EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0494

Nařízení Komise (EU) č. 494/2011 ze dne 20. května 2011 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o přílohu XVII (kadmium) Text s významem pro EHP

Úř. věst. L 134, 21.5.2011, p. 2–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/494/oj

21.5.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 134/2


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 494/2011

ze dne 20. května 2011,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o přílohu XVII (kadmium)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93 a nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a zejména na článek 131 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Svým usnesením ze dne 25. ledna 1988 o akčním programu Společenství (2) vyzvala Rada Komisi, aby bojovala proti znečištění životního prostředí kadmiem.

(2)

V tabulce stanovené v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 obsahuje záznam č. 23 omezení pro uvádění na trh a používání kadmia ve směsích a předmětech.

(3)

Kadmium a oxid kademnatý jsou klasifikovány jako látky karcinogenní kategorie 1B a látky akutně a chronicky toxické pro vodní organismy kategorie 1.

(4)

Od 31. prosince 1992 je podle směrnice Rady 76/769/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (3) kadmium zakázáno jako barvivo v řadě polymerů a nátěrových barev, v řadě aplikací jako stabilizátor polyvinylchloridu (PVC) a v řadě aplikací je zakázáno pokovování kadmiem. S účinkem od 1. června 2009 byla směrnice 76/769/EHS zrušena a nahrazena nařízením (ES) č. 1907/2006.

(5)

V roce 2007 bylo dokončeno evropské posouzení rizik kadmia (4) podle nařízení Rady (EHS) č. 793/93 ze dne 23. března 1993 o hodnocení a kontrole rizik existujících látek (5). Dne 14. června 2008 Komise zveřejnila sdělení o výsledcích hodnocení rizik a strategiích omezování rizik pro kadmium a oxid kademnatý (6), které doporučilo omezit uvádění na trh a používání kadmia v pájkách pro tvrdé pájení a špercích.

(6)

Sdělení nastínilo potřebu zvláštních opatření na snižování rizik spojených s používáním pájek pro tvrdé pájení obsahujících kadmium a s nošením šperků obsahujících kadmium. Profesionálové a kutilové jsou při tvrdém pájení vystaveni výparům. Spotřebitelé včetně dětí jsou vystaveni kadmiu ve špercích prostřednictvím styku s pokožkou či olizování.

(7)

Komise zadala studii sociálně-ekonomického dopadu možné aktualizace omezení uvádění kadmia na trh a jeho používání ve špercích, slitinách pro tvrdé pájení a PVC. Výsledky studie byly zveřejněny v lednu 2010 (7).

(8)

Stávající ustanovení o nátěrových barvách obsahujících zinek by měla být vyjasněna s cílem definovat vysoký obsah zinku. Měla by být také vyjasněna ustanovení o nátěrových barvách na natřených předmětech.

(9)

Od roku 2001 přijal evropský průmysl výroby PVC dobrovolnou iniciativu s cílem vyvarovat se používání kadmia jako stabilizátoru v nově vyráběném PVC pro ty aplikace, které dosud nebyly regulovány podle směrnice 76/769/EHS. Tato dobrovolná iniciativa nakonec vedla k postupnému ukončování používání kadmia v PVC.

(10)

Zákaz používání kadmia by měl být rozšířen na všechny předměty vyráběné z PVC za účelem plnění cíle spočívajícího v boji proti znečištění kadmiem.

(11)

Měla by být přiznána odchylka pro směsi vyráběné z odpadního PVC, označované jako „recyklovaný PVC“, aby bylo umožněno jejich uvádění na trh pro použití v určitých stavebních výrobcích.

(12)

Při výrobě určitých stavebních výrobků by mělo být podporováno používání recyklovaného PVC, protože umožňuje opakované použití starého PVC, který může obsahovat kadmium. V důsledku toho by měla být pro tyto stavební výrobky stanovena vyšší mezní hodnota obsahu kadmia. Tím se předejde skládkování PVC nebo jeho spalování, které vede k uvolňování oxidu uhličitého a kadmia do životního prostředí.

(13)

Toto nařízení by mělo být použitelné šest měsíců po svém vstupu v platnost, aby mohly hospodářské subjekty zajistit soulad s ustanoveními tohoto nařízení.

(14)

Předpokládá se, že v důsledku zákazu kadmia v novém PVC by se měl obsah kadmia ve stavebních výrobcích vyráběných z recyklovaného PVC postupně snižovat. Proto by mezní hodnota pro kadmium měla být odpovídajícím způsobem přezkoumávána a na přezkumu omezení by se měla podle článku 69 nařízení (ES) č. 1907/2006 podílet Evropská agentura pro chemické látky (ECHA).

(15)

V souladu s ustanoveními o přechodných opatřeních v čl. 137 odst. 1 písm. a) nařízení REACH je nezbytné změnit přílohu XVII nařízení (ES) č. 1907/2006.

(16)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 133 nařízení (ES) č. 1907/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 10. ledna 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. května 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 30, 4.2.1988, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 201.

(4)  http://ecb.jrc.ec.europa.eu/documents/Existing-chemicals/RISK_ASSESSMENT/REPORT/cdmetalreport303.pdf

(5)  Úř. věst. L 84, 5.4.1993, s. 1.

(6)  Úř. věst. C 149, 14.6.2008, s. 6.

(7)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf


PŘÍLOHA

V příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se tabulka, která stanoví název látek, skupin látek a směsí a omezující podmínky, mění takto:

1)

Ve druhém sloupci záznamu č. 23 se odstavce 1 až 4 nahrazují tímto:

 

„1.

Nesmí se používat ve směsích a předmětech vyrobených ze syntetických organických polymerů (dále jen „plastový materiál“), jako jsou:

polymery či kopolymery vinylchloridu (PVC) [3904 10] [3904 21],

polyurethan (PUR) [3909 50],

polyethylen o nízké hustotě (LDPE) s výjimkou polyethylenu o nízké hustotě pro výrobu barevné předsměsi [3901 10],

acetylcelulosa (CA) [3912 11],

acetylbutyrcelulosa (CAB) [3912 11],

epoxidové pryskyřice [3907 30],

melaminoformaldehydové (MF) pryskyřice [3909 20],

močovinoformaldehydové (UF) pryskyřice [3909 10],

nenasycené polyestery (UP) [3907 91],

poly(ethylentereftalát) (PET) [3907 60],

poly(butylentereftalát) (PBT),

průsvitný/univerzální polystyren [3903 11],

akrylonitrilmethylmetakrylát (AMMA),

síťovaný polyethylen (VPE),

polystyren odolný proti nárazu,

polypropylen (PP) [3902 10],

polyethylen o vysoké hustotě (HDPE) [3901 20],

akrylonitril-butadien-styren (ABS) [3903 30],

poly(methylmetakrylát) (PMMA) [3906 10].

Směsi a předměty vyráběné z plastového materiálu nesmějí být uváděny na trh, jestliže koncentrace kadmia (vyjádřeno jako kovové Cd) je rovna nebo vyšší než 0,01 % hmotnostních plastového materiálu.

Odchylně se druhý pododstavec nevztahuje na předměty uvedené na trh před 10. lednem 2012.

První a druhý pododstavec se použijí, aniž je dotčena směrnice Rady 94/62/ES (1) a akty přijaté na jejím základě.

2.

Nesmí se používat v nátěrových barvách [3208] [3209].

U nátěrových barev s obsahem zinku přesahujícím 10 % hmotnostních nátěrové barvy nesmí být koncentrace kadmia (vyjádřeno jako kovové Cd) rovna nebo vyšší než 0,1 % hmotnostních.

Natřené předměty nesmějí být uváděny na trh, jestliže koncentrace kadmia (vyjádřeno jako kovové Cd) je rovna nebo vyšší než 0,1 % hmotnostních nátěrové barvy na natřeném předmětu.

3.

Odchylně se odstavce 1 a 2 nevztahují na předměty barvené pomocí směsí obsahujících kadmium z bezpečnostních důvodů.

4.

Odchylně se odst. 1 druhý pododstavec nevztahuje na:

směsi vyráběné z odpadního PVC (dále jen „recyklovaný PVC“),

směsi a předměty obsahující recyklovaný PVC, jestliže koncentrace kadmia (vyjádřeno jako kovové Cd) v nich nepřesahuje 0,1 % hmotnostních plastového materiálu v těchto aplikacích z tvrdého PVC:

a)

profily a tuhé desky používané ve stavebnictví;

b)

dveře, okna, předokenní rolety, stěny, žaluzie, oplocení a střešní žlaby;

c)

venkovní podlahy a terasy;

d)

kabelovody;

e)

potrubí pro rozvod nepitné vody, jestliže je recyklovaný PVC použit ve střední vrstvě vícevrstvého potrubí a je zcela zakryt vrstvou nově vyrobeného PVC splňujícího požadavky odstavce 1 výše.

Před prvním uvedením směsí a předmětů obsahujících recyklovaný PVC na trh dodavatelé zajistí, aby byly tyto směsi a předměty viditelně, čitelně a neodstranitelně označeny takto: „Obsahuje recyklovaný PVC“ nebo tímto piktogramem:

Image

V souladu s článkem 69 tohoto nařízení bude odchylka přiznaná v odstavci 4 přezkoumána do 31. prosince 2017, zvláště s cílem snížit mezní hodnotu pro kadmium a znovu posoudit odchylku pro aplikace uvedené v písmenech a) až e).

2)

Ve druhém sloupci záznamu č. 23 se doplňují nové odstavce 8, 9, 10 a 11, které znějí:

 

„8.

Nesmí se používat ve výplních pro tvrdé pájení v koncentraci rovné nebo vyšší než 0,01 % hmotnostních.

Výplně pro tvrdé pájení nesmějí být uváděny na trh, jestliže koncentrace kadmia (vyjádřeno jako kovové Cd) je rovna nebo vyšší než 0,01 % hmotnostních.

Pro účely tohoto odstavce se tvrdým pájením rozumí technika spojování za použití slitin prováděná při teplotách přesahujících 450 °C.

9.

Odchylně se odstavec 8 nevztahuje na výplně pro tvrdé pájení používané v aplikacích v oblasti obrany, v leteckých a kosmických aplikacích a na výplně pro tvrdé pájení používané z bezpečnostních důvodů.

10.

Nesmí se používat nebo uvádět na trh, jestliže koncentrace je rovna nebo vyšší než 0,01 % hmotnostních kovu v těchto předmětech:

i)

kovové korálky a jiné kovové součástky pro výrobu šperků,

ii)

kovové části šperků, bižuterie a vlasových doplňků, včetně:

náramků, náhrdelníků a prstenů,

piercingových šperků,

náramkových hodinek a ozdob nošených kolem zápěstí,

broží a manžetových knoflíků.

11.

Odchylně se odstavec 10 nevztahuje na předměty uvedené na trh před 10. lednem 2012 a na šperky starší 50 let ke dni 10. ledna 2012.“


(1)  Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 10.“


Top