EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1730

Nařízení Komise (ES) č. 1730/2006 ze dne 23. listopadu 2006 o povolení kyseliny benzoové (VevoVitall) jako doplňkové látky (Text s významem pro EHP)

OJ L 325, 24.11.2006, p. 9–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M, 1.12.2007, p. 349–351 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 077 P. 104 - 106
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 077 P. 104 - 106
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 206 - 208

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/11/2018; Zrušeno 32018R1550

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1730/oj

24.11.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 325/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1730/2006

ze dne 23. listopadu 2006

o povolení kyseliny benzoové (VevoVitall) jako doplňkové látky

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se uděluje povolení.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení přípravku uvedeného v příloze. Tato žádost byla podána spolu s údaji a doklady požadovanými podle čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení.

(3)

Žádost se týká povolení přípravku kyselina benzoová (VevoVitall) jako doplňkové látky v krmivech pro selata po odstavu se zařazením do skupiny doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) ve stanovisku ze dne 9. prosince 2005 dospěl k závěru, že kyselina benzoová (VevoVitall) nemá nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí (2). Dále došel k závěru, že kyselina benzoová (VevoVitall) nepředstavuje žádná jiná rizika, z důvodu kterých by v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 nebylo možné udělit povolení. Podle tohoto stanoviska zlepší použití tohoto přípravku parametry užitkovosti, jako je přírůstek hmotnosti nebo poměr spotřeby krmiva k přírůstku hmotnosti u selat. Stanovisko úřadu doporučuje příslušná opatření pro bezpečnost uživatelů. Zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh nepovažuje za nutné. Stanovisko také potvrzuje zprávu o metodách analýzy doplňkové látky v krmivech podanou referenční laboratoří Společenství ustavenou nařízením (ES) č. 1831/2003. Hodnocení uvedeného přípravku prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto je používání uvedeného přípravku třeba povolit podle přílohy tohoto nařízení.

(5)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze náležející do skupiny doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „jiné zootechnické doplňkové látky“ se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. listopadu 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 378/2005 (Úř. věst. L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  Stanovisko Vědeckého výboru pro doplňkové látky a přípravky a látky používané v krmivech k bezpečnosti a účinnosti výrobku VevoVitall® jako doplňkové látky pro selata po odstavu v souladu nařízením (ES) č. 1831/2003. Přijaté dne 30. listopadu 2005. EFSA Journal (2005) 290, s. 1–13.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

(obchodní název)

Maximální obsah prvku (Se) v mg/kg kompletního krmiva s obsahem vlhkosti 12 %

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg účinné látky/kg kompletního krmiva

Skupina zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: jiné zootechnické doplňkové látky (zlepšení parametrů užitkovosti: přírůstek hmotnosti nebo poměr spotřeby krmiva k přírůstku hmotnosti

4d210

DSM Special Products

Kyselina benzoová

(VevoVitall)

 

Složení doplňkové látky:

Kyselina benzoová (≥ 99,9 %)

 

Charakter účinné látky:

Kyselina benzenkarboxylová, kyselina fenylkarboxylová, C7H6O2

Číslo CAS: 65-85-0

Maximální úroveň:

Kyselina ftalová: ≤ 100 mg/kg

Bifenyl: ≤ 100 mg/kg

Těžké kovy: ≤ 10 mg/kg

Arzen: ≤ 2 mg/kg

 

Analytická metoda  (1)

HPLC na reverzní fázi s UV detekcí

Selata

(po odstavu)

5 000

5 000

Doplňková krmiva pro selata nesmí obsahovat více než 10 000 mg/kg kyseliny benzoové.

V návodu pro užití musí být uvedeno:

 

„Použití pro zvířata s hmotností do 25 kg“

 

„Selata nesmí být přímo krmena doplňkovým krmivem obsahujícím kyselinu benzoovou.“

 

Doplňková látka se do krmných směsí přidává ve formě premixu.

 

„Pro bezpečnost uživatelů: měla by být přijata opatření pro snížení vzniku vdechovaného prachu z této doplňkové látky na minimum. K dispozici jsou materiálové bezpečnostní listy.“

14.12.2016


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Společenství: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


Top