EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1361

Nařízení Rady (ES) č. 1361/2008 ze dne 16. prosince 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 219/2007 o založení společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR)

OJ L 352, 31.12.2008, p. 12–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 012 P. 139 - 144

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1361/oj

31.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 352/12


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1361/2008

ze dne 16. prosince 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 219/2007 o založení společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 171 a 172 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Od doby, kdy byl založen společný podnik SESAR (dále jen „společný podnik“), byl nařízením Rady (ES) č. 71/2008 ze dne 20. prosince 2007 (3) zřízen společný podnik Clean Sky, nařízením Rady (ES) č. 72/2008 ze dne 20. prosince 2007 (4) společný podnik ENIAC, nařízením Rady (ES) č. 73/2008 ze dne 20. prosince 2007 (5) společný podnik pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva a nařízením Rady (ES) č. 74/2008 ze dne 20. prosince 2007 (6) společný podnik ARTEMIS pro provádění společné technologické iniciativy pro vestavěné počítačové systémy. Tyto společné podniky jsou subjekty zřízené Společenstvími ve smyslu čl. 185 odst. 1 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (7). Na jejich zaměstnance se vztahuje nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 ze dne 29. února 1968, kterým se stanoví služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců těchto Společenství (8) a na tyto podniky a jejich zaměstnance se vztahuje Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství.

(2)

Je vhodné, aby bylo právní postavení společného podniku, jakožto subjektu zřízeného Společenstvími, sladěno s právním postavením ostatních nově vytvořených společných podniků, a tím se společnému podniku zajistilo stejné zacházení jako ostatním nově vytvořeným podnikům.

(3)

V rozhodnutí Rady 2006/971/ES ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu „Spolupráce“, kterým se provádí sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) (9), se uvádí, že výzkum bude rozvíjet a provádět inovační systém uspořádání letového provozu (ATM) v rámci iniciativy, která rovněž zajistí nejúčinnější koordinaci rozvoje systémů v oblasti uspořádání letového provozu v Evropě.

(4)

Podle ročních pracovních programů pro roky 2007 a 2008 týkajících se zvláštního programu „Spolupráce“, Doprava (včetně letectví), kterým se provádí sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013), poskytne Komise společnému podniku SESAR ze sedmého rámcového programu v celém jeho průběhu roční příspěvky v celkové odhadované výši 350 milionů EUR.

(5)

Víceletý pracovní program pro granty v oblasti transevropských dopravních sítí na období 2007–2013 označuje projekt SESAR, jenž má modernizovat uspořádání letového provozu v Evropě, za významnou horizontální prioritu, které je na uvedené období přidělen odhadovaný rozpočet ve výši 350 milionů EUR.

(6)

Podle odhadů Komise bude příspěvek Společenství na společný podnik SESAR činit 700 milionů EUR a bude rovným dílem pocházet ze sedmého rámcového programu pro výzkum a rozvoj a z programu transevropských dopravních sítí.

(7)

Jelikož je společný podnik subjektem zřízeným Společenstvími, měl by jeho rozhodovací proces zaručovat rozhodovací samostatnost Společenství, zejména pokud jde o otázky, které mají vliv na strategickou orientaci SESAR a společného podniku, na příspěvek Společenství a na nezávislost zaměstnanců společného podniku a rovné zacházení s nimi.

(8)

Společný podnik a Belgie by měly uzavřít správní dohodu o výsadách a imunitách a další podpoře, jež bude Belgie společnému podniku poskytovat.

(9)

K tomu, aby byly zdroje poskytnuté společnému podniku na jeho výzkumné činnosti účinně řízeny a aby mu bylo poskytnuto pokud možno stejné zacházení jako jiným srovnatelným podnikům, je nezbytné stanovit vhodnou zpětnou působnost daňových ustanovení Protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství.

(10)

Nařízení (ES) č. 219/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (ES) č. 219/2007

Nařízení (ES) č. 219/2007 se mění takto:

1)

V článku 1 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Společný podnik zanikne buď k 31. prosinci 2016, nebo osm let poté, co Rada schválí evropský hlavní plán uspořádání letového provozu (dále jen ‚hlavní plán ULP‘), jenž vzejde z definiční fáze projektu SESAR, podle toho, co nastane dříve. Rada rozhodne o tomto schválení na návrh Komise.“

2)

Článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Právní postavení

Společný podnik je subjektem Společenství a má právní subjektivitu. Ve všech členských státech má nejširší způsobilost k právům a právním úkonům, jakou jejich právo přiznává právnickým osobám. Může zejména nabývat nebo zcizovat movitý i nemovitý majetek a vystupovat před soudem.“

3)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 2a

Zaměstnanci

1.   Na zaměstnance společného podniku a na jeho výkonného ředitele se vztahuje služební řád úředníků Evropských společenství, pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství a pravidla společně přijatá orgány Evropských společenství k jejich provedení.

2.   Aniž je dotčen čl. 7 odst. 2 stanov, vykonává společný podnik ve vztahu ke svým zaměstnancům pravomoci, které služební řád úředníků Evropských společenství svěřuje orgánu oprávněnému ke jmenování a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství orgánu oprávněnému k uzavírání smluv.

3.   Správní rada přijme po dohodě s Komisí vhodná prováděcí pravidla uvedená v čl. 110 odst. 1 služebního řádu úředníků Evropských společenství a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

4.   Personální zdroje se určí v plánu pracovních míst společného podniku, který se stanoví v jeho ročním rozpočtu.

5.   Zaměstnanci společného podniku jsou dočasní zaměstnanci a smluvní zaměstnanci, již jsou zaměstnáni na dobu určitou, která může být jednou prodloužena opět na dobu určitou. Celková doba zaměstnání nepřekročí osm let a v žádném případě nepřesáhne dobu existence společného podniku.

6.   Veškeré výdaje na zaměstnance nese společný podnik.

Článek 2b

Výsady a imunity

1.   Na společný podnik a na jeho zaměstnance a výkonného ředitele, vztahují-li se na ně pravidla uvedená v čl. 2a odst. 1, se vztahuje Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství. Pokud jde o daně a cla, vztahuje se uvedený protokol na společný podnik od 15. října 2008.

2.   Společný podnik a Belgie uzavřou správní dohodu o výsadách a imunitách a další podpoře, jež bude Belgie společnému podniku poskytovat.

Článek 2c

Odpovědnost

1.   Smluvní odpovědnost společného podniku se řídí příslušnými smluvními ustanoveními a právem rozhodným pro danou dohodu nebo smlouvu.

2.   V případě mimosmluvní odpovědnosti nahradí společný podnik v souladu s obecnými zásadami společnými právním řádům členských států škodu způsobenou jeho zaměstnanci při výkonu funkce.

3.   Veškeré platby společného podniku týkající se odpovědnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 a výdaje a náklady vzniklé ve spojitosti s touto odpovědností jsou považovány za výdaje společného podniku a hrazeny z jeho zdrojů.

4.   Za plnění svých závazků odpovídá výhradně společný podnik.

Článek 2d

Pravomoc Soudního dvora a rozhodné právo

1.   Soudní dvůr má pravomoc rozhodovat

a)

v jakémkoli sporu mezi členy, který se vztahuje k předmětu tohoto nařízení nebo stanov uvedených v článku 3;

b)

na základě jakékoliv rozhodčí doložky obsažené v dohodách a smlouvách uzavíraných společným podnikem;

c)

o žalobách podaných proti společnému podniku, včetně rozhodnutí jeho orgánů, za podmínek stanovených v článcích 230 a 232 Smlouvy;

d)

ve sporech týkajících se náhrady škody způsobené zaměstnanci společného podniku při výkonu funkce.

2.   Na záležitosti, na které se nevztahuje toto nařízení ani jiné právní akty Společenství, se použije právo státu, ve kterém má společný podnik sídlo.“

4)

V článku 4 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Maximální příspěvek Společenství činí 700 milionů EUR, z čehož 350 milionů EUR se vyplácí z rozpočtových prostředků vyčleněných na téma ‚Doprava (včetně letectví)‘ zvláštního programu ‚Spolupráce‘ sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum a technologický rozvoj a 350 milionů EUR z rozpočtu rámcového programu v oblasti transevropských dopravních sítí na období 2007–2013. Příspěvek Společenství se vyplácí v souladu s čl. 54 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (10) (dále jen ‚finanční nařízení‘).

Ujednání o příspěvku Společenství se stanoví v obecné dohodě a ročních prováděcích finančních dohodách, které se uzavírají mezi Komisí jednající jménem Společenství a společným podnikem.

V obecné dohodě se stanoví právo Komise bránit tomu, aby byl příspěvek Společenství použit k účelům, které jsou podle jejího názoru v rozporu se zásadami programů Společenství uvedených v prvním pododstavci nebo s finančním nařízením anebo se zájmy Společenství. V případě takového nesouhlasu Komise nemůže společný podnik použít příspěvek Společenství k těmto účelům.

5)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 4a

Finanční předpisy

1.   Společný podnik přijme zvláštní finanční předpisy v souladu s čl. 185 odst. 1 finančního nařízení. Pokud to vyžadují zvláštní provozní potřeby společného podniku, mohou se po předchozím souhlasu Komise odchýlit od pravidel stanovených v nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 23. prosince 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 finančního nařízení (11).

2.   Společný podnik má vlastní útvar interního auditu.

Článek 4b

Absolutorium

Absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku na rok n uděluje Evropský parlament na základě doporučení Rady před 15. květnem roku n + 2. Správní rada stanoví ve finančních předpisech společného podniku postup udělování absolutoria s ohledem na zvláštní rysy vyplývající z povahy společného podniku jakožto partnerství veřejného a soukromého sektoru, a zejména z příspěvku soukromého sektoru do jeho rozpočtu.

6)

V článku 5 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Postoj Společenství ve správní radě ohledně rozhodnutí o přistoupení nových členů a důležitých změnách hlavního plánu ULP se přijímá postupem uvedeným v čl. 6 odst. 3.“

7)

Příloha se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Přechodná ustanovení týkající se zaměstnanců společného podniku

1.   Bez ohledu na čl. 1 bod 3 trvají všechny pracovní smlouvy uzavřené společným podnikem SESAR platné k 1. lednu 2009 (dále jen „dřívější smlouvy“) do konce své platnosti bez možnosti dalšího prodloužení.

2.   Všem osobám zaměstnaným na základě dřívějších smluv bude nabídnuta možnost ucházet se o uzavření smlouvy dočasného zaměstnance podle čl. 2 písm. a) pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství, stanoveného nařízením (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68, pro různé platové třídy stanovené v plánu pracovních míst.

Ke zjištění způsobilosti, výkonnosti a bezúhonnosti potenciálních uchazečů proběhne pro všechny zaměstnance s dřívější smlouvou, s výjimkou výkonného ředitele, vnitřní výběrové řízení. Toto řízení provede orgán oprávněný k uzavírání smluv do 1. července 2009.

V závislosti na druhu a úrovni vykonávaných funkcí bude úspěšným uchazečům nabídnuta smlouva dočasného zaměstnance na dobu odpovídající přinejmenším době, která zbývá podle dřívější smlouvy.

3.   Pokud byla dřívější smlouva uzavřena na dobu existence společného podniku a zaměstnanec přijme novou smlouvu dočasného zaměstnance za podmínek uvedených v odstavci 2 tohoto článku, bude tato nová smlouva uzavřena na dobu neurčitou v souladu s čl. 8 prvním pododstavcem pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

4.   Na zaměstnance s dřívějšími smlouvami, kteří se rozhodnou neucházet se o smlouvu dočasného zaměstnance nebo kterým není uzavření takové smlouvy nabídnuto v souladu s odstavcem 2, se nadále vztahuje belgická právní úprava pracovních smluv a další příslušné nástroje.

Článek 3

Přechodná ustanovení týkající se funkčního období výkonného ředitele

Funkční období výkonného ředitele, který je ve funkci k 1. lednu 2009, zaniká dnem zániku společného podniku SESAR podle čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 219/2007. V případě prodloužení doby existence společného podniku se zahájí nové řízení o jmenování výkonného ředitele podle čl. 7 odst. 2 přílohy nařízení (ES) č. 219/2007. Pokud je nutné výkonného ředitele nahradit během jeho funkčního období, je jeho nástupce jmenován v souladu s čl. 7 odst. 2 přílohy nařízení (ES) č. 219/2007.

Článek 4

Dřívější smlouvy a dohody

Aniž je dotčen článek 2, nejsou tímto nařízením dotčena práva a povinnosti vyplývající ze smluv a jiných dohod uzavřených společným podnikem před 1. lednem 2009.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2008.

Za Radu

předsedkyně

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  Stanovisko ze dne 18. listopadu 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Stanovisko ze dne 3. prosince 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(3)  Úř. věst. L 30, 4.2.2008, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 30, 4.2.2008, s. 21.

(5)  Úř. věst. L 30, 4.2.2008, s. 38.

(6)  Úř. věst. L 30, 4.2.2008, s. 52.

(7)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 400, 30.12.2006, s. 86; opraveno v Úř. věst. L 54, 22.2.2007, s. 30.

(10)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.“

(11)  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.“


PŘÍLOHA

Stanovy společného podniku se mění takto:

1.

V čl. 5 odst. 1 se písmeno f) nahrazuje tímto:

„f)

jmenuje a odvolává výkonného ředitele, schvaluje organizační schéma a sleduje činnost výkonného ředitele“.

2.

V čl. 5 odst. 1 písm. h) se slova „finanční nařízení“ nahrazují slovy „finanční předpisy“.

3.

Článek 7 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se doplňuje nová věta, která zní:

„Výkonný ředitel vykonává ve vztahu k zaměstnancům pravomoci uvedené v čl. 2a odst. 2 nařízení (ES) č. 219/2007.“;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Výkonného ředitele jmenuje správní rada ze seznamu alespoň tří kandidátů navrženého Komisí po zveřejnění výzvy k vyjádření zájmu v Úředním věstníku Evropské unie a v jiných tiskovinách nebo na internetových stránkách. Výkonný ředitel je jmenován na dobu tří let. Na základě zhodnocení činnosti výkonného ředitele během tohoto období, které provádí správní rada, lze jeho funkční období jednou prodloužit na další období nejvýše čtyř let. Funkční období však v žádném případě nesmí přesáhnout dobu existence společného podniku stanovenou v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 219/2007.“;

c)

odstavec 5 se mění takto:

i)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

přijímá zaměstnance společného podniku, včetně zaměstnanců uvedených v článku 8, řídí je a dohlíží na ně;“

ii)

v písmenu e) se slova „s finančními nařízeními“ nahrazují slovy „s finančními předpisy“.

4.

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 7a

Funkce interního auditora

Funkce, jež má podle čl. 185 odst. 3 finančního nařízení interní auditor Komise, jsou vykonávány v rámci pravomoci správní rady, která s ohledem na velikost a rozsah společného podniku přijme příslušné předpisy.“

5.

Článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

Vysílání zaměstnanců do společného podniku

Každý člen společného podniku může navrhnout výkonnému řediteli vyslání svých zaměstnanců do společného podniku v souladu s podmínkami stanovenými v příslušné dohodě uvedené v čl. 1 odst. 3 těchto stanov. Zaměstnanci vyslaní do společného podniku musí jednat zcela nezávisle a pod dohledem výkonného ředitele.“

6.

Článek 14 se zrušuje.

7.

Článek 15 se mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Výkonný ředitel předá členům každoročně odhad nákladů na projekt SESAR schválený správní radou. Správní rada stanoví ve finančních předpisech společného podniku postup pro předání odhadu nákladů.“;

b)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Na základě schváleného odhadu nákladů na projekt a s přihlédnutím k připomínkám předloženým jednotlivými členy připraví výkonný ředitel návrh rozpočtu na následující rok a předloží jej správní radě k přijetí. Správní rada stanoví ve finančních předpisech společného podniku postup pro předložení návrhu rozpočtu.“

8.

V článku 17 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   Všechna rozhodnutí přijatá a smlouvy uzavřené společným podnikem musí výslovně umožňovat, aby OLAF a Účetní dvůr mohly na místě provádět kontroly dokladů týkající se všech dodavatelů a subdodavatelů, kteří obdrželi finanční prostředky Společenství, a to i v prostorách konečných příjemců.“

9.

Článek 19 se nahrazuje tímto:

„Článek 19

Transparentnost

1.   Na dokumenty v držení společného podniku se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (1).

2.   Společný podnik přijme do 1. července 2009 prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1049/2001.

3.   Proti rozhodnutím přijatým společným podnikem podle článku 8 nařízení (ES) č. 1049/2001 lze podat stížnost veřejnému ochránci práv nebo žalobu k Soudnímu dvoru za podmínek stanovených v článcích 195 a 230 Smlouvy ES.

10.

Článek 21 se nahrazuje tímto:

„Článek 21

Pojištění

Výkonný ředitel navrhne správní radě uzavřít jakékoli nezbytné pojištění a společný podnik uzavře pojištění, které správní rada požaduje.“

11.

V článku 24 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Pokud správní rada návrhy uvedené v odstavci 1 schválí většinou 75 % hlasů a v souladu s čl. 4 odst. 5 těchto stanov, jsou tyto návrhy předloženy jako návrh změn Komisi, která je případně přijme postupem podle čl. 6 odst. 3 nařízení (ES) č. 219/2007.“

12.

V článku 24 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   Každá změna týkající se podstatných prvků těchto stanov, a zejména změny článků 1, 3, 4, 5, 7, 12, 17, 18, 19, 20, 22, 24 a 25, je však přijímána v souladu s článkem 172 Smlouvy.“


(1)  Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.“


Top