).

c)

Dávky v případě úmrtí (jejichž výše závisí na odvodech do Arbejdsmarkedets Tillægspension uskutečněných po 1. lednu 2002), na něž odkazuje zákon o penzijním připojištění na pracovním trhu (Arbejdsmarkedets Tillægspension) 942:2009, ve znění pozdějších předpisů.“

d)

V části 2 se oddíl „ŠVÉDSKO“ nahrazuje tímto:

„ŠVÉDSKO

Důchod závisející na příjmu a důchod na základě pojištění (kapitoly 62 a 64 zákona o sociálním pojištění (2010:110)).“

3)

Příloha IX se mění takto:

a)

V části 1 v oddílu „ŠVÉDSKO“ se slova „(zákon 1962:381)“ nahrazují slovy „(kapitola 34 zákona o sociálním pojištění (2010:110))“.

b)

V části II v oddílu „SLOVENSKO“ se zrušuje písmeno b).

c)

V části II se oddíl „ŠVÉDSKO“ nahrazuje tímto:

„ŠVÉDSKO

Podpora v nemoci a podpora při pracovní neschopnosti ve formě zaručené kompenzace (kapitola 35 zákona o sociálním pojištění (2010:110)).

Vdovský důchod vypočítaný na základě započítaných pojistných období (kapitola 84 zákona o sociálním pojištění (2010:110)).“

Článek 2

Nařízení (ES) č. 987/2009 se mění takto:

1)

V příloze 1 v oddíle „ŠPANĚLSKO – PORTUGALSKO“ se zrušuje písmeno a).

2)

Příloha 3 se mění takto:

a)

Oddíly „ITÁLIE“ a „MALTA“ se zrušují.

b)

Za oddíl „ŠPANĚLSKO“ se vkládá nový oddíl „KYPR“:

3)

V příloze 5 se za oddíl „ČESKÁ REPUBLIKA“ vkládá nový oddíl „DÁNSKO“.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. prosince 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 284, 30.10.2009, s. 1.


Top