EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1138

Nařízení Komise (ES) č. 1138/2007 ze dne 1. října 2007 o povolení nového užití kyseliny benzoové (VevoVitall) jako doplňkové látky (Text s významem pro EHP)

OJ L 256, 2.10.2007, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 034 P. 108 - 110

No longer in force, Date of end of validity: 05/11/2018; Zrušeno 32018R1550 . Latest consolidated version: 28/08/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1138/oj

2.10.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 256/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1138/2007

ze dne 1. října 2007

o povolení nového užití kyseliny benzoové (VevoVitall) jako doplňkové látky

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení přípravku uvedeného v příloze tohoto nařízení. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žádost se týká povolení nového užití přípravku kyseliny benzoové (VevoVitall) jako doplňkové látky pro výkrm prasat se zařazením do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“.

(4)

Nařízením Komise (ES) č. 1730/2006 (2) bylo povoleno užití přípravku kyseliny benzoové (VevoVitall) pro selata po odstavu.

(5)

Žádost o povolení pro výkrm prasat byla podpořena novými údaji. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 7. března 2007 k závěru, že kyselina benzoová (VevoVitall) nemá nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví ani životní prostředí (3). Úřad dále dospěl k závěru, že kyselina benzoová (VevoVitall) nepředstavuje žádná jiná rizika, pro která by v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 nebylo možné povolení udělit. Podle uvedeného stanoviska užití daného přípravku nemá na tuto další kategorii zvířat nepříznivé účinky. Stanovisko úřadu doporučuje příslušná opatření pro bezpečnost uživatelů. Úřad zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh nepovažuje za nutné. Stanovisko také potvrzuje zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv předloženou referenční laboratoří Společenství, zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Posouzení uvedeného přípravku prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „jiné zootechnické doplňkové látky“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. října 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 378/2005 (Úř. věst. L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  Úř. věst. L 325, 24.11.2006, s. 9.

(3)  Stanovisko Vědecké komise pro přísady a produkty nebo pro látky používané v krmivech pro zvířata k bezpečnosti a účinnosti produktu VevoVitall (kyseliny benzoové) jako doplňkové látky pro výkrm prasat v souladu s nařízením (ES) č. 1831/2003. Přijato dne 7. března 2007. The EFSA Journal (2007) 457, s. 1–14.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

(obchodní název)

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Min. obsah

Max. obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: jiné zootechnické doplňkové látky (snížení pH moči)

4d210

DSM Special Products

Kyselina benzoová

(VevoVitall)

 

Složení doplňkové látky:

Kyselina benzoová (≥ 99,9 %)

 

Charakteristika účinné látky:

Kyselina benzenkarboxylová, kyselina fenylkarboxylová,

C7H6O2

číslo CAS 65-85-0

Maximální obsah v:

Kyselina ftalová: ≤ 100 mg/kg

Bifenyl: ≤ 100 mg/kg

Těžké kovy: ≤ 10 mg/kg

Arzen: ≤ 2 mg/kg

 

Analytická metoda (1):

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) na reverzní fázi s detektorem diodového pole

Výkrm prasat

5 000

10 000

V návodu pro použití musí být uvedeno toto:

 

Doplňková krmiva s obsahem kyseliny benzoové jako taková nejsou určena pro krmení prasat na výkrm.

 

Doplňková krmiva pro výkrm prasat by měla být důkladně promíchána s ostatními krmnými surovinami denní krmné dávky.

 

Pro bezpečnost uživatelů: Měla by být přijata opatření pro snížení vzniku vdechovaného prachu z této doplňkové látky na minimum. K dispozici jsou materiálové bezpečnostní listy.

22.10.2017


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Společenství: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


Top