EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0119

Směrnice Rady 2008/119/ES ze dne 18. prosince 2008 , kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu telat (kodifikované znění)

OJ L 10, 15.1.2009, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 020 P. 149 - 155

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/119/oj

15.1.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 10/7


SMĚRNICE RADY 2008/119/ES

ze dne 18. prosince 2008,

kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu telat

(kodifikované znění)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této Smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 91/629/EHS ze dne 19. listopadu 1991, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu telat (3), byla několikrát podstatně změněna (4). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by měla být uvedená směrnice kodifikována.

(2)

Většina členských států ratifikovala Evropskou úmluvu o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely. Tuto úmluvu přijalo rovněž Společenství rozhodnutím Rady 78/923/EHS (5).

(3)

Telata jsou jako živá zvířata zahrnuta do soupisu produktů v příloze I Smlouvy.

(4)

Chov telat je nedílnou součástí zemědělství. Tvoří zdroj zisku pro část zemědělské populace.

(5)

Rozdíly, které mohou vést k narušení podmínek hospodářské soutěže, nepříznivě ovlivňují řádné fungování organizace společného trhu telat a odvozených produktů.

(6)

Je tudíž třeba vytvořit společné minimální požadavky pro ochranu chovných telat i telat ve výkrmu tak, aby se zajistil racionální vývoj produkce.

(7)

Je vědecky prokázáno, že telata jako druh žijící ve stádě potřebují odpovídající prostředí. Z tohoto důvodu by měla být chována ve skupinách. Telata, ať již jsou chována jednotlivě nebo ve skupinách, musí mít dostatečný prostor pro pohyb, kontakt s ostatními telaty a pro normální pohyby při vstávání nebo lehání.

(8)

Je nezbytné, aby úřady, producenti, spotřebitelé a jiní byli informováni o vývoji v této oblasti. Komise by tedy měla na základě stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin aktivně sledovat vědecký výzkum nejúčinnějších systémů živočišné výroby z hlediska zajištění dobrých životních podmínek telat. Mělo by být stanoveno přechodné období, aby Komise mohla úspěšně splnit svůj úkol.

(9)

Opatření nezbytná k provedení této směrnice by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (6).

(10)

Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení uvedených směrnic ve vnitrostátním právu stanovených v příloze II části B,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Tato směrnice stanoví minimální požadavky pro ochranu telat ustájených pro odchov a výkrm.

Článek 2

Pro účely této směrnice se rozumí:

1)

„teletem“ skot do stáří šesti měsíců;

2)

„příslušným orgánem“ příslušný orgán, jak je definován v čl. 2 odst. 6 směrnice Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (7).

Článek 3

1.   Od 1. ledna 1998 se použijí tato ustanovení, která se vztahují na všechny provozy, které jsou nově postaveny nebo zrekonstruovány a uváděny do provozu po tomto dni:

a)

žádné tele, které je starší než osm týdnů, nesmí být uzavřeno v individuálním kotci, pokud veterinární lékař nepotvrdí, že jeho zdravotní stav nebo chování vyžaduje izolaci za účelem léčby. Šířka individuálního kotce pro telata musí být alespoň rovna kohoutkové výšce telete měřené, když tele stojí, a délka kotce musí být alespoň rovna délce těla telete, která se měří od špičky nosu po kaudální okraj tuber ischii, vynásobené koeficientem 1,1.

Individuální kotce pro telata (kromě vyhrazených pro izolaci nemocných zvířat) nesmějí mít pevné stěny, ale stěny s otvory, které poskytují telatům přímý vizuální a hmatový kontakt s ostatními;

b)

u telat, která jsou chována ve skupinách, musí mít každé tele vyměřený prostor bez překážek alespoň 1,5 m2, pokud má živou hmotnost menší než 150 kg, alespoň 1,7 m2, pokud má živou hmotnost 150 kg a více, ale méně než 220 kg, a alespoň 1,8 m2, pokud má živou hmotnost 220 kg a více.

První pododstavec se však nepoužije na

a)

provozy, kde je méně než šest telat;

b)

na telata, která jsou chována společně se svými matkami z důvodu kojení.

2.   Od 31. prosince 2006 se odstavec 1 použije na všechny provozy.

Článek 4

Členské státy zajistí, aby podmínky pro chovná telata odpovídaly obecným požadavkům stanoveným v příloze I.

Článek 5

Obecná ustanovení přílohy I mohou být změněna postupem podle čl. 10 odst. 2 tak, aby odpovídala vývoji vědeckého poznání.

Článek 6

Komise předloží Radě do 1. ledna 2006 zprávu o intenzivních systémech živočišné výroby, které odpovídají požadavkům na dobré životní podmínky telat z hlediska patologického, zootechnického, fyziologického a etologického včetně společensko-hospodářských dopadů jednotlivých systémů, doplněnou návrhy k závěrům této zprávy; zprávu Komise vypracuje na základě stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.

Článek 7

1.   Členské státy zajistí, aby byly na odpovědnost příslušného orgánu prováděny inspekce za účelem kontroly dodržování této směrnice.

Tyto inspekce, které mohou být prováděny současně s kontrolami konanými pro jiné účely, musí být každoročně provedeny ve statisticky reprezentativním vzorku různých systémů odchovu používaných v každém členském státě.

2.   Komise postupem podle čl. 10 odst. 2 vypracuje pravidla pro provádění inspekcí podle odstavce 1 tohoto článku.

3.   Členské státy informují Komisi každé dva roky k poslednímu pracovnímu dni v dubnu, a poprvé ke 30. dubnu 1996, o výsledcích inspekcí provedených v uplynulých dvou letech podle tohoto článku, přičemž uvádějí i počet vykonaných inspekcí v poměru k počtu provozů na svém území.

Článek 8

Zvířata dovezená do Společenství ze třetí země musí být provázena osvědčením vydaným příslušným orgánem uvedené země, v němž se potvrzuje, že se zvířaty bylo zacházeno způsobem přinejmenším rovnocenným způsobu používanému u zvířat pocházejících ze Společenství v souladu s touto směrnicí.

Článek 9

Pokud to bude potřebné pro jednotné používání této směrnice, mohou veterinární znalci Komise ve spolupráci s příslušnými orgány provádět kontroly na místě. Osoby provádějící tyto kontroly musí dodržovat zvláštní opatření týkající se osobní hygieny, která jsou nezbytná k vyloučení rizika přenosu onemocnění.

Členský stát, na jehož území se kontrola provádí, poskytuje těmto znalcům veškerou pomoc nezbytnou pro plnění jejich povinností. Výsledky kontroly sděluje Komise příslušnému orgánu dotyčného členského státu.

Příslušný orgán dotyčného členského státu přijme veškerá opatření, která se ukáží nezbytnými na základě výsledků kontroly.

Ve vztahu ke třetím zemím se použije kapitola III směrnice Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí (8).

Obecná prováděcí pravidla k tomuto článku se přijímají postupem podle čl. 10 odst. 2 této směrnice.

Článek 10

1.   Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (9).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

Článek 11

Členské státy mohou na svém území v souladu s obecnými pravidly Smlouvy ponechat nebo mohou zavést přísnější opatření, než jsou opatření stanovená v této směrnici. Uvědomí o nich Komisi.

Článek 12

Směrnice 91/629/EHS ve znění aktů uvedených v části A přílohy II se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení uvedených směrnic ve vnitrostátním právu stanovených v části B přílohy II.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze III.

Článek 13

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 14

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 18. prosince 2008.

Za Radu

předseda

M. BARNIER


(1)  Stanovisko ze dne 11. prosince 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. C 324, 30.12.2006, s. 26.

(3)  Úř. věst. L 340, 11.12.1991, s. 28.

(4)  Viz část A přílohy II.

(5)  Úř. věst. L 323, 17.11.1978, s. 12.

(6)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.

(8)  Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56.

(9)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.


PŘÍLOHA I

1.

Materiály použité pro konstrukci staveb pro telata, a zejména pro konstrukci boxů a zařízení, s nimiž mohou přicházet telata do kontaktu, nesmějí být pro telata škodlivé a musí být důkladně čistitelné a dezinfikovatelné.

2.

Do doby, než budou stanovena pravidla Společenství v dané záležitosti, musí být elektrická instalace a zařízení provedena v souladu s platnými vnitrostátními předpisy, aby se předešlo úrazu elektrickým proudem.

3.

Tepelná izolace, topení a větrání budov musí zajistit, aby se proudění vzduchu, prašnost, teplota, relativní vlhkost a koncentrace plynů udržovaly v rozmezí, které není pro telata škodlivé.

4.

Veškerá automatická a mechanická zařízení nezbytná pro udržení zdraví a dobré životní podmínky telat musí být překontrolována nejméně jednou denně. Zjištěné závady musí být okamžitě odstraněny, a pokud to není proveditelné, musí být podniknuty účinné kroky k zajištění zdraví a dobrých životních podmínek telat do doby, než bude závada odstraněna; k těmto krokům patří použití alternativních metod krmení a udržení přijatelných podmínek prostředí.

V provozech s umělým větráním musí být pro případ selhání tohoto systému k dispozici vhodný náhradní systém zajišťující dostatečnou výměnu vzduchu k udržení zdraví a dobrých životních podmínek telat a musí být instalováno poplašné zařízení signalizující poruchu větracího systému. Toto poplašné zařízení musí být pravidelně přezkušováno.

5.

Telata nesmějí být držena trvale ve tmě. K uspokojení jejich fyziologických a etologických potřeb musí být, s přihlédnutím k rozdílným klimatickým podmínkám v jednotlivých členských státech, zajištěno přirozené nebo umělé osvětlení; při použití umělého osvětlení musí toto fungovat nejméně po dobu, která odpovídá době přirozeného světla, tedy za normálních okolností od 9.00 do 17.00 h. Navíc musí být k dispozici pevný nebo přenosný zdroj světla s intenzitou dostatečnou k tomu, aby bylo kdykoliv možné provést prohlídku telat.

6.

Všechna telata umístěná v chlévech musí být kontrolována vlastníkem nebo osobou pečující o zvířata alespoň dvakrát denně a telata chovaná venku alespoň jednou denně. Každé tele, které se zdá být nemocné nebo poraněné, musí být ihned vhodným způsobem léčeno, a ke každému teleti, které nereaguje na péči poskytnutou chovatelem, se co nejdříve přivolá veterinární lékař. V případě nutnosti se nemocná nebo poraněná telata izolují ve vhodném přístřešku se suchou, pohodlnou podestýlkou.

7.

Prostor pro ustájení telat musí být vystavěn tak, aby si každé tele mohlo lehnout na zem, odpočívat, postavit se a bez potíží se čistit a upravovat.

8.

Telata se neuvazují, kromě telat chovaných ve stádu, která mohou být uvázána během krmení mlékem nebo jeho náhražkou, a to nejdéle po dobu jedné hodiny. Pokud se uvazují, nesmějí postroje způsobovat telatům zranění a musí být pravidelně kontrolovány a v případě nutnosti uzpůsobeny tak, aby bylo uvázání pohodlné. Každý postroj musí být uzpůsoben tak, aby zamezil riziku uškrcení či poranění a umožnil teleti pohyb v souladu s bodem 7.

9.

Stáje, kotce, zařízení a potřeby používané pro telata musí být řádně čištěny a dezinfikovány, aby se zabránilo přenosu infekce a usídlení patogenních organismů. Trus, moč a nespotřebované nebo vysypané či vylité krmivo musí být odstraňovány co nejčastěji, aby se omezil na minimum zápach a aby pachem nebyli přitahováni hlodavci nebo mouchy.

10.

Podlahy musí být hladké, avšak nikoliv klouzavé, aby se předešlo poranění telat, a musí být řešeny tak, aby telatům při stání nebo ležení nezpůsobovaly útrapy nebo poranění. Musí být vhodné s ohledem na velikost a váhu telat a musí tvořit pevný, rovný a stabilní povrch. Prostor pro ležení musí být pohodlný, čistý a s řádným odtokem a nesmí působit nepříznivě na telata. Telata mladší než dva týdny musí být podestlána vhodnou podestýlkou.

11.

Všem telatům se musí poskytovat vhodná strava přiměřená jejich stáří, hmotnosti a etologickým a fyziologickým potřebám, aby se podpořilo jejich zdraví a dobré životní podmínky. Strava proto musí obsahovat tolik železa, aby byla zajištěna průměrná hladina krevního hemoglobinu, minimálně však 4,5 mmol/litr, a každé tele starší dvou týdnů musí dostávat stravu obsahující vlákninu v minimálním množství zvyšujícím se postupně od 50 g do 250 g pro telata ve stáří 8 až 20 týdnů. Telatům se nedává náhubek.

12.

Všechna telata musí být krmena alespoň dvakrát denně. Jestliže jsou telata ustájena ve skupinách a nemohou přijímat krmivo podle libosti nebo nejsou krmena pomocí automatického krmného systému, musí mít každé tele přístup ke krmivu ve stejnou dobu jako ostatní telata ve skupině.

13.

Všechna telata starší než dva týdny musí mít přístup k dostatečnému množství čerstvé vody nebo možnost uspokojit svou potřebu vody pitím jiných nápojů. Čerstvá voda se však poskytuje neustále při horkém počasí nebo nemocným telatům.

14.

Krmná a napájecí zařízení musí být řešena, konstruována, umístěna a udržována tak, aby se snížilo na minimum nebezpečí kontaminace krmiv a vody pro telata.

15.

Každé tele musí dostat co nejdříve po narození kolostrum, v každém případě však během prvních šesti hodin života.


PŘÍLOHA II

ČÁST A

Zrušená směrnice a její následné změny

(uvedené v článku 12)

Směrnice Rady 91/629/EHS

(Úř. věst. L 340, 11.12.1991, s. 28)

 

Směrnice Rady 97/2/ES

(Úř. věst. L 25, 28.1.1997, s. 24)

 

Rozhodnutí Komise 97/182/ES

(Úř. věst. L 76, 18.3.1997, s. 30)

 

Nařízení Rady (ES) č. 806/2003

(Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1)

pouze příloha III bod 25

ČÁST B

Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu

(uvedené v článku 12)

Směrnice

Lhůta pro provedení

91/629/EHS

1. ledna 1994

97/2/ES

31. prosince 1997


PŘÍLOHA III

SROVNÁVACÍ TABULKA

Směrnice 91/629/EHS

Tato směrnice

Články 1 a 2

Články 1 a 2

Čl. 3 odst. 1

Čl. 3 odst. 2

Čl. 3 odst. 3 první pododstavec

Čl. 3 odst. 1 první pododstavec

Čl. 3 odst. 3 druhý pododstavec návětí

Čl. 3 odst. 1 druhý pododstavec návětí

Čl. 3 odst. 3 druhý pododstavec první odrážka

Čl. 3 odst. 1 druhý pododstavec písm. a)

Čl. 3 odst. 3 druhý pododstavec druhá odrážka

Čl. 3 odst. 1 druhý pododstavec písm. b)

Čl. 3 odst. 3 třetí pododstavec

Čl. 3 odst. 2

Čl. 3 odst. 4

Čl. 4 odst. 1

Článek 4

Články 5 až 10

Články 5 až 10

Čl. 11 odst. 1

Čl. 11 odst. 2

Článek 11

Článek 12

Článek 13

Článek 12

Článek 14

Příloha

Příloha I

Příloha II

Příloha III


Top