EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0138

Směrnice Rady 2006/138/ES ze dne 19. prosince 2006 , kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dobu použitelnosti úpravy daně z přidané hodnoty uplatňované na služby rozhlasového a televizního vysílání a na určité elektronicky poskytované služby

OJ L 384, 29.12.2006, p. 92–93 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 200M , 1.8.2007, p. 541–542 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 003 P. 134 - 135
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 003 P. 134 - 135
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 246 - 247

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/138/oj

29.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 384/92


SMĚRNICE RADY 2006/138/ES

ze dne 19. prosince 2006,

kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dobu použitelnosti úpravy daně z přidané hodnoty uplatňované na služby rozhlasového a televizního vysílání a na určité elektronicky poskytované služby

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 93 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Přechodná úprava daně z přidané hodnoty ve směrnici 77/388/EHS (1) uplatňovaná na služby rozhlasového a televizního vysílání a na určité elektronicky poskytované služby byla prodloužena do 31. prosince 2006 směrnicí Rady 2006/58/ES ze dne 27. června 2006, kterou se mění směrnice Rady 2002/38/ES, pokud jde o dobu použití úpravy daně z přidané hodnoty uplatňované na služby rozhlasového a televizního vysílání a na určité elektronicky poskytované služby (2).

(2)

Dosud nebylo možné přijmout ustanovení o místě poskytnutí služby a o obecnějším elektronickém mechanismu. Vzhledem k tomu, že se nezměnil právní stav ani skutečnosti odůvodňující prodloužení platnosti do 31. prosince 2006 a že je třeba zabránit dočasnému nedostatku právní úpravy daně z přidané hodnoty uplatňované na služby rozhlasového a televizního vysílání a na určité elektronicky poskytované služby, měla by být uvedená úprava dále uplatňována až do 31. prosince 2008.

(3)

Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, která přepracovává směrnici 77/388/EHS, by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

Vzhledem k naléhavosti situace, a aby bylo možné předejít nedostatku právní úpravy, je nutné udělit výjimku ze lhůty šesti týdnů podle části I bodu 3 Protokolu o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke smlouvám o založení Evropských společenství,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 2006/112/ES se mění takto:

1.

V článku 56 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Ustanovení odst. 1 písm. j) a k) a odstavce 2 se použijí do 31. prosince 2008.“

2.

V článku 57 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Odstavec 1 se použije do 31. prosince 2008.“

3.

V článku 59 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Členské státy uplatňují čl. 58 písm. b) do 31. prosince 2008 na služby rozhlasového a televizního vysílání uvedené v čl. 56 odst. 1 písm. j), jsou-li poskytnuty osobě nepovinné k dani, která je usazena nebo má bydliště nebo místo, kde se obvykle zdržuje, v členském státě, osobou povinnou k dani, která má sídlo ekonomické činnosti nebo stálou provozovnu, z níž poskytuje služby, mimo Společenství, nebo nemá-li takové sídlo nebo stálou provozovnu, která má bydliště nebo místo, kde se obvykle zdržuje, mimo Společenství.“

4.

Článek 357 se nahrazuje tímto:

„Článek 357

Tato kapitola se použije do 31. prosince 2008.“

Článek 2

Provedení

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí k 1. lednu 2007. Neprodleně sdělí jejich znění Komisi.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních a správních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2007.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 19. prosince 2006.

Za Radu

předseda

J. KORKEAOJA


(1)  Šestá směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně (Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1). Směrnice zrušená směrnicí 2006/112/ES (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 174, 28.6.2006, s. 5.


Top