EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1024

Nařízení Komise (ES) č. 1024/2008 ze dne 17. října 2008 , kterým se stanoví podrobná opatření k provádění nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství

OJ L 277, 18.10.2008, p. 23–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 054 P. 202 - 208

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1024/oj

18.10.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 277/23


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1024/2008

ze dne 17. října 2008,

kterým se stanoví podrobná opatření k provádění nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství (1), a zejména na čl. 5 odst. 9 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Akční plán EU pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví (dále jen „FLEGT“) (2) stanoví opatření, jejichž cílem je boj proti nezákonné těžbě dřeva a souvisejícímu obchodu. Akční plán navrhuje vypracovat režim licencí pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví (dále jen „režim licencí FLEGT“) s cílem zajistit, aby bylo ze zemí účastnících se tohoto režimu dováženo pouze zákonným způsobem vytěžené dřevo.

(2)

Na základě tohoto režimu je cílem Společenství uzavírat se zeměmi a regionálními organizacemi (dále jen „partnerské země FLEGT“) dobrovolné dohody o partnerství. Na dřevařské výrobky vyvážené z partnerských zemí FLEGT do Společenství by se měla vztahovat licence FLEGT vydaná licenčním orgánem uvedené země. Licence FLEGT by měla v souladu s příslušnou dobrovolnou dohodou o partnerství FLEGT prokazovat zákonnost dřevařských výrobků, na něž se vztahuje.

(3)

Nařízení (ES) č. 2173/2005 stanoví postupy na úrovni EU pro provádění režimu licencí FLEGT, včetně požadavku, aby se na dovoz dřevařských výrobků do Společenství pocházejících z partnerských zemí FLEGT vztahovala licence FLEGT.

(4)

Pro zajištění účinnosti režimu licencí FLEGT by měly příslušné orgány ověřovat, že se na dřevařské výrobky určené k propuštění do volného oběhu ve Společenství vztahuje licence FLEGT. Licence FLEGT by měla být přijata za předpokladu, že jsou splněny určité podmínky.

(5)

Je proto nezbytné stanovit podrobná ustanovení, která se týkají podmínek přijetí licence FLEGT.

(6)

Pro zajištění důsledného nakládání s licencemi FLEGT ze strany orgánů v členských státech je nezbytné stanovit informace, jež mají být součástí licence. Dále je nezbytné stanovit normalizovaný formát licencí FLEGT pro usnadnění jejich účinného ověřování.

(7)

S ohledem na konkurenceschopnost mezinárodního trhu se dřevem vyžaduje provádění režimu licencí FLEGT, aby při postupech týkajících se propuštění dřevařských výrobků opatřených licencí FLEGT do volného oběhu nedocházelo ke zbytečnému prodlení v použití. Je proto nezbytné stanovit postupy ověřování a přijímání licence FLEGT, jež jsou co možná nejjednodušší a nejpraktičtější, ovšem bez toho, aby byla ohrožena důvěryhodnost systému.

(8)

Společenství a členské státy se v rámci Lisabonské agendy zavázaly zvýšit konkurenceschopnost společností podnikajících v Evropě. Podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2004/387/ES ze dne 21. dubna 2004 o interoperabilním poskytování celoevropských služeb elektronické správy (e-Government) orgánům veřejné správy, podnikům a občanům (IDABC) (3) by Komise a členské státy měly poskytovat účinné, efektivní a interoperabilní informační a komunikační systémy pro výměnu informací mezi orgány veřejné správy a občany Společenství.

(9)

Ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů upravuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (4), což se v plné míře vztahuje na zpracování osobních údajů pro účely tohoto nařízení, zejména co se týče zpracování osobních údajů v licencích.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví (FLEGT),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

PŘEDMĚT A DEFINICE

Článek 1

Toto nařízení stanovuje prováděcí pravidla pro používání systému dovozu dřevařských výrobků podle článku 5 nařízení (ES) č. 2173/2005.

Článek 2

Pro účely tohoto nařízení se kromě definicí uvedených v nařízení (ES) č. 2173/2005 použijí tyto definice:

1)

„Dodávkou“ se rozumí množství dřevařských výrobků uvedených v přílohách II a III nařízení (ES) č. 2173/2005, na které se vztahuje licence FLEGT a která je poslána z partnerské země odesílatelem nebo přepravcem a je na celním úřadě předložena k propuštění do volného oběhu.

2)

„Elektronickou licencí“ se rozumí licence FLEGT v digitální podobě, jež může být předložena nebo zpracována elektronicky a jež obsahuje veškeré použitelné informace v souladu s kolonkami stanovenými v příloze.

3)

„Licencí v papírové podobě“ se rozumí licence FLEGT, jež je v souladu s formátem stanoveným v příloze.

4)

„Příslušným orgánem (příslušnými orgány)“ se rozumí orgán(y) určený/é členským státem k obdržení, přijímání a ověřování licencí FLEGT.

KAPITOLA II

POŽADAVKY NA LICENCE FLEGT

Článek 3

1.   Licence FLEGT, dále jen „licence“, může mít papírovou nebo elektronickou podobu.

2.   Komise předá vzory nebo technické specifikace licence sepsané jednotlivými partnerskými zeměmi příslušným orgánům a celním orgánům jednotlivých členských států.

Článek 4

Používáním licence nejsou dotčeny jakékoli další formality, které se týkají pohybu zboží ve Společenství.

Článek 5

Příslušné orgány nebo celní orgány členského státu, ve kterém byla dodávka přihlášena k propuštění do volného oběhu, mohou požadovat, aby byla licence přeložena do úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků uvedeného členského státu.

Odpovídající náklady nese dovozce.

KAPITOLA III

PŘIJÍMÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ

Článek 6

1.   Licence se podává příslušným orgánům členského státu, ve kterém je dodávka, na kterou se uvedená licence vztahuje, předložena k propuštění do volného oběhu.

2.   Příslušné orgány, na které odkazuje odstavec 1, informují celní orgány v souladu s platnými vnitrostátními postupy, jakmile je licence přijata.

3.   Licence je považována za neplatnou, pokud je datum jejího podání pozdější než datum pozbytí platnosti uvedené v licenci.

4.   Licence podaná před příjezdem dodávky, na kterou se vztahuje, může být přijata, pokud licence splní veškeré požadavky stanovené článkem 7 a další ověřování podle čl. 10 odst. 1 není považováno za nutné.

5.   Pokud je považováno za nutné další ověřování licence či dodávky v souladu s články 9 a 10, je licence přijata pouze po uspokojivém dokončení uvedeného dalšího ověřování.

Článek 7

1.   Licence v papírové podobě jsou v souladu s příslušným vzorem licence.

2.   Licence v papírové i elektronické podobě poskytují informace uvedené v příloze v souladu s poznámkami k pokynům uvedenými v dané příloze.

Článek 8

1.   Jakákoli vymazání nebo jakékoli změny licence nejsou přijímány, pokud tato vymazání nebo tyto změny nejsou uznány licenčním orgánem.

2.   Prodloužení platnosti licence není přijato, pokud uvedené prodloužení není uznáno licenčním orgánem.

3.   Duplikát nebo náhradní licence není přijata, pokud není vydána a uznána licenčním orgánem.

4.   Licence není přijata, pokud po případném poskytnutí dalších informací v souladu s článkem 9 nebo po dalším šetření v souladu s článkem 10 bylo zjištěno, že licence neodpovídá dodávce.

Článek 9

V případě pochybností, zda mohou být licence, duplikát nebo náhradní licence přijaty, mohou příslušné orgány požadovat další informace od licenčního orgánu partnerské země.

Opis příslušné licence, její duplikát nebo náhradní licence mohou být předány spolu se žádostí.

Článek 10

1.   Pokud je považováno za nezbytné další ověřování dodávky, než příslušné orgány rozhodnou, zda může být licence přijata, mohou být prováděny kontroly s cílem zjistit, zda dotyčná dodávka odpovídá informacím uvedeným v licenci, a pokud je to nutné, zda odpovídá záznamům vedeným u licenčního orgánu a týkajícím se příslušné licence.

2.   Pokud se objem nebo hmotnost dřevařských výrobků obsažených v dodávce určené k propuštění do volného oběhu neodchyluje o více než 10 % od objemu nebo hmotnosti uvedené v příslušné licenci, má se za to, že dodávka odpovídá informacím uvedeným v licenci, co se týče objemu nebo hmotnosti.

Článek 11

1.   V kolonce 44 jednotného správního dokladu, ve kterém se uvádí celní prohlášení k propuštění do volného oběhu, se uvede odkaz na číslo licence, jež se vztahuje na dřevařské výrobky podléhající uvedenému celnímu prohlášení.

Pokud je celní prohlášení podáno prostřednictvím počítačového zpracování dat, je odkaz uveden v příslušné kolonce.

2.   Dřevařské výrobky jsou propuštěny do volného oběhu pouze tehdy, pokud je dokončen postup popsaný v čl. 6 odst. 2.

Článek 12

Pokud se příslušné orgány odlišují od celních orgánů, mohou členské státy pověřit celní orgány výkonem určitých funkcí příslušných orgánů.

Toto pověření se oznámí Komisi.

Článek 13

Postupy uvedené v této kapitole se provádí koordinovaným způsobem mezi příslušnými orgány a celními orgány.

KAPITOLA IV

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY

Článek 14

1.   Členské státy mohou pro výměnu a záznam údajů obsažených v licencích používat elektronické systémy.

2.   Elektronické systémy uvedené v odstavci 1 umožňují výměnu údajů mezi příslušnými orgány a celními orgány členských států a mezi příslušnými orgány a celními orgány na jedné straně a Komisí nebo licenčním orgánem partnerských zemí na straně druhé.

3.   Členské státy při zavádění těchto elektronických systémů berou ohled na komplementaritu, slučitelnost a interoperabilitu. Rovněž zohlední pokyny stanovené Komisí.

Článek 15

Elektronické systémy uvedené v čl. 14 odst. 1 mohou mimo jiné obsahovat:

a)

postup pro získávání a zaznamenávání údajů obsažených v licencích;

b)

postup pro výměnu údajů obsažených v licencích;

c)

prostředky pro uložení údajů obsažených v licencích.

KAPITOLA V

OCHRANA ÚDAJŮ

Článek 16

Toto nařízení nepostihuje úroveň ochrany fyzických osob a žádným způsobem ji neovlivňuje v souvislosti se zpracováním osobních údajů podle ustanovení práva Společenství a podle vnitrostátních právních předpisů, a zejména nemění povinnosti a práva stanovená ve směrnici 95/46/ES. Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je zajištěna zejména s ohledem na jakékoli zveřejnění nebo sdělení osobních údajů obsažených v licenci.

KAPITOLA VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 17

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne, kdy se použije první změna přílohy I nařízení (ES) č. 2173/2005 přijatá podle článku 10 uvedeného nařízení.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. října 2008.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 347, 30.12.2005, s. 1.

(2)  KOM(2003) 251 v konečném znění.

(3)  Úř. věst. L 144, 30.4.2004, s. 65.

(4)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.


PŘÍLOHA

(Formát stanovený v čl. 2 odst. 3)

Image

Image

Image


Top