EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0771

Nařízení Komise (ES) č. 771/2008 ze dne 1. srpna 2008 , kterým se stanoví organizační a jednací řád odvolacího senátu Evropské agentury pro chemické látky (Text s významem pro EHP)

OJ L 206, 2.8.2008, p. 5–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 221 - 229

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/06/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/771/oj

2.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 206/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 771/2008

ze dne 1. srpna 2008,

kterým se stanoví organizační a jednací řád odvolacího senátu Evropské agentury pro chemické látky

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a zejména na čl. 93 odst. 4 a článek 132 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1907/2006 opravňuje Evropskou agenturu pro chemické látky (dále jen „agentura“) k přijímání individuálních rozhodnutí o registraci a hodnocení chemických látek a zřizuje odvolací senát, který rozhoduje o odvoláních vůči rozhodnutím uvedeným v čl. 91 odst. 1 uvedeného nařízení.

(2)

Poněvadž nařízení (ES) č. 1907/2006 stanoví pouze základní pravidla, pokud jde o odvolací postupy, je nezbytné stanovit podrobný organizační řád odvolacího senátu a rovněž podrobná pravidla postupů při odvolání k tomuto senátu.

(3)

V zájmu zajištění vyváženého hodnocení odvolání z právního i odborného hlediska by se měli projednávání každého odvolání účastnit jak členové odvolacího senátu s právnickou kvalifikací, tak členové s odbornou kvalifikací podle nařízení Komise (ES) č. 1238/2007 ze dne 23. října 2007, kterým se stanoví pravidla týkající se kvalifikace členů odvolacího senátu Evropské agentury pro chemické látky (2).

(4)

Podle článku 89 nařízení (ES) č. 1907/2006 se má odvolací senát skládat z předsedy a dvou dalších členů, přičemž každý z nich má mít náhradníky. Je nezbytné, aby předseda zajistil kvalitu a jednotnost rozhodnutí odvolacího senátu.

(5)

Aby se zjednodušilo projednávání odvolání, měl by být pro každý případ jmenován zpravodaj a měly by být určeny jeho úkoly.

(6)

Pro zajištění hladkého a účinného fungování odvolacího senátu by měla být pod jeho záštitou zřízena spisovna.

(7)

Ze stejných důvodů by měl být odvolací senát zmocněn stanovit si pravidla pro vlastní fungování a postupy.

(8)

Aby byl odvolací senát schopen přijímat konečná rozhodnutí v přiměřených lhůtách, může správní rada agentury zvýšit počet jeho členů v souladu s čl. 89 odst. 3 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 1907/2006. Odvolací senát by pak měl být zmocněn stanovit kritéria rozdělování případů mezi své členy.

(9)

K odvolání by měl být přiložen doklad o zaplacení poplatku za odvolání, který je požadován při každém odvolání podle nařízení Komise (ES) č. 340/2008 ze dne 16. dubna 2008 o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (3), a tento doklad by měl být podmínkou přípustnosti odvolání.

(10)

V případě potřeby a na základě zkušeností z uplatňování tohoto nařízení by Komise měla posoudit účinnost jeho ustanovení a jejich fungování v praxi a případně je změnit.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 133 nařízení (ES) č. 1907/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

Organizace odvolacího senátu

Oddíl 1

Odvolací senát

Článek 1

Složení

1.   O každém odvolání rozhodují tři členové odvolacího senátu agentury (dále jen „odvolací senát“).

Alespoň jeden z členů musí mít právnickou kvalifikaci a alespoň jeden z členů musí mít odbornou kvalifikaci v souladu s nařízením (ES) č. 1238/2007.

2.   Projednávání všech odvolání předsedá předseda odvolacího senátu nebo jeden z jeho náhradníků.

3.   Předseda zajišťuje kvalitu a jednotnost rozhodnutí odvolacího senátu.

Článek 2

Vyloučení členů

Při použití postupu podle čl. 90 odst. 7 nařízení (ES) č. 1907/2006 je před přijetím rozhodnutí dotčený člen odvolacího senátu vyzván k předložení připomínek, pokud jde o odůvodnění jakékoli námitky vznesené podle čl. 90 odst. 6 uvedeného nařízení.

Do doby, než bude přijato rozhodnutí podle čl. 90 odst. 7 uvedeného nařízení, se řízení pozastaví.

Článek 3

Nahrazování členů

1.   Odvolací senát nahradí svého člena náhradníkem v případě, že se rozhodne jej vyloučit z řízení v souladu s čl. 90 odst. 7 nařízení (ES) č. 1907/2006.

2.   Předseda může nahradit jakéhokoli člena odvolacího senátu náhradníkem na žádost uvedeného člena v případě dovolené, nemoci nebo nevyhnutelných závazků uvedeného člena nebo pokud uvedenému členovi jakékoli jiné důvody brání v účasti na řízení. Kritéria pro výběr náhradníka se určí v souladu s postupem podle čl. 27 odst. 3.

Pokud není člen senátu schopen požádat o nahrazení, může ho předseda nahradit z vlastního podnětu.

Předseda může odmítnout žádost o nahrazení pouze odůvodněným rozhodnutím.

Pokud se předseda nemůže účastnit řízení, určí svého náhradníka. Pokud tak předseda není schopen učinit, určí náhradníka ten z ostatních členů rozhodujících ve věci příslušného odvolání, který je služebně starší, nebo, pokud oba ostatní členové působí v odvolacím senátu stejně dlouhou dobu, určí náhradníka starší z těchto členů.

3.   Pokud je některý z členů nahrazen před uskutečněním jednání, řízení se nepozastaví a uvedeným nahrazením nejsou dotčeny žádné již učiněné procesní kroky.

Pokud je některý z členů nahrazen poté, co proběhlo jednání, uskuteční se jednání znovu, pokud se účastníci řízení, náhradník a ostatní dva členové rozhodující ve věci příslušného odvolání nedohodnou jinak.

4.   Pokud je některý z členů nahrazen, je dotčený náhradník vázán jakýmkoli rozhodnutím přijatým před tímto nahrazením.

5.   Nepřítomnost některého z členů poté, co odvolací senát přijal konečné rozhodnutí, nebrání tomu, aby odvolací senát uskutečnil zbývající procesní kroky.

Pokud předseda není schopen podepsat rozhodnutí nebo uskutečnit další zbývající procesní kroky, provede tyto kroky jménem předsedy ten z dalších členů rozhodujících ve věci příslušného odvolání, který je služebně starší, nebo, pokud oba ostatní členové působí v odvolacím senátu stejně dlouhou dobu, provede tyto kroky starší z těchto členů.

Článek 4

Zpravodaj

1.   Předseda jmenuje jednoho z dalších členů, kteří rozhodují ve věci příslušného odvolání, zpravodajem v uvedené věci nebo tuto funkci plní sám, přičemž bere v potaz potřebu zajistit vyvážené rozdělení práce mezi všemi členy.

2.   Zpravodaj předběžně prostuduje odvolání.

3.   Odvolací senát může na základě návrhu zpravodaje nařídit jakékoli procesní opatření uvedené v článku 15.

Prováděním uvedených opatření může být pověřen zpravodaj.

4.   Zpravodaj vypracuje návrh rozhodnutí.

Oddíl 2

Spisovna

Článek 5

Spisovna a tajemník

1.   Tímto se v rámci agentury pod záštitou odvolacího senátu zřizuje spisovna. V čele spisovny stojí osoba jmenovaná jako tajemník podle odstavce 5.

2.   Úkolem spisovny je přijímání, předávání a úschova dokumentů a poskytování dalších služeb podle tohoto nařízení.

3.   Ve spisovně je veden rejstřík odvolání, do nějž se vkládají odkazy na veškerá odvolání a související dokumenty.

4.   Pracovníci spisovny včetně tajemníka se nesmí účastnit žádných řízení agentury vztahujících se k rozhodnutím, která mohou být předmětem odvolání podle čl. 91 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006.

5.   Odvolacímu senátu je při výkonu povinností nápomocný tajemník, kterého jmenuje výkonný ředitel na návrh předsedy.

Předseda je oprávněn dávat tajemníkovi konkrétní pokyny, pokud jde o záležitosti související s plněním funkcí odvolacího senátu.

6.   Tajemník ověřuje, zda jsou splněny lhůty a další formální podmínky spojené s podáním odvolání.

7.   Obecné pokyny tajemníkovi se přijmou v souladu s postupem podle čl. 27 odst. 3.

KAPITOLA II

Řízení

Článek 6

Odvolání

1.   Odvolání musí obsahovat:

a)

jméno a adresu odvolatele;

b)

pokud odvolatel určil zástupce, jméno a místo podnikání zástupce;

c)

adresu pro účely doručování, pokud je jiná než adresy uvedené podle písmen a) a b);

d)

odkaz na rozhodnutí, proti kterému je odvolání podáno, a odvolací návrh;

e)

odvolací důvody a příslušné skutkové a právní argumenty;

f)

popřípadě povahu jakýchkoli navrhovaných důkazů a vysvětlující sdělení o skutečnostech, na jejichž podporu jsou uvedené důkazy předkládány;

g)

popřípadě označení, které informace v odvolání mají být pokládány za důvěrné;

h)

informaci, zda odvolatel souhlasí s tím, aby odvolateli, případně jeho zástupci, byla korespondence doručována faxem, e-mailem nebo jinými technickými komunikačními prostředky.

2.   K odvolání musí být přiložen doklad o zaplacení poplatku za odvolání podle článku 10 nařízení (ES) č. 340/2008.

Pokud je odvolatelem právnická osoba, přiloží svoji zakládací smlouvu nebo listinu a stanovy nebo výpis z poslední doby z obchodního rejstříku nebo z rejstříku sdružení nebo jakýkoli jiný důkaz o své právní subjektivitě.

3.   Pokud odvolání nesplňuje požadavky stanovené v odst. 1 písm. a) až d) a v odstavci 2, určí tajemník přiměřenou lhůtu, v níž musí odvolatel tyto požadavky splnit. Tajemník může takovou lhůtu určit pouze jednou.

Během této lhůty se staví běh lhůty podle čl. 93 odst. 2 nařízení (ES) č. 1907/2006.

4.   Pokud je zjištěna jakákoli nesrovnalost, která by mohla odvolání činit nepřípustným, tajemník neprodleně zašle předsedovi odůvodněné stanovisko.

Pokud tajemník určí lhůtu podle odstavce 3 a pokud nesrovnalosti nebyly odstraněny, zašle toto stanovisko po jejím uplynutí.

5.   Tajemník neprodleně doručí odvolání agentuře.

6.   Na internetové stránce agentury se zveřejní oznámení, ve kterém je uvedeno datum registrace odvolání, kterým se zahajuje řízení, jména a adresy účastníků řízení, předmět řízení, odvolací návrh a souhrn odvolacích důvodů a hlavních podpůrných argumentů.

Předseda rozhodne, zda se informace označené odvolatelem podle odst. 1 písm. g) mají pokládat za důvěrné, a zajistí, aby jakékoli informace, které jsou pokládány za důvěrné, nebyly v oznámení zveřejněny. Praktické podrobnosti zveřejnění se určí v souladu s postupem podle čl. 27 odst. 3.

Článek 7

Odpověď na odvolání

1.   Agentura předloží odpověď na odvolání do dvou měsíců od doručení odvolání.

Předseda může za výjimečných okolností na základě odůvodněné žádosti agentury tuto lhůtu prodloužit.

2.   Odpověď na odvolání musí obsahovat:

a)

pokud agentura určila zástupce, jméno a místo podnikání zástupce;

b)

odvolací protidůvody a příslušné skutkové a právní argumenty;

c)

popřípadě povahu jakýchkoli navrhovaných důkazů a vysvětlující sdělení o skutečnostech, na jejichž podporu jsou uvedené důkazy předkládány;

d)

popřípadě označení, které informace v odpovědi na odvolání mají být pokládány za důvěrné;

e)

informaci, zda agentura souhlasí s tím, aby jí, případně jejímu zástupci, byla korespondence doručována faxem, e-mailem nebo jinými technickými komunikačními prostředky.

3.   Pokud agentura nepředloží odpověď na odvolání, přestože byla řádně vyrozuměna, pokračuje řízení bez této odpovědi.

Článek 8

Vstup vedlejšího účastníka do řízení

1.   Kdokoli, kdo prokáže oprávněný zájem na výsledku odvolání podaném odvolacímu senátu, může vstoupit do řízení před odvolacím senátem.

2.   Žádost, v níž se uvedou okolnosti, které zakládají právo vstoupit do řízení, musí být předložena do dvou týdnů od zveřejnění oznámení podle čl. 6 odst. 6.

3.   Vstup do řízení se omezí na podporu nebo odmítnutí odvolacího návrhu jednoho z účastníků řízení.

4.   Žádost o vstup do řízení musí obsahovat:

a)

jméno a adresu vedlejšího účastníka;

b)

pokud vedlejší účastník určil zástupce, jméno a místo podnikání zástupce;

c)

adresu pro účely doručování, pokud je jiná než adresy uvedené podle písmen a) a b);

d)

uvedení odvolacího návrhu vedlejšího účastníka směřujícího k podpoře odvolacího návrhu jednoho z účastníků řízení jako celku nebo jeho části, nebo proti odvolacímu návrhu jednoho z účastníků řízení jako celku nebo jeho části;

e)

odvolací důvody a příslušné skutkové a právní argumenty;

f)

případně povahu jakýchkoli navrhovaných důkazů na podporu žádosti;

g)

popřípadě označení, které informace v žádosti o vstup do řízení mají být pokládány za důvěrné;

h)

informace, zda vedlejší účastník souhlasí s tím, aby vedlejšímu účastníkovi, případně jeho zástupci, byla korespondence doručována faxem, e-mailem nebo jinými technickými komunikačními prostředky.

5.   Odvolací senát rozhodne, zda vyhoví žádosti o vstup do řízení.

6.   Vedlejší účastníci nesou své náklady.

Článek 9

Zastupování

Pokud účastník řízení nebo vedlejší účastník určil zástupce, musí tento zástupce předložit procesní plnou moc.

Článek 10

Předkládání procesních dokumentů

1.   Veškerá písemná podání musí být podepsána a opatřena datem.

2.   Pro účely výpočtu lhůt se dokument nepovažuje za podaný, dokud nebyl doručen spisovně.

3.   Účastník řízení nebo vedlejší účastník doručí spisovně dokumenty osobně nebo poštou. Odvolací senát však může povolit, aby dokumenty účastníka řízení nebo vedlejšího účastníka byly podány faxem, e-mailem nebo prostřednictvím jakéhokoli jiného technického komunikačního prostředku.

Pravidla pro používání technických komunikačních prostředků, včetně používání elektronického podpisu, se přijmou v souladu s postupem podle čl. 27 odst. 3.

Článek 11

Přípustnost odvolání

1.   Důvody, na základě kterých může být odvolání prohlášeno nepřípustným, zahrnují tyto důvody:

a)

odvolání nesplňuje požadavky stanovené v čl. 6 odst. 1 písm. a) až d) a odstavci 2 a v článku 9 tohoto nařízení;

b)

odvolatel překročil lhůtu pro podání odvolání stanovenou v čl. 92 odst. 2 nařízení (ES) č. 1907/2006;

c)

odvolání není podáno proti rozhodnutí uvedenému v čl. 91 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006;

d)

odvolatel není ani adresátem rozhodnutí napadeného podávaným odvoláním, ani není schopen prokázat, že se jej bezprostředně a osobně dotýká, podle čl. 92 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006.

2.   Pokud předseda nerozhodne o přípustnosti odvolání ve lhůtě stanovené v čl. 93 odst. 2 nařízení (ES) č. 1907/2006, postoupí se odvolání odvolacímu senátu k posouzení jeho odvolacích důvodů a přípustnosti. Rozhodnutí o přípustnosti tvoří součást konečného rozhodnutí.

Článek 12

Posouzení odvolání

1.   Po první výměně písemných podání nelze předkládat žádné další důkazy, pokud odvolací senát nerozhodne, že je prodlení při předkládání příslušných důkazů řádně odůvodněno.

2.   Po první výměně podání nelze předkládat žádné nové odvolací důvody, pokud odvolací senát nerozhodne, že vycházejí z nových právních nebo skutkových důvodů, které vyšly najevo v průběhu řízení.

3.   V odpovídajících případech vyzve odvolací senát účastníky řízení, aby předložili připomínky k oznámením vydaným odvolacím senátem nebo ke sdělením druhého účastníka řízení nebo vedlejších účastníků.

Odvolací senát stanoví přiměřenou lhůtu pro předložení připomínek.

4.   Odvolací senát účastníkům řízení oznámí, že písemná část řízení byla ukončena.

Článek 13

Jednání

1.   Považuje-li to odvolací senát za nutné nebo požádá-li o to některý z účastníků řízení, nařídí odvolací senát jednání.

Žádost musí být podána do dvou týdnů ode dne, kdy bylo účastníkům řízení oznámeno ukončení písemné části řízení. Předseda může tuto lhůtu prodloužit.

2.   Předvolání k jednání zašle účastníkům řízení spisovna.

3.   Pokud se účastník řízení, přestože byl řádně předvolán, nedostaví k jednání tak, jak byl předvolán, může řízení pokračovat bez tohoto účastníka.

4.   Jednání před odvolacím senátem jsou veřejná, pokud se ze závažných důvodů odvolací senát z vlastního podnětu nebo na žádost jednoho z účastníků řízení nerozhodne jinak.

5.   Jednání zahajuje a řídí předseda, který je také odpovědný za jeho řádný průběh.

Předseda a ostatní členové mohou účastníkům řízení nebo jejich zástupcům klást otázky.

6.   Tajemník je odpovědný za pořízení protokolu o každém jednání.

Protokol podepisují předseda a tajemník a je veřejnou listinou.

Před podepsáním protokolu musí být svědkům nebo znalcům umožněno zkontrolovat a potvrdit obsah té části protokolu, kde je zaznamenána jejich výpověď.

7.   Jednání se může uskutečnit prostřednictvím videokonference nebo za použití jiných komunikačních technologií, jsou-li k dispozici příslušné technické prostředky.

Článek 14

Jazykový režim

1.   Jazykem odvolání je jazyk, v němž bylo příslušné odvolání podáno.

Je-li odvolatel adresátem rozhodnutí, proti němuž je odvolání podáváno, musí být odvolání podáno v jazyce uvedeného rozhodnutí nebo v jednom z úředních jazyků Společenství, které se objevují v podání, které vedlo k danému rozhodnutí, včetně jazyků, které se objevují v informacích předkládaných podle čl. 10 písm. a) bodu i) nařízení (ES) č. 1907/2006.

2.   Jazyk odvolání se použije při písemném i ústním řízení a rovněž v protokolech a rozhodnutích odvolacího senátu.

K jakýmkoli podpůrným dokumentům v jiném jazyce se přiloží překlad do jazyka odvolání.

U dlouhých dokumentů se mohou překlady omezit na výňatky. Odvolací senát však může z vlastního podnětu nebo na žádost jednoho z účastníků řízení kdykoli požádat o rozsáhlejší nebo o úplný překlad.

3.   Na základě žádosti jednoho z účastníků řízení a poté, co byl vyslechnut druhý účastník řízení, může odvolací senát povolit pro celé řízení nebo pro jeho část použití úředního jazyka Společenství jiného, než je jazyk odvolání.

4.   Na základě žádosti některého z vedlejších účastníků řízení a poté, co byli vyslechnuti oba účastníci řízení, může odvolací senát povolit tomuto vedlejšímu účastníkovi používat úřední jazyk Společenství jiný, než je jazyk odvolání.

5.   Pokud některý ze svědků nebo znalců uvede, že není schopen se náležitě vyjadřovat v jazyce odvolání, může mu odvolací senát povolit použít jiný jazyk Společenství.

6.   Pokud odvolací senát povolí užití jiného jazyka, než je jazyk odvolání, spisovna zajistí překlad nebo tlumočení.

Článek 15

Procesní opatření

1.   Odvolací senát může kdykoli v průběhu řízení nařídit procesní opatření.

2.   Účelem procesních opatření je zejména:

a)

zajistit řádný průběh řízení a usnadnit provádění důkazů;

b)

určit body, ke kterým musí účastníci řízení doplnit své argumenty;

c)

upřesnit odvolací návrhy předložené účastníky řízení, jejich odvolací důvody a argumenty a vyjasnit otázky, jež jsou mezi nimi sporné.

3.   Procesní opatření mohou spočívat zejména:

a)

v kladení otázek účastníkům řízení;

b)

ve výzvách účastníkům řízení, aby předložili svá písemná nebo ústní stanoviska k určitým aspektům řízení;

c)

ve vyžádání informací od účastníků řízení nebo třetích stran;

d)

v žádostech o předložení dokumentů týkajících se dané věci;

e)

v předvolávání účastníků řízení nebo jejich zástupců ke schůzkám;

f)

v upozorňování na otázky, které se zdají být zvláště důležité, nebo na skutečnost, že některé otázky již zřejmě přestaly být sporné;

g)

v připomínkách, které mohou pomoci soustředit se během řízení na podstatné otázky.

Článek 16

Důkazy

1.   Při řízení před odvolacím senátem mohou způsoby provádění důkazů zahrnovat:

a)

žádosti o informace;

b)

předkládání písemných či věcných důkazních materiálů;

c)

slyšení účastníků řízení nebo svědků;

d)

znalecké posudky.

Podrobná pravidla provádění důkazů se stanoví v souladu s postupem podle čl. 27 odst. 3.

2.   Pokládá-li odvolací senát za nezbytné, aby účastník řízení, svědek nebo znalec vypovídal ústně, předvolá příslušnou osobu, aby se k němu dostavila.

3.   Účastníci řízení jsou o slyšení svědka nebo znalce před odvolacím senátem informováni. Mají právo se výslechu účastnit a klást svědkovi či znalci otázky.

Účastníci řízení mohou vznést námitku proti znalci nebo svědkovi z důvodů jeho nedostatečné způsobilosti, pokud jde o příslušné odvolání. O takovéto námitce pak rozhoduje odvolací senát.

4.   Před výpovědí každý znalec nebo svědek uvede, zda má na věci jakýkoli osobní zájem nebo zda byl dříve zástupcem některého z účastníků řízení nebo se účastnil přijímání rozhodnutí, jež je předmětem odvolání.

Pokud znalec nebo svědek tyto skutečnosti neuvede sám, mohou účastníci řízení odvolací senát na tuto skutečnost upozornit.

5.   Námitka vůči svědkovi nebo znalci musí být vznesena do dvou týdnů od okamžiku, kdy bylo účastníkům řízení oznámeno předvolání svědka nebo určení znalce. Účastník řízení uvede důvody své námitky a povahu jakýchkoli navrhovaných důkazů na její podporu.

6.   Výpovědi svědků nebo znalců se zaznamenají do protokolu.

Článek 17

Náklady spojené se zajištěním důkazů

1.   Svědci a znalci, kteří jsou předvoláni a kteří se dostaví před odvolací senát, mají nárok na odpovídající náhradu cestovních nákladů a diet.

Svědci, kteří jsou předvoláni a kteří se dostaví před odvolací senát, mají rovněž nárok na odpovídající náhradu ušlého zisku.

Znalci, kteří nejsou zaměstnanci agentury, mají nárok na odměnu za svoji práci.

2.   Platby se provádí svědkům poté, co poskytli výpověď, a znalcům poté, co splnili své povinnosti a úkoly. Je však možné vyplatit zálohu.

3.   Správní rada agentury stanoví pravidla pro výpočet částek a záloh k vyplacení.

4.   V souladu s postupem podle čl. 27 odst. 3 a ve shodě se správní radou se stanoví podrobná pravidla, pokud jde o:

a)

určení toho, kdo nese náklady související s prováděním důkazů;

b)

pravidla výplaty náhrad a odměn svědkům a znalcům.

5.   Pravidla uvedená v odstavcích 3 a 4 patřičně zohlední srovnatelná pravidla v jiných oblastech práva Společenství.

Článek 18

Příslušnost

Pokud odvolací senát postoupí věc příslušnému orgánu agentury v souladu s čl. 93 odst. 3 nařízení (ES) č. 1907/2006, je tento orgán vázán odůvodněním rozhodnutí odvolacího senátu, pokud se mezitím okolnosti nezměnily.

Článek 19

Porady

1.   Pouze ti tři členové odvolacího senátu rozhodující ve věci příslušného odvolání se účastní porad o tomto odvolání. Porady jsou a zůstávají tajné.

2.   Během porad každý z členů sdělí své stanovisko a jeho důvody.

Nejprve se vyslechne stanovisko zpravodaje a nakonec, pokud zpravodajem není předseda, stanovisko předsedy.

Článek 20

Hlasování

Je-li zapotřebí hlasovat, hlasuje se v pořadí stanoveném v čl. 19 odst. 2 druhém pododstavci. Pokud je však předseda zároveň zpravodajem, hlasuje poslední.

Rozhodnutí se přijímají většinou hlasů.

Zdržet se hlasování není dovoleno.

Článek 21

Rozhodnutí

1.   Rozhodnutí obsahuje:

a)

uvedení skutečnosti, že rozhodnutí přijímá odvolací senát;

b)

den vydání rozhodnutí;

c)

jména členů odvolacího senátu, kteří se zúčastnili řízení;

d)

jména účastníků a vedlejších účastníků odvolacího řízení a jejich zástupců v řízení;

e)

odvolací návrhy předložené účastníky řízení;

f)

shrnutí skutkového stavu;

g)

důvody, na nichž je rozhodnutí založeno;

h)

usnesení odvolacího senátu a, je-li to nutné, uložení náhrady nákladů na provedení důkazů a rozhodnutí o navrácení poplatků podle čl. 10 odst. 4 nařízení (ES) č. 340/2008.

2.   Rozhodnutí podepíše předseda a tajemník. Podpisy mohou být elektronické.

Prvopis rozhodnutí se uloží ve spisovně.

3.   Rozhodnutí se účastníkům řízení doručí v souladu s článkem 22.

4.   K rozhodnutí se připojí sdělení, že je možné proti němu podat žalobu podle článku 230 Smlouvy a čl. 94 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006. Součástí sdělení je lhůta pro podání uvedené žaloby.

Nepřipojení uvedeného sdělení nemá za následek neplatnost rozhodnutí.

5.   Konečná rozhodnutí odvolacího senátu se zveřejní vhodnou formou v plném znění, pokud předseda na základě odůvodněné žádosti jednoho z účastníků řízení nerozhodne jinak.

Článek 22

Doručování písemností

Tajemník zajistí, aby rozhodnutí a sdělení odvolacího senátu byla doručena účastníkům řízení a vedlejším účastníkům.

Doručení se provede jedním z těchto způsobů:

1)

doporučenou zásilkou s doručenkou;

2)

osobně proti potvrzení o převzetí;

3)

jakýmkoli technickým komunikačním prostředkem, který má odvolací senát k dispozici a s jehož použitím pro tyto účely účastník řízení nebo jeho zástupce souhlasil.

Článek 23

Lhůty

1.   Lhůty stanovené podle nařízení (ES) č. 1907/2006 nebo podle tohoto nařízení pro účely odvolacího řízení se vypočtou v souladu s odstavci 2 až 6 tohoto článku.

2.   Je-li lhůta vyjádřená ve dnech, týdnech, měsících nebo letech počítána od okamžiku, kdy nastala určitá událost nebo se uskutečnilo určité jednání, nezapočítává se do běhu lhůty den, kdy skutečnost nastala nebo se uskutečnilo jednání.

3.   Lhůta vyjádřená v týdnech, měsících či letech končí uplynutím dne, který se v posledním týdnu, měsíci či roce svým označením nebo číslem shoduje se dnem, kdy nastala skutečnost nebo se uskutečnilo jednání, od nějž se lhůta počítá.

Není-li v případě lhůty vyjádřené v měsících nebo letech v posledním měsíci den, který je pro uplynutí lhůty rozhodný, končí lhůta uplynutím posledního dne uvedeného měsíce.

4.   Je-li lhůta vyjádřena v měsících a ve dnech, počítají se nejprve celé měsíce, poté dny.

5.   Lhůty zahrnují úřední svátky agentury, soboty a neděle.

6.   Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo úřední svátek agentury, končí lhůta uplynutím nejblíže následujícího pracovního dne.

Článek 24

Prodloužení a překročení lhůty

1.   Lhůty stanovené na základě tohoto nařízení může prodloužit ten, kdo je stanovil.

2.   Překročením lhůty nejsou dotčena žádná práva účastníka řízení, pokud dotčený účastník odvolacímu senátu prokáže působení nepředvídatelných okolností nebo vyšší moci.

Článek 25

Přerušení řízení

Odvolací senát může na žádost jednoho z účastníků řízení nebo z vlastního podnětu po vyslechnutí účastníků řízení přerušit.

Pokud některý z účastníků řízení vznese proti tomuto přerušení námitku, přijme se rozhodnutí odůvodněným rozhodnutím.

Článek 26

Opravy

Odvolací senát může, po vyslechnutí účastníků řízení, opravit z vlastního podnětu nebo na žádost jednoho z účastníků řízení podanou do měsíce po doručení rozhodnutí chyby v psaní a počtech či zřejmé nesprávnosti v rozhodnutí.

KAPITOLA III

Závěrečná ustanovení

Článek 27

Prováděcí opatření

1.   V souladu s postupem podle odstavce 3 mohou být stanovena dodatečná pravidla procesní povahy nutná pro efektivní vyřizování odvolání a pravidla nutná pro organizaci práce odvolacího senátu včetně pravidel rozdělování případů mezi své členy.

2.   V souladu s postupem podle odstavce 3 mohou být přijímány praktické pokyny pro účastníky řízení a vedlejší účastníky a pokyny týkající se přípravy a provádění jednání před odvolacím senátem a podávání a doručování písemných podání a vyjádření.

3.   Předseda a další dva členové jmenovaní v souladu s čl. 89 odst. 3 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 1907/2006 přijímají pravidla a opatření stanovená v tomto nařízení většinou hlasů.

Článek 28

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. srpna 2008.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1, opravené znění v Úř. věst. L 136, 29.5.2007, s. 3. Nařízení ve znění nařízení Rady (ES) č. 1354/2007 (Úř. věst. L 304, 22.11.2007, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 280, 24.10.2007, s. 10.

(3)  Úř. věst. L 107, 17.4.2008, s. 6.


Top